LANDSTINGET SORMLAND. Sammanträde med landstingsstyrelsens Lanspensionarsråd. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL. 14 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGET SORMLAND. Sammanträde med landstingsstyrelsens Lanspensionarsråd. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL. 14 december 20 1 1."

Transkript

1 Landstingsstyrelsen HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED11-O12 PROTOKOLL Sammanträde med landstingsstyrelsens Lanspensionarsråd Datum: Plats: Ledamöter: Ersättare: Anmält förhinder: Ej andlt förhinder: Sekreterare: 14 december Asa Folkhögskola, Sköldinge Britta Bergström (S) ordf Ingrid NyhlPn Brege (M) vice ordf Ann-Sofie Jacobsson (MP) Margareta Berg (PRO Christina Ahlmark (PRO) Maybritt Danielsson (PRO) Astrid Alai Jansson (SPF) Conny Adolfson (SPF) Barbro Andersson (SPF) Gunnar Korsfeldt (SPF Marianne Dahlander (SPRF) Majvor Sander (SKPF) Maj-Britt Staaf (SKPF) Bo Tiderman (S) Richard Karlsson (FP) Stig Ohlsson (PRO) Leif Hård (PRO) Jan-Olov Hangren (PRO) Gunnar Andersson (PRO) Monika Hamrnertjärn (SPF) Kjell Larsson (SPI?) Gunilla Lundgren (SPF) Birgitta Svall (SPRF) Margareta Jansson (SKPF) Jan-Ove Olsson (SKPF) Christina Forss (KD) Ulf Bergner (PRO) Margareta Karlén (SPF) Gun-Britt Gustafsson (SKPF) Inger Carlsson (SKPF) Lena Stengaard Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 Fax Tfn O Nyköping E-post SID l(10)

2 Landstingsstyrelsen HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED11-O12 Medverkande: Asa Kullgren, landstingsråd Lars Wogel, kollektivtrafikansvarig Magnus Andersson, tf chef FM-enheten Sandra Thyrstedt, produktansvarig kost, FMenheten sammanträdet öppnades Ordföranden Britta Bergström hälsade välkommen och öppnade sammanträdet. Ett särskilt välkommen riktades till Maybritt Danielsson, PRO, som medverkade för första gången. En presentationsrunda genomfördes. Upprop Sekreteraren förrättade upprop. Justerare Margareta Berg, PRO, utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Fastställande av dagordning Utskickat förslag till dagordning fastställdes. Föregående protokoll Några synpunkter på protokoll fört vid sammanträde 3 oktober framfördes inte. Praktiska fiågor Förteckning över adress- och telefonuppgifter cirkulerade för uppdatering. Sekreteraren informerade om att det är viktigt med anledning av personuppgiftslagen att samtliga ledamöter i LPR har kännedom om att protokollen publiceras på landstingets hemsida med namnuppgifter och ger sitt samtycke till detta. Under dagens sammanträde fanns möjlighet att meddela sekreteraren om namn inte ska publiceras. S 31 Information om kollektivtrafikmyndigheten Lars Wogel, kollektivtrafikansvarig, hade bjudits in för att följa upp frågan, om den nya myndigheten, som var uppe till diskussion vid förra sammanträdet och där ett skriftligt svar då hade lämnats. ORO NR Y.WlaWrocesser\AdminislralionWoliUskl ~ödilpr\2011vpr 14 decipmlokoll\protokou14 dec dom Uakriffsdalurn: sh 2(10) i

3 HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED Sverige får den 1/ en ny kollektivtrajiklag. De största förändringarna i den nya lagen är att ansvaret för kollektivtrafiken läggs på en särskild regional myndighet. Landstinget och kommunerna är i grunden ansvariga för bildandet av myndigheten. I en stor del av länen kommer man att lägga ansvaret på landstinget medan man i andra lan bildar myndighet i samverkan mellan kommuner och landsting. I Sörmland kommer man att lägga myndighetsansvaret på ett särskilt nybildat kommunalförbund - Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Myndighetens kansli kommer att finnaspå landstinget i Nyköping Rollerna förändras s Trafikhuvudmannabegreppet försvinner - Sörmland har valt modellen att bilda Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet s Myndigheten äger Länstrafikbolaget s Förhandling om ansvar för fuiansiering, ansats att kornmunera ska finansiera lokal trafk Trafikförsörjningsprogrammet som troligtvis kommer att gå ut på remiss under våren innefattar s All "regional" kollektivtrafik av allmän betydelse Stöd för "trafikplikt" och upphandling med ett 4-5 års perspektiv Utveckling på längre sikt Mål, miljö, tillgänglighet, regionförstoring mm Vad betyder den nya lagen för resenärerna? Som resenär kommer det nya inte att märkas så mycket. Bussarna kommer att fortsatta vara gröna och Länstrafikens trafikupplyssning kommer fortsättningsvis att kunna användas. Länstrafikbolaget blir kvar i Sörmland men är inte trafikhuvudman längre. Beslutsmandatet har gått över till myndigheten. I sammanhanget föreslogs att bjuda in Helena Ekroth, länstrafikansvarig, på Länstrafiken till något av kommande sammanträden. En fiåga ställdes om hur samråd kan ske med pensionärsgrupperna. Fångas länet in på ett bra satt? Sekreteraren uppdrogs att bistå med adresser till LPR och KPR. Dagens information var i stort det som Lars Wogel har tagit med i sitt svar till sammanträdet den 3 oktober varför hänvisning sker till detta. Lars Wogel återkommer gärna nar den nya kollektivtrafikmyndigheten har "satt sig". ORG NR Y:\Alla\P~sseMdminlslnIionYolillskt slödilpruo11vpr 14 dec\pmtokowrotokoll14 dec dow. Ulskriffsdaturn: '21 d~ 3(1 o)

4 HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LEDll-012 Budget 2012 Finanslandstingsrådet Asa Kullgren (AK) hade bjudits in för att informera om landstingets budget (AK) inledde med att beskriva principerna för balanserad styrning, vilket innebar att balanserad styrning ar formulerad i fem perspektiv - medborgarperspektiv, personalperspektiv, förnyelseperspektiv miljöperspektiv och det ekonomiska perspektivet. Medborgarperspektivet är överordnat och strategierna i övriga perspektiv ska understödja måluppfj4lelsen i medborgarperspektivet. Många landsting står inför tuffa utmaningar men Sörmland har en förhållandevis bra situation och med en låg nettokostnad - bland de lägsta i landet samt - Sörmland har inga lån. Rekryteringen av den nya hälso- och sjukvårdschefen som har tagit tag i ledning och styrning har varit positivt för Sörmland. Problemet för Sörmland är att Länssjukvårdsnämnden hade med sig en ekonomisk "ryggsäck" på minus 226 miljoner kronor in i De senaste 10 åren har differensen mellan intäkter och kostnader varit i genomsnitt 1,8 procent per år (90 mnkr). Låg kostnadsnivå i Sörmland jamfört med andra landsting. När det galler vardagsrationaliseringar finns det en gräns. Det finns redan sparkrav på övriga verksamheter. Landstinget har tagit beslut om en tilläggsbudet för enligt: Hälso- och sjukvården tillförs 685 miljoner kronor utöver den årliga uppräkningen under åren 20 12,201 3 och Resultatkravet fastställs till noll samtliga år under planperioden. Finansieringen sker genom att b1.a. lätta på landstingets buffert. Områden som behöver ses över Specialistsjukvården "Mångbesökare" på akutmottagningarna Geriatrikerkompetens på vårdcentralerna Inhyrd personal (hyrläkare och sjuksköterskor) Rekrytering av distriktsläkare IT i vården Underhåll av landstingets fastighter På gånglpågår Hälsotorg i Eskilstuna och Nyköping Provanställning av utländska läkare till vårdcentralerna

5 Landstingsstyrelsen HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LEDl Frågor från pensionärsorganisationerna Arbetare får sämre cancewård Jan-Ove Ohlsson, SKPF, presenterade frågan som handlade om - Arbetare får sämre cancervård. Vården av svår prostatacancer är orättvis. Man med klassiska arbetaryrken får sämre vård och där oftare i sjukdomen jämfört med tjänstemän. Ett svar på frågan om landstinget uppmärksammat den svenska studie som nämndes i frågeställningen och i så fall vilka åtgärder kommer att vidtas för att lagens intentioner följ s, har inkommit fiån verksamhetschefen på onkologkliniken på Mälarsjukhuset. Svaret diskuterades och var till belåtenhet. I sammanhanget lyftes ett förslag att i LPR ha temadebatter och förslagsvis om ojämlik vård. LPR tyckte att förslaget med olika teman var bra och kommer därmed att tas med i planeringen av aktiviteter för Delbetalning av läkemedel Margareta Berg, PRO, presenterade frågan som handlade om delbetalning av läkemedel. Frågeställningarna var - Är möjligheten till delbetalning borttagen? När i togs i så fall detta beslut? Vad är anledningen. Svar på frågorna har inkommit fiån Fredrik Ax, Läkemedelskommittén. Svaren diskuterades och ansågs bra och utförliga. Oxelösund behöver en aldremottagning Conny Adolfson, SPF) presenterade frågan som handlade om satsning på en aldremottagning i Oxelösund för att förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten för kommunens äldre. Conny Adolfson berättade om att han fått information om lösningar i andra kommuner och fick därmed uppdraget vid dagens sammanträde att undersöka hur samverkan i dessa kommuner fingerar mellan landstinget och respektive kommun. Enligt ordföranden kommer aldrefiågorna i Sörmland att hanteras i den mellan landstinget och kommunerna gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel. Ordföranden kommer att lämna en utförlig information om nämndens uppdrag vid nästa sammanträde. Svar på frågan som har inkommit fiån Aina Nilsson, divisionschef Primärvård i landstinget godkändes. ORO NR ~\Alla\Proce~~er\AdministraUon\PolHiskt slwvpriz011lpr 14 dec\pmlokowrotokou14 dec docx. Utsknflsdalum: SI~~(IO)

