Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 6:e februari 2013 Tid 19:00 OBS TIDEN Plats Landskrona Rådhus (LR), sammanträdesrummet vån 1 Ingång från Rådhusgatan 3 Gruppmöte treklövern Biblioteket sammanträdesrummet tisdagen den 5/2 kl. 17:00 Gruppmöte S, ej meddelat Gruppmöte Sd, partilokalen, tidpunkt ej meddelad Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 utsändes senare 4) Revidering av investeringsbudget för 2013 bilaga 5) Förslag till kulturplan för Landskrona bilaga 6) Skrivelse till kommunstyrelsen gällande konsekvensen av att beslut saknas om byggnation av kulturhus - bilaga 7) Svar på motion Bekämpa barnfattigdomen bilaga 8) Avtal med Landskrona riksteaterförening bilaga 9) Sommarlovspraktik för ungdomar med kulturinriktning - bilaga 10) Bidrag för öppethållande av konsthall och museum på Pumphuset - bilaga 11) Rapport om internkontrollen inom förvaltningen bilaga 12) Justering av sammanträdestider för 2013 bilaga 13) ICA-kort för förvaltningschefen - bilaga 14) Rapporter Kulturmiljöplan för Kävlinge bilaga Stadsantikvariens rapport bilaga Ansökan om finansiering av förstudie rörande teaterföreställning på Ven - bilaga Samarbetet med Arbetarrörelsens arkiv bilaga 15) Diarielista bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Carita Hermansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Nämnderna verksamhetsberättelse 2012 Kulturnämnd

3 1 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för kulturverksamheten blev ett underskott på 207 tkr i driftsbudgeten och ett marginellt överskott för investeringsprojekten. Biblioteken, Tycho Brahe minnena, kulturstöd och gemensam administration redovisar underskott varav huvudbiblioteket står för en större del. Extraordinära kostnader fär övergången till nytt system för märkning av utlåningsmedia och genomförandet av samarbetet med gemensam databas och web inom Skåne Nordväst är en del av förklaringen. Förvaltningen fick också en ökning av semesterlöneskulden med 166 tkr och har haft bevakningskostnader på bibliotek och museum under senhösten och vintern som inte varit budgeterat. Kulturnämnden driver ett flertal utvecklingsprojekt inom kulturområdet där ambitionen är att kulturen skall ge en positiv stimulans till stadsutveckling, besöksnäring och resultaten i skolan. Exempel på detta är Kreativt entreprenörsskap i Landskrona (KELA), Fotostaden, deltagandet i Utsikter/Part kring kultur och lärande och ambitionen att göra Landskrona teater till ett center för scenkonstresidens. Kulturnämnden har aktivt engagerat sig i regional samverkan och har under året varit samordnande kommun för kultursamverkan inom Skåne Nordväst och även deltagit i olika samverkanprojekt under Kultur Skånes paraply. Kulturnämnden har vidare bedrivit en process för att få fram en ny kulturplan med vision, strategi och verksamhetsplan som sträcker sig fram till år Andra prioriterade aktiviteter har varit att utveckla de kulturella institutionerna till mötesplatser för landskronaborna och att stärka samordning och nätverk för alla kulturellt aktiva i Landskrona. Ett av medlen för det sistnämnda är Kulturminglet som genomförs under hösten. I år delades Landskronas kulturstipendier och kulturpriser ut vid detta evenemang. 2 Ekonomi 2.1 Resultaträkning Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Intäkter Kostnader Avskrivningar Internränta Nettokostnader Driftsredovisning Nettokostnad per verksamhet Verksamhet, tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Politisk verksamhet Stöd till kulturella föreningar Museum Konst Programverksamh Kulturstöd Unga Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

4 Gemensam verksamhet Nettokostnader Investeringsredovisning Investeringsprojekt Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Kn, IT/adb-utrustning Kn, Tych Brahe minnena Kn, TB- Muséet, inventarier Kn, Teater och Plantan trådlösa mikrofoner Kn, H-bibliotek, övr inv Kn, RFID-Radio Frequency Identification Kn, Museiutställning Summa Investeringsprojekt Teater och Plantan trådlösa mikrofoner har överskridit budget med 88 tkr men den del av investeringen, enligt beslutet från Kommunfullmäktige, finansieras från RFID projektet. Vissa omfördelningar görs mellan projekt beroende på behov av tidigareläggning av teknik till teatern och inventarier till museet. 3 Verksamhetsredovisning 3.1 Årets verksamhet 2012 har publikt sett i stort sett varit ett bra verksamhetsår. Undantagen var sommarperioden för Tycho Brahe museet på grund av ogynnsamt väder och bristande kapacitet för Ventrafiken. Biblioteket drabbades av ett publikbortfall mot slutet på året orsakat av den mediauppmärksamhet som några orosincidenter orsakade. Kulturnämnden har under året arbetat med en process för att ta fram vision, strategi och verksamhetsplan för kulturområdet. Planen har varit utsänd på remiss och kommer att skickas till fullmäktige för fastställande under Samarbetet med det fria kulturlivet och med andra kommuner har varit prioriterat för att stärka kulturverksamhetens ställning lokalt och regionelt. Kulturminglet återupprepades och har en form som uppskattas. Landskrona har varit samordnande kommun för kultursamarbetet i Skåne Nordväst. Genom projekt KELA har Landskrona deltagit i regionens samarbetsprojekt med sex kommuner kring stärkandet av kreativa och kulturella näringar. Ordförande och förvaltningschef deltog i Kultur Skånes studieresa till årets kulturhuvudstad. Bibliotekssamarbetet inom Skåne Nordväst medför besparingar i driftskostnader, samortdning av kompetens och medför ett ökad utbud och förbättrad service för låntagarna. Starkt fokus har lagts på nämndens utvecklingsområden - Kreativa kulturella näringar, Fotostaden, Landskrona som center för scenkonstresidens och stärkandet av kulturella nätverk i kommunen. Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

5 Samverkan kring kultur och lärande inom projektet Utsikter tillsammans med kulturförvaltningen i Helsingborg och utbildningsförvaltningen innebär en betydelsefull perspektivförskjutning till att se kultur och kreativt skapande som en viktig resurs för barn och ungas hela utveckling som individer. De ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande är alltid otillräckliga i förhållande till människors förväntningar och de egna ambitionerna. Att ändå hitta en lämplig balans mellan resurser och behov är den ständiga utmaningen Museum Utställningar. Museet ett bra år med varierande utställningar av god kvalitet som lockat en publik i olika åldrar från Landskrona och regionen. Framförallt är ökningen av nya barnfamiljer markant, mycket tack vare Pelle Kanin utställningen men vi såg också många nya besökare på modedesignern Bea Szenfelds uppmärksammade utställning. Den stora sommarutställningen Korg lockade turister och besökare i större mängd än tidigare sommarutställningar. Utställningarna om skatekulturen utökade målgruppen med en ung publik. Höstens satsningar på fotografi gav också något för de fotointresserade i utställningarna Dawid 3D och Lewenhaupts-stipendiaten Jenny Lindhe. Med anslutning till att boken Längtans landskap och Minnets trädgård togs fram i samarbete med författare Tonie Lewenhaupt och fotograf Ralf Turander, producerades en vandringsutställning av museet. I rum för reklam visades fotograf Åke Hedströms reklambilder samt en utställning om läkemedelsreklam i samarbete med en reklambyrå. Totalt besökare kom till museet, vilket är en ökning med drygt besök i förhållande till föregpende år. En ny basutställning, Systrarna och deras brudkistor, öppnade några dagar före jul. Utställningen visar en stor samling textilier från sex systrars hemgifter i Asmundtorp. Samlingen skänktes till museet 2008 och det finns ett stort intresse från besökarna för textilt hantverk av detta slag. Barn och unga. För första gången räknas nu alla barn som kommer till museet. Det är en uppskattning, men visar ändå på en tendens. Av de totala besöken var barn, vilket betyder att ca. 10% av museets besökare är barn. Räknas barnen från skolgrupperna blir siffran 21%. Sammanlagt deltog 5144 skolelever i museets pedagogiska program, en ökning med nära 900 elever jämfört med De populäraste skolprogrammen var Pelle Kanin, Korg, konstutställningen Fasader, Människor som vi samt programmet om Jultomten. Utställningen Pelle Kanin och hans vänner inleddes med att personal från museet läste sagor 1 gång/vecka på stadens förskolor och öppna förskolor. Det blev bra respons och visade sig vara en god marknadsföringskanal. Senare under utställningen anordnades en språkhelg i samarbete med biblioteket där sagostunder hölls på 8 olika språk i utställningen. Uppslutningen var dock inte så stor som väntat, 25 deltagare. Populäraste enskilda arrangemanget för barn var som vanligt Spökaftonen som i år arrangerades av Kulturstöd Unga i samarbete med museet deltagare (både vuxna och barn). Barnvagnsvisningarna som arrangerades vid tre olika tillfällen under året nådde inte den publik vi önskat. Nya försök görs under Ateljé Nell har blivit en viktig plats för många barnfamiljer. 541 besökare, vilket ger ett medelvärde på 11 personer varje söndag. En gång i månaden finns bildpedagog på plats, vilket är mycket uppskattat. Sociala medier och museets samlingar. Minnesbanken upprustades under hösten och kompletterades med en byggnadsvårdshörna. Besökarna till minnesbanken på nätet ökar, men den fysiska platsen fyller fortfarande en funktion. (1500 besök) Facebookssidan öppnade tidigt under 2012 och har många aktiva, framförallt kring fotosamlingen. Totalt antal besök på Minnesbanken på nätet uppgick under året till nästan Ca fotografier ligger nu ute på nätet. En satsning på Nell Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

6 Walden arkivet har inletts under året med att brevsamlingen och konstsamlingen digitaliserats som ett led i uppbyggandet av en ny permanent utställning på museet. Kring sommarens utställning om den lokala skatekulturen arbetade åtta unga under sex månader med dokumentation, insamling samt formgivning och utställningsproduktion. Vernissage, visning, sommarprogram med skateramper och skateskola tillsammans med Kulturstöd Unga och fritid. De sociala medierna har mer och mer blivit en plattform för marknadsföring men också för insamling och dokumentation. Som exempel kan nämnas dokumentationsprojektet Musikstaden, som ska resultera i en utställning I denna samtidsdokumentation förs en dialog med musikföreningar och olika intresseorganisationer. En tillsatt arbetsgrupp samlar in material, gör djupintervjuer och samlar bland annat filmklipp och gör ljudupptagningar. Projektet gör museet mer synligt på stan, vilket ger en ökad förståelse för museets arbete och öppnar upp för medborgarnas delaktighet. Genom facebook nås också många nya besöksgrupper, ex. till Bea Szenfelts utställning. Årets höjdpunkt. En generös donation från Carl Fredrik Reutersvärds-stiftelsen av konstnärens Non Violencesamling lämnades till museet. Detta gav eko i konstvärlden och kommer att sätta Landskrona museum på konstkartan i samband med att vi öppnar en speciellt Non Violence utställning. Samlingen har skrivits in i konstdatabasen och vi räknar med att den nya utställningen kan öppna Museet som mötesplats. Programverksamheten på museet lockade drygt besökare. Spökafton (1.140 pers) och Kulturnatt (1.215 pers) sticker ut som de mest populära arrangemangen. Torsdagskvällarnas program besöktes av färre besökare än föregående år (306 pers) medan program på söndagseftermiddagen fortfarande lockar mer publik. Andra arrangörer använder museets lokaler mer och mer. Föreningsmöten, ungdomsverksamhet som Ninja, tillsammans med Kulturstöd ungas verksamheter som ungdomsmottagningen och pysselklubben gör att museet mer och mer går mot att bli en populär mötesplats. Omsorgen som drivit caféverksamhet på museet under många år, valde att lägga ner verksamheten under hösten. Museet behöver ett café och vi arbetar för att hitta en lösning under våren. På Rothoffs koloni kunde för första gången besökarna räknas. Totalt under säsongen besökte ca personer kolonin, där flera nya initiativ till aktiviteter tagits under året. Förvånansvärt många hittar till den lilla museikolonin och vetskapen om att den finns sprids i allt vidare cirklar. Temat för årets odling och utställning var gamla sorter i trädgårdsland och rabatt Konsthall Verksamhetsberättelse Landskrona konsthall 2012 Konsthallen har under 2012 visat en god variation av utställningar i egen regi såväl som samarbeten med andra föreningar och institutioner. Konsthantverk har varvats med fotografi och Jurybedömd konstsalong. Konsthallen var öppen under drygt 200 dagar under Besöksantalet uppgick till personer totalt. Roy Evertsens målarskola 630, Claes Lewenhaupt och Martin Bogren 1.422, Konstrundan 8.569, La konstförening 1.229, Connecting 5.423, Vår Konstsalong 2.257, Marcus Eek och Karsten Konrad 903. En ökning med ca.1000 personer totalt från föregående år. Konstrundan arbetar efter samma koncept som tidigare år och lockade fler besökare än föregående år men fortfarande långt från de tidigare mycket höga siffrorna. Den nordiska/nordeuropeiska konsthantverksutställningen Connecting var en klar succé med fin kritik och god uppmärksamhet. Den jurybedömda Vår Konstsalong rönte stort intresse från konstnärer och drog många besökare vilket var väntat. Utställningen med Marcus Eek och Karsten Konrad lockade tyvärr en liten publik men kontakterna med Galleri Arnstedt har varit över förväntan positiva och öppnat många dörrar. Det talas i galleri- och konstvärlden på ett Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

7 positivt sätt om samarbetet och förfrågningar från andra konstinstitutioner och gallerier trillar in. Fler samarbeten är att vänta. Programmen har generellt varit av hög kvalitet med bra föreläsare och stor variation. Populära fotoföreläsningar i anslutning till Lewenhaupt/Martin Bogren drog en ny och nöjd publik, där ca. 80% (flest män) kom från regionen (Malmö, Helsingborg och Lund). 7 föredrag i samarbete med Folkuniversitetet under sommarmånaderna, alla med kvalificerade föreläsande konstnärer/konsthantverkare. Till dessa föreläsningarna kom företrädelsevis kvinnor från Landskrona med omnejd. Kreativ verkstad för vuxna provades, men få personer deltog. Verksamheten skall utvecklas och komplettera konstfilmsvisningarna och visningarna som har fortsatt genom året. Totalt antal besökare på onsdagsprogrammen är ca. 600 under hela året, vilket ger ett snitt på 20 personer vid varje program. Varje onsdagskväll under utställningsperiod är programkväll på konsthallen, vilket ger en viktig kontinuitet. Publiken ökar stadigt och konsthallen har etablerats sig som en mötesplats för konstintresserade på onsdagskvällar. Inventering av den offentliga konsten samt tillståndsrapport är genomförd. Möte med delaktiga i kommunen är inplanerad i januari Efter detta möte skrivs en praktisk handlingsplan. Fortfarande kvarstår frågor kring upphovsrättskostnader, innan den offentliga konsten kan presenteras på hemsidan. Nätverket för Landskrona konstnärer är levande och konstintendenten har genomfört ett antal besök hos konstnärernas ateljéer. Konstnärerna har bjudits in till utställning med lokal konst på museet 2013, och ca 45 konstnärer kommer att delta Verksamhetsstöd Kulturprojektpotten stödde olika initiativ under året, främst föreningar. Det blev både investeringar i lokaler (stöd till ljudanläggning, skärmar och scanner) och publika arrangemang såsom musikfestivalen Ökända, dialogmöte och nordisk körhelg. Potten ger ringar på vattnet. De lördagscaféer som Kulturlabbet en gång fick stöd att starta har utvecklats till caféer med många föreningar som medarrangörer. Totalt har åtta ansökningar beviljats med totalt kronor. Två föreningar har fått nytt stöd i form av verksamhetsbidrag: Filmstudion och Okarina. Det minskande bidraget till studieförbunden ger effekt på sikt. Det visar sig troligtvis framöver att de måste dra ner på verksamheten lokalt. Medborgarskolan har till exempel lämnat sina lokaler i år. De återkommande dialogmötena med representanter från studieförbunden och kulturnämndens politiker är viktiga. Kulturminglet och höstens nätverksträff är försök till att öppna upp kontaktytor mellan stadens olika kulturaktörer, föreningar, organisationer och kreativa entreprenörer. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas med olika inslag under Programverksamhet Avdelningen arrangerar en rad olika program såsom Valborgsfirande, Nationaldagsfirande och Allsångskvällar i Slottsparken. Av programmen är Kulturnatten och Trädgårdsgillet de viktigaste. Trädgårdsgillet Vårt grönaste arrangemang fortsatte att förbättras. Ett samarbete med Sofiero innebar att den vinnande flotten fick en uppmärksammad plats under trädgårdsfesten veckan efter gillet. Det sporrade deltagarna ytterligare och vi fick en fin rad av flottar i vallgraven. Marknaden slog rekord i antalet utställare (47 st) och vi lyfte fram miljöarbetet med grön lekplats för barn, närodlat och ekologisk mat samt bättre sophantering. Kulturnatten fyllde 20 år Liksom tidigare år fylldes stadens centrum av en månghövdad publik som vandrade mellan de olika aktiviteterna. På 28 olika platser ägde ett 60-tal arrangemang rum. Kulturnatten är en kväll som uppskattas mycket av landskronabor. De har även stor del i dess innehåll med plats för både unga och äldres kulturyttringar, amatör och Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

8 professionella öppet för alla. Music is Love på hösten resulterade i ett lyckat samarrangemang, mellan Kulturskolan och Kulturstöd i en folkmusikafton med efter följande jamsession på Landskrona Teater. Gatuteaterfestivalen var ett nytt inslag som genast togs till sitt hjärta av landskronaborna. Ett samarbete över lands- och kommungränser tillsammans med framför allt Helsingborg och Helsingör. Samtidigt sattes en lokal prägel på arrangemanget i samarbete med Kulturlabbet och deras Music Corners samt workshops för barn med Scenariot. Internationellt, spontant och humoristiskt blev resultatet med en entusiastisk publik. Antalet i publiken är dock svårt att uppskatta med teater på gator och torg. Åtta föreställningar plus ett antal konserter med Music Corners och två workshops avverkades under tre dagar. Kulturstipendium Årets kulturstipendiemottagare är Felicia My Piltz och Linn Eriksson Kim Bergkvist, Lena Bergkvist, Roger Lindskog och Nina Slejko Blom. Kulturpriset gavs till orkestern Domnivet. Prisutdelning skedde vid årets Kulturmingel på teatern i november med mingel, mat, föredrag och underhållning. Landskrona Teater Antalet besökare var ca 12500, vilket är som förra året, men med tanke på att Divertimento inte gjorde någon show är det en ökning. Under våren genomförde vi ett längre residens, av totalt tre under året, med Passepartout Theatre Production (PTP) i föreställningen I Solens Skugga, en kombinerad föreställning med skådespelare och dockor. I Solens Skugga spelades för ca 1000 landskronaelever. Under våren genomförde vi också ett samarbete med Kammamusikföreningen som resulterade i en konsert med gitarrlegenden Jojje Wadenius. Landskrona Dansstudio har även i år satt upp två oerhört ambitiösa produktioner och även i år har vi sett det som vår plikt att stödja så mycket som möjligt med teknisk kompetens. Samarbetet med Fridhems Folkhögskola i KELA gav oss ett gäng hungriga och energiska avgångselever som satte upp en frisk ungdomspjäs med ursprung i deras egna dagböcker. Lördagscaféerna med Kulturlabbet som motor strandade på våren men under hösten drog vi igång dem igen med Kulturstöd som ny drivkraft och med samtliga kulturföreningar inbjudan. 10 caféer genomfördes av ungefär lika många föreningar. Kulturstöd Unga Året började med utmaningen att omorganisera verksamheten Plantan Ung till Kulturstöd Unga och att kommunicera förändringen till vår målgrupp, kommunala aktörer, föreningar och andra samarbetspartners. Omorganiseringen och flytten till Landskrona Museum gav oss tillfälle att förtydliga verksamhetens riktlinjer (se bilaga 1, Verksamhetsbeskrivning Kulturstöd Unga) och förtydliga våra roller (våra tjänster/befattningar ändrades från projektledare till kulturutvecklare för barn och unga). Med namnbytet blev det också enklare att kommunicera utåt verksamhetens innehåll samt tillhörigheten med avdelningen Kulturstöd. Under våren arbetade vi parallellt med projekten Ung kultur möts UKM, Spoken World Landskrona, Fika med en ungdom samt skatesamarbetet med museet en Flip i solnedgången (Skate 2.0). Ungdomsledar- och kulturvärdsutbildning Under våren arrangerades en ungdomsledarutbildning som hölls av Uppdrag Ninjas. Innehållet i utbildningen (som omfattade fem tillfällen) togs fram utifrån en behovsanalys som identifierats från barnverksamheten Klubbens erfarenheter. Kulturvärdsutbildningen är en utveckling/fortsättning på ungdomsledarutbildningen, och innehållet har tagit form under hösten och kommer att genomföras under månaderna januarimars år Utbildningen kommer att fokusera på värdskap, projekt- samt organisationskunskap. Pysselklubben bedrevs under våren på Landskrona stadsbibliotek. Under vårterminen fick även barn från projektet Utsikter besöka och prova på pysselklubben. På terminsutvärderingen tillsammans med ungdomsledarna framkom det att lokalerna på biblioteket inte var optimala för verksamheten. Efter diskussioner med museet flyttade verksamheten till muséet. Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

9 Under sommaren har två av de äldre ungdomsledarna fått ansvara för var sin verksamhet. De har inneburit att de planerat och genomfört med hjälp av assisterande ungdomsledare hela sommarverksamheten. Under fyra sommarveckor (juni och juli) arrangerades skateverksamheterna: skateskola (Klubben) och skatelounge med skatecontainer för utlåning av utrustning och aktiviteter på den provisoriska skateparken. Under den sista veckan i juli arrangerades också sommarkollo på Ven där ungdomsledarna fick arbeta med 22 barn från olika delar av Landskrona. Kollot och skateverksamheten var en del av examinationen för ungdomsledarutbildningen, där ungdomsledarna praktiskt fick öva på kunskaperna från utbildningen. Snabba Cash Under året har vi fått in åtta nya ansökningar till projektpotten snabba cash. Två av de ansökningarna har beviljats medel ur potten, ytterligare en är under luppen, beslut för denna kommer att fattas i början av Under kulturnatten (sep 2012) hade SC -beviljade projektet Double nature sitt genomförande i två lastcontainers som användes som utställningslokaler på Kasernplan Tycho Braheminnena Besöksstatistik Under högsäsongen 2012 har Tycho Brahe museet och Ven som turistmål upplevt ett minskat besökarantal. Tycho Brahe har under verksamhetsåret fram till och med november haft besökare, en minskning med 9% från föregående år. Framförallt sommarmånaderna juni-juli visar lägre besökssiffror jämfört med föregående år, en trolig följd av ostadigt väder samt Ventrafiken ABs fördröjningar i arbetet med ny färja och terminal. Besöksstatistiken visar något högre besökssiffror under augusti-september samt november. Antalet grupper som under 2012 besökt museet via ett bokat program har ökat med 6%, nästan 100 fler grupper än föregående år. Totalt besökte 40% museet genom ett bokat program eller guidning, vilket visar att fler grupper om färre personer besöker museet. Intäkter Museets intäkter har under 2012 stigit med 10%, såväl juni, juli, augusti och september visar ökade intäkter. Entréer och guidningar utgör störst del av omsättningen. Prissättningen för samarbetspartners på Ven höjdes inför 2012, under året har museet erbjudit 15% rabatt på bokad guidning men ordinarie pris för entréer. Förändringar i butikssortimentet har under 2012 ökat merförsäljningen. Ur sortimentet står presentartiklar, böcker, vykort och förtäring för störst del av varuförsäljningen. Tycho Brahe museets butik redovisar en total inkomst på 1, 14 mj.kr. Skolprogram Inför verksamhetsåret 2012 presenterade Tycho Brahe museet nya pedagogiska program (anpassade till Lpfö98 samt Lgr11) för skolor. Totalt tre program med tre olika teman sammanställdes; Nova Stella om astronomi och vetenskapshistoria, Machina Mundi om renässansen och papperstillverkning samt Astro Medicus om medicin och alkemi. Museet valde att starta upp ett program i taget, vilket ledde till att det sistnämnda programmet, Astro Medicus, inte hann testas under Genom de nya skolprogrammen startade Tycho Brahe museet och Ventrafiken AB ett samarbetsavtal, där skolor utanför kommunen erbjöds reducerat pris vid överfart i samband med besök på museet. Samarbetet samt de nya skolprogrammen har fallit väl ut då skolbesök från kranskommuner men även Mellansverige och Själland har ökat. Under året har museet haft 133 skolprogram och sammanlagt 3522 elever har besökt museet. Utav dessa elever var 9% från Landskrona Stad, 15% från Själland och 6% från Mellansverige. Resterande skolbesök är från kranskommunerna. Av skolbesöken tillhör totalt 48% grundskolan och 23% gymnasieskolan, vilket visar en ökning från de övre årskurserna samt gymnasiet. Evenemang Lördagen den 8 september arrangerades Sophies skördedag, ett nytt evenemang med fokus på renässansen och Uraniborgs trädgård. Tidsenlig matlagning, hantverk, armborstskytte, sagor, lekar, skörd, guidningar och föredrag erbjöds under dagen. Totalt 450 personer besökte evenemanget. Projekt Under året har museet arbetat med två projekt inom Leaderstrategin; Ven målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen samt Skånes Trädgård Nordväst, båda med målet att Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

10 utveckla Tycho Brahe museet och Ven som besöksmål. Inom det första projektet är syftet är främst att förlänga säsongen samt erbjuda exklusivare paketresor för konferens och kongress. Inom Skånes Trädgård Nordväst arbetar flera trädgårdsaktörer och museer med trädgårdsturism och visningsträdgårdar. Tycho Brahe museets mål är att inom projektet tillsätta en arbetsgrupp för en mer levande trädgårdsrekonstruktion samt sörja för korrekt artbestånd, form och skötsel. En arbetsgrupp för nytt manus och föreställning till Stjärneborg har tillsatts, denna kommer under vinter och vår arbeta fram ett nytt underlag. Ny föreställning förväntas öppnas i juli 2013 och finansieras genom leaderprojekt. Formgivare Björn Ed arbetar under vintern 2012 med ett förslag på en modell över Tycho Brahes dammsystem och vattenmölla. Modellen ska användas som ett pedagogiskt inslag kring Tycho Brahes papperstillverkning och blir en första del i att besöksanpassa anläggningen till barnfamiljer. Anläggningsarbetet förväntas starta under 2013 och finansieras internt med utvecklingsmedel Biblioteket 2012 har varit ett händelserikt år. Turistbyrån lämnade lokalen efter några års samboende och KELA flyttade in. Samarbetet mellan biblioteken i Skåne NV resulterade i mars i ett gemensamt bibliotekssystem med gemensam katalog och webportal. Ett lånekort ger nu tillgång till alla bibliotekens samlade fysiska och digitala resurser. I samband med detta infördes också RFIDtekniken som innebär att allt material numer är försett med ett chip vilket väsentligt förenklar cirkulationen av medier. I samband med konverteringen höll biblioteken stängt några veckor, något som resulterade i lägre besöksstatistik. Det totala besökasantalet till biblioteken ökade i förhållande till 2011 med till personer medan utlånen minskade med till Utlåning per person utgör 5,25, vilket är ett relativt lågt resultat jämfört med andra kommuner. Detta har Landskrona dock gemensamt med kommuner med liknande social sammansättning såsom Helsingborg och Trelleborg. Under året togs beslut i Kulturnämnden om att göra biblioteket i Glumslöv meröppet, vilket blir verklighet under våren Biblioteket som mötesplats och kulturcenter Under året har biblioteken erbjudit föreläsningar, bokcirklar och författarbesök, både för vuxna och barn. Vi har visat film och barnteater och haft musik- och sångstunder för de yngre. Varje månad har haft sin utställning i foajen. För att få fler barn och unga delaktiga i kulturutbudet har biblioteken, i samarbetet med skolorna, anordnat skrivarläger och läsecirklar för de yngre och aktiviteter kring poetry slam för de lite äldre. Det uppmärksammade spelprojektet, där barn gör egna datorspel på biblioteket, avslutades med en konferens för skånska bibliotekarier i maj. Många av arrangemangen för vuxna bygger också på delaktighet, tex stickcafé och bokfrukost. Under hösten startade ett språkcafé på stadsbiblioteket. Caféet är öppet för alla som vill öva upp sin svenska eller dela med sig av sin språkkunskap och drivs i samarbete med IM. Digital delaktighet Varje vecka under terminerna är det IT-utbildning för vuxna nybörjare på stadsbiblioteket. Kurserna är gratis och väldigt populära. Under året gavs 5 kurser med totalt 60 deltagare. Vid några tillfällen har det anordnats drop in på kvällstid där biblioteket visat bla hur läsplattor och nerladdning av e-media fungerar. Utmaningar och problem Under hösten drabbades två av stadsbibliotekets nyckelpersoner av utmattningsdepression vilket resulterat i olika grad av långtidssjukskrivning. Effekten för verksamheten blir att arbetssätt och ambitionsnivå måste ses över för att man ska få en hållbar utveckling. Hösten blev ganska stökig på stadsbiblioteket med skadegörelse och trakasserier från ungdomar Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

11 i åldern år. För att trygga säkerheten för personal och besökare anlitades ordningsvakter under november och december. Förbyggande åtgärder är planerade för Gem. adminstration I början av 2012 har den administrativa avdelningen flyttat till Rådhuset. Förändring var välkommen och upplevdes som positiv av alla medarbetare. I samband med pensionsavgångar har avdelningen omorganiserats och effektiviserat sin personalstyrka. I slutet av året har därför antal anställda minskat med 12,5%. Samtidigt har tjänsteutbud till invånare ökat. En utredarfunktion med fokus på att hjälpa föreningar söka externa bidrag, både nationella och internationella, har upprättats. Under året har arbete fokuserat på att skapa kontakter med föreningar och olika bidragsaktörer. Ett resultat av arbetet är en fondmässa som kommer att anordnas i mars månad på Landskrona Teater och vars syfte är att presentera bidragsmöjligheter för föreningar i Skåne NV. För att kunna klara av nya behov har avdelningen börjat jobba mer offensivt med kvalitetsstyrning, dvs. mål och visioner, processer och kundorientering. Vår fokus under 2012 har handlat om att utveckla kontakter med våra kunder och upptäcka deras behov. För externa kunder (besökare, invånare, föreningar) har vi jobbat med målgruppsanpassad marknadsföring, synpunkthantering samt utveckling av IT-system för förbättring av servicemöjligheter. För interna kunder (övriga avdelningar) har vi jobbat med effektiv kommunikation, information och tillgänglighet av styrdokument, kartläggning av mest kritiska processer och medarbetarskap. Arbete med Kvalitetsstyrning kommer att fortsätta under 2013 med fokus på nulägesanalyser och ska i första hand omfatta våra stödprocesser till övriga avdelningar. 4 Redovisning av måluppfyllelse 4.1 Skola för kunskap med arbetsro Nämndsmål Mål Indikatorer Måluppfyllelse 2012 Kulturnämndens verksamheter ska bidra till ett ökat lärande och kulturella upplevelser Landskrona museum ska bedriva en pedagogisk verksamhet där skolan ges möjlighet att tillägna sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet. Museet ska vara en stimulerande och annorlunda lärmiljö som öppnar för olika sätt att lära både för elever och lärare Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet Antal elever och lärare som deltar i museets pedagogiska verksamhet Uppnått Uppnått Uppnått Under 2012 har antalet besök av skolelever och lärare ökat med ca. 900 personer. Totalt deltog 5144 skolelever på visningar, verkstäder och vandringar på museet. Program erbjuds till museets basutställningar samt till de flesta tillfälliga utställningarna under året, både på museet och på konsthallen. den populäraste basutställningaen är Människor som vi och den mest bokade tillfälliga utställningen var Pelle kanin och hans vänner. Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

12 Analys Fler skolbesök under året kan bero på poulärar utställningar som ex. Pelle kanin och hans vänner. Den utställninge tog in på museet just av skälet att locka skolor, förskolor och barnfamiljer generellt. Stenåldersutställningen behåller sin ställning som den mest besökta basutställningen, för skolgrupper. I årskurs 3 läser skolorna om stenåldern och besöken i utställningen kompletterar och levandegör stenåldern. Alla visningar kompletteras med verkstad, diskussion eller övning av något slag. 4.2 Den trygga staden Nämndsmål Mål Indikatorer Måluppfyllelse 2012 Biblioteket - Genom att samarbeta med föreningar, organisationer och andra förvaltningar kan vi fortsättningsvis ha ett stort utbud utan kostnadsökning. Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum Museum och konsthall - För barnfamiljerna är Ateljé Nell öppen varje söndagseftermiddag. För vuxna erbjuds föreläsningar, visningar och stadsvandringar på kvällar och eftermiddagar. Teatern - Utbyggnad av aktivitetsutbudet för äldre och yngre i centrum. Skapa förutsättning för flera föreningar att samarrangera lördagscaféer på teaterrestaurangen Ungdomar uppträder och arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på olika scener inom fritids- och kulturförvaltningens verksamhetsområde. Ungdomar uppträder och arrangerar uppträdanden med inbjudna artister på olika scener inom fritids- och kulturförvaltningens verksamhetsområde. Antal besökare Antal arrangemang Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Ateljé Nell på museet hade 541 besökare, vilket ger 11 besökar per söndag. En gång i månaden finns bildpedagog på plats. Detta är mycket populärt och dessa söndagar kommer fler barnfamiljer. Workshop för vuxa arragnerades 5 under året. totalt drog dessa arrangemang 103 personer. Programverksamheten på museet hade ca besökare. De populäraste arrangemangen var spökafton (1146) och kulturnatten (1215). Torsdagskvällarnas program, oftast föredrag lockade 306 personer. Konsthallen onsdagsprogram hade under året totalt 600 besökare. Det visades konstfilm, föreläsningar, visningar och en workshop. Analys Ateljé Nell har blivit en institution och har en jämns ström av besökare. Pelle Kanin utställningen lockade givetvis fler barnfamiljer än vanligt till museet började räkning av besökande barn under öppettiderna. Det visar sig att ca. 10% av besökarna är barn. Torsdagskvällarna är inte lika populärar som programdag som söndagseftermiddagarna. Vad detta beror på är svårt att veta. Konsthallens programdag är onsdagskvällar och ett genomsnitt är 20 personer per program. programmen på konsthallen har under året visat på en hög kvalitet med olika konstnärer/konsthantverkare/fotografer som talare. Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

13 4.3 Näringsliv Nämndsmål Mål Indikatorer Måluppfyllelse 2012 Skapa förutsättningar som gör Landskrona till en intressant etableringsort för unga människor i regionen med inriktning på så kallat kreativa kulturella näringar (KKN) Antal personer/företag som är föremål för konsultativt stöd eller lokalstöd. Antalet nätverksträffar för kulturellt aktiva personer Uppnått Analys KELA skapar ett mer levande och attraktivt Landskrona med hjälp av bärkraftiga kulturella och kreativa företag. Genom att arbeta utifrån våra lokala kulturaktörers behov skapar KELA bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla kreativa och kulturella verksamheter i Landskrona. KELA ska under tre år bygga nätverk, bidra till kompetensutveckling och tillgängliggöra utrymme för kulturaktörer i och utanför Landskrona. Under 2012 har fokus för KELA varit att samla och bygga upp ett nätverk av personer verksamma inom kulturella och kreativa näringar i kommunen. Genom att skapa mötesplatser och både fysiska och virtuella har många nåtts av KELAs informationsflöde och många har varit i kontakt med projektet antingen i kompetensutvecklande insatser, för att hitta affärsutvecklingsstöd eller för att träffa andra i branscherna. Resultatet är därför av den karaktären att vi nu vet vilka som är verksamma i staden och vad de har för tankar och idéer om hur de vill utvecklas inom sina verksamheter. KELA har skapat ett sammanhang i Landskrona för kulturaktörer. En kärna av aktörer har slutit upp kring projektet och förhoppningen är att detta ska kunna leda till att en kritisk massa skapas för att projektet ska fortsätta utvecklas till det stödsystem som projektet har som målsättning att lämna vidare efter projektslut. Vi ser att många saknat det här sammanhanget och en del har inte tänkt att det varit möjligt ens att finna det så nära som i hemkommunen. Några KKNentreprenörer KELA träffat har varit på väg att flytta från kommunen för att på det sättet öka sina chanser att arbeta inom sin näring men valt att stanna efter att ha förstått och insett möjligheterna som nu börjar skapas och synliggöras. Konkreta resultat har uppnåtts genom aktiviteterna närverksträffar, stipendier för re4sidens, KELA-checkar och konsultativa insatser. Genom att styrgruppen ahr en bred sammansätttning från olika samhällsområden säkerställs att projektet bidrar till stads- och näringslivsutveckling. 5 Förvaltningschefens redovisning av produktivitetsåtgärder Åtgärd Två tjänster inom administrationen (varav en med lönebidrag) har reducerats till en tjänst. Ekonomisk konsekvens Besparing 100 tkr 6 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

14 Bilaga Politisk verksamhet Kostnaderna i samband med politisk verksamhet har något överstigit planerad budget, men utan större avvikelser. Nämnd o styrelse Kultur Budget Redovisat Avvikelse 50 Löner för arbetad tid Sociala avg enl lag o avt 58 Personalsociala kostn mm 64 Förbrukninv. förbrukn.mat 65 Kontorsmat. o trycksaker Representation Annonser,reklam,informat Summa Stöd till kulturella föreningar Stöd till kulturella föreningar följer budgeten inom ramarna utan större avvikelser. Stöd till kulturella fören Budget Redovisat Avvikelse 31 Taxor och avgifter Bidrag Inköp av anläggn.tillg Bidrag o transfereringar Konsulttjänster Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt 58 Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren 64 Förbrukninv. förbrukn.mat Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

15 65 Kontorsmat. o trycksaker Stöd till kulturella fören Transporter och resor Representation Annonser,reklam,informat Summa Museum och Konsthallen Museum och konsthallen följer budgeten inom ramarna utan större avvikelser. Dessa två verksamheter visar differens i budgeten på 90 respektive 52 tkr. Museum Konsthall Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Förs verksamh o entrepren Intäktskorrigeringar Inköp av anläggn.tillg Inköp anläggn o underhåll Inköp försäljningsvaror Bidrag o transfereringar 46 Entreprenad o köp verksam Konsulttjänster Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnader för naturaförmå Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt 58 Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren Bränsle,energi o vatten Förbrukninv. förbrukn.mat Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

16 65 Kontorsmat. o trycksaker 66 Rep.underh. mask o invent Museum Konsthall Div främmande tjänster Tele o ITkommu,postbefor Transporter och resor Representation Annonser,reklam,informat. 73 Försäkr.avg o riskkostnad Diverse kostnader Avskrivn/internränta Finansiella kostnader Summa Verksamhets- och Kulturstöd Kulturstöd följer den planerade budgeten med visa avvikelser. Intäkter under 2012 var nästan 140 tkr högre än planerat. Däremot fler aktiviteter har även ursakat något högre kostnader för kulturstödsverksamhet. Utfallet är, sammanlagt, minus 50 tkr. Programverksamh Verksamhetsstöd Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Förs verksamh o entrepren Inköp av anläggn.tillg Inköp anläggn o underhåll Inköp försäljningsvaror Bidrag o transfereringar 46 Entreprenad o köp verksam Konsulttjänster Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

17 58 Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren Programverksamh Verksamhetsstöd Bränsle,energi o vatten Förbrukninv. förbrukn.mat 65 Kontorsmat. o trycksaker Div främmande tjänster Tele o ITkommu,postbefor Transporter och resor Representation Annonser,reklam,informat. 73 Försäkr.avg o riskkostnad Diverse kostnader Avskrivn/internränta Finansiella kostnader Summa Tycho Brahe minnena Verksamheten Tycho Brahe minnena hade haft mindre intäkter med 195 tkr vilket kan förklaras med dåligt sommarväder och att det var färre båtar till ön än planerat. Emellertid var kostnader 90 tkr lägre än planerat vilket ger ett underskott på 105 tkr. Tycho Brahe minnena Budget Redovisat Avvikelse 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Förs verksamh o entrepren Summa Intäkter Inköp av anläggn.tillg Inköp anläggn o underhåll Inköp försäljningsvaror Entreprenad o köp verksam Konsulttjänster Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

18 5 Kostnader för arbetskraft Tycho Brahe minnena Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt 58 Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren Bränsle,energi o vatten Förbrukninv. förbrukn.mat 65 Kontorsmat. o trycksaker 66 Rep.underh. mask o invent Div främmande tjänster Tele o ITkommu,postbefor Transporter och resor Representation Annonser,reklam,informat. 73 Försäkr.avg o riskkostnad Diverse kostnader Avskrivn/internränta Finansiella kostnader Summa kostnader Summa Stadsbiblioteket och Biblioteksfilialer Sammanlagt visar stadsbiblioteket och biblioteksfilialer ett underskott på 165 tkr. Intäkterna bestående av 900 tkr bidrag och 660 övriga intäkter. Största kostnader på biblioteket var till konsulttjänster 140 tkr och diverse främmande tjänster som mest avser fördelningen av gemensamma kostnader för Skåne Nord Väst samarbeten. En stor del av kostnader för förbrukningsinventarier och material avser kostnader i samband med införande av RFID. Risk kostnad dvs. inkasso och krav på låntagarna uppkommer till 118 tkr vilket är 100 tkr mer än planerat. Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse 30 Försäljningsmedel Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

19 Stadsbibliotek Biblioteksfilialer 31 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Förs verksamh o entrepren Intäktskorrigeringar Intäkter Inköp av anläggn.tillg Inköp anläggn o underhåll Inköp försäljningsvaror Entreprenad o köp verksam Konsulttjänster Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt Pensionskostnader Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren Bränsle,energi o vatten Förbrukninv. förbrukn.mat 65 Kontorsmat. o trycksaker 66 Rep.underh. mask o invent Div främmande tjänster Tele o ITkommu,postbefor Transporter och resor Representation Annonser,reklam,informat. 73 Försäkr.avg o riskkostnad Diverse kostnader Avskrivn/internränta Finansiella kostnader Summa kostnader Summa Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

20 Gemensamverksamhet Den administrativa avdelningen har flyttats till Rådhuset och detta har haft till följd vissa kostnadsökningar, men för övrigt pågick verksamheten enligt planering. Kultur Budget Redovisat Avvikelse 30 Försäljningsmedel Taxor och avgifter Bidrag Förs verksamh o entrepren Inköp av anläggn.tillg Bidrag o transfereringar 46 Entreprenad o köp verksam Konsulttjänster Kostnader för arbetskraft Löner för arbetad tid Löner ej arbetad tid Kostnadsersättning Sociala avg enl lag o avt 58 Personalsociala kostn mm 60 Lokal o markhyror,fastigh 61 Fastighetskostn entrepren 64 Förbrukninv. förbrukn.mat 65 Kontorsmat. o trycksaker 66 Rep.underh. mask o invent Div främmande tjänster Tele o ITkommu,postbefor Transporter och resor Representation Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

21 72 Annonser,reklam,informat. 73 Försäkr.avg o riskkostnad Kultur Diverse kostnader Avskrivn/internränta Finansiella kostnader Summa Kulturnämnd, Nämnderna verksamhetsberättelse (20)

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Revidering av internbudgeten. Bakgrund. Den kostnadsuppgift som lämnades under hösten för att möjliggöra ett meröppet bibliotek i Glumslöv har visat sig vara otillräckligt. Investeringsbudgeten har av det skälet arbetats om. Behovet av datorförnyelse har utgått efter fullmäktiges beslut om ny betalningsmodell för IT-verksamheten. På museet har också framförts ett behov av annan omprioritering. Kommunstyrelsen föreslås besluta: att fastställa bifogad revidering av investeriungsbudgeten. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

23 INVESTERINGSBUDGET rev Objekt Konsthallen omklädnad 60 Digitaliseringsutrustning museet 50 Ny belysning Konsthallen 300 Fotohistorisk utställning 90 Belysning + Non Violence 500 Truck föremålsmagasin 50 Belysning skulpturpark 150 Barnrum på museet Utställning Non Violence 250 Digital infoskrämar bibl, museum, khall och teater Meröppet bibliotek Glumslöv 350 Biblioteksinventarier TB minnena utställning Summa

24 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Kulturplan för Landskrona Kulturnämnden beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till Kulturplan för Landskrona. Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: Gunlög Stenfelt, Kerstin Stråmark-Johansen, Ulrika Klingborg, Roger Lindskog och Daniel Petersson. Vid nämndens sammanträde presenterades ett första förslag. Kulturnämnden beslöt att förslaget skulle skickas ut på remiss till andra kommunala nämnder och till kulturföreningar. Under senhösten och vintern har arbetsgruppen behandlat inkomna synpunkter och ett slutligt förslag till förslag finns nu framme för behandling av nämnden. En sammanställning av inkomna synpunkter från remissinstanserna bifogas förslaget. Kulturnämnden föreslås besluta: att fastställa förslagen Kulturplan för Landskrona samt att sända den till kommunfullmäktige för fastställande. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

25 Kulturplan för Landskrona med sikte på år Planen omfattar strategi med vision, organisation, övriga planer och styrning samt en verksamhetsplan Slutversion Kulturstrategi Vision I Landskrona är de kulturella verksamheterna och den kreativa förmågan av strategisk betydelse för sammanhållning, förståelse, lust till lärande och näringslivsutveckling. Målet för Landskronas kulturliv är den nyfikne, engagerade, sökande och empatiska människan. Av människorna ska kulturen upplevas som stimulerande, roande, upplyftande och tankeväckande. Dess kännetecken ska vara generositet, vidsynthet, kvalitet och konstnärlig styrka. Utgångspunkter Ordet kultur har många olika betydelser. När vi här talar om kultur så menas det fält där konstarterna, litteraturen och kulturarvet är verksamt med målet att skapa ett Landskrona som kännetecknas av starka upplevelser, kreativitet, empati och förståelse. Kultur är nödvändigt och nyttigt, men måste också tillåtas att finnas för sin egen skull. Att finnas enbart för uttrycksbehovet, upplevelsen och utforskandet. Historien är full av exempel på hur kulturella verk, som av sin samtid vare sig uppmärksammats eller uppskattats, sedan blivit omistliga delar av vårt kulturarv. Kultur kan skapas för goda syften, onda syften eller utan syfte. Möjligheten av att kulturen utnyttjas för odemokratiska och förtryckande syften innebär att den också måste tåla granskning. Kulturella upplevelser blir en allt viktigare del av människors liv och får därmed en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Prioritering För dagens Landskrona har ett dynamiskt kulturliv särskild betydelse:

26 A. genom att skapa platser där människor möts oberoende av en grupptillhörighet som beror av ålder, social ställning, kön, ursprung eller livsåskådning. Mötesplatser som ger förutsättning till förståelse och mänsklig utveckling B. genom att stimulera den kreativitet som bland annat är nödvändig för vår förmåga och lust till att möta utmaningar och hitta nya lösningar på de problem som samhällsutvecklingen ställer oss inför C. genom att skapa stolthet hos landskronaborna över vår stad och väcka intresse och attraktion från människor i vår omgivning D. genom att bidra till förnyelse och vitalisering av vårt näringsliv med fokus på de kulturella och kreativa näringarna E. genom att stimulera barn och ungas kreativitet, motivation till lärande och inlevelseförmåga i andra människors situation och behov F. genom att deltagande i ett aktivt kulturliv bidrar till att stärka människors hälsa och förmåga till rehabilitering Organisation Samverkan med det fria kulturlivet Den kulturella verksamheten i Landskrona bedrivs av offentliga institutioner, konstnärer, föreningar, företag inom kulturella näringar, studieförbund och intresserade amatörer. En dynamisk kulturverksamhet på en ort av Landskronas storlek förutsätter samverkan mellan alla dessa aktörer. Stadens kulturnämnd och kulturförvaltning har ett särskilt ansvar för att denna samordning kommer till stånd Aktiviteter Årligen manifesteras samverkan mellan den offentliga verksamheten och det fria kulturlivet med ett event där goda exempel och inspirerande förebilder lyfts fram. Organisering av nätverk mellan yrkesverksamma och ideellt engagerade och mellan det offentliga och det fria kulturlivet. Nätverksaktiviteter kan innebära informationsutbyte, kompetensutveckling, inspirationsarrangemang och debattforum. Särskilda utvecklingsmedel ska finnas för stöd till nyskapande kulturverksamhet, för näringslivsutveckling och för ungas kulturella engagemang. Särskilda verksamhetsmedel ska finnas i nämndens budget för föreningar och ung kultur. Regelbundet samråd med föreningar och studieförbund

27 Övriga planer och styrning Kulturplanen med dess vision är stadens styrinstrument för utveckling av kulturverksamhet på längre sikt åtta till tio år. i. För institutioner och verksamhetsområden ska finnas ämnesplaner på medellång sikt fyra till fem år som utgår från kulturplanen, lagstiftning och planer på nationell eller regional nivå. Planer ska finnas för: Biblioteken Konsten Ung kultur Kulturarvet Nämnds- och förvaltningsövergripande Kreativa och kulturella näringar. Kela kreativt entreprenörskap i Landskrona Kulturnämnden har fastställt handlingsplan och Utvecklingsstiftelsen bidrar med projektmedel. Projektet leds av en styrgrupp med representanter för Utvecklingsstiftelsen, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningskontoret, fritids- och kulturförvaltningen, Landskronahem och Fridhems folkhögskola. Kultur och lärande Gemensams samverkansorgan mellan utbildningsnämnden och kulturnämnden. Skapande skola Handlingsplan under utarbetande i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och fritidsoch kulturförvaltningen. ii. Årliga verksamhetsplaner ska upprättas för förvaltningen och dess avdelningar. Dessa årsplaner ska utgå från kulturplanen, ämnesplaner, stadens budgetplan och kulturnämndens aktuella prioritering för året. Vid den årliga verksamhetsuppföljningen ska avdelningarna ange hur kulturplanen och ämnesplanernas mål behandlats och vilka resultat som uppnåtts kvantitativt och kvalitativt. En övergripande plan sammanställs för de närmast följande två till tre åren.

28 iii. Kulturnämnden och förvaltningen skall söka aktiv samverkan kring projekt och erfarenhetsutbyte n med externa partners som Kultur Skåne, Skåne Nordväst, andra kommuner och branschorganisationer.

29 VERKSAMHETSPLAN Det goda värdskapet A, C och F Kulturens institutioner skall inbjudande, generösa, utvecklande och säkra mötesplatser för alla landskronabor. Där skall man kunna mötas för att få kunskap, inspiration, nöje och umgänge. För att nå dit skall vi utveckla Det goda värdskapet vilket ställer krav på estetisk utformning, säkerhet, behovsanpassade öppettider och ett generöst och välkomnande bemötande. Kulturen skall verka inkluderande mot alla åldrar och alla befolkningsgrupper. 2. Kreativt entreprenörskap i Landskrona B, C, D och F Projekt KELA är ett samverkansprojekt mellan sektorerna kultur, stadsbyggnad och näringsliv med sikte på ett mer kreativt och kulturellt Landskrona, där entreprenörskap främjas och utvecklas och som stimulerar fler kreativa och kulturella näringsidkare att etablera sin verksamhet i Landskrona. Prioriterade aktiviteter för de närmaste åren är * etablering av ett kreativt hus för samlokalisering av kreativa företag och utbildningar * nätverksbygge * samverkan med projekten Fotostaden och Residenscentrum 3. Fotostaden A, B, C, D, E och F Genom ett flertal starka aktiviteter inom kulturområdet för den fotografiska bilden, skall Landskrona erövra en nationellt och regionalt tydlig profil av att vara en generös, tolerant och spännande stad för boende, företagsetablering och besök. Aktiviteten innehåller mål kring utbildningar, utställningar, fotofestival, nationellt ansvar för det fotografiska kulturarvet, nätverksbygge och stipendier och anknyter till befintlig verksamhet på Landskrona museum. 4. Residenscenter B, C, D och F Landskrona teater skall utvecklas vidare till att bli ett center för scenkonstresidens. Genom att ha gästande scenkonstnärer i residens stimuleras kreativitet, ett dynamiskt kulturliv och teaterns publik får tillgång till ett varierat scenkonstutbud. Residensgrupper erbjuds repetitionslokaler, tekniskt stöd och hjälp med publikarbetet. 5. Kulfam A, B, C, E och F Kulturinstitutionerna skall stärka utbudet av aktiviteter, program och utställningar som riktar sig mot barnfamiljernas behov. Den stimulans barn får i tidiga år genom musik, estetiskt skapande och berättande har avgörande betydelse för individens intellektuella och emotionella utveckling. Kulturen skall möta detta behov i en form, som också utvecklar

30 föräldrarnas eget engagemang och förmåga att stödja barnen i denna process. 6. Digital delaktighet A, B och E Allt större del av människors personliga administration, informationshämtning och kulturella aktiviteter sker i den digitala världen. Biblioteken skall i samverkan med studieförbund och andra utbildningsanordnare erbjuda utbildning för personer som saknar kunskapen för att vara digitalt delaktiga. 7. Tematiskt arbetssätt A, B, C och F Biblioteken skall stärka utbudet mot medborgarna och samarbete och fokus inom personalgruppen genom att börja arbeta tematiskt under verksamhetsåret. Teman skal även väljas i samverkan med andra institutioner och externa partners. 8. Citykultur B, C och E Samverkan mellan skolan och kulturverksamheten skall intensifieras för att erbjuda allt fler klasser och elever ett kvalitativt kulturutbud inom skolans ram som stödjer och stimulerar kreativitet och lärande. Landskrona skall bli en av de mest framgångsrika kommunerna i att erövra stöd genom statsbidraget för Skapande skola. 9. Utställningar och program i stjärnklass A, B, C, E och F Landskronas kulturinstitutioner skall ha en utställnings- och programverksamhet på en kvalitetsnivå som berikar och engagerar invånarna och samtidigt väcker beundran, respekt och intresse i vår omgivning. 10. Stärka föreningslivet roll A, C och F Föreningslivets roll som arrangör av kulturella evenemang skall stärkas genom samverkan och stimulans. Exempel på detta är Allsången, OIKOS folkfest, Riksteaterföreningen och återupptagandet av traditionen från Skånska teatervänners Café Utveckling av infrastrukturen för digital media - A, C och F En flersalongsbiograf och möjlighet till digitala sändningar på teatern skall öka tillgången till film och scenkonstupplevelser.

31 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Remissvaren över kulturplanen och beredningsgruppens förslag till åtgärder med anledning av framförda synpunkter. Remissen har varit utsänd till kommunala förvaltningar och kulturföreningar. Svar har inkommit från 10 instanser. Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ställer sig positiv till kulturplaneförslaget och finner det särskilt positivt att planen inte definierar verksamhet riktad mot olika grupper och därmed betonar att kulturverksamheten riktar sig till alla invånare. Utvecklingsstiftelsen Utvecklingsstiftelsen anför att man finner planen välformulerad och att man inte har något att tillägga. Individ- och familjenämnden Individ- och familjenämnden välkomnar att kulturplanen berör ett flertal områden som tangerar nämndens eget uppdrag såsom kulturella näringar, mötesplatser och ungdomsverksamhet. Man hoppas att genom samplanering mellan förvaltningarna skall bli lättare att uppnå resultat kring ekonomisk tillväxt, sysselsättning och trygghet. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden instämmer i kulturplanens avsnitt Utgångspunkter och Prioriteringar. För avsnittet Planer och styrning framför man att det organiserade samarbetet mellan nämndernas presidier kring kulturskolan bör lyftas fram. I Utbildningsnämnden reserverade sig den socialdemokratiska gruppen mot beslutet. I sin reservation anför man att planen utgår ifrån ett alltför snävt kulturbegrepp, att de kulturella möten som skolornas verksamhet utgör inte nämns, att en plan inte kan sträcka sig längre än pågående mandatperiod samt att planen inte behandlar den ungdomliga kulturen såsom den rörliga bilden. Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden saknar en beskrivning av hur kulturplanen förhåller sig till nationella och regionala planer inom området. Man önskar också en redovisning av riktade insatser mot särskilda grupper och att om avsikten är att planen skall vara allomfattande så bör detta beskrivas tydligare. Man önskar också att utvecklingsområden preciseras och att planen tydligare beskriver vilka konkreta insatser som skall göras. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

32 2(3) Fritidsnämnden Fritidsnämnden tycker det är positivt att planen anger utgångspunkterna för det långsiktiga perspektiv på vad som skall uppnås med planen. Man välkomnar också satsningen på mötesplatser och att planen framhäver betydelsen av kreativitet. Visionen finner man upplyftande och inspirerande, men kanske för lång för att vara användbar som budskap för planens intentioner. Studieförbundet Vuxenskolan Studieförbundet Vuxenskolan samtycker till kulturplanens inriktning. Man välkomnar perspektiven på mötesplatser och stimulans av närverk och framhäver att studieförbunden har en stor möjlighet i att bidra till detta genom ett utökat samarbete med olika kommunala förvaltningar. Stadsmusikkåren Stadsmusikkåren tar upp problemet med repetitionslokaler för körer och orkestrar. Man betonar betydelsen av en vital amatörverksamhet och efterlyser en satsning på ett kulturhus. Paletten Kulturföreningen Paletten välkomnar kulturplanen med framhäver behovet av ett kulturhus som är öppet för alla och som ger utökade möjligheter till utställningar. Beredningsgruppens överväganden med anledning av remissvaren. Flera av remissinstanserna saknar en mer konkret beskrivning av vilka åtgärder som skall bli en följd av planen. Man saknar en konkretion. Beredningsgruppen tror att detta delvis beror på benämningen plan och att de tre delar som ingick i remissförslaget bättre borde beskrivas som en kulturstrategi (härefter benämns kulturplanen följaktligen som en strategi). Till denna kulturstrategi vill beredningsgruppen föreslås kulturnämnden att en aktivitetsplan befogas som anger nämnden de viktigaste prioriteringar som blir en följd av strategin. Denna aktivitetsplan bör ses för en tidsperiod av två till tre år och komplettera nämndens årliga verksamhetsplaner. På så sätt kan kopplingen mellan strategi och konkret verksamhet bli tydligare. Omsorgsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uttrycker motsatta åsikter i fråga om strategin skall ta fasta på behoven hos olika grupper eller om den skall utgå ifrån att kulturverksamhet skall vara generell och inkluderande. Beredningsgruppen utgick i förslaget från det sistnämnda. Individerna i en social gruppering har olika behov och preferenser och därför är en kulturverksamhet som utformas utifrån en generalisering av gruppbehov inte en lämplig utgångspunkt. Däremot är det självfallet angeläget att kulturinstitutionerna och kulturutövarna lägger fast strategier för hur man skall nå ut till individer och grupper så att man når målet av bred delaktighet i kulturlivet.

33 3(3) Utbildningsnämndens påpekande om att avsnittet om Planer och styrning även bör innehålla beskrivning av kulturskolan och det samarbete som finns kring denna riktig och skall tillgodoses. Vad gäller synpunkterna från utbildningsnämndens socialdemokratiska grupp om att kulturbegreppet i strategin är för snävt och att planen enbart beskriver de konstarter där kommunen har egen verksamhet, så är det en missuppfattning. Inledningsvis förs i strategin ett resonemang kring begreppets avgränsning och här anges att strategin inte enbart rör konstarterna utan också litteraturen och kulturarvet. Däremot tog beredningsgruppen initialt ett klart ställningstagande till att inte utforma strategin utifrån det mycket vidare kulturbegrepp som ser kulturen som något som avser det samlade livsmönstret i ett samhälle. Ett sådant mer allomfattande kulturbegrepp skulle kräva en helt annan ansats än den som avses här och skulle då kräva en övergripande samhällsplanering på det sätt som avses med metoden cultural planning. Strategin är inte utformad till att isolerat behandla nämndens eget ansvarsområde. Tvärtom beskrivs det i avsnittet Organisation att kulturverksamheten i Landskrona bedrivs av ett brett spektrum av organisationer och utövare. Den offentliga verksamheten har ett ansvar för att försöka samordna detta så att kulturaktiviteter inom olika områden och organisationer stödjer och berikar varandra. Synpunkten på att en kulturstrategi måste inskränkas till en mandatperiod är svår att förstå. Det måste vara en stor fördel i att samhällsplanering görs med olika tidshorisonter och ett långsiktigt perspektiv bör göras med ett krav om att kunna omfattas av olika politiska ståndpunkter för att få auktoritet och vara stabil över tid. Fritidsnämnden uttrycker ett önskemål om en mer kortfattad formulering av strategins vision. Önskemålet delas av beredningsgruppen, men är lättare att säga än att göra. En mer slagordsaktig vision kan behövas för vissa verksamheter, men här är behovet ett annat. För att tillmötesgå stadsmusikkårens påpekande om behovet av repetitionslokaler görs nu en inventering av förvaltningen och problemställningen kommer att behandlas av nämnden under Några remissvar tar upp behovet av ett kulturhus. Nu finns inga anslag till detta, så inför ett nytt ställningstagande till detta så arbetar nämnden med frågan om hur de målsättningar som finns bakom kulturhustanken kan tas om hand under tiden. Göran Nyström Förvaltningschef

34 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Behov av åtgärder i avsaknad av ett kulturhus för digital teknik. Bakgrund. Förslaget om att bygga ett kulturhus för digital teknik i Landskrona har varit aktuellt i diskussionen sedan början av 2000-talet. Frågeställningen aktualiserades när den digitala tekniken för filmvisning introducerades på marknaden. Efter att olika möjliga lokaliseringar undersökts (järnvägsstationen, det återuppbyggda varuhuset efter Åhlensbranden och biografhuset på Östergatan) blev slutsatsen att en tillbyggnad av teatern är bästa alternativet. Efter en motion i fullmäktige av Leif Olin och Niklas Karlsson fick fritids- och kulturförvaltningen i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen ta fram ett förslag på hur en sådan tillbyggnad skulle kunna utformas. Uppdraget utfördes i form av en arkitekttävling där förslaget från Celsings arkitekter vann. När investeringsbudgeten för den kommande treårsperioden nu blivit fastställd, kan konstateras att tillbyggnadsförslaget inte har kunnat beredas plats. I socialdemokraternas budgetförslag fanns ett mindre anslag för projektet under år I treklöverns budgetförslag som fastställdes av fullmäktige finns inget anslag under perioden. Slutsatsen av detta är att en tillbyggnad till teatern med nya salonger i realiteten som bäst kan vara tillgänglig i början av år I det här läget finns behov av att titta på vilka konsekvenserna av detta blir under den närmaste tidsperioden. Det är konsekvenser för verksamhet och för tillgång till lokaler. De behov ett kulturhus främst är tänkt att tillfredsställa är: Möjliggöra digitala filmvisningar i flera salonger Möjlighet att visa direktsända kulturevenemang och andra events från världens stora arenor. Tillgång till bättre konferenslokaler för näringslivet Förbättrade möjligheter för scenkonstresidens genom att ge tillgång till flera repetitionslokaler Tillgång till en modern scen för konserter och scenkonstföreställningar i form av en black box. Behov av åtgärder för den närmaste tidsperioden i avsaknad av ett kulturhus. 1. En biografverksamhet kan sannolikt inte bli varaktigt i Landskrona om den inte har minst två salonger tillgängliga för parallell visning. Företaget Biohuset Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

35 2(3) som nu driver biografen på Östergatan är i förhandlingar med fastighetsägaren om en sådan lösning. Utfallet av den förhandlingen kan påverka det kommunala bidraget till verksamheten. Vad detta innebär kan inte överblickas idag.. 2. Om teatersalongen kompletteras med utrustning för digital direktsändning kan detta behov med fördel tillfredsställas där. Kostnaden för denna teknik sjunker och beräknas i dagsläget innebära en kostnad kring 700 tusen kronor. Installationen kan göras snabbt och Landskrona därmed få tillgång till detta utbud. Externa intressenter finns som vill bedriva verksamheten om tekniken finns tillgänglig. 3. Om teatersalongen får digital teknik förbättras möjligheterna för konferenser med stor publik. För detta ändamål krävs också underhållsåtgärder för teaterrestaurangen (se pkt 6) 4. Arbetet med att etablera Landskrona som ett centrum för scenkonstresidens går framåt och ser lovande ut. Diskussionerna med Kultur Skåne och teatercentrum Syd i denna fråga går framåt. Tillsammans med Theatre Passepartout planeras bildandet av en stiftelse Prospero Arts Performance Center, med flera årliga residens för produktion av föreställningar med inriktning på barn och unga. Denna verksamhet kräver tillgång till som minst ytterligare en scen för repetitioner. I ÖV-huset finns en sådan lokal som är lämplig och som idag knappast har någon möjlig alternativ intäkt. Diskussioner förs med fastighetsägare om lämpliga lokaler och stöd för att göra dessa tillgängliga. Kulturnämnden har ansökt om ekonomiskt stöd ur statsbidraget till Region Skåne för kulturverksamhet för denna verksamhet. 5. En black-box i Landskrona skulle bredda möjligheten till scenkonstframträdanden och konserter och underlätta residensverksamheten. En sådan scen skulle också vara en tillgång för fristående verksamheter som Öresundsteatern, Kulturskolan, Dansstudion och Harlekin. Överhuvudtaget saknar det en bra lokal för dans i Landskrona och dans är en kultur- och idrottsverksamhet som väcker större och större intresse bland ungdomar. En black-box ställer inte krav på nybyggnader. Den kan inrymmas i en befintlig byggnad som har en tillräcklig takhöjd och det kan mycket väl vara en fd. industribyggnad bara det geografiska läget är rätt. 6. I avvaktan på tillbyggnad av teatern har vissa angelägna underhållsbehov fått stå tillbaka. Dessa måste nu lösas i det kortare perspektivet. Det gäller följande insatser: a) Nuvarande inlastning till teaterscenen är omodern, erbjuder dålig arbetsmiljö och gör in- och utlastningsarbetet tidskrävande. b) Scengolvet behöver bytas ut och väggarna målas om i scenrummet. c) Kök, förråd, källare och restaurang behöver fräschas upp för att ge bättre hygieniska förhållanden, bli mer lättarbetat och se trevligare ut. Teaterrestaurangen är flitigt utnyttjad vid föreställningar och konferenser för servering baserat på catering.

36 3(3) Slutligen måste anföras att satsningen på kreativa och kulturella näringar, som är ett gemensamt kultur-, näringslivs- och stadsbyggnadsprojekt förstärker behovet av små och flexibla arenor för att kreativa företag skall kunna visa upp sina arbeten. Kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen hemställa: att anslå 700 tkr i investeringsanslag för installation av digital teknik i teatern. att uppdra åt teknik- och servicenämnden att arbeta in åtgärderna i punkt 6 i underhållsplaneringen och anslå medel som gör att den förvaltningen kan prioritera dessa åtgärder. att ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare med punkterna 1,4 och 5 och återkomma till kommunstyrelsen med förslag. Göran Nyström Förvaltningschef

37 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Svar på remiss gällande motion i kommunfullmäktige Bekämpa barnfattigdomen Jonas Esbjörnsson och Alinda Zimmander (båda s) har i kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken Bekämpa barnfattigdomen. Motionen utmynnar i förslag som sammanfattas i sju att-satser. Två av dessa berör kulturnämnden: att nämnden får i uppdrag att se över tillgängligheten i sina verksamheter med uppgift att hålla nere eventuella avgifter och värna om avgiftsfria verksamheter. att nämnden får i uppdrag att förstärka sommarlovsverksamheter för barn och ungdomar. Avgifter för kulturverksamhet. Kulturnämnden tar enbart ut entréavgifter på Tycho Brahe museet och för barn under 15 år gäller fri entré. Museet, konsthallen och biblioteket och deras verksamheter är i princip helt avgiftsfria för alla besökare. I biblioteksverksamheten kan förekomma avgifter om låntagare inte återlämnar media eller lämnar tillbaka efter det att lånetiden gått ut. På teatern är föreställningar avgiftsbelagda, men det kan sägas vara allmänt accepterat i samhället att bio- och teaterbesök innebär en kostnad. Dessvärre, får man väl säga, är utbudet av barn- och ungdomsföreställningar rätt begränsat i Landskrona. Ett bra sätt att utjämna de skillnader i tillgången till kulturupplevelser som är beroende av barnens familjesituation (oavsett om bakgrunden är ekonomisk eller kulturell) är att kultur är ett levande inslag i skolans verksamhet. Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen har nu inlett ett bra samarbete för att utöka kvalitet och frekvens av kulturaktiviteter i skolan. En plan har utarbetats under hösten och gemensamt lämnar vi nu in en utförlig ansökan om bidrag från det statliga Skapande Skola-anslaget. På såväl biblioteket som museet innebär den verksamhetsplan vi följer en Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

38 2(2) bestämd inriktning på att förstärka kulturaktiviteterna för barn och deras familjer. Biblioteket planerar förändringar i barnavdelningen och museet kommer att bygga en särskild avdelning för barn under Sedan tidigare finns till exempel Atelje Nell Wallden, sagostunder och barnteater som stående inslag i programutbudet. Ett problem med tanke på barn och ungas möjlighet att utveckla sig i skapande kulturverksamhet är att deltagande i den frivilliga verksamheten på Kulturskolan och Landskrona dansstudio är avgiftsbelagd. Även om Landskrona jämförelsevis har mycket låga terminsavgifter, så innebär detta naturligtvis en spärr för vissa familjer att kunna låta sina barn deltaga i sådan verksamhet. Sedan ett år tillbaka finna en dialog med frivilligorganisationer om möjligheten av att dessa skall kunna stödja behoven hos dessa barn genom att dela ut stipendier som motsvarar terminsavgiften. Sommarlovsaktiviteter Kulturnämnden har inte haft någon omfattande sommarlovsverksamhet under tidigare år. Sedan verksamheten Ung kultur skapades har detta ändrats och avdelningen hade föregående år kontinuerlig verksamhet i anslutning till skatebanan, som då var placerad på Kasernplan. Förvaltningen har också haft lägerverksamhet för en mindre grupp unga. Möjligheten att bedriva aktiv sommarlovsverksamhet är en resursfråga och möjligheten att göra omprioriteringar inom budget för att tillfredsställa detta är liten. För 2013 kommer förvaltningen att pröva en verksamhet där feriepraktikanter med handledning får arbeta med bestämda kulturprojekt. Detta har med framgång förra året praktiserats i Göteborg och finns nu även planerat i Malmö. Kulturnämnden föreslås besluta: att med denna skrivelse anse för nämnden tillämpliga delar av motionen vara besvarad Göran Nyström Förvaltningschef

39

40

41 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Avtal med Landskrona Riksteaterföreningen Under 2012 framfördes kritik från Landskrona Riksteaterförening i media kring hur samarbetet mellan förvaltningen och föreningen fungerade. I december träffade presidiet och förvaltningen föreningen och slutsatsen av det mötet blev att mycket av kritiken berodde på missförstånd. Parterna enades om att lämna tidigare händelser bakom sig samt att se över befintligt avtal så att en större tydlighet skapades. Förvaltningen har överlämnat ett nytt avtalsförslag till föreningen. Föreningen har meddelat att man inte anser att avtalet är bra. Man har dock ännu inte meddelat vad i avtalsförslaget det är som man har invändningar mot. Riksteaterns regionala organisation i Skåne har arbetat fram ett förslag till hur scenkonstföreställningar producerade av fristående teatergrupper i de större städerna (läs Malmö) skulle kunna berika kulturlivet i övriga Skåne. Projektet skall vara treårigt och bygger på ett samarbete mellan Riksteatern i Skåne, de lokala riksteaterföreningarna och kommunerna. Man tänker sig tre spelplatser Kristianstad, Landskrona och Ystad/Simrishamn. Det kulturpolitiska målet med projektet är att skapa en möjlighet för en större publik i Skåne att få ta del av nyskapande scenkonst, som idag är förbehållen de större städerna. Projektet, som kallas Off Broadway, finns beskrivet i bilaga. Landskrona Riksteaterförening har avböjt deltagande i projektet, vilket förvaltningen beklagar. För att Landskrona ändå skall kunna bli spelplats i Skåne Nordväst för projektet föreslås att förvaltningen initialt tar på sig även den roll som föreningen skulle haft och att kronor ur anslaget för tillfällig kultur används för en timanställd som skall arbeta med publikarbetet, kontakt med andra riksteaterföreningar i Skåne Nordväst och med Fridhems folkhögskola. Kulturnämnden föreslås besluta: att ta upp förslag om nytt avtal med Landskrona Riksteaterförening till förnyad prövning vid nästa sammanträde. att anslå kronor ur anslaget för tillfällig kultur för att möjliggöra deltagande i projekt Off Broadway. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

42 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Avtal Parter: Landskrona kulturnämnd, nedan kallad kulturnämnden Landskrona Riksteaterföreningen, nedan kallad föreningen 1 Ändamålet Kulturnämnden och föreningen skall samarbeta kring att ge landskronapubliken ett allsidigt och kvalitativt säkerställt utbud av scenkonstföreställningar. Under ett verksamhetsår skall föreningen sträva efter ett målgruppsvarierat utbud inom vuxen, ungdoms- och familjeföreställningar. Vidare skall föreningen sträva efter att i sitt utbud erbjuda olika scenkonstformer såsom musikteater, dramatisk teater, dans och komedier. Föreställningar, som kan omfattas av kulturnämndens ekonomiska stöd, skall utföras av professionellt utbildade ensembler. Kulturnämnden och föreningen skall gemensamt sträva efter att placera teaterns utbud i ett regionalt perspektiv och samarbeta med regionala verksamheter som Riksteatern Skåne, Teatercentrum, Malmö Opera, Helsingborgs stadsteater och Kultur Skåne. I samstämmighet med Riksteaterns mål betonas särskilt vikten av att aktivt öka andelen unga såväl i publik som i föreningsarbetet. Jämställdhet mellan kvinnor och män och social jämlikhet skall eftersträvas. Den etniska, kulturella, språkliga och religiösa mångfalden betonas som positiv kraft. Åtgärder som bidrar till att minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism är viktiga såväl i den utåtriktade verksamheten som i det interna föreningsarbetet. 2 Bidrag Föreningen erhåller ett årligt kontant bidrag för sin verksamhet på 126 tkr. Det kontanta stödet räknas per kalenderår och utbetalas till föreningen med 50% per halvår efter det att föreningen till kulturnämndens ansvariga personal presenterat planerat program för kommande halvår. När föreningen presenterar kommande periods program, skall man ange hur man bedömer att målen i ändamålsparagrafen uppfylls med vald sammansättning av föreställningar. Bidraget utbetalas efter det att fritids- och kulturchefen godkänt redovisningen. 3 Tillgång till teaterbyggnaden Föreningen har fri tillgång till teaterbyggnaden för maximalt 15 föreställningar per kalenderår. Vid dessa föreställningsdagar skall teatern vara bemannad med Landskrona stad Kulturstöd Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

43 2(2) en vaktmästare under sex timmar. Förmånen har ett beräknat värde om 6500 kronor per föreställning. I vaktmästarens arbetsuppgift ingår även att vid behov biträda med anskaffande av bärhjälp vid teatersällskaps ankomst och avfärd. Kostnad för tekniker, bärhjälp och tidsåtgång för vaktmästare utöver ovanstående samt övriga föreställningar debiteras föreningen enligt Kulturstöds självkostnadspris, framräknat till 300 kr/timme. Den personal föreningen använder vid föreställningar (ideellt arbetande eller inhyrd personal) skall ha samma professionella förhållningssätt till regelsystem kring säkerhet, arbetsmiljö och bemötande av besökare i enlighet med den värdegrund som gäller för kommunalt anställd personal. 4 Verksamhetsredovisning Föreningen skall årligen före mars månad utgång till kulturnämnden redovisa verksamhetsberättelse med bokslut, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående år. 5 Underrättelse om speldagar och upplåtelse av teaterbyggnaden. Önskemål om speldagar skall lämnas till kulturnämndens kulturstödsavdelning. Föreningen kan inte ingå bindande avtal med gästande ensemble förrän man erhållit bokningsbekräftelse från kulturstödsavdelningen. Affischer och meddelande om tekniska krav ska tillhandahållas scenmästaren i god tid före gästspelet. Gemensam marknadsföring bör eftersträvas och enhetligt system för biljettförsäljning ska användas. Biljettförsäljningen bemannas av kulturförvaltningen. 6 Drogpolicy I enlighet med beslut i kommunfullmäktige skall förening som erhåller bidrag från Landskrona kommun ha en drogpolicy. Den ska vara antagen av föreningens styrelse eller årsmöte. 7 Pausservering Om föreningen önskar bedriva pausservering i egen regi skall föreningen ha eget utskänkningstillstånd. Om föreningen önskar att kulturförvaltningen arrangerar pausservering skall instruktioner från tillståndsinnehavaren följas vid arrangemanget. 8 Avtalstid och förlängning Detta avtal gäller från och med 1/ och till och med 31/ Avtalet förlängs med en tvåårsperiod såvida det inte sagts upp senast 6 månader före avtalets utgång. Vid automatisk förlängning av avtalet skall bidraget räknas upp analogt med förändring av KPI för perioden. Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona kulturnämnd Tommy Olsson Ordförande Teaterföreningen

44 riksteatern skåne Projektbeskrivning Off Broadway regional spridning av fri scenkonst Bakgrund I samtal med Kristianstad teaterförenings verksamhetsledare, Jan Carlsson kom det fram önskemål om att Kristianstad skulle kunna fungera som en filial för spännande fria scenkonstaktörer från exempelvis Malmö. När teaterföreningen lägger sin repertoar ställs man inför valet att köpa in lite mer säkra kort eller att satsa på fria grupper som varken har ett känt namn eller spelar känd dramatik. För att klara sin ekonomi väljer man då att satsa på de säkra korten. Av den anledningen växte idén till detta projekt fram. Syfte Det produceras mycket god scenkonst i storstadsregionen kring Malmö. Men denna scenkonst lyckas sällan att nå ut i andra delar av regionen. På detta sätt förlänger man spelperioden för producenten och de lokala teaterföreningarna kan erbjuda föreställningar för en publik man tidigare inte kunnat nå med sin ordinarie repertoar. Mål Målet är att vi inom den treårsperiod som vi tänkt för projektet ska ha tre fasta spelplatser i Skåne. Dessa ställen ska kunna erbjuda sin publik minst två föreställningar per termin inom ramen för vårt projekt. Vi vill stärka kulturlivet utanför storstadsregionerna samt fördjupa samverkan mellan producenter, teaterföreningar och kommuner. Genomförande Projektet är treårigt och ska efter de tre åren gå över till att vara ordinarie verksamhet. Planeringen startar hösten 2012 och första föreställningstillfället blir våren För att täcka in alla delar av Skåne ska vi ha tre stycken spelplatser/filialer utöver Malmö. Sydväst täcks redan av Malmö, Sydost Ystad eller Simrishamn, Nordväst Landskrona samt Nordost Kristianstad. Producenten flyttar sin aktuella föreställning till en av spelplatserna och är där ca en vecka. Hur många spelningar man gör under denna vecka är beroende av vilket publikunderlag man tror sig ha. Teaterföreningen sköter biljettförsäljning, affischering, publikarbete, markandsföring (viktigt att man i publikarbete och markandsföringen arbetar Bergsgatan MALMÖ Telefon Org nr Bg E-post

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2009-01-27 Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid 18.00 Plats Museet,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare 2007 11 07 Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid 17.00

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-09-29 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 13

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare 2008-10-25 Elisabeth A Kulturnämnden Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 december 2008 Tid 18.00 Plats Museet, filmsalen

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer