Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag"

Transkript

1 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2016 Konjunktur och marknad: Stark svensk ekonomi men inflationen allt för svag Sverige Den svenska ekonomin befinner sig nu i, eller mycket nära, en högkonjunktur. takten i ekonomin dämpas något eftersom de lediga resurserna i stor utsträckning redan används. Den inhemska och i synnerhet den privata ekonomin är mycket stark. Den förväntan vi hade om en stark konsumtion hos hushållen har bekräftats och byggandet fortsätter att driva på investeringstakten i ekonomin. Utrikeshandeln har tyngt tillväxten på senare tid. Importen är stark på grund av den höga inhemska efterfrågan, medan exporten möter en svagare efterfråga i vår omvärld. Det här gör att bidraget till tillväxten blir negativt. Den förvånansvärt svaga kronan kan dock vara ett stöd för exporten framöver. Trots att vi nu befinner oss i en högkonjunktur i Sverige så ser vi ännu få tecken på en kommande överhettning. Sparandet är fortsatt högt och svenska företag lånar ungefär i samma takt som BNP tillväxten. De risker vi ser är främst knutna till omvärlden, även om åtgärder kopplade till svenska bostadsmarknaden också behöver hållas under uppsikt. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, men sysselsättningen ökar lite långsammare än tidigare. Vi tror att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka under hösten då företagens anställningsplaner ser fortsatt positiva ut. Inflationen har överraskat stort på nedsidan, det gäller både KPI och den underliggande inflationen. Även om vi inte kan vara säkra på att trenden med stigande inflation har brutits så har risken för detta ändå ökat markant. Det största inhemska hotet på sikt mot en fortsatt uppgång i inflationen är fortfarande den kommande lönerörelsen som ska genomföras våren Efter en svag sommar ser bostadsmarknaden ut att stabiliseras. Nuvarande trend för prisutveckling på bostadsrätter och villor i Sverige ligger i linje med utvecklingen vi såg under våren innan amorteringskravet infördes. Riksbanken behöll i september styrräntan oförändrad på -0,5 procent. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att förlänga sina stöd köp vid mötet i oktober. Eurozonen Vår bedömning om en gradvis lägre men ändå positiv tillväxttakt har stärkts senaste månaden. Konjunkturindikatorerna har fortsatt ned men inte i någon oroande takt. Oron för spridnings- effekter efter Brexit-omröstningen har minskat. Exporten ser fortsatt svag ut, särskilt när det gäller investeringsvaror. Det betyder att den inhemska efterfrågan är mycket viktig för en fortsatt återhämtning. I Storbritannien har data dock kommit in bättre än väntat, och vår tidigare bedömning om en mild recession ser i dagsläget lite väl dyster ut. Osäkerheten kring effekterna av Brexit på lång sikt består dock och vi ser den politiska risken som fortsatt hög i eurozonen som helhet. Arbetsmarknaden har utvecklats något svagare än väntat med en oförändrad arbetslöshet sedan i april. Företagens anställningsplaner ser dock fortsatt positiva ut och vi tror att arbetslösheten kommer att fortsätta att sjunka i takt med att konjunkturen förbättras. Det eviga sorgebarnet i eurozonen är och förblir inflationen. Kärninflationen har sedan april legat under en procent och vi ser inga tydliga tecken på ett trendbrott kommande tid. De nya ekonomiska prognoserna innebar som väntat en nedrevidering av både inflation och tillväxt. Att de trots detta inte utökade programmet var mycket överraskande. Fortsättning sid 2 UTVECKLING FEBRUARI OKTOBER Räntor Svensk lång 0,19% 10-årig statsobligation Under månaden +8 punkter Hittills i år 80 punkter Svensk kort 0,75% 90 dgr statsskuldväxel Under månaden +1 punkter Hittills i år 29 punkter Valutor USD/SEK 8,56 0 öre Hittills i år +13 öre EUR/SEK 9,60 +2 öre Hittills i år +45 öre 100 JPY/SEK 8, öre Hittills i år +141 öre EUR/USD 1,22 +1 cent Hittills i år +4 cent GBP/SEK 11,02 27 öre Hittills i år 145 öre Aktier Utvecklingen anges i lokal valuta Stockholm +2,2% OMXS, Hittills i år +2,8% London +3,5% FTSE, Hittills i år +11,9% New York 0,9% Dow Jones, Hittills i år +4,8% Nasdaq +1,4% Nasdaq, Hittills i år +5,9% Tokyo 0,5% Topix, Hittills i år 14,0% Källa: Macrobond

2 USA Data för USA har kommit in sämre än väntat under september, vilket gör oss mindre övertygade om att tillväxten kommer att öka kraftigt under resten av året. Sysselsättningen utvecklades mer måttligt men var å andra sidan exceptionellt stark under tidigare delen sommaren. Företagens framåtblickande förtroendebarometrar utvecklades dock svagt både inom tillverkning- och tjänstesektorn. Hushållen däremot verkar inte ha påverkats och deras framtidstro ser fortsatt mycket positiv ut. Det är därmed inte en odelat sämre bild vi ser framför oss. Inflationen utvecklades lite starkare än väntat, främst på grund av stigande boende och sjukvårdskostnader. Lönetrenden är fortsatt stark och vi ser tydliga risker för en betydligt högre kärninflation kommande år. Enkätbaserade inflationsförväntningar på lång sikt har varit fortsatt stabila, medan marknadsbaserade förväntningar stigit. De ligger dock fortfarande klart under inflationsmålet. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad i september. Man reviderade ned sin prognos för kommande höjningar både på kort och på lång sikt. Kina Både industriproduktion och bostadsmarknad bekräftar att den kinesiska tillväxten utvecklas i linje med våra förväntningar men med en något starkare tillväxt på drygt 6 procent under Även utrikeshandeln utvecklades något starkare under augusti. Den kinesiska handelsbalansen har förbättrats under 2016 och försvagningen av yuanen mot dollarn är sannolikt en viktig drivkraft. Vår bedömning av den allmänna konjunkturutvecklingen är oförändrad. Japan Vid sitt möte den 21 september beslöt den japanska centralbanken att ta bort målet om att stödköpa värdepapper för miljarder yen per månad. Banken kommer nu istället ha som mål att räntan på en tioårig statsobligation ska ligga kring 0 procent Man kommer dessutom erbjuda fasträntelån upp till 10 år för att förankra prismålet om noll procents ränta. I samband men det nya målet ändrade man dessutom formuleringen kring inflationsmålet. Tidigare avsåg man fortsätta köpen till dess att inflationen nått målet om två procent. Den nya formuleringen innebär att man avser fortsätta till dess att inflationen överstiger två procent, detta i syfte att höja inflationsförväntningarna. Anna Öster, chefekonom AKTUELLT Våra bankräntor (%) Privat Ränta Sparkonto 0,00 Privatkonto 0,00 Aktielikvidkonto 0,00 Fasträntekonto 3 mån 0,25 Fasträntekonto 6 mån 0,45 Fasträntekonto 1 år 0,25 Fasträntekonto 2 år 0,35 Fasträntekonto 5 år 0,95 Företag Ränta Placeringskonto Företag 0,00 Rörelsekonto Lantbruk 0,00 Placeringskonto Lantbruk 0,00 Skogskonto 1,00 (beskattningsår efter 2004) Våra boräntor (%) På vår webbplats hittar du alltid senaste nytt för din ekonomi, läget på finansmarknaderna och om fonderna i vårt utbud. Läs mer på lansforsakringar.se/aktuellt Bindningstid Ränta Rörlig ränta 3 mån 2,00 1 år 2,01 2 år 2,03 3 år 2,05 4 år 2,33 5 år 2,45 7 år 2,98 10 år 3,40 STRUKTURERADE PLACERINGAR PLACERINGSFÖRSLAG FONDER FASTRÄNTEKONTO Aktuella strukturerade placeringar hos. Läs mer på lansforsakringar.se/kapitalskydd. Ta del av våra spar och placeringsförslag för fondsparande enkla, bekväma och aktiva förslag. Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Fasträntekonto är en säker sparform där du vet hur mycket du får efter periodens slut. Se aktuella räntor på lansforsakringar.se

3 Aktier, räntor, valuta och bostad Våra prognoser på 12 månaders sikt Aktier Svenska korta räntor Svenska långa räntor Marknaderna har under september präglats av centralbanksbesked och tillfälligt något högre volatilitet, efter en relativt lugn sommar i kölvattnet av Brexit. ECBs något stramare tonläge under septembermötet var en bidragande faktor tillökade svängningar. Däremot drog marknaden en lättnadens suck vid månadens slut när den amerikanska centralbanken reviderade ned sina prognoser gällande framtida styrräntehöjningar, vilket påverkade börserna positivt. En fortsatt extrem lågräntemiljö och en amerikansk centralbank som går försiktigare fram än väntat med räntehöjningar i takt med en gradvis förbättrad global tillväxt gör att aktieplaceringar framstår som relativt attraktiva. Sammantaget anser vi att förväntad vinstutveckling tillsammans med fortsatt expansiv penningpolitik och ett mycket lågt avkastningskrav ger fortsatt stöd för börserna. Den relativt höga börsvärderingen begränsar dock uppgångspotentialen, men justerat för de låga räntorna ser värderingen mer rimlig ut. Osäkerheten kring uthålligheten i den globala tillväxten, vinstutvecklingen i företagen och den extrema centralbankspolitikens långsiktiga effekter väntas bestå vilket kan ge fortsatta marknadssvängningar på börserna. Vissa politiska risker kvarstår, såsom det stundande amerikanska presidentvalet och flera viktiga val i Europa nästa år. Störst potential ser vi fortfarande i tillväxtmarknaderna, vi ser även stabila förutsättningar för Stock holmsbörsen. De korta svenska marknadsräntorna har i stort sett varit oförändrade under september och den svenska tvåårsräntan noterades kring -0,68 procent vid månadsskiftet. Fortsatt låga styrräntor och centralbankernas pågående stödköpsprogram gör att korträntorna hålls kvar på dessa rekordlåga nivåer. På mötet i september beslutade Riksbanken att lämna penningpolitiken oförändrad och i dagsläget räknar marknaden inte med någon förändring av reporäntan under Vår bedömning är också att det mest sannolika scenariot är oförändrad ränta från Riksbanken under resterande del av året och större del av nästa år. Den europeiska centralbanken, ECB, beslutade under septembermötet att lämna penningpolitiken oförändrad och fortsätter därmed med sina befintliga penningpolitiska program som enligt plan fortskrider fram till slutet av mars Givet situationen inom eurozonen är det dock troligt att ECB fortsätter med den samlade penningpolitiska stimulansen under en längre tid än vad som idag är annonserat. På andra sidan atlanten har den amerikanska centralbanken, Fed, gått långsammare fram med räntehöjningar än vad de annonserade i slutet av Det blev inte heller någon höjning i september. Vår bedömning är dock att de kommer genomföra en höjning i december 2016 för att därefter fortsätta åtstramningen i långsam takt. De långa svenska marknadsräntorna har under september stigit med omkring 7 punkter och tioårsräntan noterades kring 0,17 procent vid månadsskiftet. De långa marknadsräntorna har framförallt tryckts upp efter ECBs penningpolitiska besked i september. Detta eftersom det fanns en förväntansbild av att ECB skulle besluta om en förlängning eller utökning av stödköpsprogrammen samt ett borttagande av det räntegolv som bland annat begränsar ECBs köp av tyska statsobligationer. Så blev inte fallet och som följd steg europeiska långräntor och svenska marknadsräntor följde med i denna utveckling. Långräntorna trycktes dock ned något igen i slutet av månaden efter att den amerikanska centralbanken lämnat penningpolitiken oförändrad och samtidigt sänkte prognosen för antalet räntehöjningar under Däremot signalerade centralbankschefen, Janet Yellen, att argumenten för en räntehöjning stärkts under Utifrån ett värderingsperspektiv är räntor, som tillgångsklass, nu så dyra att avkastning i princip enbart kan uppnås via marknadsrörelser. Räntorna måste med andra ord gå ned för att man ska kunna få positiv avkastning och en fundamental värdering av svenska långräntor pekar tydligt mot högre räntor. Centralbankernas expansiva penningpolitik som pressar räntorna nedåt stör dock prismekanismen då de inte tar hänsyn till värderingsperspektivet. När Riksbanken väljer att avsluta stödköpsprogrammet kommer det sannolikt initialt få stor påverkan på svenska långräntor. Den globala centralbankspolitiken kommer dock att hålla långräntor på historiskt låga nivåer under en lång tid. Sammantaget ser vi dock högre räntor framöver förutsatt att ekonomin fortsätter att vara stark samt att inflationen går mot högre nivåer, i linje med vår prognos. Svenska börsen och världsindex (i SEK) Räntor SPARUTSIKTER VIA E-POST Okt 2015 Dec 2015 Mars 2016 Sep2016 Svenska börsen Världsindex (inkl utdelning) Svensk lång ränta Svensk kort ränta Fler nyheter kring privatekonomi och läget på finansmarknaderna hittar du på lansforsakringar.se/aktuellt. Där kan du även anmäla dig till en e-postprenumeration av Sparutsikter. Svenska kronan Valutakursen för den svenska kronan har haft stark koppling till centralbankernas agerande det senaste året, och september var intensiv ur ett centralbanksperspektiv. Riksbanken signalerade som väntat ingen förändring av penningpolitiken under septembermötet. ECB däremot levde inte upp till marknadens förväntningar om att redan nu annonsera förlängda eller utökade stödköp. Under september har därför den svenska kronan försvagats något mot euron. Trots den senaste tidens svaghet i kronan har långsiktiga fundamentala faktorer mellan svenska och utländska valutor inte förändrats. Kronan är fortsatt undervärderad mot euron och därför tror de flesta prognosmakare att kronan kommer stärkas framöver. Vår bedömning är också att kronan kommer att stärkas mot euron på längre sikt till följd av att ekonomin närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande drivet av en fortsatt stark inhemsk tillväxt. Startskottet för en starkare krona blir först när Riksbanken beslutar sig för att börja strama åt penningpolitiken. Vi tror att den första räntehöjningen kommer att ske under årsskiftet 2017/2018, men valutamarknaderna kommer sannolikt att reagera tidigare. Vår bedöm Valuta Euro/SEK USD/SEK ning är att Riksbanken kommer att förlänga sina stödköp vid mötet i oktober men sannolikt avsluta innan ECB.Detta skulle kunna få kronan att stärkas, även om den svenska penningpolitiken kommer att fortsätta vara starkt expansiv. Bostad Bolåneräntorna ligger fortsatt på mycket låga nivåer och är troligen nära botten. Som bolåntagare är det lätt att vänja sig vid dessa låga nivåer och inte tänka på att tidigare normalränta på ett tremånaders bolån låg på 5-6 procent. Som bolåntagare är det viktigt att förbereda sig på att bolån kommer att bli dyrare så småningom och att eventuella regelförändringar innebär högre utgifter. Om du exempelvis har ett bolån på två miljoner kronor och räntan stiger med två procentenheter ökar räntekostnaden med kronor per månad efter skatteavdrag. Om exempelvis ränteavdraget skulle sänkas från 30 till 20 procent på två miljoner i bolån, med en ränta på 4 procent, ökar månadskostnaden med närmare 700 kronor. En sådan förändring skulle bli kännbart för många hushåll. Som en förberedande åtgärd kan du räkna på vad olika scenarier skulle innebära för din hushållsekonomi.

4 Spar- och placeringsförslag Aktiva placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Aktiv Defensiv (Mycket låg risk) Aktiv Stabil (Låg risk) Aktiv (Medelrisk) PIMCO Investment Strategisk ränta Hållbar 25% Strategisk Ränta JPM Emerging Market Small Cap Hållbar 35% 25% Aktiv (Hög risk) Aktiv Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) JPM Emerging Market Small Cap BlackRock European Mulitstrategi 5% BlackRock European Hållbar 40% 1 månad Hittills i år Aktiv Defensiv 0,1 0,2 Aktiv Stabil 0,3 0,1 Aktiv 0,7 1,0 Aktiv 1,2 0,7 Aktiv Potential 1,7 2,1 hållbar JPM Emerging Market Small Cap 25% Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Snabba enkla sparförslaget Risk Sparhorisont 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år Låg Kontosparande Defensiv Stabil Medel Kontosparande Stabil Stabil Hög Stabil Stabil Potential Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag

5 Spar- och placeringsförslag Bekväma placeringsförslag fonder Lägre risk Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet. Högre risk Bekväm Defensiv (Mycket låg risk) Bekväm Stabil (Låg risk) Bekväm (Medelrisk) 5% 40% Enter Return A Strategisk Ränta Enter Return A Fidelity Focus Fund 13% Strategisk ränta 22% Mulitstrategi Fidelity Focus Fund 27% BlackRock Dynamic Diversified Growth 18% Bekväm (Hög risk) Bekväm Potential (Mycket hög risk) Utveckling placeringsförslag (%) Fidelity Focus Fund 27% Hållbar 23% 27% 8% Fidelity Focus Fund 39% 7% Hållbar 34% 1 månad Hittills i år Bekväm Defensiv 0,1 1,0 Bekväm Stabil 0,3 0,1 Bekväm 0,5 0,0 Bekväm 1,1 1,2 Bekväm Potential 1,7 3,6 Läs mer på lansforsakringar.se/placeringsforslag Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder Defensiv Stabil Defensiv 100% Europeiska bolag Stabil 70% Europeiska bolag (Strukturerad 70% a storbolag a storbolag Potential Europeiska bolag (Strukturerad 70% a storbolag (Strukturerad Potential 80% a storbolag Europeiska bolag

6 s fondutbud s fonder (SEK) Fondnamn Morningstars rating Avkastning, % 1 månad år 5 år Fondnamn Asienfond *** 119,57 1,2 14,8 44,3 58,0 93,46 0,6-0,5 - - Defensiv 96,17-0,1-1,0 - - Potential 94,50 1,8 1,4 - - Stabil 95,33 0,3-0, ,28 1,0 0,1 - - Bekväm Pension 126,65 0,1 7,6 - - Europa Aktiv **** 392,32 0,8 2,2 37,9 78,7 Europa Indexnära **** 161,17-0,2 0,3 30,4 77,3 Fastighetsfond 3407,44-2,8 18,6 123,6 211,1 104,63 0,0 2,3 - - Aktiv **** 340,53-1,1 13,5 40,4 93,7 Hållbar 34,77-0,7 4,0 38,1 83,9 Indexnära 161,17 0,1 6,0 56,9 - Strategisk Ränta 72,05 0,1 0,8-0,4-0,4 Japanfond *** 95,72 3,9 10,2 50,1 75,5 101,83 0,0 0,4 - - Kort Räntefond 104,73 0,0 0,2 1,0 4,1 Lång Räntefond *** 162,94-0,1 3,7 11,7 15,5 99, Pension *** 174,37 0,0 2,8 28,0 52,4 Pension *** 177,05 0,0 2,6 29,1 59,7 Pension **** 189,62 0,1 3,8 37,7 81,8 Pension **** 206,28 0,2 5,2 45,0 97,1 Pension **** 204,03 0,3 5,5 45,5 97,6 Pension *** 107,47 0,3 5,4 45,3 97,3 Pension **** 107,21 0,3 5,4 45,3 97,4 Pension *** 127,08 0,3 5,5 44,7 96,6 Pension ,95 0, Pension ,25 0, Pension ,05 0, Småbolag Sverige ** 685,43 1,4 8,3 92,0 182,3 **** 1250,85 1,8 2,6 42,3 109,1 Sverige Indexnära ** 255,89 0,9 4,3 33,8 99,6 marknad Aktiv ** 280,06 1,6 17,0 24,3 34,4 marknad Indexnära 114,17 0,8 18,4 - - Trygghetsfond ** 336,29 0,6 7,9 25,0 52,5 USA Aktiv **** 281,57-0,8 4,5 70,4 135,0 USA Indexnära **** 264,37-0,5 7,5 78,1 151,2 Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos via direktsparande, IPS och fondförsäkring om inget annat anges. 1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar 2) Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande. Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring. Externa fonder (SEK) Morningstars rating Andelskurs Andelskurs Avkastning, % 1 månad år 5 år Alfred Berg Ryssland **** 383,00 3,7 33,9 8,0 21,9 BlackRock Dynamic Diversified Growth ** 112,96-1,2-3,0 3,3 - BlackRock Emerging Europe A *** 800,09 2,3 14,0 0,9 17,5 BlackRock European A *** 978,11-0,5-4,9 21,0 72,3 BlackRock Latin America Fund A2 ** 489,03-1,2 31,1 6,1-1,2 BlackRock World Mining A2 USD ** 266,36 4,3 53,8-10,2-33,2 BlueBay Emerging Market Select Bond Fund 1172,09 0,3 11,5-2,1 7,7 BlueBay Investment Grade Bond Fund 1569,39-0,3 3,3 9,2 31,9 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1555,00 2,2 14,6 65,8 - Catella Hedgefond 168,12 0,2-1,4 15,3 28,1 Catella Reavinstfond ** 390,73 1,2 1,0 31,4 99,3 Deutsche Invest Infrastructure *** 1341,91 2,7 16,8 62,6 80,9 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2374,60 1,8 8,5 43,7 154,5 DNB Renewable Energy ** 912,28 1,4 1,9 33,4 56,7 East Capital Rysslandsfonden ** 1000,80 4,8 41,2-12,0-4,1 East Capital Östeuropafonden *** 31,95 3,1 22,7-3,6 2,3 Enter Pension 1258,55 0,7 0,8 - - Enter Return *** 1115,36 0,0 0,1 3,9 8,5 Fidelity America Fund **** 81,20-0,3 6,9 81,4 165,3 Fidelity Asian Special Situations ***** 351,26 2,8 18,5 63,3 94,6 Fidelity China Focus Fund **** 472,49 3,6 10,5 70,1 98,7 Fidelity EMEA Fund **** 107,78 0,6 12,2 16,9 47,4 Fidelity European Dynamic Growth Fund **** 449,72 0,6 3,7 49,2 119,6 Fidelity Focus Fund *** 469,15 0,4 6,1 54,8 104,3 Fidelity India Focus Fund *** 333,19-0,1 9,2 110,1 79,7 FIM BRIC+ ** 119,43 3,9 13,0 24,4 29,9 GAM Star China Equity USD *** 194,43 6,1 0,9 43,5 99,2 JPM Africa Equity A AccUSD *** 76,34 3,2 7,7 1,5 28,5 JPM Emerging Market Small Cap *** 112,06 0,8 21,2 63,8 92,2 JPM Healthcare ***** 2283,98-1,3-8,7 62,8 211,8 JPM US Small Cap Growth ** 183,77-0,4 7,2 43,8 128,1 Lannebo Mixfond **** 21,10 1,2 1,9 33,9 72,9 Lannebo Pension 129,90 1,4 1,3 - - Lannebo Småbolag ***** 82,13 1,2 10,2 89,9 212,8 Lannebo Sverige **** 30,19 0,6 3,9 46,2 124,9 Lynx Dynamic 1 130,25-3,1 5,6 40,3 23,6 Macquarie Asia New Stars *** 211,46 3,0 1,3 66,4 111,5 Neuberger Berman High Yield Bond Fund 130,07 0,3 11,5 9,1 40,5 Parvest Environment EUR **** 1634,43 1,6 13,3 47,5 105,8 PIMCO Investment Grade 11,46-0,1 7,7 15,9 - SEB Asset Selection SEK Lux 178,21-0,2 5,1 27,9 20,3 SEB Europafond Småbolag ***** 57,64-0,8-9,3 67,6 144,1 SEB Hållbarhetsfond **** 14,22 1,0 4,7 51,0 102,7 SEB fond *** 24,12 0,5 3,2 54,5 117,2 Skagen *** 1442,59-0,9 3,4 34,2 78,4 Skagen Kon-Tiki *** 742,58 0,5 13,8 20,2 40,0 Standard Life GARS 121,85-0,8-5,6 4,5 20,8 Öhman Realräntefond 120,16-0,7 6,6 14,7 13,2 Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se. Ansvarig utgivare: Anna Öster, Redaktör: Louise Fredholm Allansson, Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri e-postprenumeration av s finansiella nyhetsbrev Sparutsikter genom att fylla i din e-postadress på lansforsakringar.se/sparutsikter LF utg 57 Sitrus lansforsakringar.se

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september.

ning. Med en normalisering av arbetsmarknaden, ett stigande inflations- och lönetryck tror vi att FED kommer höja styrräntan i september. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2015 Konjunktur och marknad: USA, Europa och Sverige starka medan Kina bromsar in Fortsatt starkt USA trots svagt första kvartal Amerikansk

Läs mer

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader

Amerikanska centralbankens avtrappning inleds. Oro på tillväxtmarknader Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2014 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbankens avtrappning inleds Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) beslutade

Läs mer

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas

Eurozonen stabil återhämtning, men mer stimulans väntas Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2015 Konjunktur och marknad: ECB fortsätter stimulera Ökad offentlig konsumtion stärker svensk tillväxt Till följd av den kraftiga ökningen

Läs mer

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro

Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt global återhämtning trots Brexit-oro Sverige oförändrad konjunktur och hack i bostadsmarknaden

Läs mer

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA

Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2013 Konjunktur och marknad: Budgetdiskussion och skuldtaksproblematik i USA Budgetdiskussionen i USA drog ut på tiden och när parterna

Läs mer

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt

Eurozonen går enligt plan med låg men pålitlig tillväxt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2016 Konjunktur och marknad: Inflationen fortsätter att gäcka Sverige lönerörelsen avslutas och högkonjunkturen börjar Sysselsättningen

Läs mer

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus

Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken i fortsatt fokus Amerikansk ekonomi fortsätter att förbättras, BNP för kvartal

Läs mer

Optimismen är stark trots stora problem

Optimismen är stark trots stora problem Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2015 Konjunktur och marknad: Eurozonen har lagt i en ny växel Sista månaden med dålig data? Under april har vi återigen sett datautfall från

Läs mer

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans

Eurozonen fortsatt förbättring och mer stimulans Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2015 Konjunktur och marknad: Fortsatt expansiv penningpolitik Vår bedömning kvarstår att den globala återhämtningen fortsätter under

Läs mer

Riksbanken flaggar för valutainterventioner

Riksbanken flaggar för valutainterventioner Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2016 Konjunktur och marknad: Riksbanken flaggar för valutainterventioner Svensk ekonomi stark men Riksbanken kan tvingas sänka mer ändå

Läs mer

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll

I USA ser vi brus i december men ekonomin fortsätter åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2015 Konjunktur och marknad: December med inflation i fokus Under december har vi sett den politiska oron eskalera igen i Grekland inför

Läs mer

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen

I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2015 Konjunktur och marknad: I januari visade centralbankerna att de står kvar på huvudscenen Växer gapet mellan USA och världen? Sedan

Läs mer

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna

Oron för Grekland tillfälligt borta och ECB drar igång sedelpressarna Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2015 Konjunktur och marknad: Inflation i fokus Janet Yellen balanserar förväntningar på en första höjning av Fed Funds I vittnesmålet inför

Läs mer

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu

Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 januari 2014 Konjunktur och marknad: Riksbanken sänker, inflationen största problemet just nu Riksbanken sänkte som väntat sin styrränta med

Läs mer

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar.

bland annat ökade riskvikter för bolån från 15 till 25 procent. Detta balanserar därmed den väntade reporäntesänkningen i sommar. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 juni 2014 Konjunktur och marknad: Svensk inhemsk efterfrågan fortsätter vara draglok för ekonomin 1,9 procent i BNP-tillväxt fortsätter att hålla

Läs mer

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen.

Även i Sverige har inflationen intagit huvudscenen. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2014 Konjunktur och marknad: Inflationen har vuxit från anonym statist till knepig frontfigur Efter krisen 2008 är det svårt att veta hur

Läs mer

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro

USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad. Europa tuffar på men med viss oro för en allt för svag euro Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2015 Konjunktur och marknad: USA:s centralbank lämnar styrräntan oförändrad USA oförändrad ränta på mötet i september men sannolikt en

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket

Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina. Goda chanser för ett tredje räddningspaket Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2015 Konjunktur och marknad: Grekiskt ja till stödpaket och börsfall i Kina USA återigen i marschfart Data som kom in under juli fortsatte

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 november 2016 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2016 Stark konjunktur men svag inflation ger vaksam Riksbank Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter

Läs mer

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll

Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2014 Konjunktur och marknad: Lite olika riktningar men på sikt åt rätt håll Europa kommer ha det fortsatt tufft ur ett historiskt perspektiv,

Läs mer

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Augusti med Kina i fokus. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2015 Konjunktur och marknad: Augusti med Kina i fokus USA Under augusti har USA fortsatt att uppvisa tecken på en förbättrad konjunktur,

Läs mer

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar

Eurozonen växer och tyska valresultatet lugnar Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 oktober 2013 Konjunktur och marknad: Den amerikanska centralbanken fortsätter sin expansiva politik Den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter

Läs mer

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll

Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 september 2014 Konjunktur och marknad: Dystra siffror men signaler går åt rätt håll Problematisk geopolitik och fransk regeringskris. Framåtblickande

Läs mer

Stark ekonomi trumfar politisk oro

Stark ekonomi trumfar politisk oro Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 maj 2017 Stark ekonomi trumfar politisk oro Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad Sverige

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 16 januari 2017 Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 16 januari 2017 Året som gått och inför 2017 Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur och marknad

Läs mer

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp

Privatekonomiska tips, råd och nyheter från Länsförsäkringar 15 december Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2016 Fortsatt svag inflation ger förlängda stödköp Prenumerera på Nyhetsbrevet Sparutsikter via e-post. Läs mer på / sparutsikter Konjunktur

Läs mer

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt

2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2014 Konjunktur och marknad: 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt 2014 blir nog ett bra år för USA trots allt Vi fortsätter att

Läs mer

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris

Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 augusti 2014 Konjunktur och marknad: Geopolitiska oroligheter och fallande oljepris Juli har präglats av geopolitisk osäkerhet i Mellanöstern

Läs mer

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Skrämselhicka för global tillväxt. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 maj 2013 Konjunktur och marknad: Skrämselhicka för global tillväxt lågkonjunktur Den senaste månaden har bjudit på ekonomisk statistik som fått

Läs mer

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter.

börja strama åt penningpolitiken när man når en arbetslöshetsnivå på 6,5 procentenheter. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 februari 2013 Konjunktur och marknad: Tvärnit i USA, nu prövas den globala konjunkturen på allvar USA fortsatt ohållbar budgetsituation Den amerikanska

Läs mer

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat

Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 mars 2013 Konjunktur och marknad: Osäkerhet efter amerikanskt centralbankprotokoll och italienskt valresultat USA kort skrämselhicka i marknaden

Läs mer

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin

Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 1 januari 2013 Konjunktur och marknad: Bättre på kort sikt men sämre på lång USA bestämmer takten i världsekonomin Liksom många hade förutspått

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016

Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 LÄNSFÖRSÄKRINGARS FONDUTBUD Vårt utbud av rekommenderade fonder april 2016 Alfred Berg BlackRock Blue Bay BNP Paribas Lynx Dynamic Catella er DNB East Capital Enter Fidelity FIM GAM J.P. Morgan Lannebo

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer