Working Paper Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Working Paper Series"

Transkript

1 Working Paper Series 2008:2 Gruppering av arbetsförmedlingskontor med likartade förutsättningar Anders Harkman Petra Nilsson 26 maj 2008

2 Working papers kan laddas ned från Arbetsförmedlingens Working Paper serie presenterar rapporter som rör analys av arbetsmarknadens funktionssätt och e ekter av arbetsmarknadspolitiska insatser. Rapporterna är pågående arbete och författarna tar tacksamt emot synpunkter. De slutsatser och åsikter som uttrycks i Working Paper-serien är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Arbetsförmedlingens syn. Forskningsenheten Arbetsförmedlingens huvudkontor STOCKHOLM E-post:

3 Gruppering av arbetsförmedlingskontor med likartade förutsättningar Anders Harkman Petra Nilsson 26 maj 2008 Sammanfattning För att utveckla och förbättra verksamheten har Arbetsförmedlingen ett behov av att identi era e ektiva arbetsformer på arbetsförmedlingskontoren. Ett sätt att göra detta är att lära av goda exempel, så kallad benchmarking. Ett problem är dock att hitta dessa goda exempel. Att de sökande på ett kontor snabbare hittar arbete än sökande på ett annat kontor kan bero på att de yttre förutsättningarna (lokal arbetsmarknad, befolkning osv.) är bättre på det första kontoret. I rapporten redovisas en metod för att skapa grupper av kontor med likartade förutsättningar som ska gå att jämföra med varandra. Metoden innebär att vi i ett första steg identi erar ett begränsat antal faktorer som karaktäriserar en lokal arbetsmarknad och som påverkar möjligheterna att hitta jobb. Detta görs med hjälp av regressionsanalys. Steg två innebär sedan att vi grupperar kontor med liknande värden på de faktorer som valts i steg ett. Här används så kallad klusteranalys. Analysen resulterade i 16 grupper av kontor (kluster) där kontoren inom grupperna skall vara i stort sett jämförbara vad gäller förutsättningarna för arbetssökande att få ett arbete. Dessa grupper kan sedan användas för att hitta goda exempel inom respektive grupp. 1 Inledning För att utveckla och förbättra verksamheten har Arbetsförmedlingen ett behov av metoder för att identi era e ektiva verksamhetsformer på arbetsförmedlingskontoren. Ett sätt att göra detta är genom s.k. benchmarking som innebär att lära av goda exempel. När det gäller Arbetsförmedlingen borde den metoden vara ytterst användbar eftersom verksamhet med samma syfte och inriktning bedrivs på ett stort antal arbetsförmedlingar som

4 har betydande möjligheter att variera arbetsmetoder och arbetssätt. Det är därför rimligt att tro att vissa av dessa har hittat sätt att arbeta som är mer e ektiva än andra och som skulle kunna fungera som goda exempel. Ett grundläggande problem är dock att hitta dessa goda exempel. Vi utgår från att en e ektiv verksamhet kännetecknas av att de sökande som kommer till Arbetsförmedlingen snabbt hittar arbete. I så fall vill man hitta de kontor som snabbast lyckas få sökande i arbete. Problemet är att möjligheterna att hitta arbete inte bara påverkas av hur Arbetsförmedlingen arbetar utan också i hög grad bestäms av förutsättningar som Arbetsförmedlingen i liten utsträckning kan påverka. Det kan gälla situationen på den lokala arbetsmarknaden när det gäller utbud och efterfrågan på arbetskraft, arbetsmarknadens struktur och vilken typ av arbetssökande som man har. Eftersom förutsättningarna kan skilja sig kraftigt mellan olika lokala arbetsmarknader kan man därför inte utan vidare jämföra resultat för olika förmedlingskontor. Ett första steg blir då att på något sätt justera för skillnader i förutsättningar. Det nns olika metoder att göra detta. Ett sätt är att identi era grupper av kontor, s.k. kluster, med likartade förutsättningar som ska gå att jämföra med varandra. Benchmarking innebär sedan att kontor inom samma kluster jämförs. Fördelar med klusteranalys är att det är lätt att förstå och använda. Nackdelarna är att det kan vara svårt att hitta kontor som är direkt jämförbara och att jämförelser inte kan göras mellan kontor i olika kluster. Arbetet med att skapa kluster av kontor med så lika yttre förutsättningar som möjligt består av två delar. 1 I den första delen bestäms i vilka avseenden kontoren ska vara lika med en regressionsanalys och i den andra delen används dessa variabler i en klusteranalys för att gruppera kontoren. 2 Val av variabler För att kunna gruppera kontoren måste man först bestämma exakt vilka variabler som indelningen skall baseras på. Vi tänker oss att Arbetsförmedlingens resultat i form av t.ex. hur många personer som går till arbete under en viss tid alternativt arbetslöshetstiden påverkas dels av hur e ektivt man arbetar och dels på i vilken yttre miljö man arbetar. Det är dessa yttre miljöfaktorer som vi vill gruppera kontoren efter. Den skillnad i resultat mellan kontoren i samma grupp som vi sedan kan avläsa skall då idealt visa 1 Tillvägagångssättet följer ett liknande projekt i Tyskland, se Blien, Hirschenauer & thi Hong Van

5 skillnader som enbart beror på olika arbetssätt på respektive kontor och inte på skillnader vad gäller yttre förutsättningar. Yttre miljöfaktorer kan vara utbud och efterfrågan i stort på den lokala arbetsmarknaden. Det kan också vara efterfrågans struktur och inriktning, områdets karaktär av tätort eller glesbygd och karaktäristika som ålder, utbildning, funktionshinder osv. hos de sökande på förmedlingen. Ett särskilt problem är hur man skall hantera kontorens ekonomiska resurser. För ett enskilt förmedlingskontor är dessa i huvudsak bestämda utifrån och därmed en del av förutsättningarna. Det vore alltså rimligt att även de ekonomiska förutsättningarna fanns med i modellen. Tyvärr har vi inte haft tillgång till sådana uppgifter varför klusterindelningen har skett utan hänsyn till dessa. De kan istället vara en förklaringsfaktor till den skillnad i resultat som nns mellan kontor i samma grupp (kluster). Arbetsförmedlingens uppgift är att bidra till att arbetsmarknaden fungerar så smidigt som möjligt eller mer konkret till att arbetslöshets- och vakanstiderna blir korta. Arbetslöshetstider kan avslutas med att den sökande lämnar arbetsmarknaden och lediga jobb kan avslutas med att de inte tillsätts. Eftersom huvudsyftet ändå måste vara övergång till arbete har vi valt att utgå från detta som målvariabel istället för att direkt använda tiderna. Eftersom vi inte på förhand vet vilka yttre faktorer som påverkar övergångarna till arbete har vi valt att utgå från ett stort antal möjliga faktorer och genom statistisk analys begränsa urvalet till de som enligt analysen visar sig påverka målvariabeln. Eftersom ertalet variabler är kommunspeci ka har vi utgått från kommun som enhet i den inledande analysen. Analysen bygger på årsdata. Det innebär att analysen baseras på observationer per år. För sambandsanalysen har vi använt en linjär regressionsmodell. Som utfallsvariabel används ut ödet till arbete (exklusive arbete med stöd) per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd. Ut ödet har justerats för hur många som avaktualiserats med okänd orsak eftersom vi vet att en viss del av dessa har fått ett arbete. Vi har gjort antagandet att 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak har gått till arbete (en undersökning från 2005/2006 visar att ca 40 % av dem som avregistrerats med okänd orsak har fått arbete). De faktorer som antas bestämma förutsättningarna för ut öde till arbete är sökandesammansättning och olika förhållanden på den lokala arbetsmarknaden. Som bestämningsfaktorer till ut ödet till arbete har vi alltså prövat ett antal olika variabler. Dessa är i huvudsak hämtade från två källor. Dels har vi använt oss av SCB: s RAMS-databas dels av vår egen verksamhetsstatistik. 5

6 I databasen nns bl.a. data om befolkningens utbildningsnivå, födelseland, ålder och sysselsättningsstatus samt om arbetsställenas storlek och branschtillhörighet. Utifrån dessa data har vi skapat variabler som på olika sätt skall karaktärisera den lokala arbetsmarknaden som sysselsättningsgrad och andel personer som är utanför arbetskraften. Vi har tagit fram antal arbetsställen i relation till befolkningen, andel tjänste- respektive industriarbetsställen och förändringstal mellan 2000 och 2004 som sysselsättningsförändring, befolkningsförändring och förändring i sammansättning av tjänste- respektive industriarbetsställen. 2 En annan variabel som skall karaktärisera arbetsmarknaden är befolkningstäthet i kommunen. Dessa variabler skall på olika sätt fånga in den lokala arbetsmarknadens struktur och därmed eventuellt påverka förutsättningarna för Arbetsförmedlingens arbete. Vad gäller Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik har vi använt oss av nya och kvarstående arbetslösa och programdeltagare samt nya och kvarstående platser. Med dessa data har vi skapat variabler som mäter hur många som är arbetslösa/programdeltagare och hur många platser som det i genomsnitt nns i respektive kommun under en viss period. Antalet arbetslösa och programdeltagare ska spegla gapet mellan utbud och efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden. En nackdel är att antalet i viss utsträckning kan påverkas av förmedlingens agerande. Antalet arbetslösa/programdeltagare bör ändå i huvudsak vara bestämd av förhållanden på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen inte kan påverka. Det mått som används i modellen är kvoten mellan antalet arbetslösa och programdeltagare och kommunens befolkning. Flödet av nya jobb bör rimligen påverka möjligheterna att snabbt hitta arbete på en lokal arbetsmarknad. Som mått på detta används anmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen relativt befolkningen. En nackdel med måttet är att inte alla lediga jobb anmäls till förmedlingen. Eftersom vi inte har tillgång till något annat, mera fullständigt mått, har vi ändå valt att använda denna indikator som åtminstone bör samvariera med det totala antalet lediga platser. Vid beräkningen används en kombination av nya och kvarstående platser (se bilaga för exakt de nition). Förutom dessa allmänna karaktäristika för den lokala arbetsmarknaden bestäms kontorets förutsättningar också av vilka sökande man har. Vissa 2 Den senare är beräknad som ett index. De sysselsatta är indelade i 10 olika branscher och den procentuella förändringen i antal sysselsatta mellan 2000 och 2004 har beräknats branschvis för riket. Detta förändringstal har sedan multiplicerats med kontorens andel i respektive bransch för 2004 och slutligen har dessa värden adderats till ett index. 6

7 individegenskaper innebär ökade svårigheter att hitta arbete. Personer med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga, äldre och personer med utländsk bakgrund har t.ex. i allmänhet svårare att snabbt hitta arbete än andra grupper. Kontor med många sökande från dessa grupper har därför sämre förutsättningar än andra att få ut de sökande i arbete. Från vår verksamhetsstatistik har vi hämtat uppgifter om arbetsförmedlingarnas sökandesammansättning med avseende på individegenskaper som ålder, kön, utbildning, funktionshinder, tidigare arbetslöshet mm. För att göra det möjligt att ta hänsyn till era individegenskaper har dessa sammanfattats i ett index som är beräknat utifrån de individuella egenskapernas betydelse för chansen att få jobb. Exakt vilka variabler som ingår i modellen redovisas i bilaga. Variabeln ska mäta de särskilda svårigheter som hänger samman med en stor andel sökande i vissa kategorier. Förutom dessa båda källor har vi också prövat Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna utifrån företagsklimat, antal nyanställningar branschvis från SCB och SCB: s klassi cering av kommuner i lokala arbetsmarknader. Den senare källan användes för att skapa variabler som angav om kontoret fanns på de lokala arbetsmarknaderna Stockholm-Solna, Göteborg, Malmö- Lund eller inte (storstadsarbetsmarknader). Vad gäller nyanställningar prövade vi variabler som angav hur stor andel som arbetade inom branscher med låg respektive hög andel nyanställningar. 2.1 Den slutliga modellen Kriteriet för att en variabel skall ingå i den slutliga modellen är att e ekten på ut ödet till arbete är statistiskt säkerställd i regressionsanalysen. De variabler som ingår i den slutliga modellen är antalet arbetslösa/programdeltagare, antal lediga platser, befolkningstäthet, sökandesammansättning, andel av de sysselsatta som arbetar inom tjänstesektorn och andel personer utanför arbetskraften i kommunen. Resultaten för den slutliga modellen redovisas i tabell 1. 3 I tabellen redovisas e ekten av variabeln på ut ödet till arbete, t- värdet (som används för att testa om variabeln har en statistiskt säkerställd e ekt eller inte) och p-värdet som anger sannolikheten att den skattade effekten är lika med noll. Det senare värdet är genomgående mycket litet vilket betyder att samtliga variabler med stor sannolikhet verkligen har e ekt på ut ödet till arbete. 3 Modellen har följande form: Log (Antal till arbete/(arbetslösa + Programdeltagare)) = Log ((Antal arbetslösa + Programdeltagare) / Befolkningen) + Log (Antal platser / Befolkningen) + Log (Befolkningstäthet) + Sökandesammansättning + Log (Antal utanför arbetskraften / Befolkningen) + Log (Andel sysselsatta i tjänsteföretag) 7

8 När det gäller antalet arbetslösa och antalet programdeltagare samt antalet lediga platser är e ekten den förväntade. Ju högre det relativa antalet arbetslösa/programdeltagare är desto mindre är ut ödet till arbete. Den skattade e ekten på -0,38 betyder att en ökning av antalet arbetslösa/programdeltagare med en procent minskar ut ödet med 0,38 procent. Ju er lediga platser som nns i en kommun desto högre blir också ut ödet. En ökning av platserna med en procent ökar ut ödet med 0,07 procent. I kommuner med hög befolkningstäthet är ut ödet lägre än i glest befolkade kommuner. Resultatet är kanske inte det man skulle förvänta. En tätare befolkning borde innebära större närhet till många arbetsplatser och kanske e ektivare informationsspridning. Befolkningstäthet samvarierar starkt med andra variabler som t.ex. befolkningens storlek vilket gör att man inte enbart kan knyta resultatet till befolkningstätheten som sådan utan variabeln kan fånga upp även andra strukturella faktorer på den lokala arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta i tjänsteföretag har positiv e ekt på ut ödet till arbete. En förklaring kan vara att tjänstesektorn är mer personalintensiv än industrisektorn. Som väntat har indexet för sökandesammansättning e ekt på ut ödet. Ett högt värde, dvs. er sökande med attraktiva egenskaper, innebär att ut ödet till arbete blir högre. Till sist har andelen av befolkningen (18-64 år) som står utanför arbetsmarknaden tydlig e ekt på ut ödet till arbete. E ekten är positiv dvs. stor andel utanför arbetskraften medför högre ut öde till arbete för Arbetsförmedlingens sökande. Resultatet är något överraskande eftersom vi hade förväntat att många utanför arbetskraften skulle vara ett tecken på svårt arbetsmarknadsläge. En förklaring skulle kunna vara att många utanför arbetskraften som inte söker jobb leder till mindre konkurrens för Arbetsförmedlingens sökande. För att undersöka stabiliteten i resultaten har modellen även skattas för åren Resultaten för dessa år stämmer i huvudsak med resultaten för Gruppering av kontoren - klusteranalysen För att få så aktuell klusterindelning som möjligt har vi använt vår verksamhetsstatistik från 2007 och RAMS-data från 2005 i klusteranalysen. 8

9 Tabell 1: Parameterskattningar m.m från slutlig modell 2004, R-kvadrat: 0.63 Parameter- t-värde p-värde skattning Konstant -3,26-11,79 <0,0001 Arbetslösa+programdeltagare rel bef (log) -0,38-14,70 <0,0001 Platser rel bef (log) 0,07 4,49 <0,0001 Befolkningstäthet (log) -0,07-9,74 <0,0001 Andel sysselsatta i tjänsteföretag 0,19 3,19 0,0016 Sökandesammansättning 1,45 9,63 <0,0001 Utanför arbetskraften rel bef (log) 0,27 4,96 <0,0001 Tabell 2: Avstånd mellan olika kontor, ett enkelt exempel Kontor A B C D E A - B 2 - C D E Principen för klusteranalys Klusteranalys är en teknik för att kombinera observationer i grupper eller kluster så att varje kluster är så homogent som möjligt med avseende på vissa egenskaper och att klustren sinsemellan är så olika som möjligt med avseende på dessa egenskaper. Ett avstånd mellan alla observationer beräknas och sedan sammanförs de observationer som har minst avstånd så att önskat antal kluster bildas. Att ett visst kontor ingår i ett kluster innebär inte att värdena är desamma för alla kontor inom klustret utan det kan nnas betydande skillnader på enskilda variabelvärden. Mycket enkelt kan tekniken beskrivas enligt nedan. Anta att vi har fem arbetsförmedlingskontor och att vi räknat ut skillnader eller avstånd mellan kontoren i något avseende (se tabell 2). Det nns inga kontor som är helt lika (avstånd=0) och inte heller några kontor som har avstånd 1. Men mellan kontor A och B är avståndet 2 så dessa kontor bildar det första klustret (se tabell 3). Mellan kontor D och E är avståndet 3 så de bildar kluster 2. På avstånd 4 går kontor C samman med kluster 2. Vid avstånd 5 går kluster 1 samman med kluster 2 eftersom 9

10 Tabell 3: Klustringsproceduren, ett enkelt exempel Avstånd Kontor som bildar kluster 0 A B C D E 1 A B C D E 2 (A B) C D E 3 (A B) C (D E) 4 (A B) (C D E) 5 (A B C D E) kontor B och C har avståndet 5. Det nns olika typer av avståndsmått. Det avståndsmått som vanligen används är euklidiskt avstånd. Det euklidiska avståndet mellan två kontor räknas ut på följande sätt: Det ena kontorets värde på den första variabeln subtraheras med det andra kontorets värde på samma variabel. Skillnaden kvadreras. Sedan görs detsamma för alla andra ingående variabler. De kvadrerade skillnaderna för alla variabler adderas och slutligen räknas kvadratroten av denna summa ut som är det euklidiska avståndet mellan de två kontoren. I vissa fall är det viktigt att standardisera de variabler som ingår i en klusteranalys för att en variabel med hög variabilitet inte ska dominera. I andra fall döljer en standardisering verkliga grupperingar i data. I vår analys vill vi att de ingående variablerna ska viktas så att de speglar den betydelse de visade sig ha i vår regressionsanalys. De har därför först standardiserats och sedan viktats med de t-värden som erhölls i regressionsanalysen. 3.2 Val av klusterteknik/-metod Det nns två typer av klustertekniker (hierarkisk eller icke-hierarkisk) och olika typer av klustermetoder (t ex single-linkage-metoden som illustrerades ovan och centroid-metoden). Först har en hierarkisk klustring gjorts med centroid-metoden. En hierarkisk klustring innebär att när en observation förts till ett visst kluster kan den inte i ett senare skede yttas till ett annat kluster. Centroid-metoden innebär att ett klustermedelvärde beräknas och att avstånd till andra observationer eller kluster beräknas med detta klustermedelvärde. För att avgöra hur många kluster som nns i data nns några olika mått, R-kvadrat t ex. R-kvadrat mäter hur klustrens medelvärden skiljer sig från medelvärdet för samtliga variabler. Det är ett mått på klustrens heterogenitet, hur stora skillnaderna är mellan klustren. R-kvadrat har ett 10

11 värde mellan 0 och 1, 0 betyder att det inte är några skillnader mellan klustren och 1 betyder maximal skillnad. Ett gränsvärde söks där R-kvadrat inte längre ökar så mycket med ökat antal kluster. Vi valde att ha 19 kluster av arbetsförmedlingskontor. Nackdelen med den hierarkiska klustringen är att när en observation blivit tilldelad ett kluster inte kan yttas till ett annat kluster. Detta gör att tekniken ofta används explorativt i ett första steg. Nästa steg är att göra en icke-hierarkisk klustring. I en icke-hierarkisk klustring delas data från början in i ett visst antal grupper och antalet kluster måste därför vara bestämt på förhand. Startvärden för klustercentroiderna väljs och varje observation läggs i det kluster som är närmast. Ett nytt avståndsmått till de nya klustercentroiderna beräknas och observationerna läggs i det kluster som nu är närmast. Proceduren avslutas enligt någon stoppregel. I den icke-hierarkiska klustringen använde vi de startvärden som erhölls i den hierarkiska klustringen. Klusterlösningen kan utvärderas med R-kvadrat. I lösningen med 19 kluster är R-kvadrat Det är relativt högt vilket innebär att klustren är relativt homogena och avgränsade från varandra. Tre kluster innehåller bara ett kontor. För att dessa kontor ska kunna jämföras med andra kontor har de sammanförts med det kluster som är mest likt. Vi har således 16 kluster av förmedlingskontor (se bilaga). Referenser [1] Blien U, Hirschenauer F & thi Hong Van P (2006), Model-based classi- cation of regional labour markets. For purposes of labour market policy.discussion Paper No. 29/2006, IAB. 11

12 A Bilaga 1 Variabel Ut öde till arbete relativt arbetslösa + programdeltagare Ut öde till arbete relativt befolkningen Ut öde till heltidsarbete relativt arbetslösa + programdeltagare Ut öde till heltidsarbete relativt befolkningen De nition Antal personer som fått arbete (exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Antal personer som fått arbete (exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet i befolkningen. Genomsnitt för året. Antal personer som fått heltidsarbete (ej skat 21-23, exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Antal personer som fått heltidsarbete (ej skat 21-23, exkl. arbete med stöd) inklusive 40 % av de som avaktualiserats med okänd orsak per månad i förhållande till antalet i befolkningen. Genomsnitt för året. Arbetslösa + programdeltagare Kvarstående i skat 11, 96-98, 46, adderat med hälften av de nya i samma skat-koder per månad. Genomsnitt för året. Nya arbetslösa + programdeltagare Nyinskrivna i skat 11, 96-98, 46, per månad. Genomsnitt för året. 12

13 Variabel Platser Nya platser Befolkningen Utbildningsnivå Födelseland De nition Kvarstående platser adderat med hälften av de nya platserna per månad. Genomsnitt för året. Nya platser per månad. Genomsnitt för året. Befolkningen år. I befolkningen, grundskola, gymnasium eller högskola. I befolkningen, Norden, EU15 (utom Sverige, Danmark och Finland) samt USA, Canada eller övriga länder. I befolkningen, år, år, Ålder år eller år. Sysselsättningsgrad Sysselsatta i befolkningen år relativt befolkningen. Sysselsättningsförändring Sysselsättningsförändring mellan 2000 och 2004 relativt befolkningen Befolkningsförändring Befolkningsförändring mellan 2000 och 2004 relativt befolkningen Arbetsställen Antal arbetsställen relativt befolkningen. Arbetsställenas storlek Andel av de sysselsatta som arbetar på små arbetsställen (1-4 sysselsatta), andel som arbetar på stora arbetsställen (>999 sysselsatta) eller andel som arbetar på övriga arbetsställen. Nyanställningar Andel av de sysselsatta som arbetar inom branscher med hög andel nyanställningar (personliga och kulturella tjänster), med låg andel nyanställningar (tillverkning samt o entlig verksamhet) eller inom övriga branscher. 13

14 Variabel De nition Andel sysselsatta i tjänsteföretag Antal sysselsatta i tjänsteföretag (partihandel och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, transport, magasinering och kommunikation, nansiell verksamhet, fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster, o entligförvaltning och försvar, utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet, andra samhälleliga och personliga tjänster, förvärvsarbete i hushåll) dividerat med samtliga sysselsatta. Förändring i sammansättning av tjänste- respektive industriarbetsställen Utanför arbetskraften De sysselsatta är indelade i 10 olika branscher och den procentuella förändringen i antal sysselsatta mellan 2000 och 2004 har beräknats branschvis för riket. Detta förändringstal har sedan multiplicerats med kontorens andel i respektive bransch för 2004 och slutligen har dessa värden adderats till ett index. Befolkningen subtraherat med antalet sysselsatta samt kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Befolkningstäthet Befolkningen dividerat med landytan. Kommunranking Svenskt Näringslivs ranking utifrån företagsklimat. Region Storstad, skogslän eller övriga län. Lokala arbetsmarknader Stockholm-Solna, Göteborg, Malmö- Lund eller inte. Storstadskommuner Stockholm-Göteborg-Malmö eller VU-kvot inte. Kvarstående platser per månad dividerat med kvarstående arbetslösa och programdeltagare. Genomsnitt för året. Personal 20 årsarbetare på kontoret eller färre, er än 20 årsarbetare. 14

15 B Bilaga 2 Lista på grupperingar av arbetsförmedlingskontor, klusternummer och arbetsförmedling 1 Af Sundbyberg 1 Af Järfälla 1 Af Farsta 1 Af Liljeholmen 1 Af Skärholmen 1 Af Rinkeby 1 Af Huddinge 1 Af Kista 1 Af Spånga Tensta 1 Af Hisingen 1 Af Angered 1 Af Järntorget 2 Af Vällingby 2 Af Södermalm 2 Af Globen 2 Af Östermalm 2 Af Kungsholmen 2 Af Norrmalm 2 Af Frölunda 2 Af City 3 Af Värmdö 3 Af Bålsta 3 Af Knivsta 3 Af Gnesta/Trosa 3 Af Habo Mullsjö 3 Af Vellinge 3 Af Svedala 3 Af Sta anstorp 3 Af Örkelljunga 3 Af Sölvesborg/Bromölla 3 Af Varberg 3 Af Kungsbacka 3 Af Härryda 3 Af Kungälv 3 Af Lerum Partille 15

16 3 Af Stenungsund 3 Af Lidköping 3 Af Säter 4 Af Skutskär 4 Af Strängnäs 4 Af Mjölby/Boxholm/Ödeshög 4 Af Kalmar 4 Af Emmaboda 4 Af Hultsfred 4 Af Västervik 4 Af Visby 4 Af Karlskrona 4 Af Karlshamn 4 Af Simrishamn 4 Af Tomelilla 4 Af Skurup 4 Af Åstorp 4 Af Klippan 4 Af Hässleholm 4 Af Kristianstad 4 Af Svalöv 4 Af Laholm 4 Af Alingsås 4 Af Mark 4 Af Vänersborg 4 Af Mariestad 4 Af Skövde 4 Af Forshaga/Hagfors/Munkfors 4 Af Karlstad 4 Af Grums/Hammarö 4 Af SYD, Örebro län 4 Af Väst Örebro län 4 Af Norr Örebro Län 4 Af Fagersta 4 Af Köping/Arboga/Kungsör 4 Af Borlänge 4 Af Avesta 4 Af Falun 4 Af Ludvika/Smedjebacken 4 Af Hofors-Sandviken 16

17 4 Af Sundsvall 4 Af Östersund 4 Af Skellefteå 4 Af Nordmaling 4 Af Umeå 4 Af Boden 4 Af Piteå 5 Af Botkyrka Salem 5 Af Södertälje 5 Af Eskilstuna 5 Af Norrköping 5 Af Arlöv 5 Af Landskrona 5 Af Malmö 5 Af Helsingborg 5 Af Trollhättan 5 Af Örebro 5 Af Västerås 6 Af Sollentuna 6 Af Solna 6 Af Täby 6 Af Nacka 6 Af Tyresö 6 Af Lomma 7 Af Ljusdal 7 Af Sollefteå 7 Af Ånge 7 Af Strömsund 7 Af Bräcke/Hammarstrand 7 Af Vilhelmina 7 Af Lycksele 7 Af Sorsele 7 Af Storuman 7 Af Gällivare 7 Af Jokkmokk 7 Af Arjeplog 8 Af Katrineholm/Vingåker 8 Af Flen 8 Af Linköping 8 Af Motala/Vadstena 17

18 8 Af Ronneby 8 Af Bjuv 8 Af Uddevalla 8 Af Dalsland 8 Af Filipstad/Kristinehamn/Stor 8 Af Bollnäs-Ovanåker 8 Af Gävle 8 Af Hudiksvall-Nordanstig 8 Af Härnösand 8 Af Timrå 8 Af Luleå 9 Af Vallentuna 9 Af Åkersberga 9 Af Ekerö 10 Af Lidingö 10 Af Danderyd 10 Af Gamlestaden 11 Af Nässjö/Aneby 11 Af Öland 11 Af Mönsterås 11 Af Vimmerby 11 Af Osby 11 Af Norra Bohuslän 11 Af Skara 11 Af Sä e/årjäng 11 Af Torsby/Sysslebäck 11 Af Kil/Sunne 11 Af Sala 11 Af Malung/Vansbro 11 Af Åre 11 Af Norsjö 11 Af Kiruna 11 Af Karesuando/Vittangi 12 Af Söderhamn 12 Af Kramfors 12 Af Åsele 12 Af Älvsbyn 12 Af Kalix 12 Af Överkalix 12 Af Övertorneå 18

19 12 Af Pajala 12 Af Malå 12 Af Haparanda 13 Af Mora/Orsa/Älvdalen 13 Af Ockelbo 13 Af Örnsköldsvik 13 Af Härjedalen 13 Af Dorotea 13 Af Arvidsjaur 14 Af Norrtälje 14 Af Gimo 14 Af Vetlanda/Sävsjö 14 Af Värnamo 14 Af Gislaved/Gnosjö 14 Af Ljungby 14 Af Markaryd 14 Af Älmhult 14 Af Alvesta 14 Af Tingsryd 14 Af Uppvidinge 14 Af Hyltebruk 15 Af Torsås 15 Af Gagnef 15 Af Hedemora 15 Af Leksand/Rättvik 15 Af Krokom 15 Af Svenstavik 15 Af Robertsfors 15 Af Vindeln 15 Af Vännäs 15 Af Bjurholm 15 Af Heby 16 Af Upplands-Bro 16 Af Upplands Väsby 16 Af Märsta 16 Af Nynäshamn 16 Af Haninge 16 Af Enköping 16 Af Tierp 16 Af Uppsala 19

20 16 Af Nyköping 16 Af Oxelösund 16 Af Jönköping 16 Af Tranås / Eksjö / Ydre 16 Af Lessebo 16 Af Växjö 16 Af Nybro 16 Af Oskarshamn 16 Af Högsby 16 Af Trelleborg 16 Af Ystad 16 Af Sjöbo 16 Af Lund 16 Af Kävlinge 16 Af Eslöv 16 Af Hörby 16 Af Höör 16 Af Höganäs 16 Af Ängelholm 16 Af Båstad 16 Af Perstorp 16 Af Broby 16 Af Halmstad 16 Af Falkenberg 16 Af Mölndal 16 Af Ale 16 Af Ulricehamn 16 Af Borås 16 Af Lysekil 16 Af Falköping 16 Af Arvika/Eda 16 Af Hallstahammar-Surahammar 20

21 C Bilaga 3 Beräkning av index för sökandesammansättning 1. Hur olika faktorer påverkar ut ödet till arbete beräknas med en regressionsmodell där övergångar till arbete (inkl. subventionerat arbete) förklaras med ett antal individegenskaper inklusive tidigare arbetslöshetshistoria. Modellen skattas med hjälp av individdata avseende samtliga nyinskrivna under respektive år. Den regressionsmodell som används är Cox proportionella hasardmodell. Totalt har observationer använts i skattningen. Resultaten av denna skattning redovisas i tabell B1 nedan. 2. Med hjälp av de skattade e ekterna av olika variabler i modellen har vi, för varje individ, beräknat ett värde som anger individens chans att få arbete. Värdet beräknas genom att ta den skattade koe cienten för varje egenskap multiplicerat med individens värden t.ex. den skattade koe - cienten för ålder multipliceras med individens ålder (åldersgrupp). Därefter summeras alla individspeci ka värden till ett index för varje individ. 3. Slutligen beräknas ett medelvärde för detta index för samtliga nyinskrivna sökande vid ett visst kontor respektive i en viss kommun. Dessa kommun- respektive kontorsspeci ka värden används sedan i analysen för att välja variabler respektive indela kontoren i kluster. Ett högt värde anger då att de sökande vid kontoret i genomsnitt har bra förutsättningar att få arbete medan ett lågt värde visar på motsatsen. 21

22 Tabell 4: E ekt av olika variabler på ut ödet till arbete Variabel E ekt (hasardkvoter) Kvinna (jmf. m. män) 0,970 Funktionshinder (jmf. m. övriga) 0,543 Född utanför Norden (jmf. m. övriga) 0, år (jmf. m år) 1, år (jmf. m år) 1, år (jmf. m år) 0, år (jmf. m år) 0, år (jmf. m år) 0,498 Har ersättning från A-kassa 1,101 Gymnasial utbildning (jmf. m förgymnasial) 1,021 Eftergymnasial < 2 år 0,998 Eftergymnasial >= 2 år 1,139 Utbildningens inriktning (jmf. m. utbildning utan särskild yrkesinriktning) Pedagogisk utbildning (USUN1) 1,366 Konst- och media, humaniora (USUN2) 0,990 Samhälls- och beteendevetenskap (USUN3) 1,040 Naturvetenskap, matematik, data (USUN4) 0,935 Teknik (USUN5) 1,132 Lantbruk, skogsbruk, ske (USUN6) 1,161 Hälso- och sjukvård, socialt arbete (USUN7) 1,219 Personliga tjänster m.m. (USUN8) 1,204 Tidigare arbetslöshetserfarenhet m.m. Antal arbetslöshetsperioder före senaste obalansperiod 0,968 Sammanlagd arbetslöshetstid före senaste obalansperiod (per 100-tal dagar) 0,942 Antal programperioder före senaste obalansperiod 0,978 Sammanlagd tid i program före senaste obalansperiod (per 100-tal dagar) 0,999 Antal tidigare arbetslöshetsperioder som avslutats med arbete 1,209 Obalans i boendekommun (andel av befolkning år, per procentenhet) -0,5 Befolkning år (per invånare) -0,4 22

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2.

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. 2004-10-21 Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. Tabell A3 bygger helt på uppgifter från AMS IT-stöd (AIS), som IAF inte

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37 Senior alert Sammanfattning 22173 personer har observerats 22208 gånger från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 196 kommuner. 32 procent

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer