Working Paper Series

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Working Paper Series"

Transkript

1 Working Paper Series 2008:2 Gruppering av arbetsförmedlingskontor med likartade förutsättningar Anders Harkman Petra Nilsson 26 maj 2008

2 Working papers kan laddas ned från Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt och e ekter av arbetsmarknadspolitiska insatser. Rapporterna är pågående arbete och författarna tar tacksamt emot synpunkter. De slutsatser och åsikter som uttrycks i Working Paper-serien är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Arbetsförmedlingens syn. Forskningsenheten Arbetsförmedlingens huvudkontor STOCKHOLM E-post:

3 Gruppering av arbetsförmedlingskontor med likartade förutsättningar Anders Harkman Petra Nilsson 26 maj 2008 Sammanfattning För att utveckla och förbättra verksamheten har Arbetsförmedlingen ett behov av att identi era e ektiva arbetsformer på arbetsförmedlingskontoren. Ett sätt att göra detta är att lära av goda exempel, så kallad benchmarking. Ett problem är dock att hitta dessa goda exempel. Att de sökande på ett kontor snabbare hittar arbete än sökande på ett annat kontor kan bero på att de yttre förutsättningarna (lokal arbetsmarknad, befolkning osv.) är bättre på det första kontoret. I rapporten redovisas en metod för att skapa grupper av kontor med likartade förutsättningar som ska gå att jämföra med varandra. Metoden innebär att vi i ett första steg identi erar ett begränsat antal faktorer som karaktäriserar en lokal arbetsmarknad och som påverkar möjligheterna att hitta jobb. Detta görs med hjälp av regressionsanalys. Steg två innebär sedan att vi grupperar kontor med liknande värden på de faktorer som valts i steg ett. Här används så kallad klusteranalys. Analysen resulterade i 16 grupper av kontor (kluster) där kontoren inom grupperna skall vara i stort sett jämförbara vad gäller förutsättningarna för arbetssökande att få ett arbete. Dessa grupper kan sedan användas för att hitta goda exempel inom respektive grupp. 1 Inledning För att utveckla och förbättra verksamheten har Arbetsförmedlingen ett behov av metoder för att identi era e ektiva verksamhetsformer på arbetsförmedlingskontoren. Ett sätt att göra detta är genom s.k. benchmarking som innebär att lära av goda exempel. När det gäller Arbetsförmedlingen borde den metoden vara ytterst användbar eftersom verksamhet med samma syfte och inriktning bedrivs på ett stort antal arbetsförmedlingar som

4 har betydande möjligheter att variera arbetsmetoder och arbetssätt. Det är därför rimligt att tro att vissa av dessa har hittat sätt att arbeta som är mer e ektiva än andra och som skulle kunna fungera som goda exempel. Ett grundläggande problem är dock att hitta dessa goda exempel. Vi utgår från att en e ektiv verksamhet kännetecknas av att de sökande som kommer till Arbetsförmedlingen snabbt hittar arbete. I så fall vill man hitta de kontor som snabbast lyckas få sökande i arbete. Problemet är att möjligheterna att hitta arbete inte bara påverkas av hur Arbetsförmedlingen arbetar utan också i hög grad bestäms av förutsättningar som Arbetsförmedlingen i liten utsträckning kan påverka. Det kan gälla situationen på den lokala arbetsmarknaden när det gäller utbud och efterfrågan på arbetskraft, arbetsmarknadens struktur och vilken typ av arbetssökande som man har. Eftersom förutsättningarna kan skilja sig kraftigt mellan olika lokala arbetsmarknader kan man därför inte utan vidare jämföra resultat för olika förmedlingskontor. Ett första steg blir då att på något sätt justera för skillnader i förutsättningar. Det nns olika metoder att göra detta. Ett sätt är att identi era grupper av kontor, s.k. kluster, med likartade förutsättningar som ska gå att jämföra med varandra. Benchmarking innebär sedan att kontor inom samma kluster jämförs. Fördelar med klusteranalys är att det är lätt att förstå och använda. Nackdelarna är att det kan vara svårt att hitta kontor som är direkt jämförbara och att jämförelser inte kan göras mellan kontor i olika kluster. Arbetet med att skapa kluster av kontor med så lika yttre förutsättningar som möjligt består av två delar. 1 I den första delen bestäms i vilka avseenden kontoren ska vara lika med en regressionsanalys och i den andra delen används dessa variabler i en klusteranalys för att gruppera kontoren. 2 Val av variabler För att kunna gruppera kontoren måste man först bestämma exakt vilka variabler som indelningen skall baseras på. Vi tänker oss att Arbetsförmedlingens resultat i form av t.ex. hur många personer som går till arbete under en viss tid alternativt arbetslöshetstiden påverkas dels av hur e ektivt man arbetar och dels på i vilken yttre miljö man arbetar. Det är dessa yttre miljöfaktorer som vi vill gruppera kontoren efter. Den skillnad i resultat mellan kontoren i samma grupp som vi sedan kan avläsa skall då idealt visa 1 Tillvägagångssättet följer ett liknande projekt i Tyskland, se Blien, Hirschenauer & thi Hong Van

5 skillnader som enbart beror på olika arbetssätt på respektive kontor och inte på skillnader vad gäller yttre förutsättningar. Yttre miljöfaktorer kan vara utbud och efterfrågan i stort på den lokala arbetsmarknaden. Det kan också vara efterfrågans struktur och inriktning, områdets karaktär av tätort eller glesbygd och karaktäristika som ålder, utbildning, funktionshinder osv. hos de sökande på förmedlingen. Ett särskilt problem är hur man skall hantera kontorens ekonomiska resurser. För ett enskilt förmedlingskontor är dessa i huvudsak bestämda utifrån och därmed en del av förutsättningarna. Det vore alltså rimligt att även de ekonomiska förutsättningarna fanns med i modellen. Tyvärr har vi inte haft tillgång till sådana uppgifter varför klusterindelningen har skett utan hänsyn till dessa. De kan istället vara en förklaringsfaktor till den skillnad i resultat som nns mellan kontor i samma grupp (kluster). Arbetsförmedlingens uppgift är att bidra till att arbetsmarknaden fungerar så smidigt som möjligt eller mer konkret till att arbetslöshets- och vakanstiderna blir korta. Arbetslöshetstider kan avslutas med att den sökande lämnar arbetsmarknaden och lediga jobb kan avslutas med att de inte tillsätts. Eftersom huvudsyftet ändå måste vara övergång till arbete har vi valt att utgå från detta som målvariabel istället för att direkt använda tiderna. Eftersom vi inte på förhand vet vilka yttre faktorer som påverkar övergångarna till arbete har vi valt att utgå från ett stort antal möjliga faktorer och genom statistisk analys begränsa urvalet till de som enligt analysen visar sig påverka målvariabeln. Eftersom ertalet variabler är kommunspeci ka har vi utgått från kommun som enhet i den inledande analysen. Analysen bygger på årsdata. Det innebär att analysen baseras på observationer per år. För sambandsanalysen har vi använt en linjär regressionsmodell. Som utfallsvariabel används ut ödet till arbete (exklusive arbete med stöd) per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd. Ut ödet har justerats för hur många som avaktualiserats med okänd orsak eftersom vi vet att en viss del av dessa har fått ett arbete. Vi har gjort antagandet att 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak har gått till arbete (en undersökning från 2005/2006 visar att ca 40 % av dem som avregistrerats med okänd orsak har fått arbete). De faktorer som antas bestämma förutsättningarna för ut öde till arbete är sökandesammansättning och olika förhållanden på den lokala arbetsmarknaden. Som bestämningsfaktorer till ut ödet till arbete har vi alltså prövat ett antal olika variabler. Dessa är i huvudsak hämtade från två källor. Dels har vi använt oss av SCB: s RAMS-databas dels av vår egen verksamhetsstatistik. 5

6 I databasen nns bl.a. data om befolkningens utbildningsnivå, födelseland, ålder och sysselsättningsstatus samt om arbetsställenas storlek och branschtillhörighet. Utifrån dessa data har vi skapat variabler som på olika sätt skall karaktärisera den lokala arbetsmarknaden som sysselsättningsgrad och andel personer som är utanför arbetskraften. Vi har tagit fram antal arbetsställen i relation till befolkningen, andel tjänste- respektive industriarbetsställen och förändringstal mellan 2000 och 2004 som sysselsättningsförändring, befolkningsförändring och förändring i sammansättning av tjänste- respektive industriarbetsställen. 2 En annan variabel som skall karaktärisera arbetsmarknaden är befolkningstäthet i kommunen. Dessa variabler skall på olika sätt fånga in den lokala arbetsmarknadens struktur och därmed eventuellt påverka förutsättningarna för Arbetsförmedlingens arbete. Vad gäller Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik har vi använt oss av nya och kvarstående arbetslösa och programdeltagare samt nya och kvarstående platser. Med dessa data har vi skapat variabler som mäter hur många som är arbetslösa/programdeltagare och hur många platser som det i genomsnitt nns i respektive kommun under en viss period. Antalet arbetslösa och programdeltagare ska spegla gapet mellan utbud och efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden. En nackdel är att antalet i viss utsträckning kan påverkas av förmedlingens agerande. Antalet arbetslösa/programdeltagare bör ändå i huvudsak vara bestämd av förhållanden på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen inte kan påverka. Det mått som används i modellen är kvoten mellan antalet arbetslösa och programdeltagare och kommunens befolkning. Flödet av nya jobb bör rimligen påverka möjligheterna att snabbt hitta arbete på en lokal arbetsmarknad. Som mått på detta används anmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen relativt befolkningen. En nackdel med måttet är att inte alla lediga jobb anmäls till förmedlingen. Eftersom vi inte har tillgång till något annat, mera fullständigt mått, har vi ändå valt att använda denna indikator som åtminstone bör samvariera med det totala antalet lediga platser. Vid beräkningen används en kombination av nya och kvarstående platser (se bilaga för exakt de nition). Förutom dessa allmänna karaktäristika för den lokala arbetsmarknaden bestäms kontorets förutsättningar också av vilka sökande man har. Vissa 2 Den senare är beräknad som ett index. De sysselsatta är indelade i 10 olika branscher och den procentuella förändringen i antal sysselsatta mellan 2000 och 2004 har beräknats branschvis för riket. Detta förändringstal har sedan multiplicerats med kontorens andel i respektive bransch för 2004 och slutligen har dessa värden adderats till ett index. 6

7 individegenskaper innebär ökade svårigheter att hitta arbete. Personer med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga, äldre och personer med utländsk bakgrund har t.ex. i allmänhet svårare att snabbt hitta arbete än andra grupper. Kontor med många sökande från dessa grupper har därför sämre förutsättningar än andra att få ut de sökande i arbete. Från vår verksamhetsstatistik har vi hämtat uppgifter om arbetsförmedlingarnas sökandesammansättning med avseende på individegenskaper som ålder, kön, utbildning, funktionshinder, tidigare arbetslöshet mm. För att göra det möjligt att ta hänsyn till era individegenskaper har dessa sammanfattats i ett index som är beräknat utifrån de individuella egenskapernas betydelse för chansen att få jobb. Exakt vilka variabler som ingår i modellen redovisas i bilaga. Variabeln ska mäta de särskilda svårigheter som hänger samman med en stor andel sökande i vissa kategorier. Förutom dessa båda källor har vi också prövat Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna utifrån företagsklimat, antal nyanställningar branschvis från SCB och SCB: s klassi cering av kommuner i lokala arbetsmarknader. Den senare källan användes för att skapa variabler som angav om kontoret fanns på de lokala arbetsmarknaderna Stockholm-Solna, Göteborg, Malmö- Lund eller inte (storstadsarbetsmarknader). Vad gäller nyanställningar prövade vi variabler som angav hur stor andel som arbetade inom branscher med låg respektive hög andel nyanställningar. 2.1 Den slutliga modellen Kriteriet för att en variabel skall ingå i den slutliga modellen är att e ekten på ut ödet till arbete är statistiskt säkerställd i regressionsanalysen. De variabler som ingår i den slutliga modellen är antalet arbetslösa/programdeltagare, antal lediga platser, befolkningstäthet, sökandesammansättning, andel av de sysselsatta som arbetar inom tjänstesektorn och andel personer utanför arbetskraften i kommunen. Resultaten för den slutliga modellen redovisas i tabell 1. 3 I tabellen redovisas e ekten av variabeln på ut ödet till arbete, t- värdet (som används för att testa om variabeln har en statistiskt säkerställd e ekt eller inte) och p-värdet som anger sannolikheten att den skattade effekten är lika med noll. Det senare värdet är genomgående mycket litet vilket betyder att samtliga variabler med stor sannolikhet verkligen har e ekt på ut ödet till arbete. 3 Modellen har följande form: Log (Antal till arbete/(arbetslösa + Programdeltagare)) = Log ((Antal arbetslösa + Programdeltagare) / Befolkningen) + Log (Antal platser / Befolkningen) + Log (Befolkningstäthet) + Sökandesammansättning + Log (Antal utanför arbetskraften / Befolkningen) + Log (Andel sysselsatta i tjänsteföretag) 7

8 När det gäller antalet arbetslösa och antalet programdeltagare samt antalet lediga platser är e ekten den förväntade. Ju högre det relativa antalet arbetslösa/programdeltagare är desto mindre är ut ödet till arbete. Den skattade e ekten på -0,38 betyder att en ökning av antalet arbetslösa/programdeltagare med en procent minskar ut ödet med 0,38 procent. Ju er lediga platser som nns i en kommun desto högre blir också ut ödet. En ökning av platserna med en procent ökar ut ödet med 0,07 procent. I kommuner med hög befolkningstäthet är ut ödet lägre än i glest befolkade kommuner. Resultatet är kanske inte det man skulle förvänta. En tätare befolkning borde innebära större närhet till många arbetsplatser och kanske e ektivare informationsspridning. Befolkningstäthet samvarierar starkt med andra variabler som t.ex. befolkningens storlek vilket gör att man inte enbart kan knyta resultatet till befolkningstätheten som sådan utan variabeln kan fånga upp även andra strukturella faktorer på den lokala arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta i tjänsteföretag har positiv e ekt på ut ödet till arbete. En förklaring kan vara att tjänstesektorn är mer personalintensiv än industrisektorn. Som väntat har indexet för sökandesammansättning e ekt på ut ödet. Ett högt värde, dvs. er sökande med attraktiva egenskaper, innebär att ut ödet till arbete blir högre. Till sist har andelen av befolkningen (18-64 år) som står utanför arbetsmarknaden tydlig e ekt på ut ödet till arbete. E ekten är positiv dvs. stor andel utanför arbetskraften medför högre ut öde till arbete för Arbetsförmedlingens sökande. Resultatet är något överraskande eftersom vi hade förväntat att många utanför arbetskraften skulle vara ett tecken på svårt arbetsmarknadsläge. En förklaring skulle kunna vara att många utanför arbetskraften som inte söker jobb leder till mindre konkurrens för Arbetsförmedlingens sökande. För att undersöka stabiliteten i resultaten har modellen även skattas för åren Resultaten för dessa år stämmer i huvudsak med resultaten för Gruppering av kontoren - klusteranalysen För att få så aktuell klusterindelning som möjligt har vi använt vår verksamhetsstatistik från 2007 och RAMS-data från 2005 i klusteranalysen. 8

9 Tabell 1: Parameterskattningar m.m från slutlig modell 2004, R-kvadrat: 0.63 Parameter- t-värde p-värde skattning Konstant -3,26-11,79 <0,0001 Arbetslösa+programdeltagare rel bef (log) -0,38-14,70 <0,0001 Platser rel bef (log) 0,07 4,49 <0,0001 Befolkningstäthet (log) -0,07-9,74 <0,0001 Andel sysselsatta i tjänsteföretag 0,19 3,19 0,0016 Sökandesammansättning 1,45 9,63 <0,0001 Utanför arbetskraften rel bef (log) 0,27 4,96 <0,0001 Tabell 2: Avstånd mellan olika kontor, ett enkelt exempel Kontor A B C D E A - B 2 - C D E Principen för klusteranalys Klusteranalys är en teknik för att kombinera observationer i grupper eller kluster så att varje kluster är så homogent som möjligt med avseende på vissa egenskaper och att klustren sinsemellan är så olika som möjligt med avseende på dessa egenskaper. Ett avstånd mellan alla observationer beräknas och sedan sammanförs de observationer som har minst avstånd så att önskat antal kluster bildas. Att ett visst kontor ingår i ett kluster innebär inte att värdena är desamma för alla kontor inom klustret utan det kan nnas betydande skillnader på enskilda variabelvärden. Mycket enkelt kan tekniken beskrivas enligt nedan. Anta att vi har fem arbetsförmedlingskontor och att vi räknat ut skillnader eller avstånd mellan kontoren i något avseende (se tabell 2). Det nns inga kontor som är helt lika (avstånd=0) och inte heller några kontor som har avstånd 1. Men mellan kontor A och B är avståndet 2 så dessa kontor bildar det första klustret (se tabell 3). Mellan kontor D och E är avståndet 3 så de bildar kluster 2. På avstånd 4 går kontor C samman med kluster 2. Vid avstånd 5 går kluster 1 samman med kluster 2 eftersom 9

10 Tabell 3: Klustringsproceduren, ett enkelt exempel Avstånd Kontor som bildar kluster 0 A B C D E 1 A B C D E 2 (A B) C D E 3 (A B) C (D E) 4 (A B) (C D E) 5 (A B C D E) kontor B och C har avståndet 5. Det nns olika typer av avståndsmått. Det avståndsmått som vanligen används är euklidiskt avstånd. Det euklidiska avståndet mellan två kontor räknas ut på följande sätt: Det ena kontorets värde på den första variabeln subtraheras med det andra kontorets värde på samma variabel. Skillnaden kvadreras. Sedan görs detsamma för alla andra ingående variabler. De kvadrerade skillnaderna för alla variabler adderas och slutligen räknas kvadratroten av denna summa ut som är det euklidiska avståndet mellan de två kontoren. I vissa fall är det viktigt att standardisera de variabler som ingår i en klusteranalys för att en variabel med hög variabilitet inte ska dominera. I andra fall döljer en standardisering verkliga grupperingar i data. I vår analys vill vi att de ingående variablerna ska viktas så att de speglar den betydelse de visade sig ha i vår regressionsanalys. De har därför först standardiserats och sedan viktats med de t-värden som erhölls i regressionsanalysen. 3.2 Val av klusterteknik/-metod Det nns två typer av klustertekniker (hierarkisk eller icke-hierarkisk) och olika typer av klustermetoder (t ex single-linkage-metoden som illustrerades ovan och centroid-metoden). Först har en hierarkisk klustring gjorts med centroid-metoden. En hierarkisk klustring innebär att när en observation förts till ett visst kluster kan den inte i ett senare skede yttas till ett annat kluster. Centroid-metoden innebär att ett klustermedelvärde beräknas och att avstånd till andra observationer eller kluster beräknas med detta klustermedelvärde. För att avgöra hur många kluster som nns i data nns några olika mått, R-kvadrat t ex. R-kvadrat mäter hur klustrens medelvärden skiljer sig från medelvärdet för samtliga variabler. Det är ett mått på klustrens heterogenitet, hur stora skillnaderna är mellan klustren. R-kvadrat har ett 10

11 värde mellan 0 och 1, 0 betyder att det inte är några skillnader mellan klustren och 1 betyder maximal skillnad. Ett gränsvärde söks där R-kvadrat inte längre ökar så mycket med ökat antal kluster. Vi valde att ha 19 kluster av arbetsförmedlingskontor. Nackdelen med den hierarkiska klustringen är att när en observation blivit tilldelad ett kluster inte kan yttas till ett annat kluster. Detta gör att tekniken ofta används explorativt i ett första steg. Nästa steg är att göra en icke-hierarkisk klustring. I en icke-hierarkisk klustring delas data från början in i ett visst antal grupper och antalet kluster måste därför vara bestämt på förhand. Startvärden för klustercentroiderna väljs och varje observation läggs i det kluster som är närmast. Ett nytt avståndsmått till de nya klustercentroiderna beräknas och observationerna läggs i det kluster som nu är närmast. Proceduren avslutas enligt någon stoppregel. I den icke-hierarkiska klustringen använde vi de startvärden som erhölls i den hierarkiska klustringen. Klusterlösningen kan utvärderas med R-kvadrat. I lösningen med 19 kluster är R-kvadrat Det är relativt högt vilket innebär att klustren är relativt homogena och avgränsade från varandra. Tre kluster innehåller bara ett kontor. För att dessa kontor ska kunna jämföras med andra kontor har de sammanförts med det kluster som är mest likt. Vi har således 16 kluster av förmedlingskontor (se bilaga). Referenser [1] Blien U, Hirschenauer F & thi Hong Van P (2006), Model-based classi- cation of regional labour markets. For purposes of labour market policy.discussion Paper No. 29/2006, IAB. 11

12 A Bilaga 1 Variabel Ut öde till arbete relativt arbetslösa + programdeltagare Ut öde till arbete relativt befolkningen Ut öde till heltidsarbete relativt arbetslösa + programdeltagare Ut öde till heltidsarbete relativt befolkningen De nition Antal personer som fått arbete (exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Antal personer som fått arbete (exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet i befolkningen. Genomsnitt för året. Antal personer som fått heltidsarbete (ej skat 21-23, exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Antal personer som fått heltidsarbete (ej skat 21-23, exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet i befolkningen. Genomsnitt för året. Arbetslösa + programdeltagare Kvarstående i skat 11, 96-98, 46, adderat med hälften av de nya i samma skat-koder per månad. Genomsnitt för året. Nya arbetslösa + programdeltagare Nyinskrivna i skat 11, 96-98, 46, per månad. Genomsnitt för året. 12

13 Variabel Platser Nya platser Befolkningen Utbildningsnivå Födelseland De nition Kvarstående platser adderat med hälften av de nya platserna per månad. Genomsnitt för året. Nya platser per månad. Genomsnitt för året. Befolkningen år. I befolkningen, grundskola, gymnasium eller högskola. I befolkningen, Norden, EU15 (utom Sverige, Danmark och Finland) samt USA, Canada eller övriga länder. I befolkningen, år, år, Ålder år eller år. Sysselsättningsgrad Sysselsatta i befolkningen år relativt befolkningen. Sysselsättningsförändring Sysselsättningsförändring mellan 2000 och 2004 relativt befolkningen Befolkningsförändring Befolkningsförändring mellan 2000 och 2004 relativt befolkningen Arbetsställen Antal arbetsställen relativt befolkningen. Arbetsställenas storlek Andel av de sysselsatta som arbetar på små arbetsställen (1-4 sysselsatta), andel som arbetar på stora arbetsställen (>999 sysselsatta) eller andel som arbetar på övriga arbetsställen. Nyanställningar Andel av de sysselsatta som arbetar inom branscher med hög andel nyanställningar (personliga och kulturella tjänster), med låg andel nyanställningar (tillverkning samt o entlig verksamhet) eller inom övriga branscher. 13

14 Variabel De nition Andel sysselsatta i tjänsteföretag Antal sysselsatta i tjänsteföretag (partihandel och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, transport, magasinering och kommunikation, nansiell verksamhet, fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster, o entligförvaltning och försvar, utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet, andra samhälleliga och personliga tjänster, förvärvsarbete i hushåll) dividerat med samtliga sysselsatta. Förändring i sammansättning av tjänste- respektive industriarbetsställen Utanför arbetskraften De sysselsatta är indelade i 10 olika branscher och den procentuella förändringen i antal sysselsatta mellan 2000 och 2004 har beräknats branschvis för riket. Detta förändringstal har sedan multiplicerats med kontorens andel i respektive bransch för 2004 och slutligen har dessa värden adderats till ett index. Befolkningen subtraherat med antalet sysselsatta samt kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Befolkningstäthet Befolkningen dividerat med landytan. Kommunranking Svenskt Näringslivs ranking utifrån företagsklimat. Region Storstad, skogslän eller övriga län. Lokala arbetsmarknader Stockholm-Solna, Göteborg, Malmö- Lund eller inte. Storstadskommuner Stockholm-Göteborg-Malmö eller VU-kvot inte. Kvarstående platser per månad dividerat med kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Personal 20 årsarbetare på kontoret eller färre, er än 20 årsarbetare. 14

15 B Bilaga 2 Lista på grupperingar av arbetsförmedlingskontor, klusternummer och arbetsförmedling 1 Af Sundbyberg 1 Af Järfälla 1 Af Farsta 1 Af Liljeholmen 1 Af Skärholmen 1 Af Rinkeby 1 Af Huddinge 1 Af Kista 1 Af Spånga Tensta 1 Af Hisingen 1 Af Angered 1 Af Järntorget 2 Af Vällingby 2 Af Södermalm 2 Af Globen 2 Af Östermalm 2 Af Kungsholmen 2 Af Norrmalm 2 Af Frölunda 2 Af City 3 Af Värmdö 3 Af Bålsta 3 Af Knivsta 3 Af Gnesta/Trosa 3 Af Habo Mullsjö 3 Af Vellinge 3 Af Svedala 3 Af Sta anstorp 3 Af Örkelljunga 3 Af Sölvesborg/Bromölla 3 Af Varberg 3 Af Kungsbacka 3 Af Härryda 3 Af Kungälv 3 Af Lerum Partille 15

16 3 Af Stenungsund 3 Af Lidköping 3 Af Säter 4 Af Skutskär 4 Af Strängnäs 4 Af Mjölby/Boxholm/Ödeshög 4 Af Kalmar 4 Af Emmaboda 4 Af Hultsfred 4 Af Västervik 4 Af Visby 4 Af Karlskrona 4 Af Karlshamn 4 Af Simrishamn 4 Af Tomelilla 4 Af Skurup 4 Af Åstorp 4 Af Klippan 4 Af Hässleholm 4 Af Kristianstad 4 Af Svalöv 4 Af Laholm 4 Af Alingsås 4 Af Mark 4 Af Vänersborg 4 Af Mariestad 4 Af Skövde 4 Af Forshaga/Hagfors/Munkfors 4 Af Karlstad 4 Af Grums/Hammarö 4 Af SYD, Örebro län 4 Af Väst Örebro län 4 Af Norr Örebro Län 4 Af Fagersta 4 Af Köping/Arboga/Kungsör 4 Af Borlänge 4 Af Avesta 4 Af Falun 4 Af Ludvika/Smedjebacken 4 Af Hofors-Sandviken 16

17 4 Af Sundsvall 4 Af Östersund 4 Af Skellefteå 4 Af Nordmaling 4 Af Umeå 4 Af Boden 4 Af Piteå 5 Af Botkyrka Salem 5 Af Södertälje 5 Af Eskilstuna 5 Af Norrköping 5 Af Arlöv 5 Af Landskrona 5 Af Malmö 5 Af Helsingborg 5 Af Trollhättan 5 Af Örebro 5 Af Västerås 6 Af Sollentuna 6 Af Solna 6 Af Täby 6 Af Nacka 6 Af Tyresö 6 Af Lomma 7 Af Ljusdal 7 Af Sollefteå 7 Af Ånge 7 Af Strömsund 7 Af Bräcke/Hammarstrand 7 Af Vilhelmina 7 Af Lycksele 7 Af Sorsele 7 Af Storuman 7 Af Gällivare 7 Af Jokkmokk 7 Af Arjeplog 8 Af Katrineholm/Vingåker 8 Af Flen 8 Af Linköping 8 Af Motala/Vadstena 17

18 8 Af Ronneby 8 Af Bjuv 8 Af Uddevalla 8 Af Dalsland 8 Af Filipstad/Kristinehamn/Stor 8 Af Bollnäs-Ovanåker 8 Af Gävle 8 Af Hudiksvall-Nordanstig 8 Af Härnösand 8 Af Timrå 8 Af Luleå 9 Af Vallentuna 9 Af Åkersberga 9 Af Ekerö 10 Af Lidingö 10 Af Danderyd 10 Af Gamlestaden 11 Af Nässjö/Aneby 11 Af Öland 11 Af Mönsterås 11 Af Vimmerby 11 Af Osby 11 Af Norra Bohuslän 11 Af Skara 11 Af Sä e/årjäng 11 Af Torsby/Sysslebäck 11 Af Kil/Sunne 11 Af Sala 11 Af Malung/Vansbro 11 Af Åre 11 Af Norsjö 11 Af Kiruna 11 Af Karesuando/Vittangi 12 Af Söderhamn 12 Af Kramfors 12 Af Åsele 12 Af Älvsbyn 12 Af Kalix 12 Af Överkalix 12 Af Övertorneå 18

19 12 Af Pajala 12 Af Malå 12 Af Haparanda 13 Af Mora/Orsa/Älvdalen 13 Af Ockelbo 13 Af Örnsköldsvik 13 Af Härjedalen 13 Af Dorotea 13 Af Arvidsjaur 14 Af Norrtälje 14 Af Gimo 14 Af Vetlanda/Sävsjö 14 Af Värnamo 14 Af Gislaved/Gnosjö 14 Af Ljungby 14 Af Markaryd 14 Af Älmhult 14 Af Alvesta 14 Af Tingsryd 14 Af Uppvidinge 14 Af Hyltebruk 15 Af Torsås 15 Af Gagnef 15 Af Hedemora 15 Af Leksand/Rättvik 15 Af Krokom 15 Af Svenstavik 15 Af Robertsfors 15 Af Vindeln 15 Af Vännäs 15 Af Bjurholm 15 Af Heby 16 Af Upplands-Bro 16 Af Upplands Väsby 16 Af Märsta 16 Af Nynäshamn 16 Af Haninge 16 Af Enköping 16 Af Tierp 16 Af Uppsala 19

20 16 Af Nyköping 16 Af Oxelösund 16 Af Jönköping 16 Af Tranås / Eksjö / Ydre 16 Af Lessebo 16 Af Växjö 16 Af Nybro 16 Af Oskarshamn 16 Af Högsby 16 Af Trelleborg 16 Af Ystad 16 Af Sjöbo 16 Af Lund 16 Af Kävlinge 16 Af Eslöv 16 Af Hörby 16 Af Höör 16 Af Höganäs 16 Af Ängelholm 16 Af Båstad 16 Af Perstorp 16 Af Broby 16 Af Halmstad 16 Af Falkenberg 16 Af Mölndal 16 Af Ale 16 Af Ulricehamn 16 Af Borås 16 Af Lysekil 16 Af Falköping 16 Af Arvika/Eda 16 Af Hallstahammar-Surahammar 20

21 C Bilaga 3 Beräkning av index för sökandesammansättning 1. Hur olika faktorer påverkar ut ödet till arbete beräknas med en regressionsmodell där övergångar till arbete (inkl. subventionerat arbete) förklaras med ett antal individegenskaper inklusive tidigare arbetslöshetshistoria. Modellen skattas med hjälp av individdata avseende samtliga nyinskrivna under respektive år. Den regressionsmodell som används är Cox proportionella hasardmodell. Totalt har observationer använts i skattningen. Resultaten av denna skattning redovisas i tabell B1 nedan. 2. Med hjälp av de skattade e ekterna av olika variabler i modellen har vi, för varje individ, beräknat ett värde som anger individens chans att få arbete. Värdet beräknas genom att ta den skattade koe cienten för varje egenskap multiplicerat med individens värden t.ex. den skattade koe - cienten för ålder multipliceras med individens ålder (åldersgrupp). Därefter summeras alla individspeci ka värden till ett index för varje individ. 3. Slutligen beräknas ett medelvärde för detta index för samtliga nyinskrivna sökande vid ett visst kontor respektive i en viss kommun. Dessa kommun- respektive kontorsspeci ka värden används sedan i analysen för att välja variabler respektive indela kontoren i kluster. Ett högt värde anger då att de sökande vid kontoret i genomsnitt har bra förutsättningar att få arbete medan ett lågt värde visar på motsatsen. 21

22 Tabell 4: E ekt av olika variabler på ut ödet till arbete Variabel E ekt (hasardkvoter) Kvinna (jmf. m. män) 0,970 Funktionshinder (jmf. m. övriga) 0,543 Född utanför Norden (jmf. m. övriga) 0, år (jmf. m år) 1, år (jmf. m år) 1, år (jmf. m år) 0, år (jmf. m år) 0, år (jmf. m år) 0,498 Har ersättning från A-kassa 1,101 Gymnasial utbildning (jmf. m förgymnasial) 1,021 Eftergymnasial < 2 år 0,998 Eftergymnasial >= 2 år 1,139 Utbildningens inriktning (jmf. m. utbildning utan särskild yrkesinriktning) Pedagogisk utbildning (USUN1) 1,366 Konst- och media, humaniora (USUN2) 0,990 Samhälls- och beteendevetenskap (USUN3) 1,040 Naturvetenskap, matematik, data (USUN4) 0,935 Teknik (USUN5) 1,132 Lantbruk, skogsbruk, ske (USUN6) 1,161 Hälso- och sjukvård, socialt arbete (USUN7) 1,219 Personliga tjänster m.m. (USUN8) 1,204 Tidigare arbetslöshetserfarenhet m.m. Antal arbetslöshetsperioder före senaste obalansperiod 0,968 Sammanlagd arbetslöshetstid före senaste obalansperiod (per 100-tal dagar) 0,942 Antal programperioder före senaste obalansperiod 0,978 Sammanlagd tid i program före senaste obalansperiod (per 100-tal dagar) 0,999 Antal tidigare arbetslöshetsperioder som avslutats med arbete 1,209 Obalans i boendekommun (andel av befolkning år, per procentenhet) -0,5 Befolkning år (per invånare) -0,4 22

En utvärdering av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin

En utvärdering av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin En utvärdering av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin Anders Harkman Maria Mikkonen Susanna Okeke Working Paper 2010:2 Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Hässleholms kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Hässleholms kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Ronneby kommun Arbetsmaterial t.o.m. 20150907 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG.

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Lidköpings kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun

Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Kalmar kommun Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Kalmar kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 2 Bakgrund... 2 Om genomförandet av Insikt 2015... 2

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Trelleborgs kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Trelleborgs kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013

KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 KOMMUNERNAS INFORMATION TILL MEDBORGARNA Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Information till alla? en uppföljande granskning 2013 Upplysningar om innehållet: Lars Strid, 08-452 76 43,

Läs mer

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun

Arbetsmaterial. t.o.m. 2015-09-07. Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG. Vetlanda kommun Arbetsmaterial t.o.m. 2015-09-07 Insikt 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GENTEMOT FÖRETAG Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 1 Fakta om undersökningen... 3 Bakgrund... 3 Om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Upplysningar om innehållet:

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer