PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012"

Transkript

1 PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET

2 Innehåll Sida Inledning... 2 Värdegrund... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Omvärldsanalys... 5 Fokusområde: Transportfordon och drivmedel... 6 Fokusområde: Fastigheter och verksamhetsanläggningar... 7 Fokusområde: Arbetsredskap och småmaskiner

3 1. Inledning Götene kommun ska ha som mål att bli en fossilbränslefri kommun till år Detta beslut togs av kommunfullmäktige Denna vision har sedan mitten av 2000-talet funnits med i Götene kommuns framtidsplan. Syftet med planen är att effektivisera och synliggöra arbetet mot klimatförändringar. Målen berör kommunens alla verksamheter. Plan för fossilbränslefri kommunal verksamhet tar sin utgångspunkt i gällande framtidsplan för Götene kommun samt lagar och olika styrdokument som är av betydelse. I planen finns mål och åtgärder för att reducera den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Visionen ska uppnås genom riktade insatser och genom att kommunens verksamhet utgör en god förebild med ett integrerat miljö-och klimatarbete inom all kommunal verksamhet. I kommunens lokala miljömål, som fastställdes av kommunfullmäktige , finns under målet Begränsad klimatpåverkan följande målformulering: Miljöanpassade transporter och färdsätt ska prioriteras i kommunen. Under angivna exempel står det Andelen fordon och maskiner i den kommunala verksamheten som drivs med förnybara bränslen ska öka, Vid planering ska förutsättningar för minskat transportbehov och ökad kollektiv, gång- och cykeltrafik skapas samt att tankställe för alternativa drivmedel sätts upp. 2. Värdegrund Bo i Götene lev i världen är Götene kommuns vision. Den ger uttryck för viljan att skapa goda miljöer för boende och arbete samtidigt som den pekar på vikten av att utveckla fysiska, kulturella och virtuella förbindelser med omvärlden. Ett centralt begrepp som skall omfattas av alla i kommunen är medskaparanda, som handlar om medborgardeltagande och engagemang. Genom att ständigt vara öppen, lyssnande, lärande och villig att förändra skapas en organisation som säkerställer den lokala demokratin och tillgodoser medborgarnas behov av kommunal service. Följande värderingar kännetecknar Götene kommun: Kreativitet Öppenhet Tydlighet Planen tar hänsyn till nedanstående perspektiv; Medskapare De av kommunfullmäktige antagna lokala miljömålen har presenterats för de olika verksamheterna. Utveckling Önskad utveckling är fastställd på politiskt plan. Arbetssätt Planen har utvecklats och kommer att fastställas inom fastställd ram. Ekonomi Planen är ekonomiskt genomförbar. Uppföljningen av klimatarbetet genomförs med hjälp av nyckeltal och skall ingå i kommunens årsredovisning. Åtgärder i den kommunala verksamheten ska vara ett gott exempel för övriga kommunmedborgare, företag med flera. Genom kommunens satsning på en fossilbränslefri kommunal verksamhet stimuleras andra parter att genomföra liknande satsningar. 2.

4 3. Nulägesbeskrivning Transportfordon och drivmedel Kommunen har sedan början på 2000-talet aktivt verkat för en övergång till fossilbränslefri trafik. Av alla de produkter, tjänster och system som använder energi och som upphandlas offentligt varje år, står transporterna för den enskilt största energidelen. Som köpare av transporter kan kommunen kräva att transporterna är miljöanpassade och säkra. Potentialen för hållbara drivmedel ska ses ur ett bredare perspektiv då det både kräver drivmedel, infrastruktur samt fordon för att denna ska förverkligas. Denna utveckling varken styrs eller har en hög påverkansgrad ur ett lokalt perspektiv. Kommunen och andra lokala aktörer kan dock vara pådrivande genom inköp av miljöfordon samt initiera etablering av produktionsanläggningar för drivmedel och tankningsställen. Kommunen leasar i dag in ett antal bilar. Märket är av Ford Focus Flexifuel, som kan köras på både bensin och etanol året runt. För omställning till fossilbränslefria arbetsfordon, så är tillgången och utbudet i stort sett obefintligt i dag. Tekniska förvaltningen har några personbilar som går på flexifuel. I övrigt går de flesta pickuper, lastbilar på miljödiesel eller blyfri bensin. Götene Vatten & Värme AB har tre fordon som kan köras på etanol. Resterande fordon, fem stycken, körs på bensin/diesel. Lastmaskinen på Återvinningscentralen drivs med diesel. Måluppfyllelse - Transportfordon och drivmedel De kommunala verksamheterna inklusive bolagen kommer inte att uppnå målet fram till 2010 beträffande arbetsfordon. Uppvärmning av fastigheter och verksamhetsanläggningar Uppvärmning av kommunala fastigheter sker idag i huvudsak via fjärrvärme i centralorten, förutom Ljungsbackenskolan som har värmepump samt via bioeldade panncentraler i Lundsbrunn och Hällekis. Källby har i november 2008 installerat en bioeldad panncentral. Panncentralen skall försörja skolan och förskolan. I Holmestad sker i dag uppvärmning med olja. Holmestads skola läggs ner under AB Götene Bostäder värmer upp sina fastigheter via fjärrvärme i centralorten. Bolaget använder endast ca liter olja per år till spetsvärme i en fastighet i Källby, där värmepump används som bas för uppvärmning. Värmepumpar och vattenburen/direktverkande el utnyttjas i fastighetsbeståndet i Källby och Lundsbrunn. Götene Vatten och Värme AB använder idag avloppsverken i Götene och Källby el för uppvärmning och drift. Eldningsolja används som reserv vid mycket kall väderlek och vid haveri på ordinarie uppvärmning. På Götene avloppsreningsverk har nyligen skett en ombyggnad, där rötgasen kommer att stå för uppvärmning och el-produktion. På Källby avloppsreningsverk sker uppvärmning med el-panna och oljepanna som reserv. Här pågår projektering för uppvärmning med värmepump. Måluppfyllelse - Fastigheter och verksamhetsanläggningar De kommunala verksamheterna inklusive bolagen kommer i huvudsak att kunna uppnå kommunens mål om fossilbränslefri kommunal verksamhet fram till 2010 som gäller uppvärmning av fastigheter och verksamhetsanläggningar. Det krävs dock att man fortsätter med energieffektivisering framöver. 3.

5 3. Nulägesbeskrivning Arbetsredskap och småmaskiner Tekniska förvaltningen har ett antal arbetsredskap och småmaskiner som drivs på Miljödiesel eller blyfri bensin. Några exempel är motorsågar, häcksaxar, lövblåsar, jordfräsar m.m. Mopeder går på batteridrift. Tekniska anser att man har akut behov av nyinvestering av maskiner, men att man inte har fått några investeringsmedel under Investeringsbehovet är på 1.5 miljoner kronor under de närmaste åren. AB GöteneBostäder har en maskinpark bestående av pickup-bil, traktor, redskapsbärare, gräsklippare, motorsåg, häcksaxar mm. Alla fordon och maskiner drivs i dag med miljödiesel MK 1 med inblandning av 2 % rapsolja. Bolaget bedömer kostnaden för att byta ut pickup-bilen, traktorn och redskapsbärarna till ca 1.5 miljoner kr, till motsvarande fossilbränslefria fordon. Bolaget har de närmaste åren inte några ekonomiska möjligheter till detta. Bolaget kommer framöver vi byte av maskiner, att beakta möjligheten till att övergå till fossilbränslefria drivmedel om sådana finns att tillgå. Måluppfyllelse - Arbetsredskap och småmaskiner Såväl Tekniska förvaltningen som AB Götene Bostäder anser att man inte kan uppnå målet till Detta främst beroende på att det saknas investeringsmedel för detta samt avsaknaden från marknaden om fossilbränslefria arbetsfordon/maskiner. 4.

6 4. Omvärldsanalys En stor majoritet av världens klimatforskare är överens om att jordens klimat är på väg att förändras. De är också överens om att konsekvenserna på jord- och skogsbruk, ekonomi, samhällsbyggande och ekosystem kan bli dramatiska. Såväl globalt, nationellt och lokalt tas därför klimatförändringarna på stort allvar. Att lokalt aktivt arbeta med energi- och klimatfrågorna har stor betydelse för att minska miljöpåverkan, öka möjligheterna för ekonomisk tillväxt och sysselsättning och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Sveriges Riksdag beslutade den 15 december 2005 att 75 % av alla fordon som staten upphandlar ska vara miljöfordon, vilket samtliga kommuner bör kunna överträffa (utryckningsfordon, minibussar, skyddsfordon undantas från kravet). För att uppnå visionen om en fossilbränslefri kommun är en övergång till förnyelsebara drivmedel ofrånkomligt. Ett stort antal kommuner i Sverige vill arbeta för att styra utvecklingen av energiproduktion, energianvändning och transporter för att nå de lokala energi- och klimatmålen. Fler kommuner i Sverige än Götene har antagit utmaningen att bli fossilbränslefria: Bollebygd, Kristianstad, Kumla, Laholm, Malmö, Ronneby, Stockholm, Ulricehamn, Västerås, Växjö, Umeå, Örebro är några av dessa. Enligt SNF: s undersökning Kommunernas klimatarbete, klimatindex för kommuner 2005 (2005), har 62 kommuner i Sverige antagit egna klimatmål. Ett fyrtiotal kommuners klimatmål är dessutom mera ambitiösa än det nationella delmålet som siktar på en utsläppsminskning av koldioxid med fyra procent fram till Kommunerna kan alltså spela en viktig i den svenska klimatpolitiken. Även regioner arbetar för att bli fossilbränslefritt. Bland annat Kalmar län arbetar för att bli fossilbränslefritt Strategier för ökad energieffektivisering finns beskrivit i rapporten om energistrategier för fossiloberoende kommuner, som har tagits fram i samverkan med AgroVäst/Energigården och Götene kommun under

7 5.1 Fokusområde: Transportfordon och drivmedel Mål 5.1 Kommunen verkar aktivt för en övergång till fossilbränslefri trafik i kommunal verksamhet. Nyckeltal Betalda resor med egen bil, antal mil jämförs med poolbilsmil. Andelen miljöbilar i kommunens verksamhet Antal kollektivt resande per år. Förslag på åtgärder Upphandling av miljöbilar som är fossilbränslefria Endast miljöbilar köps. Revision görs vart tredje år för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Lämpligen i samband med att nya upphandlingar/leasingavtal görs. I takt med att leasingavtal löper ut införskaffas endast miljöfordon som är fossilbränslefria och energieffektiva. Riktlinjer för tjänsteresor har upprättats och finns som ett separat dokument. Miljöbilpool Kommunen kan upprätta en intern bilpool med miljöbilar som kan lånas vid behov. Vanligtvis äger eller leasar kommunen sina bilar i tre år, vilket innebär att de därefter kommer ut på den vanliga konsumentmarknaden som relativt nya begagnade miljöbilar. Eco Driving Från och med 2010 ska alla som kör bil i tjänsten delta i en utbildning i Eco Driving. Miljökrav på transportupphandling Vid köp av transporter bör utgångspunkten vara att alltid välja ett transportbolag med så låg miljöbelastning som möjligt. Effektivisering Antalet fordon begränsas genom effektivare samutnyttjande (det kan krävas ett annorlunda bokningssystem, mer samutnyttjande över sektorsgränser m.m.). Fordon i olika storleksklasser införskaffas, där man inte utnyttjar större fordon än nödvändigt. Fysisk planering Den fysiska planeringen bör ge förutsättningar för minskade transporter. Det är viktigt att planeringsunderlag inbegriper redovisning av effekter på trafik, luftföroreningar, buller, intrång i natur-och kulturlandskap. Det behövs en helhetssyn på byggande i stället för fragmentering. 6.

8 5.2 Fokusområde: Uppvärmning av fastigheter och verksamhetsanläggningar Mål 5.2 Energieffektiviseringar och energibesparingar genomförs i kommunens alla verksamheter, fastigheter och bolag. Nyckeltal El/energianvändning totalt per m2 i kommunens fastigheter El/energianvändning per m2 i kommunala verksamheter och bolag. Förslag på åtgärder Energideklaration Energideklarationen är ursprungligen ett resultat av Kyoto-avtalet som senare blev ett EG-direktiv. Inom EU har man gemensamt tagit beslut om att medlemsstaterna skall genomföra energideklarationer av byggnader och Sverige har redan kommit en bra bit på väg. I den energideklaration som skall tas fram för Götene kommun ges exempelvis förslag på åtgärder som kan göra byggnaden mer energieffektiv. Energiexperten kommer i och med sin besiktning av byggnaden fram till ett antal åtgärdsförslag som är lönande att genomföra, dock ej ett krav. Energideklarationen kan användas som ett underlag för fortsatt energieffektivisering. Energirådgivning För kommunens energirådgivare har det avsatts extra medel för rådgivning av kommunens egna fastigheter. I energirådgivarens uppgifter ingår också bl.a. utbildningsinsatser i kommunen. 5.3 Fokusområde: Arbetsredskap och småmaskiner Mål 5.3 Kommunen verkar aktivt för att successivt byta ut arbetsredskap och småmaskiner som ej går på miljöanpassade bränslen. Nyckeltal Andelen arbetsredskap och småmaskiner med miljöanpassade bränslen. Förslag på åtgärder Miljökrav Miljökrav ska ställas vid upphandling av småmaskiner, arbetsmaskiner och bränslen. Kommunens alla fordon och arbetsmaskiner ska köras på det för ändamålet mest miljöanpassade bränslet. 7.

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN 1(52) Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN Arbetsversion 2012-01-17 Till KS 2012-01-25 2 (52) Visionen och energiplanen HÅLLBAR POSITIV EKONOMISK UTVECKLING Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Styrdokument, policy Stöd & process 2011-09-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr Maria.lindeberg@upplandsvasby.se KS/2011:139 Energi- och klimatstrategi Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en? Miljöbokslut 25 MILJÖ Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan planen en? Miljöbokslutet sammanfattar vad som hänt i det INTERNA

Läs mer