SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 2015-05-07"

Transkript

1 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Samtliga kretsar Förbundsstyrelsen Angående kretskonferens och ordinarie Förbundsmöte 2015 Såväl kretskonferensen som Förbundsmötet genomförs på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 (korsningen Kungsgatan-Vasagatan) i Stockholm. Kretskonferens Kretskonferensen genomförs lördagen den 13 juni på Scandic Grand Central och börjar med lunch klockan Detta för att delegaterna skall kunna resa till konferensen under lördagen. Konferensen pågår som längst till Middag serveras på Grand Central klockan Konferensen innehåller följande moment Allmän information Information om utredningen angående Hölster och Väska Information om vapenlagstiftningsfrågor Information om Målsättningsdokumentet Översyn av Förbundets långtidsplan för mästerskapstävlingar. Observera: delegaterna skall ha kretsens mandat att framföra vilka mästerskapstävlingar kretsen kan åta sig att arrangera. Utbildningsfrågor Medlemsadministrativt program Förbundsmötet Förbundsmötet genomförs söndagen den 14 juni på Scandic Grand Central med start klockan Lunch serveras klockan Handlingar för Förbundsmötet bifogas. Kostnadsfördelning Förbundet svarar som vanligt för kostnaderna för en representant per krets (resa, mat och eventuell övernattning). Kretsar som anmält fler representanter faktureras kostnaderna för dessa. Förbundsmöteslunchen faktureras kretsarna för samtliga representanter. Icke avbeställda måltider och hotellbokningar kommer att faktureras respektive krets. Avbeställning sker på följande telefonnummer Scandic Grand Central Resor Deltagarna bokar själv sina resor. Om ni åker tåg ringer ni och uppger kundnummer Om ni flyger ringer ni och uppger kundnummer

2 Billigaste färdsätt gäller Parkering Andra alternativ enligt bilaga Scandic Grand Central har vissa parkeringsmöjligheter men är ett dyrt alternativ som om möjligt bör undvikas. Det är såväl brukligt som önskvärt att delegaterna bär eventuella skytterelaterade förtjänsttecken vid Förbundsmötet. Dock skall den som kommer att motta medalj hedra medaljen med en ren bringa. Handlingar avseende Förbundsmötet enligt nedan bifogas 1. Förslag föredragningslista 2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Verksamhetsplan för verksamhetsåret Förslag till budget för verksamhetsåret Styrelsens förslag till förbundsavgift Styrelsens propositioner 7. Motioner och styrelsens förslag till beslut 8. Valberedningens förslag Med vänliga hälsningar Nils-Anders Ekberg

3 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET FÖREDRAGNINGSLISTA vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie förbundsmöte söndagen den 14 juni 2015 klockan Sammanträdet öppnas 2 Utdelning av förtjänsttecken 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 5 Upprop samt justering av röstlängd 6 Fråga om mötet behörigen har utlysts 7 Information från Förbundsstyrelsen 8 Föredragning av styrelsens berättelse 9 Föredragning av revisorernas berättelse, samt beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkningen 10 Redovisning uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 11 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (propositioner) 12 Behandling av motioner 13 Behandling av verksamhetsplan och budget, samt beslut om förenings- och förbundsavgift för år 2016 samt när den senast skall betalas. 14 Val av förbundsordförande och styrelseordförande för ett år 15 Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen 16 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 17 Val av ordförande för valnämnden 18 Val av kretsar att utse ledamöter i valnämnden 19 Övriga frågor. 20 Avslutning Avbrott för lunch klockan

4 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

5 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Verksamhetsutveckling Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för förbundet, där övergripande mål bryts ner i delmål med ökad konkretiseringsgrad. Dokumentet skall svara på frågan var vill SPSF vara om tio år. Syftet är förbättra kvalitén i det dagliga beslutsfattandet genom att betona det långsiktiga perspektivet. Förbundsstyrelsen konfererar Ett annat projekt som pågår är framtagande av Handbok Kretsstyrelse, som syftar till att bryta ner en kretsstyrelses stadgeenliga uppgifter till konkreta åtgärder och vara ett stöd för handläggningen. Ett funktionellt tävlingsreglemente är av fundamental betydelse. Därför infördes med upplaga 13 av SHB en ny och mer rationell struktur av regelverket. Konceptet innebär att beslutade ändringar införs i en ny upplaga vartannat år. På så sätt har Förbundet alltid ett aktuellt regelverk där editionsförvecklingar undviks. Under året har Regelkommittén ägnat den mesta tiden till att utveckla ett antal principiella frågeställningar inför upplaga 16 som träder i kraft den 1/ En av de viktigare frågeställningarna har varit ett eventuellt krav på att vapen skall förvaras i hölster eller väska när det inte används för skjutning eller i övrigt måste hanteras.

6 Liksom tidigare år har stor vikt lagts på informationsinsatser. Förbundsstyrelsen konstaterar att de landsdelskonferenser som infördes 2006 med anledning av organisationsfrågan fyller en funktion i sammanhanget. Detta då direktkontakt mellan Förbundsledningen och kretsarna möjliggör kommunikation. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått information via NP, föreningsutskick, hemsidan och e-postbaserade Nyhetsbrev som når 501 abonnenter. Arbetet med att ta fram ett medlemsadministrativt program (MAP) har under året kommit igång med full kraft. Programmet skall ersätta dagens kanslisystem, årsrapporteringssystem och andra småsystem samt möjliggöra framtida utveckling. MAP skall vara Web-baserat, hålla en relevant säkerhetsnivå, kräva rimliga utbildningsinsatser och vara attraktivt för föreningarna att använda även för den löpande medlemsadministrationen under året. Den ursprungliga ambitionen, att MAP skulle vara operativt vid årsskiftet 2014/2015 har tyvärr inte uppnåtts. Planerat ibruktagande datum är nu december Medel är avsatta för ändamålet. Arbetet med hemsidan har under året präglats av kontinuerligt förbättringsarbete såväl vad avser layout som funktioner. Förbundsledningen har liksom tidigare år lagt stor vikt vid extern information. Således har samtliga riksdagsmän och samtliga polismyndigheter funnits med på sändlistan för Nationellt pistolskytte. Vidare var Förbundet för åttonde året i rad representerat med fanvakt vid nationaldagsfirandet på Skansen. En medverkan av stort symbolvärde. 2 På förekommen anledning har Förbundet antagit en policy med följande lydelse; Det är inte förenligt med medlemskap i förening tillhörande Svenska Pistolskytteförbundet att samtidigt vara medlem i organisation som associeras med organiserad brottslig verksamhet. Med organisation som associeras med organiserad brottslig verksamhet avser SPSF en organisation som uppfyller av Europeiska Unionen uppställda kriterier för detta. Miljöfrågor Förbundet har en lång tradition vad avser hantering av miljöfrågorna. Ett konsekvent och långsiktigt arbete inleddes 2003 då Förbundet tog initiativet till ett utökat samarbete rörande dessa frågor inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation (SOS). I SOS ingår Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Svartkruts Skytte Federationen. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet - IPSC Sverige adjungeras när frågor av gemensamt intresse står på dagordningen. Detta resulterade i att organisationerna sedan dess standardmässigt skriver gemensamma remissvar. De båda vitböckerna Om bly och alternativ till bly i ammunition vid skytte och Om bly i kulfång har tillkommit på gemensamt initiativ. Publikationerna, liksom Förbundets Miljövetenskapliga råd, bidrog i hög grad till att det totalförbud mot bly i ammunition som enligt plan skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 hävdes. Förbundet har sedermera kompletterat dessa publikationer med ett kontrollprogram och ett informationsblad om hantering av hälsorisker relaterade till användning av bly vid utomhusskytte. Under processens gång har Förbundet skaffat sig en för skytterörelsen viktig kompetens avseende miljöfrågor. Dessutom har Förbundsledningen skapat ytterligare resurser i form av det Miljövetenskapliga rådet och vår, med

