Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-17 42"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson (s) Kjell Wåxnäs (m) Tommy Edenholm (kv) Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Edenholm (kv) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gun Nilsson Ordförande Justerande Lennart Ohlsson (c) Tommy Edenholm (kv) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 34 Meddelanden Följande ärenden föredras och läggs till handlingarna: Region Halland: Veckobrev v 6/09 SmåKom: Nyhetsbrev januari SKL: Inbjudan till utvecklingsprojekt systematiskt arbete för mänskliga rättigheter, dnr 2009-ks0035 Entreprenörsregionen: Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra, dnr 2009 ks0037 Hallands Arkivförbund: Skrivelse ang samordning av arkiv i Halmstad Hallands Arkivförbunds med medlemsarkivs vägval, dnr 2008 ks0235 Länsstyrelsen: Tillsyn av utbyggnaden av IT-infrastruktur i Hylte kommun 2009, dnr 2008 ks0152

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 35 Rapporter och information Följande information/rapporter lämnas: - SKL utvärdering enligt modellen Kommunkompassen - Information från träff med ansvarig för hollandsprojektet

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 36 Samråd barn- och ungdomsnämnden Närvarande: ordförande Magnus Rasmusson (s), 1:e vice ordförande Bengt Svensson (c ), 2:e vice ordförande Desirée Hultberg (m), kontorschef Micael Falk och ekonomichef Ulrika Jansson. Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Bokslut, mål- och resursplansprocessen Nämnden uppvisar ett positivt resultat i bokslut När det gäller arbetet med mål- och resursplansprocessen sker den i två steg utifrån den värderingsmodell som utarbetats av dels kommunens ledningsgrupp och dels politikerna. Nämnden anser sej dock knappast ha något nämnvärt utrymme att effektivisera sina verksamheter utan att kvaliteten riskerar att försämras påtagligt. Bland annat har förskolan svårt att upprätthålla den servicenivå som lag och serviceåtaganden anger. Metodutveckling Under ht 2008 minskade antalet lärare jämfört med vt Lärartätheten är nu återställd, även något högre än vt Mål - och kvalitetsarbete Intensivt visionsarbete under hösten 2008 som nu ska konkretiseras på enhetsnivå. Tittar för närvarande på vilka enkäter/kvalitetsundersökningar som ska göras. Temadagar planeras för 2009 på samma sätt som tidigare. Omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys har varit positiv. Följande områden har diskuterats: - gymnasiereformen - skriftliga omdömen - allmän förskola för 3-åringar - lärarlyft i förskolan statlig satsning - pedagogisk personal i förskolan - barn- och ungdom i Hylte ett säljande argument - Örnaskolan - IT i skolan - kosten

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 36 forts. Verksamheten Örnaskolans ombyggnation Programhandling föredrogs för kommunstyrelsen För att i möjligaste mån undvika driftstörningar kommer en viss läsårsförskjutning att göras under Lärlingsprogrammet Det har varit ett intensivt arbete med en ny verksamhet i snabb takt. Erfarenheterna har varit goda. De pedagogisk/administrativa rutinerna behöver förbättras. En rektor för både lärlingsutbildningen och Vildmarksgymnasiet räcker inte i längden. Viktigt med god kompetens på studie- och yrksvägledningssidan. Vildmarksgymnasiet Budgeten hålls. I nuläget för tidigt att säja något om årets ansökningar. Viktigt med marknadsföring av Vildmarksgymnasiet när ungdomskullarna minskar. Konsekvenser av färre antal födda barn I grundskolan anpassas driftbudgeten efter antalet barn i verksamheten. Nu finns inte heller något småskalighetstillägg, varje elev genererar lika mycket. Gymnasieskolan är den mest flexibla delen av skolväsendet beroende på att en majoritet av våra elever går i andra kommunera gymnasieskolor. Redovisning av antal arbetade timmar per verksamhet Det totala utfallet timmar redovisas på tre positioners verksamhet (bilaga)

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 37 Samråd - Hallandstrafiken k êî~ê~åçé=îáç=ë~ãê ÇÉíW=çêÇÑ ê~åçé=qçêé=cêáíòçå=çåü=îç=oçäñ=méêëëçåk= = sáç=ë~ãê ÇÉí=áåÑçêãÉê~ÇÉë=çã=Ñ êëä~öéí=íáää=séêâë~ãüéíëéä~å=omnmjomnok= båäáöí=çáêéâíáîéå=ëâ~=éå=çá~äçö=ñ ê~ë=ãéç= Ö~êå~=çã=îÉêâë~ãÜÉíëéä~åÉåë= ìíñçêãåáåö=áåå~å=çéå=ñ~ëíëí ääë=~î=éå=éñíê~= êëëí ãã~=ommvjnmjovk= séêâë~ãüéíëéä~åéå=ëâ~=ëéç~å=êéîáçéê~ë=î~êí~åå~í= ê=çåü=ñ~ëíëí ää~ë=é =åóíí=ñ ê= Éå=åó=íêÉ= êë=ééêáççk= mä~åéå=áååéü ääéê=ñ äà~åçé=üìîìççãê ÇÉåW= - q Ö= - iáåàéíê~ñáâ= - p~ãü ääëäéí~äç~=êéëçêlñ êçíà åëí= - _áäàéííéê=çåü=í~ñéëóëíéã= - e ääéä~íëéê= = aé=çäáâ~=çãê ÇÉå~=ÇáëâìíÉê~ë=îáÇ=Ç~ÖÉåë=ë~ãê ÇK= = = = = = =

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 38 Dnr 2009 ks0006 Hallandstrafiken - remiss, Trafikförsörjningsplan Sammanfattning e~ää~åçëíê~ñáâéå=^_=ëâ~ää=éåäáöí=òi~ö=çã=~åëî~ê=ñ ê=îáëë=âçääéâíáî= ééêëçåíê~ñáâ=envvtwtpqfò=î~êàé= ê=ìééê íí~=éå=íê~ñáâñ êë êàåáåöëéä~å=ëçã= ÄÉëâêáîÉê=çãÑ~ííåáåÖÉå=~î=íê~ÑáâÉåI=ÖêìåÇÉêå~=Ñ ê=éêáëë ííåáåöéå=çåü= íö êçéê= Ñ ê=ü~åçáâ~éé~åé~ëëåáåöéå=~î=íê~ñáâéåk=lã=éå=éääéê=ñäéê~=âçããìåéê= îéêä íáí= ~åëî~êéí=ñ ê=ñ êçíà åëíéå=çåü=êáâëñ êçíà åëíéå=íáää=íê~ñáâüìîìçã~ååéå=ëâ~= íê~ñáâñ êë êàåáåöëéä~åéå= îéå=çãñ~íí~=çéëë~=êéëçêk=eóäíé=âçããìå=ü~ê=öéåçã= ÄÉëäìí= îéêñäóíí~í=üìîìçã~åå~ëâ~ééí=ñ ê=ñ êçíà åëíéå=çåü=êáâëñ êçíà åëíéå=íáää= e~ää~åçëíê~ñáâéå=ñê å=çåü=ãéç=çéå=nr=à~åì~êá=ommuk= qê~ñáâñ êë êàåáåöëéä~åéå= ê=éíí êáö=çåü=ìíö ê=éíí=~î=ñóê~=ëíóêççâìãéåí=ëçã= e~ää~åçëíê~ñáâéå=~êäéí~ê=ãéçk=aé= îêáö~= êw=ã~êâå~çëéä~åéåi=ê~ãäìçöéíéå= çåü=çêáñíëäìçöéíéåk Planen baseras på synpunkter som kommit till Hallandstrafiken från allmänheten, kommunens kontaktpersoner och entreprenörer. För linje 400, Halmstad-Hyltebruk, finns 5 förslag till förändringar som om alla genomförs innebär en merkostnad för Hylte kommun på årsbasis med :-. Merkostnaden för 2009 uppgår till :-.= qê~ñáâñ êë êàåáåöëéä~åéå=âçããéê=~íí=ñ~ëíëí ää~ë=é =Äçä~ÖÉíë=ëíóêÉäëÉ=OMMVJMPJ PM=ÉÑíÉê=ÇÉí=~íí= Ö~êå~ë=êÉãáëëî~ê=ÄÉÜ~åÇä~íëK= ûêéåçéí=ü~ê= îéêë åíë=íáää=ë~ãü ääëäóööå~çëå ãåçéå=ñ ê=ëóåéìåâíéê= Beslutsunderlag Hallandstrafiken: Trafikförsörjningsplan Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 7/09 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Följande synpunkter och kommentarer lämnas till Hallandstrafiken - Eftersom huvudmannaskapet för färdtjänsten och riksfärdtjänsten har flyttats till Hallandstrafiken från Hylte kommun är det angeläget att en utvärdering av resultatet görs. Möjligheten att utnyttja GPS maximalt bör också ses över. - Önskvärt att "Närtrafik" som är en utveckling av BussPlus trafik införs så fort som möjligt i Hylte kommun, kanske enligt Falkenbergsmodellen. - Idag är huvudmannaskapet delat mellan väghållande myndighet och Hallandstrafiken för hållplatser. Ett delat huvudmannaskap innebär ofta oklart ansvarsförhållande. Därför är det enligt Hylte kommun viktigt att huvudmannaskapet snarast kan överföras till Hallandstrafiken i sin helhet.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 38 forts. - Möjligheter att öka arbetsresor från och till mindre orter som t.ex. Landeryd och Långaryd bör ses över. - Vid samhällsplanering skall närhet till pendlarparkering för bilar och cyklar vara ett viktigt inslag. Där behöver kommunen och Hallandstrafiken utveckla samarbetsformerna. - Utökad trafiktäthet till Kinnared och Unnaryd samt kostnadsförslag är önskvärt. Arbetsutskottets beslut Hylte kommun lämnar följande yttrande över Trafikförsörjningsplanen : - Arbetsutskottet antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt eget med undantag för den sista strecksatsen som får följande lydelse: - Utökad trafiktäthet till Kinnared skall inrymmas i Trafikförsörjningsplanens planförslag 1 5 avseende linje 400 Halmstad-Hyltebruk. En separat kostnadsberäkning skall presenteras för utökad trafiktäthet till Unnaryd. I planförslag 2 bör avgångstiden från Hyltebruk anpassas till ankommande busstur från Unnaryd.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 39 Dnr 2009 ks0031 Länsstyrelsen - föreläggande, granskning av årsredovisning för stiftelsen syskonen Andersson i Fängsed Donationsfond Sammanfattning Länsstyrelsen har begärt närmare redogörelse för omständigheterna kring utdelningen från stiftelsen avseende år Frågeställningen från Länsstyrelsen är om de utdelade medlen står i överensstämmelse med stiftelsens ändamål. Enligt stiftelseförordnande är ändamålet med stiftelsen att främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på Nyhem i Drängsered eller om verksamheten vid denna inrättning upphör, behövande pensionärer i Drängsereds församling. För år 2004 uppgick utdelningsbara medel till :-. Ansökningar till fonden inkom från: - Drängsereds hembygdsförening - Reumatikerföreningen Spenshult - Sjölunda och hemvården i Torup. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att :- skulle delas ut till Sjölunda och hemvården i Torup. Drängsereds hembygdsförening uppmanades att undersöka möjligheten till samarrangemang med hemvården i Torup. Enligt arbetsutskottets bedömning var detta så nära stiftelseförordnandet som det var möjligt att komma eftersom verksamheten vid Nyhem upphört. Beslutsunderlag Föreläggande från Länsstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut - Följande yttrande avges till Länsstyrelsen : Arbetsutskottet anser att stiftelsens ändamål enligt skrivningen i förordnandet, behövande pensionärer i Drängsereds församling, är uppfyllt i och med arbetsutskottets beslut 151/04 om utdelning till Sjölunda och hemvården i Torup.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 40 Dnr 2009 ks0021 Ljungby kommun - remiss, vindkraftsplan för Ljungby kommun Sammanfattning Ljungby kommun har översänt ett förslag till vindkraftsplan för synpunkter. Planen ska i första hand vara ett stöd vid ansökan och handläggning av vindkraftsärenden. I planen redovisas bland annat vilka områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindkraftsetablering. Planen är utställd för samråd under perioden Arbetsutskottets beslut - Ärendet översänds till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 41 Dnr 2009 ks0027 Nytt ärende - kreditkortsanvändning Sammanfattning Micael Arnström (s) anmäler som nytt ärende att han vill aktualisera frågan om att kunna använda kreditkort vid t ex resebeställningar, representationstillfällen m m. I dagsläget sker alla rese- och hotellbokningar mot faktura. Arbetsutskottets beslut - Uppdra åt kommunledningskontoret att presentera förslag till lösning.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 42 Dnr 2008 ks0313 Samhällsbyggnadsnämnden: Omprövning av bidrag till enskilda brunnar för familjer med barn under 1 år Sammanfattning Enligt beslut av KF 112/1998 överfördes ansvaret för vattenprover för barn till tekniska nämnden från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Idag bidrar VA-kollektivet till fastigheter med enskilda brunnar utanför verksamhetsområdena för VA. Bidraget ges till fastighetsägare där barn under ett år bor eller kommer att bo. Enligt beslut KF 43 skall VA-verksamheten i vara 100% taxefinansierad. Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige att ompröva beslutet med motivering att denna kostnad inte skall belasta VA-kollektivet. Att betala bidrag till brukare utanför verksamhetsområdet för VA är inte förenligt med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster samt kommunfullmäktiges beslut om 100% taxefinansiering. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 153/08 Arbetsutskottets beslut - Ärendet hänskjuts till mål- och resursplansberedningen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 43 Ärende nr 12 på föredragningslistan utgår.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 44 Nytt ärende - förslag om försäljning av Centrumhuset och Kommunhuset Sammanfattning Tommy Edenholm (kv) anmäler följande nya ärende: Som vi i Kommunens väl ser det är Hyltebostäder en av våra viktigaste pusselbitar för att göra Hylte kommun till ett attraktivt ställe där människor i en allt högre grad kommer att vilja bosätta sig. Efter många tunga år i slutet på nittiotalet och början av tvåtusentalet kan man nu se en mycket tydlig förbättring för vår gemensamt ägda bostadsstiftelse. Hyltebostäder har under ett antal år moderniserat och restaurerat sitt fastighetsbestånd på ett sätt som vi nu kan börja skörda positiva effekter av som kommunala ägare till stiftelsen. Istället för att sälja ut Centrumhuset och Kommunhuset till något fastighetsbolag med höga avkastningskrav kan det vara bättre att stiftelsen, som vi själva kan sätta upp avkastningskraven för, får köpa det. Förmodligen en riktigt bra affär för båda parterna. För kommunen frigörs kapital till de tunga investeringar som vi har framför oss inom skol- och VA-verksamheterna och stiftelsen blir ägare till två marknadsmässigt attraktiva fastigheter. Om detta går bra kan samarbetet mellan stiftelsen och kommunen utvidgas och utvecklas ytterligare till något väldigt framgångsrikt. Förslag: - Att kommunstyrelsens arbetsutskott omgående initierar ett samråd mellan stiftelsen Hyltebostäders styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera vilka möjligheter stiftelsen Hyltebostäder har, att av Hylte kommun köpa Centrumhuset och Kommunhuset, eller möjligen endast ett av alternativen. Arbetsutskottets beslut - Ärendet tas emot och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-15 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer