Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 10 oktober 2011, klockan ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie Andersson (C), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M) och Hendrik Mayer (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Johansson (C) och Olof Lindberg (FP) Ersättare Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD) Övriga deltagande Tf kommunchefen Pámela Strömberg Ambros, folkhälsosamordnaren Johanna Raland 133 a, rektor/enhetschef VIVA Karin Westin 133 b och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson, Utses att justera Ersättare för justerare Sergio Estrada Stellan Lund Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Eva Kristina Andersson Ordförande Per Strengbom Justerande... Sergio Estrada BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen , Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunstyrelsen Protokoll Information 134 Delårsbokslut per den 31 augusti Svar på motion Trafikrisker på Drottninggatan 136 Tilläggsanslag m.m. till barn- och utbildningsnämnden för ökat behov av platser inom förskolan 137 Ändring av reglerna för kommunala bidrag till organisationer i Kungsörs kommun 138 Förtydligande av borgensåtagande för Kungsörs Kungsörs Fastighets AB och KommunTeknik AB 139 Arrendevtal Ekuddens camping 140 Redovisning av obesvarade motioner per den 27 september Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 28 september Sammanträdestider för kommunfullmäktige Sammanträdestider för kommunstyrelsen Samråd detaljplan för kvarteret Turisten, EDP Upphandling av konsult rekrytering ny kommunchef 146 Gallring av txt-filer och html-filer tillhörande skannade handlingar i dokumentoch ärendehanteringssystemet 147 Meddelanden delegationsbeslut 148 Meddelanden

3 Kommunstyrelsen Information Följande information lämnas på sammanträdet: a) Välfärdsbokslut Folkhälsosamordaren Johanna Raland informerar om vad ett lokalt välfärdsbokslut är, vad det används till, varför man gör välfärdsbokslut och visar på hur det kan se ut. Första förslaget till lokalt välfärdsbokslut kommer att presenteras första kvartalet Ambitionen är att de ska utgöra beslutsunderlag för strategiska ställningstaganden för b) Effekter av anställningen av arbetsmarknadskonsulenten Rektor/enhetschef Karin Westin redovisar vad arbetsmarknadsenheten gör och vilka effekter den extra anställningen som arbetsmarknadskonsulenten fört med sig. Utöver tidigare uppgifter som offentligt skyddat arbete (OSA), arbetspraktik, feriearbete till ungdomar och uppföljningsansvaret för åringar (de som inte går i skolan och inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen) har enheten, genom den nya tjänsten, kunnat arbeta med - 34 personer med försörjningsstöd som genom samtycke kunnat aktiveras med arbetspraktik/social praktik (17 personer), studier/arbete (8 personer) och annat (9 personer) - aktivering av 18 ungdomar i åldern år, av vilka 11 gått vidare till arbete eller studier - arbete med 22 nya svenskar, varav 8 har pågående nystartsjobb Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde.

4 Kommunstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 (KS 2011/146) Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2011 mot bakgrund av nämndernas/förvaltningarnas redovisningar. Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommunen på årsbasis om 10 miljoner kronor beroende på att kommunen sålt fastigheter som gett realisationsvinster. Verksamheterna redovisar dock ett underskott på drygt 14 miljoner kronor. Största delen av underskottet beror på kostnaderna för modulhyran för Kung Karls skola. Även ökade kostnader för nystartsjobb, snöröjning, försörjningsstöd, vuxenplaceringar och personlig assistans påverkar underskottet. Underskottet ska balanseras inom tre år enligt kommunallagen. Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. sunderlag Förslag till delårsbokslut Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll , 9 Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 2011 med godkännande till handlingarna. Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2010.

5 Kommunstyrelsen Svar på motion Trafikrisker på Drottninggatan (KS 2011/108) Gunnar Karlsson och Börje Andersson (C) föreslår i en motion att en hastighetsbegränsning till 30 km/h införs på Drottninggatan mellan Villagatan och Tessingatan samt att tydliga hastighetsskyltar sätts upp. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har tekniska nämnden lämnat ett yttrande och föreslår skyltning med Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h på Drottninggatan mellan Villagatan och Frejgatan. Med en sådan skyltning krävs ingen trafikföreskrift. sunderlag Motion från Gunnar Karlsson och Börje Andersson Kommunfullmäktiges protokoll , 121 Tekniska nämndens protokoll , 52 jämte tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska förvaltningen att sätta upp skyltar med Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h på Drottninggatan mellan Villagatan och Frejgatan. Motionen förklaras besvarad.

6 Kommunstyrelsen Tilläggsanslag m.m. till barn- och utbildningsnämnden för ökat behov av platser inom förskolan (KS 2011/210) Barn- och utbildningsnämnden behöver öppna fler förskoleavdelningar. För att möjliggöra det vill nämnden ha - ett tilläggsanslag för 2011 på kronor - investeringsmedel 2011 om kronor för inköp av inventarier - en utökad ram för 2012 med 4,2 miljoner kronor samt - investeringsmedel 2012 om 1,6 miljoner kronor för inköp av inventarier. Föräldrar till drygt 60 barn önskar plats för sina barn den närmaste tiden. i frågan om investeringsmedel 2011 fattas på delegation av administrativa chefen, enligt gällande delegationsordning. sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 57 jämte tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för 2011 med kronor, vilket finansieras ur det egna kapitalet. Frågan om utökad ram och inköp av inventarier för 2012 hänskjuts till budget- och bokslutsberednings arbete med budget 2012.

7 Kommunstyrelsen Ändring av reglerna för kommunala bidrag till organisationer i Kungsörs kommun (KS 2011/211) Kultur- och fritidsnämnden vill ändra reglerna för kommunala bidrag till organisationer i Kungsörs kommun. Ändringarna som föreslås är bl.a. att: - de föreningar som inte har ungdomsverksamhet får ett minskat bidrag från 50 kronor till 20 kronor/medlem (oförändrat 50 kronor/medlem för föreningar med huvudverksamhet ungdom) - föreningar utan ungdomsverksamhet kan beviljas ett administrationsbidrag på kronor - kulturföreningar beviljas bidrag efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen om vilka arrangemang de ska genomföra under året De nuvarande reglerna gäller sedan den 1 januari sunderlag Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 24 jämte förslag till justerade bidrag (med markeringav ny text, text som ska ersättas osv.) Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige justerar Regler för kommunala bidrag till organisationer i Kungsörs kommun i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. Justerade regler redovisas som KS-handling nr X/2011.

8 Kommunstyrelsen Förtydligande av borgensåtagande för Kungsörs Kungsörs Fastighets AB och KommunTeknik AB (KS 2011/209) I samband med kommunfullmäktiges beslut i juni 2011 om fastighetsöverföring, ägartillskott och organisationsförändringar justerades de borgensramar som beslutades i februari 2011 för Kungsörs Fastighets AB och Kungörs KommunTeknik AB. Enligt kreditgivaren, Kommuninvest AB, ska borgensbesluten skrivas på ett specifikt sätt, varför ett förtydligande behöver göras. Verkställande direktören i Kungsörs Fastighets AB lämnar förslag till formulering i tjänsteskrivelse. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 85 Kommunfullmäktiges protokoll , 153 Verkställande direktören i Kungsörs Fastighets AB tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige förtydligar sitt beslut om borgen till Kungsörs Fastighets AB och Kungsörs Kommunteknik AB enligt följande: - Kommunalfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor inklusive checkräkningskredit, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. - Kommunalfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om kronor inklusive checkräkningskredit, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

9 Kommunstyrelsen et gäller från när verksamhetsfastigheterna har försålts från Kungsörs Fastighets AB till Kungsörs KommunTeknik AB.

10 Kommunstyrelsen Arrendevtal Ekuddens camping (KS 2011/208) Nuvarande nyttjanderättsavtal om drift av Ekuddens camping gäller från den 1 april 2002 och i två år. Avtalet förlängs med tre år i sänder. Nästa förfallodatum är den 1 april Diskussioner kring avtalet har lett fram till ett förslag om att ersätta nyttjanderättsavtalet med ett arrendeavtal. I avtalet har bl.a. gränsdragningen gjorts tydlig om vem som ska stå för kostnader som uppstår vid behov av förbättringar. Avtalsperioden som föreslås är 20 år. En statusbesiktning för anläggningen är genomförd och en överenskommelse av upprustningsbehovet har fastställts. Arrendatorn svarar för upprustningen enligt statusbesiktningen mot en ekonomisk kompensation om kronor. När anläggningen är rustad enligt överenskommelsen är det i det skicket som anläggningen ska återlämnas efter avtalstidens slut. sunderlag KS överläggning Tekniska chefens tjänsteskrivelse jämte förslag till arrendeavtal med bilagor. Under kommunstyrelsens överläggning informerar ordföranden om att motparten ännu ej undertecknat avtalet. Henrik Mayer (FP) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag, under förutsättning att motparten undertecknat avtalet före kommunfullmäktiges sammanträde: Kommunfullmäktige godkänner det upprättade arrendeavtalet för Ekuddens camping. Avtalet ersätter tidigare nyttjanderättsavtal. Kommunfullmäktige godkänner ersättning till arrendatorn om kronor för upprustning enligt statusbesiktningen. Detta finansieras mot årets resultat. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

11 Kommunstyrelsen Godkänt avtal redovisas som KS-handling nr xx/2011.

12 Kommunstyrelsen Redovisning av obesvarade motioner per den 27 september 2011 (KS 2011/201) Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade motioner per den 27 september Sex motioner är obesvarade. Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning inklusive bilaga Kommunstyrelsen förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

13 Kommunstyrelsen Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 28 september 2011 (KS 2011/202) Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 28 september För närvarande finns inga obesvarade medborgarförslag. Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av kommunfullmäktiges arbetsordning. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012 (KS 2011/205) Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige Två alternativ presenteras med utgångspunkt i - kommunfullmäktige fjärde måndagen i månaden och kommunstyrelsen två veckor före det - kommunstyrelsen fjärde måndagen i månaden och kommunfullmäktige två veckor efter det Förvaltningen förordar alternativ två för att ekonomisk rapport ska kunna ges vid varje kommunstyrelse sammanträde. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2012 till: 16 januari, 6 februari, 12 mars, 10 april (tisdag), 7 maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november och 10 december Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan om inget annat beslutas.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2012 (KS 2011/205) Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen Två alternativ presenteras med utgångspunkt i - kommunfullmäktige fjärde måndagen i månaden och kommunstyrelsen två veckor före det - kommunstyrelsen fjärde måndagen i månaden och kommunfullmäktige två veckor efter det Förvaltningen förordar alternativ två för att ekonomisk rapport ska kunna ges vid varje sammanträde med kommunstyrelsen. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2012 till: 23 januari, 27 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan om inget annat beslutas. Samtliga nämnder, akten

16 Kommunstyrelsen Samråd detaljplan för kvarteret Turisten, EDP 196 (KS 2011/179) Tekniska förvaltningen har tagit fram en samråds- och underrättelsehandling i arbetet med ändring av detaljplan för del av kvarteret Turisten och Gjutaren m.m., EDP 180. Planändringen berör endast fastigheten Turisten 6, med beteckningen EDP 196. Planarbetet sker i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen den 12 september Förslaget är klart att skickas ut för samråd enligt bestämmelserna för enkelt planförfarande i plan- och bygglagen. sunderlag Samråds- och underrättelsehandling Kommunstyrelsen beslutar att sända ut den föreslagna samrådsoch underrättelsehandlingen för kvarteret Turisten, EDP 196 för samråd.

17 Kommunstyrelsen Upphandling av konsult rekrytering ny kommunchef (KS 2011/220) Kommunchefen Tommy Jansson avser gå i pension den 1 september Rekryteringen av en ny kommunchef bör påbörjas omgående. Stöd av konsult rekryteringsföretag har bedömts nödvändigt. Vid kontakter med rekryteringsföretag konstateras att kostnaden inte ryms inom den delegation som finns kring upphandling av konsulter. Kommunstyrelsen beslutar att medge kommunstyrelsens förvaltning att handla upp konsult, i form av ett rekryteringsföretag, för rekrytering av ny kommunchef till en kostnad om högst kronor. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens driftbudget Personalenheten, ekonomikontoret, akten

18 Kommunstyrelsen Gallring av txt-filer och html-filer tillhörande skannade handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet (KS 2011/212) Inkommande pappershandlingar som ska diarieföras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem W3D3 skannas in till systemets inkorg. Den avbildade pappershandlingen blir en pdf-fil (ändelsen.pdf). Vid skanningen bildas två filer till en txt-fil (ändelsen.txt) och en html-fil (ändelsen.html). De innehåller information om skannern. De två filerna tillför inte ärendet någon sakuppgift och kan gallras innan handlingen kopplas till ärendekortet. Ett gallringsbeslut krävs dock. Kommunstyrelsen - beslutar att gallring ska genomföras på filer av typen.txt och.html som bildas vid inskanning av handlingar till dokumentoch ärendehanteringssystemet W3D3 - rekommenderar, i egenskap av arkivmyndighet, övriga nämnder att fatta motsvarande beslut Samtliga nämnder, akten

19 Kommunstyrelsen Meddelanden delegationsbeslut Kommunchefen Tommy Jansson har den 6 september 2011, 11, förordnat Bo Granudd att utöver egen tjänst vara kommunchef under kommunchefens tjänsteresa Dnr 2011/4 Kommunchefen Tommy Jansson har den 13 september 2011, 12, tecknat avtal med Folksam försäkringsbolag för förvaltning av anställdas löneväxling. Dnr KS 2011/191 Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt

20 Kommunstyrelsen Meddelanden Sammanställning och missiv från vattenmyndigheten gällande Myndigheters och kommuners återrapportering till vattenmyndigheten för genomförandet av åtgärdsprogrammet Dnr 2011/30 Föreningen Kalklinbanans vänners skrivelse inkommen den 26 september 2011 om fyra förslag för framtida bevarande av Kalklinbanan Forsby Köping. Dnr KS 2011/148 Kommunstyrelsens registrator Ellinor Nilsson har den 7 september svarat på en synpunkt som kommit in via kommunens hemsida om att kommunen borde avstå från att investera i kalklinbanan. Dnr 2011/176 Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har svarat Trafikverket på frågor om medfinansiering och prioritering av gång- och cykelvägsobjekt. Dnr KS 2011/197 Protokollsutdrag från: Västra Mälardalens Myndighetsförbund , 124 Ekonomirapport för juli månad 2011 Landstingsfullmäktige i Västmanland , 76 Organisation och skatteväxling avseende kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län. Dnr KS 2011/22 Landstingsfullmäktige i Västmanland , 74 Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län. Dnr KS 2011/173 Protokoll/minnesanteckningar från: Minnesanteckning från den parlamentariska kommittén för ledning av hälsa, miljö och jämställdhet Respektive akt/meddelandepärm

21 Kommunstyrelsen Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbund , Protokoll från Västmanlands Kommuner och Landsting Skrifter: FRO-nytt nr 3/2011 Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Kommuner och Landstings cirkulär: 11:36 Se över dricksvattenproduktionen! Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt/meddelandepärm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)

AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP) Kommunstyrelsen 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 november 2010, klockan 16.00-18.40, ajournering 17.00-18.00. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Ulvesundsgymnasiet, aulan, måndagen den 15 juni 2009, klockan 18.30-20.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer