Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX"

Transkript

1 Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX Reviderad 2014 Foto: Sida 2014 Rikspolisstyrelsens Twinning-samarbete med det franska och jordanska gendarmeriet fokuserar på fortbildning inom mänskliga rättigheter för gendarmeriet. På bilden svenska dialogpolisen tillsammans med jordanska gendarmeriet. STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Postadress: Stockholm. Besök: Valhallavägen 199, Stockholm Telefon: Telefax: Telegram: sida stockholm. Plusgiro: Org. nr Sidas hemsida:

2 Ordlista BC Beneficiary Country (BC) är mottagarlandet som efterfrågar assistans. ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) är ett finansiellt instrument som skall främja ett ökat samarbete och en gradvis ekonomisk integration mellan EU och dess grannländer. Europass modellen Europass modellen är ett specifikt format för CV vilket skall bifogas Twinning-projektförslaget. Det är ett krav enligt EU. EU:s manual för Twinning 2012 Institution Building in the Framework of European Union Policies Common Twinning Manual revision 2012, update EU:s manual för Twinning som reglerar hanteringen av Twinning-projekt. Manualen finns på Sidas hemsida under Twinning samt EU:s hemsida Fact Finding Mission En Fact Finding Mission är ett kortare besök i BC som syftar till att ge tydligare överblick av Twinning-uppdraget. Då en Member State (MS) initierar en Fact Finding Mission informeras samtliga National Contact Points (NCP) om att den skall äga rum samt vilka frågor som skall tas upp. Alla MS är välkomna att delta i den genom att skicka deltagare. Önskar en MS att inte delta, kan den ändå föreslå frågor som skall tas upp under dess gång. Den MS som initierade missionen utarbetar tillsammans med BC ett protokoll som sedan cirkuleras till samtliga MS. En Fact Finding Mission får äga rum senast 21 dagar innan Kommissionens datum för inlämnandet av projektförslag och protokollet cirkuleras senast elva dagar innan detta slutdatum. EU har tydliga regler vad gäller Fact Finding Missions som finns beskrivna i annex C16 till EU:s manual för Twinning 2012, sid Fiche Basdokumentet för Twinning-projektet som EU har åtagit sig att finansiera. Det är utifrån fichen myndigheter skall utforma sina förslag. De aktuella ficherna presenteras på Sidas hemsida IPA Instrument for Pre-Accession (IPA), är ett finansiellt instrument som stödjer kandidat- och potentiella kandidatländer i anslutningsprocessen till EU. IPA riktar sig till att assistera mottagarländer i institutionsuppbyggnad, regionalt/gränsöverskridande samarbete, regional utveckling och landsbygdsutveckling och fokus är att assistera och utveckla i linje med EU:s standard och regler. 2

3 Konsortium Två eller flera medlemsländer beslutar att tillsammans utarbeta ett Twinning-förslag. En av medlemsländerna har rollen som Lead Partner och de andra rollen som Junior Partners. Lead Partner leder arbetet och bistår projektet med en projektledare (PL) och en långtidsexpert på plats (RTA) medan Junior Partner(s) bistår projektet med tidsbegränsade experter. Det kan vara en eller flera Junior Partners i ett projekt. MB För att delta med personal i Twinning måste myndigheten vara antingen Public Administration eller Mandated Body (MB). Alla myndigheter med egna styrelser måste bli godkända som MB. Aktörer kan även söka ad hoc (engångs) MB och restricted (vinstdrivande) MB. Med ad hoc status får man endast vara Junior Partner i ett projekt (dvs. myndigheten kan ej presentera ett projekt som Lead Authority). Formulär för MBansökan kan laddas ner på Sidas hemsida eller begäras av NCP:n. NCP:n måste skicka in ansökan till Bryssel för godkännande. MS Member State (MS) är en av de 28 medlemsländer som ingår i EU. NCP National Contact Point (NCP) är en offentlig tjänsteman som utses i varje medlemsland och mottagarland. NCP:n styr det övergripande arbetet med att vidarebefordra, informera och assistera de inhemska myndigheterna gällande Twinning och TAIEX. PL Project Leader (PL) är en tjänsteman som har det övergripande ansvaret för genomförandet av Twinning-projektet. Det skall finnas en projektledare från medlemslandet och en från mottagarlandet. Under genomförandet skall de tillsammans styra projektet. RTA Resident Twinning Adviser (RTA) är en långtidsexpert som kommer att vara bosatt och arbeta i mottagarlandet under minst ett år. Långtidsexpertens främsta uppgift är att styra det dagliga arbetet. Långtidsexperten skall ha arbetat inom den sökande myndigheten minst sex månader innan projektet startar. STE Short Term Expert (STE) är en korttidsexpert som bidrar med sin expertis under genomförandet av Twinning-projektet. Relevanta STE bör inkluderas med CV enligt Europass-modellen i Twinningprojektförslaget, då deras erfarenhet bedöms i utvärderingen. TAIEX Technical Assistance Information Exchange (TAIEX) är ett instrument som stärker relationerna mellan EU-länder och kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer genom att bistå dessa med snabb och effektiv teknisk assistans inom olika sektorsområden. TAIEX 3

4 genomförs i form av workshops och expertuppdrag i mottagarlandet eller i form av studiebesök i en medlemsland. Twinning Classic Traditionella Twinning-projekt som varar mellan månader. För deltagande måste myndigheter skriva ett projektförslag, presentera förslaget i mottagarlandet och bistå med en projektledare (PL) och en långtidsexpert (RTA) som kommer att vara bosatt och arbeta i landet under cirka två år. Twinning Light Kortare Twinning-projekt (mellan sex till åtta månader). Twinning Light kräver ingen presentation i mottagarlandet eller långtidsexpert (RTA) på plats. 4

5 Innehållsförteckning ORDLISTA 2 1. INLEDNING 6 2. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR TWINNING OCH TAIEX Sidas roll Svenska aktörer Stöd från Sida 8 3. TWINNING Vad är Twinning? Ansökningsprocessen för Twinning Twinning i praktiken TWINNING CLASSIC Riktlinjer för Sidas stöd till Twinning Classic Fas 1: Utarbetande och presentation av Twinning-förslag Fas 2: Framtagande av Twinning-kontrakt Fas 3: Missioner och studiebesök Fas 3 a) Missioner Fas 3 b) Studiebesök TWINNING LIGHT Riktlinjer för Sida stöd till Twinning Light Fas 1: Förberedelsearbete för Twinning Light-förslag Fas 3: Missioner och studiebesök inom Twinning Light Fas 3 a) Missioner Fas 3 b) Studiebesök TAIEX Vad är TAIEX? Ansökningsprocessen för TAIEX Kostnader Sida ersätter för TAIEX workshop eller expertbesök i BC Kostnader Sida ersätter för TAIEX studiebesök i Sverige KONTAKTUPPGIFTER TILL NCP FÖR TWINNING OCH TAIEX HOS SIDA 17 5

6 1. Inledning Dessa riktlinjer avser stöd från Sida till svenska myndigheters medverkan i EU:s biståndsinstrument Twinning och Technical Assistance Information Exchange (TAIEX). Syftet är att ge en överblick över grundläggande principer för Twinning och TAIEX, ge information om Sidas roll som s.k. National Contact Point (NCP) och vilket stöd som kan sökas från Sida vid deltagande i Twinning och TAIEX, samt hur ansökningsprocessen går till. Twinning och TAIEX sker inom ramen för EU:s biståndsinstrument Instrument for Pre-Accession (IPA) 1 och European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 2. Myndigheter och aktörer från medlemsländerna (MS) bjuds in att delta i institutionsutveckling av olika förvaltningar. Institutionsutveckling riktar sig till kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer till EU, s.k. Beneficiary Countries (BC). Aktörer som kan delta i Twinning och TAIEX är främst myndigheter, men även vissa bolag kopplade till dessa samt kommuner. 2. Grundläggande principer för Twinning och TAIEX 2.1 Sidas roll I Sidas instruktion ges Sida huvudansvaret för att vara NCP för all verksamhet som rör Twinning och TAIEX. Inbjudan till myndigheter från medlemsländerna sker genom NCP:n som utsetts i varje medlemsland. Sida är värd för den svenska NCP:n och anslår nya Twinning-projekt, s.k. fiches, på Sidas hemsida. NCP:n ger råd och stöd till svenska myndigheter som vill delta i Twinning-projekt samt beviljar visst finansiellt stöd under olika faser i processen. NCP:n ansvarar för samordningen av Twinning-aktiviteter, vilket inbegriper spridning av information till svenska myndigheter om Twinning-uppdrag; övriga kommunikationsaktiviteter, samt vid behov även visst metodologiskt stöd. EU finansierar genomförandet av projekten. Myndigheten utarbetar förslaget och skickar till Sida, som granskar och skickar vidare förslaget till EUkommissionen. Förslaget representerar då Sverige. Då EU:s finansiering endast täcker en del av myndighetens kostnader kan kompletterande stöd sökas från Sida. Stödet kan sökas under tre olika faser beroende på var myndigheten befinner sig i projektfasen samt vilket typ av projekt myndigheten bidrar till (Twinning Classic, Twinning Light eller TAIEX). Viktigt att notera är att Sidas stöd endast gäller för Twinning och TAIEX i biståndsländer enligt OECD DAC:s definition 3. Nedan följer information om vilka 1 IPA omfattar: Albanien, Bosnien- Hercegovina, Island, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. 2 ENPI omfattar: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, Ryssland, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. 3 Se lista 6

7 svenska aktörer som kan delta i Twinning, hur ansökningsprocessen går till, samt mer utförlig information om stöd som kan sökas från Sida. 2.2 Svenska aktörer För att delta med personal i Twinning måste myndigheten vara antingen Public Administration eller Mandated Body (MB). Regeringskansliet, länsstyrelser, landsting, regioner och kommuner är automatiskt godkända som Public Administration. Alla myndigheter med egna styrelser måste bli godkända som s.k. Mandated Body (MB) för att kunna delta i Twinning. Ansökan för MB görs enligt ett speciellt formulär 4 och skickas in till NCP:n som skickar det vidare till EU-kommissionen. EU-kommissionen beslutar om myndigheten uppfyller kraven för att bli godkänd och ansökan om MB måste godkännas av EU-kommissionen innan ett projektförslag presenteras. Svenska myndigheter har hittills alltid accepterats som MB, medan vinstdrivande bolag i sfären mellan det privata och det offentliga kan bli MB med restriktioner, eller i vissa fall nekas detta. Vissa andra icke-offentliga organisationer som har offentliga uppdrag, t.ex. kommunförbundet, kan också bli MB. För att bli Mandated Body skall fem kriterier vara uppfyllda enligt EU:s manual för Twinning : 1. Dokumenterad sakkunskap inom ett område relaterat till EU:s regelverk (acquis) eller det aktuella Twinning-projektets område. 2. Icke-vinstdrivande struktur och icke-kommersiellt syfte. 3. Offentligt ägande/huvudmannaskap. 4. Under varaktig tillsyn av en statlig myndighet. 5. Tillräcklig och lämplig fast anställd personalstyrka. Detta innebär bl.a. att personalstyrkan skall vara rimlig i relation till projektkraven. Detta för att undvika behovet att anlita tillfälliga experter (konsulter) för att genomföra Twinning-uppdragen. I särskilda fall, då kriterium 2 och/eller 3 endast delvis är uppfyllda är mandatet begränsat (restricted). Det innebär att MB får avhålla sig från kommersiella uppdrag som rör myndigheten i BC upp till två år efter uppdraget. De exkluderas vid upphandling av projekt som är i direkt uppföljning till Twinning-projektet och vid de tillfällen då deras medverkan i Twinning ger dem konkurrensfördelar. MB får inte på något sätt snedvrida konkurrensen eller på något sätt tillskaffa sig kommersiella fördelar via sin medverkan i Twinning-projekt. Aktörer kan även söka Ad hoc (engångs) MB. Med ad hoc status får man endast vara Junior Partner i ett projekt (dvs. myndigheten kan ej presentera ett projekt som Lead Authority). Universitet och forskningsinstitut kan endast ansöka om ad hoc status (exempelvis vid mycket specialiserade och tekniska områden) 6. 4 Formulär för MB-ansökan finns på Sidas hemsida: 5 Se EU:s manual för Twinning 2012, sid För ytterligare information se EU:s manual för Twinning 2012, sid

8 Reglerna för TAIEX är mer flexibla än för Twinning Classic och Twinning Light. Myndigheter med MB-status kan automatiskt delta i en TAIEX-aktivitet, men det är inte ett krav för att delta. 2.3 Stöd från Sida EU:s finansiering täcker endast en del av myndighetens kostnader och myndigheter kan därför söka kompletterande stöd från Sida under tre olika faser för Twinning Classic och två faser för Twinning Light, samt för TAIEX. Sida täcker endast de kostnader som ej ersätts av EU. Twinning Classic (fas 1, 2, 3 a och 3 b). Twinning Light (fas 1, 3 a och 3 b). TAIEX. Fas 1: Sida täcker kostnader för utarbetande av projektdokument och för att genomföra presentationsmöte i mottagarlandet. Fas 2: Sida täcker en del av kostnaderna för framtagandet av Twinning-kontraktet efter det att myndigheten har vunnit projektet. Fas 3 a: Sida täcker kostnader för resdag och förberedelse av missioner. Fas 3 b: Sida täcker kostnader för förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. TAIEX: Sida täcker kostnader för förberedelser och genomförande av workshop och expertbesök i BC samt studiebesök i Sverige. Ansökningsblanketter för stöd från Sida kan laddas ner från Sidas hemsida 7 eller begäras från NCP:n 8. Ansökningsblanketterna är utformade olika för de tre faserna inom Twinning, samt TAIEX. Myndigheterna kan med fördel skicka ett utkast av ansökan för godkännande av NCP:n innan påskrivet original skickas in. Ansökan skall inkomma och godkännas innan myndigheten har inlett den specifika aktiviteten och kostnader har upparbetats. När en ansökan inkommit till Sida skall kostnaderna godkännas av Sida som sedan fattar ett formellt beslut, samt skriver en Överenskommelse med myndigheten vilket reglerar samarbetet mellan Sida och myndigheten. Arvode från Sida utgår i enlighet med Sidas ramöverenskommelse eller motsvarande överenskommelse med den specifika myndigheten. Arvode beräknas enligt principen om full kostnadstäckning, ESV 2001:11. Sida beslutar om taxa för myndigheten om gällande taxa saknas

9 Ersättningsgilla kostnader är kostnader som direkt kan kopplas till personal som myndigheten ställer till förfogande. Sida ersätter sådana kostnader i den mån de ej ersätts av EU. Oförutsedda kostnader räknas som kostnader myndigheten inte kan planera och förutse i förväg. Myndigheten skall rapportera i enlighet med överenskommelsen, dvs. inkomma med en narrativ och finansiell rapport till Sida. Den narrativa rapporten skall innehålla bakgrund, syfte, resultat samt erfarenheter. Den finansiella rapporteringen skall vara uppställd i enlighet med budgetposterna i ansökan. Myndigheten fakturerar Sida efter utfört uppdrag 9. Kostnaderna ersätts i enlighet med faktiska kostnader, men dock aldrig över takbelopp angivet i överenskommelsen. På fakturan skall Twinning och TAIEX tydligt anges. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november. 3. Twinning 3.1 Vad är Twinning? För att kunna erbjuda icke-medlemsländer stöd i att uppfylla kriterierna för medlemskap, skapade EU ett anslutningsinstrument vid namn Twinning. Instrumentet lanserades år 1998 och bygger på ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen, myndigheter i medlemsländerna (MS) och i mottagarlandet (BC). Twinning är en metod som syftar till kunskapsöverföring och/eller implementering av EU:s regelverk. Metoden har visat sig effektiv för kapacitetsuppbyggnad och kontaktskapande mellan aktörer i MS och BC. Det finns två olika varianter av Twinning, Twinning Classic som pågår i cirka månader och en kortare variant, Twinning Light, som pågår under maximalt sex till åtta månader. Båda programtyperna innebär att myndigheten från medlemslandet delar med sig av kunskap och erfarenheter inom sitt specialområde, i syfte att mottagarlandet skall leva upp till anpassningskraven enligt EU:s regelverk och/eller underlätta samarbete mellan EU och mottagarlandet. En av de stora fördelarna med Twinning som metod är möjligheterna som erbjuds att knyta nära relationer mellan institutioner i MS och BC. Twinning-projekt är utformade efter EU:s policymål under IPA och ENPI och bygger på överenskommelser mellan offentliga institutioner i MS och BC. 9 På Sida redovisas Twinning/TAIEX som lämnat bidrag, vilket innebär att bidrag från Sida för att täcka kostnader avseende Twinning/TAIEX bör redovisas som Intäkt av bidrag (S3511) hos mottagaren om denna är en statlig myndighet (ESV 2002:16 EG-medel) trots att hanteringen sker via fakturering. 9

10 3.2 Ansökningsprocessen för Twinning Mottagarlandet bestämmer tillsammans med EU-kommissionen vilka Twinningprojekt som skall genomföras och bjuder sedan in medlemsländerna att arbeta fram projektförslag. Sida anslår nya Twinning-projekt, s.k. fiches, på Sidas hemsida. Myndigheten utarbetar sedan förslag till genomförande av Twinning-projektet enligt den mall som finns i EU:s manual för Twinning Myndigheten skall skicka sitt förslag till Sida senast den dag som anges på Sidas hemsida (cirka en vecka före EU:s deadline). Sida granskar därefter förslaget innan det sänds till BC och EU-kommissionen i mottagarlandet. Endast en ansökan per medlemsland kan lämnas in. I de fall fler myndigheter önskar söka samma uppdrag avgör NCP:n vilken myndighet som får företräda Sverige. De myndigheter som har lämnat in projektförslag kallas till ett möte i BC där förslagen presenteras inför en kommitté bestående av representanter för BC och EU-kommissionen. Långtidsexpertens (RTA) och projektledarens (PL) närvaro på mötet är obligatorisk. Kommittén bestämmer sedan vilken MS som skall genomföra projektet. Den MS som vinner uppdraget utarbetar därefter ett detaljerat projektdokument, ett s.k. Twinning-kontrakt inklusive bilagor, tillsammans med aktören i BC. Kontraktet skall sedan godkännas av EUkommissionen. När kontraktet har godkänts och parterna underrättats (notifierats), vilket skall ske inom tre-sex månader, kan projektet påbörjas. För Twinning Light genomförs normalt inga muntliga presentationer i mottagarlandet, däremot utvärderas förslagen av en kommitté på liknande vis som vid Twinning Classic. Inom Twinning Light utgör utlysningen (fichen) och förslaget grunden till kontraktet och arbetsplanen. Kommissionen uppdrar därefter den vinnande MS att påbörja arbetet tillsammans med myndigheten i BC. 3.3 Twinning i praktiken EU NCP Svensk myndighet BC 1 EU-kommissionen och EU:s medlemsländer fastställer EU:s stödprogram för respektive mottagarland. 2 EU-kommissionen och BC identifierar insatser som lämpar sig för Twinning och formulerar s.k. ficher som sedan skickas till NCP:s. 8 Om myndigheten vinner projektet kan en ansökan för Sidafinansiering av Fas 2 skickas till NCP:n. 5 Ansökan om Sidafinansiering för Fas 1 skickas in till NCP:n. 3 NCP:n publicerar ficherna på Sidas hemsida 9 När Twinningkontraktet har utarbetas och skrivits under kan projektet starta. 6 Myndigheten utarbetar projektförslag, eventuellt i konsortium med annan MS, och skickar det till NCP:n. När ansökan är godkänd av NCP:n skickas den vidare till EU-kommissionen. 4 Departement, myndighet eller annan aktör bestämmer sig för att delta och skickar en ansökan om att bli mandated body" till Sida. 7 Den ansökande myndigheten presenterar sitt förslag för BC, som bestämmer vilket förslag som vinner. 10 Enligt Annex C2 i EU:s manual för Twinning

11 4. Twinning Classic 4.1 Riktlinjer för Sidas stöd till Twinning Classic Twinning Classic pågår oftast mellan månader. För att kunna delta måste den svenska myndigheten skriva ett projektförslag, presentera förslaget och bistå med en projektledare (PL) vid hemmaorganisationen och en långtidsexpert (RTA) som kommer att vara bosatt och arbeta i landet under projektets genomförande. Budget och arbetsplan skall utarbetas inom två till sex månader från det att myndigheten vunnit projektet och skall vara färdigt innan insatsen påbörjas. EU:s finansiering utgår endast för arbetet efter projektstart av godkända projekt, varför myndigheten kan söka stöd från Sida för utarbetandet av förslag och upprättandet av kontrakt (fas 1 och 2). Myndigheten kan även söka kompletterande stöd för förberedelse av missioner (fas 3 a) samt genomförande av studiebesök i Sverige (fas 3 b). 4.2 Fas 1: Utarbetande och presentation av Twinningförslag Sidas stöd under fas 1 omfattar utarbetandet och presentationen av projektförslaget i mottagarlandet. Maximal tidsåtgång för fas 1 som finansieras av Sida är beräknad och fastställd till 18 persondagar. Sida ger stöd till följande aktiviteter: Möte med annan svensk part som skall medverka i projektet. Formulering av skriftligt förslag 11. Presentation av projektförslaget i mottagarlandet. Långtidsexperten (RTA) och projektledarens (PL) närvaro är obligatorisk under presentationen av projektförslaget i mottagarlandet. Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 1: Maximalt tre resor t/r till mottagarlandet för presentationsmötet, samt logi och traktamente, maximalt 12 persondagar. Två resor till annan svensk part samt logi och traktamente, maximalt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. Vid Fact Finding Mission ersätter Sida följande till den svenska myndigheten: Maximalt en resa t/r till mottagarlandet, samt logi och traktamente för ytterligare tre persondagar. 11 Enligt Annex C2 i EU:s manual för Twinning

12 Vid konsortium ersätter Sida följande till den svenska myndigheten: Maximalt två resor t/r till konsortier-partner, samt logi och traktamente för sammanlagt ytterligare åtta persondagar. 4.3 Fas 2: Framtagande av Twinning-kontrakt Under fas 2 ersätter Sida myndigheternas kostnader enligt nedan vid framtagandet av Twinning-kontraktet. Svenska myndigheter kan delta i Twinning i tre olika roller; 1. Ensam genomförare (Lead Authority). 2. Ledande Partner i ett konsortium. 3. Junior Partner i ett konsortium. Beroende på roll varierar ersättningen för antalet persondagar som Sida kan bevilja myndigheten för fas 2. Tabellen nedan anger maximalt antal dagar för de olika rollerna. Roll: Antal persondagar: 1. Ensam genomförare 35 Dagar 2. Ledande Partner i konsortium 45 Dagar 3. Junior Partner i konsortium 25 Dagar Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 2: Maximalt tre resor t/r till BC, samt logi och traktamente för sammanlagt nio persondagar. EU ersätter kostnader för projektledaren (PL), junior projektledaren (JPL) och långtidsexperten (RTA) och myndigheten skall därför specificera för vem resekostnaderna och dagarna avser. Vid konsortium ersätter Sida ytterligare två biljetter t/r för besök hos konsortie-partnern, samt logi och traktamente för sammanlagt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 4.4 Fas 3: Missioner och studiebesök Under fas 3 ersätter Sida myndigheten för förberedelse av missioner (3 a) samt förberedelse och genomförande av studiebesök (3 b). Myndigheten skall inkomma med en ansökan för fas 3, dvs. fas 3 a och fas 3 b skall inkomma vid samma tillfälle. Faktureringen skall ske årligen, i efterskott och i enlighet med faktiska kostnader. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november. 12

13 4.4.1 Fas 3 a) Missioner Under fas 3 a ersätter Sida maximalt två dagar per mission för förberedelse och resdag, vilket inte täcks av EU. Detta gäller endast för Short Term Experts (STE) och projektledaren (PL), samt för 2-dagars missioner eller längre. Långtidsexperten (RTA) inkluderas inte då EU ersätter alla dessa kostnader. För att Sida skall kunna godkänna begärda dagar måste myndigheten bifoga signerat Twinning-kontrakt där antal planerade missioner skall vara inkluderade. Ansökan skall inkomma innan kostnader har upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 a är beräknad och fastställd till 2 persondagar per mission. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse. Resdag Fas 3 b) Studiebesök EU ersätter kostnaderna för deltagarna från BC men ersätter inte den svenska myndighetens totala kostnad. Under fas 3 b ersätter Sida myndigheternas arbete med förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. Ansökan om ett eller flera studiebesök skall inkomma samtidig och innan kostnader upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 b är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete (t.ex. rapportskrivande). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 3 b: Maximalt två resor till annan svensk part samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för maximalt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 5. Twinning Light 5.1 Riktlinjer för Sida stöd till Twinning Light Projekt inom Twinning Light är kortare än projekt inom Twinning Classic och pågår under maximalt sex till åtta månader. Inom Twinning Light förkommer inte möjligheten till konsortium utan projektet genomförs av ett land. Twinning Light saknar också krav på långtidsexpert (RTA). EU ersätter personalkostnader och andra omkostnader som MS har inom projektet i mottagarlandet. EU:s 13

14 finansiering utgår endast för arbetet efter projektstart av godkända projekt, varför myndigheten kan söka stöd från Sida för utarbetandet av förslag (fas 1). Myndigheten kan även söka kompletterande stöd för förberedelse av missioner (fas 3 a) samt genomförande av studiebesök i Sverige (fas 3 b). 5.2 Fas 1: Förberedelsearbete för Twinning Light-förslag Sidas stöd under fas 1 omfattar utarbetandet av projektförslaget. Maximal tidsåtgång för fas 1 som finansieras av Sida är beräknad och fastställd till 10 persondagar. Sida ersätter myndigheternas arbete med: Formulering av skriftligt förslag 12. Möte med och eventuell resa till annan svensk partner som ingår i Twinning-förslaget. Inom Twinning Light ersätter Sida ej resa till mottagarlandet (inom fas 1). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 1: Maximalt två resor till annan svensk part, samt logi och traktamente för sammanlagt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 5.3 Fas 3: Missioner och studiebesök inom Twinning Light Under fas 3 ersätter Sida myndigheten för förberedelse av missioner (3 a) samt förberedelse och genomförande av studiebesök (3 b). Myndigheten skall inkomma med en ansökan för fas 3, dvs. fas 3 a och fas 3 b skall inkomma vis samma tillfälle. Faktureringen skall ske årligen, i efterskott och i enlighet med faktiska kostnader. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november Fas 3 a) Missioner Under fas 3 a ersätter Sida maximalt två dagar per mission för förberedelse och resdag, vilket inte täcks av EU. Detta gäller endast för Short Term Experts (STE) och projektledaren (PL), samt för 2-dagars missioner eller längre. För att Sida skall kunna godkänna begärda dagar måste myndigheten bifoga signerat Twinning-kontrakt där antal planerade missioner skall vara inkluderade. Ansökan skall inkomma innan kostnader upparbetats. 12 Enligt Annex C2 samt i EU:s manual för Twinning 2012, sid

15 Maximal tidsåtgång för fas 3 a är beräknad och fastställd till 2 persondagar per mission. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse. Resdag Fas 3 b) Studiebesök Under fas 3 b ersätter Sida myndigheternas arbete med förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. EU ersätter kostnaderna för deltagarna från BC, men täcker inte den svenska myndighetens totala kostnad. Ansökan om ett eller flera studiebesök skall inkomma samtidig och innan kostnader upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 b är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete (t.ex. rapportskrivande). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 3 b: Maximalt två resor till annan svensk part, samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för sammanlagt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 6. TAIEX 6.1 Vad är TAIEX? TAIEX är ett instrument som stärker relationerna mellan EU:s medlemsländer, kandidatländer, potentiella kandidatländer, samt grannländer genom att bistå dessa med snabb och effektiv teknisk assistans. TAIEX genomförs i form av workshop, expertuppdrag inom olika sektorsområden i BC eller studiebesök i Sverige. Viktigt att notera att Sidas stöd endast gäller för TAIEX i biståndsländer enligt OECD DAC:s definition 13. Uppdrag inom TAIEX kan vara deltagande i: 13 Se lista 15

16 Workshop i BC 14 för att presentera och förklara frågor som rör EU:s acquis. Dessa workshops kan inriktas på behoven i ett enskilt land eller en grupp av länder som står inför liknande utmaningar. Expertbesök till BC 15 för att ge råd om lagstiftning och tolkning av EU:s acquis, eller för att ge vägledning om administrativa arrangemang för implementering och tillämpning. Studiebesök i Sverige 16 ger möjlighet för tjänstemän i BC till ökad förståelse av hur medlemsländerna implementerar och tillämpar EU:s acquis. 6.2 Ansökningsprocessen för TAIEX Enskilda offentligt anställda i BC och tjänstemän på EU-kommissionen kan föreslå ett TAIEX-uppdrag (request). BC kan också rikta förfrågan till ett visst land, myndighet eller till viss expert som man vill få hjälp av. Merparten av uppdragen handläggs direkt i Bryssel utan kontakt med NCPnätverket och det sker i första hand via den databas för experter som finns för TAIEX. Experter från myndigheter som är intresserade av TAIEX-uppdrag uppmanas registrera sig i databasen 17. Endast en mindre del av uppdragen går till NCP-nätverket och då kan Sida förmedla utlysningarna till relevanta svenska myndigheter. Myndigheten bör relativt omgående besvara TAIEX-utlysningen för att ha en chans att få uppdraget. EU-kommissionen strävar efter att fatta alla TAIEX-beslut inom en månad från det att TAIEX-uppdraget föreslagits. Någon ansökan krävs inte utan endast kontaktdetaljer. TAIEX har en underleverantör som ordnar alla detaljer med flygresor, hotellbokningar m.m. vilket gör att endast mindre ersättningar betalas ut direkt till deltagare. Vid ansökan till Sida skall myndigheten bifoga förfrågan kring TAIEX-uppdraget, samt utkast till program. Om det aktuella TAIEX-uppdraget innebär färre antal dagar än enligt EU-kommissionens maximala antal, bör myndigheten endast ansöka om de persondagar som är nödvändiga för att utföra uppdraget. 6.3 Kostnader Sida ersätter för TAIEX workshop eller expertbesök i BC EU:s finansiering består av ett fast arvode bestående av en Fixed Additional Allowance (FAA), för tillfället 250 Euro per dag och ett traktamente i form av Daily Subsistence Allowance (som skall täcka logi, mat och lokal transport). Utöver detta täcker EU internationella resekostnader 18. Då finansiering från EU inte täcker hela myndighetens kostnad kan kompletterande stöd sökas från Sida, ersättningen från EU för arvode skall dock dras av i ansökan till Sida. 14 Enligt EU-kommissionen maximalt 2 dagar i BC. 15 Enligt EU-kommissionen maximalt 5 dagar i BC. 16 Enligt EU-kommissionen maximalt 5 dagar i MS och maximalt 3 deltagare. 17 För registrering i databasen: 18 För ytterligare detaljer se TAIEX Guide for Public Experts : 16

17 Maximal tidsåtgång för workshop är beräknad och fastställd till 5 persondagar. Tidsåtgången inkluderar förberedelse, restid och ev. efterarbete. Maximal tidsåtgång för expertbesök är beräknad och fastställd till 8 persondagar. Tidsåtgången inkluderar förberedelse, restid och ev. efterarbete. 6.4 Kostnader Sida ersätter för TAIEX studiebesök i Sverige EU ersätter samtliga kostnader för deltagarna från BC under studiebesöket i Sverige (resekostnad, logi, ev. översättningskostnad samt en Daily Subsistence Allowance som skall täcka ex. mat och lokal transport) 19. Mottagande myndighet erhåller ett fast belopp från EU, 250 Euro per dag, som kompensation för studiebesöket. Då finansiering från EU inte täcker hela myndighetens kostnad kan kompletterande stöd sökas från Sida. Sida ersätter endast de kostnader som ej ersätts av EU. Maximal tidsåtgång är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete. Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader vid studiebesök i Sverige: Maximalt två resor till annan svensk part samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för maximalt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 7. Kontaktuppgifter till NCP för Twinning och TAIEX hos Sida National Contact Point (NCP) EU-Twinning och TAIEX Avdelningen för Europa och Latinamerika Enheten för Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd Tel: +46 (0) (Sidas växel) E:mail: 19 För ytterligare detaljer se TAIEX Guide for host institution Study visits : 17

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet.

SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. 1 Rutin för SK-kurser SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Uppdraget att anordna SK-kurser söks i konkurrens med andra

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING GIA Sweden AB Global Incentives Advisor EU-kommissionen och myndigheter i Sverige och Norden erbjuder årligen miljarder i form av bidrag och andra typer av offentlig

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning. Arbetsplan Svenska kraftnät Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning Arbetsplan Svenska kraftnät Vad är tröskeleffekten? Regionnät 150 MW ledig kapacitet 50 MW 100 MW 50 MW 25

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer