Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting

2 Sammanfattning Landstinget har utvecklat en strategi för energieffektivisering. Den omfattar landstingets eloch värmeanvändning, transporter och omställning till förnyelsebar energi. Strategin följer landstingets visioner och planer samt är kommunicerad med politiska representanter i landstingsledningen. El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet och har det totala ansvaret för el- och värmeanvändningen. Energieffektiviseringsarbetet sker inom ramen för Landstingsfastigheters miljö- och energiledningssystem. Möjliga energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna har identifierats och ingår i en handlingsplan. De flesta av dessa åtgärder beräknas kunna genomföras som energiinvesteringsprojekt där återbetalningen sker i form av sänkta energikostnader. I handlingsplanen ingår också att energikrav vid ny- och ombyggnation av fastigheterna nyttjas. Det ger merkostnader initialt men är lönsamt på sikt. Den totala återbetalningstiden för åtgärderna i handlingsplanen är ca fem år. Upphandlingsenheten utgör ett stöd för landstingets övriga enheter. Genom att nyttja Miljöstyrningsrådets kriterier och LCC-kalkyler vid upphandling av verksamhetsutrustningar beräknas energiförbrukningen på sikt att minska. Målet för strategin är att från basåret 2009 fram till 2020 sänka elförbrukningen med 31 % och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen med 18 %. Förnyelsebar energi Möjligheten att investera i ett vindkraftverk som del i en vindpark kommer att utredas. Med nuvarande tillämpning av energiskattesystemet visar ekonomiska kalkyler att återbetalningstiden är ca 15 år för ett vindkraftverk med teknisk livslängd på 25 år. Grans Naturbruksgymnasium avser att gå med i ett samarbetsprojekt för upparbetning av egen gödsel till biogas. Grans andel i den förnyade energimängden beräknas uppgå till 0,5 GWh/år Transporter Inom transportområdet kommer koldioxidutsläppen per körd mil att minska successivt allt eftersom landstinget övergår till miljöfordon, samåkning etc. Införandet av distansöverbryggande teknik kommer också att minska persontransportbehovet. Omstrukturering av sjukvården kan dock medföra att transporterna ökar. Målet är att minska tjänsteresorna med 3 % per år till förmån för distansöverbryggande mötesteknik. Länstrafiken i Norrbotten är ett av landstinget delägt bolag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att erbjuda kollektivtrafik. 2

3 Inledning Norrbottens läns landstings vision på energiområdet 1 Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Bakgrund Vid klimatmötet i Cancún, november 2010, lyckades världens länder nå en uppgörelse, Cancún Agreement. Uppgörelsen förankrar åtagandena att minska utsläppen som gjordes i Köpenhamn och fastställer att temperaturökningen inte skall få överskrida 2 ºC, och öppnar också för att skärpa målet om en högsta temperaturhöjning till 1,5 ºC. Den pekar på att Annex I-ländernas utsläpp behöver minska med % till år 2020 jämfört med EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna gemensamt åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 % och öka andelen förnybar energi med 20 %. Förslaget till klimat- och energipaket för EU lades fram av den europeiska kommissionen i januari 2008 och beslutades av det europeiska rådet i april Ambitionsnivån kan omförhandlas så att medlemsländerna minskar utsläppen av växthusgaser med 30 % istället. En förutsättning för det är att andra länder gör jämförbara ansträngningar för att minska sina utsläpp. Tillsammans med övriga EU-länder ska Sverige verka för att uppnå en global överenskommelse som är förenlig med målet om att begränsa temperaturökningen till högst 2 ºC jämfört med den förindustriella nivån. Detta är centralt för Sveriges klimatpolitik. Den nationella klimat- och energipolitiska inriktningen enligt 2009 års riksdagsbeslut är att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 % lägre än utsläppen år Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Landstinget har deltagit i framtagandet av den regionala Klimat- och energistrategin för Norrbottens län. Det regionala målet är bl a att den specifika energianvändningen ska minska med 25 % från 2005 till Strategin för energieffektivisering i Norrbottens läns landsting ska bidra till att uppfylla ovan uppräknade internationella, nationella och regionala klimatmål. 1 Utdrag från Norrbottens Läns Landstings miljöpolicy

4 Nulägesanalys Sjukvårdsverksamheten bedrivs vid fem akutsjukhus och 33 vårdcentraler. Norrbottens läns landsting är Sveriges nordligaste regionala folkvalda organ och sjukvårdshuvudman. Verksamhet bedrivs på en fjärdedel av landets yta. Norrbottens läns landsting är en av länets större fastighetsägare och länets största organiserade persontransportör. Landstinget är således direkt och indirekt en stor energikonsument. En detaljerad beskrivning av nuläget finns i bilaga 1. El och värme Landstinget förvaltar ett fastighetsbestånd på m 2 BRA 2. Under 2009 användes MWh el för drift av fastigheterna och verksamhetsutrustning. Förbrukningen var alltså ca 98 kwh/m 2 BRA. Den fysiska elleveransen köps på Nordpools spotmarknad. För uppvärmning av fastigheterna och tappvarmvatten förbrukades MWh värme. Normalårskorrigerat med energiindex var förbrukningen 125 kwh/m 2 BRA. Fastigheterna och tappvarmvatten uppvärmdes med fjärrvärme, värmepumpar och genom förbränning av biobränsle och olja. De energislag som användes vid fjärrvärmeproduktion för leverans till landstingets fastigheter i länet finns redovisade i diagram 1 nedan. Produktonsmix fjärrvärme [MWh/MWh] 24% 1% 14% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 1% 15% 5% 40% Diagram 1. Produktionsmix fjärrvärme. Processgasen i figuren är en restprodukt från järn och stålframställning vid SSAB. Processgasen används för fjärrvärme- och elproduktion i LuleKraft AB:s kraftvärmeverk. De byggnader som inte varit möjliga att ansluta mot ett fjärrvärmenät har egen värmeförsörjning med biobränsleförbränning, elvärme, värmepumpar och spetsvärme med förbränning av olja. Den totala värmeförbrukningens fördelning mellan de olika energislagen finns redovisad i diagram 2 nedan. 2 Bruksarea 4

5 Energislag uppvärmning totalt [MWh/MWh] 23% 2% 14% 1% 13% 42% Avfall Trä/Bio Olja Torv El Processgas Övrigt 5% Diagram 2. Energislag för uppvärmning totalt. Landstingsfastigheter Landstingsfastigheter har det totala resultatansvaret för Landstingets fastigheter och försörjningen av lokaler, mark och anläggningar till kärnverksamheterna, vad gäller ekonomi, drift, skötsel, underhåll, etc. Vid byggprojekt ansvarar fastigheter för projektledning, projektering, kontroller och besiktningar inom samtliga teknikområden. Landstingsfastigheter arbetar aktivt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet i enlighet med miljö- och energiledningssystemet, se bilaga 2. Landstingsfastigheter har även deltagit i ett projekt för brukarmedverkan i Norrlandstingen, se bilaga 7. Upphandling Verksamhetsområde Upphandling har till uppgift att, tillsammans med verksamheten, driva upphandlingar för att tillgodose landstingets behov av köpta varor och tjänster. Upphandlarna bistår verksamheterna med kompetens och erfarenhet inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för genomförandet av en offentlig upphandling i egenskap av drivna projektledare. Under 2010 har upphandlingsmallarna för energikrävande utrustning kompletterats med kalkyleringsverktyg för LCC 3 så att energiförbrukningen kan vägas in i utvärderingen av anbuden, se bilaga 3. Under de senaste åren har användningen av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier använts allt mer frekvent i samband med landstingets upphandlingar. Landstinget har deltagit i arbetsgrupper för framtagande av nya upphandlingskriterier. Landstinget är representerat i nationella substitutionsgruppen och teknikupphandlingsgruppen vars uppgift är att finna nya miljöanpassade alternativ till produkter för vården. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med tillverkningsindustrin. 3 livscykelkostnadskalkyler 5

6 Transporter Landstinget är länets största organiserade persontransportör med bl.a. sjukresor, sjuktransporter och personalresor. Verksamheten beräknas direkt och indirekt svara för tre till fyra procent av länets persontransporter på väg. Det samlade tjänsteresandet är i storleksordningen fordonsmil med bil. De helt eller delvis landstingsbetalda sjukresorna är i storleksordningen personmil med bil, buss och tåg. Till detta tillkommer flygresor i form av sjukresor för patienter och tjänsteresor. Sjuktransporter på väg och luftledes är i storleksordningen fordonsmil. Om man även räknar med de obetalda resorna som resor till och från jobbet, kortare sjukresor som ej berättigar ersättning, anhörigas besöksresor så beräknas samlade landstingsresande uppgå till storleksordningen miljoner personmil. Varutransporterna är en mindre del av de samlade transporterna. Sedan 2005 finns tydliga råd för ekologisk hållbar upphandling samt en miljöklassificering i tre klasser som revideras regelbundet. Av landstingets totalt 483 avtal år 2010 var 68 % miljöklassade enligt klass 3 (högsta miljöklass), 21 % enligt klass 2 och 11 % enligt klass 1. Klass 3 innehåller bland annat kemikalier, transporter, elektricitet och entreprenader. Distansöverbryggande teknik Landstinget har från och med 2005 byggt ut den distansöverbryggande tekniken till att omfatta ca 35 videokonferenslokaler och mer än 500 personliga webkameror. Ytterligare 500 webbkameror har genom landstingets medverkan fördelats bland länets kommuner i ett regionalt IT nätverk. Resepolicy Landstingets resepolicy har en miljöprofil och är integrerad i det ordinarie regelverket, se utdrag ur landstingets resepolicy nedan: Nyttan för verksamheten ska vara vägledande för resebeteendet. Alternativa mötesformer som begränsar omfattningen av resandet ska alltid övervägas. Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare om landstingets riktlinjer gällande resor i tjänsten och att följa upp att riktlinjerna efterlevs. För resor inom Norrbotten och Västerbotten gäller i första hand tåg, buss eller bil. Flyg nyttjas först efter det att andra resealternativ har uteslutits med hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, personalsociala aspekter och säkert resande. Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Om det är möjligt, ska telefonmöten och videokonferenser i första hand anordnas. Mötestider ska alltid anpassas så att de som måste resa har möjlighet att använda allmänna kommunikationer, se resepolicy bilaga 4. Länstrafiken Norrbotten Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Varje år reser cirka fyra miljoner resenärer med Länstrafikens bussar. Bolaget ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner. Trafiken sköts av ca 40 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Sammanlagt har företagen ca 500 anställda förare och 250 bussar. Bussarna går 1,2 miljoner fordonsmil per år Årsomsättningen uppgår till ca 230 miljoner kronor. 6

7 Länstrafiken arbetar aktivt med särskilda miljömål för att minska de skadliga utsläppen i naturen. Därför utvecklas bussparken med allt fler moderna bussar som drivs med miljöklassat dieselbränsle. Gamla fordon byts successivt ut mot nya miljövänligare fordon, utrustade med effektiva avgasreningsfilter som reducerar vissa skadliga avgaser med upp till 90 %. Klimatpåverkan Landstingets energianvändning har räknats om till koldioxidekvivalenter för att bedöma klimatpåverkan för transporter, värmeanvändning och elanvändning, se diagram 3 nedan. Naturvårdsverkets emissonsfaktorer (www.naturvardsverket.se) har använts för att beräkna koldioxidekvivalenter för bränslen. Elanvändningens klimatpåverkan har bedömts med en emissionsfaktor för nordisk elmix på 70 g CO 2 /kwh i enlighet med IVL: s rapport 4 Miljövärdering av el ur ett systemperspektiv. Koldioxidekvivalenter [ton] Länstrafiken Värme El Transporter Diagram 3. Beräknade koldioxidekvivalenter för landstingets energianvändning. Beräkningen av koldioxidekvivalenter för transporter är beräknad för den totala bränsleförbrukningen i landstingets fordon. Mål Visionsmål Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Med hjälp av nulägesanalysen har de viktigaste åtgärdsområdena för att minska energianvändningen och klimatpåverkan identifierats. Miljöeffekten av en minskad elanvändning värderas ur ett primärenergiperspektiv. Därför kommer åtgärder för att minska elanvändningen prioriteras. Målen är ambitiösa, inspirerande och manar till högt tempo i omställningen. De är satta för att landstinget ska vara föredömen för övriga delar av samhället och harmonierar med internationella, nationella och regionala mål. 4 IVL Miljöinstitutet 7

8 Aktivitetsmål El och värme Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet. I handlingsplanen för att nå målet 2014 och 2020 ingår fortsatt energieffektiviseringsarbete, investeringar i energieffektiv teknik och omställning till förnyelsebar energi. Varje förvaltarområde har fått i uppdrag att genomföra en energieffektiviseringsplan för sina fastigheter. Planen kommer att ligga till grund för det fortsatta effektiviseringsarbetet. Energieffektiviseringen i fastigheterna ska göras med hänsyn till sjukvårdens utveckling och förändrade behov. Verksamhetens elanvändning uppgår till ungefär hälften av den totala elanvändningen i vårdlokaler enligt energimyndighetens rapport, Energianvändning i vårdlokaler ER 2008:09. För att minska elanvändningen finns aktiviteter som främjar upphandling av energieffektiv verksamhetsutrustning och brukarmedverkan med i handlingsplanen. Aktiviteterna i handlingsplanen ska förbättra landstingets resurshushållning, minska klimatpåverkan och ge ett bibehållet eller förbättrat inneklimat i lokalerna. I handlingsplanen för att nå målen 2014 och 2020 är ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete viktigt med aktiviteter som: Energikartläggning, optimering Översyn av drifttider tillsammans med verksamheten LCC-kalkyler vid anskaffning av fastighetsutrustning Energikrav i byggprocessen, se bilaga 6. EnergYZer Använda miljöstyrningsrådets kriterier samt LCC-kalkyler vid köp av verksamhetsutrustning Brukarmedverkan IT åtgärder I syfte att göra byggnaderna mer energieffektiva ingår följande aktiviteter i handlingsplanen: energieffektivare belysning behovsstyrning av ventilationssystem effektivare återvinnare i ventilationen utetemperaturkorrigering av mekaniskt tillförd ventilation motorvärmarstyrningar, prognosstyrning av värmesystem tilläggsisolering av takbjälklag alternativa kylmetoder (t.ex. solavskärmning, nattkyla och frikyla) För att verksamheten ska stimuleras till att minska elanvändningen: Synliggörs förbrukningen med separat mätning av verksamhetens elanvändning. Förutom energieffektiviseringar finns aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor: Solceller för elproduktion Vindkraft Frikyla ( t.ex. soldriven kyla, snökyla, nattkyla, befuktningskyla och älvkyla) 8

9 Transporter Sjukvården i Norrbotten genomgår en stor strukturomvandling Det medför att behovet av tjänsteresor, sjukresor och sjuktransporter kommer att förändras. Resvaneundersökning kommer att utföras senast under kommer samtliga Landstingets leasingbilar (ej ambulanser) att utgöras av miljöklassade fordon. Brukarmedverkan För att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med bil ska brukarna informeras om att de kan bidra till förbättrad resurshushållning och minskad klimatpåverkan genom: Distansöverbryggande teknik för möten. Samåkning. Sparsam körning Ökad användning av kollektivtrafik i stället för personbil. Ta vara på de möjligheter till minskade resor och bättre patientservice som teknikområdet E-hälsa erbjuder. Upphandling av fordon och transporttjänster Personbilar och lätta lastbilar som upphandlas ska minst uppfylla Miljöstyrningsrådets baskrav, vilket innebär att fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsen skall uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1). Resurser El och värme Landstingsfastigheter ska välja energieffektiv teknik vid ny- och ombyggnationer av fastigheterna. Det kommer att ge merkostnader initialt, men den energieffektiva tekniken är lönsam på sikt. På samma sätt kommer LCC-kalkyler och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning initialt att medföra merkostnader. Det är merkostnaden för aktiviteten som ligger till grund för uppskattning av kostnad och återbetalningstid för aktiviteten. För rena energieffektiviseringsaktiviteter och aktiviteter som prioriterar förnyelsebara energikällor är hela investeringen medräknad i kostnaden och beräkning av återbetalningstid. Totalt sett krävs ca 23 Mkr för att genomföra aktiviteterna för att nå målet 2014 och ytterligare 78 Mkr för att genomföra aktiviteter för att nå målen Återbetalningstiden för hela aktivitetsplanen för el och värme blir ca fem år. Förteckning på samtliga aktiviteter där besparingspotentialer, investeringskostnader och återbetalningstider finns redovisade i Bilaga 5. Transporter Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras finansierat av det statliga stödet. Konsekvensen av detta kan bli kampanjer och åtgärder bl.a. för ökat samåkande. Landstinget kommer att fortsätta och utöka försöksverksamheten med biogasbilar samt utföra prov med elbilar i stadsmiljö. Detta kommer att medföra initialt ökade kostnader. 9

10 Omstrukturering av sjukvården i Norrbotten med bl a färre opererande enheter kan komma att medföra att transporter i form av patientströmmar och personal ökar. Tidplan El och värme De flesta aktiviteter kommer att genomföras kontinuerligt för att nå målen 2014 och Många energieffektiviseringsåtgärder görs i samband med ombyggnationer, verksamhetsanpassningar och underhåll av lokalerna för att de ska vara kostnadseffektiva. Åtgärder som kommer att ske kontinuerligt mellan är: Driftoptimering av fastigheterna Byte till energieffektiv belysning Isolering av takbjälklag Byte till energieffektivare återvinnare i ventilationssystemen Brukarmedverkan Energismartare datoranvändning Energikrav vid om- och nybyggnation, LCC-kalkyler vid inköp av fastighetsutrustning och verksamhetsutrustning och Miljöstyrningsrådets kriterier vid inköp av verksamhetsutrustning kommer att implementeras i arbetet före 2014 för att sedan användas kontinuerligt. LCC utbildningar kommer att genomföras. Under tidsperioden ska fastigheterna kartläggas och åtgärder med korta återbetalningstider kommer att identifieras och åtgärdas. De motorvärmaruttag som idag saknar styrning kommer att förses med elektronisk timer. Teknik för att mäta verksamhetsel utprovas. Transporter Tjänsteresorna ska minska med 3 % per år för att ersättas med distansöverbryggande mötesteknik. Antalet miljöbilar ska öka från 47 % till 100 % till år Inom transportområdet kommer en resvaneundersökning att genomföras Arbetsmodell för arbetets genomförande Arbetet med att förverkliga landstingets energistrategi kommer att genomföras enligt landstingets processarbetsmodell. För enskilda projekt tillämpas projektarbetsmodellen. Förnyelsebar energi Egen elproduktion Det mest realistiska alternativet för egen elproduktion är att landstinget köper ett eget vindkraftverk i en vindkraftverkspark. På så sätt kan drift- och vissa investeringskostnader delas med andra vindkraftverk för att ge största möjliga ekonomiska utbyte. Om Landstinget väljer att tillsammans med andra intressenter i Norrbotten skapa en ny vindkraftverkspark är färdigställandetiden ca 4-6 år från beslut till produktion. Om 10

11 landstingen istället köper ett vindkraftverk i en redan projekterad park förkortas färdigställandetiden till ca två år. En vindkraftverksägare som inte producerar el till försäljning behöver inte betala energiskatt för elproduktionen. Det kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt att anpassa produktionen till den egna förbrukningen. För att inte överskrida baslasten år 2020 är ett verk på 2,3 MW möjligt att äga. Ett sådant verk i bästa vindläge beräknas ge 7 GWh/år, dvs. ca. 20 % av landstingets beräknade årsförbrukning år Investeringen i ett vindkraftverk beräknas uppgå till ca 47 Mkr. Avskrivningstid blir då ca 15 år och livslängden är ca 25 år För varje producerad MWh i t.ex. vindkraft har man rätt till ett el-certifikat som kan säljas till kvotpliktiga elleverantörer. En vindkraftanläggning måste vara i drift senast 2020 för att fullt kunna nyttja elcertifikatsystemet de 15 år man har rätt till innan det upphör I mindre skala kommer solceller på tak eller i solavskärmare att nyttjas. Biogasproduktion Vid Grans Naturbruksgymnasium planeras ett projekt för att tillsammans med andra närliggande djurhållare bygga en rötanläggning för biogas. Den sammanlagda produktionen kommer att motsvara ca 7700 MWh varav landstingets andel utgör 6 % eller ca 462 MWh. Effektmål el och värme Inom ramen för stödet har mål tagits fram för 2014 och 2020, uttryckt både i MWh och som procentuell minskning jämfört med basåret. Målet är att minska elanvändningen med MWh till 2014 och med MWh till Den normalårskorrigerade värmeanvändningen ska minska med MWh till 2014 och med MWh till Traditionellt i landstinget har energianvändningen och målsättningen följts upp med specifik energianvändning. Specifik energianvändning är ett mått på hur energieffektiva fastigheterna är och nyckeltalen förändras mindre vid försäljning eller köp av fastigheter. Utgångsvärden och målvärden har i tabell 1 nedan omräknats till nyckeltal uttryckta i kwh/m² och år. El Värme kwh/m² 125 kwh/m² Mål kwh/m² 116 kwh/m² Mål kwh/m² 102 kwh/m² Tot % 18 % Tabell 1. Tabellen visar landstingets målsättning för el och värme i specifik förbrukning Andel miljöbilar Tjänsteresor med bil % fordonsmil Mål % fordonsmil Mål % fordonsmil Tot % Tabell 2. Tabellen visar landstingets målsättning för tjänsteresor med bil 11

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år 2005-2030 (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust,

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Landstingets miljöstrategi 2014 2020

Landstingets miljöstrategi 2014 2020 Landstingets miljöstrategi 2014 2020 Syfte Denna miljöstrategi utgår ifrån den gällande miljöpolicyn och de aktuella landstingsövergripande styrdokumenten samt de nationella och regionala målen inom miljö-

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014

KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 4 KONKURRENSVERKET i Swedish Competition Authority BESLUT 2014-02-09 Dnr 31/2015 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING 1 2 Förord Kan framtidens skola bli självförsörjande på energi? När Bjurhovdaskolan byggdes stod energieffektivitet högst upp på dagordningen.

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Bilaga 3 (Energiplanen 2011-13) Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Dagens energianvändning med stor andel fossila bränslen påverkar miljön på flera sätt. Påverkan sker i alla led. Från utvinning

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 1 Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 HAPARANDA STAD JANUARI 2011 2 Strategi för Energieffektivisering Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering samt arbetsgruppen

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner TABELLBILAGA TILL KLIMATRAPPORT Vårt dnr 07/2163 2007-10-16 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell, Martin Ström Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner Denna PM innehåller

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer