Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

2 Sammanfattning Landstinget har utvecklat en strategi för energieffektivisering. Den omfattar landstingets eloch värmeanvändning, transporter och omställning till förnyelsebar energi. Strategin följer landstingets visioner och planer samt är kommunicerad med politiska representanter i landstingsledningen. El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet och har det totala ansvaret för el- och värmeanvändningen. Energieffektiviseringsarbetet sker inom ramen för Landstingsfastigheters miljö- och energiledningssystem. Möjliga energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna har identifierats och ingår i en handlingsplan. De flesta av dessa åtgärder beräknas kunna genomföras som energiinvesteringsprojekt där återbetalningen sker i form av sänkta energikostnader. I handlingsplanen ingår också att energikrav vid ny- och ombyggnation av fastigheterna nyttjas. Det ger merkostnader initialt men är lönsamt på sikt. Den totala återbetalningstiden för åtgärderna i handlingsplanen är ca fem år. Upphandlingsenheten utgör ett stöd för landstingets övriga enheter. Genom att nyttja Miljöstyrningsrådets kriterier och LCC-kalkyler vid upphandling av verksamhetsutrustningar beräknas energiförbrukningen på sikt att minska. Målet för strategin är att från basåret 2009 fram till 2020 sänka elförbrukningen med 31 % och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen med 18 %. Förnyelsebar energi Möjligheten att investera i ett vindkraftverk som del i en vindpark kommer att utredas. Med nuvarande tillämpning av energiskattesystemet visar ekonomiska kalkyler att återbetalningstiden är ca 15 år för ett vindkraftverk med teknisk livslängd på 25 år. Grans Naturbruksgymnasium avser att gå med i ett samarbetsprojekt för upparbetning av egen gödsel till biogas. Grans andel i den förnyade energimängden beräknas uppgå till 0,5 GWh/år Transporter Inom transportområdet kommer koldioxidutsläppen per körd mil att minska successivt allt eftersom landstinget övergår till miljöfordon, samåkning etc. Införandet av distansöverbryggande teknik kommer också att minska persontransportbehovet. Omstrukturering av sjukvården kan dock medföra att transporterna ökar. Målet är att minska tjänsteresorna med 3 % per år till förmån för distansöverbryggande mötesteknik. Länstrafiken i Norrbotten är ett av landstinget delägt bolag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att erbjuda kollektivtrafik. 2

3 Inledning Norrbottens läns landstings vision på energiområdet 1 Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Bakgrund Vid klimatmötet i Cancún, november 2010, lyckades världens länder nå en uppgörelse, Cancún Agreement. Uppgörelsen förankrar åtagandena att minska utsläppen som gjordes i Köpenhamn och fastställer att temperaturökningen inte skall få överskrida 2 ºC, och öppnar också för att skärpa målet om en högsta temperaturhöjning till 1,5 ºC. Den pekar på att Annex I-ländernas utsläpp behöver minska med % till år 2020 jämfört med EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna gemensamt åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 % och öka andelen förnybar energi med 20 %. Förslaget till klimat- och energipaket för EU lades fram av den europeiska kommissionen i januari 2008 och beslutades av det europeiska rådet i april Ambitionsnivån kan omförhandlas så att medlemsländerna minskar utsläppen av växthusgaser med 30 % istället. En förutsättning för det är att andra länder gör jämförbara ansträngningar för att minska sina utsläpp. Tillsammans med övriga EU-länder ska Sverige verka för att uppnå en global överenskommelse som är förenlig med målet om att begränsa temperaturökningen till högst 2 ºC jämfört med den förindustriella nivån. Detta är centralt för Sveriges klimatpolitik. Den nationella klimat- och energipolitiska inriktningen enligt 2009 års riksdagsbeslut är att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 % lägre än utsläppen år Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Landstinget har deltagit i framtagandet av den regionala Klimat- och energistrategin för Norrbottens län. Det regionala målet är bl a att den specifika energianvändningen ska minska med 25 % från 2005 till Strategin för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting ska bidra till att uppfylla ovan uppräknade internationella, nationella och regionala klimatmål. 1 Utdrag från Norrbottens Läns Landstings miljöpolicy

4 Nulägesanalys Sjukvårdsverksamheten bedrivs vid fem akutsjukhus och 33 vårdcentraler. Norrbottens läns landsting är Sveriges nordligaste regionala folkvalda organ och sjukvårdshuvudman. Verksamhet bedrivs på en fjärdedel av landets yta. Norrbottens läns landsting är en av länets större fastighetsägare och länets största organiserade persontransportör. Landstinget är således direkt och indirekt en stor energikonsument. En detaljerad beskrivning av nuläget finns i bilaga 1. El och värme Landstinget förvaltar ett fastighetsbestånd på m 2 BRA 2. Under 2009 användes MWh el för drift av fastigheterna och verksamhetsutrustning. Förbrukningen var alltså ca 98 kwh/m 2 BRA. Den fysiska elleveransen köps på Nordpools spotmarknad. För uppvärmning av fastigheterna och tappvarmvatten förbrukades MWh värme. Normalårskorrigerat med energiindex var förbrukningen 125 kwh/m 2 BRA. Fastigheterna och tappvarmvatten uppvärmdes med fjärrvärme, värmepumpar och genom förbränning av biobränsle och olja. De energislag som användes vid fjärrvärmeproduktion för leverans till landstingets fastigheter i länet finns redovisade i diagram 1 nedan. Produktonsmix fjärrvärme [MWh/MWh] 24% 1% 14% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 1% 15% 5% 40% Diagram 1. Produktionsmix fjärrvärme. Processgasen i figuren är en restprodukt från järn och stålframställning vid SSAB. Processgasen används för fjärrvärme- och elproduktion i LuleKraft AB:s kraftvärmeverk. De byggnader som inte varit möjliga att ansluta mot ett fjärrvärmenät har egen värmeförsörjning med biobränsleförbränning, elvärme, värmepumpar och spetsvärme med förbränning av olja. Den totala värmeförbrukningens fördelning mellan de olika energislagen finns redovisad i diagram 2 nedan. 2 Bruksarea 4

5 Energislag uppvärmning totalt [MWh/MWh] 23% 2% 14% 1% 13% 42% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 5% Diagram 2. Energislag för uppvärmning totalt. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter har det totala resultatansvaret för Landstingets fastigheter och försörjningen av lokaler, mark och anläggningar till kärnverksamheterna, vad gäller ekonomi, drift, skötsel, underhåll, etc. Vid byggprojekt ansvarar fastigheter för projektledning, projektering, kontroller och besiktningar inom samtliga teknikområden. Landstingsfastigheter arbetar aktivt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet i enlighet med miljö- och energiledningssystemet, se bilaga 2. Landstingsfastigheter har även deltagit i ett projekt för brukarmedverkan i Norrlandstingen, se bilaga 7. Upphandling Verksamhetsområde Upphandling har till uppgift att, tillsammans med verksamheten, driva upphandlingar för att tillgodose landstingets behov av köpta varor och tjänster. Upphandlarna bistår verksamheterna med kompetens och erfarenhet inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för genomförandet av en offentlig upphandling i egenskap av drivna projektledare. Under 2010 har upphandlingsmallarna för energikrävande utrustning kompletterats med kalkyleringsverktyg för LCC 3 så att energiförbrukningen kan vägas in i utvärderingen av anbuden, se bilaga 3. Under de senaste åren har användningen av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier använts allt mer frekvent i samband med landstingets upphandlingar. Landstinget har deltagit i arbetsgrupper för framtagande av nya upphandlingskriterier. Landstinget är representerat i nationella substitutionsgruppen och teknikupphandlingsgruppen vars uppgift är att finna nya miljöanpassade alternativ till produkter för vården. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med tillverkningsindustrin. 3 livscykelkostnadskalkyler 5

6 Transporter Landstinget är länets största organiserade persontransportör med bl.a. sjukresor, sjuktransporter och personalresor. Verksamheten beräknas direkt och indirekt svara för tre till fyra procent av länets persontransporter på väg. Det samlade tjänsteresandet är i storleksordningen fordonsmil med bil. De helt eller delvis landstingsbetalda sjukresorna är i storleksordningen personmil med bil, buss och tåg. Till detta tillkommer flygresor i form av sjukresor för patienter och tjänsteresor. Sjuktransporter på väg och luftledes är i storleksordningen fordonsmil. Om man även räknar med de obetalda resorna som resor till och från jobbet, kortare sjukresor som ej berättigar ersättning, anhörigas besöksresor så beräknas samlade landstingsresande uppgå till storleksordningen miljoner personmil. Varutransporterna är en mindre del av de samlade transporterna. Sedan 2005 finns tydliga råd för ekologisk hållbar upphandling samt en miljöklassificering i tre klasser som revideras regelbundet. Av landstingets totalt 483 avtal år 2010 var 68 % miljöklassade enligt klass 3 (högsta miljöklass), 21 % enligt klass 2 och 11 % enligt klass 1. Klass 3 innehåller bland annat kemikalier, transporter, elektricitet och entreprenader. Distansöverbryggande teknik Landstinget har från och med 2005 byggt ut den distansöverbryggande tekniken till att omfatta ca 35 videokonferenslokaler och mer än 500 personliga webkameror. Ytterligare 500 webbkameror har genom landstingets medverkan fördelats bland länets kommuner i ett regionalt IT nätverk. Resepolicy Landstingets resepolicy har en miljöprofil och är integrerad i det ordinarie regelverket, se utdrag ur landstingets resepolicy nedan: Nyttan för verksamheten ska vara vägledande för resebeteendet. Alternativa mötesformer som begränsar omfattningen av resandet ska alltid övervägas. Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare om landstingets riktlinjer gällande resor i tjänsten och att följa upp att riktlinjerna efterlevs. För resor inom Norrbotten och Västerbotten gäller i första hand tåg, buss eller bil. Flyg nyttjas först efter det att andra resealternativ har uteslutits med hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, personalsociala aspekter och säkert resande. Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Om det är möjligt, ska telefonmöten och videokonferenser i första hand anordnas. Mötestider ska alltid anpassas så att de som måste resa har möjlighet att använda allmänna kommunikationer, se resepolicy bilaga 4. Länstrafiken Norrbotten Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Varje år reser cirka fyra miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner. Trafiken sköts av ca 40 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har företagen ca 500 anställda förare och 250 bussar. Bussarna går 1,2 miljoner fordonsmil per år Årsomsättningen uppgår till ca 230 miljoner kronor. 6

7 Länstrafiken arbetar aktivt med särskilda miljömål för att minska de skadliga utsläppen i naturen. Därför utvecklas bussparken med allt fler moderna bussar som drivs med miljöklassat dieselbränsle. Gamla fordon byts successivt ut mot nya miljövänligare fordon, utrustade med effektiva avgasreningsfilter som reducerar vissa skadliga avgaser med upp till 90 %. Klimatpåverkan Landstingets energianvändning har räknats om till koldioxidekvivalenter för att bedöma klimatpåverkan för transporter, värmeanvändning och elanvändning, se diagram 3 nedan. Naturvårdsverkets emissonsfaktorer (www.naturvardsverket.se) har använts för att beräkna koldioxidekvivalenter för bränslen. Elanvändningens klimatpåverkan har bedömts med en emissionsfaktor för nordisk elmix på 70 g CO 2 /kwh i enlighet med IVL: s rapport 4 Miljövärdering av el ur ett systemperspektiv. Koldioxidekvivalenter [ton] Länstrafiken Värme El Transporter Diagram 3. Beräknade koldioxidekvivalenter för landstingets energianvändning. Beräkningen av koldioxidekvivalenter för transporter är beräknad för den totala bränsleförbrukningen i landstingets fordon. Mål Visionsmål Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Med hjälp av nulägesanalysen har de viktigaste åtgärdsområdena för att minska energianvändningen och klimatpåverkan identifierats. Miljöeffekten av en minskad elanvändning värderas ur ett primärenergiperspektiv. Därför kommer åtgärder för att minska elanvändningen prioriteras. Målen är ambitiösa, inspirerande och manar till högt tempo i omställningen. De är satta för att landstinget ska vara föredömen för övriga delar av samhället och harmonierar med internationella, nationella och regionala mål. 4 IVL Miljöinstitutet 7

8 Aktivitetsmål El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet. I handlingsplanen för att nå målet 2014 och 2020 ingår fortsatt energieffektiviseringsarbete, investeringar i energieffektiv teknik och omställning till förnyelsebar energi. Varje förvaltarområde har fått i uppdrag att genomföra en energieffektiviseringsplan för sina fastigheter. Planen kommer att ligga till grund för det fortsatta effektiviseringsarbetet. Energieffektiviseringen i fastigheterna ska göras med hänsyn till sjukvårdens utveckling och förändrade behov. Verksamhetens elanvändning uppgår till ungefär hälften av den totala elanvändningen i vårdlokaler enligt energimyndighetens rapport, Energianvändning i vårdlokaler ER 2008:09. För att minska elanvändningen finns aktiviteter som främjar upphandling av energieffektiv verksamhetsutrustning och brukarmedverkan med i handlingsplanen. Aktiviteterna i handlingsplanen ska förbättra landstingets resurshushållning, minska klimatpåverkan och ge ett bibehållet eller förbättrat inneklimat i lokalerna. I handlingsplanen för att nå målen 2014 och 2020 är ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete viktigt med aktiviteter som: Energikartläggning, optimering Översyn av drifttider tillsammans med verksamheten LCC-kalkyler vid anskaffning av fastighetsutrustning Energikrav i byggprocessen, se bilaga 6. EnergYZer Använda miljöstyrningsrådets kriterier samt LCC-kalkyler vid köp av verksamhetsutrustning Brukarmedverkan IT åtgärder I syfte att göra byggnaderna mer energieffektiva ingår följande aktiviteter i handlingsplanen: energieffektivare belysning behovsstyrning av ventilationssystem effektivare återvinnare i ventilationen utetemperaturkorrigering av mekaniskt tillförd ventilation motorvärmarstyrningar, prognosstyrning av värmesystem tilläggsisolering av takbjälklag alternativa kylmetoder (t.ex. solavskärmning, nattkyla och frikyla) För att verksamheten ska stimuleras till att minska elanvändningen: Synliggörs förbrukningen med separat mätning av verksamhetens elanvändning. Förutom energieffektiviseringar finns aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor: Solceller för elproduktion Vindkraft Frikyla ( t.ex. soldriven kyla, snökyla, nattkyla, befuktningskyla och älvkyla) 8

9 Transporter Sjukvården i Norrbotten genomgår en stor strukturomvandling Det medför att behovet av tjänsteresor, sjukresor och sjuktransporter kommer att förändras. Resvaneundersökning kommer att utföras senast under kommer samtliga Landstingets leasingbilar (ej ambulanser) att utgöras av miljöklassade fordon. Brukarmedverkan För att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med bil ska brukarna informeras om att de kan bidra till förbättrad resurshushållning och minskad klimatpåverkan genom: Distansöverbryggande teknik för möten. Samåkning. Sparsam körning Ökad användning av kollektivtrafik i stället för personbil. Ta vara på de möjligheter till minskade resor och bättre patientservice som teknikområdet E-hälsa erbjuder. Upphandling av fordon och transporttjänster Personbilar och lätta lastbilar som upphandlas ska minst uppfylla Miljöstyrningsrådets baskrav, vilket innebär att fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsen skall uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1). Resurser El och värme Landstingsfastigheter ska välja energieffektiv teknik vid ny- och ombyggnationer av fastigheterna. Det kommer att ge merkostnader initialt, men den energieffektiva tekniken är lönsam på sikt. På samma sätt kommer LCC-kalkyler och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning initialt att medföra merkostnader. Det är merkostnaden för aktiviteten som ligger till grund för uppskattning av kostnad och återbetalningstid för aktiviteten. För rena energieffektiviseringsaktiviteter och aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor är hela investeringen medräknad i kostnaden och beräkning av återbetalningstid. Totalt sett krävs ca 23 Mkr för att genomföra aktiviteterna för att nå målet 2014 och ytterligare 78 Mkr för att genomföra aktiviteter för att nå målen Återbetalningstiden för hela aktivitetsplanen för el och värme blir ca fem år. Förteckning på samtliga aktiviteter där besparingspotentialer, investeringskostnader och återbetalningstider finns redovisade i Bilaga 5. Transporter Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras finansierat av det statliga stödet. Konsekvensen av detta kan bli kampanjer och åtgärder bl.a. för ökat samåkande. Landstinget kommer att fortsätta och utöka försöksverksamheten med biogasbilar samt utföra prov med elbilar i stadsmiljö. Detta kommer att medföra initialt ökade kostnader. 9

10 Omstrukturering av sjukvården i Norrbotten med bl a färre opererande enheter kan komma att medföra att transporter i form av patientströmmar och personal ökar. Tidplan El och värme De flesta aktiviteter kommer att genomföras kontinuerligt för att nå målen 2014 och Många energieffektiviseringsåtgärder görs i samband med ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och underhåll av lokalerna för att de ska vara kostnadseffektiva. Åtgärder som kommer att ske kontinuerligt mellan är: Driftoptimering av fastigheterna Byte till energieffektiv belysning Isolering av takbjälklag Byte till energieffektivare återvinnare i ventilationssystemen Brukarmedverkan Energismartare datoranvändning Energikrav vid om- och nybyggnation, LCC-kalkyler vid inköp av fastighetsutrustning och verksamhetsutrustning och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning kommer att implementeras i arbetet före 2014 för att sedan användas kontinuerligt. LCC utbildningar kommer att genomföras. Under tidsperioden ska fastigheterna kartläggas och åtgärder med korta återbetalningstider kommer att identifieras och åtgärdas. De motorvärmaruttag som idag saknar styrning kommer att förses med elektronisk timer. Teknik för att mäta verksamhetsel utprovas. Transporter Tjänsteresorna ska minska med 3 % per år för att ersättas med distansöverbryggande mötesteknik. Antalet miljöbilar ska öka från 47 % till 100 % till år Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras Arbetsmodell för arbetets genomförande Arbetet med att förverkliga landstingets energistrategi kommer att genomföras enligt landstingets processarbetsmodell. För enskilda projekt tillämpas projektarbetsmodellen. Förnyelsebar energi Egen elproduktion Det mest realistiska alternativet för egen elproduktion är att landstinget köper ett eget vindkraftverk i en vindkraftverkspark. På så sätt kan drift- och vissa investeringskostnader delas med andra vindkraftverk för att ge största möjliga ekonomiska utbyte. Om Landstinget väljer att tillsammans med andra intressenter i Norrbotten skapa en ny vindkraftverkspark är färdigställandetiden ca 4-6 år från beslut till produktion. Om 10

11 landstingen istället köper ett vindkraftverk i en redan projekterad park förkortas färdigställandetiden till ca två år. En vindkraftverksägare som inte producerar el till försäljning behöver inte betala energiskatt för elproduktionen. Det kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt att anpassa produktionen till den egna förbrukningen. För att inte överskrida baslasten år 2020 är ett verk på 2,3 MW möjligt att äga. Ett sådant verk i bästa vindläge beräknas ge 7 GWh/år, dvs. ca. 20 % av landstingets beräknade årsförbrukning år Investeringen i ett vindkraftverk beräknas uppgå till ca 47 Mkr. Avskrivningstid blir då ca 15 år och livslängden är ca 25 år För varje producerad MWh i t.ex. vindkraft har man rätt till ett el-certifikat som kan säljas till kvotpliktiga elleverantörer. En vindkraftanläggning måste vara i drift senast 2020 för att fullt kunna nyttja elcertifikatsystemet de 15 år man har rätt till innan det upphör I mindre skala kommer solceller på tak eller i solavskärmare att nyttjas. Biogasproduktion Vid Grans Naturbruksgymnasium planeras ett projekt för att tillsammans med andra närliggande djurhållare bygga en rötanläggning för biogas. Den sammanlagda produktionen kommer att motsvara ca 7700 MWh varav landstingets andel utgör 6 % eller ca 462 MWh. Effektmål el och värme Inom ramen för stödet har mål tagits fram för 2014 och 2020, uttryckt både i MWh och som procentuell minskning jämfört med basåret. Målet är att minska elanvändningen med MWh till 2014 och med MWh till Den normalårskorrigerade värmeanvändningen ska minska med MWh till 2014 och med MWh till Traditionellt i landstinget har energianvändningen och målsättningen följts upp med specifik energianvändning. Specifik energianvändning är ett mått på hur energieffektiva fastigheterna är och nyckeltalen förändras mindre vid försäljning eller köp av fastigheter. Utgångsvärden och målvärden har i tabell 1 nedan omräknats till nyckeltal uttryckta i kwh/m² och år. El Värme kwh/m² 125 kwh/m² Mål kwh/m² 116 kwh/m² Mål kwh/m² 102 kwh/m² Tot % 18 % Tabell 1. Tabellen visar landstingets målsättning för el och värme i specifik förbrukning Andel miljöbilar Tjänsteresor med bil % fordonsmil Mål % fordonsmil Mål % fordonsmil Tot % Tabell 2. Tabellen visar landstingets målsättning för tjänsteresor med bil 11

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet 2013-02-19 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Uppsala universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne Social hållbarhet Foto: Bertil Hagberg 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Biogasrelaterade stöd i Klimatklivet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet IT för miljön Sofia Holmgren Enheten för IT-politik Sveriges klimatpolitik Vår klimatpolitik innebär att Sverige ska visa ledarskap genom att agera både här hemma och internationellt. Med nationella åtgärder

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer