Brf Sjöstaden 3. Ärsredovisning för Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Sjöstaden 3. Ärsredovisning för 769612-0794. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31"

Transkript

1 Brf Sjöstaden 3 Ärsredovisning för Undrskrifter 8 Resultaträkning 2 Balansrakning Noter 6-7 Redovisningsprincper 5 FörvaItningsbertteIse 1 Innehålisförteckning: Sida Räkenskapsåret 23-APR-2009 THU 16:45 PEAB BOSTAD BRF/PROJUTV FAX NO P. 02 bu

2 Bil Sjöstaden 1(8) Ordinarie freningsstämma hölls FöreningsLämma Allmänt om verksamhmen Styrelsen för BostacJsrttsfören ingen Sjöstaderi 3, får härmed avge årsredovisnirig för Förvalt 9ingsberättelse noter. Styrelsen f reslår att vinsten kr i enlighet med stadgarna balanseras i ny räkning. Den ekonomiskå ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av följande resultat- och balansräkning samt Totalt årets result Till föreninsstämmans förfogande står följander medél 1 Wonor Vinstdis. osition Fören ingen äger fastigheten Konvojen 1 på vilken 124 st bostadsrätter är färdigstalicia. Fastigheten är Föreningen fastighet har blivit omtaxerad, se not 1 fujlvärdesfrsäkrad hos Nordeuropa Försäkring AB t.o.m Peab Bostad AB bär alla kostnader och erhåller alla intäkter för föreningen som belöper under tiden Väsentliga händelser april 2009 med 8%. Avtal om ekonomisk förvaltning med Peab Bostad AB upphör fram 2O Årsavgifterna har fr.o.m 1 oktober 2008 höjts med 10% och därefter sänkts fr.o.m 1 Verksamheten Revisionsbi lag under året har varit Ernst & Young AB. Revisor Samuelsso, två i förening. Firman tecnas, förutom av styrelsen, av Torbjörn Äkeeldt, Sam Lindstedt, Kurt Stener och Camilla Styrelsen hr under året haft 5 st möten. Martin Olson Adjungerad Kurt Stener Ledamot Sam Lindsedt Ledamot Torbjörn Akerteldt Ordförande Lars Frednksson Suppleant Håkan Frelnder Adjungerad Carolina Rntzhog Adjungerad Camilla Sanuelsson Suppleant Eva-Lotta 4ndersson Adjungerad Styrelsen r haft följande sammanställning: StYrelsenJ 2 23 APR 2009 THU 16:46 PEAB BOSTAD BRF/PROJUTV FAX NO P. 03 fad1f.

3 FasUghetkostnader FinansieIl poster Rörelsereultat Driftskostnder Nettoomsätnirig O08-i23i Belopp 1 kr Not Resulta räkning Brf Sjöstaden 2(8) Årets resu tat Aktuell ska t 965 Resultat e ter finansiella poster Rantekostr ader Orealiserade värdeförändringar skulder Rnteintker Räntebidra APR 2009 THU 16:46 PEAB BOSTAD BRF/PROJUTV PAX NO P. 04

4 OmsttnIngstiIIgångar Summa ariäggningstihgängar Byggnderoch mark Materiella Liäggningstiiigängar AnIåggnigstiIIgångar TILLGANAR BaIansrkn ing Brf Sjöstaden 3(8) Belopp ikr Not SUMMA TILLGÅNGAR Summa on1isättningstillgångar FrutbetaIca kostnader och upplupna intäkter Kassa ad1 bank Kundfordrugar Hyresfordringar KortfrIstig fordringar 23 APR 2009 THU 16:46 PEAB BOSTAD RRF/PROJUTV PAX NO P. 06

5 23 APR 2009 THU 16:46 PEtB BOSTtD BRF/PROJUTV FX NO P. 06 Brf Sjöstaden 3 1 4(8) BaIansrkn ing Belopp 1 kr Not EGET KA 1TAL OCH SKULDER Eget kapit3l 8unc!et egt kapital Insatser Upplåtelseavgifter Summa bu eget kapital det Fritt eget k pital Årets resul at Summa eget kapital Längfristia skulder Skulder till kreclitinstitut Kortfnstig skulder Skattesku1cer Upplupna lostnader och förutbetalda intäkter Amorteringar Leverantörskulc1er Hyresdepoition Momaskutder Skuld till mdlem Skutder till kreditinstitut 4 Avräkning Feab Summa kotfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL. OCH SKULDER Poster i om linjen säkrheter Ställda Fastighetsiteckningar Ansvarsf&bindelser inga inga

6 Brf Sjöstaden 3 5(8) Anvskrivnirgar görs enligt en progressiv plan över tillgängarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanståeride: Anläggningtillgångar värderas till ariskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anläggnin 43stillgängar allmänna 91d. Årsredovis ingen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Belopp i kr m inget annat anges Redoviningsprinciper Fordringar ar efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillg ngar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Övrigt räntor (fas ränta i swap ). Vinst eller förlust är skattepliktig respektive avdragsgill för föreningen. SkatteundeWaget beräknas genom att summera erhållna räntor ( 3-månaders Stibor) minus betalda Nettoresulttet av ränteswap beskattas det räkenskapsår då avtalet löper ut eller vid förtida lösen. Ränteswa görs niellarj fritt och bundet eget kapital och tas ej som en kostnad 1 resultaträkningen. Denna Överföring till fond görs enligt föreningens stadgar om 0,3% av byggnadskostnaden. Denna överföring Yttre fastifhetsunderhåll avsättning törs med början 2009 i enlighet med stadgar och ekonomisk plan. Då slutfina siering av föreningens fastighet genomförts under året så görs första avskrivning Byggnad 100 år Avskrivnin stid 23 APR 2009 THU 16:46 PEAB BOSTAD BRF/PROJUTV FAX NO P. 07 FÅ-II,

7 Varav byggnad Varav marl Ingående dnskaffningsvärde Utgående ckumulerade anskaffnlngsvärden Utgående lanenhlgt värde Inköp Not 1 B ggnader och mark Noter BrfSjöstaden 6(8) Swedbank Swedbank Swedbank i ,925% ö Förtida lösen ,398% 5,398% ,485% 5,560% 4,08% Erhllen ränta Betald ränta Löptid Belopp Sammanställning villkor swapavtal ,44% Byggnadkreditiv 4,44% Byggnadskreditiv 4,44% Byggnadskreditiv % Rörligt Längivare Räntesats Under 200 kommer föreningen att amortera kr Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank Läptid (tom) Not 4 Skulder till kreditinstitut Vid årets Iut Årets resulat Upplåtelseivgifter Insatser Vid étiérjan insatser avgifter underhålisforici resultat Årets resultat Yttre- Balanserat Not 3 Frndring av eget kapital Övrigt Stadsmure; Räntebidra Nordeuropa Telia Servicebel Summa J Sjöstadens Västra Sopsug 1 1 Upplåtelse försäkring k garageport Not2 Fcrutbetalda kostnader och upplupna intäkter Totalt Taxeringsv Taxeringsv 1 rde mark: rde byggnader: Fastigheters taxeringsvärde uppgår till kr. 23 APR-2009 THU 16:47 PEAB BOSTAD BRF/PROJUTV FAX NO P. 08

8 23-PR-2O09 THU 16:47 PEAB ROSTD RRF/PROJUTV FAX NO P. 09 Brf Sjöstaden 7(8) Swedbank ,925% 5,18% SwedbankOQO2O9.017.O 1.925% 5,04% Not 5 Uiplupna kostnader och förutbetalda intäkter Lokalhyror Ö 951 Fortumfj+värme Peab ekonbmisk förvaltning Fortum el Stockholm vatten Årsavgifter Revisionsa vode Övrigt 8748 Summa Not 6 Eiättning till revisorer Ernst & Yoing AB Revisionsak ode Summa

9 23 APR 2009 THU 16:47 PEAR BOSTAD BRF/PROJUTV FiX NO, P. 10 rf Sjöstaden 8(8) Underskrifter Stockholm den To örna <erfeldt Kurt Stener har avgivits den

10 styrelsen som harj ansvaret för räkenskapshand.lingarna och förvaltningen och för att bostadsrattsföreningen Sjöstaden 3 för räkenskapsåret Det är Vi har granskat årredovisningen och bokförinn samt styrelsens förvaltning i Org.nr O74. Revisio 1!I ERNST& YOUNG Till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Sjöstaden 3 Ise ti HrP cuu5 INU Ib;q( ftah HUSJfI) HRF/PROJUTV FAX NO, P, 11 årsredovisningslaen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Värt ansvar är att uttala oss om årsredovningen och förvaltningen på grundval av vår revision. genomfört revisioien för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. n revision innefattar att granska ett årsredovisningensamt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssecl i Sverige. Det innebär att vi planerat och förhållanden i förningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig bedöma de betyd;elsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat ingår också att ppva redovisningsprinciperna och Styrelsens tillämpning av dem samt att urval av underlagn för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision underlag för vårt ittalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och Arsredovisninger har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild ger oss rimlig grdnd för våra uttalanden nedan. med bostadsrättlagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision mot föreningen. \fri har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid Vi tihlstyrker att fcreningsstämman fastställer resultaträkningen och balanaräkningen för av föreningens r sultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. föreningen, dispnerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens Förvaltningsberätelsen är förenhig med årsredovisningeris övriga delar. ledamöter ansvrsfrihet för räkenskapsåret. Auktorise ad revisor bs E terling k(lrn den ti?ffl 23OC H Hil I II 111H1

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O -1-1 - 21 O -1 2-31 Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer