Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre"

Transkript

1 Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

2

3 Förord När jag växte upp i Malmö var luften i staden långt ifrån vad den är idag. Dagens gränsvärden överskreds kraftigt när det gäller svavel, kväve och bly. Det sistnämnda bär man väl med sig lagrat i kroppen än idag. Sedan dess har stora förbättringar skett. Svavel- och kvävedioxid är generellt långt under gränsvärdena och blyad bensin är förbjudet. Trots detta utgör luftföroreningarna i staden fortfarande den största utmaningen och också det största ofrivilliga folkhälsoproblemet. Man räknar med att det kanske är upp emot 10 gånger fler dödsfall av luftföroreningar än människor som dör i trafikolyckor. Och väldigt mycket av dessa föroreningar kommer just från trafiken. När miljöfrågan åter började ta fart som politisk fråga i mitten av 80-talet var det just denna för malmöborna omedelbara miljöeffekt som stod i fokus. Nu har vi dessutom lärt oss att avgaserna även betyder att vi spär på den redan alltför höga halten av koldioxid i atmosfären. Till detta kommer att trafiken ofta upplevs som otrevlig och stadens verkligt stora trivselproblem. När staden nu växer befolkningsmässigt i en rasande fart tillkommer i allt högre utsträckning också trängsel. Skälen för en bättre trafikmiljö är som ni förstår många och betydande. Vi behöver resa mer resurssnålt och med förnyelsebara bränslen för att både minska vår påverkan på klimatet och vårt välbefinnande. Men vi behöver också öka tillgängligheten till staden och då kan inte bilen dominera på det sätt den gör idag. Om fler går, cyklar och åker kollektivt får alla tillgång till stadens utbud på ett effektivt och miljövänligt sätt. Och blodomloppet i form av gods- och persontransporter kan bli mycket mer effektivt än det är idag med mer samordning och effektivare planering. Våra insatser inom Civitas-SMILE-projektet utgör en provkatalog på alla de åtgärder vi måste göra ännu mycket mer av. Kollektivtrafikens attraktivitet måste öka liksom cyklandet och gåendet vi behöver inga löjligt korta bilresor. Spårvagnar och eldrivna bussar är nödvändiga utvecklingssteg för att uppnå detta. Liksom utbyggnad av cykelvägarna. När vi om år tittar tillbaka på den stora omställning vi gjort av hur vi reser i staden tror jag att vi kommer att skänka en tacksam tanke över alla de insatser vi gjorde under Smile-projektet för att ändra attityder till resande. Så sjung gärna med i Miljökörens hyllning av Smile-projektets alla insatser för en ännu bättre och hållbarare stad. Anders Rubin Kommunalråd med ansvar för boende och stadsmiljö MAlmö stad

4 Luften och trafiken

5 Så håller vi koll på trafik, resvanor och utsläpp Resvaneundersökningar och trafikräkningar är metoder för att få kunskap om hur Malmöborna reser och för att hålla koll på trafikströmningarna i staden. Genom att mäta utsläpp från trafiken ser vi hur luften mår. Avgaserna innehåller skadliga utsläpp och mätningarna visar att det finns mycket att göra för att förbättra luftkvaliteten. Men det finns hopp. Den senaste resvaneundersökningen visar att allt fler väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen. TRAFIKEN OCH UTSLÄPPEN Trafiken svarar för det mesta av luftföroreningarna i Malmö. Vid de trånga och hårt trafikerade gatorna i centrum är utsläppen så stora att Malmö överskrider de värden, så kallade miljökvalitetsnormer som finns för kvävedioxid. Kvävedioxidhalterna i stadens luft brukar var högst vid Värnhemstorget, Nobeltorget, Södervärn, Dalaplan, Triangeln och trafikkorsningarna vid konserthuset. Sett ur ett långsiktigt perspektiv (de senaste 20 åren) har luften i Malmö dock överlag blivit mycket bättre. I Malmö har luftkvaliteten övervakats sedan början av talet. Då började man mäta svaveldioxid och partiklar vid en mätstation på Rådhuset. Sedan dess har mätarbetet utökats efter hand och idag samlas luftdata in från tre fasta mätstationer samt från en mobil mätvagn. Du kan följa luftkvaliteten i Malmö på malmo.se/luft. TRAFIKRÄKNINGAR I Malmö räknas trafiken årligen i ett antal trafikräknepunkter som utgör olika snitt. Räknesnitten är placerade så att man täcker in trafikens rörelse till och från olika områden i staden. Det finns ca 140 mätpunkter som tillsammans utgör 10 snitt inom staden och räknas med tidsintervall om 1-6 år beroende på trafikmängd. De digitala räkningarna kompletteras även med manuella räkningar. MALMÖBORNA VÄLJER INTE BILEN LIKA OFTA Malmö stad genomför en stor resvaneundersökning vart femte år, senast gjordes undersökningen Eftersom vi kan följa förändringarna i Malmöbornas resvanor kan vi glädjas åt att malmöborna tar bilen för kortare resor mer sällan. Antalet resor per person 2008 och 2003 är i genomsnitt lika många. Däremot har andelen bilresor minskat från 52 procent av alla resor år 2003 till 41 procent På kortare sträckor har istället resor till fots och med cykel ökat och på längre sträckor har tågresor vunnit mark. Detta ligger i linje med de tåg- och cykeltrafikökningar som registrerats i regionen. Andelen cykelresor har totalt ökat från 20 procent till 23 procent och andelen resor till fots har ökat från 14 procent till 20 procent. Resorna med tåg har ökat från 3 procent till 5 procent. Läs mer på malmo.se/vagvalet

6

7 Cykla i Malmö

8 Det skall vara lätt att vara cyklist! Service som efterfrågas är betjänad parkering, hjälp med att laga och serva cykeln under dagen, hjälp med att ta hand om hjälmar, försäljning och koll av av reflexer, cykelbelysning etc. Kombinera detta med en bilpool, ett cafe, och ett utämningsställe för förbeställda ekogrönsaker och man har skapat en mötesplats och samtidigt underlättat människors vardag. INNEHÅLL: Valet parking Serviceverkstad Cykeluthyrning/bilpool Café/hämtställe Information Byteshylla Cykla i Malmö Malmö är Sveriges bästa cykelstad. Med 421 kilometer cykelbanor och en fjärdedel av alla resor i staden på cykel kan Malmö mäta sig med världens cykelmetropoler. Det milda förhållandevis klimatet och platta landskapet gör att man cyklar året runt i Malmö. snabbare, säkrare och roligare att cykla Ett långt cykelstråk genom Malmö går från södra delarna av innerstaden till Universitetsholmen i norr. Stråkets karaktär är mycket varierande. I norr passeras den gamla delen av staden och stråket följer sedan paradgatan Fersens väg, följer Pildammsvägen för att senare svänaga av österut. Södervärn passeras innan stråket fortsätter under Nobelvägen mot Sofielund och Heleneholm. Här cyklar man längs före detta Falsterbojärnvägen på en del av stråket som är mer ruffig. Buskage skymmer sikten och belysningen är sämre. Längs med detta stråk testas en rad olika lösningar som ska göra det snabbare, säkrare och roligare att cykla. Bland framtidsexperimenten kan nämnas stoppräcken vid trafikljus som cyklisterna kan stötta sig mot för att slippa sätta ner foten. För att kunna se vad som händer runt knuten har stora speglar satts upp vid passagen över Bragegatan där sikten annar är dålig. Längs med streckan testas också olika typer av belysning för att synliggöra cyklelbanan även i mörker. De tre luftpumparna på cykelstråket kompletteras med verktyg och blir på så vis små servicestationer där man själv kan fixa enklare reparationer. inspirerande bok om cykelgarage Två nya tågstationer öppnar i Malmö när Citytunneln är klar. Samtidigt byggs Malmö C ut och förändras radikalt. För ännu fler än idag blir kollektivt resande i kombination med cykling ett smidigt sätt att pendla. Ytorna att parkera cyklar på vid stationerna är mycket begränsade. För att underlätta för cyklister, locka fler att cykla och för att förekomma ett cykelkaos vid stationerna planeras Malmös första cykelgarage. För att nå en hög nivå på utformning av garagen och dess innehåll har Malmö stad tagit fram en inspirerande bok om cykelgarage. I boken presenteras några utvalda arkitekters och industridesigners idéer, bilder och visioner om hur framtida cykelgarage kan se ut och vad de kan inehålla. Garagen vid Malmös nya stationer är utgångspunkt men idéerna är universella. Boken inspirerar bortom invanda tankemönster och traditionella synsätt om hur ett garage ska se ut. Här sätts cyklisten och cyklistens behov i första hand. Här samsas ren fakta och mått LA DOLCE VELO VITA... på cyklar, cykelställ och tillbehör med nya tekniska lösningar, nya typer av cykelställ, TILLBAKA VID FYRA, KLART DÅ? TVÅ LATTE, beauty spots, helautomatiska cykeltorn T AMED? och vågad arkitektur. Boken är till för alla som planerar för cykel i staden. testbedstudio arkitekter L Å T N Å G O NA N NA N T AH A N D O M D I N C Y K E L!

9 Prioritet för cykeln Vid ett trettiotal korsningar i Malmö finns radardetektorer uppsatta som känner av när en cyklist kommer och då automatiskt ger grönt ljus. På så sätt får cyklister bättre flyt i trafiken. gratis luft Luft i däcken gör cyklingen så mycket enklare. På sex platser i staden, Kaptensgatan, Södervärn, Värnhem, Hovrätten och Erikslust, finns luftpumpar för alla cyklister som behöver fylla på luft. Pumparna fungerar också till barnvagnar och rullstolar. hitta bästa cykelvägen på nätet En resa kan börja redan innan du sätter dig på cykeln. På trafiken.nu och Skånetrafikens hemsida finns digitala cykelreseplanerare där du får förslag på bästa vägen när du ska cykla i Malmö. Du får också en tidsjämförelse mellan cykel, buss och bil. Cykeln vinner ofta. Cykelbarometrar räknar cyklister Som visuella markörer för cyklingen i Malmö står cykelbarometrarna på Kaptensgatan och vid Södervärn och räknar passerande cyklister. Barometrarna är ett sätt att visa hur många det är som cyklar i Malmö och en vink till cyklisterna att de är uppskattade. Ta kartan med dig Det finns en karta med alla Malmös cykelvägar. Och den är gratis. Kartan uppdateras med nya cykelvägar vartannat år. Den senaste versionen hittar du alltid i stadshuset och på turistbyråerna. Hämta gärna en och ha med dig när du ska ut och cykla.

10

11 Kollektivtrafik i Malmö

12 Kollektivtrafik i Malmö idag Det är enkelt att åka buss och tåg till och från och i Malmö. Skånetrafikens gröna stadsbussar i Malmö går i tät trafik utmed stomlinjerna och drivs till 100% av gas. Med hjälp av satsningar på en miljöanpassad och modern kollektivtrafik kan du som resenär få avgångstiden i mobilen och prioritet i korsningarna, allt för en grön och skön resa. Malmö är dessutom sammankopplat via Öresundstågen med Köpenhamn och Danmark som avgår var tjugonde minut från Malmö. Bussåkarna känner sig prioriterade I Malmö är bussåkarna prioriterade. Rent praktiskt går det till så att stadsbussarna kommunicerar elektroniskt med trafikljusen och kan på så sätt snabbare få grönt ljus än bilarna. Och om trafikljuset precis ska slå om till rött kan bussen få lite dispens och det gröna ljuset förlängs. Det är bara ett sätt som Malmö stad hjälper till för att göra det lite enklare att färdas miljöanpassat i Malmö. Åtta stomlinjer ger täta förbindelser Skånetrafikens stadsbusstrafik i Malmö är uppbyggt kring åtta stycken stomlinjer som når stora delar av Malmö. På stomlinjerna är det tätt mellan stadsbussarna och tidtabellen är nästan överflödig. I rusningstid körs flera av linjerna så ofta som var sjätte minut. Skånetrafiken har dessutom utvecklat en säkerhetspolicy och installerat kameror i alla stadsbussar för en ökad trygghet ombord. Håll koll på bussen Skånetrafiken har installerat digitala realtidsskyltar på nästan 100 busshållplatser i Malmö. På så sätt kan du se när bussen verkligen kommer. Du kan dessutom få tillgång till realtidsinformationen direkt i din mobiltelefon antingen via mobilt Internet eller via ett program du kan ladda hem. Här kan du också planera din resa på språng, för reseplaneraren finns också i mobilen. Skulle du ändå missa bussen är det inte så farligt, stadsbussarna går så ofta ändå. Ta tåget till Malmö city Öresundståget knyter samman Malmö och Köpenhamn med förbindelser tre gånger i timmen eller mer över Öresundsbron. I och med Citytunnelns öppnande 2010 kan du även ta tåget direkt till Malmö citykärna, tågen stannar på Malmö C, Triangeln och Hyllie.

13 Kollektivtrafiken imorgon Malmö står inför stora utmaningar när det gäller att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Öresundsregionen och Malmö växer i befolkningsmängd och i takt med det blir det dagliga resorna med buss och tåg allt fler. Dessutom är kollektivtrafiken viktig att utveckla för att minska belastningen på vår miljö. Spårbunden Ringlinje Planer finns att använda sig av Citytunneln och Kontinentalbanans sträckning till att knyta samman östra Malmö med centrum och Hyllie. Ett tåg i vardera riktningen ett par gånger i timmen innebär ett lätt sätt att förflytta sig till olika platser i Malmö. Nya stationer planeras där stationen i Rosengård är först ut. Förslag finns att återöppna Östervärns station och bygga ny station ute i Fosie industriområde. attraktivt alternativ till bilen Hösten 2007 startade Malmö stad en omfattande utredning om framtidens kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att den blir ett fullgott eller bättre alternativ till bilen. Det innebär ett enkelt och tydligt linjenät med hög turtäthet, god tillgänglighet och hög komfort. Malmö behöver ett transportsystem där olika kollektivtrafikslag samverkar och knyter an till gång och cykel. Förutom stadsbuss, regionbuss och tåg, behövs spårburen stadstrafik. Regionbusstrafiken kan vidareutvecklas genom att prioriteras bättre i trafiksystemet och få attraktiva bytespunkter till stadstrafiken. Resenären måste kunna lita på att hon kommer fram i rätt tid, att resan är snabb, trygg och säker samt att informationen fungerar. En god kollektivtrafik som lockat över många bilister kan också öka tillgängligheten för de som även framgent måste använda bilen.

14

15 transporter, miljöbilar och bränsle

16 Transport av varor Kortare transporter och färre tomma kilometrar ger både bättre ekonomi och bättre miljö. Tack vare satsningar på satellitstyrda logistiksystem, distributionssystem och Eco- Driving har företag och Malmö stad kunnat minska sina utsläpp från varudistribution i Malmö. Smartare väg med GPS Transportföretaget har inom projektet CIVITAS SMILE infört ett nytt logistiksystem som med GPS och GPRS ger dem full kontroll på var alla leveransbilar är. På så sätt har de anställda på beställningscentralen ökat effektiviteten och minskt stressen, samtidigt minskar de onödiga tomma kilometerna för deras bilar. Sparsamma och smarta lastbilar Malmö Lastbilscentral har storsatsat på så kallad Heavy EcoDriving, eller sparsam körning för tunga fordon, vilket gör att de sparar runt 15 procent av bränsleförbrukningen på sina körningar. Dessutom har vissa av lastbilarna försetts med fordonsdatorer som har järnkoll på snabbaste vägen och hur mycket bränsle som går åt. Som en positiv bieffekt har Malmö LBC:s godsskador minskat drastiskt tack vare dessa åtgärder. Nu kommer mjölken med gas Inom projektet CIVITAS SMILE har mejeriföretaget Skånemejerier bytt ut tio av sina dieseldrivna lastbilar mot biogasdrivna sådana och har dessutom fått en egen tankstation. Dessutom kan Skånemejerier genom ett nytt lagersystem packa mer varor på varje pall och minska sina körsträckor vilket sparar bränsle. Närodlat direkt från bonden Malmö stad har hjälpt till att etablera beställningsystemet Lokal mat 250 som kopplar samman producenter och restauranger och storkök via en hemsida. Lantbrukare kan lägga in på hemsidan vad säsongen erbjuder just då och restauranger kan gå in och beställa närodlat och ekologiskt som levereras gemensamt med biogaslastbil.

17 Miljöbilar och bränslen Malmö stad och många organisationer och företag i Malmö satsar på miljöbilar. Redan idag består Malmö stads egen fordonsflotta av nästan enbart miljöbilar, och många privata företag är inte sämre. I Malmö producerar vi förnybar biogas och kan tanka etanol på många bensinmackar. Vi har Sveriges enda vätgasmack och privatpersoner kan få billigare parkering om de har miljöbil. Enklare MED miljöfordon I Malmö är det lite enklare och billigare för dig som kör miljöanpassade fordon, både privat och i tjänsten. Malmö har en miljözon för tunga fordon vars gräns går vid Inre Ringvägen, innanför får bara tunga fordon med moderna motorer köra. För dig som kör miljöbil privat finns ett särskilt miljöbilsparkeringstillstånd att lösa ut hos Malmö stad som ger rätt till en timme fri parkering för miljöbilar som är tre år gamla eller yngre. Helt ren fordonsflotta hos Malmö stad Malmö stad har idag nästan enbart tjänstefordon som är klassade som miljöbilar, en stor del av dem drivs av förnybara bränslen som biogas och etanol. Några få drivs direkt av elektricitet och en går faktiskt på vätgas från vindkraft! Företag och organisationer satsar på miljöfordon Inom EU-projektet CIVITAS SMILE har flera företag och organisationer i Malmö köpt in fler miljöfordon, och satsningarna fortsätter i full fart. Till exempel har Skånemejerier bytt ut 10 av sina lastbilar till gasdrivna sådana med koldioxidkylare. Universitetssjukhuset har köpt in över 20 miljöbilar och transportfirman och bilpoolsföretaget Sunfleet kör med miljöbilar. Dessutom går alla Skånetrafikens stadsbussar i Malmö på gas och många regionbussar likaså. Kör din bil på matrester I Malmö samlar VA SYD in organiskt avfall, som till exempel matrester, från hushåll och restauranger. Det organiska avfallet rötas sedan på Sjölunda reningsverk. Biogasen som produceras där renas sedan i E.ONs biogasuppgraderingsanläggning och pumpas ut på gasnätet i Malmö, totalt blir det 20 GWh, eller motsvarande 2 miljoner liter bensin per år. På så sätt kan både bussar och bilar köra på förnybara matrester utan fossila koldioxidutsläpp.

18

19 resepåverkan

20 Resepåverkan Sedan 2001 arbetar Malmö stad med attitydoch betteendepåverken med syftet att påverka Malmöbornas resvanor. Målet är att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att välja bilen. EU-projektet CIVITAS SMILE möjliggjorde många satsningar resepåverkan, så kallad mobility management. vänlig väg till skolan Att många föräldrar regelbundet skjutsar sina barn till skolan på morgonen har blivit ett stort problem. Den stora mängden bilar i kombination med morgonstressande föräldrar gör det osäkert för barnen att vistas i trafiken runt skolan. Avgaserna med hälsofarliga utsläpp ligger kvar vid skolorna långt efter att bilarna har kört vidare. Dessutom förlorar barnen viktig aktivitet och rörelse på morgonen. I Vänlig väg till skolan vill vi få föräldrar till barn i de första årskurserna att gå eller cykla med sina barn till skolan istället fr att skjutsa dem i bil. Trafiken kring skolan blir säkrare för barnen att vistas i. Luften blir renare och mer hälsosam att andas. Men framförallt får barnen en promenad som får det mesta av springet i bena att försvinna så att de har bättre förutsättningar att koncentrera sig i skolan. Och så mår man ju så klart bra av att röra på sig. Varje meter eleverna promenerar till skolan omvandlas till fotsteg på en gigantisk europakarta som alla Vänlig väg-skolor har. På så vis integreras projektet i pedagogiken och eleverna kan lära sig om städer och länder man passerar. Ny adress nya resvanor Flyttade du till Malmö någon gång mellan 2005 och 2007 så är chansen stor att du stött på projektet Ny adress, Nya resvanor. Alla nya Malmöbor fick ett brev, undertecknat gatudirektören, som berättade hur lätt det är att ta sig fram i Malmö utan bil. Brevet följdes upp med er reserådgivning på telefon. De som använde bil till större delen av sina resor erbjöds ett månadskort från Skånetrafiken alternativt en lånecykel. Alla som till största del redan åkte kollektivt, cyklade eller gick deltog i en utlottning av cyklar. Sedan 2007 genomförs Ny adress, Nya resvanor riktat mot inflyttade i specifika områden i staden, exempelvis i Västra Hamnen. samverkan med företag Att få företag att ta större ansvar för tjänsteresor och anställdas resor till och från arbetet är en del av resepåverkansarbetet. Från att ha ordnat seminarier och frukostträffar på ämnet erbjuder vi nu företag samverkan i form av rådgivning och hjälp att ta fram mobilitetsplaner med åtgärder för att påverka resvanor. Företag på cykel, där 53 företag bytte ut löjligt korta bilresor mot cykelturer.

21 Vägvalet Vilken väg ska vi gå för att minska biltrafiken i Malmö? Den frågan ställde vi i en kampanj riktad till Malmöborna. Intresset var stort och över idéer kom till vårt forum på webbsidan malmo.se/vagvalet. Många av förslagen handlade om kollektivtrafik och cykling, men också om bilfri innerstad. Att göra om hela Södra Förstadsgatan till gågata och på så vis få ett grönt stråk bort till Möllan, var en idé. Någon annan föreslog att utnyttja kanalen till kollektivtrafik. Malmöbornas idéer har tolkats och visualiserats av illustratörer, arkitekter och konstnärer och visats upp i unika framtidskikare på tre platser i staden och på malmo.se/vagvalet. Framtidskikarna gav Malmöborna möjlighet att uppleva staden så som den skulle kunna vara om bilen hade mindre utrymme och gående, cyklister och kollektivtrafik fick ta mer plats. Inga löjliga bilresor I Malmö görs varje dag många löjligt korta bilresor, det vill säga resor som är kortare än fem kilometer. Kampanjen Inga löjliga bilresor vill få folk att tänka över hur man använder bilen och byta ut de löjligt korta bilresorna mot cykelturer. Ett inslag i kampanjen är tävlingen där man kan vinna en cykel genom att ange sin egen eller en kompis löjliga bilresa. Varannan Malmöbo uppmärksammade kampanjen redan då den lanserades, i maj 2007 och många Malmöbor väljer nu cykeln istället för bilen vid tillfällen då man tidigare gjorde en löjligt kort bilresa. Inga löjliga bilresor har uppmärksammats internationellt såväla som av andra svenska städer. I Helsingborg, Kristianstad och Umeå har redan lånat kampanjen och fler städer är på gång. I Malmö återkommer Inga löjliga bilresor vår efter vår. Resepåverkan i Malmö stads organisation resepolicy ska ge hållbara resor En utvecklad resepolicy och ett digert åtgärdsprogram ska påskynda det arbete som görs inom Malmö stads organisation för att skapa ett hållbart transportsystem. Sparsam körning lönar sig Alla anställda inom Malmö stad erbjöds att gå en gratis EcoDrivinglektion mellan år 2005 och 2008 och över 1000 anställda tog chansen. De flesta som gått utbildningen kan minska sin bränsleförbrukning med runt 15% bara genom en annorlunda körstil. Här finns stora besparingar att göra både för lätta och tunga fordon. malmö stad cyklar på himmelsblå hojar Malmö stads anställda cyklar genom stan på himmelsblå hojar. De nya tjänstecyklarna rullar på några förvaltningar redan och målet är att alla förvaltningar ska ta del av erbjudandet och ge sina anställda möjlighet att byta ut sina korta bilresor i tjänsten mot cykelturer. De himmelsblå cyklarna leasas och service ingår i avtalet.

22 Program som ligger till grund för trafikmiljöarbetet Malmö stad har en rad program, mål och planer som ligger till grund för det arbete som görs för att skapa en bättre trafikmiljö. Trafikmiljöprogrammet, Översiktsplan 2000, Miljöprogram för Malmö stad och Trafikstrategi är några av dem. Dessutom har länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram som gör att Malmö stad måste arbeta ännu mer för att komma tillrätta med problemet att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överträds, eller riskerar att överträdas på flera platser i staden. trafikmiljöprogram Malmö stads trafikmiljöprogram har fyra inriktningsmål; sundare, renare, tystare och snålare transportsystem. För att minska utsläppen av bland annat koldioxid och kväveoxider krävs en omfattande omfördelning av andel resor som idag sker med bil till mer hållbara alternativ som exempelvis kollektivtrafik eller cykel. miljöprogram Frisk luft är ett av målområdena i miljöprogram för Malmö stad I miljöprogrammet slår man fast att miljöanpassade transporter måste integreras och bli en naturlig del i stads- och trafikplaneringen, så att man på ett tidigt stadium planerar för hållbara lösningar. Cykelprogram och fotgängarprogram Malmö stads nya cykelprogram och det allra första fotgängarprogrammet presenteras under Programmen ska vara basen för ett kontinuerligt arbete för att höja cyklisternas och de gåendes status och göra det mer attraktivt att gå och cykla. Både framtagande och genomförande av programmen tar ett brett grepp och kommer att beröra stads- och trafikplanering, säkerhet och miljö såväl som marknadsföring, beteendepåverkan och turism.

23 Europeiska och nationella stödprojekt Malmö stad söker ständigt samarbete med företag och ekonomiskt stöd från europeiska och nationella organ. Här följer några exempel från de senaste åren som möjliggjort stora trafikmiljösatsningar i Malmö. CIVITAS SMILE Mellan 2005 och 2009 ledde Malmö stad det EU-finansierade projektet CIVITAS SMILE tillsammans med Potenza (Italien), Suceava (Rumänien), Norwich (England) och Tallinn (Estland). I alla fem städer genomfördes totalt över 50 delprojekt som alla syftade till att förbättra trafikmiljön med mindre utsläpp och buller. SMILE är det största EU-projekt som Malmö stad lett hittills med en totalbudget på över 300 miljoner kronor. Delprojekten inom SMILE rör till exempel trafikmiljösatsningar som cykling, miljözoner, varudistribution, logistiksystem, alternativa bränslen, kollektivtrafik och bilpooler. I alla fem städer har satsningar gjorts på att förbättra kollektivtrafiken genom prioritering i korsningar, realtidsinformation, enklare biljettförsäljning och renare bussar. I Malmö har bilpoolsföretaget Sunfleet etablerat sig och i Norwich City Car Club genom SMILE-projektet, ett enkelt och miljöanpassat sätt att få tillgång till bil utan att äga själv. Klimatinvesteringsprogram Genom Malmö stads Klimatinvesteringsprogram har flera satsningar gjorts på hållbart resande i Malmö. Till exempel kan Vänlig väg till skolan nämnas där skolbarn uppmuntras att gå och cykla till skolan istället för att skjutsas med bil som orsakar både utsläpp och säkerhetsproblem.

24 Biogas, bilpool, buss och cykelbarometer. I Malmö har vi gjort en lång rad insatser för att få en bättre trafikmiljö. I den här skriften vill vi berätta om några av de konkreta insatser som Malmö stad gjort med samarbetspartners de senaste åren. Särskild tyngd har lagts vid projektet CIVITAS SMILE som innehöll en hel portfölj av insatser för en renare och tystare trafik i stan. Många av Malmö stads trafikmiljösatsningar har du nog redan sett på gator och torg i staden, men du har kanske inte greppat sammanhanget. Här kommer en kort förklaring som visar vad vi har satsat på. Men de flesta trafikmiljöproblemen är ännu inte lösta, här finns mycket kvar att göra. GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: MILJÖFÖRVALTNINGEN Malmö, Telefon E-post:

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö

Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö Civitas SMILE för hållbara transporter i Malmö Välkommen till det första numret av nyhetsbrevet för Civitas SMILE i Malmö. Malmö deltar mellan 2005 och 2009 i EU-projektet Civitas SMILE som stödjer lokala

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Uppföljning av åtgärdsprogrammet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2 i Malmö stad Karin Söderholm, Länsstyrelsen Skåne och Henric Nilsson, Malmö stad Malmös åtgärdsprogram fastställdes juni 2007

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Hälsoeffekter Där det finns mest luftföreoreningar finns en ökad risk att barn föds underviktiga.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö

CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö CIVITAS SMILE hyllades av Miljökören i Malmö Miljökören sjunger utanför Triangelns köpcentrum här är det Hyllie Gospel & Kyrkokör som står för tonerna. I slutet av september tågade över hundra körsångare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

KORTA BILRESOR värst för miljön

KORTA BILRESOR värst för miljön KORTA BILRESOR värst för miljön Allt fler väljer bort bilen när de ska åka till jobbet. Du kan också göra det. Utan din insats kommer vi inte att klara av klimatproblemen. Varje gång du kör bil, t.ex.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Vision Ett bilfritt Vänersborg

Vision Ett bilfritt Vänersborg Vision Ett bilfritt Vänersborg Vi är två ungdomar som under fyra veckor har jobbat med Agenda 21 och folkhälsa i Vänersborgs kommun. Vi har valt att rikta in oss på hållbar transport ur både miljö- och

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) - En granskning av Gröna Bilister Juli 2004 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer