Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre"

Transkript

1 Så gör vi trafikmiljön i Malmö bättre

2

3 Förord När jag växte upp i Malmö var luften i staden långt ifrån vad den är idag. Dagens gränsvärden överskreds kraftigt när det gäller svavel, kväve och bly. Det sistnämnda bär man väl med sig lagrat i kroppen än idag. Sedan dess har stora förbättringar skett. Svavel- och kvävedioxid är generellt långt under gränsvärdena och blyad bensin är förbjudet. Trots detta utgör luftföroreningarna i staden fortfarande den största utmaningen och också det största ofrivilliga folkhälsoproblemet. Man räknar med att det kanske är upp emot 10 gånger fler dödsfall av luftföroreningar än människor som dör i trafikolyckor. Och väldigt mycket av dessa föroreningar kommer just från trafiken. När miljöfrågan åter började ta fart som politisk fråga i mitten av 80-talet var det just denna för malmöborna omedelbara miljöeffekt som stod i fokus. Nu har vi dessutom lärt oss att avgaserna även betyder att vi spär på den redan alltför höga halten av koldioxid i atmosfären. Till detta kommer att trafiken ofta upplevs som otrevlig och stadens verkligt stora trivselproblem. När staden nu växer befolkningsmässigt i en rasande fart tillkommer i allt högre utsträckning också trängsel. Skälen för en bättre trafikmiljö är som ni förstår många och betydande. Vi behöver resa mer resurssnålt och med förnyelsebara bränslen för att både minska vår påverkan på klimatet och vårt välbefinnande. Men vi behöver också öka tillgängligheten till staden och då kan inte bilen dominera på det sätt den gör idag. Om fler går, cyklar och åker kollektivt får alla tillgång till stadens utbud på ett effektivt och miljövänligt sätt. Och blodomloppet i form av gods- och persontransporter kan bli mycket mer effektivt än det är idag med mer samordning och effektivare planering. Våra insatser inom Civitas-SMILE-projektet utgör en provkatalog på alla de åtgärder vi måste göra ännu mycket mer av. Kollektivtrafikens attraktivitet måste öka liksom cyklandet och gåendet vi behöver inga löjligt korta bilresor. Spårvagnar och eldrivna bussar är nödvändiga utvecklingssteg för att uppnå detta. Liksom utbyggnad av cykelvägarna. När vi om år tittar tillbaka på den stora omställning vi gjort av hur vi reser i staden tror jag att vi kommer att skänka en tacksam tanke över alla de insatser vi gjorde under Smile-projektet för att ändra attityder till resande. Så sjung gärna med i Miljökörens hyllning av Smile-projektets alla insatser för en ännu bättre och hållbarare stad. Anders Rubin Kommunalråd med ansvar för boende och stadsmiljö MAlmö stad

4 Luften och trafiken

5 Så håller vi koll på trafik, resvanor och utsläpp Resvaneundersökningar och trafikräkningar är metoder för att få kunskap om hur Malmöborna reser och för att hålla koll på trafikströmningarna i staden. Genom att mäta utsläpp från trafiken ser vi hur luften mår. Avgaserna innehåller skadliga utsläpp och mätningarna visar att det finns mycket att göra för att förbättra luftkvaliteten. Men det finns hopp. Den senaste resvaneundersökningen visar att allt fler väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen. TRAFIKEN OCH UTSLÄPPEN Trafiken svarar för det mesta av luftföroreningarna i Malmö. Vid de trånga och hårt trafikerade gatorna i centrum är utsläppen så stora att Malmö överskrider de värden, så kallade miljökvalitetsnormer som finns för kvävedioxid. Kvävedioxidhalterna i stadens luft brukar var högst vid Värnhemstorget, Nobeltorget, Södervärn, Dalaplan, Triangeln och trafikkorsningarna vid konserthuset. Sett ur ett långsiktigt perspektiv (de senaste 20 åren) har luften i Malmö dock överlag blivit mycket bättre. I Malmö har luftkvaliteten övervakats sedan början av talet. Då började man mäta svaveldioxid och partiklar vid en mätstation på Rådhuset. Sedan dess har mätarbetet utökats efter hand och idag samlas luftdata in från tre fasta mätstationer samt från en mobil mätvagn. Du kan följa luftkvaliteten i Malmö på malmo.se/luft. TRAFIKRÄKNINGAR I Malmö räknas trafiken årligen i ett antal trafikräknepunkter som utgör olika snitt. Räknesnitten är placerade så att man täcker in trafikens rörelse till och från olika områden i staden. Det finns ca 140 mätpunkter som tillsammans utgör 10 snitt inom staden och räknas med tidsintervall om 1-6 år beroende på trafikmängd. De digitala räkningarna kompletteras även med manuella räkningar. MALMÖBORNA VÄLJER INTE BILEN LIKA OFTA Malmö stad genomför en stor resvaneundersökning vart femte år, senast gjordes undersökningen Eftersom vi kan följa förändringarna i Malmöbornas resvanor kan vi glädjas åt att malmöborna tar bilen för kortare resor mer sällan. Antalet resor per person 2008 och 2003 är i genomsnitt lika många. Däremot har andelen bilresor minskat från 52 procent av alla resor år 2003 till 41 procent På kortare sträckor har istället resor till fots och med cykel ökat och på längre sträckor har tågresor vunnit mark. Detta ligger i linje med de tåg- och cykeltrafikökningar som registrerats i regionen. Andelen cykelresor har totalt ökat från 20 procent till 23 procent och andelen resor till fots har ökat från 14 procent till 20 procent. Resorna med tåg har ökat från 3 procent till 5 procent. Läs mer på malmo.se/vagvalet

6

7 Cykla i Malmö

8 Det skall vara lätt att vara cyklist! Service som efterfrågas är betjänad parkering, hjälp med att laga och serva cykeln under dagen, hjälp med att ta hand om hjälmar, försäljning och koll av av reflexer, cykelbelysning etc. Kombinera detta med en bilpool, ett cafe, och ett utämningsställe för förbeställda ekogrönsaker och man har skapat en mötesplats och samtidigt underlättat människors vardag. INNEHÅLL: Valet parking Serviceverkstad Cykeluthyrning/bilpool Café/hämtställe Information Byteshylla Cykla i Malmö Malmö är Sveriges bästa cykelstad. Med 421 kilometer cykelbanor och en fjärdedel av alla resor i staden på cykel kan Malmö mäta sig med världens cykelmetropoler. Det milda förhållandevis klimatet och platta landskapet gör att man cyklar året runt i Malmö. snabbare, säkrare och roligare att cykla Ett långt cykelstråk genom Malmö går från södra delarna av innerstaden till Universitetsholmen i norr. Stråkets karaktär är mycket varierande. I norr passeras den gamla delen av staden och stråket följer sedan paradgatan Fersens väg, följer Pildammsvägen för att senare svänaga av österut. Södervärn passeras innan stråket fortsätter under Nobelvägen mot Sofielund och Heleneholm. Här cyklar man längs före detta Falsterbojärnvägen på en del av stråket som är mer ruffig. Buskage skymmer sikten och belysningen är sämre. Längs med detta stråk testas en rad olika lösningar som ska göra det snabbare, säkrare och roligare att cykla. Bland framtidsexperimenten kan nämnas stoppräcken vid trafikljus som cyklisterna kan stötta sig mot för att slippa sätta ner foten. För att kunna se vad som händer runt knuten har stora speglar satts upp vid passagen över Bragegatan där sikten annar är dålig. Längs med streckan testas också olika typer av belysning för att synliggöra cyklelbanan även i mörker. De tre luftpumparna på cykelstråket kompletteras med verktyg och blir på så vis små servicestationer där man själv kan fixa enklare reparationer. inspirerande bok om cykelgarage Två nya tågstationer öppnar i Malmö när Citytunneln är klar. Samtidigt byggs Malmö C ut och förändras radikalt. För ännu fler än idag blir kollektivt resande i kombination med cykling ett smidigt sätt att pendla. Ytorna att parkera cyklar på vid stationerna är mycket begränsade. För att underlätta för cyklister, locka fler att cykla och för att förekomma ett cykelkaos vid stationerna planeras Malmös första cykelgarage. För att nå en hög nivå på utformning av garagen och dess innehåll har Malmö stad tagit fram en inspirerande bok om cykelgarage. I boken presenteras några utvalda arkitekters och industridesigners idéer, bilder och visioner om hur framtida cykelgarage kan se ut och vad de kan inehålla. Garagen vid Malmös nya stationer är utgångspunkt men idéerna är universella. Boken inspirerar bortom invanda tankemönster och traditionella synsätt om hur ett garage ska se ut. Här sätts cyklisten och cyklistens behov i första hand. Här samsas ren fakta och mått LA DOLCE VELO VITA... på cyklar, cykelställ och tillbehör med nya tekniska lösningar, nya typer av cykelställ, TILLBAKA VID FYRA, KLART DÅ? TVÅ LATTE, beauty spots, helautomatiska cykeltorn T AMED? och vågad arkitektur. Boken är till för alla som planerar för cykel i staden. testbedstudio arkitekter L Å T N Å G O NA N NA N T AH A N D O M D I N C Y K E L!

9 Prioritet för cykeln Vid ett trettiotal korsningar i Malmö finns radardetektorer uppsatta som känner av när en cyklist kommer och då automatiskt ger grönt ljus. På så sätt får cyklister bättre flyt i trafiken. gratis luft Luft i däcken gör cyklingen så mycket enklare. På sex platser i staden, Kaptensgatan, Södervärn, Värnhem, Hovrätten och Erikslust, finns luftpumpar för alla cyklister som behöver fylla på luft. Pumparna fungerar också till barnvagnar och rullstolar. hitta bästa cykelvägen på nätet En resa kan börja redan innan du sätter dig på cykeln. På trafiken.nu och Skånetrafikens hemsida finns digitala cykelreseplanerare där du får förslag på bästa vägen när du ska cykla i Malmö. Du får också en tidsjämförelse mellan cykel, buss och bil. Cykeln vinner ofta. Cykelbarometrar räknar cyklister Som visuella markörer för cyklingen i Malmö står cykelbarometrarna på Kaptensgatan och vid Södervärn och räknar passerande cyklister. Barometrarna är ett sätt att visa hur många det är som cyklar i Malmö och en vink till cyklisterna att de är uppskattade. Ta kartan med dig Det finns en karta med alla Malmös cykelvägar. Och den är gratis. Kartan uppdateras med nya cykelvägar vartannat år. Den senaste versionen hittar du alltid i stadshuset och på turistbyråerna. Hämta gärna en och ha med dig när du ska ut och cykla.

10

11 Kollektivtrafik i Malmö

12 Kollektivtrafik i Malmö idag Det är enkelt att åka buss och tåg till och från och i Malmö. Skånetrafikens gröna stadsbussar i Malmö går i tät trafik utmed stomlinjerna och drivs till 100% av gas. Med hjälp av satsningar på en miljöanpassad och modern kollektivtrafik kan du som resenär få avgångstiden i mobilen och prioritet i korsningarna, allt för en grön och skön resa. Malmö är dessutom sammankopplat via Öresundstågen med Köpenhamn och Danmark som avgår var tjugonde minut från Malmö. Bussåkarna känner sig prioriterade I Malmö är bussåkarna prioriterade. Rent praktiskt går det till så att stadsbussarna kommunicerar elektroniskt med trafikljusen och kan på så sätt snabbare få grönt ljus än bilarna. Och om trafikljuset precis ska slå om till rött kan bussen få lite dispens och det gröna ljuset förlängs. Det är bara ett sätt som Malmö stad hjälper till för att göra det lite enklare att färdas miljöanpassat i Malmö. Åtta stomlinjer ger täta förbindelser Skånetrafikens stadsbusstrafik i Malmö är uppbyggt kring åtta stycken stomlinjer som når stora delar av Malmö. På stomlinjerna är det tätt mellan stadsbussarna och tidtabellen är nästan överflödig. I rusningstid körs flera av linjerna så ofta som var sjätte minut. Skånetrafiken har dessutom utvecklat en säkerhetspolicy och installerat kameror i alla stadsbussar för en ökad trygghet ombord. Håll koll på bussen Skånetrafiken har installerat digitala realtidsskyltar på nästan 100 busshållplatser i Malmö. På så sätt kan du se när bussen verkligen kommer. Du kan dessutom få tillgång till realtidsinformationen direkt i din mobiltelefon antingen via mobilt Internet eller via ett program du kan ladda hem. Här kan du också planera din resa på språng, för reseplaneraren finns också i mobilen. Skulle du ändå missa bussen är det inte så farligt, stadsbussarna går så ofta ändå. Ta tåget till Malmö city Öresundståget knyter samman Malmö och Köpenhamn med förbindelser tre gånger i timmen eller mer över Öresundsbron. I och med Citytunnelns öppnande 2010 kan du även ta tåget direkt till Malmö citykärna, tågen stannar på Malmö C, Triangeln och Hyllie.

13 Kollektivtrafiken imorgon Malmö står inför stora utmaningar när det gäller att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Öresundsregionen och Malmö växer i befolkningsmängd och i takt med det blir det dagliga resorna med buss och tåg allt fler. Dessutom är kollektivtrafiken viktig att utveckla för att minska belastningen på vår miljö. Spårbunden Ringlinje Planer finns att använda sig av Citytunneln och Kontinentalbanans sträckning till att knyta samman östra Malmö med centrum och Hyllie. Ett tåg i vardera riktningen ett par gånger i timmen innebär ett lätt sätt att förflytta sig till olika platser i Malmö. Nya stationer planeras där stationen i Rosengård är först ut. Förslag finns att återöppna Östervärns station och bygga ny station ute i Fosie industriområde. attraktivt alternativ till bilen Hösten 2007 startade Malmö stad en omfattande utredning om framtidens kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att den blir ett fullgott eller bättre alternativ till bilen. Det innebär ett enkelt och tydligt linjenät med hög turtäthet, god tillgänglighet och hög komfort. Malmö behöver ett transportsystem där olika kollektivtrafikslag samverkar och knyter an till gång och cykel. Förutom stadsbuss, regionbuss och tåg, behövs spårburen stadstrafik. Regionbusstrafiken kan vidareutvecklas genom att prioriteras bättre i trafiksystemet och få attraktiva bytespunkter till stadstrafiken. Resenären måste kunna lita på att hon kommer fram i rätt tid, att resan är snabb, trygg och säker samt att informationen fungerar. En god kollektivtrafik som lockat över många bilister kan också öka tillgängligheten för de som även framgent måste använda bilen.

14

15 transporter, miljöbilar och bränsle

16 Transport av varor Kortare transporter och färre tomma kilometrar ger både bättre ekonomi och bättre miljö. Tack vare satsningar på satellitstyrda logistiksystem, distributionssystem och Eco- Driving har företag och Malmö stad kunnat minska sina utsläpp från varudistribution i Malmö. Smartare väg med GPS Transportföretaget har inom projektet CIVITAS SMILE infört ett nytt logistiksystem som med GPS och GPRS ger dem full kontroll på var alla leveransbilar är. På så sätt har de anställda på beställningscentralen ökat effektiviteten och minskt stressen, samtidigt minskar de onödiga tomma kilometerna för deras bilar. Sparsamma och smarta lastbilar Malmö Lastbilscentral har storsatsat på så kallad Heavy EcoDriving, eller sparsam körning för tunga fordon, vilket gör att de sparar runt 15 procent av bränsleförbrukningen på sina körningar. Dessutom har vissa av lastbilarna försetts med fordonsdatorer som har järnkoll på snabbaste vägen och hur mycket bränsle som går åt. Som en positiv bieffekt har Malmö LBC:s godsskador minskat drastiskt tack vare dessa åtgärder. Nu kommer mjölken med gas Inom projektet CIVITAS SMILE har mejeriföretaget Skånemejerier bytt ut tio av sina dieseldrivna lastbilar mot biogasdrivna sådana och har dessutom fått en egen tankstation. Dessutom kan Skånemejerier genom ett nytt lagersystem packa mer varor på varje pall och minska sina körsträckor vilket sparar bränsle. Närodlat direkt från bonden Malmö stad har hjälpt till att etablera beställningsystemet Lokal mat 250 som kopplar samman producenter och restauranger och storkök via en hemsida. Lantbrukare kan lägga in på hemsidan vad säsongen erbjuder just då och restauranger kan gå in och beställa närodlat och ekologiskt som levereras gemensamt med biogaslastbil.

17 Miljöbilar och bränslen Malmö stad och många organisationer och företag i Malmö satsar på miljöbilar. Redan idag består Malmö stads egen fordonsflotta av nästan enbart miljöbilar, och många privata företag är inte sämre. I Malmö producerar vi förnybar biogas och kan tanka etanol på många bensinmackar. Vi har Sveriges enda vätgasmack och privatpersoner kan få billigare parkering om de har miljöbil. Enklare MED miljöfordon I Malmö är det lite enklare och billigare för dig som kör miljöanpassade fordon, både privat och i tjänsten. Malmö har en miljözon för tunga fordon vars gräns går vid Inre Ringvägen, innanför får bara tunga fordon med moderna motorer köra. För dig som kör miljöbil privat finns ett särskilt miljöbilsparkeringstillstånd att lösa ut hos Malmö stad som ger rätt till en timme fri parkering för miljöbilar som är tre år gamla eller yngre. Helt ren fordonsflotta hos Malmö stad Malmö stad har idag nästan enbart tjänstefordon som är klassade som miljöbilar, en stor del av dem drivs av förnybara bränslen som biogas och etanol. Några få drivs direkt av elektricitet och en går faktiskt på vätgas från vindkraft! Företag och organisationer satsar på miljöfordon Inom EU-projektet CIVITAS SMILE har flera företag och organisationer i Malmö köpt in fler miljöfordon, och satsningarna fortsätter i full fart. Till exempel har Skånemejerier bytt ut 10 av sina lastbilar till gasdrivna sådana med koldioxidkylare. Universitetssjukhuset har köpt in över 20 miljöbilar och transportfirman och bilpoolsföretaget Sunfleet kör med miljöbilar. Dessutom går alla Skånetrafikens stadsbussar i Malmö på gas och många regionbussar likaså. Kör din bil på matrester I Malmö samlar VA SYD in organiskt avfall, som till exempel matrester, från hushåll och restauranger. Det organiska avfallet rötas sedan på Sjölunda reningsverk. Biogasen som produceras där renas sedan i E.ONs biogasuppgraderingsanläggning och pumpas ut på gasnätet i Malmö, totalt blir det 20 GWh, eller motsvarande 2 miljoner liter bensin per år. På så sätt kan både bussar och bilar köra på förnybara matrester utan fossila koldioxidutsläpp.

18

19 resepåverkan

20 Resepåverkan Sedan 2001 arbetar Malmö stad med attitydoch betteendepåverken med syftet att påverka Malmöbornas resvanor. Målet är att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att välja bilen. EU-projektet CIVITAS SMILE möjliggjorde många satsningar resepåverkan, så kallad mobility management. vänlig väg till skolan Att många föräldrar regelbundet skjutsar sina barn till skolan på morgonen har blivit ett stort problem. Den stora mängden bilar i kombination med morgonstressande föräldrar gör det osäkert för barnen att vistas i trafiken runt skolan. Avgaserna med hälsofarliga utsläpp ligger kvar vid skolorna långt efter att bilarna har kört vidare. Dessutom förlorar barnen viktig aktivitet och rörelse på morgonen. I Vänlig väg till skolan vill vi få föräldrar till barn i de första årskurserna att gå eller cykla med sina barn till skolan istället fr att skjutsa dem i bil. Trafiken kring skolan blir säkrare för barnen att vistas i. Luften blir renare och mer hälsosam att andas. Men framförallt får barnen en promenad som får det mesta av springet i bena att försvinna så att de har bättre förutsättningar att koncentrera sig i skolan. Och så mår man ju så klart bra av att röra på sig. Varje meter eleverna promenerar till skolan omvandlas till fotsteg på en gigantisk europakarta som alla Vänlig väg-skolor har. På så vis integreras projektet i pedagogiken och eleverna kan lära sig om städer och länder man passerar. Ny adress nya resvanor Flyttade du till Malmö någon gång mellan 2005 och 2007 så är chansen stor att du stött på projektet Ny adress, Nya resvanor. Alla nya Malmöbor fick ett brev, undertecknat gatudirektören, som berättade hur lätt det är att ta sig fram i Malmö utan bil. Brevet följdes upp med er reserådgivning på telefon. De som använde bil till större delen av sina resor erbjöds ett månadskort från Skånetrafiken alternativt en lånecykel. Alla som till största del redan åkte kollektivt, cyklade eller gick deltog i en utlottning av cyklar. Sedan 2007 genomförs Ny adress, Nya resvanor riktat mot inflyttade i specifika områden i staden, exempelvis i Västra Hamnen. samverkan med företag Att få företag att ta större ansvar för tjänsteresor och anställdas resor till och från arbetet är en del av resepåverkansarbetet. Från att ha ordnat seminarier och frukostträffar på ämnet erbjuder vi nu företag samverkan i form av rådgivning och hjälp att ta fram mobilitetsplaner med åtgärder för att påverka resvanor. Företag på cykel, där 53 företag bytte ut löjligt korta bilresor mot cykelturer.

21 Vägvalet Vilken väg ska vi gå för att minska biltrafiken i Malmö? Den frågan ställde vi i en kampanj riktad till Malmöborna. Intresset var stort och över idéer kom till vårt forum på webbsidan malmo.se/vagvalet. Många av förslagen handlade om kollektivtrafik och cykling, men också om bilfri innerstad. Att göra om hela Södra Förstadsgatan till gågata och på så vis få ett grönt stråk bort till Möllan, var en idé. Någon annan föreslog att utnyttja kanalen till kollektivtrafik. Malmöbornas idéer har tolkats och visualiserats av illustratörer, arkitekter och konstnärer och visats upp i unika framtidskikare på tre platser i staden och på malmo.se/vagvalet. Framtidskikarna gav Malmöborna möjlighet att uppleva staden så som den skulle kunna vara om bilen hade mindre utrymme och gående, cyklister och kollektivtrafik fick ta mer plats. Inga löjliga bilresor I Malmö görs varje dag många löjligt korta bilresor, det vill säga resor som är kortare än fem kilometer. Kampanjen Inga löjliga bilresor vill få folk att tänka över hur man använder bilen och byta ut de löjligt korta bilresorna mot cykelturer. Ett inslag i kampanjen är tävlingen där man kan vinna en cykel genom att ange sin egen eller en kompis löjliga bilresa. Varannan Malmöbo uppmärksammade kampanjen redan då den lanserades, i maj 2007 och många Malmöbor väljer nu cykeln istället för bilen vid tillfällen då man tidigare gjorde en löjligt kort bilresa. Inga löjliga bilresor har uppmärksammats internationellt såväla som av andra svenska städer. I Helsingborg, Kristianstad och Umeå har redan lånat kampanjen och fler städer är på gång. I Malmö återkommer Inga löjliga bilresor vår efter vår. Resepåverkan i Malmö stads organisation resepolicy ska ge hållbara resor En utvecklad resepolicy och ett digert åtgärdsprogram ska påskynda det arbete som görs inom Malmö stads organisation för att skapa ett hållbart transportsystem. Sparsam körning lönar sig Alla anställda inom Malmö stad erbjöds att gå en gratis EcoDrivinglektion mellan år 2005 och 2008 och över 1000 anställda tog chansen. De flesta som gått utbildningen kan minska sin bränsleförbrukning med runt 15% bara genom en annorlunda körstil. Här finns stora besparingar att göra både för lätta och tunga fordon. malmö stad cyklar på himmelsblå hojar Malmö stads anställda cyklar genom stan på himmelsblå hojar. De nya tjänstecyklarna rullar på några förvaltningar redan och målet är att alla förvaltningar ska ta del av erbjudandet och ge sina anställda möjlighet att byta ut sina korta bilresor i tjänsten mot cykelturer. De himmelsblå cyklarna leasas och service ingår i avtalet.

22 Program som ligger till grund för trafikmiljöarbetet Malmö stad har en rad program, mål och planer som ligger till grund för det arbete som görs för att skapa en bättre trafikmiljö. Trafikmiljöprogrammet, Översiktsplan 2000, Miljöprogram för Malmö stad och Trafikstrategi är några av dem. Dessutom har länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram som gör att Malmö stad måste arbeta ännu mer för att komma tillrätta med problemet att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överträds, eller riskerar att överträdas på flera platser i staden. trafikmiljöprogram Malmö stads trafikmiljöprogram har fyra inriktningsmål; sundare, renare, tystare och snålare transportsystem. För att minska utsläppen av bland annat koldioxid och kväveoxider krävs en omfattande omfördelning av andel resor som idag sker med bil till mer hållbara alternativ som exempelvis kollektivtrafik eller cykel. miljöprogram Frisk luft är ett av målområdena i miljöprogram för Malmö stad I miljöprogrammet slår man fast att miljöanpassade transporter måste integreras och bli en naturlig del i stads- och trafikplaneringen, så att man på ett tidigt stadium planerar för hållbara lösningar. Cykelprogram och fotgängarprogram Malmö stads nya cykelprogram och det allra första fotgängarprogrammet presenteras under Programmen ska vara basen för ett kontinuerligt arbete för att höja cyklisternas och de gåendes status och göra det mer attraktivt att gå och cykla. Både framtagande och genomförande av programmen tar ett brett grepp och kommer att beröra stads- och trafikplanering, säkerhet och miljö såväl som marknadsföring, beteendepåverkan och turism.

23 Europeiska och nationella stödprojekt Malmö stad söker ständigt samarbete med företag och ekonomiskt stöd från europeiska och nationella organ. Här följer några exempel från de senaste åren som möjliggjort stora trafikmiljösatsningar i Malmö. CIVITAS SMILE Mellan 2005 och 2009 ledde Malmö stad det EU-finansierade projektet CIVITAS SMILE tillsammans med Potenza (Italien), Suceava (Rumänien), Norwich (England) och Tallinn (Estland). I alla fem städer genomfördes totalt över 50 delprojekt som alla syftade till att förbättra trafikmiljön med mindre utsläpp och buller. SMILE är det största EU-projekt som Malmö stad lett hittills med en totalbudget på över 300 miljoner kronor. Delprojekten inom SMILE rör till exempel trafikmiljösatsningar som cykling, miljözoner, varudistribution, logistiksystem, alternativa bränslen, kollektivtrafik och bilpooler. I alla fem städer har satsningar gjorts på att förbättra kollektivtrafiken genom prioritering i korsningar, realtidsinformation, enklare biljettförsäljning och renare bussar. I Malmö har bilpoolsföretaget Sunfleet etablerat sig och i Norwich City Car Club genom SMILE-projektet, ett enkelt och miljöanpassat sätt att få tillgång till bil utan att äga själv. Klimatinvesteringsprogram Genom Malmö stads Klimatinvesteringsprogram har flera satsningar gjorts på hållbart resande i Malmö. Till exempel kan Vänlig väg till skolan nämnas där skolbarn uppmuntras att gå och cykla till skolan istället för att skjutsas med bil som orsakar både utsläpp och säkerhetsproblem.

24 Biogas, bilpool, buss och cykelbarometer. I Malmö har vi gjort en lång rad insatser för att få en bättre trafikmiljö. I den här skriften vill vi berätta om några av de konkreta insatser som Malmö stad gjort med samarbetspartners de senaste åren. Särskild tyngd har lagts vid projektet CIVITAS SMILE som innehöll en hel portfölj av insatser för en renare och tystare trafik i stan. Många av Malmö stads trafikmiljösatsningar har du nog redan sett på gator och torg i staden, men du har kanske inte greppat sammanhanget. Här kommer en kort förklaring som visar vad vi har satsat på. Men de flesta trafikmiljöproblemen är ännu inte lösta, här finns mycket kvar att göra. GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: MILJÖFÖRVALTNINGEN Malmö, Telefon E-post:

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019

Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019 Gatukontoret CYKELPROGRAM FÖR MALMÖ STAD 2012-2019 Förord Malmö är en uppmärksammad cykelstad med över 47 mil cykelbanor och flera innovativa lösningar för cyklister. Malmö stad och malmöborna har anledning

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

STRATEGISK TRAFIKPLAN

STRATEGISK TRAFIKPLAN Delrapport 2 malmös trafiksystem igår, idag och imorgon? TRAFIKSTRATEGI FÖR MALMÖ samrådsförslag december 2002 Förord 5 1 Malmös trafiksystem igår och idag 7 Ekonomiskt perspektiv 8 Socialt perspektiv

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

TRAFIKSTRATEGI för Linköping

TRAFIKSTRATEGI för Linköping TRAFIKSTRATEGI för Linköping Samrådshandling 2008-04-07 Måndagen den 7 april år 2020 Måndagsmorgon igen, jag sneglar på min man som fortfarande sover. Vissa har tur som kan jobba hemifrån 3 dagar i veckan.

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

INTERVJU SLUTA STÖDJA BILSAMHÄLLET SOM NORM. Foto: Lena Bengtsson ARTIKEL NY ÖVERSIKTSPLAN

INTERVJU SLUTA STÖDJA BILSAMHÄLLET SOM NORM. Foto: Lena Bengtsson ARTIKEL NY ÖVERSIKTSPLAN INTERVJU SLUTA STÖDJA BILSAMHÄLLET SOM NORM Foto: Lena Bengtsson ARTIKEL NY ÖVERSIKTSPLAN Christer Ljungberg, vd för Trivector Traffic, har ett långt förflutet med LundaMaTs. Trivector fick 1996 i uppdrag

Läs mer

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Trafik- och gatudagarna 2013

Trafik- och gatudagarna 2013 Trafik- och gatudagarna 2013 Nyhetsbrev från Sveriges Kommuner och Landsting Klimat och säkerhet diskuterades vid trafik- och gatudagarna Har bilismen nått backkrönet? SKL:s Trafik- och gatudagar 2013

Läs mer

Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Designprocessen: 1. Utgångspunkter Lite basfakta/bra att veta:

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014

Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014 Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014 2 Tryckt av Exakta Printing på FSC-certifierat papper. Omslagsfoto: Karl-Johan Hjertström Det finns bara en väg att gå, tyckte de självsäkert.

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Miljörapport 2013. Helsingborgs stad

Miljörapport 2013. Helsingborgs stad Miljörapport 2013 Helsingborgs stad Inledning Denna miljörapport är den andra rapporten kopplad till Helsingborgs stads miljöprogram för åren 2011-2015. Rapporten visar hur arbetet med att uppnå miljöprogrammets

Läs mer