SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010"

Transkript

1 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010 Styrelsen för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) avger följande berättelse avseende Föreningens verksamhet under år Det följer av SFIR:s stadgar att föreningen har till syfte att främja förståelse för vikten av ett väl utvecklat industriellt rättsskydd i vidaste bemärkelse, internationellt och nationellt, inbegripet skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken, firmor, ursprungsangivelser och ursprungskännetecken (appellation d origine) samt andra närstående immateriella rättigheter, liksom ett effektivt rättsskydd mot otillbörlig konkurrens. Vidare ska föreningen sprida kännedom om gällande lagstiftning och rättspraxis på området i Sverige och övriga Norden samt i andra länder som spelar en viktig roll för rättsutvecklingen inom det industriella rättsskyddet samt verka för en vidareutveckling av det industriella rättsskyddet, nationellt och internationellt, och en anpassning av detta till den industriella och kommersiella utvecklingens krav. Föreningen medverkar genom AIPPI-gruppen i den internationella föreningens arbete med att dels ta fram nya och förbättra befintliga internationella konventioner och andra överenskommelser inom immaterialrätten, dels verka för att dessa överenskommelser vinner en ökad internationell tillämpning. Föreningens verksamhet omfattar arrangemang av seminarier och föredrag i aktuella immaterialrättsliga ämnen liksom att vara remissinstans inom intresseområdet. Seminarier, konferenser m.m. Den 14 januari anordnade föreningen seminarium angående immaterialrättsliga avgöranden i domstolarna under år SFIR anordnar som första evenemang varje år ett praxisseminarium med inriktning på just immaterialrättsliga domstolsavgöranden, och detta var det åttonde seminariet i sitt slag. Marianne Levin, Stockholms universitet, och föreningens ordförande, inledde. Därefter talade Bengt Domeij, KTH (nu Uppsala universitet), och Mattias Pierrou, AWAPATENT, om patenträttsliga avgöranden, Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl, om mönsterrättsliga avgöranden, Karin Cederlund och Peter Adamsson, Sandart & Partners, om upphovsrättsliga avgöranden, Sara Sparring, Bird & Bird, om ond tro i immaterialrättssammanhang, Richard Wessman, Uppsala universitet, och Helena Östblom, Zacco (nu Albihns.Zacco) om varumärkesrättsliga avgöranden, Sofia Eriksson och Lena Göransson Norrsjö, båda Bolagsverket, om firmarättsliga avgöranden, och Henrik

2 Bengtsson, Advokatfirman Delphi, om marknadsrättsliga avgöranden. Omkring 100 personer deltog i seminariet. Den 16 mars anordnade föreningen ett eftermiddagsmöte vid vilket representanter för Justitiedepartementet informerade om förslaget till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt även redogjorde för framgångar och bakslag under ordförandeskapet. Omkring 70 personer deltog i mötet. Efter föreningsstämman den 18 maj fortsatte eftermiddagen med ett möte där företrädare för fem riksdagspartier Tobias Tobé (m), Jan Ertsborn (fp), Johan Linander (c), Lage Rahm (mp) och Eva-Lena Jansson (s) - svarade på frågor och diskuterade immaterialrättsliga frågeställningar från ett partipolitiskt perspektiv. Frågor ställdes av Eva Jarnvall, Svenskt Näringsliv, Malin Riis, VINNOVA, och Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl. Omkring 30 personer deltog i föreningsstämman och omkring 20 vid det efterföljande seminariet. Den 23 augusti hölls ett kortare eftermiddagsseminarium om ACTA-avtalet (Anti- Counterfeiting Trade Agreement). Stefan Johansson, kansliråd på Justitiedepartementet informerade och förklarade. Omkring 60 personer deltog i mötet. Den augusti hölls det XXX:e NIR-mötet i Son, Norge. Mötet inleddes med en allmän rapportering av rättsutvecklingen i de nordiska länderna och därefter diskuterades bland annat Rådsbeslutet om ändringar i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen och de bevisbörderegler som gäller i dessa fall, varumärken på den elektroniska marknaden, alternativa tvistlösningsmodeller samt det europeiska patentdomstolssystemet. Nordiskt mästerskap i immaterialrättsstrategi gick även av stapeln. Omkring 130 personer deltog i mötet, varav cirka 30 från Sverige. Den 27 september inbjöd föreningen till möte under rubriken Immaterialrätten och konkurrensrätten två nödvändiga komponenter i ett balanserat marknadsrättsligt system. Per Hellström, enhetschef på GD Konkurrens vid Europeiska Kommissionen, och Kristina Nordlander, partner på Sidley Austin i Bryssel diskuterade relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt med utgångspunkt från Tribunalens dom i AstraZeneca-målet samt Förstainstansrättens dom i Microsoft-målet. Kommentarer lämnades därefter av Olof Alffram, Wistrand Advokatbyrå. Omkring 50 personer deltog i seminariet. Den 3 november anordnade Föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Knäckfrågor kring immaterialrättsliga licensavtal. Efter en inledning av Marianne Levin talade Ragnar Lundgren, Bird & Bird Advokatbyrå, Inger Berg Ørstavik, Oslo Universitet och Schjødt Advokatbyrå, Bengt Domeij, Uppsala universitet, Per Josefsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Erik M. Runesson, Sandart & Partners Advokatbyrå, och Jens Andreasson, Göteborgs universitet. Omkring 65 personer deltog i seminariet. Den 2 december anordnade Föreningen ett kortare seminarium under rubriken EPO:s utveckling och framtida roll. Jesper Kongstad, ordförande i EPO:s förvaltningsråd och chef för danska Patent- og Varemaerkesstyrelsen talade om dagens situation samt presenterade 2

3 aktuella och möjliga utvecklingslinjer. Därefter följde en diskussion, vilken drevs av en panel bestående av Fredrik Egrelius, Ericsson, Örjan Grundén, Bird & Bird, Per Holmstrand, PRV, och Mattias Pierrou, AWAPATENT. Omkring 60 personer deltog i seminariet. Remissyttranden m.m. Föreningen har under året yttrat sig över följande remisser: Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) Office förslag till ändringar av Regel 71, EPC: Amendments to the Implementing Regulations to the EPC-Rule 71 EPC. Föreningen deltog på inbjudan av Justitiedepartementet i ett par remissmöten om ett förbättrat europeiskt patentsystem samt gemenskapspatentet. Föreningens remissvar finns publicerade på hemsidan SFIR:s ämnesgrupper Sedan år 2003 finns fem ämnesgrupper inom SFIR: patenträttsgruppen, känneteckensgruppen, formskyddsgruppen, upphovsrättsgruppen samt TRIPS-gruppen. Tanken är att arbetet i grupperna ska vara obundet till formen, att grupperna ska utgöra forum för allmänna diskussioner i de särskilda sakfrågorna, till viss del vara inriktat på att besvara AIPPI-frågor samt vidare locka yngre personer att engagera sig i frågor de är särskilt intresserade av. Ansvarig för patenträttsgruppen är Peter Sande, för känneteckensgruppen Anders Kylhammar, för formskyddsgruppen Peter Adamsson, samtliga Sandart & Partners Advokatbyrå, för upphovsrättsgruppen Per Jonas Nordell, Lunds/Stockholms universitet, och för TRIPS-gruppen Ivan Hjertman, IP Interface AB. Under året har ämnesgrupperna bland annat aktivt bidragit i arbetet med Föreningens remissyttranden inom respektive ämnesområde. Särskilt AIPPI-anknuten verksamhet AIPPI:s ExCo-grupp har träffats sex gånger under år 2010 utanför ramen för SFIR:s styrelsemöten. Gruppens möten är öppna för SFIR:s styrelseledamöter och agenda respektive minnesanteckningar har distribuerats till ledamöterna i SFIR:s styrelse. Sara Ulfsdotter har under större delen av 2010 varit gruppen behjälplig som utnämnd Assistant Secretary. Inför AIPPI:s internationella kongress i Paris nominerade ExCo-gruppen fyra svenskar till poster inom centrala AIPPI, nämligen Kristian Fredriksson till Kommunikationskommittén, Sanna Wolk till Programkommittén, Bo Davidsson till Medlemskommittén och Sara Ulfsdotter till Assistant Reporter General. Samtliga valdes till 3

4 respektive post. Efter kongressen i Paris har Sara Ulfsdotter och Kristian Fredrikson adjungerats till ExCo-gruppen och Sara har avsagt sig rollen som Assistant Secretary. På central nivå har svenska gruppen även företrädare i fyra s.k. Special Committees. Till skillnad från Working Committtes, som normalt upplöses efter avslutat Exekutivkommittémöte respektive kongress, har en Special Committee ett fortlöpande uppdrag på sitt område. De fyra Special Committees där svenska gruppen är representerad är följande: Q94 WTO/TRIPS: Ivan Hjertman, Chair Q184 Bilateral, Trilateral and Other Free Trade Agreements Worldwide: Marianne Levin Q185 Enforcement of IP rights: Bo Johansson Q199 Client Privilege in Intellectual Property Advice: Margareta Linderoth Svenska gruppen är också företrädd i en s.k. Bureau Advisory Committee, nämligen Q211, Committee on the use of languages in AIPPI genom Ivan Hjertman AIPPI-gruppen har på sedvanligt sätt satt upp särskilda arbetsgrupper för att utarbeta svar från svenska gruppen på de särskilda frågor som behandlades vid AIPPI:s kongress i Paris i oktober Dessa frågor, och respektive arbetsgrupper, var de följande: Q204P: Liability for contributory infringement of IPRs certain aspects of patent infringement Arbetsgrupp: Mathilda Andersson, Erik Ficks, Dag Hedefält (rapportör), Martin Levinsohn Q213: The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law Arbetsgrupp: Lennart Arvidsson, Bengt Domeij, Barry Franks, Kristian Fredrikson, Georg Hellgren, Ivan Hjertman, Louise Jonshammar, Anders Lindgren, Niklas Mattsson, Jens Waltin, Jonas Westerberg (rapportör) Q214: Protection against the dilution of a trade mark Arbetsgrupp: Christina Berggren (rapportör), Tom Kronhöffer, Karin Nordborg, Sara Sparring, Per Svanteson, Malin van Odijk, Maria Winckler Q215: Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law Arbetsgrupp: Marianne Levin (rapportör), Silvina Penaloza Isacson, Erik Sandgren, Sara Ulfsdotter, Christina Wainikka Q216: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hitech and digital sectors Arbetsgrupp: Karolina Helling, Gunnar Karnell, Ia Modin, Per-Jonas Nordell, Pia Janne Nyberg, Ulrika Polland, Stefan Widmark, Sanna Wolk (rapportör), Johan Öberg. Vid AIPPI-dagen den 15 mars 2010 diskuterades utkasten till de svenska svaren. Inbjudan till mötet gick ut till hela SFIR:s medlemskrets. Q-frågorna har även detta år mött stort intresse 4

5 bland medlemmarna och ett förtjänstfullt engagemang har lagts ned i besvarandet av frågeformulären, både inom de olika grupperna och på diskussionsmötet. AIPPI-dagens koncept utvecklades under 2010 till en egen dag, skild från annan SFIRaktivitet, där seminarier och arbetet med Q-frågor blandades. Engagerade talare vid seminarierna var jur. dr. och advokat Thierry Calame, Schweiz, Lenz & Staehelin och Deputy Reporter General AIPPI, Jur. dr. Richard Wessman, LL.D. Uppsala Universitet, Jon Dal, ilex Affärsjuridik, Staffan Jonsson,.SE Stockholm, professor Bengt Domeij, Uppsala Universitet, advokat Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl, och professor Marianne Levin, Stockholm Universitet. 43 personer anmälde sig till AIPPI-dagen den 15 mars AIPPI-gruppen ordnade den 15 oktober en s.k. After Work för medlemmar och andra intresserade för att informera om vad som avhandlats och beslutats vid kongressen i Paris samt för att marknadsföra de frågor som skulle komma på AIPPI:s agenda inför exekutivkommittémötet Cirka 30 personer deltog i mötet. AIPPI-gruppen har under 2010 besvarat ett antal frågeformulär både avseende interna, föreningsanknutna, AIPPI-frågor och immaterialrättsliga sakfrågor, och inför WIPOs 15:e session av SCP (Standing Committee on the Law of Patents) i Genève i oktober 2010 kommunicerade AIPPI-gruppen med Justitiedepartementet vikten av att Sverige uttrycker sitt stöd för att WIPO ska fortsätta arbeta med frågan om client/attorney privilege. Inför 2011 års exekutivkommittémöte i Hyderabad, Indien har AIPPI-gruppen utsett följande ansvariga för de aktuella frågorna: Q216B: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors Rapportör: docent Sanna Wolk Q217: The patentability criterion of inventive step/non-obviousness Rapportör: advokat Jonas Westerberg Q218: The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection Rapportör: advokat Christina Berggren Q219: The availability of injunctions in cases of infringement of IPRs Rapportör: advokat Håkan Borgenhäll Tidskriften NIR SFIR är en av huvudmännen för tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) och medlem av Föreningen för utgivande av tidskriften. SFIR har tidigare bidragit ekonomiskt till utgivningen av tidskriften. Eftersom NIR under år 2005 gjordes självbärande har huvudmännen emellertid inte bidragit med något för driften under år

6 Ulf Bernitz, professor Stockholms universitet, är SFIR:s representant i NIR:s styrelse och även NIR-styrelsens ordförande. Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har under året varit SFIR:s representant i NIR:s redaktionsråd. SFIR representerades av Marianne Levin vid medlemsstämman i Son, Norge. Huvudredaktör för NIR har varit professor Per Jonas Nordell. Produktionen av NIR ombesörjs av eddy.se, Visby. Styrelsens sammansättning m.m. Föreningens styrelse hade under månaderna fram till föreningsstämman 2010 följande sammansättning: Marianne Levin, Stockholms universitet (ordförande), Annika Ryberg, PBR (vice ordförande), Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi (skattmästare), Eva Jarnvall, Svenskt Näringsliv, Tomas Norström, Stockholm tingsrätt, Ulf Dahlgren, Advokatfirman Lindahl, Johan Starell, Ehrner & Delmar, Per Holmstrand, PRV, Per Carlson, PBR, Werner Fröhling, AB Volvo, Lars Pehrson, Stockholms universitet, och Karin Cederlund, Sandart & Partners Advokatbyrå. Hedersmedlemmarna Gunnar Karnell, professor emeritus Handelshögskolan i Stockholm, Ulf Bernitz, Stockholms universitet, och Örjan Grundén, Gozzo Advokater, samt ledamöterna i AIPPI-gruppens exekutivkommitté var adjungerade ledamöter av styrelsen. Det var också Per Jonas Nordell, Stockholms/Lunds universitet i egenskap av NIR-redaktör. Föreningens klubbmästare var under månaderna januari-april 2010 Sanna Wolk, Stockholms universitet, och från och med september månad Magdalena Jerner, Albihns.Zacco, och föreningens sekreterare var Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl. Vid föreningsstämman ställde Henrik Bengtsson, Ulf Dahlgren, Eva Jarnvall och Tomas Norström sina platser till förfogande. Bengt Domeij, KTH/Uppsala universitet, Margareta Ydreskog, Helena Östblom, Albihns.Zacco, och Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl, valdes som nya ledamöter. Bengt Domeij utsågs till skattmästare i föreningen. Vid föreningsstämman utsågs Ulf Dahlgren och Eva Jarnvall till hedersmedlemmar i Föreningen. Föreningen hade cirka 670 enskilda medlemmar och 10 stödjande medlemmar (föreningsmedlemmar) per den 31 december Sammansättning av AIPPI-gruppens exekutivkommitté m.m. AIPPI-gruppens exekutivkommitté hade under perioden fram till föreningsstämman i maj 2010 följande sammansättning: Ivan Hjertman (President), Håkan Borgenhäll (Vice President), Bo Davidsson (Treasurer), Louise Jonshammar (Secretary), Gunnar Karnell, Marianne Levin, Ulf Dahlgren, Christina Berggren och Dag Hedefält Vid föreningsstämman ställde Marianne Levin, Ulf Dahlgren och Gunnar Karnell sina platser i exekutivkommittén till förfogande. Till följd av minskat medlemsantal skulle deras platser 6

7 ersättas med endast två personer. Sanna Wolk, Stockholms universitet, och Jonas Westerberg, Advokatfirman Lindahl, valdes som nya ledamöter. Ekonomiska frågor som berör AIPPI-gruppen handläggs av skattmästaren i SFIR, Bengt Domeij, Uppsala universitet. AIPPI-gruppen hade cirka 225 medlemmar per den 31 december

Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna.

Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna. SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt onsdagen den 29 maj 2013 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar. 1 Marianne Levin väljs till

Läs mer

PRAKTISKA, AKTUELLA FRÅGOR UR NORDISKT, EUROPEISKT

PRAKTISKA, AKTUELLA FRÅGOR UR NORDISKT, EUROPEISKT SFIR & AIPPI 100 ÅR VARMT VÄLKOMMEN till det XXIX NIR-MÖTET och Centennial Celebration den 24-27 augusti 2008 i Stockholm med anledning av att Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

PATENT OCH VARUMÄRKEN

PATENT OCH VARUMÄRKEN HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PATENT OCH VARUMÄRKEN * 20 478 antal patent i kraft i Sverige 2005 DIN GUIDE TILL DE IMMATERIALLA RÄTTIGHETERNA 23% av ansökta patent 2006 avser fordon

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 1 2011 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehållsförteckning VD:s förord 4 1. Medlemmar 8 2. Ordförande och styrelse 8 3. Valberedningen 8 4. LIF:s

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24 KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014 Årsbokslut 2015-04-24 KLYS Org.nr. 802006-0136 Årsbokslut 2014 2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 6 KLYS Konstnärliga och litterära

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 Att antas vid ICOMOS SWEDEN s årsmöte den

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ingrid Persson Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt VT 2001 Innehåll

Läs mer

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning?

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristian Ford Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Kommersiell IT-rätt Domännamnsrätt Höstterminen 2000

Läs mer

802003-7019 ÅRSREDOVISNING

802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 1(19) Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förbundsstyrelsen 3 Sammanträden 3 Medlemmar 3 Förbundskansliet och SVT:s redaktion

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO

Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO SwedenBIO 2 Verksamhetsberättelse Föreningen SwedenBIO Inledning Bildat av industrin för industrin Föreningen SwedenBIO bildades 2002 av sju VD:ar från medlemsföretagen och är en ideell, opolitisk, icke

Läs mer