6 HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED11-O12 Dialys vid Kullbergska sjukhuset Kjell Larsson, SPF, presenterade frågan som handlade om dialys vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Frågan hanterades aven vid sammanträdet den 3 oktober. Svaret var då inte helt tillfredsställande varför frågan återremitterades för komplettering. Inför dagens sammanträde hade Hans Tanghöj, divisionschef Narvård inkommit med svar. Till stora delar var frågan besvarad men svar saknades fortfarande på frågan om kostnader för transporter. LPR önskar därmed få svar på följande frågor vid sammantriidet den 21 mars: Kostnader för transporter samt Vad har hänt - hur har man utvecklat andra dialysformer? Fördelning av ersättning till vårdcentralerna Monika Hamrnertjärn, SPF, presenterade frågan som galler särskild ersattning till distriktssköterskemottagningar på landsbygden och att listning ska kunna ske till en distriktssköterskemottagning. I frågeställningen har SPF lagt fram förslag om försöksverksamhet dar olika berörda aktörer samverkar. I sammanhanget informerade ordföranden om medborgardialogerna som genomfördes kring utveckling av distriktssköterskemottagningarna på landsbygden. Den fortsatta diskussionen handlade om Uppföljning av dialogmötena kring distriktssköterskemottagningarna Samverkan med kommunens distriktssköterskor Problematiken kring kommunikationer till Vårdcentralen Stadsfjärden Öppettider på distriktssköterskemottagningen i Vagnharad Frågan hade inte fått något fullständigt svar till dagens sammanträde varför Asghar Faharani, chef för Halsoval Sörmland, kommer att bjudas in till något av de första sammanträdena 2012 för en utförlig information om bl a ersättningssystemet. Information om caféverksamheterna och FMenhetens uppdrag Magnus Andersson, t f chef för FM-enheten och Sandra Thyrstedt, produktansvarig för kostverksamheten, medverkade för att informera om den organisationsförändring som pågår inom enheten. ORG NR Y:\Alla\Processer\AdmIniStraUon\PoliUsM siwvprtz01lu.pr 14 decwmtokoll\protokoll14 dec.doo:. UtskIiiIrdalUm: :21 SID 6(10)

7 Landstingsstyrelsen HANDLAGOARE Lena Stengaard, LS-LED II-O 12 Sedan januari 2010 är den tidigare sewiceverksarnheten inom landstinget uppdelad i en utförardel, bolaget Sörmland landstingsservice AB och en beställardel, FM-enheten. Fm-enhetens uppgift är at erbjuda funktionella och ändamålsenliga lokaler samt fastighetstjänster av hög kvalitet enligt följande tre åtaganden Att förvalta landstingets fastighetskapital Att tillhandahålla funktionella och ändamålsenliga lokaler Att vara en professionell hyresvärd. FM-enheten ansvarar för följande tjänster och avtal som styr Resor och konferenser: Bilar. Administration av behovsbilar och uthyrning av korttidsbilar Landstingets parkeringsplatser och försäljning av parkeringstillstånd till dessa Landstingets konferenslokaler Avtal som styr externa konferenser Avtal som styr tågresor e Avtal som styr hotellbokningar FM-enheten ansvarar för avtalet med Landstingsservice AB som reglerar utförandet av verksamhetsnära tjänster. Dessa tjänster bidrar till att underlätta och effektivisera vardagen för landstingets verksamheter e Städning Hantering av post och gods Tvätt och förråds hantering Transporter av apoteksvaror, hjälpmedel och prover FM-enheten ansvarar för landstingets kostavtal gentemot landstingsservice AB, och arbetar utifrån de riktlinjer som anges i den övergripande kostpolicy Patientmat Egenkontrollprogram e Kökshjälp till vårdavdelningar Restauranger, caféer och butiker vid Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset Catering till möten e Livsmedel till personalfika FM-enhetens kundtjänst tar emot bokningar, beställningar och felanmälan av service- och fastighetstjänster. ORD NR Y:\Alla\PmcesseMdmlnislrabn\Pol~Uskt 51WVPRiZ011LPR 14 dec\pmtokowrotokoll14 dec docx. Ulsktiffsdalum '21

8 Landstingssiyrelsen HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED I övrigt diskuterades 40 miljoner kronor/år till underhåll av fastigheter - litet för lite för att göra prioriteringar Parkeringsproblematiken vid landstingets sjukvårdsinrättningar Konferenslokalerna - låg nivå just nu - på sjukhusen uppfylls inte alltid standard. FM-enheten arbetar på att få mer funktionella lokaler till ett attraktivt pris. Externa lokaler - ny upphandling på gång - ej längre Svenska möten Tågavtal - hålla reda på - se till att det finns Avtalstrohet kommer att följas upp Städning - priserna har gått ned - arbetar på att f"a ned dem ytterligare Post och gods - finns inget optimalt system inne på sjukhusen - arbetar på detta Externa transporter - ex vis till vårdcentraler och tandvården - kan konkurrensutsattas - upphandling under våren 2012 Kökshjalp - vårdpersonal går idag och serverar patienterna Dagens huvudsakliga fiåga till Magnus Andersson var kring öppettider för cafékioskverksamhet vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Optimalt skulle vara att hålla öppet dygnet runt men önskemålet fin pensionärsorganisationerna är att det finns café- och kioskverksamhet aven lördagar och söndagar. Denna fraga anser pensionärsorganisationerna vara mycket viktig ur ett medborgarperspektiv och kommer darför att fortsatta driva den. Enligt Magnus Andersson är det svårt att hitta någon entreprenör till lokalerna eftersom det är svårt att få ekonomi i verksamheten. Alternativ till caféverksamhet diskuterades och förslag nämndes som att det borde finnas kaffeautomat och smörgåsar för besökande fia för allt till akutmottagningarna. Magnus Andersson och Sandra Thyrstedt lovade ta med sig alla synpunkter till det fortsatta arbetet. Magnus Andersson var även villig att återkomma till LPR under 2012 och redogöra för hur långt arbetet med organisationsförändringarna har kommit.

9 Landstingsstyrelsen HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED II-O Rapportering från seminarier Mat och, motion - livspassion Majvor Sander, Marianne Dahlander, Astri Olai Jansson och Margareta Berg rapporterade fkån tre seminarietillfallen under november månad kring rubricerat tema. Arrangörer var Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland, Lkshandikapprådet, Lanspensionarsrådet, FOU-Sörmland och kommuner i Sörmland. Information hade skett om projektet Äldres Halsa, Halsoframjande landsting samt information om Lanshandikapprådet och Länspensionärsrådet. Richard Karlsson medverkade för information om Länspensionärsrådet. Förslag lyftes att till LPR bjuda in Christina Bremfalt Er information om projektet Äldres Halsa. Planering för 2012 Ordföranden inledde och berättade om det möte som ägde rum den 18 november med arbetsgruppen för LPR. På dagordningen fanns diskussion om arbetsformer och utveckling för LPR. Margareta Berg fortsatte och berattade att fiågor som budget, reglementet och beredningsutskott hade diskuterats. Den 13 januari träffas arbetsgruppen för fortsatt diskussion. Arbetsgruppen består av Margareta Berg, Conny Adolfson, Jan-Ove Ohlsson, Marianne Dahlander, Britta Bergström, Ingrid Nyhlén Brege och Lena Stengaard Övriga frågor Ingen övrig fraga hade anmälts Nästa sammanträde Nasta sammanträde blir den 21 mars 2012 på landstingskansliet och på dagordningen står information om den Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel och primärvårdens ersättningssystem. Fotografering av rådet kommer att ske vid detta tillfalle. Sammanträdet avslutades Ordföranden avslutade dagens sammanträde och önskade alla en God Jul och Gott Nytt Ar. Pensionärsorganisationerna önskade ordföranden och sekreteraren detsamma. ORD NR Y:\AllaWmcesserV\drninistraUan\Poliuskt slo6\lpri2011vpr 14 decwrolokolwrotokolll4 dec dorn. UlsMRsdalurn: SI~S(I O)

10 HANDLAGGARE Lena Stengaard, LS-LED Vid protokollet X; t*ma Lena Stengaard Sekreterare -.. Justeras: PRO I

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

Anina Laroma (SD) - Line Holt (V) -

Anina Laroma (SD) - Line Holt (V) - Protokoll 1 (27) Landstingsfullmäktige 2015-04-21 LK/150899 Plats Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad Tid Tisdag 21 april, kl. 09.00-17.10 29 Anmälda förhinder Anmält förhinder Inkallad ersättare

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden Kallelse och förslag till dagordning för direktionens konstituerande sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten torsdag den 8 januari 2014 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 15. A B C D E

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer