Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

2 Sammanfattning Landstinget har utvecklat en strategi för energieffektivisering. Den omfattar landstingets eloch värmeanvändning, transporter och omställning till förnyelsebar energi. Strategin följer landstingets visioner och planer samt är kommunicerad med politiska representanter i landstingsledningen. El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet och har det totala ansvaret för el- och värmeanvändningen. Energieffektiviseringsarbetet sker inom ramen för Landstingsfastigheters miljö- och energiledningssystem. Möjliga energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna har identifierats och ingår i en handlingsplan. De flesta av dessa åtgärder beräknas kunna genomföras som energiinvesteringsprojekt där återbetalningen sker i form av sänkta energikostnader. I handlingsplanen ingår också att energikrav vid ny- och ombyggnation av fastigheterna nyttjas. Det ger merkostnader initialt men är lönsamt på sikt. Den totala återbetalningstiden för åtgärderna i handlingsplanen är ca fem år. Upphandlingsenheten utgör ett stöd för landstingets övriga enheter. Genom att nyttja Miljöstyrningsrådets kriterier och LCC-kalkyler vid upphandling av verksamhetsutrustningar beräknas energiförbrukningen på sikt att minska. Målet för strategin är att från basåret 2009 fram till 2020 sänka elförbrukningen med 31 % och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen med 18 %. Förnyelsebar energi Möjligheten att investera i ett vindkraftverk som del i en vindpark kommer att utredas. Med nuvarande tillämpning av energiskattesystemet visar ekonomiska kalkyler att återbetalningstiden är ca 15 år för ett vindkraftverk med teknisk livslängd på 25 år. Grans Naturbruksgymnasium avser att gå med i ett samarbetsprojekt för upparbetning av egen gödsel till biogas. Grans andel i den förnyade energimängden beräknas uppgå till 0,5 GWh/år Transporter Inom transportområdet kommer koldioxidutsläppen per körd mil att minska successivt allt eftersom landstinget övergår till miljöfordon, samåkning etc. Införandet av distansöverbryggande teknik kommer också att minska persontransportbehovet. Omstrukturering av sjukvården kan dock medföra att transporterna ökar. Målet är att minska tjänsteresorna med 3 % per år till förmån för distansöverbryggande mötesteknik. Länstrafiken i Norrbotten är ett av landstinget delägt bolag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att erbjuda kollektivtrafik. 2

3 Inledning Norrbottens läns landstings vision på energiområdet 1 Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Bakgrund Vid klimatmötet i Cancún, november 2010, lyckades världens länder nå en uppgörelse, Cancún Agreement. Uppgörelsen förankrar åtagandena att minska utsläppen som gjordes i Köpenhamn och fastställer att temperaturökningen inte skall få överskrida 2 ºC, och öppnar också för att skärpa målet om en högsta temperaturhöjning till 1,5 ºC. Den pekar på att Annex I-ländernas utsläpp behöver minska med % till år 2020 jämfört med EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna gemensamt åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 % och öka andelen förnybar energi med 20 %. Förslaget till klimat- och energipaket för EU lades fram av den europeiska kommissionen i januari 2008 och beslutades av det europeiska rådet i april Ambitionsnivån kan omförhandlas så att medlemsländerna minskar utsläppen av växthusgaser med 30 % istället. En förutsättning för det är att andra länder gör jämförbara ansträngningar för att minska sina utsläpp. Tillsammans med övriga EU-länder ska Sverige verka för att uppnå en global överenskommelse som är förenlig med målet om att begränsa temperaturökningen till högst 2 ºC jämfört med den förindustriella nivån. Detta är centralt för Sveriges klimatpolitik. Den nationella klimat- och energipolitiska inriktningen enligt 2009 års riksdagsbeslut är att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 % lägre än utsläppen år Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Landstinget har deltagit i framtagandet av den regionala Klimat- och energistrategin för Norrbottens län. Det regionala målet är bl a att den specifika energianvändningen ska minska med 25 % från 2005 till Strategin för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting ska bidra till att uppfylla ovan uppräknade internationella, nationella och regionala klimatmål. 1 Utdrag från Norrbottens Läns Landstings miljöpolicy

4 Nulägesanalys Sjukvårdsverksamheten bedrivs vid fem akutsjukhus och 33 vårdcentraler. Norrbottens läns landsting är Sveriges nordligaste regionala folkvalda organ och sjukvårdshuvudman. Verksamhet bedrivs på en fjärdedel av landets yta. Norrbottens läns landsting är en av länets större fastighetsägare och länets största organiserade persontransportör. Landstinget är således direkt och indirekt en stor energikonsument. En detaljerad beskrivning av nuläget finns i bilaga 1. El och värme Landstinget förvaltar ett fastighetsbestånd på m 2 BRA 2. Under 2009 användes MWh el för drift av fastigheterna och verksamhetsutrustning. Förbrukningen var alltså ca 98 kwh/m 2 BRA. Den fysiska elleveransen köps på Nordpools spotmarknad. För uppvärmning av fastigheterna och tappvarmvatten förbrukades MWh värme. Normalårskorrigerat med energiindex var förbrukningen 125 kwh/m 2 BRA. Fastigheterna och tappvarmvatten uppvärmdes med fjärrvärme, värmepumpar och genom förbränning av biobränsle och olja. De energislag som användes vid fjärrvärmeproduktion för leverans till landstingets fastigheter i länet finns redovisade i diagram 1 nedan. Produktonsmix fjärrvärme [MWh/MWh] 24% 1% 14% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 1% 15% 5% 40% Diagram 1. Produktionsmix fjärrvärme. Processgasen i figuren är en restprodukt från järn och stålframställning vid SSAB. Processgasen används för fjärrvärme- och elproduktion i LuleKraft AB:s kraftvärmeverk. De byggnader som inte varit möjliga att ansluta mot ett fjärrvärmenät har egen värmeförsörjning med biobränsleförbränning, elvärme, värmepumpar och spetsvärme med förbränning av olja. Den totala värmeförbrukningens fördelning mellan de olika energislagen finns redovisad i diagram 2 nedan. 2 Bruksarea 4

5 Energislag uppvärmning totalt [MWh/MWh] 23% 2% 14% 1% 13% 42% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 5% Diagram 2. Energislag för uppvärmning totalt. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter har det totala resultatansvaret för Landstingets fastigheter och försörjningen av lokaler, mark och anläggningar till kärnverksamheterna, vad gäller ekonomi, drift, skötsel, underhåll, etc. Vid byggprojekt ansvarar fastigheter för projektledning, projektering, kontroller och besiktningar inom samtliga teknikområden. Landstingsfastigheter arbetar aktivt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet i enlighet med miljö- och energiledningssystemet, se bilaga 2. Landstingsfastigheter har även deltagit i ett projekt för brukarmedverkan i Norrlandstingen, se bilaga 7. Upphandling Verksamhetsområde Upphandling har till uppgift att, tillsammans med verksamheten, driva upphandlingar för att tillgodose landstingets behov av köpta varor och tjänster. Upphandlarna bistår verksamheterna med kompetens och erfarenhet inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för genomförandet av en offentlig upphandling i egenskap av drivna projektledare. Under 2010 har upphandlingsmallarna för energikrävande utrustning kompletterats med kalkyleringsverktyg för LCC 3 så att energiförbrukningen kan vägas in i utvärderingen av anbuden, se bilaga 3. Under de senaste åren har användningen av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier använts allt mer frekvent i samband med landstingets upphandlingar. Landstinget har deltagit i arbetsgrupper för framtagande av nya upphandlingskriterier. Landstinget är representerat i nationella substitutionsgruppen och teknikupphandlingsgruppen vars uppgift är att finna nya miljöanpassade alternativ till produkter för vården. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med tillverkningsindustrin. 3 livscykelkostnadskalkyler 5

6 Transporter Landstinget är länets största organiserade persontransportör med bl.a. sjukresor, sjuktransporter och personalresor. Verksamheten beräknas direkt och indirekt svara för tre till fyra procent av länets persontransporter på väg. Det samlade tjänsteresandet är i storleksordningen fordonsmil med bil. De helt eller delvis landstingsbetalda sjukresorna är i storleksordningen personmil med bil, buss och tåg. Till detta tillkommer flygresor i form av sjukresor för patienter och tjänsteresor. Sjuktransporter på väg och luftledes är i storleksordningen fordonsmil. Om man även räknar med de obetalda resorna som resor till och från jobbet, kortare sjukresor som ej berättigar ersättning, anhörigas besöksresor så beräknas samlade landstingsresande uppgå till storleksordningen miljoner personmil. Varutransporterna är en mindre del av de samlade transporterna. Sedan 2005 finns tydliga råd för ekologisk hållbar upphandling samt en miljöklassificering i tre klasser som revideras regelbundet. Av landstingets totalt 483 avtal år 2010 var 68 % miljöklassade enligt klass 3 (högsta miljöklass), 21 % enligt klass 2 och 11 % enligt klass 1. Klass 3 innehåller bland annat kemikalier, transporter, elektricitet och entreprenader. Distansöverbryggande teknik Landstinget har från och med 2005 byggt ut den distansöverbryggande tekniken till att omfatta ca 35 videokonferenslokaler och mer än 500 personliga webkameror. Ytterligare 500 webbkameror har genom landstingets medverkan fördelats bland länets kommuner i ett regionalt IT nätverk. Resepolicy Landstingets resepolicy har en miljöprofil och är integrerad i det ordinarie regelverket, se utdrag ur landstingets resepolicy nedan: Nyttan för verksamheten ska vara vägledande för resebeteendet. Alternativa mötesformer som begränsar omfattningen av resandet ska alltid övervägas. Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare om landstingets riktlinjer gällande resor i tjänsten och att följa upp att riktlinjerna efterlevs. För resor inom Norrbotten och Västerbotten gäller i första hand tåg, buss eller bil. Flyg nyttjas först efter det att andra resealternativ har uteslutits med hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, personalsociala aspekter och säkert resande. Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Om det är möjligt, ska telefonmöten och videokonferenser i första hand anordnas. Mötestider ska alltid anpassas så att de som måste resa har möjlighet att använda allmänna kommunikationer, se resepolicy bilaga 4. Länstrafiken Norrbotten Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Varje år reser cirka fyra miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner. Trafiken sköts av ca 40 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har företagen ca 500 anställda förare och 250 bussar. Bussarna går 1,2 miljoner fordonsmil per år Årsomsättningen uppgår till ca 230 miljoner kronor. 6

7 Länstrafiken arbetar aktivt med särskilda miljömål för att minska de skadliga utsläppen i naturen. Därför utvecklas bussparken med allt fler moderna bussar som drivs med miljöklassat dieselbränsle. Gamla fordon byts successivt ut mot nya miljövänligare fordon, utrustade med effektiva avgasreningsfilter som reducerar vissa skadliga avgaser med upp till 90 %. Klimatpåverkan Landstingets energianvändning har räknats om till koldioxidekvivalenter för att bedöma klimatpåverkan för transporter, värmeanvändning och elanvändning, se diagram 3 nedan. Naturvårdsverkets emissonsfaktorer (www.naturvardsverket.se) har använts för att beräkna koldioxidekvivalenter för bränslen. Elanvändningens klimatpåverkan har bedömts med en emissionsfaktor för nordisk elmix på 70 g CO 2 /kwh i enlighet med IVL: s rapport 4 Miljövärdering av el ur ett systemperspektiv. Koldioxidekvivalenter [ton] Länstrafiken Värme El Transporter Diagram 3. Beräknade koldioxidekvivalenter för landstingets energianvändning. Beräkningen av koldioxidekvivalenter för transporter är beräknad för den totala bränsleförbrukningen i landstingets fordon. Mål Visionsmål Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Med hjälp av nulägesanalysen har de viktigaste åtgärdsområdena för att minska energianvändningen och klimatpåverkan identifierats. Miljöeffekten av en minskad elanvändning värderas ur ett primärenergiperspektiv. Därför kommer åtgärder för att minska elanvändningen prioriteras. Målen är ambitiösa, inspirerande och manar till högt tempo i omställningen. De är satta för att landstinget ska vara föredömen för övriga delar av samhället och harmonierar med internationella, nationella och regionala mål. 4 IVL Miljöinstitutet 7

8 Aktivitetsmål El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet. I handlingsplanen för att nå målet 2014 och 2020 ingår fortsatt energieffektiviseringsarbete, investeringar i energieffektiv teknik och omställning till förnyelsebar energi. Varje förvaltarområde har fått i uppdrag att genomföra en energieffektiviseringsplan för sina fastigheter. Planen kommer att ligga till grund för det fortsatta effektiviseringsarbetet. Energieffektiviseringen i fastigheterna ska göras med hänsyn till sjukvårdens utveckling och förändrade behov. Verksamhetens elanvändning uppgår till ungefär hälften av den totala elanvändningen i vårdlokaler enligt energimyndighetens rapport, Energianvändning i vårdlokaler ER 2008:09. För att minska elanvändningen finns aktiviteter som främjar upphandling av energieffektiv verksamhetsutrustning och brukarmedverkan med i handlingsplanen. Aktiviteterna i handlingsplanen ska förbättra landstingets resurshushållning, minska klimatpåverkan och ge ett bibehållet eller förbättrat inneklimat i lokalerna. I handlingsplanen för att nå målen 2014 och 2020 är ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete viktigt med aktiviteter som: Energikartläggning, optimering Översyn av drifttider tillsammans med verksamheten LCC-kalkyler vid anskaffning av fastighetsutrustning Energikrav i byggprocessen, se bilaga 6. EnergYZer Använda miljöstyrningsrådets kriterier samt LCC-kalkyler vid köp av verksamhetsutrustning Brukarmedverkan IT åtgärder I syfte att göra byggnaderna mer energieffektiva ingår följande aktiviteter i handlingsplanen: energieffektivare belysning behovsstyrning av ventilationssystem effektivare återvinnare i ventilationen utetemperaturkorrigering av mekaniskt tillförd ventilation motorvärmarstyrningar, prognosstyrning av värmesystem tilläggsisolering av takbjälklag alternativa kylmetoder (t.ex. solavskärmning, nattkyla och frikyla) För att verksamheten ska stimuleras till att minska elanvändningen: Synliggörs förbrukningen med separat mätning av verksamhetens elanvändning. Förutom energieffektiviseringar finns aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor: Solceller för elproduktion Vindkraft Frikyla ( t.ex. soldriven kyla, snökyla, nattkyla, befuktningskyla och älvkyla) 8

9 Transporter Sjukvården i Norrbotten genomgår en stor strukturomvandling Det medför att behovet av tjänsteresor, sjukresor och sjuktransporter kommer att förändras. Resvaneundersökning kommer att utföras senast under kommer samtliga Landstingets leasingbilar (ej ambulanser) att utgöras av miljöklassade fordon. Brukarmedverkan För att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med bil ska brukarna informeras om att de kan bidra till förbättrad resurshushållning och minskad klimatpåverkan genom: Distansöverbryggande teknik för möten. Samåkning. Sparsam körning Ökad användning av kollektivtrafik i stället för personbil. Ta vara på de möjligheter till minskade resor och bättre patientservice som teknikområdet E-hälsa erbjuder. Upphandling av fordon och transporttjänster Personbilar och lätta lastbilar som upphandlas ska minst uppfylla Miljöstyrningsrådets baskrav, vilket innebär att fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsen skall uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1). Resurser El och värme Landstingsfastigheter ska välja energieffektiv teknik vid ny- och ombyggnationer av fastigheterna. Det kommer att ge merkostnader initialt, men den energieffektiva tekniken är lönsam på sikt. På samma sätt kommer LCC-kalkyler och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning initialt att medföra merkostnader. Det är merkostnaden för aktiviteten som ligger till grund för uppskattning av kostnad och återbetalningstid för aktiviteten. För rena energieffektiviseringsaktiviteter och aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor är hela investeringen medräknad i kostnaden och beräkning av återbetalningstid. Totalt sett krävs ca 23 Mkr för att genomföra aktiviteterna för att nå målet 2014 och ytterligare 78 Mkr för att genomföra aktiviteter för att nå målen Återbetalningstiden för hela aktivitetsplanen för el och värme blir ca fem år. Förteckning på samtliga aktiviteter där besparingspotentialer, investeringskostnader och återbetalningstider finns redovisade i Bilaga 5. Transporter Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras finansierat av det statliga stödet. Konsekvensen av detta kan bli kampanjer och åtgärder bl.a. för ökat samåkande. Landstinget kommer att fortsätta och utöka försöksverksamheten med biogasbilar samt utföra prov med elbilar i stadsmiljö. Detta kommer att medföra initialt ökade kostnader. 9

10 Omstrukturering av sjukvården i Norrbotten med bl a färre opererande enheter kan komma att medföra att transporter i form av patientströmmar och personal ökar. Tidplan El och värme De flesta aktiviteter kommer att genomföras kontinuerligt för att nå målen 2014 och Många energieffektiviseringsåtgärder görs i samband med ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och underhåll av lokalerna för att de ska vara kostnadseffektiva. Åtgärder som kommer att ske kontinuerligt mellan är: Driftoptimering av fastigheterna Byte till energieffektiv belysning Isolering av takbjälklag Byte till energieffektivare återvinnare i ventilationssystemen Brukarmedverkan Energismartare datoranvändning Energikrav vid om- och nybyggnation, LCC-kalkyler vid inköp av fastighetsutrustning och verksamhetsutrustning och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning kommer att implementeras i arbetet före 2014 för att sedan användas kontinuerligt. LCC utbildningar kommer att genomföras. Under tidsperioden ska fastigheterna kartläggas och åtgärder med korta återbetalningstider kommer att identifieras och åtgärdas. De motorvärmaruttag som idag saknar styrning kommer att förses med elektronisk timer. Teknik för att mäta verksamhetsel utprovas. Transporter Tjänsteresorna ska minska med 3 % per år för att ersättas med distansöverbryggande mötesteknik. Antalet miljöbilar ska öka från 47 % till 100 % till år Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras Arbetsmodell för arbetets genomförande Arbetet med att förverkliga landstingets energistrategi kommer att genomföras enligt landstingets processarbetsmodell. För enskilda projekt tillämpas projektarbetsmodellen. Förnyelsebar energi Egen elproduktion Det mest realistiska alternativet för egen elproduktion är att landstinget köper ett eget vindkraftverk i en vindkraftverkspark. På så sätt kan drift- och vissa investeringskostnader delas med andra vindkraftverk för att ge största möjliga ekonomiska utbyte. Om Landstinget väljer att tillsammans med andra intressenter i Norrbotten skapa en ny vindkraftverkspark är färdigställandetiden ca 4-6 år från beslut till produktion. Om 10

11 landstingen istället köper ett vindkraftverk i en redan projekterad park förkortas färdigställandetiden till ca två år. En vindkraftverksägare som inte producerar el till försäljning behöver inte betala energiskatt för elproduktionen. Det kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt att anpassa produktionen till den egna förbrukningen. För att inte överskrida baslasten år 2020 är ett verk på 2,3 MW möjligt att äga. Ett sådant verk i bästa vindläge beräknas ge 7 GWh/år, dvs. ca. 20 % av landstingets beräknade årsförbrukning år Investeringen i ett vindkraftverk beräknas uppgå till ca 47 Mkr. Avskrivningstid blir då ca 15 år och livslängden är ca 25 år För varje producerad MWh i t.ex. vindkraft har man rätt till ett el-certifikat som kan säljas till kvotpliktiga elleverantörer. En vindkraftanläggning måste vara i drift senast 2020 för att fullt kunna nyttja elcertifikatsystemet de 15 år man har rätt till innan det upphör I mindre skala kommer solceller på tak eller i solavskärmare att nyttjas. Biogasproduktion Vid Grans Naturbruksgymnasium planeras ett projekt för att tillsammans med andra närliggande djurhållare bygga en rötanläggning för biogas. Den sammanlagda produktionen kommer att motsvara ca 7700 MWh varav landstingets andel utgör 6 % eller ca 462 MWh. Effektmål el och värme Inom ramen för stödet har mål tagits fram för 2014 och 2020, uttryckt både i MWh och som procentuell minskning jämfört med basåret. Målet är att minska elanvändningen med MWh till 2014 och med MWh till Den normalårskorrigerade värmeanvändningen ska minska med MWh till 2014 och med MWh till Traditionellt i landstinget har energianvändningen och målsättningen följts upp med specifik energianvändning. Specifik energianvändning är ett mått på hur energieffektiva fastigheterna är och nyckeltalen förändras mindre vid försäljning eller köp av fastigheter. Utgångsvärden och målvärden har i tabell 1 nedan omräknats till nyckeltal uttryckta i kwh/m² och år. El Värme kwh/m² 125 kwh/m² Mål kwh/m² 116 kwh/m² Mål kwh/m² 102 kwh/m² Tot % 18 % Tabell 1. Tabellen visar landstingets målsättning för el och värme i specifik förbrukning Andel miljöbilar Tjänsteresor med bil % fordonsmil Mål % fordonsmil Mål % fordonsmil Tot % Tabell 2. Tabellen visar landstingets målsättning för tjänsteresor med bil 11

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365

Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 Miljöredovisning 2012 Dnr LiÖ 2013-365 www.lio.se 2013-03-15 2 (24) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 5 STRATEGISKT MÅL... 6 1. AVFALL... 7 2. ENERGIANVÄNDNING... 9 3. FARLIGA ÄMNEN...

Läs mer

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 Mål och åtgärder Sidan 1 av 14 Inledning FN:s klimatpanel (IPPC) har bekräftat att klimatet verkligen förändras och att användningen av energi för mänsklig verksamhet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Inledning... Vaxholm... Vaxholms vision/framtidsbild... Mål... Avgränsning... Vaxholms stad... Geografi, befolkningsutveckling,

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer