Protokoll Styrelsemöte Umeå april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte Umeå 28-29 april 2014"

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Umeå april 2014 Närvarande: Bengt Frank, Anders Thyr, Marie Lindgren, Eirin Pedersen, Rebecka Adelhult Feklistoff, Elisabeth Athle. Britt-Lis Lindqvist (närvarande under 15 och 16) Frånvarande: Lisbeth Malm 10. Mötets öppnande Eirin förklarade mötet öppnat 11. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare Ordf: Eirin Petersen Sekr: Anders Thyr Justerare: Elisabeth Athle 12. Godkännande av dagordning Dagordning OK 13. Genomgång av föregående mötesprotokoll Styrelsemötet 15 mars genomgicks och de flesta punkterna har verkställts. Protokoll för konstituerande mötet genomgicks. 14. Vad har hänt sedan sist a) Årsmötet/Medlemsmöte/Fest Bra efterklang, lågt deltagarantal men fler kom till festen efteråt. Kul tillställning, givande med Maria Forsling Jenkes föreläsning. Blev ett bra möte, lite ateljébesök och bra dialoger. b) Branschmöte Marie har haft ett möte med Mats De Vahl och med Lars Ahlström som också kopplats till projektet. Ahlström såg för sig Arken i Örnsköldsvik, som en plats att använda. Marie gick igenom vad som diskuterats. Branschdagarna bör bl a innefatta portfoliovisning, och då är det viktigt att konstnärernas potentiella samarbetspartners är närvarande näringslivet, kuratorer, kommun, landsting etc. Dag 2 kompetenshöjningsdag. Vad skall den innehålla? Workshops, vilka sorts workshops? Ett bra bestånd av workshops så de inte upprepar sig. MU-avtalsseminarium kan vara nödvändigt. Dialog om Branschdagarna kommer att fortsätta och fördjupas under styrelsemötet under morgondagen, på AF Kultur, då Mats DV kommer att närvara. Marie kommer att fortsätta maila ut mötesanteckningar och idéer till styrelsen, så andra kan komma in med synpunkter och förslag. c) Konstkonsulttjänsten i Västerbotten Ev planer finns på att lägga över konstkonsulenttjänsten till annan huvudman (Länsmuseet e d?) Ovisst om tjänsten som sådan är hotad. d) Annat 15. Ekonomi a) Ekonomisk rapport Britt-Lis redovisar ett överslag över vilka kostnader KC Nord haft hittills i år. Generellt behöver möteskostnader ses över främst resekostnader och arvoden till styrelsen. Vad kan göras för att dra ner kostnader? Eller behövs en större budget för den delen av verksamheten? b) Ansökningar Kanske ansöka om pengar för branschmöten? Svårt söka länsöverskridande medel, verkar inte finnas. Bengt har kollat verksamhetsbidrag i Norrbotten, och ansökningstiden har redan gått ut, Eirin kollat upp Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg. 1

2 Marie tar på sig att göra en projektbeskrivning för Branschdagarna och undersöka var det kan sökas stöd och skicka ansökningar (i samarbete med Mats de Wahl) Styrelsemedlemmarna i respektive region/län tar på sig ansvar att hålla koll på deadlines för ansökningar av verksamhetsbidrag i olika län och regioner. c) Övriga frågor 16. Medlemsfrågor a) Nya medlemmar pr automatik 7 st: Folke Fjällström Margaretha Holmlund Karin Hesse Maria Lewis Leif Markstedt Jenny Persson Lennart Samor b) För styrelsebehandling Anna Malmström har ansökt till KC Nord. Elisabeth kontaktar henne ang. bristfälligheter i hennes ansökan, med ev. rekommendation att hon söker sig till Konsthantverkets vänner i stället. c) Antal betalande pr slutet av april 141 betalande. 61 har ännu ej betalt. 7 nya medlemmar 2014 d) Påminnelse/Värvning Elisabeth ser till att påminna de som inte betalt årsavgiften och fortsätta att värva nya medlemmar. e) Medlemmar på hemsidan Beslut: Elisabeth får i uppgift mot extra arvode, att leta reda på medlemmars ev. websidor, för implementering på medlemsregistret på KC Nords websida. Hon ska också städa i medlemsmatrikeln så att den är någorlunda uppdaterad. Elisabeth ska också ta fram medlemmars födelseår och föra in i den interna medlemsmatrikeln. KUR efterfrågar informationen. f) Fördelning av uppgifter mellan Elisabeth och Britt-Lis Fördelningen är OK som den är. g) Övriga frågor Fikapaus 17. Projektbidrag a) Periodens redovisade projekt Ann-Sofie Molin Tio porträtt av kvinnor Britt Hillbom Samtal vid köksbordet Eva-Lena Skarin Red gate in residency Maria Forsling Jenke Kvinnor integration Konsthantverk K. I. K. Helena Wikström och Gerd Aurell Inconsistent Ground b) Rekvirerade medel Inga nya medel har rekvirerats c) Nya ansökningar Styrelsen har kr att fördela vid detta ansökningstillfälle.11 ansökningar har inkommit omfattande kr. Lennart Samor Ja Inlandsresan Intressant projektidé, både ur ett antropologiskt och ett samtidskonstperspektiv; ovanligt att sådana miljöer undersöks konstnärligt och att resultatet planeras att visas i miljöer och längs stråk där konst vanligtvis inte exponeras offentligt. 2

3 Linda Petersson Nej KC Nord beviljar tyvärr inte medel till Modernismens monument produktion av böcker. Sandra Mozard Nej Projektet är intressant, men det framstår Mötande vägar mer som ett skapande skola-projekt eftersom det är de pedagogiska aspekten som framhävs. Vi efterlyser en tydligare konstnärlig vinkling i projektet. Gunnel Lundholm Nej KC Nord beviljar inte medel till trycksaker Med akvarell i fjällen som enbart innebär produktion av böcker, och vi ger företrädesvis bidrag i uppstartsfasen. Anna Abrahamsson Ja Rest in Place Resting place Intressant projektidé, både ur ett antropologiskt och ett samtidskonstperspektiv; ovanligt att sådana miljöer undersöks konstnärligt och att resultatet planeras att visas i miljöer och längs stråk där konst vanligtvis inte exponeras offentligt. I och med de personliga mötena öppnas också möjligheten för spridning av samtidskonst till ny publik. Gunilla Åsberg Nej Projektet är intressant, men det framstår Bark och humlehår mer som ett skapande skola-projekt eftersom det är de pedagogiska aspekten som framhävs Vi efterlyser en tydligare konstnärlig vinkling i projektet. Karin Hesse Nej Ofullständig projektansökan med otydliga Fortsatt samtal mål, projektet framstår också som en fortsättning på ett redan genomfört. KC Nord ger företrädesvis bidrag i uppstartsfasen, i regel inte till upprepade projekt. Också oklart vilka som är medsökande. Ofullständig budgetredovisning. Johanne Grimstoft Ja Förvandling av teaterdockor Projektet är intressant men framstår mest som ett ateljéarbete, det är inte så starkt förankrat som en utåtriktad verksamhet. Dock vill vi stödja detta med en mindre summa och vi ser fram emot en redovisning av hur detta arbete mötte offentligheten. Åsa Maria Hedberg Ja Hemma-utrikes-Hammerdal En välformulerad ansökan om medel till en förstudie för ett lovande och intressant projekt, speciellt spännande med projektets intention att med hjälp av konsten påverka inställningen till miljön i det omgivande samhället Solveig Nordlund Nej Projektet framstår som redan påbörjat, 3

4 Utsikt från mitt fönster nästan färdigt och mer som ett ateljéarbete än ett utåtriktat projekt. KC Nord ger företrädesvis bidrag i uppstartsfasen, i regel inte till pågående projekt. Anna Erlandsson Ja Alla biter alla d) Motiveringar för bifall och avslag Se ovan. 18. Möte med AF Kultur a) Frågor att diskutera Branschmöte Konstkonsultverksamheten Work-shop: att skriva projektansökningar Annat b) Vem förbereder/håller i de olika punkter. c) Möte med Mats de Wahl/Resurscenter för Konst? Ovanstående punkter diskuterades extensivt, utan större detalj. d) Övrigt Ett intressant och roligt tema, ett projekt med annorlunda ingångar. Vi ser fram emot resultatet. 19. Idéskissbidrag (Lisbeth/Rebecka) a) Rekvirerade bidrag Inga nya medel har rekvirerats. b) Inkomna ansökningar 3 ansökningar varav 2 är ofullständigt ifyllda. Åsa Maria Hedberg Avslag Jögge Sundqvist Avslag Brita Weglin Bifall c) Övrigt Blanketten för idéskissansökan måste formuleras om. Rebecka gör det och diskuterar texten med Eirin, innan den skickas till Bengt. - ajournering av mötet till nästa dag 20. Möte med AF Kultur (kl ) Medverkande: Från AF Kultur Ulf Persson och från Resurscentrum för konst (RCK)Västernorrland Mats de Wahl. Dialog om läget allmänt för AF Kultur. Dåligt med anslag, eftersom de baseras på statistik som inte speglar verkligheten. Visst, arbetslösheten bland kulturarbetare är låg men det beror ju på att de flesta är verksamma inom andra yrkesområden, genom extra- och ströjobb. Kan KC Nord medverka här för att förändra den bilden? Mats tycker att RCK skall knytas starkare till AF Kultur och KC Nord, måste hitta samverkansformer som fungerar. RCK är ett pilotprojekt som har kommit längre jämfört med projekt i andra regioner, men det som nu behövs är att förankra projektet starkare bland politiker, så det kan gå från projektstadium till permanent arrangemang. Det finns ett omfattande förankringsarbete att göra med lokala politiker, så bildkonsten och resurscentra får större del av den lokala portföljen/kofferten ekonomiskt. Diskussion om konstkonsulentens eventuella roll i framtiden det ser ut som den rollen i allt högre grad besätts av folk som inte är konstnärer. Det är stor skillnad där konstkonsulenterna är konstnärer, även inom området barn och ungdom, som ju prioriteras högt i många regioner. Konstkonsulenttjänsterna viktiga för bildkonsten, de är de enda tjänstemännen som har det området som prioriterat område. Det har diskuterats att konstkonsulenten i Västerbotten skall flyttas ut till Konstfrämjandet e d i samband med skapandet av resurscentra, men det kan innebära att konstkonsulenten 4

5 ställs utanför väsentliga sammanhang, och att rörelsefrihet och inflytande begränsas. Tjänsten i Gävleborg ska också tillsättas, Marie pessimistisk i förhållande till kompetensen till den som får den (inte konstnärlig). Styrelsen följer utvecklingen genom Rebecka och Marie, den sistnämnda skall också försöka intensifiera arbetet med att dra in Gävleborgs län i denna utveckling, bildkonsten måste få bättre plats i länets bild av kultursektorn. Branschdagarna Formen för branschdagar kan diskuteras skall de köras varje år eller vartannat? Ett större resp. ett mindre arrangemang alternerande år? Bra tillfälle för konstnärer och olika företag och branscher att mötas. Eirin föreslår att Promatel skall inbjudas till Branschdagarna. Kanske undvika att köra i konstmässeform, kanske mer i form av portfoliovisning. Här kan kanske AF Kultur spela en viktig roll, att kunna bistå på individnivå så varje konstnär kan resa och bo inför branschdagarna. Uppgiften för KC Nord blir att peka på evenemanget som en möjlighet för konstnärer från olika regioner att kunna mötas och skapa nätverk. Planen är att få till branschdagarna i november i Örnsköldsvik där Lars Ahlström jobbar, men tiden kort. Å andra sidan kan tidig vår nästa år vara olämpligt också, med tanke på att tidsplanen för RCK löpt ut då och att Supermarket pågår. Om man kan få till branschdagar i höst kan det användas som ett pilotprojekt för andra senare kommande. Ulf berättar att AF Kultur haft branschdagar i samarbete med Humlab, där konstnärer inom digitala medier visade upp sina portfolios, och det kom gott om företag, gensvaret var stort. Det finns många fördelar med branschdagar, att helt enkelt skapa definition för konstnärerna som en faktisk bransch. Att nya sammanhang skapas. Mats ska göra en budget för branschdagarna så fort som möjligt och när den väl är satt, kan vi börja söka pengar. Möjligheten diskuterades om Marie skulle kunna få pengar från AF Kultur för arbetet med att förbereda branschdagarna. Marie föreslår att Ulf skall vara involverad i planeringsarbetet, inför Örnsköldsvik. Marie uppmanar alla att fylla på minnesanteckningar ang. branschdagarna, och dessa skall även sändas till Ulf P. Nytt möte med Marie, Ulf och Mats skall bokas in inom kort, någonstans i juni. Marie arvoderas för detta. Volym Mats informerade om planerna att omvandla Volym till en norrländsk konsttidskrift. Pengar för verksamheten skall sökas från Kulturrådet och det är konstkonsulenterna från främst Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten som står som projektsägare. Mats vill involvera Humlab i verksamheten, för att förbättra kommunikationsmöjligheter. Vill göra ett seminarium i september om skrivande, i samverkan med Volym. Eirin intresserad av att vara med i utvecklingsgruppen för att bl.a. se hur KC Nord kan knytas till projektet a) Eftersnack (evt med Mats de Wahl) Mats de Wahl deltog och diskussionen fortsatte om branschdagarna, om finansiering och arbetsfördelning. Mats föreslår: Dag 1 på branschdagarna är inriktat på jobb, möte med företag etc. Dag 2 är inriktat på kulturpolitik. Marie tipsar om litteratur: Värdet av konst av Caroline och Erik Modig. Eirin tipsade om David Karlsson som föredragshållare på branschdagarna och om hans bok En kulturutreding: pengar, konst och politik. Uppmanade alla att skaffa och läsa den. Sammanfattningsvis: Vad kan KC Nord ha för roll i detta? KCs stora styrka är ju överblicken över Norrlands konstverksamhet, men det finns andra mer administrativa områden, t ex ekonomi, där KC inte har resurser att jobba med det. Så KC är en värdefull samarbetspartner, men kan inte äga projektet, RCK måste vara projektägare 5

6 Nästa steg för Branschdagarna är att bygga upp en budget. Pengar skulle behövas för att anställa någon som kan administrera Branschdagarna, och här kanske AF Kultur kan gå in. Men då behövs kanske en arbetsgivare. Kan KC vara arbetsgivaren? Eller RCK? Mats menade att de kunde ställa upp om det behövdes. Ö-vik och Lars Ahlström kommer att ta hand om de praktiska sidorna. 21. Medlemsinformation a) Hemsidan KC Tipsar och medlemsbrev skicka till Bengt innan mailen går ut. Logga Länskultur läggs som nyhet, och under fliken Om KC Nord. Vad ska finnas på websidan? Ansökningsdatum och blanketter är det primära. Sidan är främst infobaserad, inte så bildmässig. Länksidan är värdefull och behöver utökas. Projektredovisningen är gammal och inaktuell och behöver uppdateras. Elisabeth har fått i uppdrag att leta fram medlemmars websidor och komplettera medlemsregistret på websidan. Ska också mot arvode göra länksidan så komplett som möjligt. Rebecca uppdaterar projektansökansblanketten (eller beskrivande text på websidan) att den sökandes slutredovisning skall informera att pengar erhållits från KC Nord. b) KC Tipsar (Anders) Obs, uppdatera info i footern, ny styrelse. Skicka ut upprop till medlemmar om att gå med i AF Kultur för att kunna närvara på branschdagar. Avvakta tills datum för branschdagar fastställts. Uppmaning till medlemmar att de lämnar uppgifter om sina egna websidor, till medlemsregistret. KC Tipsar tar med KC-specifika nyheter, och mindre av utsmyckningsuppdrag etc. Utsmyckningsuppdrag kan läggas ut på hemsidan. c) Medlemsbrev (Eirin) Eirin skickar ett nytt medlemsbrev i maj. Nyhet att lägga ut: Länskulturs ekonomiska stöd till KC Nord. Också om vilka som fått projektstöd och namn på nya medlemmar. d) Övriga frågor Ny broschyr skall göras, Bengt har fått detta uppdrag och skall lämna offert. KC Nords mail på Gmail sekreteraren kolla igenom och rensa. Nytt lösenord till mail och moln. Anders fixar detta. Lösenord ändras i början av maj. Diskuterades hur vi kan utnyttja att vi betalar abonnemang på Sverige Bygger. Förslag: Lägg in Sverige Bygger under Idéskissidan, för intresserade att kontakta förmedlare hos KC för aktuella uppdrag i den egna regionen. Ansvarlig antingen Lisbeth eller Bengt. 22. Avslutning a) Uppsummering av mötet (Alla) Rebecca: Var oroad att det skulle bli långt möte med alla projektansökningar, men tycker allt flutit på bra. Marie: Gillar att många saker tagits upp, tycker nya idéer om websidan låter bra, hotellbokningar gick bra. Nöjd med mötet. Kul att Mats kom. Bengt: Nöjd med mötet. Tycker pratet kring branschdagar varit bra. Elisabeth: Gillade diskussionerna kring projektansökningar, trodde att styrelsen bestämt sig i förväg. Anders: Mer passiv roll som sekreterare, men funkar bra. Eirin: Känts konstruktivt. Mötet med Af Kultur och Mats DV var bra. Vill ha lite mer delegering. b) Att göra Elisabeth: Sammanställa medlemmars egna hemsidor. Kolla att länksidan är aktuell och korrekt. Anders: Skicka ut antagnings/avslagsbesked till ansökande. Ut med KC Tipsar, när tillfället är rätt. Korrigera footer på KC Tipsar. Ändra lösenord i maj. Skicka KC tipsarmaterial till Bengt för publicering på websidan. Rebecca: Se över projektbidrags och ideskissblanketterna och texterna till det. Kontakta Sofie och se till att alla redovisningar är lagda på molnet, lägga över allt projektbidragsrelaterat material på molnet. Att börja formulera om kriterierna för 6

7 idéskiss så att vi kan fatta beslut på nästa möte. Skicka ut besked om bifall/avslag på idéskiss. Marie: Bestämma nästa branschdagsmöte med Mats, söka pengar, skriva projektbeskrivning till branschdagsmöte. Bevaka konstkonsulenttjänsten. Med Göran Österman möta Kulturutvecklings nya chef och kulturstrateg Anna Lindqvist. Bengt: Rensa och uppgradera/uppdatera websida, efter bästa förmåga rensa riksportalen och fräscha upp. Ge offert på ny folder. Eirin: Göra medlemsbrev i maj. Fortsätter kolla möjligheter att söka pengar till KC Nord. Kolla hur det går med Lisbeth. Åker på Huvudstyrelsemöte 26 maj. Tar upp Sverige Bygger-abonnemanget. c) Nästa styrelsemöte Prel v 42 el v 43 i Sundsvall eller Ö-vik. d) Arvoden Samtliga får 1,5 dagsarvode. Samtliga utom Rebecca får 0,5 researvode. Marie: Ytterligare 0,5 dagsarvode och 0,5 researvode för möte med Mats De Vahl. e) Övriga Frågor Huvudstyrelsemöte 26 maj Avhandlat. 23. Mötet avslutas. Sekreterare Anders Thyr Justerare Elisabeth Athle Ordförande Eirin Pedersen 7

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 Plats: Gyllne Uttern, Gränna Närvarande: Coco Dedering, Magnus Eriksson (anteckningar), Stig Hammarsten, Fredrik Holm, Jimmy Lundblad (från

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för. Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund. Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10.

Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för. Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund. Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10. Sida 1 av 76 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI! KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Tel/fax 08-32 44 80 kc-ost@konstnarscentrum.org www.konstnarscentrum.org/kcost Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet

Läs mer