7 Skyttesportförbundet gemensamma miljöhandläggare Janne Kjellsson. Den senare utgör en viktig resurs för föreningarna när de råkar ut för miljörelaterade problem. Förbundsledningen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna. En oroande trend är att frågan om bly i kulammunition börjar få förnyad aktualitet. Inom och runt FN och EU finns starka krafter som vill klassa bly som ett gift som snarast måste fasas ut. Diskussionen om skadligheten med bly i viltkött är naturligtvis inte relevant för oss, men risken för samlade grepp från politiskt håll är oroande. Vapenlagstiftningsfrågor Förbundsledningen har under året, liksom föregående år, ägnat mest tid och kraft åt att försöka lösa problemet med polismyndigheternas licenshantering. Med stöd av Vapenlagens bestämmelse att det fordras synnerliga skäl för tillstånd att inneha enhandsvapen införde polismyndigheten i Västra Götaland år 2010 en ny praxis. Denna praxis, som dessvärre spritt sig till fler polisdistrikt, innebär att föreningsintyget inte bedöms vara tillfyllest för att styrka aktivitetskravet. I stället kräver man in tävlingsresultat. Detta har lett till ett flertal godtyckliga bedömningar varför Förbundsledningen under året tvingats bistå ett stort antal medlemmar i överklagandeärenden. Förbundets inställning är att begreppet synnerliga skäl, som inte är tillämpligt på folksporten pistolskytte, måste ersättas med begreppet särskilda skäl samt att det av lagstiftningen klart måste framgå vad som krävs för att få tillstånd att inneha enhandsvapen. Detta har Förbundsledningen konsekvent framfört i sina kontakter med berörda myndigheter. Förbundet har under året i samverkan med SvSF, SSSF och IPSC Sverige träffat representanter för RPS i syfte att föreningsintygets värde skall återställas. 3 Relationer Försvarsmakten Förbundsstyrelsen har fortsatt sina ansträngningar att stärka Förbundets status som Frivillig försvarsorganisation. Grunden lades när Förbundet 2005 fick i uppdrag att utbilda ett antal Försvarsmakts-instruktörer (FMI) att ställas till Försvarsmaktens förfogande. Förbundets status höjdes avsevärt genom Försvarsmaktsinstruktörernas goda insatser. Under året har FMI vid 24 tillfällen medverkat i GU-F (Grundutbildning frivillig avtalspersonal) och då utbildat sammanlagt 88 elever i vapentjänst pistol. Våra FMI har genomgående erhållit goda vitsord för sina insatser. Då GU-F utbildningen kommer att öka avsevärt i framtiden har under året ytterligare tre FMI utbildats. Vidare har 20 FMI genomgått repetitionsutbildning. Totalt disponerar Förbundet sammanlagt 35 högt kvalificerade FMI. Dessa har kvalitetssäkrats genom Markstridsskolans försorg.

8 4 Utbildning av Försvarsmaktsintruktörer Förbundet har också, tillsammans med Skyttesportförbundet, ett uppdrag att utbilda ammunitionsmän för Hemvärnets behov. Intresset har varit stort och sammanlagt 25 aspiranter har rekryterats för uppgiften. Ur denna kader har under året sex ammunitionsmän utbildats till instruktörer. Liksom de två senaste åren har SPSF 2014 fått Rikshemvärnschefens uppdrag att stödja hans utbildningskontroll pistol. I år uppdrog styrelsen åt Stockholmskretsen att stödja Livgardet i Kungsängen. Tävlingsgrenarna var Militär Snabbmatch samt en tillämpad form av fältskjutning. 46 Hv-soldater deltog i pistolgrenarna. Förbundet stödde också Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FMIF) genom att uppdra åt Uppsalakretsen att genomföra Försvarsmaktsmästerskap (FMM) Pistolfältskjutning, vilket genomfördes tillsammans med en nationell fältskjutning i Uppsala. Förbundsledningen har målmedvetet arbetat för att stärka Förbundets roll som frivillig försvarsorganisation. Dessa ansträngningar har således krönts med framgång vilket innebär att Förbundets status som frivillig försvarsorganisation höjts markant. Vidare kan noteras att Förbundet från och med år 2011 erhåller organisationsstöd fullt ut i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer. Förbundet har liksom tidigare år varit representerat vid Folk & Försvars traditionella konferens i Sälen. Försvarsinformationen bedrivs liksom tidigare främst genom medlemstidningen NP. Medlemsutveckling Förbundet rapporterade den 31/ totalt aktiva skyttar 1. Detta innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående verksamhetsår. 1 Inrapporterade t.o.m Cirka 50 föreningar har ännu ej rapporterat.

9 5 Rekrytering Under den senaste sjuårsperioden har Förbundet kunnat glädja sig åt en nettoökning på drygt aktiva medlemmar. Detta är helt föreningarnas förtjänst. All rekrytering sker och måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av direkt avgörande betydelse för Förbundets framtid. Förbundsledningen kommer därför att göra vad den kan för att stöda föreningarnas rekrytering. Uppmärksamhet behöver ägnas ungdomsverksamheten och rekryteringen av kvinnor Den största utmaningen för nyrekryteringen, främst i de mer tätbefolkade delarna av landet, är inte att hitta nya intresserade som vill grundutbilda sig utan att motivera dessa att stanna och övervinna de trösklar som finns i utvecklingen som skytt. Allt för många hoppar av när guldmärkesserierna inte kommer så snabbt som individen förväntar sig. Ett närliggande problem är också de som tröttnar på grund av svårigheterna inom licensområdet. Det är det som händer ute i föreningarna som är den verkliga verksamheten En rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång till utbildade instruktörer. De under året vidtagna åtgärderna inom utbildningsområdet ger möjlighet till utbildning av föreningsinstruktörer på bred front. En annan viktig faktor är att föreningarna har möjlighet att belöna sina föreningsfunktionärer och instruktörer för det avgörande ideella arbete dessa lägger ner. Det var därför Förbundsledningen till jubileumsåret 2011 instiftade Jubileumsmedaljen. Ekonomi Förbundets ekonomi är stabil och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna stabilitet. Samarbete Förbundet har under året samarbetat med övriga skytteorganisationer främst inom ramen för Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS). Samarbetet, som kännetecknats av en konstruktiv anda, har huvudsakligen haft inriktning mot miljö- & vapenlagstiftningsfrågor. Ett annat viktigt samarbetsorgan utgör nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor som bildades år Nätverket består av företrädare för

10 skytteorganisationerna, jägarorganisationerna, handeln och industrin och har visat sig vara ett effektivt instrument för samfällt agerande i gemensamma frågor. 6 Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av gemensamt intresse för medlemsorganisationerna och informationsutbyte mellan dessa. Bland annat har FOS under året utarbetat och lämnat underlag till Försvarsutredningen inför försvarsbeslutet, vilket lämnade tydliga avtryck. På det internationella planet är förbundet engagerat i The World Forum on Shooting Activities (WFSA). Forumet samlar jakt- skytte- och näringslivsorganisationer från hela världen, och representerar över 100 miljoner utövare. Faktainsamlande, informationsutbyte och medverkan på internationella konferenser organiserade av Från WFSA årsmöte FN och EU är hörnstenar i WFSA verksamhet. Då hoten mot vår verksamhet ofta har internationellt ursprung anser förbundsstyrelsen att vårt arbete också måste vara det. Den internationella ledningen och samordningen av PPC sker genom World Association PPC 1500 (WA 1500). Här fastställs det internationella regelverket och tävlingsprogrammet, inklusive fördelning av VM och EM. Utbildning Den 2012 inledda rekonstruktionen av Förbundets utbildningsorganisation har under året följts upp i enlighet med den plan som antogs år Riksinstruktörerna har samlats för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten. Under året har två särtryck ur Kretsinstruktörspärmen producerats. Dessa har rönt stor uppskattning i medlemsleden.

11 Tävlingsverksamhet Under året har Förbundet genomfört mästerskapstävlingar och Rikstävlingen på hemortens banor i enlighet med bilaga.) 7 Särskjutning från ett Fältskytte-SM, var som helst, vilket år som helst Internationell tävlingsverksamhet Under året har Nordiskt mästerskap i fältskjutning (med deltagande av Sverige, Norge och Danmark) genomförts varvid vårt landslag skördat stora framgångar (se bilaga) Vidare har ett antal svenska skyttar, även här med framgång, deltagit i Europamästerskapen i PPC i Norge. Svenska skyttar på PPC-EM i Norge 2014

12 Styrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning 8 Vald av Förbundsmötet Mandattid till Förbundsmötet Förbundsordförande Stefan Kristiansson, Stockholm Styrelseordförande Mike Winnerstig, Stockholm Ordinarie ledamöter Anders Khemi, Boden

13 9 Bertil Johansson, Åsa John-Åke Andersson, Mariannelund Peter Hjortstam, Alingsås Lars T. Andersson, V:a Frölunda

14 10 Claes-Håkan Carlsson, Karlstad Bertil Johansson, Bjuv Nils-Anders Ekberg, Huddinge Lena Sjögren, Borlänge

15 Göran Lindskog, Härnösand 2013 Suppleanter Susanne Svensson, Falköping Per-Anders Svensson, Vinslöv

16 12 Bengt Flodin, Boden Jim Eriksson, Ilsbo Förbundsordförande Förbundsordförande har varit Stefan Kristiansson Styrelsen Ordförande i styrelsen har varit Mike Winnerstig. Sekreterare och huvudföredragande har varit Mats Stoltz. Adjungerad har varit Bo Walger. Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger. Verkställande utskottet har bestått av Lars T Andersson, Claes- Håkan Carlsson, Nils-Anders Ekberg, Anders Khemi och Mike Winnerstig. Ordförande i VU har varit Nils-Anders Ekberg (9/6-31/12) I utskottets sammanträden har Bo Walger (adjungerad) och Mats Stoltz (sekreterare) deltagit. Verkställande utskottet har under året sammanträtt fyra gånger. Tävlingskommittén har bestått av Nils- Anders Ekberg (ordförande), Bengt Flodin, John-Åke Andersson och Björn Svensson. Regelkommittén har bestått av Bo Walger (ordförande), Nils-Anders Ekberg, Anders Khemi och Lena Sjögren. Utbildningskommittén har bestått av Claes-Håkan Carlsson (ordförande), Peter Hjortstam och Bertil Johansson (Bjuv) Förvaltningskommittén har bestått av Mats Stoltz (ordförande), Gunnar Tysk och Lars-Eric Plantin. Teknisk expert har varit Bertil Johansson (Åsa) Presstalesman har varit Mike Winnerstig

17 Förbundets överklagandenämnd har bestått av Claes Linder (ordförande), Gunnar Tysk och Birgitta Rundberg. Revisorer Revisorer har varit auktoriserade revisorn Lars Lundkvist och revisorn Peter Ohlsson med auktoriserade revisorn Bo Ceder och revisorn Eija Andersson som suppleanter. 13 Årsavgift Enligt Förbundsmötesbeslut betalade varje förening en grundavgift om 600 kr samt därutöver 260 kr för varje aktiv medlem (baserat på årsrapport 2013). Detta belopp inkluderar årsprenumeration på NP och premie för ansvars- och olycksfallsförsäkringar Pistolskyttekortet Representanter i andra organisationers styrelser Under verksamhetsåret har Förbundet varit representerat enligt följande; Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS): Stefan Kristiansson, Mike Winnerstig och Mats Stoltz. Centralförbundet Folk och Försvars Representantförsamling; Mats Stoltz. World Association PPC 1500 (WA 1500): Nils-Anders Ekberg och Björn Svensson. Förbundets kansli Vid förbundskansliet tjänstgjorde under året generalsekreterare Mats Stoltz, biträdande generalsekreterare Bo Walger, kansliföreståndare Teresa Engström och kansliassistent Yvonne Ericsson. Under december tjänstgjorde även Nils-Anders Ekberg, med avsikt att han från 1/ skall tjänstgöra som generalsekreterare. Tidningen Nationellt Pistolskytte (NP) Medlemstidningen Nationellt Pistolskytte (NP). Tidningen kom under 2013 ut med fyra nummer och sändes ut till samtliga aktiva skyttar. På sändlistan står även samtliga riksdagsmän och polismyndigheter. Med en upplaga på exemplar är NP Sveriges största skyttetidning. Andra viktiga informationskanaler är Förbundets hemsida, kansliets kretsoch föreningsutskick samt Generalsekreterarens nyhetsbrev. Anslutna föreningar Antalet anslutna föreningar den 31 december 2014 var 500.

18 1 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Rikstävlingen på hemortens banor 2014 års rikstävling genomfördes 10 maj till 8 juni. Totalt deltog 307 (284) föreningar med 5460 (5124) starter plaketter och 1357 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen. 183 lag deltog vilket var en ökning jämfört med föregående år (173). I lagtävlingen har 93 plaketter och 21 hederspriser delats ut. Totalt har priser till ett värde av kr delats ut. 2. Rikstävlingen med luftpistol Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december februari Antalet starter var 72 (80) en minskning med 8 starter jämfört med föregående år. Klass Antal Totalt Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning Östergötlands pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i precisions- och fältskjutning. Tävlingarna genomfördes i Västra Husby och 3-6 juli. Antal starter i precisionstävlingen var 682 (ökning med 184) och i fältskjutning 1498 (ökning med 501). Totalt 2180 starter, vilket innebar en ökning med 685 jämfört med fjolåret. Antalet deltagande lag var i precision 68 (68) och i fält 209 (150), (218) vilket innebar en ökning med 59. Svenska Mästare Precisionsskjutning Vapengrupp A (152 deltagare) Ind Mattias Hällgren, Psk Svea Ing 1 Lag Lövsta Skf Vapengrupp B Ind Lag Vapengrupp Dam C Ind Lag (166 deltagare) Ralf Linder, Arvidsjaurs Psk Atlas Copco Psk (39 deltagare) Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk Lidköpings Psf

19 2 Vapengrupp C Ind Lag Vapengrupp Jun C Ind Lag Vapengrupp Vet Y C Ind Vapengrupp Vet Ä C Ind Veteraner Lag (225 deltagare) Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk Torna Hällestads Psk (11 deltagare) Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb Gagnef-Mockfjärds Psk (45 deltagare) Lennart Rehnström, Stockholmspolisens Skf (44 deltagare) Bengt Pettersson, Kullens Psk SAAB Pk Fältskjutning Vapengrupp A Ind Lag Vapengrupp B Ind Lag Vapengrupp Dam C Ind Lag Vapengrupp C Ind Lag Vapengrupp R Ind Lag Vapengrupp Jun C Ind Lag Vapengrupp Vet Y C Ind Vapengrupp Vet Ä C Ind Veteraner Lag (297 deltagare) Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk Torna Hällestads Psk (254 deltagare) Fredrik Stenström, Visby Nationalbeväring Lidköpings Psf (52 deltagare) Linda Svensson, Råsbo Psk Salems Pk (470 deltagare) Patrik Månsson, Eslövs Skyttegilles Pk Lidköpings Psf (288 deltagare) Mattias Thomsson, Johannishus Psk Atlas Copco Psk Lag (13 deltagare) Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb Örebro Pistol-och Sportskytteklubb (63 deltagare) Våge Strålin, Arvika Psk (61 deltagare) Ragnar Olsson, Fjugesta Psk Fjugesta Psk

20 Ravlunda Östersund Stockholm Skövde Jönköping Luleå Bollnäs Sunne Kristianstad Skövde Stockholm Göteborg Skillingaryd Boden Västra Husby Ravlunda Östersund Stockholm Skövde Jönköping Luleå Bollnäs Sunne Kristianstad Skövde Stockholm Göteborg Skillingaryd Boden Västra Husby 3 Antal starter i precision Antal starter i fält

21 4 4. Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning SM i magnumfältskjutning arrangerades av Hagfors-Uddeholms Psk, Torsby Psk och Storfors Psk 9 10 augusti. Antalet individuella starter var 448 (403), en ökning med 45 jämfört med fjolåret. Antalet lag var 70 (63). Svenska Mästare Vapengrupp M1, SA Ind Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF Lag Borås Ps, lag 1 Vapengrupp M2, DA Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk Lag Eskilstuna HeVF Vapengrupp M3, SA.357 Ind Jano Mikaj, Katrineholms Pk Lag Skurups Psf Vapengrupp M4, DA.357 Ind Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF Lag Lidingö Ssk Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm Ind David Annertorn, Borås Ps Lag Hällefors Psk Vapengrupp M6, 9 mm Auto Ind Conny Olsson, Eskilstuna HeVF Lag Eskilstuna HeVF Vapengrupp M7, Ind Conny Olsson, Eskilstuna HeVF Lag Lidingö Ssk (55 deltagare) (56 deltagare) (52 deltagare) (87 deltagare) (70 deltagare) (58 deltagare) (70 deltagare) OBS! RM 5. Svenskt mästerskap i Militär snabbmatch Östergötlands pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i Militär snabbmatch. Tävlingen genomfördes i Linköping 2 juli. Vapengrupp A Ind Pär Hylander, Laholms Psk Lag Piteå Pk Vapengrupp B Ind Jonas Fyrpihl, Sp Ljungby Lag Atlas Copco Psk Vapengrupp C Ind Pär Hylander, Laholms Psk Lag Atlas Copco Psk Vapengrupp Dam C Ind Jenny Thomsson, Johannishus Psk (65 deltagare) (81 deltagare) (125 deltagare) (21 deltagare)

22 5 Lag Ingen tävling Vapengrupp Jun C (7 deltagare) Ind Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb Lag Örebro Pistol-och Sportskytteklubb Vapengrupp Vet Y C Ind Torben Rundqvist, Vårgårda Psk Vapengrupp Vet Ä C Ind Claes Johansson, SAAB Pk (22 deltagare) (13 deltagare) Veteraner Lag Kalmar Pk 6. Svenskt mästerskap i skidskytte Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingen tills vidare inte genomförs. Detta på grund av lågt deltagarantal och svårighet att hitta arrangörer. 7. Svenskt mästerskap i springskytte Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av I2 skytteförening i samarbete med Karlstadspolisens idrotts- och skytteförening och gick av stapeln 13 september på Sörmons skjutbana. 50 skyttar, 7 lagtävlingslag och 8 stafettlag deltog. Svenska Mästare Individuellt D 21/35 3 deltagare Tina Molin Västbo Pk H J 4 deltagare Sebastian Råsbo Råsbo Psk H 21 6 deltagare Lars-Olof Gävert I 2 Skf H deltagare Anders Beckman Stockholmspolisens Skf H 50 9 deltagare Lars Persson I 2 Skf H 65 1 deltagare Owe Salomonsson Norrköpings Pk H 70 5 deltagare Kent Borlid Rotebergs Sportklubb Lagtävling I 2 Skf lag 1(Robert Drottz, Lars Persson, Lars Palmgren) Stafett H 21 I 2 Skf lag 1(Robert Drottz, Lars Persson, Lars Palmgren) D J/H J Pk Picken (Robert Pollack, Magnus Pollack) 8. Svenskt mästerskap i PPC Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av Hagfors- Uddeholms Pistolskytteklubb 25 juli 27 juli med 384 (399) starter i 8 vapengrupper. Svenska mästare Revolver 1500 Jens O Konor, Atlas Copco Psk (64 deltagare)

23 6 Pistol 1500 George Ekström, Linköpings Skf Open Match Jens O Konor, Atlas Copco Psk Standard revolver 3 Erik Evebrink, Hagfors-Uddeholms Psk Standard revolver 6 Thomas Svensson, Linköpings Skf Standard revolver 4 Lennart Löfgren, Umeå Psk Standard pistol 5 Jens O Konor, Atlas Copco Psk Standard pistol 5 Fasta riktmedel. Rundqvist, Vårgårda Psk (70 deltagare) (51 deltagare) (34 deltagare) (23 deltagare) (44 deltagare) (42 deltagare) (56 deltagare) 9. EM i PPC Svartskog, Norge augusti Revolver :a plats Jens O Konor, Atlas Copco Psk 3:e plats Rundqvist, Vårgårda Psk Pistol :a plats Jens O Konor, Atlas Copco Psk 3:e plats Thomas Beck, Salems Pk Open Match 1: a plats Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms Psk, Europamästare 2:a plats Jonas Sjöberg, Linköpings Skf Distinguished Revolver 3:e plats Torben Rundqvist, Vårgårda Psk Distinguished pistol 2:a plats Jens O Konor, Atlas Copco Psk Standard revolver 4 3:e plats Andreas Granberg, Piteå Pk Standard revolver 3 2: a plats Thomas Svensson, Linköpings Skf Föreningslag Revolver 1:a plats Linköpings Skf (Jonas Sjöberg, Thomas Svensson) Föreningslag Pistol 2:a plats Linköpings Skf (Thomas Svensson, George Ekström)

24 7 Landslag Pistol 3:e plats Torben Rundqvist, Johan Östlund Landslag Revolver 2:a plats Torben Rundqvist, Jens O Konor 10. Nordiskt mästerskap i fältskjutning Nordiska mästerskapet i fältskjutning genomfördes i Döderhult (Sverige), den 13 september. Lagsammansättning: Överledare Bo Walger Ledning: Marie Brunsson John-Åke Andersson Ann-Marie Blomér Damer Seniorer Juniorer Ann-Kristin Jansson Christian Johansson Alexander Johansson Liselott Såmark Thomas Hämäläinen Pelle Falk-Hedberg Jennie Dahlberg Hans Granath Josefine Johansson Veronika Ferdén Åke Nordin Thomas Friberg Resultat Damer Sverige 252 träff Norge 239 träff Danmark 216 träff Seniorer Sverige 272 träff Danmark 259 träff Norge 256 träff Juniorer Sverige 235 träff Norge 232 träff Danmark 186 träff Individuella segrare Damer Veronika Ferden Sverige 86 träff Seniorer Christian Johansson Sverige 93 träff Juniorer Espen Magnussen Norge 86 träff 11. Förbundets förtjänstmedaljer och förtjänstplaketter För mångårigt förtjänstfullt arbete för pistolskyttets främjande och för framstående medverkan vid genomförandet av SM-tävlingar m.m. har förbundets förtjänsttecken utdelats till följande personer: Förtjänstmedalj i guld Ulf Hansson, Vällingby Gunnar Andersson, Härnösand Mats Stoltz, Stockholm Förtjänstmedalj i silver Björn Ericson, Uppsala Lars T Andersson, Västra Frölunda Jubileumsmedalj Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar Olof Granander, Bromma Bengt Svensson, Tyresö

25 8 Förtjänstplaketter SM i precisions- och fältskjutning samt Militär snabbmatch i Västra Husby/Linköping Silverplakett Bronsplakett Elmer Jansson Mikael Nilsson Claes Johansson Anita Anderberg Öje Malmqvist Markku Korsberg Joachim Törnfeldt Claes Nilsson Rolf Carlsson SM i springskytte i Karlstad Silverplakett Hans Törnevik Lars Persson Ingeborg Palmgren Bronsplakett Lars-Erik Dahlman Jonny Jonsson Håkan Eriksson Henrik Jemtelius SM i Magnumfältskjutning i Hagfors Silverplakett Bronsplakett Gunnar Björk Alf Olsson Åke Johansson Folke Weinholt Peter Piscator Göte Zetterlund Anita Olsson SM i PPC i Hagfors Silverplakett Roland Pettersson Johan Nilsson Anders Eriksson Bronsplakett Bo Johansson Gunnar Gustavsson Göte Zetterlund Årets Ungdomsledare Ingen utmärkelse utdelades. 12. Rikstävlingen på hemortens banor 2014 Antal starter m.m. Vgrp/Klass Vet y Vet ä Totalt 2014 Totalt 2013 A A A B C Dam C Jun C Totalt Standardmedalj i silver 650 Standardmedalj i brons 1210

26 Svenska Pistolskytteförbundets verksamhetsplan 2016 Viktiga hållpunkter för verksamhetsåret 2016: Genomföra förbundets centrala tävlingar. Delta i EM i PPC och NM i Fältskytte. Vidmakthålla Medlemsadministrativt Program. Implementera kommunikationsutredningens förslag. Genomföra planlagd utbildningsverksamhet. Utveckla relationen med försvarsmakten till ömsesidig nytta. Vidmakthålla goda relationer med andra frivilliga försvarsorganisationer, andra nationella skytteorganisationer/motsvarande och de internationella organ förbundet är medlem i. Den verksamhet som Svenska Pistolskytteförbundet (Förbundet, SPSF) bedriver centralt, styrs av de behov och krav som uppkommer genom rörelsens tillväxt och utveckling. Dessa behov och krav framförs av kretsar och pistolskytteföreningar, men också av myndigheter och samhället i övrigt. Det som skiljer vår verksamhet från övriga idrotter är att vi använder pistoler och revolvrar som idrottsredskap. Detta ställer särskilda krav på ansvar när det gäller säkerhet, miljö och hantering av licenser och vapen. Förtroendet för SPSF, dess ställning i vapenlagstiftningen och dess goda namn ute i samhället är en förutsättning för att styrelsen med framgång skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen och får därför inte äventyras. Behoven analyseras och vägs mot den grundläggande målsättningen, återspeglad i stadgar och policydokument samt befintliga ekonomiska resurser. Resultatet av dessa överväganden manifesteras i verksamhetsplanen. Verksamhetsutveckling Ansträngningarna att utveckla SPSF till en organisation i samklang med 2000-talets krav fortsätter enligt plan. Kommunikationen mellan Förbundet och kretsarna är av vital betydelse. Av den anledningen fortsätter systemet med årliga kretskonferenser i anslutning till Förbundsmötet. Landsdelskonferenser kommer att genomföras även 2016, på fasta positioner. Förbundsledningens ambition är att underlätta administrationen på central, regional och lokal nivå. Förbundsledningen kommer under 2015 att avsluta pågående anskaffning av ett medlemsadministrativt program. Detta program skall vara operativt till årsskiftet 2015/2016. Det digitala rapporteringssystemet för Hemortens banor kommer successivt att inarbetas i det medlemsadministrativa programmet. Förbundsstyrelsen avser att under 2016 ta om hand det målsättningsdokument som färdigställs under 2015, och börja initiera de åtgärder som erfordras för att nå målen. 1

27 2 Styrelse, VU och kommittéer Styrelsen planeras under 2016 ha sex ordinarie sammanträden. Mellan styrelsesammanträdena sköts den löpande verksamheten av verkställande utskottet (VU). Vissa viktiga ärenden handläggs, under styrelsen av fasta kommittéer (Förvaltningskommittén, Tävlingskommittén, Regelkommittén och Utbildningskommittén). Förbundet disponerar även en Teknisk Expert, en Förbundsjurist och en Presstalesman. Kanslifunktionen Kansliet, som leds av generalsekreteraren, är, under styrelsen, Förbundets verkställande organ. Dessutom är kansliet ett serviceorgan, varför information och annan service till kretsar och pistolskytteföreningar har fortsatt hög prioritet. Kansliet utvärderar och tar i bruk de metoder och tekniska hjälpmedel, de lokaler samt den kompetensutveckling som behövs för att säkerställa ett fullgott och effektivt stöd till kretsar och föreningar samt en god arbetsmiljö, allt inom gällande lagar och avtal. Ekonomi Ekonomin bygger på självfinansieringens grund och är därför inte beroende av bidrag, vilket är en styrka. Att Förbundet från och med 2011 erhåller organisationsbidrag från Försvarsmakten i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer innebär däremot ett ökat utrymme för offensiva satsningar. Dock är en fortsatt stram finanspolitik nödvändig. Denna verksamhetsplan bygger på antagandet att Förbundsmötet 2015 fastställer den av styrelsen föreslagna, oförändrade förbundsavgiften. Något utrymme för sänkning av förbundsavgiften finns inte om de av Förbundsmötet fastställda målsättningarna skall kunna uppnås. Inte heller bedömer Förbundsstyrelsen att en höjning av densamma är nödvändig under överskådlig tid. Förbundets ekonomi är i balans och stabil. Förbundsstyrelsen är fast besluten att behålla den stabiliteten. För att hålla kostnaderna nere kommer medel även i fortsättningen att sökas ur olika fonder för den utbildningsoch ungdomsverksamhet som kan bedrivas i projektform. Rekrytering Förbundets medlemstock har de senaste åren stadigt. Basen utgörs av en god vuxenrekrytering. Däremot skulle ungdomsrekryteringen kunna vara bättre. Förbundsstyrelsen kommer även under 2016 att ägna ungdomsrekryteringen speciell uppmärksamhet (se avsnitt Ungdomsverksamhet) Det skall dock understrykas att rekrytering ytterst är föreningarnas ansvar. Förbundsledningens primära uppgift är att tillhandahålla slagkraftigt rekryteringsmaterial av modernt snitt. Förbundets utbud av rekryteringsmaterial kommer att kompletteras under 2016 PR och information Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom medlemstidningen Nationellt pistolskytte (Sveriges största skyttetidning), de e-postbaserade nyhetsbreven samt via Förbundets hemsida. Föreningarna tillsänds dessutom information i form av regelbundna föreningsutskick och kretsarna genom kretsutskick. Den allmänna informationen skall dessutom kompletteras med riktad information till aktuella nyckelgrupper (exempelvis kretsinstruktörer och FMI). Härvid skall modern IT teknik utnyttjas. Ambitionen är att successivt förbättra hemsidan ytterligare. Under året påbörjas också implementationen av de förslag som tas fram av 2015 års kommunikationsutredning.

28 3 Det är av största vikt att Förbundet bedriver en effektiv extern informationsverksamhet. Därför distribueras NP till bl.a. samtliga polisdistrikt och samtliga riksdagsledamöter. Vidare skall Förbundet, liksom tidigare år, 2016 vara representerat vid Folk & Försvar konferens i Sälen. Framgångarna från tidigare år då Förbundet PR mässigt dominerat konferensen skall fullföljas. Relationer till Försvarsmakten Förbundsledningen har konsekvent strävat efter att stärka Förbundets roll som Frivillig försvarsorganisation. Försvarsmakten har behov av pistolskytteinstruktörer och Förbundet har resursen i form av Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI). Dessa är kvalitetssäkrade av Markstridsskolan (MSS) och har de senaste åren huvudsakligen medverkat i Grundutbildning frivillig avtalspersonal (GU-F) med genomgående goda vitsord. Under år 2016 kommer repetitionsutbildning att genomföras och vid behov ytterligare Försvarsmaktsinstruktörer att utbildas. Sedan 2011 får Förbundet organisationsstöd på samma villkor som övriga frivilliga försvarsorganisationer. Det försämrade omvärldsläget gör det sannolikt att Försvarsmaktens och övriga frivilligorganisationers efterfrågan på Förbundets tjänster kommer att öka. Det är av största vikt, av såväl ideella som ekonomiska skäl, att Förbundets roll som frivillig försvarsorganisation stärks ytterligare. Ett viktigt steg i den riktningen är det uppdrag Förbundet, tillsammans med Skyttesportförbundet, fått att utbilda ammunitionsmän för Hemvärnets behov vilket kommer att slutföras under året. Förbundet stödjer på FM begäran Försvarsmaktsmästerskap i fältskjutning samt Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Pistol. Förbundet tilldelades under 2015 en kontaktperson på hög nivå i Försvarsmakten. Förbundsledningen avser att söka utveckla detta till ömsesidig nytta för såväl förbundet som Försvarsmakten. Härvid är det av stor vikt att båda parter tydliggör vad nyttan är och vad den skulle kunna vara/utvecklas till. Relationer till andra myndigheter och organisationer Goda relationer till berörda myndigheter är en förutsättning för att Förbundsstyrelsen skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Förbundsledningen kommer därför att verka för fortsatta goda kontakter med departement, Polismyndigheten och andra myndigheter i syfte att nå för medlemmarna godtagbara lösningar i främst miljö- och vapenlagstiftningsärenden. Fortsatt samarbete med övriga relevanta skytteorganisationer kommer bedrivas inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation och/eller bilateralt. Förbundet kommer även framdeles spela en aktiv roll inom ramen för nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor. Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer i frågor av gemensamt intresse och för ömsesidigt informationsutbyte skall även fortsättningsvis ske såväl bilateralt som inom ramen för Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté. Internationellt samarbete mellan organisationer som sysslar med skytte och vapen sker inom World Forum on Sports Shooting Activities (WFSA), där SPSF är medlem. WFSA

29 4 arbetar främst med extern och intern information samt medverkan i FN-aktiviteter som påverkar skytte, jakt och vapenlagstiftning. För utvecklingen av grenen PPC i världen tar förbundet en aktiv del i arbetet inom World Association PPC Ungdomsverksamhet Förbundet skall se över sin rekryterings- utbildnings- och tävlingsverksamhet i syfte att attrahera och engagera fler ungdomar. Utbildning Förbundets utbildning omfattar instruktörs/skytteutbildning, GU-F amman, funktionärsutbildning och administrativ utbildning och genomförs i enlighet med bilagd utbildningsplan. Förbundets utbildningsorganisation består av instruktörer på tre nivåer (riksinstruktörer, kretsinstruktörer och föreningsinstruktörer). Målsättningen är minst två instruktörer per krets respektive förening. Riksinstruktörerna kommer att kallas till riksinstruktörskonferens. Central kretsinstruktörsutbildning genomförs vid behov. Ambitionen är att kretsinstruktörerna skall kallas till central kretsinstruktörskonferens vart femte år för erfarenhetsutbyte och kompletteringsutbildning. Under mellanliggande år skall regionala kretsinstruktörsutbildningar genomföras genom respektive Riksinstruktörs försorg. Under året skall åtgärder vidtas för att fylla behovet av licensierade banläggare och vapenkontrollanter. Internationell verksamhet Landskampsutbytet med Danmark och Norge (Nordiskt Mästerskap) fortsätter i enlighet med de under 2004 överenskomna principerna. I detta ingår bland annat landslagsuttagning, träningsläger och deltagande landskamp. På senare år har också det internationella utbytet inom ramen för PPC ökat successivt vilket tillfört det internationella utbytet en ny dimension. Under 2016 genomförs Europamästerskap i PPC, där förbundet deltar med representationslag i lagmatcherna. Miljö Miljöfrågorna är av vital betydelse för Förbundets verksamhet. Förbundsledningen prioriterar därför dessa frågor och har de senaste åren byggt upp avsevärd kompetens på området. Förbundets Miljövetenskapliga råd och de två vitböcker och det kontrollprogram för kulfång som tillkommit på Förbundets initiativ utgör viktiga resurser, liksom den Miljöfond som byggdes upp under jubileumsåret Förbundet bevakar kontinuerligt utvecklingen inom miljösektorn. Förbundets ambition är att tillvarata medlemmarnas intressen i miljöfrågorna samt att tillhandahålla konkret hjälp åt föreningarna i miljöärenden. Det senare sker genom vår, med Skyttesportförbundet gemensamma, miljöhandläggare.

30 5 Tävlingar Under årets genomförs centralt: Svenskt mästerskap i Precisions- och fältskjutning Svenskt mästerskap i Militär Snabbmatch Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning Svenskt mästerskap i PPC Svenskt mästerskap i Springskytte I respektive landsdel genomförs: Landsdelsmästerskap i fältskjutning Landsdelsmästerskap i precisionsskjutning Landsdelsmästerskap i övrigt enligt respektive landsdels beslut I respektive pistolskyttekrets genomförs: Kretsmästerskap i fältskjutning Kretsmästerskap i precisionsskjutning Kretsmästerskap i övrigt enligt respektive kretsstyrelses beslut Utbildningsplan Aktivitet Riksinstruktörskonferens x x x x Central Kretsinstruktörsutbildning x Regional Kretsinstruktörsutbildning Regional utbildning vid behov genom respektive Riksinstruktörs försorg. Central Kretsinstruktörskonferens x Regional Kretsinstruktörskonferens Regionala konferenser genom respektive Riksinstruktörs försorg Föreningsinstruktörsutbildning Banläggarutbildning Vapenkontrollantutbildning Administrativ utbildning Pistolskyttekortet Kontinuerlig utbildning på kretsnivå Regional utbildning (kretsvis) vid behov Regional utbildning (kretsvis) vid behov Studiecirkeln Föreningsboken på förenings- och kretsnivå Kontinuerlig utbildning på krets- och föreningsnivå Grundutbildning FMI X X X X Vidareutbildning FMI X X X X Repetitionsutbildning FMI X X X X Utbildning Ammän Behovsstyrt, enligt särskild plan

31 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET BUDGET 2016 Intäkter Statsbidrag 1424 Årsavgifter 4250 Försäljning SHB 260 Försäljning märken/priser/tolkar 600 Annonser NP 210 Utbildning 360 Rikstävlingen 300 Summa intäkter 7404 Kostnader Personal 2700 Hyra kanslilokaler 500 Data & IT 300 Kontorskostnader 435 Sammanträden/konferenser 520 Mästerskapstävlingar 120 Internationellt utbyte 210 Rikstävlingen 220 Försäkringar 100 Revision & bank 75 Extern verksamhet 40 Kretsbidrag 222 NP 1425 Märken/priser mm 450 Utbildning 100 Rekrytering, PR & ungdom 50 Miljö 175 Juridiska kostnader 300 Avskrivning 30 Summa kostnader 7972 Resultat -568 Räntor/utdelningar 200 Beräknat resultat -368

32 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2015 Styrelsen föreslår oförändrad avgift för föreningarna avseende 2016, att erläggas till förbundskansliet senast Föreningsavgift Avgift per aktiv medlem Avgift per aktiv familjemedlem 600 kr per förening 260 kr per aktiv medlem 200 kr per aktiv familjemedlem

33 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROPOSITION Bilaga 1 till Dnr 102:005/15 Förbundsstyrelsen Proposition till Fo rbundsmo tet om krav pa ho lster eller va ska. Förbundsstyrelsen föreslår att: I Skjuthandboken, under mom B Allmänt tillförs en ny underrubrik B Hölster eller väska. Mom B skall lyda o Mellan kommandot PATRON UR och LADDA skall vapnet alltid vara försett med propp eller bricka. o Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande: När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller väskan. Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll, sotning, justering och byte av växelsats. o När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning. Mom B.1.1 o Sista meningen utgår (då detta är obligatoriskt enligt ovan). Mom B.1.2.1, o 7:e stycket (som inleds med Hölstrat/ohölstrat eller ) utgår i sin helhet (överlappar första stycket i samma moment). Mom C Krav på hölster eller väska o Hela moment C utgår, då förhållandet är reglerat i B Överväganden Se konsekvensutredning.

34 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Yttrande Bilaga 2 till Dnr 102:005/15 Förbundsstyrelsen Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets Övervägande: Idag får skyttar skjuta med vapen med grövre kaliber än.22 från och med det år de fyller 18. Åldersgränsen för att alls få skjuta krutvapen är i regel den dag de fyller 15 år. Förslaget avser alltså en period på minst 2 och högst 3 år. FS anser att denna period är relativt kort och att särskilda anordningar inte bör vidtas vad gäller åldersgränser för skytte utöver vapengrupp C. Vidare är det tveksamt att särskilja just.32. FS antar att motionären avser patronen.32 S&W L (skulle även kunna avse exempelvis.32 ACP i vapengrupp A eller.32 H&R Magnum,.327 Federal Magnum alternativt i vapengrupp R). FS anser inte att det finns något skäl att särbehandla.32. Ungefär motsvarande rekyl, energi och D max uppnås med en wadcutterpatron i.38 Special och en.32 S&W Long kan och andra sidan i en revolver laddas till värden motsvarande.38 Special fabriksladdning. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Motion 2/2014 Hölster- och väskkrav vid fältskytte Uppsala läns Pistolskyttekrets Övervägande: Se konsekvensutredning. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Styrelsen anser att motionens förslag är inarbetat i propositionen om krav på hölster eller väska, och att motionen därmed är besvarad. Motion 6/2014 Komplettering bestämmelser springskyttemärket Kalmar läns södra Pistolskyttekrets Övervägande: FS bejakar att vapen i vapengrupp A skall kunna användas för tagande av springskyttemärket. FS bedömer även att det är

35 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Yttrande Bilaga 2 till Dnr 102:005/15 Förbundsstyrelsen utvecklingsbart att kunna tävla enligt ovanstående och avser därför att komplettera SHB upplaga 16 med regler för detta. Detaljerade regler för mål och tilläggstider för tävling och märkesprov bör tas fram som en enhet. Motionären yrkar även att springskyttemärket i guld skall kunna erövras så fort fordringarna uppfyllts. Idag krävs att skytten under ett föregående år ha erövrat silvermärket. Detta syftar till att skytten skall stimuleras att delta under flera år. Vidare registreras och hanteras springskyttemärket i guld i likhet med övriga motsvarande guldmärken enligt med gula-kortetrutinen, vilket FS anser ha betydelse för märkets exklusivitet. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Uppdras åt Förbundsstyrelsen att utforma regler för tävling och märkestagning i springskytte vapengrupp A, att tillföra i SHB utgåva 16, och att motionens yrkande 1, 2 och 3 därmed är besvarade. FS föreslår vidare att yrkande 4 avslås. Motioner till Förbundsmötet 2015 Motion 1/2015 Samma mått på revolver Jämtlands läns Pistolskyttekrets Övervägande: Den befintliga regeln om minimimått baserade sig på tidigare bedömningar av vapens lämplighet och på regler i FAP. Idag har förutsättningarna ändrats. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles, vilket av FS tolkas så att SHB C.2.2 ändras så minimimåttet för piplängd generellt kommer att vara 63,5 mm (2,5 ). Motion 2/2015 Ovala hål i fasta figurer Uppsala läns Pistolskyttekrets Övervägande: Som motionären skriver finns det flera orsaker till att det blir ett avlångt hål. Kan vara ett sent/tidigt avlossat skott, vält kula, rikoschett osv. Att olika bedömningar av ett långt hål beroende på hur figuren visas, där allt är godkänt om figuren är fast, är orimligt och gör det svårt att få förståelse för både hos den skytt som drabbas och av den som skall ta beslutet. En figur som vikt sig av vätan eller en figur som inte sitter rätt riktad mot skytten får heller aldrig innebära att en träff inte räknas oavsett om det är ett rörlig eller fast mål. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.

36 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Yttrande Bilaga 2 till Dnr 102:005/15 Förbundsstyrelsen Motion 3/2015 Visning av rörliga mål i fältskytte Uppsala läns Pistolskyttekrets Övervägande: Dagens reglementerade skjutkommando för fältskjutning anger kommandot Jag visar målen efter att skyttarna intagit sina platser men före kommandot Ladda vilket ska ges ca 30 sek. före Eld. Det är snarare regel än undantag att skytten idag använder tiden från kommandot ladda till Alla klara till att provrikta mot målen. Dagens reglementerade skjutkommando minskar till en del risken för att före Eld avlossat skott träffar figur med därav följande konsekvenser och säkerhetsmässiga aspekter. I begreppet fältskjutning ingår skjutning under fältmässiga förhållanden och i det ingår förmågan att memorera målets plats i terrängen. Det är arrangerande förening och dess skjutledare som ska tillse att tillräcklig tid för visning av målen ges. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Motion 4/2015 Tidiga skott i vridmålsskytte Uppsala läns Pistolskyttekrets Övervägande: De grenar som omnämns i motionen har sitt ursprung i ISSF grenar; Militär Snabbmatch är anpassad av CISM och när det gäller Nationell Helmatch med tillägg av figurdelen. FS anser att i de fall det finns ett internationellt vedertaget regelverk för procedurer vid skjutningens genomförande är det eftersträvansvärt att detta följs. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Motion 5/2015 Omskjutning på MilSnabbtävlingar vid godkänt vapenfel. Uppsala läns Pistolskyttekrets Övervägande: Se motion 4. Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Motion 6/2015 Ändring av kommandon för skyttegrenar på skjutbana Västernorrlands läns Pistolskyttekrets Övervägande: Det är logiskt att visitation sker av vapen som sedan personer skall passera framför, och analogt med övriga skyttegrenar inom SPSF.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets

Läs mer

Proposition till Fo rbundsmo tet om krav pa ho lster eller va ska.

Proposition till Fo rbundsmo tet om krav pa ho lster eller va ska. SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROPOSITION Förbundsstyrelsen 2015-02-12 Proposition till Fo rbundsmo tet om krav pa ho lster eller va ska. Förbundsstyrelsen föreslår att: I Skjuthandboken, under mom B.1.2.1

Läs mer

Förbundsmötet 2013 genomförs söndagen den 9 juni på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm. Kallelse har gått ut den 23 april

Förbundsmötet 2013 genomförs söndagen den 9 juni på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm. Kallelse har gått ut den 23 april SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 2013-04-25 Samtliga pistolskyttekretsar Förbundsstyrelsen MISSIV Förbundsmötet 2013 genomförs söndagen den 9 juni på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm. Kallelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Verksamhetsutveckling Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för förbundet, där övergripande mål bryts ner i delmål med ökad konkretiseringsgrad.

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102. Lars T Andersson Nils-Anders Ekberg Bertil Johansson (Bjuv) Anders Khemi Lena Sjögren Mike Winnerstig

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102. Lars T Andersson Nils-Anders Ekberg Bertil Johansson (Bjuv) Anders Khemi Lena Sjögren Mike Winnerstig SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 6 oktober 2012. Närvarande Ledamöter: Stefan Kristiansson,

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 26 november 2011. Närvarande Ledamöter: Anders Björck,

Läs mer

3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet att läggas till handlingarna.

3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet att läggas till handlingarna. SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 2 februari 2008. Närvarande Ledamöter: Anders Björck,

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 17 april 2010. Närvarande Ledamöter: Anders Björck, förbundsordf.

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102:007/15

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102:007/15 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102:007/15 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm lördagen den 7 januari 2015. Närvarande Ledamöter: Suppleanter:

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 20 september 2008. Närvarande Ledamöter: Anders Björck,

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Scandic Star Hotell, Sollentuna, lördagen den 18 april 2009. Närvarande Ledamöter: Anders Björck, förbundsordf. (tom

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet Stadgar för Svenska Pistolskytteförbundet Fastställda av förbundsmötet den 1 juni 2014 Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte den 14 mars 1936. Den senaste stadgeändringen antogs vid ordinarie förbundsmöte

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Sammanträdesdatum 2008-06-01

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Sammanträdesdatum 2008-06-01 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-01 Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte söndagen den 1 juni 2008 på Scandic Star Hotel i Sollentuna

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 9 april 2011. Närvarande Ledamöter: Anders Björck, förbundsordf.

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 20 februari 2010. Närvarande Ledamöter: Anders Björck,

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 Organisationsutveckling Styrelsen har konsekvent arbetat i enlighet med de riktlinjer för Förbundets framtida

Läs mer

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte. 1(5) Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 2009-03-26 på Karlbergs Slott. Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Läs mer

Information från Landsdelskonferens Väst i Skövde 160213

Information från Landsdelskonferens Väst i Skövde 160213 Information från Landsdelskonferens Väst i Skövde 160213 Deltagare: representanter från kretsarna utom Örebrokretsen, för Skaraborg Anders Norgren och Susanne Svensson. Representanter för förbundet var

Läs mer

Resultatlista Svenska Mästerskapen i Springskytte

Resultatlista Svenska Mästerskapen i Springskytte Resultatlista Svenska Mästerskapen i Springskytte 13 september 2014 Sörmons skjutbana Karlstad Den 13 september 2014 hölls Svenska Mästerskapen i springskytte på Sörmons skjutbana i Karlstad. Denna septemberdag

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Föreningsutskick 2/

Föreningsutskick 2/ Föreningsutskick 2/2013 2013-07-04 Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så inte redan sker,

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 105:005/17. Protokoll VU Sammanträde Nr 2/

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 105:005/17. Protokoll VU Sammanträde Nr 2/ 1(5) SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 105:005/17 Protokoll VU Sammanträde Nr 2/2017 2017-04-08 Närvarande ledamöter: Anders Khemi, John-Åke Andersson, Lars T Andersson och Claes-Håkan Carlsson. Mike Winnerstig

Läs mer

Resultat Magnum SM 2010 357 SA

Resultat Magnum SM 2010 357 SA Resultat Magnum SM 2010 357 SA Plac Namn Förening Träff Figur Poäng 1 Christian Johansson Vedums Pistolskytteklubb 48 / 23 172 2 Jan Thomsen Teckomatorp PK 48 / 23 169 3 David Annertorn Borås Pistolskyttar

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET. VU Sammanträde Nr 5/09 2009-09-19

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET. VU Sammanträde Nr 5/09 2009-09-19 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL VU Sammanträde Nr 5/09 2009-09-19 Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Anders Khemi, Sune Persson och Nils-Anders Ekberg. Adjungerade: Mats Stoltz

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS PISTOLSKYTTEKRETS

ÖSTERGÖTLANDS PISTOLSKYTTEKRETS Sida 1 (9) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Elmer Jansson A1 Skf 2009 V. ordf./tävlingssekr.: Claes Johansson Saab PK 2008-09 Kassör: Öje

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

Pistolskytte - sport och fritidsnöje!

Pistolskytte - sport och fritidsnöje! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! Information om pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25

Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 139/79 (0p) A Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25 Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb Tot: 135/77 (0p) A

Läs mer

Atlas Copco Pistolskytteklubb. Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25

Atlas Copco Pistolskytteklubb. Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 139/79 A Första skytt Tomas Hämäläinen 47/27 Andra skytt Jens O Konor 46/27 Tredje skytt Thomas Beck 46/25 Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb Tot: 135/77 A Första skytt

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet, Östhammarsgatan 70, Stockholm, lördagen den 26 april 2008. Närvarande Ledamöter: Anders Björck, förbundsordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

PISTOLSKYTTE - en sport för alla!

PISTOLSKYTTE - en sport för alla! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! En liten introduktion till pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK

Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen Arrangör Fryksdalens PK Vårsaluten 2013 Kretsmästerskap Fält B-vapen 2013-05-01 Arrangör Fryksdalens PK Antal starter A-vapen Klass 1 8 A-vapen Klass 2 11 A-vapen Klass 3 17 B-vapen Klass 1 2 B-vapen Klass 2 2 B-vapen Klass 3

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte söndagen den 10 juni 2007 på Nordic Sea Hotel i Stockholm

Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte söndagen den 10 juni 2007 på Nordic Sea Hotel i Stockholm SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-06-10 Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte söndagen den 10 juni 2007 på Nordic Sea Hotel i Stockholm Närvarande:

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN

BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Bilaga 1 BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN Grundvärden Enligt gällande bestämmelser hanteras föreningsärenden (anslutning, utträde eller

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista A+R Söndag maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Per Lindberg Bollnäs Psk A Mikael Bergner Forsa Pk A Clas Olsson Bollnäs Psk A A Jarmo Kekarainen Sandvikens Psk

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

Första skytt Tomas Hämäläinen 58/34 Andra skytt Thomas Beck 57/34 Tredje skytt Robert Johansson 58/34

Första skytt Tomas Hämäläinen 58/34 Andra skytt Thomas Beck 57/34 Tredje skytt Robert Johansson 58/34 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 173/102 (50p) B Första skytt Tomas Hämäläinen 58/34 Andra skytt Thomas Beck 57/34 Tredje skytt Robert Johansson 58/34 Råsbo Pistolskytteklubb Tot: 172/100 (55p) B Första

Läs mer

Revolver Sida 1

Revolver Sida 1 Revolver 1500 Förnamn Efternamn Klubb WAID Klass Gren Resultat antal X 1 Thomas Svensson Linköpings SKF 1406 High Master Revolver 1500 1482 93 2 George Ekström Linköpings SKF 2682 High Master Revolver

Läs mer

Resultat Lag SM Militär snabbmatch Karlstad Vapengrupp A

Resultat Lag SM Militär snabbmatch Karlstad Vapengrupp A Vapengrupp A 1 Piteå Pistolklubb Pite 1657 Markus Dannberg 534 Andreas Granberg 565 Mats Berg 558 Reserv: Leif Lundberg 2 Atlas Copco Pistolskytteklubb LAG SNÖROM 1622 Oscar Alpstig Anund 543 Jens O'Konor

Läs mer

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås 1 John-Erik Rustas Orsa PSK A 87 87 174 92 92 184 92 86 178 536 S 2 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A 89 96 185 87 92 179 78 88 166 530 B 3 Anders Norgren Grästorps PSK A 86 95 181 92 88 180 82 86 168 529

Läs mer

ÖSM Fält 2017 Laglista

ÖSM Fält 2017 Laglista ÖSM Fält 2017 Laglista Öppen A 01-307 Atlas Copco PSK Lag1 Johansson Robert Beck Thomas Hämäläinen Tomas O'konor Jens 01-307 Atlas Copco PSK Lag2 Backe Johan Sand Mattias O'konor Jens Otterbeck Johan 03-445

Läs mer

Standardmedaljer. Silver Brons A-vapen B-vapen C-vapen Revolver 47 44

Standardmedaljer. Silver Brons A-vapen B-vapen C-vapen Revolver 47 44 Antal anmälda A-vapen Klass 1 4 A-vapen Klass 2 9 A-vapen Klass 3 18 B-vapen Klass 2 3 B-vapen Klass 3 5 C-vapen Klass 1 5 C-vapen Klass 2 26 C-vapen Klass 3 23 Damer Klass 2 2 Damer Klass 3 1 Revolver

Läs mer

Damer 1 Stina Lawner Falu Sp

Damer 1 Stina Lawner Falu Sp VM kval 2014-06-15 Standardpistol Match 2 1 Patrik Eriksson Kramfors Psk 48 47 48 47 190 47 49 47 47 190 43 47 48 42 180 560 8 2 Mikael Andersson Frövi-Lindesbergs Ps 48 49 49 47 193 48 46 43 46 183 44

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I SPRINGSKYTTE 2010. Resultatlista. Grimsta Skjutbana Stockholm

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I SPRINGSKYTTE 2010. Resultatlista. Grimsta Skjutbana Stockholm SVENSKA MÄSTERSKAPEN I SPRINGSKYTTE 2010 Resultatlista Grimsta Skjutbana Stockholm INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SM SPRINGSKYTTE 2010...2 TÄVLINGSJURY...2 INDIVIDUELLT...3 LAGRESULTAT...5 STAFETT...6-1 - SM SPRINGSKYTTE

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

INBJUDAN. Tävlingsledare Västerås Pistolskyttar

INBJUDAN. Tävlingsledare Västerås Pistolskyttar Tävlingsledare: Hans Granath, 070-234 68 34. Banläggare: Anmälan: Hans Granath INBJUDAN På uppdrag av Västmanlands Läns Pistolskyttekrets inbjuder härmed Västerås Pistolskyttar till Krets Mästerskap i

Läs mer

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote 1 Motet oppnas Jan-Ola Olsson oppnade motet och halsade deltagarna valkomna. 2 Upprop och fullmaktsgranskning samt faststallande av rostlangd for motet pa grundval av den rostlangd som FS har upprattat

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta

Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta Protokoll fört vid SSM-kretsarnas planeringsmöte i Alvesta 2016-02-20. Närvarande: Roger Hultenius Roger Tiensuu Sven-Erik Ekberg Pär Karlsson Ronny Andersson Henrik Käck Hans Reschke Mattias Gustavsson

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Dnr 102 Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Yxtaholms slott, Flen, söndagen den 27 oktober 2013. Närvarande Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade: Anmält förhinder:

Läs mer

Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september :a gången 208 starter

Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september :a gången 208 starter Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september 2013 61:a gången 208 starter Följande föreningar från kretsen delade på arbetsuppgifterna: Fjugesta PSK Frövi-Lindesberg

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Syd. Mästerskapen. Sammanställning SSM-Rekord (tom 30 juni 2013) och med år. Till. Sammanställning gjord av; Guy Persson,

Syd. Mästerskapen. Sammanställning SSM-Rekord (tom 30 juni 2013) och med år. Till. Sammanställning gjord av; Guy Persson, Syd ydsvenska Mästerskapen Sammanställning SSM-Rekord Till och med år 2015 (tom 30 juni 2013) Sammanställning gjord av; Sammanställningen bygger på de resultat som presterats genom åren. I och med utgivandet

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 177/88 (177p) R Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Lidköpings Pistolskytteförening Tot: 173/85 (164p) R

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

15 1:1, 17.00-18.00 22/1) 16 F

15 1:1, 17.00-18.00 22/1) 16 F 2015 Januari 2-5 Swedish Cup luftvapen Sävsjö 8 To Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 9 F Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 10 L Skid/springskytte 1,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Resultat Vimmerbyträffen 22 Augusti 2010

Resultat Vimmerbyträffen 22 Augusti 2010 Resultat i Klass C-Vapen 1 Mathias Gustavsson Högsby Psk 9 8 10 9 10 9 9 8 72p 15 GULD 2 Sören Josefsson Högsby Psk 9 8 10 9 9 9 9 8 71p 14 SILVER 3 Sonny Svensson FOK Borås 9 7 10 9 10 9 9 8 71p 10 BRONS

Läs mer

TÄVLINGS- OCH TRÄNINGS-PROGRAM 2012

TÄVLINGS- OCH TRÄNINGS-PROGRAM 2012 Tel Grimsta: 08-87 06 40 PG Tävlkonto: 35 63 29-3 TÄVLINGS- OCH TRÄNINGS-PROGRAM 2012 för Stockholmspolisens Skytteförening Förkortningar: FöM Föreningsmästerskap DM Distriktsmästerskap KretsM Kretsmästerskap

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet SKJUT- HANDBOK Svenska Pistolskytteförbundet Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK 12:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2008-01-01 Beställes från Svenska Pistolskytteförbundet Grafisk form, layout,

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Alla aktiviteter och allt boende sker på konferensanläggningen Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1 på Lidingö.

Alla aktiviteter och allt boende sker på konferensanläggningen Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1 på Lidingö. SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 2016-05-09 Samtliga kretsar Förbundsstyrelsen Angående kretskonferens och ordinarie Förbundsmöte 2016 Alla aktiviteter och allt boende sker på konferensanläggningen Skogshem

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Adoptionscentrum

Stadgar för Adoptionscentrum Stadgar för Adoptionscentrum 1 Syften och mål Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars syften och mål är att förmedla internationella adoptioner,

Läs mer

VSM 2013 Hagfors Preliminär

VSM 2013 Hagfors Preliminär A 1 Eriksson Anders Mölndals skytteförening 9 10 12 12 9 10 10 10 82 11 S 2 Grimling Anders Lidköpings PSF 9 10 12 10 10 10 10 10 81 10 S Särskjutning om Silver 6/5 3 Strålin Våge Arvika PSK 9 10 12 12

Läs mer

Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24

Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24 Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24 Klass: ÖPB 1 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666666 48/34 22 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666666 48/34 16 S 3 Hjellström, Per Råsbo PSK 56666566 46/32 16 S

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Resultatlista SOIC 2011

Resultatlista SOIC 2011 Resultatlista SOIC 2011 Revolver 1500 High 1 Thomas Beck, Salems PK 1463 73x S 2 Anders Eriksson, Hagfors-Uddeholms PK 1458 53x S 3 Jens O Konor, Atlas Copco PK 1456 70x S 4 Conny Kristensson, Grödinge

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för verksamhetsåret 2014

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Org.nr 888000-5312 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Västernorrlands läns Pistolskyttekrets får härmed avlämna årsredovisning för verksamhetsåret 2014 Styrelse 2014 Ordförande, utbildningsledare Vice ordförande

Läs mer