Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX"

Transkript

1 Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning och TAIEX Reviderad 2014 Foto: Sida 2014 Rikspolisstyrelsens Twinning-samarbete med det franska och jordanska gendarmeriet fokuserar på fortbildning inom mänskliga rättigheter för gendarmeriet. På bilden svenska dialogpolisen tillsammans med jordanska gendarmeriet. STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Postadress: Stockholm. Besök: Valhallavägen 199, Stockholm Telefon: Telefax: Telegram: sida stockholm. Plusgiro: Org. nr Sidas hemsida:

2 Ordlista BC Beneficiary Country (BC) är mottagarlandet som efterfrågar assistans. ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) är ett finansiellt instrument som skall främja ett ökat samarbete och en gradvis ekonomisk integration mellan EU och dess grannländer. Europass modellen Europass modellen är ett specifikt format för CV vilket skall bifogas Twinning-projektförslaget. Det är ett krav enligt EU. EU:s manual för Twinning 2012 Institution Building in the Framework of European Union Policies Common Twinning Manual revision 2012, update EU:s manual för Twinning som reglerar hanteringen av Twinning-projekt. Manualen finns på Sidas hemsida under Twinning samt EU:s hemsida Fact Finding Mission En Fact Finding Mission är ett kortare besök i BC som syftar till att ge tydligare överblick av Twinning-uppdraget. Då en Member State (MS) initierar en Fact Finding Mission informeras samtliga National Contact Points (NCP) om att den skall äga rum samt vilka frågor som skall tas upp. Alla MS är välkomna att delta i den genom att skicka deltagare. Önskar en MS att inte delta, kan den ändå föreslå frågor som skall tas upp under dess gång. Den MS som initierade missionen utarbetar tillsammans med BC ett protokoll som sedan cirkuleras till samtliga MS. En Fact Finding Mission får äga rum senast 21 dagar innan Kommissionens datum för inlämnandet av projektförslag och protokollet cirkuleras senast elva dagar innan detta slutdatum. EU har tydliga regler vad gäller Fact Finding Missions som finns beskrivna i annex C16 till EU:s manual för Twinning 2012, sid Fiche Basdokumentet för Twinning-projektet som EU har åtagit sig att finansiera. Det är utifrån fichen myndigheter skall utforma sina förslag. De aktuella ficherna presenteras på Sidas hemsida IPA Instrument for Pre-Accession (IPA), är ett finansiellt instrument som stödjer kandidat- och potentiella kandidatländer i anslutningsprocessen till EU. IPA riktar sig till att assistera mottagarländer i institutionsuppbyggnad, regionalt/gränsöverskridande samarbete, regional utveckling och landsbygdsutveckling och fokus är att assistera och utveckla i linje med EU:s standard och regler. 2

3 Konsortium Två eller flera medlemsländer beslutar att tillsammans utarbeta ett Twinning-förslag. En av medlemsländerna har rollen som Lead Partner och de andra rollen som Junior Partners. Lead Partner leder arbetet och bistår projektet med en projektledare (PL) och en långtidsexpert på plats (RTA) medan Junior Partner(s) bistår projektet med tidsbegränsade experter. Det kan vara en eller flera Junior Partners i ett projekt. MB För att delta med personal i Twinning måste myndigheten vara antingen Public Administration eller Mandated Body (MB). Alla myndigheter med egna styrelser måste bli godkända som MB. Aktörer kan även söka ad hoc (engångs) MB och restricted (vinstdrivande) MB. Med ad hoc status får man endast vara Junior Partner i ett projekt (dvs. myndigheten kan ej presentera ett projekt som Lead Authority). Formulär för MBansökan kan laddas ner på Sidas hemsida eller begäras av NCP:n. NCP:n måste skicka in ansökan till Bryssel för godkännande. MS Member State (MS) är en av de 28 medlemsländer som ingår i EU. NCP National Contact Point (NCP) är en offentlig tjänsteman som utses i varje medlemsland och mottagarland. NCP:n styr det övergripande arbetet med att vidarebefordra, informera och assistera de inhemska myndigheterna gällande Twinning och TAIEX. PL Project Leader (PL) är en tjänsteman som har det övergripande ansvaret för genomförandet av Twinning-projektet. Det skall finnas en projektledare från medlemslandet och en från mottagarlandet. Under genomförandet skall de tillsammans styra projektet. RTA Resident Twinning Adviser (RTA) är en långtidsexpert som kommer att vara bosatt och arbeta i mottagarlandet under minst ett år. Långtidsexpertens främsta uppgift är att styra det dagliga arbetet. Långtidsexperten skall ha arbetat inom den sökande myndigheten minst sex månader innan projektet startar. STE Short Term Expert (STE) är en korttidsexpert som bidrar med sin expertis under genomförandet av Twinning-projektet. Relevanta STE bör inkluderas med CV enligt Europass-modellen i Twinningprojektförslaget, då deras erfarenhet bedöms i utvärderingen. TAIEX Technical Assistance Information Exchange (TAIEX) är ett instrument som stärker relationerna mellan EU-länder och kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer genom att bistå dessa med snabb och effektiv teknisk assistans inom olika sektorsområden. TAIEX 3

4 genomförs i form av workshops och expertuppdrag i mottagarlandet eller i form av studiebesök i en medlemsland. Twinning Classic Traditionella Twinning-projekt som varar mellan månader. För deltagande måste myndigheter skriva ett projektförslag, presentera förslaget i mottagarlandet och bistå med en projektledare (PL) och en långtidsexpert (RTA) som kommer att vara bosatt och arbeta i landet under cirka två år. Twinning Light Kortare Twinning-projekt (mellan sex till åtta månader). Twinning Light kräver ingen presentation i mottagarlandet eller långtidsexpert (RTA) på plats. 4

5 Innehållsförteckning ORDLISTA 2 1. INLEDNING 6 2. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR TWINNING OCH TAIEX Sidas roll Svenska aktörer Stöd från Sida 8 3. TWINNING Vad är Twinning? Ansökningsprocessen för Twinning Twinning i praktiken TWINNING CLASSIC Riktlinjer för Sidas stöd till Twinning Classic Fas 1: Utarbetande och presentation av Twinning-förslag Fas 2: Framtagande av Twinning-kontrakt Fas 3: Missioner och studiebesök Fas 3 a) Missioner Fas 3 b) Studiebesök TWINNING LIGHT Riktlinjer för Sida stöd till Twinning Light Fas 1: Förberedelsearbete för Twinning Light-förslag Fas 3: Missioner och studiebesök inom Twinning Light Fas 3 a) Missioner Fas 3 b) Studiebesök TAIEX Vad är TAIEX? Ansökningsprocessen för TAIEX Kostnader Sida ersätter för TAIEX workshop eller expertbesök i BC Kostnader Sida ersätter för TAIEX studiebesök i Sverige KONTAKTUPPGIFTER TILL NCP FÖR TWINNING OCH TAIEX HOS SIDA 17 5

6 1. Inledning Dessa riktlinjer avser stöd från Sida till svenska myndigheters medverkan i EU:s biståndsinstrument Twinning och Technical Assistance Information Exchange (TAIEX). Syftet är att ge en överblick över grundläggande principer för Twinning och TAIEX, ge information om Sidas roll som s.k. National Contact Point (NCP) och vilket stöd som kan sökas från Sida vid deltagande i Twinning och TAIEX, samt hur ansökningsprocessen går till. Twinning och TAIEX sker inom ramen för EU:s biståndsinstrument Instrument for Pre-Accession (IPA) 1 och European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 2. Myndigheter och aktörer från medlemsländerna (MS) bjuds in att delta i institutionsutveckling av olika förvaltningar. Institutionsutveckling riktar sig till kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer till EU, s.k. Beneficiary Countries (BC). Aktörer som kan delta i Twinning och TAIEX är främst myndigheter, men även vissa bolag kopplade till dessa samt kommuner. 2. Grundläggande principer för Twinning och TAIEX 2.1 Sidas roll I Sidas instruktion ges Sida huvudansvaret för att vara NCP för all verksamhet som rör Twinning och TAIEX. Inbjudan till myndigheter från medlemsländerna sker genom NCP:n som utsetts i varje medlemsland. Sida är värd för den svenska NCP:n och anslår nya Twinning-projekt, s.k. fiches, på Sidas hemsida. NCP:n ger råd och stöd till svenska myndigheter som vill delta i Twinning-projekt samt beviljar visst finansiellt stöd under olika faser i processen. NCP:n ansvarar för samordningen av Twinning-aktiviteter, vilket inbegriper spridning av information till svenska myndigheter om Twinning-uppdrag; övriga kommunikationsaktiviteter, samt vid behov även visst metodologiskt stöd. EU finansierar genomförandet av projekten. Myndigheten utarbetar förslaget och skickar till Sida, som granskar och skickar vidare förslaget till EUkommissionen. Förslaget representerar då Sverige. Då EU:s finansiering endast täcker en del av myndighetens kostnader kan kompletterande stöd sökas från Sida. Stödet kan sökas under tre olika faser beroende på var myndigheten befinner sig i projektfasen samt vilket typ av projekt myndigheten bidrar till (Twinning Classic, Twinning Light eller TAIEX). Viktigt att notera är att Sidas stöd endast gäller för Twinning och TAIEX i biståndsländer enligt OECD DAC:s definition 3. Nedan följer information om vilka 1 IPA omfattar: Albanien, Bosnien- Hercegovina, Island, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. 2 ENPI omfattar: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, Ryssland, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. 3 Se lista 6

7 svenska aktörer som kan delta i Twinning, hur ansökningsprocessen går till, samt mer utförlig information om stöd som kan sökas från Sida. 2.2 Svenska aktörer För att delta med personal i Twinning måste myndigheten vara antingen Public Administration eller Mandated Body (MB). Regeringskansliet, länsstyrelser, landsting, regioner och kommuner är automatiskt godkända som Public Administration. Alla myndigheter med egna styrelser måste bli godkända som s.k. Mandated Body (MB) för att kunna delta i Twinning. Ansökan för MB görs enligt ett speciellt formulär 4 och skickas in till NCP:n som skickar det vidare till EU-kommissionen. EU-kommissionen beslutar om myndigheten uppfyller kraven för att bli godkänd och ansökan om MB måste godkännas av EU-kommissionen innan ett projektförslag presenteras. Svenska myndigheter har hittills alltid accepterats som MB, medan vinstdrivande bolag i sfären mellan det privata och det offentliga kan bli MB med restriktioner, eller i vissa fall nekas detta. Vissa andra icke-offentliga organisationer som har offentliga uppdrag, t.ex. kommunförbundet, kan också bli MB. För att bli Mandated Body skall fem kriterier vara uppfyllda enligt EU:s manual för Twinning : 1. Dokumenterad sakkunskap inom ett område relaterat till EU:s regelverk (acquis) eller det aktuella Twinning-projektets område. 2. Icke-vinstdrivande struktur och icke-kommersiellt syfte. 3. Offentligt ägande/huvudmannaskap. 4. Under varaktig tillsyn av en statlig myndighet. 5. Tillräcklig och lämplig fast anställd personalstyrka. Detta innebär bl.a. att personalstyrkan skall vara rimlig i relation till projektkraven. Detta för att undvika behovet att anlita tillfälliga experter (konsulter) för att genomföra Twinning-uppdragen. I särskilda fall, då kriterium 2 och/eller 3 endast delvis är uppfyllda är mandatet begränsat (restricted). Det innebär att MB får avhålla sig från kommersiella uppdrag som rör myndigheten i BC upp till två år efter uppdraget. De exkluderas vid upphandling av projekt som är i direkt uppföljning till Twinning-projektet och vid de tillfällen då deras medverkan i Twinning ger dem konkurrensfördelar. MB får inte på något sätt snedvrida konkurrensen eller på något sätt tillskaffa sig kommersiella fördelar via sin medverkan i Twinning-projekt. Aktörer kan även söka Ad hoc (engångs) MB. Med ad hoc status får man endast vara Junior Partner i ett projekt (dvs. myndigheten kan ej presentera ett projekt som Lead Authority). Universitet och forskningsinstitut kan endast ansöka om ad hoc status (exempelvis vid mycket specialiserade och tekniska områden) 6. 4 Formulär för MB-ansökan finns på Sidas hemsida: 5 Se EU:s manual för Twinning 2012, sid För ytterligare information se EU:s manual för Twinning 2012, sid

8 Reglerna för TAIEX är mer flexibla än för Twinning Classic och Twinning Light. Myndigheter med MB-status kan automatiskt delta i en TAIEX-aktivitet, men det är inte ett krav för att delta. 2.3 Stöd från Sida EU:s finansiering täcker endast en del av myndighetens kostnader och myndigheter kan därför söka kompletterande stöd från Sida under tre olika faser för Twinning Classic och två faser för Twinning Light, samt för TAIEX. Sida täcker endast de kostnader som ej ersätts av EU. Twinning Classic (fas 1, 2, 3 a och 3 b). Twinning Light (fas 1, 3 a och 3 b). TAIEX. Fas 1: Sida täcker kostnader för utarbetande av projektdokument och för att genomföra presentationsmöte i mottagarlandet. Fas 2: Sida täcker en del av kostnaderna för framtagandet av Twinning-kontraktet efter det att myndigheten har vunnit projektet. Fas 3 a: Sida täcker kostnader för resdag och förberedelse av missioner. Fas 3 b: Sida täcker kostnader för förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. TAIEX: Sida täcker kostnader för förberedelser och genomförande av workshop och expertbesök i BC samt studiebesök i Sverige. Ansökningsblanketter för stöd från Sida kan laddas ner från Sidas hemsida 7 eller begäras från NCP:n 8. Ansökningsblanketterna är utformade olika för de tre faserna inom Twinning, samt TAIEX. Myndigheterna kan med fördel skicka ett utkast av ansökan för godkännande av NCP:n innan påskrivet original skickas in. Ansökan skall inkomma och godkännas innan myndigheten har inlett den specifika aktiviteten och kostnader har upparbetats. När en ansökan inkommit till Sida skall kostnaderna godkännas av Sida som sedan fattar ett formellt beslut, samt skriver en Överenskommelse med myndigheten vilket reglerar samarbetet mellan Sida och myndigheten. Arvode från Sida utgår i enlighet med Sidas ramöverenskommelse eller motsvarande överenskommelse med den specifika myndigheten. Arvode beräknas enligt principen om full kostnadstäckning, ESV 2001:11. Sida beslutar om taxa för myndigheten om gällande taxa saknas

9 Ersättningsgilla kostnader är kostnader som direkt kan kopplas till personal som myndigheten ställer till förfogande. Sida ersätter sådana kostnader i den mån de ej ersätts av EU. Oförutsedda kostnader räknas som kostnader myndigheten inte kan planera och förutse i förväg. Myndigheten skall rapportera i enlighet med överenskommelsen, dvs. inkomma med en narrativ och finansiell rapport till Sida. Den narrativa rapporten skall innehålla bakgrund, syfte, resultat samt erfarenheter. Den finansiella rapporteringen skall vara uppställd i enlighet med budgetposterna i ansökan. Myndigheten fakturerar Sida efter utfört uppdrag 9. Kostnaderna ersätts i enlighet med faktiska kostnader, men dock aldrig över takbelopp angivet i överenskommelsen. På fakturan skall Twinning och TAIEX tydligt anges. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november. 3. Twinning 3.1 Vad är Twinning? För att kunna erbjuda icke-medlemsländer stöd i att uppfylla kriterierna för medlemskap, skapade EU ett anslutningsinstrument vid namn Twinning. Instrumentet lanserades år 1998 och bygger på ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen, myndigheter i medlemsländerna (MS) och i mottagarlandet (BC). Twinning är en metod som syftar till kunskapsöverföring och/eller implementering av EU:s regelverk. Metoden har visat sig effektiv för kapacitetsuppbyggnad och kontaktskapande mellan aktörer i MS och BC. Det finns två olika varianter av Twinning, Twinning Classic som pågår i cirka månader och en kortare variant, Twinning Light, som pågår under maximalt sex till åtta månader. Båda programtyperna innebär att myndigheten från medlemslandet delar med sig av kunskap och erfarenheter inom sitt specialområde, i syfte att mottagarlandet skall leva upp till anpassningskraven enligt EU:s regelverk och/eller underlätta samarbete mellan EU och mottagarlandet. En av de stora fördelarna med Twinning som metod är möjligheterna som erbjuds att knyta nära relationer mellan institutioner i MS och BC. Twinning-projekt är utformade efter EU:s policymål under IPA och ENPI och bygger på överenskommelser mellan offentliga institutioner i MS och BC. 9 På Sida redovisas Twinning/TAIEX som lämnat bidrag, vilket innebär att bidrag från Sida för att täcka kostnader avseende Twinning/TAIEX bör redovisas som Intäkt av bidrag (S3511) hos mottagaren om denna är en statlig myndighet (ESV 2002:16 EG-medel) trots att hanteringen sker via fakturering. 9

10 3.2 Ansökningsprocessen för Twinning Mottagarlandet bestämmer tillsammans med EU-kommissionen vilka Twinningprojekt som skall genomföras och bjuder sedan in medlemsländerna att arbeta fram projektförslag. Sida anslår nya Twinning-projekt, s.k. fiches, på Sidas hemsida. Myndigheten utarbetar sedan förslag till genomförande av Twinning-projektet enligt den mall som finns i EU:s manual för Twinning Myndigheten skall skicka sitt förslag till Sida senast den dag som anges på Sidas hemsida (cirka en vecka före EU:s deadline). Sida granskar därefter förslaget innan det sänds till BC och EU-kommissionen i mottagarlandet. Endast en ansökan per medlemsland kan lämnas in. I de fall fler myndigheter önskar söka samma uppdrag avgör NCP:n vilken myndighet som får företräda Sverige. De myndigheter som har lämnat in projektförslag kallas till ett möte i BC där förslagen presenteras inför en kommitté bestående av representanter för BC och EU-kommissionen. Långtidsexpertens (RTA) och projektledarens (PL) närvaro på mötet är obligatorisk. Kommittén bestämmer sedan vilken MS som skall genomföra projektet. Den MS som vinner uppdraget utarbetar därefter ett detaljerat projektdokument, ett s.k. Twinning-kontrakt inklusive bilagor, tillsammans med aktören i BC. Kontraktet skall sedan godkännas av EUkommissionen. När kontraktet har godkänts och parterna underrättats (notifierats), vilket skall ske inom tre-sex månader, kan projektet påbörjas. För Twinning Light genomförs normalt inga muntliga presentationer i mottagarlandet, däremot utvärderas förslagen av en kommitté på liknande vis som vid Twinning Classic. Inom Twinning Light utgör utlysningen (fichen) och förslaget grunden till kontraktet och arbetsplanen. Kommissionen uppdrar därefter den vinnande MS att påbörja arbetet tillsammans med myndigheten i BC. 3.3 Twinning i praktiken EU NCP Svensk myndighet BC 1 EU-kommissionen och EU:s medlemsländer fastställer EU:s stödprogram för respektive mottagarland. 2 EU-kommissionen och BC identifierar insatser som lämpar sig för Twinning och formulerar s.k. ficher som sedan skickas till NCP:s. 8 Om myndigheten vinner projektet kan en ansökan för Sidafinansiering av Fas 2 skickas till NCP:n. 5 Ansökan om Sidafinansiering för Fas 1 skickas in till NCP:n. 3 NCP:n publicerar ficherna på Sidas hemsida 9 När Twinningkontraktet har utarbetas och skrivits under kan projektet starta. 6 Myndigheten utarbetar projektförslag, eventuellt i konsortium med annan MS, och skickar det till NCP:n. När ansökan är godkänd av NCP:n skickas den vidare till EU-kommissionen. 4 Departement, myndighet eller annan aktör bestämmer sig för att delta och skickar en ansökan om att bli mandated body" till Sida. 7 Den ansökande myndigheten presenterar sitt förslag för BC, som bestämmer vilket förslag som vinner. 10 Enligt Annex C2 i EU:s manual för Twinning

11 4. Twinning Classic 4.1 Riktlinjer för Sidas stöd till Twinning Classic Twinning Classic pågår oftast mellan månader. För att kunna delta måste den svenska myndigheten skriva ett projektförslag, presentera förslaget och bistå med en projektledare (PL) vid hemmaorganisationen och en långtidsexpert (RTA) som kommer att vara bosatt och arbeta i landet under projektets genomförande. Budget och arbetsplan skall utarbetas inom två till sex månader från det att myndigheten vunnit projektet och skall vara färdigt innan insatsen påbörjas. EU:s finansiering utgår endast för arbetet efter projektstart av godkända projekt, varför myndigheten kan söka stöd från Sida för utarbetandet av förslag och upprättandet av kontrakt (fas 1 och 2). Myndigheten kan även söka kompletterande stöd för förberedelse av missioner (fas 3 a) samt genomförande av studiebesök i Sverige (fas 3 b). 4.2 Fas 1: Utarbetande och presentation av Twinningförslag Sidas stöd under fas 1 omfattar utarbetandet och presentationen av projektförslaget i mottagarlandet. Maximal tidsåtgång för fas 1 som finansieras av Sida är beräknad och fastställd till 18 persondagar. Sida ger stöd till följande aktiviteter: Möte med annan svensk part som skall medverka i projektet. Formulering av skriftligt förslag 11. Presentation av projektförslaget i mottagarlandet. Långtidsexperten (RTA) och projektledarens (PL) närvaro är obligatorisk under presentationen av projektförslaget i mottagarlandet. Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 1: Maximalt tre resor t/r till mottagarlandet för presentationsmötet, samt logi och traktamente, maximalt 12 persondagar. Två resor till annan svensk part samt logi och traktamente, maximalt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. Vid Fact Finding Mission ersätter Sida följande till den svenska myndigheten: Maximalt en resa t/r till mottagarlandet, samt logi och traktamente för ytterligare tre persondagar. 11 Enligt Annex C2 i EU:s manual för Twinning

12 Vid konsortium ersätter Sida följande till den svenska myndigheten: Maximalt två resor t/r till konsortier-partner, samt logi och traktamente för sammanlagt ytterligare åtta persondagar. 4.3 Fas 2: Framtagande av Twinning-kontrakt Under fas 2 ersätter Sida myndigheternas kostnader enligt nedan vid framtagandet av Twinning-kontraktet. Svenska myndigheter kan delta i Twinning i tre olika roller; 1. Ensam genomförare (Lead Authority). 2. Ledande Partner i ett konsortium. 3. Junior Partner i ett konsortium. Beroende på roll varierar ersättningen för antalet persondagar som Sida kan bevilja myndigheten för fas 2. Tabellen nedan anger maximalt antal dagar för de olika rollerna. Roll: Antal persondagar: 1. Ensam genomförare 35 Dagar 2. Ledande Partner i konsortium 45 Dagar 3. Junior Partner i konsortium 25 Dagar Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 2: Maximalt tre resor t/r till BC, samt logi och traktamente för sammanlagt nio persondagar. EU ersätter kostnader för projektledaren (PL), junior projektledaren (JPL) och långtidsexperten (RTA) och myndigheten skall därför specificera för vem resekostnaderna och dagarna avser. Vid konsortium ersätter Sida ytterligare två biljetter t/r för besök hos konsortie-partnern, samt logi och traktamente för sammanlagt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 4.4 Fas 3: Missioner och studiebesök Under fas 3 ersätter Sida myndigheten för förberedelse av missioner (3 a) samt förberedelse och genomförande av studiebesök (3 b). Myndigheten skall inkomma med en ansökan för fas 3, dvs. fas 3 a och fas 3 b skall inkomma vid samma tillfälle. Faktureringen skall ske årligen, i efterskott och i enlighet med faktiska kostnader. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november. 12

13 4.4.1 Fas 3 a) Missioner Under fas 3 a ersätter Sida maximalt två dagar per mission för förberedelse och resdag, vilket inte täcks av EU. Detta gäller endast för Short Term Experts (STE) och projektledaren (PL), samt för 2-dagars missioner eller längre. Långtidsexperten (RTA) inkluderas inte då EU ersätter alla dessa kostnader. För att Sida skall kunna godkänna begärda dagar måste myndigheten bifoga signerat Twinning-kontrakt där antal planerade missioner skall vara inkluderade. Ansökan skall inkomma innan kostnader har upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 a är beräknad och fastställd till 2 persondagar per mission. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse. Resdag Fas 3 b) Studiebesök EU ersätter kostnaderna för deltagarna från BC men ersätter inte den svenska myndighetens totala kostnad. Under fas 3 b ersätter Sida myndigheternas arbete med förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. Ansökan om ett eller flera studiebesök skall inkomma samtidig och innan kostnader upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 b är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete (t.ex. rapportskrivande). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 3 b: Maximalt två resor till annan svensk part samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för maximalt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 5. Twinning Light 5.1 Riktlinjer för Sida stöd till Twinning Light Projekt inom Twinning Light är kortare än projekt inom Twinning Classic och pågår under maximalt sex till åtta månader. Inom Twinning Light förkommer inte möjligheten till konsortium utan projektet genomförs av ett land. Twinning Light saknar också krav på långtidsexpert (RTA). EU ersätter personalkostnader och andra omkostnader som MS har inom projektet i mottagarlandet. EU:s 13

14 finansiering utgår endast för arbetet efter projektstart av godkända projekt, varför myndigheten kan söka stöd från Sida för utarbetandet av förslag (fas 1). Myndigheten kan även söka kompletterande stöd för förberedelse av missioner (fas 3 a) samt genomförande av studiebesök i Sverige (fas 3 b). 5.2 Fas 1: Förberedelsearbete för Twinning Light-förslag Sidas stöd under fas 1 omfattar utarbetandet av projektförslaget. Maximal tidsåtgång för fas 1 som finansieras av Sida är beräknad och fastställd till 10 persondagar. Sida ersätter myndigheternas arbete med: Formulering av skriftligt förslag 12. Möte med och eventuell resa till annan svensk partner som ingår i Twinning-förslaget. Inom Twinning Light ersätter Sida ej resa till mottagarlandet (inom fas 1). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 1: Maximalt två resor till annan svensk part, samt logi och traktamente för sammanlagt fyra persondagar. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 5.3 Fas 3: Missioner och studiebesök inom Twinning Light Under fas 3 ersätter Sida myndigheten för förberedelse av missioner (3 a) samt förberedelse och genomförande av studiebesök (3 b). Myndigheten skall inkomma med en ansökan för fas 3, dvs. fas 3 a och fas 3 b skall inkomma vis samma tillfälle. Faktureringen skall ske årligen, i efterskott och i enlighet med faktiska kostnader. För utbetalning innevarande år måste fakturan vara Sida tillhanda senast den 15 november Fas 3 a) Missioner Under fas 3 a ersätter Sida maximalt två dagar per mission för förberedelse och resdag, vilket inte täcks av EU. Detta gäller endast för Short Term Experts (STE) och projektledaren (PL), samt för 2-dagars missioner eller längre. För att Sida skall kunna godkänna begärda dagar måste myndigheten bifoga signerat Twinning-kontrakt där antal planerade missioner skall vara inkluderade. Ansökan skall inkomma innan kostnader upparbetats. 12 Enligt Annex C2 samt i EU:s manual för Twinning 2012, sid

15 Maximal tidsåtgång för fas 3 a är beräknad och fastställd till 2 persondagar per mission. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse. Resdag Fas 3 b) Studiebesök Under fas 3 b ersätter Sida myndigheternas arbete med förberedelser och genomförande av studiebesök i Sverige. EU ersätter kostnaderna för deltagarna från BC, men täcker inte den svenska myndighetens totala kostnad. Ansökan om ett eller flera studiebesök skall inkomma samtidig och innan kostnader upparbetats. Maximal tidsåtgång för fas 3 b är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete (t.ex. rapportskrivande). Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader under fas 3 b: Maximalt två resor till annan svensk part, samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för sammanlagt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 6. TAIEX 6.1 Vad är TAIEX? TAIEX är ett instrument som stärker relationerna mellan EU:s medlemsländer, kandidatländer, potentiella kandidatländer, samt grannländer genom att bistå dessa med snabb och effektiv teknisk assistans. TAIEX genomförs i form av workshop, expertuppdrag inom olika sektorsområden i BC eller studiebesök i Sverige. Viktigt att notera att Sidas stöd endast gäller för TAIEX i biståndsländer enligt OECD DAC:s definition 13. Uppdrag inom TAIEX kan vara deltagande i: 13 Se lista 15

16 Workshop i BC 14 för att presentera och förklara frågor som rör EU:s acquis. Dessa workshops kan inriktas på behoven i ett enskilt land eller en grupp av länder som står inför liknande utmaningar. Expertbesök till BC 15 för att ge råd om lagstiftning och tolkning av EU:s acquis, eller för att ge vägledning om administrativa arrangemang för implementering och tillämpning. Studiebesök i Sverige 16 ger möjlighet för tjänstemän i BC till ökad förståelse av hur medlemsländerna implementerar och tillämpar EU:s acquis. 6.2 Ansökningsprocessen för TAIEX Enskilda offentligt anställda i BC och tjänstemän på EU-kommissionen kan föreslå ett TAIEX-uppdrag (request). BC kan också rikta förfrågan till ett visst land, myndighet eller till viss expert som man vill få hjälp av. Merparten av uppdragen handläggs direkt i Bryssel utan kontakt med NCPnätverket och det sker i första hand via den databas för experter som finns för TAIEX. Experter från myndigheter som är intresserade av TAIEX-uppdrag uppmanas registrera sig i databasen 17. Endast en mindre del av uppdragen går till NCP-nätverket och då kan Sida förmedla utlysningarna till relevanta svenska myndigheter. Myndigheten bör relativt omgående besvara TAIEX-utlysningen för att ha en chans att få uppdraget. EU-kommissionen strävar efter att fatta alla TAIEX-beslut inom en månad från det att TAIEX-uppdraget föreslagits. Någon ansökan krävs inte utan endast kontaktdetaljer. TAIEX har en underleverantör som ordnar alla detaljer med flygresor, hotellbokningar m.m. vilket gör att endast mindre ersättningar betalas ut direkt till deltagare. Vid ansökan till Sida skall myndigheten bifoga förfrågan kring TAIEX-uppdraget, samt utkast till program. Om det aktuella TAIEX-uppdraget innebär färre antal dagar än enligt EU-kommissionens maximala antal, bör myndigheten endast ansöka om de persondagar som är nödvändiga för att utföra uppdraget. 6.3 Kostnader Sida ersätter för TAIEX workshop eller expertbesök i BC EU:s finansiering består av ett fast arvode bestående av en Fixed Additional Allowance (FAA), för tillfället 250 Euro per dag och ett traktamente i form av Daily Subsistence Allowance (som skall täcka logi, mat och lokal transport). Utöver detta täcker EU internationella resekostnader 18. Då finansiering från EU inte täcker hela myndighetens kostnad kan kompletterande stöd sökas från Sida, ersättningen från EU för arvode skall dock dras av i ansökan till Sida. 14 Enligt EU-kommissionen maximalt 2 dagar i BC. 15 Enligt EU-kommissionen maximalt 5 dagar i BC. 16 Enligt EU-kommissionen maximalt 5 dagar i MS och maximalt 3 deltagare. 17 För registrering i databasen: 18 För ytterligare detaljer se TAIEX Guide for Public Experts : 16

17 Maximal tidsåtgång för workshop är beräknad och fastställd till 5 persondagar. Tidsåtgången inkluderar förberedelse, restid och ev. efterarbete. Maximal tidsåtgång för expertbesök är beräknad och fastställd till 8 persondagar. Tidsåtgången inkluderar förberedelse, restid och ev. efterarbete. 6.4 Kostnader Sida ersätter för TAIEX studiebesök i Sverige EU ersätter samtliga kostnader för deltagarna från BC under studiebesöket i Sverige (resekostnad, logi, ev. översättningskostnad samt en Daily Subsistence Allowance som skall täcka ex. mat och lokal transport) 19. Mottagande myndighet erhåller ett fast belopp från EU, 250 Euro per dag, som kompensation för studiebesöket. Då finansiering från EU inte täcker hela myndighetens kostnad kan kompletterande stöd sökas från Sida. Sida ersätter endast de kostnader som ej ersätts av EU. Maximal tidsåtgång är beräknad och fastställd till 12 persondagar per studiebesök. Tidsåtgången inkluderar följande: Förberedelse av studiebesök. Möte med annan svensk part i förberedande syfte. Genomförande av studiebesök. Eventuellt efterarbete. Sida ersätter följande ersättningsgilla kostnader vid studiebesök i Sverige: Maximalt två resor till annan svensk part samt logi och traktamente för personal från den svenska myndigheten för maximalt fyra persondagar. Mindre kostnad för frukt, dryck etc. under studiebesöket. Transportkostnad under studiebesöket för personal från den svenska myndigheten. Oförutsedda kostnader (högst 10 % av beräknade ersättningsgilla kostnader). Oförutsedda kostnader räknas som kostnader man inte kan planera och förutse i förväg. 7. Kontaktuppgifter till NCP för Twinning och TAIEX hos Sida National Contact Point (NCP) EU-Twinning och TAIEX Avdelningen för Europa och Latinamerika Enheten för Västra Balkan, Turkiet och tematiskt stöd Tel: +46 (0) (Sidas växel) E:mail: 19 För ytterligare detaljer se TAIEX Guide for host institution Study visits : 17

Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning

Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning Sidas riktlinjer för stöd inom EU-Twinning Reviderad 2015 Foto: Sida 2014 Rikspolisstyrelsens Twinning-samarbete med det franska och jordanska gendarmeriet fokuserar på fortbildning inom mänskliga rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för EU- Twinning & TAIEX 2011

Riktlinjer för EU- Twinning & TAIEX 2011 2011 06 22 Riktlinjer för EU- Twinning & TAIEX 2011 Förberedelsearbete och finansiering genom Sida Skatteverket med fransk motsvarighet leder ett Twinning- projekt i Albanien, Tirana. Foto: Tirana 2010,

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet

ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM. 150213 Maria English, Internationella sekretariatet ERASMUS+ MOBILITETS- OCH SAMARBETSPROGRAM 150213 Maria English, Internationella sekretariatet 1. Programmet för livslångt lärande (LLP) v. Erasmus+ 2. Erasmus+ terminologi 3. Vilka utom-europeiska länder

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen

Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen Protokoll 1 2010-11-02 UF2010/36062/EC (delvis) Utrikesdepartementet Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen 2 bilagor Ärendet Söderköpingsprocessen lanserades under det

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap 1. Kommunalt Partnerskap Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidraga till utveckling av kommunal

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-09-23 Lelav Zandi Inför ansökan, Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Tips och råd inför ansökningsomgången 2017 Erasmus+ International Dimension Kapacitetsuppbyg gnadsprojekt (CBHE) Erasmus+ utomeuropeisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida b) Kemikalieinspektionen, Kemi (nedan kallad Utbildningsanordnaren)

a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida b) Kemikalieinspektionen, Kemi (nedan kallad Utbildningsanordnaren) 1 (7) Överenskommelse nr. C01918 Diarienr. 2011-00154 Beslut nr. Kemikaiie- I fhandl inspektion»,wt - 2012-05- 2 4 ^ nr löp nr ~~ r i TJÄNSTEKÖPSÖVERENSKOMMELSE FÖR DET INTERNÄTIONECDT UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt. Spridning av resultat

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt. Spridning av resultat Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13 Reviderad: 2014-12-02 Ansvarig: UL Fastställare: VD Fastställd 2014-12-03 Projektets genomförande och rapportering Projektets genomförande Kontraktsbestämmelserna anger

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Välkomna att ansöka om. Konsultcheckar. för innovativa bioenergisatsningar

Välkomna att ansöka om. Konsultcheckar. för innovativa bioenergisatsningar EU Horizon 2020 no. 646457 01/04 2015-31/03 2018 www.securechain.eu Välkomna att ansöka om Konsultcheckar för innovativa bioenergisatsningar Ditt företag är välkommen med ansökan för att i konkurrens med

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

1 (6) Läget

1 (6) Läget 1 (6) Läget 21.9.2017 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till EU:s avtalsländer och vissa territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungsintyg: Annat ursprungsintyg

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Affärsutvecklingscheckar

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Affärsutvecklingscheckar Affärsutvecklingscheckar 1 Programmets syfte och mål Syftet med programmet är att främja affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften hos små företag genom att förbättra förutsättningarna för dessa att

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde 1 (5) Läget 1.4.2016 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till följande länder och territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungs -intyg: bevis Annat ursprungsintyg/

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser 1 (6) Sekretariatet Fonden för inre säkerhet Datum Diarienr (åberopas) A296.608/2016 FONDEN FÖR INRE SÄKERHET 2014-2020 Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag

Allmänna villkor för bidrag Allmänna villkor för bidrag 2017-03-09 Linnaeus-Palme partnerskap 2017 1 (9) Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt

EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt EU-finansieringsmöjligheter till energiprojekt Johanna Ode 2010-10-13 Två sorters EU-finansiering Sektorsprogram Uppnå policy/mål inom en specifik sektor Öppet för hela Europa Ansökan till och utbetalning

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer