Föredragande: Mats Granér och Tomas Ekberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragande: Mats Granér och Tomas Ekberg"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med beredningen för hållbar utveckling tis dag 28 april Plats : Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl ca Kaffe från kl Gemensam lunch ekologisk/närproducerad kl Ärenden Kommunalförbunden sammanträder i Biosalongen kl Länk till BHUs handlingar: Hålltid kl Upprop, handling bifogas 2. Val av justerare Hålltid kl Antagande av BHUs instruktion, handling bifogas Hålltid kl Flyg- och hotellbokningar till Bryssel oktober Föredragande: Linn Berntsson 5. Hålltid Analysen Tillståndet i Västra Götaland, handling bifogas Information och diskussion Föredragande: Mats Granér och Tomas Ekberg Hålltid VG2020, uppföljning och rekommendationer, handling bifogas - Första information och diskussion Föredragande: Fredrik Adolfsson, Emma Matsson och Mats Granér Dnr RS LUNCH kl Hålltid En regionreform enligt ansvarskommitténs förslag Information och diskussion Föredragande: Birgitta Losman Dnr RS: POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

2 Sammanträdesdatum: Sida: 2(2) Hålltid kl Kulturplanen Första information om processen Föredragande: Conny Brännberg och Ann-Charlott Eklund Dnr RS: RS Hålltid kl Klimatstrategin- Plan för hur vi når målen Första information om processen Föredragande: Kristina Jonäng och Birgitta Nilsson Dnr RS: Hålltid kl Sverigeförhandlingen Status och diskussion om gemensam strategi Föredragande: Birgitta Losman och Max Falk Dnr RS KAFFE Hålltid kl Fördyring av väg 168 Ekelöv Kareby. Diskussion kring hantering Föredragande: Max Falk Dnr RS: Hålltid kl Förslag till politisk påverkansgrupp för de lågtrafikerade järnvägarna - Diskussion och ställningstagande Föredragande: Max Falk Dnr RS: Hålltid kl Regional cykelstrategi, ingen föredragning, handling bifogas Dnr RS: RS Anmälningsärenden 15. Eventuellt tillkommande ärenden. Övrigt Har du förhinder vänligen meddela Solveig Fagerberg tfn: eller e-post: Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se) /Johnny Magnusson, Ordförande

3 Ärende nr 1

4 Ledamöter i beredningen för hållbar utveckling Regionens ledamöter Johnny Magnusson (M), ordförande Helen Eliasson, (S) 2:e vice ordförande Gunilla Levén (M) Birgitta Losman (Mp) Ulf Eriksson (C) Patrik Karlsson (S) Conny Brännberg (KD) Lars Nordström (FP) Anne-Charlotte Karlsson (S) Kristina Jonäng (C) Helen Persgren (MP) Claes Redberg (S) Ulrika Frick (MP) Daniel Andersson (FP) Lena Malm (S) Jan Alexandersson (V) Matz Dovstrand (SD) Kommunernas ledamöter Göteborgsregionen: Jonas Ransgård (M) Göteborg, 1:e vice ordförande Paula Örn (S) Ale Stefan Svensson (M) Partille Anneli Hulthén (S) Göteborg Skaraborg: Katarina Jonsson (M) Skövde Kjell Hedvall (S) Lidköping Peter Lindroth (S) Karlsborg Conny Johansson (S) Falköping Boråsregionen Sjuhärad: Ulf Olsson (S) Borås, 3 vice ordförande Margareta Lövgren (M) Mark Crister Persson (C) Tranemo Mattias Josefsson (S) Ulricehamn Annette Carlsson (M) Borås (Adjungerad i samband med Sverigeförhandlingen) Fyrbodal: Martin Carling (C) Dals-Ed Paul Åkerlund (S) Trollhättan Ingemar Samuelsson (S) Uddevalla Liselotte Broberg (M) Tanum

5 Sida: 2(2) Chefer Fredrik Adolfsson, Västra Götalandsregionen Staffan Rydén, Västra Götalandsregionen Peter Holmberg, Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Helena Söderbäck, Göteborgsregionens kommunalförbund Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund Joakim Svärdström, Boråsregionen Per-Olof Hermansson, Skaraborgs kommunalförbund Eva-Lena Albihn, Business Region Göteborg Thomas Jungbeck, Västkom Sekreterare Linn Berntsson, Västra Götalandsregionen Kommunikatör Camilla Lundén, Västra Götalandsregionen Föredraganden Thomas Ekberg, Västra Götalandsregionen Emma Matsson, Västra Götalandsregionen Ann-Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen Max Falk, Västra Götalandsregionen

6 Ärende nr 3

7 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Handläggare: Linn Berntsson Telefon: E-post: Till Beredningen för Hållbar utveckling BHU instruktion Förslag till ställningstagande BHU föreslår regionstyrelsen besluta: 1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa BHUs instruktion för enligt version Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige (RF) fastställde Västra Götalandsregionens politiska organisation för den kommande mandatperioden vid sitt sammanträde (RF ). Av RFs beslutshandling framgår bl. a BHUs uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut i för territoriet Västra Götaland strategiska frågor. Ett gemensamt agerande för Västra Götalands bästa ska åstadkommas i balans med den regionala och kommunala självstyrelsen. Detta ställer höga krav på förankring och en väl fungerande beredning och genomförande. Av central betydelse är uppdelningen mellan vilka ärenden som ska hanteras av BHU och vilka som kräver samverkan i andra former mellan kommunerna och respektive nämnd. Utgångspunkten är att de frågor som inte ska hanteras av BHU ska hanteras av kollektivtrafik-, regionutvecklings-, kultur- och miljönämnden tillsammans med kommunalförbunden och/eller enskilda kommuner beroende av frågans art och innehåll. Ställningstagande till vilka frågor som ska hanteras via BHU avgörs slutligen av BHUs presidium. För BHUs del innebär RFs beslut att även övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor ska beredas av BHU inför beslut av regionstyrelsen. Nytt i instruktionen jämfört med versionen för är: att BHU utökats med kollektivtrafiknämndens presidium och därmed utökas BHUs totala antal ledamöter med tre. Kommunernas representation är oförändrad med fyra ledamöter vardera från respektive kommunalförbund. ett poängterande stycke om att det finns ett särskilt samråd mellan kollektivtrafiknämnden och kommunerna genom kollektivtrafikråden vilket gör det Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 Datum Diarienummer RS (2) viktigt att BHU enbart behandlar de övergripande strategiska och principiella frågorna exempelvis Målbild Tåg 2035 och trafikförsörjnings-programmet. att Västra Götalandsregionens representation i presidiet utökats med regionutvecklingsnämndens ordförande liksom och att kommunernas representation i presidiet utökas från två till fyra ledamöter så att samtliga kommunalförbund blir representerade. Presidiets totala antal ledamöter blir då 7. att BHU presidium bereder de ärenden som kräver ett beslut i Regionstyrelsen vid en tidpunkt som innebär att det inte hinner beredas av BHU. Exempelvis vid nationella remisser med kort svarstid. Beredning Förslaget till instruktion för BHU har efter RFs beslut om den politiska organisationen utarbetats av regionutvecklingssekretariatet i dialog med den politiska sekreterargruppen i VGR. Västgruppen har berett förslaget inför behandling av BHU-presidiet och BHU. BHU behandlade ett förslag vid sitt sammanträden den 27 maj 2014 varvid några kompletteringar föreslogs. BHU-presidiet har därefter behandlat förslaget 24 juni och 10 oktober 2014 samt 13 februari och 2 april Instruktionen har inte behandlats av RS eller RF under hösten 2014 eller våren 2015 då behov funnits av kompletterande överväganden och avstämning med övriga reglementen för nämnderna inom VGR. Tidplan 1 april i Västgruppen 2 april BHU presidium 28 april BHU 2 juni RS 22 september RF Bilagor 1. Förslag till instruktion för BHU 2. Utdrag ur RFs beslut om den politiska organisationen 3. Inspel från Vänsterpartiet

9 1 (3) Instruktion Datum Diarienummer RS Instruktion för Beredningen för hållbar utveckling (BHU) - Ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling Uppdrag Beredningen för hållbar utveckling (BHU) syfte är att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen i gemensamma utvecklingsfrågor. BHUs främsta uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut i för territoriet Västra Götaland strategiska 1 frågor inom områdena regional utveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik. Visionen Det goda livet ska vara vägledande. Ett gemensamt agerande för Västra Götalands bästa ska åstadkommas i balans med den kommunala och regionala självstyrelsen. Detta ställer höga krav på förankring och en väl fungerande berednings- och genomförandeprocess. För att beredningens arbete ska bli effektivt är det viktigt att dess ledamöter är väl förankrade och har en position i sina respektive organ som möjliggör att de kan svara för de frågor som behandlas. BHUs arbetsform ska präglas av öppenhet och transparens, där ledamöternas obundna och gemensamma diskussion syftar till att nå enighet i de frågor beredningen behandlar. Viktiga frågor för BHU inom ramen för uppdraget är: strategiska frågor för långsiktig hållbar utveckling av Västra Götaland inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område infrastrukturfrågor avstämning och samordning av gemensamma EU-frågor avstämning, samordning och styrning av genomförandet av strategiprogrammet Västra Götaland 2020 Folkhälsokommittén och rättighetskommittén har uppdrag att i samverkan med BHU lyfta fram folkhälso- och rättighetsfrågorna som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling. Mandat och arbetsformer BHU är ett informellt samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. BHU har därför ingen självständig beslutanderätt. Dess uppgift är i första hand att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i strategiska frågor med betydelse för en hållbar 1 Med strategiska frågor menas i detta sammanhang övergripande inriktningsfrågor, som avser stödja en hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) och som rör området Västra Götaland t ex mål, program, principer och gemensamma handlingslinjer. Frågorna ska vara av intresse för både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

10 Datum Diarienummer RS (3) utveckling för territoriet Västra Götaland. BHU är oförhindrad att inom sig väcka och behandla övriga frågor som är av sådan karaktär att synpunkter från BHU är värdefulla för frågans behandling. Ställningstaganden från BHU överlämnas till regionstyrelsen som har att fatta de formella besluten. (Se undantag nedan). BHUs uppdrag som centralt samverkansorgan med kommunerna inskränker inte Västra Götalandsregionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden. Det åligger de fyra nämnderna att finna väl fungerande former för detta. BHU ska minst en gång per år samråda med folkhälsokommittén och rättighetskommittén om gemensamma frågor. Beredningsprocess Av central betydelse är uppdelningen mellan vilka ärenden som ska beredas politiskt av BHU och vilka som ska beredas av nämnderna. En ledstjärna för beredningens frågor är att de ska vara strategiska, avse territoriet Västra Götaland och vara av intresse för både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Slutligt ställningstagande till vilka frågor som ska hanteras via BHU avgörs av BHUs presidium. Vid de fall ett ärende kräver ett beslut i Regionstyrelsen vid en tidpunkt som innebär att det inte hinner gå upp i BHU, exempelvis vid nationella remisser med kort svarstid, bereds ärendet av BHU presidium. Då en fråga som BHU ska bereda berör annan nämnd, bör nämnden ha möjlighet att yttra sig över frågan innan den slutligt behandlas av BHU. Tidsramar och agenda sätts dock ofta av andra aktörer, varför en avvägning måste göras mellan behov av förankring å ena sidan och betydelsen av att påverka en process å den andra. Vid behandling av frågor av större dignitet bör arbetsgången vara att först presentera ärendet vid ett BHU-sammanträde och därefter återkomma vid senare möte för ställningstagande. Under mellantiden finns möjlighet för berörd nämnd att yttra sig. Om flera nämnder behandlat frågan och kommit till olika slutsatser avgörs Västra Götalandsregionens ståndpunkt av RS presidium. Enligt Avtal om ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, undertecknat av 49 kommuner och Västra Götalandsregionen i maj 2011, ska samverkansforum på regional nivå säkerställa samrådsmöjligheter mellan regionen och representanter för delregionerna. I och med att kollektivtrafikfrågorna lyfts in i BHU utgör BHU detta forum, och bereder övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Kollektivtrafikfrågorna är ett nytt område för BHU och där det också finns ett särskilt samråd mellan kollektivtrafiknämnden och kommunerna genom kollektivtrafikråden. Särskilt viktigt är därför att BHU enbart behandlar de övergripande strategiska och principiella frågorna exempelvis Målbild Tåg 2035 och trafikförsörjnings-programmet.

11 Datum Diarienummer RS (3) Västgruppen bereder på BHU-presidiets uppdrag de ärenden som ska behandlas av BHU. Västgruppen består av föredragande tjänsteman från regionutvecklings-, kultur-, miljö- och kollektivsekretariatet, Västkom samt de fyra kommunalförbunden och Business Region Göteborg. BHUs presidium ska minst en gång per år samråda med presidierna för folkhälsokommittén och rättighetskommittén om gemensamma frågor. Sammanträdesanteckningar, ställningstagande och avvikande mening Vid sammanträden ska kommunallagens bestämmelser om nämnder gälla i tillämpliga delar. Bland annat innebärande att sammanträdesanteckningar, inte protokoll, ska föras och i vilka besluten istället benämns ställningstaganden. BHU är inte sammansatt på ett parlamentariskt proportionellt sätt varför voteringsbeslut inte kan förekomma. Ledamot som har avvikande förslag i ett ärende ska redovisa detta i anslutning till hanteringen i BHU. Förslaget kan bifogas anteckningarna från sammanträdet. Beredningens sammansättning Ledamöter i beredningen utses enligt följande: Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande. En ledamot av regionstyrelsen representerande majoriteten. Presidierna i regionutvecklings-, kultur-, miljö- och kollektivtrafiknämnden. En företrädare för vart och ett av de partier i regionstyrelsen som annars inte skulle bli representerat, dessa kan utses ur regionstyrelsen eller ur regionutvecklings-, kultur-, miljö- eller kollektivtrafiknämnden. Ordföranden i RUN, Regionala utvecklingsnämnden. Kommunalförbunden Vardera fyra ledamöter. Beredningens presidium BHUs presidium ska bestå av totalt sju ledamöter. Regionstyrelsen presidium är ordförande och andre vice ordförande Ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden, utgör en ledamot Kommunalförbunden utser förste vice ordförande och tredje vice ordförande samt ytterligare två ledamöter. Denna instruktion träder i kraft den

12 Inspel till BHU-Instruktion Vänsterpartiet anser inte att BHU ska utgöra forum för samråd mellan kollektivtrafiknämnden och kommunerna. Vi anser att samrådet är en viktig del av nämndens ansvar som befolkningsföreträdare vilket kräver ett bredare samråd än det BHU kan erbjuda. Vi tycker att denna förändring också skulle innebära sådana förändringar i både BHU:s och kollektivtrafiknämndens reglemente att det borde vara en fråga som inte hanteras bara av det indirekt valda BHU. Vänsterpartiet stödjer förslaget att bjuda in Folkhälso- och Rättighetskommittén till BHU:s möte. Jan Alexandersson, Regionrådsersättare (V) och ledamot av BHU

13 1 Utdrag ur RFs beslut till VGRs politiska organisation Beredningen för hållbar utveckling (BHU) utökas med kollektivtrafikfrågor BHU är en gemensam beredning som består av personer utsedda av de fyra kommunalförbunden, regionstyrelsens presidium utökat med en representant för majoriteten, miljö-, kultur-, regionutvecklings- och kollektivtrafiknämndernas presidier samt en företrädare vardera för övriga partier som finns representerade i regionstyrelsen. De sistnämnda kan utses ur regionstyrelsen eller ur någon av nämnderna. Kommunalförbunden utser vardera fyra ledamöter i beredningen. Beredningens presidium består av två representanter från regionen och två från kommunalförbunden. Regionen tillsätter ordförande och andre vice ordförande. Beredningens uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut i för territoriet Västra Götaland strategiska frågor. Ett gemensamt agerande för Västra Götalands bästa ska åstadkommas i balans med den kommunala självstyrelsen. Detta ställer höga krav på förankring och en väl fungerande beredning och genomförande. För att beredningens arbete ska bli effektivt är det viktigt att dess ledamöter har mandat att svara för de frågor som behandlas. Eventuella avvikande förslag/uppfattningar ska redovisas i anslutning till ärendets hantering i beredningen och kan bifogas till anteckningarna. Av central betydelse är uppdelningen mellan vilka ärenden som ska hanteras av den gemensamma beredningen och vilka som kräver samverkan i andra former mellan kommunerna och respektive nämnd. Utgångspunkten är att de frågor som inte ska hanteras av beredningen ska hanteras av kollektiv-trafik-, regionutvecklings-, kultur- och miljönämnden tillsammans med kommunalförbunden och/eller enskilda kommuner beroende av frågans art och innehåll. Det åligger de fyra nämnderna att finna väl fungerande former för detta. Ställningstagande till vilka frågor som ska hanteras via den gemensamma beredningen avgörs slutligen av presidiet. Då tidsramar och agenda ofta sätts av andra aktörer, så måste en avvägning göras mellan behov av förankring å ena sidan och betydelsen av att påverka en process å den andra. En ledstjärna för beredningens frågor är att de ska vara av intresse för och beröra både kommunerna och regionen. Exempel på viktiga frågor för den gemensamma beredningen är: - strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av visionen Det goda livet. - inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område - infrastrukturfrågor - övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor

14 2 Ur rättighetskommittén uppdrag: Uppgifter för kommittén för rättighetsfrågor är att. - i samverkan med beredningen för hållbar utveckling lyfta fram rättighetsfrågorna som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling Ur folkhälsokommittén uppdrag:. Mot denna bakgrund krävs en nära samverkan mellan kommittén för rättighetsfrågor och kommittén för folkhälsofrågor. Bland annat kan kunskapsuppbyggnad och analysarbetet samordnas mellan kommittéerna. Likaså ska folkhälsokommittén i samverkan med beredningen för hållbar utveckling lyfta fram folkhälsofrågorna som förutsättningar för regional tillväxt och utveckling.

15 Ärende nr 5

16 Rapport 2015:2 Tillväxt och utveckling Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 Invånarperspektivet

17 Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 Västra Götalandsregionen Tillväxt och Utveckling Rapport Tillväxt och Utveckling 2015:2 Kontaktpersoner Tomas Ekberg Chefanalytiker, Mats Granér Chef Analys och uppföljning, 1

18 Tillståndet i Västra Götaland 2014/15 Invånarperspektivet Vision Västra Götaland Det goda livet och hållbar utveckling Västra Götalandsregionen genomför en gång per år en samlad analys av tillståndet i regionen i ett invånarperspektiv. Syftet är att bidra med ett neutralt faktabaserat underlag och till en gemensam bild av utvecklingen, i samband med diskussionen kring mer långsiktiga prioriteringar, i regionens budgetarbete etc. Detta är årets rapport. Den är framtagen inom sekretariaten för Tillväxt och utveckling. Utgångspunkt är Vision Västra Götaland Det goda livet. Invånarna och deras förutsättningar och syn på sina liv och på möjligheterna att leva ett bra liv i Västra Götaland står i centrum. Långsiktigt är hållbar utveckling en förutsättning för det goda livet. Hållbar utveckling är också sedan regionen bildades gemensam värdegrund för utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov i dag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att förverkliga sina visioner. Det innefattar ett globalt perspektiv. Det förutsätter förutom mänsklig välfärd och utveckling en väl fungerande ekonomi och en miljö med livskraft. Vision Västra Götaland ger en modell för att värdera om utvecklingen är hållbar. Sex variabler används i varje dimension. I den ekonomiska dimensionen diskuteras utvecklingen av ekonomisk tillväxt, produktivitet, finansiell stabilitet, investeringar/sparande, nyskapande och infrastruktur. I den sociala dimensionen analyseras utvecklingen inom de områden som utgör basen för ett bra liv; arbete, hälsa, delaktighet, kultur, inkomster och utbildning. I miljödimensionen diskuteras biologisk mångfald, biologiska system, klimatpåverkan, miljöns påverka på hälsan, produktions- och konsumtionsmönster samt miljökvalitet i stort. Om utvecklingen ska ses som hållbar bör i princip alla variabler utvecklas i rätt riktning. Skillnader som beror på kön eller ursprung ska minska. I geografin likväl som för invånarna är det viktigt att den utveckling som sker inte bara gäller vissa grupper eller delar av regionen. Samtliga variabler och perspektiv ingår i nedanstående analys. Inom vissa områden förändras de grundläggande förutsättningarna långsamt. Tyngdpunkten i beskrivningarna skiftar. Rapporten för 2014/15 lägger ett särskilt fokus på trender och tendenser när det gäller invånarnas syn på demokrati och offentlig service, entreprenörskap, arbetslöshet, klimatpåverkan, utvecklingen i olika delar av regionen, integration och befolkningsutveckling. Mycket hög andel invånare nöjda med sina liv i Västra Götaland - arbete centralt Västra Götalands vision är Det goda livet. Fler än nio av tio invånare i Västra Götaland är nöjda med sina liv. Trenden de senaste femton åren är tydlig. Andelen som är mindre eller inte alls nöjda minskar något. Fler än vid någon tidigare mätning var mycket nöjda med livet I ett europeiskt och internationellt perspektiv är andelen nöjda invånare mycket hög. Andelen invånare som var mycket nöjda med sitt liv var högre i Västra Götaland (38 %) än i Stockholm, Skåne och Sverige (34 %), medan andelen som inte var nöjda var i stort sett densamma (7 %). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 Hur nöjd är du på det hela taget med ditt liv? Västra Götaland, % Inte Ganska Mycket God hälsa Stark förort Pensionär Har arbete Låg inkomst Ensamstående Medelhälsa Utrikes född Förort GBG Låg tillit Arbetslös Förtidspens. Dålig hälsa Inte nöjda med livet, Västra Götaland, % Snitt Sverige och Västra Götaland Källa: Göteborgs Universitet, SOM-institutet 2

19 I s.k. resurssvaga områden i Göteborg var andelen mycket nöjda invånare betydligt lägre (24 %) och andelen invånare som inte var nöjda med sitt liv högre (15 %). De som inte är nöjda med sina liv i Västra Götaland är oftare arbetslösa, har låg tillit till andra, är utslagna i förtid från arbetsmarknaden; allt faktorer som leder till en dålig hälsa. Närmare hälften av de som upplever sin hälsa som sämre är inte nöjda med sina liv. 1 Hög tillit, positiv syn på demokrati och offentlig service, ökad misstro mot politiska beslutsfattare Mellanmänsklig tillit är en helt central fråga för ett väl fungerande samhälle och avgör i mångt och mycket förutsättningarna för välfärd och ekonomisk utveckling. Nio av tio invånare i Västra Götaland litar på andra människor. Sex av tio har mycket stor tillit till andra. Värdena är, liksom i Sverige och Norden i övrigt, höga i ett internationellt perspektiv och har varit stabila de femton år SOM-institutet mätt invånarnas vanor och syn på utvecklingen i Västra Götaland. En stor majoritet av Västra Götalands invånare är också nöjda med hur demokratin fungerar, såväl i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen som i hemkommunen. Demokratin nationellt har högst förtroende. Kommun och region ligger på i stort samma nivå, strax bakom. Efter ett decennium med ökat förtroende för demokratin minskar andelen nöjda invånare något efter Denna utveckling speglas också i ett minskat förtroende hos invånarna för hur politiker i kommuner och region sköter sina uppgifter. Fler invånare ansåg 2013 att kommun- och regionsstyrelsen sköter sina upgifter ganska eller mycket dåligt än att de sköts ganska eller mycket bra. Det är första gången det inträffar för både kommun- och regionstyrelse sedan mätningarna startade Samtidigt ökar intresset för politik och invånarnas syn på sina möjligheter att påverka politiken stärks. Tilltron till den offentliga sektorns förmåga att sköta saker och ting är den högsta uppmätta någonsin i Västra Götaland. En mycket klar majoritet är emot att minska den offentliga sektorn, vill höja kommunalskatten hellre än att minska servicen, är emot att sänka skatterna generellt, vill inte tillåta vinster i skattefinansierad vård, skola, omsorg och är negativa till att mer av äldreomsorg, sjukhus och skolor bedrivs av företag. Beslutet om att höja landstingsskatten med tre procent (35 öre) i Västra Götalandsregionen från 2015 har inte heller lett till några märkbara negativa reaktioner Hur sköter kommunstyrelser resp. regionstyrelse i Västra Götaland sina uppgifter? Balansmått - Andel som svarar bra minus andel dåligt Kommun Region Brukares bedömning av service i Västra Götaland Balansmått - Andel nöjda minus andel missnöjda Källa: Göteborgs Universitet, SOM-institutet Den positiva synen på offentlig sektor och offentlig service är inte förvånande. Inom i princip alla serviceområden är en stor majoritet av de invånare som brukar servicen nöjda. Värdena sjunker något under senare år men är fortsatt mycket positiva. Vårdcentraler och folktandvård får höga betyg i jämförelse med Sverige i övrigt. Personalen i vården är den yrkesgrupp som invånarna genomgående ger högst betyg. Medan en hög medicinsk kvalitet, bra bemötande och relativt god tillgänglighet i vården i Västra Götaland 1 Bergström, Ohlsson (2014), Brytningstider s.24 ff, SOM-rapport nr 62 3

20 ses som ett resultat av personalens ansträngningar, verkar det som de brister invånarna upplever när det gäller vårdens organisation ses som politikernas ansvar. 2 Generellt god hälsa bland Västra Götalands befolkning tydlig problembild Hälsoläget bland befolkningen i Västra Götaland är generellt sett bra och folkhälsan utvecklas i huvudsak positivt. Nästan tre av fyra invånare bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra Utvecklingen de senaste fem åren är positiv och såväl för kvinnor (71 %) och män (76 %) är värdena bättre än för genomsnittet för riket. En av tio anger att de har dålig hälsa och en av fyra har någon form av långvarig sjukdom som minskar arbetsförmågan. Kvinnor med kort utbildning har generellt sämre utveckling av hälsan. Geografiskt har invånarna i nordöstra Göteborg den högsta andelen med självskattad dålig hälsa, psykiska besvär, dagligrökare och stillasittande fritid. En högre andel har här avstått från att söka vård trots behov. Andelen med socialt deltagande och stöd är lägre. Utfallet kan till stor del förklaras av att invånare som är arbetslösa och har sjuk-/aktivitetsersättning är högre i dessa delar av regionen Förväntad medellivslängd vid födseln Västra Götaland, Stockholm AB kvinnor VG kvinnor AB män VG män Källa: SCB, Anm: VG=Västra Götaland, AB=Stockholms län Den förväntade medellivslängden fortsätter öka och är 83,5 år för kvinnor och 79,8 för män. Ökningen är något svagare än för Stockholm. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar, liksom rökning. Utvecklingen av värk, psykisk ohälsa samt höga värden för övervikt och fetma oroar. Unga kvinnor är en utsatt grupp när det gäller psykisk hälsa. Var fjärde kvinna mellan 16 och 29 år anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. En av fem invånare är generellt i samma situation. Den psykisak ohälsan har ökat något de senaste fem åren. Västra Götalands värden är i nivå med rikets. Invånarnas upplevelse av sin hälsa och faktiska hälsa kan främst kopplas till deras sociala och ekonomiska situation. Skilda livsvillkor och levnadsvanor är en huvudförklaring. Kort utbildning och arbetslöshet är riskfaktorer för sämre hälsa. Stark ekonomisk tillväxt i näringslivet och ökade inkomster i en allt mer urban ekonomi Den ekonomiska tillväxten i Västra Götaland, mätt som förändring av lönesumman, har varit högre än den svenska och i stort i nivå med Stockholm det senaste året. Motsvarande beskrivning gäller utvecklingen de senaste fem åren, efter finanskrisen Utvecklingen av produktiviteten följer i stort samma mönster. Inom Västra Götaland är tillväxten högst i Göteborgsregionen följt av Boråsregionen och Skaraborg medan SAABs konkurs ger ett tydligt hack i kurvan i Fyrbodal från Omsättningen i näringslivet har de senaste två åren ökat mer i Västra Götaland än i Stockholm och för riket. Den privata tjänstesektorn leder utvecklingen medan omsättningen i industrin minskar. Strukturomvandlingen fortsätter och ger i längden en lokal och regional ekonomi med fler ben att stå på och förutsättningar för ett minskat beroende av omvärlden. OECD konstaterar att Västsverige nu är en region med högt utbud av kvalificerad arbetskraft och en hög efterfrågan i ekonomin och att det ger bra förutsättningar för 2 Bové, Bergström (2013) SOM-rapport 2013:5, innehåller de tabelldata som analyseras i texten 4

21 jobbskapande. 3 Näringar som primärt utvecklas i urbana miljöer, som privata tjänster, handel, transporter, hotell, restaurang etc står idag för 4O procent av förädlingsvärdet, och för merparten av tillväxten i ekonomin det senaste decenniet. 4 Vi kan också slå fast att Sveriges offentliga finanser är fortsatt stabila, men också att investeringarnas andel av BNP är fortsatt låga internationellt sett. Källa: SCB Konjunturbarometer för Västra Götaland hösten 2014 Den västsvenska ekonomins tydligaste profil är omfattande investeringar i forskning och utveckling. Investeringar som framförallt genomförs av storföretagen i regionen. Satsningarna inom FoU är bland de högsta i världen i förhållande till befolkning och produktionsnivå. Industrins investeringar i byggnader och maskiner minskar samtidigt trendmässigt även om 2014 ser något bättre ut än Investeringar i bostäder ökade under 2013 men var fortfarande lägre än 2010 och låga i ett historiskt perspektiv. 34 av regionens 49 kommuner anser att de har brist på bostäder. En ökning med fem kommuner från Förvärvsinkomsterna i Västra Götaland ökar i takt med utveckling i Sverige. Skillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Mellan 2002 och 2012 ökade medelinkomsten för kvinnor i Västra Götaland med en tredjedel och från 73 till 77 procent av männens. 5 Många internationella bedömare anser idag att utvecklingen av medianinkomsten är den viktigaste indikatorn att följa för samhällsutvecklingen i stort. Under senare år har den minskat i t.ex. USA och Frankrike, något som skapar en situation där merparten av invånarna inte får del av den utveckling som sker. I längden riskerar det leda till svåra demokratiska problem. I Sverige fortsätter medianinkomsten att öka i takt med inkomstutvecklingen i stort. Kvinnors medianinkomst ökade med 35 procent i löpande priser mellan 2002 och 2012 och från 77 till 79 procent av männens. Ungt entreprenörskap visar på framgångsrikt utvecklingsarbete och ger hopp om framtiden Antalet nya företag i Västra Götaland ökade till den näst högsta nivån någonsin under företag startades. Västra Götalands andel av samtliga nystartade företag i riket motsvarar nu i stort befolkningsandelen och andelen var den högsta sedan mätningarna startade Utvecklingen under 2014 är mer avvaktande. Andelen nya företag i förhållande till befolkningen är fortfarande högre i Stockholm och i Skåne men gapet minskar under senare år. Det är fortfarande dubbelt så vanligt att män startar företag som att kvinnor gör det. Mycket lite händer. Den könsuppdelade arbetsmarknaden spelar sannolikt en betydande roll för detta. Kvinnor dominerar i offentlig sektor, män i den privata. Entreprenörskap är samtidigt så mycket mer än nyföretagande. Det handlar ytterst om synen på möjligheterna att skapa en egen framtid, oavsett om det är som företagare, i livet i stort eller i arbetslivet. Västra Götalandsregionen har sedan starten drivit ett ambitiöst utvecklingsarbete för entreprenörskap. 3 OECD (2014) Job Creation and Local Economic Development 4 Västra Götalandsregionen (2015) Den fula ankungen Västsvensk utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv, Rapport Tillväxt och utveckling 2015:1 5 I dessa värden tas ingen hänsyn till fördelning på yrken etc 5

22 Fokus har legat på förändring från unga år och i synen på entreprenörskap i offentlig sektor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt. Västra Götaland har högst andel unga i Sverige som kan tänka sig bli företagare. Det gäller hela tre av fyra invånare i åldern år, motsvarande andel för de mellan 31 och 70 år är fyra av tio. Fyra av tio unga i Västra Götaland skulle föredra att driva ett eget företag istället för att vara anställd. Sex av tio av dessa säger att det beror på möjligheterna att arbeta mer självständigt och att utveckla egna idéer. Fyra av tio ser personlig utveckling som ett viktigt skäl. Att utbildningssystemets förändring och projekt som ungt entreprenörskap med flera spelat roll är uppenbart. En av tre under 30 år säger att de har fått en bild av hur det är att driva företag i sin utbildning. Fyra av tio att de har blivit uppmuntrade att bli entreprenörer. I befolkningen i övrigt är motsvarande värden hälften respektive en fjärdedel så höga. Invånare i Västra Götaland i olika åldrar som ställer sig positiva till olika påståenden, % Kan tänka sig bli företagare Vill helst var företagare Uppmuntrad bli entreprenör i skola år år Lärt sig om att driva företag i skolan Källa: Tillväxtverket Entreprenörskapsbarometern 2013 Sysselsättning och arbetslöshet utvecklas bra, också i förhållande till omvärlden Sysselsättningen i Västra Götaland har ökat med närmare personer motsvarande höga 1,8 procent det senaste året. Antalet sysselsatta, drygt tredje kvartalet 2014, är den högsta nivån någonsin. Andelen sysselsatta har också ökat något och är högre än för genomsnitttet i Sverige. I förhållande till läget i samband med finanskrisen för fem år sedan har antalet sysselsatta i Västra Götaland ökat med tio procent samtidigt som andelen arbetslösa och andelen som inte är i arbetskraften minskat med lika mycket. Arbetslösheten har minskat från 8,9 till 7,2 procent. 6 Värdena ska läsas mot bakgrund av de senaste sex årens dramatiska utveckling på arbetsmarknaden. Finanskrisen slog hårt i Västra Götaland. Mellan 2008 och 2009 minskade antalet jobb med eller nästan fyra procent på ett år. 7 I Stockholm och Skåne var motsvarande värden och en procent respektive och två procent , mer än vart tionde, industrijobb slogs ut på ett år i Västra Götaland och bidrog til en nedgång på arbetsmarknaden inom de flesta branscher. Den starkare utvecklingen i Stockholm förklaras främst av ökningar av jobb inom offentligt finansierad service. Mellan 2009 och 2013 skapades nya jobb i Västra Götaland. Urbana miljöers försteg syns tydligt. Hotell och restaurang och företagstjänster ökar snabbast, med ca 20 procent var på fyra år. Bygg, fastighetsverksamhet och offentlig förvaltning ökar med mer än tio procent. Strukturomvandlingen inom industrin har fortsatt. Minskningen är jobb netto och industrin står nu för 15 procent av jobben i Västra Götaland. Totalt är tillväxten av nya jobb från 2009 på samma nivå som i Skåne och något långsammare än i Stockholm. Inom företagstjänster, fastighetsverksamhet och kommunikation är jobbtillväxten snabbare i Västra Götaland än i båda de andra storstadsregionerna. För handel, finans- och försäkring, kultur och personliga tjänster är den långsammare. 6 Värden från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) tredje kvartalet respektive år 7 Senaste värden från den detaljerade statistiken kring arbetsmarknad och sysselsättning från SCB, RAMS 6

23 Utveckling av jobb i utvalda näringar Västra Götaland, Index 2008= Hotell mm Företagstj. Bygg Utbildning Vård/omsorg Handel Industri Källa: SCB Knappt personer var arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder i oktober Arbetslösheten har utvecklats bättre än i Stockholm och Skåne. Utvecklingen jämfört med föregående år är bättre i Västra Götaland än i Stockholm och Skåne under varje månad de senaste tre åren. Skåne, som i debatten i Västsverige ofta framställs som det föredöme vi borde efterlikna, hade hösten 2014 en arbetslöshet som även i faktiska tal var högre än i Västra Götaland. En arbetslöshet i Västra Götaland på skånsk nivå skulle i oktober 2014 inneburit fler arbetslösa invånare i vår region. Arbetsmarknadens relativt starka utveckling de senaste två åren har inneburit att kvinnors och mäns arbetslöshetsnivåer närmat sig varandra. Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att män drabbas snabbare och mer än kvinnor i de konjunkturnedgångar som har en bakgrund i den internationella utvecklingen, men också att tillväxten av jobb på den manliga arbetsmarknaden är relativt stark när uppgången blir mer uthållig. Det senaste årets utveckling innebär också att antalet långtidsarbetslösa och de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, men deltagit i olika åtgärder, minskat relativt snabbt. Detta är ett trendbrott jämfört med året innan. De stora skillnaderna mellan de som har en eftergymnasial utbildning och de som inte har genomgått gymnasiet består. I den första grupen var arbetslösheten fem procent 2013, i den andra 20 procent Unga (16-25 år) som varken är i arbete, utbildning eller praktik, andel av befolkning år, % Töreboda Gullspång Åmål Tibro Mellerud Trollhättan Essunga Vänersborg Bengtsfors Götene Uddevalla Dals-Ed Tidaholm Herrljunga Lilla Edet Falköping Vårgårda Lysekil Mariestad Svenljunga Vara Ulricehamn Sverige Lidköping Mark Grästorp Västra Götaland Hjo Skara Munkedal Göteborg Alingsås Bollebygd Borås Sotenäs Stenungsund Ale Partille Strömstad Lerum Öckerö Färgelanda Mölndal Skövde Tranemo Karlsborg Orust Härryda Kungälv Tjörn Tanum Källa: SKL, Folkhälsoenkäten 2014 Ungdomsarbetslösheten har minskat med nästan en fjärdedel de senaste två åren. Den har även minskat något för unga som är födda i andra länder. Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet (20 %) när samtliga unga som söker arbete (även de som studerar) räknas in. När det gäller andelen unga som varken studerar, arbetar eller är i praktik har Sverige en av de lägsta nivåerna i EU tillsammans med Österrike Tyskland, Danmark och Nederländerna. 8 I Italien och Grekland var motsvarande tal en av fem. I Västra Götaland 8 Den engelska beteckningen NEET används ofta och innebär just Not in Education, Employment or Training 7

24 tillhör Töreboda, Gullspång, Åmål, Tibro, Mellerud, Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Bengtsfors de som har en hög andel unga i gruppen som inte gör något. Utanförskap som minskar och fördjupas hälften av de vuxna arbetslösa födda i andra länder Den relativt snabba sysselsättningsutvecklingen har inneburit att andelen av de arbetslösa som bedöms tillhöra gruppen utsatta ökat från fem till sex av tio. 9 Tendenserna är oroande. Av samtliga vuxna arbetslösa (25-64 år) är mer än hälften födda i ett annat land (51%). Andelen har ökat från 43 procent för tre år sedan. I Stockholm (60 %) och Skåne (54 %) är värdena än mer alarmerande. Extraordinära insatser lär behövas för att ändra situationen. Klyftorna mellan de som är innanför och utanför i samhället förtydligas och fördjupas. Arbetslösa vuxna år, andel utrikesfödda Västra Götaland oktober, % Offentligt försörjda "helårspersoner" i Västra Götaland, % av bef Ek. bistånd Arbm.åtgärder Arbetslösa Aktiv.ersättning Sjukpenning Andel av de arbetslösa i åldern år som är födda utrikes, % Källa: Arbetsförmedlingen Källa: SCB Det samlade utanförskapet, mätt i andelen helårspersoner som försörjs av samhället (sjukpenning, ekonomiskt bistånd, arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsåtgärder och förtidspension ), har samtidigt varit relativt konstant och historiskt sett lågt i Västra Götaland de senaste tre åren. Från mycket höga andelar efter den djupa krisen i inledningen av 1990-talet till en femtedel under första halvan av förra decenniet och efter finanskrisen, till ca 15 procent i dag. Andelen som fick sin försörjning via olika bidragssystem var för andra året i rad lägre än i Skåne. Skillnaden mot Stockholm är fyra procentenheter. Det motsvarar fler försörjda helårspersoner på ett år i Västra Götaland. Av de som försörjs av samhället hör fyra av tio till gruppen som får aktivitetsersättning. En femtedel deltar i arbetsmarknadsåtgärder respektive har sjukpenning. Resterande 20 procent fördelas på ekonomiskt bistånd och arbetslösa. Från 2010 till 2013 har antalet som har sjukpenning ökat relativt snabbt och antalet med ekonomiskt bistånd ökat något. Antalet personer i aktivitetsersättning har minskat med en femtedel och antalet arbetslösa med en fjärdedel. Även dessa tal tyder på en ökad uppdelning i samhället. En kulturregion med aktiva och relativt trygga invånare som oroar sig för samhällsutvecklingen Andelen i befolkningen som umgås med vänner (nio av tio) och grannar (hälften) någon gång per månad är i stort sett konstant över de senaste femton åren. Det gäller också olika typer av kulturkonsumtion som att gå på teater, konserter, idrott. Andelen frekventa museibesökare ökar över tid. Västra Götalandsregionens kultursatsningar är fortsatt de största per invånare i landet. Ett arbete för att bredda deltagandet så att det bättre speglar befolkningen i sin helhet pågår. För de största institutionerna Göteborgoperan, Konserthuset och Göteborgs Stadsteater - går det relativt trögt. Det är fortsatt främst de med lång utbildning och hög inkomst, kvinnor och äldre som utnyttjar utbudet. Det är samma grupper som oftast konsumerar kultur som t.ex. museum eller läser böcker. 10 Föreningslivet är samtidigt aktivt, evenemangen många och riktar sig till en allt bredare publik. Förutsättningarna för invånarna att själva skapa kultur i olika former ökar, inte minst via internet. 9 Arbetssökande med kort utbildning, födda utanför Europa eller med funktionsnedsättning, Af:s definition 10 SOM-Institutet Rapport 2014:9 Scenkonst i Västsverige

25 Att invånarna i Västra Götaland känner sig trygga i sin vardag är en grundförutsättning för ett bra liv. I intervjuundersökningar minskar andelen invånare i Västra Götaland som säger att de utsatts för brott mot person eller våldsbrott och är också lägre än i Skåne och Stockholm. Även andelen som känner sig otrygga i det egna bostadsområdet minskar och är i dag ca 15 procent i Västra Götaland, lägre än i Skåne och Stockholm. Ungefär en av tio invånare i Västra Götaland uppger att de upplever en otrygghet som påverkar deras livskvalitet. En relativt hög andel av befolkningen i Västra Götaland (en dryg femtedel) är oroliga över brottsligheten i samhället i stort. Samma situation gäller i Skåne. Andelen minskar över tid. Sex av tio har mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet. Nivån är i stort densamma i hela Sverige. Antalet faktiska anmälda brott per invånare har varit relativt konstant under de senaste sex åren. De anmälda brotten är betydligt färre än i Stockholm och Skåne. Brotten mot liv och hälsa är relativt sett få i Västra Götaland. Stöld och rån är det enda område med ett högre antal brott per invånare än för genomsnittet för Sverige. Värdena är dock betydligt högre i t.ex. Skåne. Skadegörelse är den enda brottstyp där nivån är högre i Västra Götaland än i Skåne. Ökade utbildningsnivåer men stora skillnader inom regionen och mellan kvinnor och män Fyra av tio i åldersgruppen år i Sverige och Västra Götaland har i dag en eftergymnasial utbildning. Ökningen de senaste tio åren är något snabbare i Västra Götaland än i Sverige. Procentuellt har ökningen varit högst i Boråsregionen och Skaraborg medan utvecklingen i Göteborgsregionen är något långsammare än rikets. På grund av stora skillnader i utgångsvärde ökar andelen högskoleutbildade ändå snabbast i Göteborgsregionen och bara här snabbare än för riket. Skillnaderna mellan de olika delarna fortsätter därmed att öka något. Antalet högutbildade har ökat med drygt personer på tio år i Västra Götaland. Av dessa bor nästan i Göteborgsregionen och närmare är kvinnor. Befolkningens utbidningsnivå är en central faktor för förutsättningarna för utveckling på de lokala arbetsmarknaderna. Det gäller inte minst i en ekonomi som kräver både ökade kunskaper och ökad specilaisering i uppgifter. Sett till hela befolkningen har Göteborgs lokala arbetsmarknad den överlägset högsta andelen högskoleutbildade för både kvinnor och män samtidigt som andelen högskoleutbildade växer snabbast i Göteborgs LA. Utbildningnivån på de lokala arbetsmarknaderna har en tydlig koppling till marknadens storlek (befolkningsunderlag). Att fortsätta bygga samman Västsverige med modern hållbar transportinfrastruktur är en helt central fråga för framtiden. Högskoleutbildning Lokala arbetsmaknader Västra Götaland, % befolkning år Eftergymnasial utbildning Riket, Västra Götaland, regiondelar/kön, år, 2002 och 2012, % Bengtsfors Strömstad Lidköping Skövde Borås Kvinnor 2013 Män Trollhättan 0 Göteborg Källa: SCB I grunden bra miljö men lång väg kvar om vi ska ta vårt ansvar för biologisk mångfald Sverige bedöms vara det land i världen som har lägst skadeverkningar på människors hälsa av miljö och har dessutom ett ekosystem som är i relativt gott skick. Nya utmaningar tillkommer dock hela tiden. Vägen till en giftfri miljö är lång. Situationen är direkt bekymmersam när det gäller att nå internationella mål för miljön som handlar om fiske, jordbruk (mätt som omfattning av subventioner mm), biologisk mångfald 9

26 (mätt som andel skyddad mark, vatten, hav). I det senare fallet är Västra Götaland långt från målet om 17 procent skyddad mark regionalt inom varje vegetationsområde. 11 Den övergripande bilden av Sverige är i princip direkt överförbar på Västra Götaland. De tydligaste miljöproblemen handlar om utfiskning och havsmiljö, om övergödning och om bristande skydd för våra biologiska system och för biologisk mångfald. Medvetenheten om situationen är stor men förändringen tar tid och kräver resurser. Västra Götaland har samtidigt landets största arealer av ekologisk odling. I regionen sker närmare en fjärdedel av den ekologiska odlingen i Sverige. Andelen av den totala svenska arealen jordbruksmark uppgår till 17 procent. Andelen omställd mark i Skåne ligger i närheten av fem procent. Environemntal Protection Index 2014 Yale för Sverige Nivå: Hur väl lever vi upp till internationella mål (vänster axel). Rank av 178 länder i världen (höger) Nivå Rank Källa: YALE Möjligt trendbrott i klimatarbetet och tydlig klimateffektivisering i ekonomin, men... De klimatpåverkande utsläppen i Västra Götaland har minskat från 8,6 ton per invånare år 1990 till 7,0 år Värdena har varierat över konjunkturen och den egentliga riktningen har varit osäker. Från 2010 syns ett trendbrott. Utsläppen totalt och per invånare har, i en period med en växande ekonomi i Västra Götaland, minskat med knappt fem procent per år. Minskade utsläpp från transportsystem och energiproduktion är huvudorsaken bakom förändringen. Med en fortsatt hypotetisk utveckling i denna takt skulle nivåer kring 3,0 ton per invånare och år nås kring år Mellan år 2000 och 2012 minskade utsläppen av klimatpåverkande gaser, i förhållande till det samlade värdet av det som produceras i Västra Götaland, med hela 25 procent, i fasta priser. En utveckling som måste ses som en betydande klimateffektivisering av ekonomin. Utsläppen i Sverige har minskat med knappt tre procent Klimatpåverkande utsläpp , Totalt, Invånare, BRP, Index 2000= "CO2" totalt Per invånare Per BRP Källa: SCB, Naturvårdsverket 11 Yale Environmental Performance Index epi.yale.edu/epi 12 Naturvårdsverket

27 Ett ambitiöst arbete bedrivs sedan länge i Västra Götaland för att ta ett ökat klimatansvar. Synliga resultat av detta är till exempel att Västra Götaland är ledande inom områden som vindkraftsutbyggnad, energieffektivt byggande, utveckling av ett biogasbaserat transportsystem m.m. Antal passagerare inom kollektivtrafiken i Västra Götaland ökade med 20 procent mellan 2010 och En ökning som fortsatte 2013 men verkar ha stannat upp under januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Biltrafiken har minskat med knappt tio procent hösten 2014 jämfört med hösten Det motsvarar sammantaget färre passager med bil per dag på de platser där skatten tas ut. I ett konsumtionsperspektiv där klimatpåverkande utsläpp av det vi konsumerar i Västra Götaland, oavsett var de sker, står i centrum är utvecklingen inte lika positiv. Utsläppen ökar och i någon mån riskerar vi en situation där vi utvecklar en klimateffektiv region där vi fortsätter leva relativt klimatpåverkande liv. Ett fortsatt fokus och ökade insatser är nödvändigt om målet om en fossiloberoende ekonomi år 2030 ska kunna nås. Det handlar om tekniska lösningar, utvecklad infrastruktur som gör att ny teknik kan användas och inte minst om förändringar av normer, värderingar och vanor som bidrar till nya livsmönster, och som gör att ny teknik och infrastruktur faktiskt används. Jämställdhet - fastnat i utnötta spår? Vid internationella jämförelser är Sverige ett i många avseenden jämställt samhälle. Utvecklingen under senare år stämmer dock till eftertanke. Lönerna har jämnats ut långsiktigt men takten har avtagit. Män är arbetslösa i högre utsträckning, kvinnor har oftare mer otrygga arbetsförhållanden. Utbildningsklyftorna fortsätter att öka och den uppdelade arbetsmarknaden förändras mycket långsamt. Kvinnors utbldningsnivå är genomgående högre än mäns och skillnaderna ökar i alla delar av regionen både procentuellt och andelsmässigt. Skillnaden är sju procentenheter i Göteborgsregionen och mer än tio procentenheter i de andra regiondelarna. I Göteborgsregionen har mer än hälften av kvinnorna en eftergymnsial utbildning i dag. I Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal har en fjärdedel av männen eftergymnasial utbildning. 50 Högskoleutbildning Sverige och Västra Götaland Andel av befolkning år, Kvinnor och Män Riket Kv VG Kvinnor VG Män Riket Män Källa: SCB Arbetet med att bygga en gemensam region blir allt viktigare Dagens globaliserade och högt specialiserade kunskapsekonomi driver närmast obönhörligt tillväxt av befolkning och ekonomi mot storstadsregioner och andra större städer och arbetsmarknader, så också i Västra Götaland. För kommuner med ett litet befolkningsunderlag och med längre avstånd till större arbetsmarknader blir utmaningarna stora. Befolkning och sysselsättning utvecklas sämre. Insatser som bidrar till att utsatta kommuner kan länkas bättre, i alla aspekter, tlll större centra och de resurser som finns där är avgörande liksom satsningar på att stärka det sociala kapitalet generellt. Arbetslösheten är mycket låg utmed västkusten men också i förortskommunerna kring Göteborg. Den är hög i mer traditionella industriorter i Skaraborg och mer generellt i Dalsland. Den är fortsatt mycket hög i Trollhättan och hög i de kommuner runt Trollhättan där en stor del av ekonomin hade koppling till SAAB. De södra delarna av Boråsregionen som ofta tidigare utmärkt sig för en exceptionellt låg arbetslöshetsnivå har 11

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Skilda digitala världar

Skilda digitala världar Skilda digitala världar Skilda digitala världar Annika Bergström Nätet, och framför allt webben, har blivit en egen arena som erbjuder såväl medierad som personlig kommunikation, information och service.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1. Parter Mellan Västra Götalands läns landsting/västra Götalandsregionen (nedan kallat Regionen ) och kommunerna Ale, Alingsås,

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. Gäller från och med 2015-01-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada

Lex Maria. 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Lex Maria 1 kap. 5 6 patientsäkerhets- lag (2010:659) Definition av vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING FEBRUARI 2006. Vem är företagare i Västra Götaland?

RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING FEBRUARI 2006. Vem är företagare i Västra Götaland? RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING FEBRUARI 2006 Vem är företagare i Västra Götaland? Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Företagare i Västra Götaland... 5 3. Kvinnor och män... 12 4. Företagare

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker

Medborgarna online. Annika Bergström. Hushållens nya medietekniker Medborgarna online Medborgarna online Annika Bergström Samtidigt som internet tagit plats i många människors vardag finns det fortfarande betydande skillnader i tillgång och användning. Även om dessa ser

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Västra Götalands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 för Västra Götalands län 3 Innehåll

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal

Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2011 Fördjupning för Fyrbodal Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Uddevalla, januari 2012 Sammanfattning Avsikten med denna rapport är att beskriva

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer