därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping"

Transkript

1 därför ska du anställa en Affärsjurist från Linköping

2 Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Vid de affärsjuridiska programmen verkar fem professorer i juridik. Vilka är, enligt deras uppfattning, programmens starkaste sidor? LINKÖPINGS UNIVERSITET HAR två juristutbildningar: Affärsjuridiska programmet med Europainriktning (AJPEU), 180 poäng, samt Affärsjuridiska programmet (AJP), 160 poäng. AJPEU startades 1994 och vänder sig till studenter som siktar på en affärsjuridisk karriär med internationella inslag. Samverkan mellan juridik, språk och ekonomi präglar programmet. AJP, som startades 2004, är programmet för den som vill arbeta inom näringsliv eller offentlig förvaltning i positioner där juridik och ekonomi möts. Vi vill med den här broschyren informera bl a Dig, som är potentiell arbetsgivare åt en affärsjurist från Linköping, om utbildningen och varför vi anser att våra affärsjurister har goda möjligheter att utföra kvalificerade juridiska och juridisk-ekonomiska arbetsuppgifter. Idén till programmen föddes ur två insikter. Både näringsliv och offentlig förvaltning har ett stort behov av jurister, som behärskar ekonomi och som kan kommunicera om både juridik och ekonomi med icke-jurister. I och med utvecklingen av det europeiska samarbetet behöver företag och myndigheter jurister, som behärskar tysk och fransk rätt och rättskultur. Utmärkande för båda programmen är betoningen av rättens samspel med etik och kultur. Dessutom uppmuntras studenterna till kritiskt och självständigt tänkande. De lär sig också att samarbeta (gruppdynamik och grupprocesser ägnas särskild uppmärksamhet), argumentera väl för sin ståndpunkt och omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling. Det sistnämnda sker bl a inom ramen för fadderföretagsarbetet, vilket är ett välutvecklat samarbete med regionens näringsliv och pågår under årskurs två och tre. Samverkan mellan ämnen och mellan de båda programmen sker bl a genom gemensamma projekt som tar hänsyn till juridiska, ekonomiska och internationella aspekter på en fråga.»programmen kan, med sin multidisciplinära inriktning, vidga vyerna, och öppna även andra intressanta möjligheter på arbetsmarknaden än de traditionellt juridiska tjänsterna. En examen från dessa program ger en bra grund för ett karriärval som passar individen«, framhåller Li Westerlund, adjungerad professor i patenträtt.»den solida juridiska kunskapsbasen och allmänbildningen, kompletterad med andra discipliner såsom ekonomi och språk, ger en bred och användbar grund för såväl juridiska tjänster som tjänster, vilka traditionellt tycks innehas av personer med annan, ofta samhällsvetenskaplig, bakgrund«. Ingrid Arnesdotter, professor i affärsrätt och initiativtagare till programmen, har, från sin tid i banksektorn, praktisk erfarenhet av att det behövs personer, som förenar juridisk och ekonomisk kompetens. Också Jan Andersson, professor i bolagsrätt, och Harald Ullman, adjungerad professor i skadestånds- och försäkringsrätt, betonar styrkan i programmens inriktning på ekonomi och kommersiellrättsliga frågor.»behärskar man härutöver språk, vidgas den potentiella arbetsmarknaden än mer«, säger Ingrid Arnesdotter.»Goda språkkunskaper ovanpå en marknadsekonomiorienterad juristutbildning skapar unika förutsättningar för att klara juridik i allmänhet och affärsjuridik i synnerhet i en alltmer internationaliserad värld«, framhåller Hans Stenberg, gästprofessor i europeisk marknads- och integrationsrätt, och slår därmed ett slag för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning.»När man arbetar med internationella kontakter är det också viktigt att ha insikt i den rättsliga kulturen i Europa. Vår utbildning beaktar just dessa aspekter«. Linköpings universitet har moderna undervisningslokaler. Bilden visar en föreläsning i kursen Offentlig rätt med EG-/EU-rätt. I helfigurer: Thomas Iakovidis och Sofia Arvidsson studerar vid Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Ovan: Professorerna Jan Andersson, Hans Stenberg, Ingrid Arnesdotter och Harald Ullman undervisar på de affärsjuridiska programmen. Professor Li Westerlund saknas på bilden. 2 3

3 Affärsjuridiska programmet 160 p Affärsjuridiska programmet med Europainriktning 180 p EN AFFÄRSJURIST FRÅN Affärsjuridiska programmet kan både omsätta företagsstrategier och marknadstänkande i handfasta avtalstexter och förklara författningsregler eller avtalsinnehåll för företagets ekonomer, tekniker och andra specialister som saknar juridisk skolning. Affärsjuridiska programmet ger utbildning såväl i kommersiell rätt och annan för näringslivet central juridik som i redovisning och finansiering. Dessutom betonas vikten av att studenterna lär sig»tänka som en affärsjurist«. En affärsjurist från Linköping ska i första hand vara»proaktiv«och undanröja problem i ett tidigt skede, inte»reaktiv«och tala om vad som gått fel. Det gäller att bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. Denna inriktning omfattar även AJPEU! Flera av programmets kurser såsom Ekonomisk och juridisk företagsanalys och Associationsrätt med ekonomisk inriktning återspeglar denna integration mellan ekonomi och juridik. INNEHÅLL: Årskurs 1: Rättsteori och rättsteknik 8 p, Affärsrätt 12 p, Offentlig rätt med EG-/EU-rätt 8 p, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 12 p. Årskurs 2: Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt 5 p, Ägande- och nyttjanderätt till fast egendom 5 p, Arbetsrätt 5 p, Ekonomisk straffrätt 5 p, Redovisning 10 p, Associationsrätt med ekonomisk inriktning Årskurs 3: Finansiell ekonomi 5 p, Finansiell planering 5 p, Kredit- och obeståndsrätt 10 p, Ekonomisk/juridisk företagsanalys 10 p, Kandidatuppsats Årskurs 4: Valfria kurser 30 p, Magisteruppsats EN AFFÄRSJURIST FRÅN Affärsjuridiska programmet med Europainriktning har hög juridisk kompetens kombinerad med förmåga att kommunicera på olika språk. Affärsjuridiska programmet med Europainriktning har en fransk och en tysk inriktning och ger möjlighet att läsa franskt eller tyskt juridiskt fackspråk. Samtidigt förmedlas kunskaper om fransk respektive tysk juridik, affärskultur och samhällsutveckling. Dessutom har flera av programmets juridikkurser särskilda inslag om fransk och tysk rätt. Inom kursen Associationsrätt med Europainriktning studeras franska eller tyska bolagsformer och kursen Kredit- och obeståndsrätt ger kunskaper om kredit mellan företag i Frankrike respektive Tyskland. Att ställa det svenska rättssystemet mot ett annat lands ger nya perspektiv på rättskulturen. Studenterna har också möjlighet att under minst en termin läsa vid ett universitet i Frankrike eller Tyskland. På det rättsteoretiska området anknyter programmet i hög grad till den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, vilket genomsyrar programmets syn på juridik och juristens arbetsmetoder. Affärsjuridiska programmet med Europainriktning betonar även, liksom Affärsjuridiska programmet, vikten av att kombinera goda kunskaper i juridik med förståelse för ekonomiska resonemang och analyser. INNEHÅLL: Årskurs 1: Rättsteori och rättsteknik 8 p, Affärsrätt 12 p, Offentlig rätt med EG-/EU-rätt 8 p, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 12 p. Årskurs 2: Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt 5 p, Ägande- och nyttjanderätt till fast egendom 5 p, Tysk eller fransk kommunikation och rättskultur I 10 p, Redovisning 10 p, Associationsrätt med Europainriktning Årskurs 3: Finansiell ekonomi 5 p, Finansiell planering 5 p, Kredit- och obeståndsrätt 10 p, Tysk eller fransk kommunikation och rättskultur II 10 p, Kandidatuppsats Årskurs 4: Utlandstermin 20 p (alternativt Tysk eller fransk kommunikation och rättskultur III 10 p och valfria kurser 10 p), Valfria kurser 20 p. Årskurs 5: Magisteruppsats 10 p, Valfria kurser Se vidare: Affärsjuridiska studentföreningens hemsida: Se vidare: Affärsjuridiska studentföreningens hemsida: 4 5

4 Alumner och arbetsgivare»jag ARBETAR SEDAN FYRA ÅR som affärsjurist på Advokatfirman Carler. Advokatbyrån är inriktad mot svensk och internationell affärsjuridik, vilket innebär att jag hjälper företag med allt från att utforma, tolka, kommentera och förhandla svenska och internationella avtal till att hålla kurser i olika juridiska frågor. En utbildning som kombinerar den klassiska juridiken med språk och ekonomi, på det sätt som de affärsjuridiska programmen gör, är mycket användbar om man, som jag, vill arbeta med kommersiella och internationella juridiska frågor. Enligt min mening är grundläggande kunskaper i ekonomi i princip en förutsättning för att kunna arbeta med affärsjuridik. Linköpings universitet är ett förhållandevis ungt universitet, vilket gör att det fortfarande finns en vilja till förändring, samtidigt som det har hunnit skapas traditioner. Sammanhållningen mellan studenterna på Affärsjuridiska programmet med Europainriktning var mycket stark och föreläsarna var engagerade och kunniga.«hanna Svensson, affärsjurist Advokatfirman Carler, Linköping Affärsjuridisk magisterexamen 1999»ADVOKATFIRMAN CARLER arbetar uteslutande med affärsjuridik och våra kunder består av allt från börsnoterade företag med verksamhet i många länder till enmans konsultföretag. Arbetet går ut på att hjälpa våra kunder att göra bra affärer. För att kunna hjälpa företag att göra bra affärer krävs att man har en förståelse för affärsverksamheten. Juridiken är således endast ett medel för att underlätta företagens affärer. Det är därför nödvändigt att behärska både juridik och ekonomi. Den affärsjuridiska utbildningen i Linköping är en mycket lyckad kombination av dessa båda ämnen. I vår verksamhet är den traditionella jur kand-utbildningen inte särskilt användbar. Det var därför för oss naturligt att anställa Hanna som genom det Affärsjuridiska programmet med Europainriktning fått en mycket lämplig utbildning.«anders Angelstig, advokat och delägare Advokatfirman Carler, Linköping»EFTER MIN EXAMEN började jag arbeta som handläggare på Skattemyndigheten. Jag är övertygad om att vår utbildning och det faktum att vi förutom juridik även läst ekonomi var en avgörande faktor för att jag anställdes. Efter 2,5 år på Skattemyndigheten fick jag arbete som jurist på Luftfartsstyrelsen, där jag fortfarande arbetar. Jag arbetar mycket med vårt regelverk, dvs bestämmelser för civil luftfart. Det kan innebära utformning av helt nya föreskrifter eller revision av redan befintliga. Juristens roll i bestämmelsearbetet är att granska texter ur ett både juridiskt och språkligt perspektiv, samt att tillse att de tillkommer på ett formellt korrekt sätt avseende beslut, remisshantering, kungörande etc. Det finns också en stark internationell prägel på vårt regelverk, speciellt genom EU, men även genom internationella organisationer som ICAO och JAA. Jag och mina juristkollegor får ofta olika uppdrag i samband med det internationella arbetet. Språkkunskaper kommer alltså väl till pass. Jag konstaterar att vår utbildning generellt gör oss väldigt användbara till vitt skilda typer av uppgifter!«annika Ramstedt, jurist, sakkunnig Luftfartsstyrelsen, Norrköping Affärsjuridisk magisterexamen 2000»JAG ARBETAR SOM handläggare på Enheten för exportfrämjande och inre marknaden på Utrikesdepartementet i Stockholm. Mitt arbete går i korthet ut på att främja den fria rörligheten, främst av varor och tjänster, på EU:s inre marknad. EG-rätten är därför central i mina dagliga uppgifter. Jag arbetar idag mycket med juridik där Europasamarbetet är centralt. Inslaget av EG-rätt i utbildningen har därför varit av stor vikt för mig. Eftersom jag arbetar i en internationell miljö, där Bryssel står i fokus, har jag mycket stor nytta av språkutbildningen som ingår i Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. De förhandlingsövningar och grupparbeten, som var ett betydande inslag i utbildningen, var mycket värdefulla för mig, eftersom samarbete med personer med olika mål och inriktning i det juridiska arbetet är grundläggande på UD. Att ha min bakgrund i en juristutbildning där EG-rätten och den internationella dimensionen är en integrerad del, upplever jag som en mycket stor fördel.«malin Ljung Eiborn, departementssekreterare Utrikesdepartementet, Stockholm Affärsjuridisk magisterexamen 1999»ATT MAN HAR EN internationellt inriktad utbildning, där språk samt kunskap om och förståelse för internationella och överstatliga regelverk ingår, är i många fall det som får pendeln att slå över till ens fördel, då man som jurist söker sig till svensk statsförvaltning. Jag talar om en förvaltning som i dag jobbar i en global och europeisk kontext. Inte minst Europasamarbetet har trängt djupt in i vårt dagliga arbete. Djuplodande kunskap om EG-rättens natur och egenheter är ofta helt nödvändig. För oss på UD, som arbetar med inre marknaden, är detta en absolut förutsättning eftersom tempot är mycket högt och tid för eftertanke sällan medges. Den grundläggande kunskapen måste finnas med från början, även om vi alla måste lära oss att gå innan vi kan springa. Det var bl a den inriktningen på Malin Ljung Eiborns juristutbildning, som gjorde att hon framstod som intressant för oss, när det var dags att rekrytera.«göran Grén Departemensråd och gruppchef inre marknad Utrikesdepartementet, Stockholm»JAG ARBETAR PÅ ETT AV Hewlett-Packards två regionkontor i Europa och har huvudansvaret för två grossister i Danmark. Jag är den sammanbindande länken mellan grossisterna, speditören, orderhanteringsteamet i Indien och fabrikerna, och löser de problem som uppstår mellan dessa parter. Förutom detta övervakar jag också reklamationer och utbetalning av rabatter. Enligt min mening handlar juridiska studier främst om att lära sig ett system; att snabbt kunna finna relevant information, att bearbeta den och slutligen att förmedla den. Ett mycket bra sätt att lära sig detta system är att studera på Affärsjuridiska programmet. I det team på cirka 25 personer, som jag ingår i, finns inte mindre än tio olika nationaliteter representerade. Även om engelska är företagets koncernspråk menar jag att man får mycket bättre kontakt med kunder och medarbetare om man behärskar motpartens språk. Detta är något som ledningen för Affärsjuridiska programmet med Europainriktning har insett. Jag rekommenderar därför varmt denna inriktning av programmet, eftersom jag anser att utbildningens språkinriktning öppnar möjligheten att arbeta internationellt.«johan Csaszar, Operations Specialist Hewlett-Packard, Stuttgart, Tyskland Affärsjuridisk magisterexamen

5 För mer information, kontakta gärna PROGRAMANSVARIG FÖR DE AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMEN, tel , eller Professor Ingrid Arnesdotter. Tel: E-post: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Avdelningen för Rätt och rättsfilosofi, Linköping. STUDIEVÄGLEDARE Lena Silstrand, tel: , e-post: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Linköping. AFFÄRSJURIDISKA STUDENTFÖRENINGEN. Se kontaktinformation på PRODUKTION: Linköpings universitet, Avdelningen för externa relationer i samarbete med Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska föreningen. Linköping FOTO: (kartbild s. 1, s. 2 5, 8) Lars Segerström, Linköping, TRYCK: Larsson Offset, Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Affärsjurist. med ekonomi och Europa i fokus. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus LiU EXPANDING REALITY Affärsjurist med ekonomi och Europa i fokus Linköpings universitet har två affärsjuristutbildningar: Affärsjuridiska

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid UNG & ADVOKAT Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 31 maj 2007 Advokat i en ny tid unga företagare behöver unga jurister En stor del av dagens företag drivs av människor födda på 60- och 70-talen och

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Personal och arbetsliv 180 hp

Personal och arbetsliv 180 hp Personal och arbetsliv 180 hp Viktig kunskap bred bas Kan du tänka dig ett samhälle utan arbete? Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 DATA BIBLIOTEK INFORMATION EKONOMI TEKNIK PEDAGOGIK UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2006 TEXTIL VÅRD Högskolan i Borås 65 program 96 kurser 11 588 studenter 30 professorer 1 rektor Omslagsbilden: Regnkollektionen

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Handelshögskolan i Göteborg

Handelshögskolan i Göteborg Handelshögskolan i Göteborg utbildningar i ekonomi och juridik 2012 2 Handelshögskola unlimited Handelshögskolan i Göteborg erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Läsåret 2010-2011 (gäller tills vidare) 2010-09-20 Aktuell version av denna Studiehandbok finns på www.hhs.se 2 Förord

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer