Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby"

Transkript

1 Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby Daniel Stråe WRS Uppsala AB

2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Varför LOD? 4 3 Planeringsförutsättningar Principer för LOD (i analogi med Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy) Recipienten Väsbyån Platsens förutsättningar Programförslag Slutsatser utifrån planeringsförutsättningarna 11 4 Förslag Målsättning Utformning Konsekvenser 14 Bilaga 1. Checklista med metoder och tekniker för LOD 15 2

3 1 Inledning Kvarteret Messingen i centrala Upplands Väsby är ett gammalt industriområde beläget alldeles sydost om buss- och pendeltågsstationen, på Väsbyåns östra sida. Befintliga verksamheter ska upphöra, byggnaderna rivas och området bebyggas med gymnasieskola och kulturbyggnader som bibliotek, samt med bostäder. Åtminstone två nya detaljplaner håller på att tas fram för området. Arbetet är för närvarande inriktat på den norra delen för vilken man är i inne i programskedet med en samrådshandling ute sedan den 9 september. White Arkitekter har uppdraget att utforma både detaljplan, gymnasieskola och bostäder. KB Messingen äger merparten av marken (ca 3 ha) och kommer att bebygga den. Dagvattenhanteringen behöver ges särskild uppmärksamhet vid planeringen av det nya området. Kommunens dagvattenpolicy anger ramarna för hur hanteringen ska se ut med inriktning mot ett lokalt omhändertagande. Samtidigt måste lösningar utformas och anpassas till de lokala förutsättningarna. Marken i området är relativt plan och med undantag för ett ytligt lager av fyllnadsmassor utgörs det övre marklagret av lera. Grundvattenbildningen är sannolikt försumbar. Marken är dessutom delvis förorenad av industriverksamheterna. De naturliga förutsättningarna för att fördröja vattnet i området tycks sammantaget vara starkt begränsade. Behoven utifrån områdets och Väsbyåns förutsättningar behöver klargöras (kapacitets- och reningsbehov), lämpliga principer och lösningar utredas och presenteras. För att få hjälp med detta arbete har White vänt sig till WRS Uppsala AB. PM:et redovisar platsförutsättningar, beskriver lämpliga principer och tekniker för LOD, samt ger förslag på hur dagvattenhanteringen kan lösas i det aktuella fallet. 3

4 2 Varför LOD? Behovet att avleda dagvatten uppstår när man bebygger och hårdgör större ytor. Med vårt klimat har vi under en stor del av året ett nettotillskott av nederbörd som till största del avrinner i våra ytvattensystem. På naturmark är det i stort sett enbart på tjälad mark och berg i dagen som vatten avrinner på marken. På övrig mark infiltrerar nederbörd och smältvatten och vattnet magasineras åtminstone tillfälligt i porvolymen ovanför grundvattenytan. Under sommarhalvåret avdunstar detta så kallade markvatten i hög grad, antingen direkt eller via växtligheten. Under vinterhalvåret är avdunstningen liten med följden att markvattenmagasinet fylls på (marken blir mättad). Överskottet tränger fram som ytvatten i form av bäckar eller våtmarker i terrängens lågpunkter. En del vatten perkolerar också neråt i marken och bildar grundvatten. Totalt sett under året avdunstar mer än hälften av nederbörden, ca en tredjedel avrinner och bildar ytvatten, medan endast ca 10 % bildar grundvatten. På bebyggda och hårdgjorda ytor tvingas stora delar av nederbörden avrinna som dagvatten i ledningar. En obetydlig del avdunstar på platsen. Den ogenomträngliga, hårdgjorda ytan och ledningarna förändrar alltså på ett radikalt sätt vattnets naturliga väg genom marken och landskapet. Konsekvensen är att avrinningen från exploaterade områden blir större och flödesvariationerna häftigare. Risken för översvämningar och vattenskador ökar. Tidigare stadsbyggande har försökt lösa problemet genom att tillskapa stor momentan avledningskapacitet med ledningar och kulvertar. Men trots stora investeringar uppstår återkommande problem eftersom det inte är möjligt att dimensionera ledningarna för extremregnen, de som uppstår mer sällan än vart annat, vart femte eller vart tionde år. Illustration av den hårdgjorda staden centrala Berlin från ovan. Foto: WRS Uppsala AB 4

5 Senare decenniers forskning och miljöövervakning har visat att dagvatten innehåller både växtnäringsämnen och en rad tungmetaller och organiska substanser med potentiellt negativ påverkan på våra vattenmiljöer. Föroreningarna härrör från korrosion och slitage av yttre byggnadsmaterial, vägbanor och fordon. De har också sitt ursprung i förbränningsprocesser och spill. Även långväga luftburna föroreningar bidrar till att förorena dagvattnet. Transporten av föroreningar till recipienten motverkas med åtgärder för LOD eftersom uppkomsten av dagvatten motverkas, intensiteten i toppflödena sjunker och avrinnande vatten i högre grad tvingas passera och infiltrera markens omättade zon, där partiklar och föroreningar kan avfiltreras och bindas in eller brytas ned. Föroreningar i kombination med konventionella dagvattensystem ger oönskade utsläpp i recipienten. Ovan till vänster: Oljespill från fordon; till höger: direktavledning till gatubrunnar; nedan till vänster: kulvert och utsläpp till recipient. Foto: WRS Uppsala AB 5

6 Grumlingen i dagvattnet innebär också en negativ påverkan i sig. Grumlingen innebär försämrade ljusförhållandena för djur och växter i vattnet och på botten. Den efterföljande sedimentationen på undervattensvegetation och bottnar försämrar också levnadsbetingelserna. Dagvatten är grumligt! Bilden visar avsatt sediment i ett öppet utjämningsmagasin för dagvatten. Foto: WRS Uppsala AB Dagvatten från en viss eller vissa fastigheter som i detta fall, omfattas inte av miljöbalkens definition av avloppsvatten i 9 kap 2 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Däremot omfattas sådant dagvatten av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Detta innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att utföra de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Bästa möjliga, rimliga teknik skall användas. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lagen kräver alltså av verksamhetsutövaren att denne ska utreda och välja en så bra dagvattenhantering som möjligt för den aktuella platsen, till rimlig kostnad. Gällande praxis blir i praktiken vägledande för vad som är rimlig kostnad. 6

7 3 Planeringsförutsättningar 3.1 Principer för LOD (i analogi med Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy) Principerna för så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, som numera ofta används i Sverige, innebär att man minimerar avledningsbehovet genom att maximera kapaciteten för utjämning, avdunstning och infiltration. I kombination med en genomtänkt höjdsättning av byggnader och gator, anpassad till platsens topografi, kan kulvertering minskas eller helt undvikas. Hur utformar man då LOD? Följande fyra principer utgör en bra grund för en strategisk och långsiktig dagvattenhantering där tyngdpunkten ligger på förebyggande åtgärder och inte på behandling: 1 Tidig planering Beakta dagvattnet tidigt i planeringen så att placering och höjdsättning av byggnader, gator, parkeringsytor och andra ytor så långt möjligt medger avledning till anslutande grönytor, rabatter eller naturmark, där vattnet och dess föroreningar till stor del kan utjämnas och omhändertas. Det bör också helst finnas plats för att avleda överskottsvatten i öppna diken för fortsatt utjämning, avskiljning och nedbrytning. Källor Undvik att förorena dagvatten med främmande ämnen. Använd byggnads- och anläggningsmaterial som minimerar tillskott av tungmetaller och andra föroreningar i dagvattnet. Använd underhållsmetoder och -rutiner som tar bort skadliga ämnen innan de når dagvattnet. Rening och vattenbalans i marken Infiltrera och utjämna dagvattnet i den omättade markzonen så lokalt som möjligt, med strävan att avledningen inte ska bli större än avrinningen från naturmark. Observera att infiltrationens syfte inte är grundvattenbildning i första hand, utan nyttjande av den omättade markzonens magasin och renande förmåga. Målsättningen bör vara att allt dagvatten från hårdgjorda ytor renas och fördröjs. Resurs Hantera dagvattnet så att det varken medför skada på byggnader och anläggningar eller olägenhet för människor, växter eller djur. Sträva efter att anpassa anläggningarna så att de kan bidra till en trevlig bebyggd miljö. Tillvarata möjligheterna att gynna biologisk mångfald i befintliga våtmarker och vid nyanläggning av dammar med mera. 3.2 Recipienten Väsbyån Väsbyån rinner från Edssjön sydväst om Upplands Väsby samhälle, norrut genom samhället till Oxundasjön och Rosersbergsviken i Mälaren. Ån ingår i samma sjösystem som bl a Norrviken, Vallentunasjön och Fysingen, dvs Oxundaåns avrinningsområde. I Väsbyån finns enligt Oxunda Vattensamverkan Mälardalens och kanske även Sveriges största lekplats för asp. Aspen liksom fisken nissöga, som också leker i ån, är båda rödlistade. Den ovanliga fjädergälsnäckan finns också här. Ån har vidare en viktig funktion som rastplats för flyttfåglar som grönbena, brushane, gräshoppsångare och flera vadare. Strömstare och 1 Skrivningarna baserade på bl a Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde policy, råd och riktlinjer, Oxunda vattensamverkan, 2001/2007 samt Huddinge kommuns dagvattenstrategi,

8 gråhäger övervintrar här. Sträckan nedströms Upplands Väsby Centrum fram till Oxundasjöns inlopp har höga botaniska värden, med hela 169 påträffade arter. Väsbyån vid Järnvägsparken norr om stationsområdet. Foto: WRS Uppsala AB Asp, nissöga, nors, gös, abborre, braxen, gädda, mört, björkna, gers, löja, sarv, nissöga, lake, ruda, sutare och ål finns i ån. De fyra sistnämnda är dock ovanliga. Åns vatten är påverkat av näringsämnen från omkringliggande tätorter och jordbruksmarker i avrinningsområdet. Hösten 2002 togs tre st månatliga prov nedströms Väsby centrum. Både medelvärdet för fosfor och kväve var mycket högt, 440 µg/l respektive 4,0 mg/l. Periodvis är syrehalten låg. Enbart från Edssjön beräknas Väsbyån tillföras ca 2600 kg P/år som transporteras vidare till Oxundasjön. 2 I samband med breddningen av järnvägen från två till fyra spår för Arlandabanans räkning i mitten av 1990-talet, ändrades sträckningen av Väsbyån. Dels skedde detta norr om stationsområdet, där en fördämning också anlades, och dels söder om Maraboufabriken. 3.3 Platsens förutsättningar Planområdet för kvarteret Messingen, norra delen är 3 ha stort och begränsas av Centralvägen i norr, Optimusvägen i öster, Södra Messingen i söder och Industrivägen i väster. Planområdet omfattar alltså inte södra delen av kvarteret Messingen. På västra sidan om Industrivägen ligger busstationen, Väsbyån och järnvägen. En gångbro leder över ån och järnvägen. Söder om bron finns en större parkering. Området ligger alltså i Väsbyåns dalgång, som närmast ca 30 m ifrån ån. Marknivån inom området varierar mellan ca +3,0 och +5,6 m. Områdets högsta punkt (+5,6 m) ligger i östra delen, söder om korsningen Optimusvägen/Finspångsvägen. Marken är som lägst i sydvästra 2 Tollstedt M, Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Vallentunasjön, Norrviken och Edssjön, en del av Oxundaåns avrinningsområde. Rapport 2001:1 8

9 hörnet, (+3,0 m). I norra änden av området faller marken västerut från ca +4,7 till +4,0 (ca 4 promille) och i södra delen från ca +4,9 till +3,0 i sydväst (ca 11 promille). Vatten- och avloppsnät finns framdraget i området. För dagvatten finns enligt kommunens muntliga uppgifter flera lokala ledningar inom området med mynning i Väsbyån. Deras läge, kapacitet och status är för närvarande inte kända av kommunen. Kommunala dagvattenledningar går utmed Centralvägen (i riktning mot ån) och utmed Optimusvägen söderut till Anton Tamms väg och sedan väster ut ner till ån. Kommunen vill inte ha någon anslutning till den redan fullt belastade ledningen utmed Centralvägen. Ur avrinningshänseende är området ej instängt och ligger inom citybebyggelse varför eventuella dagvattenledningar enligt praxis skall dimensioneras för regn med två års återkomsttid. Rinntiden understiger 10 min varför dimensionerande ledningskapacitet ska beräknas vid maximal intensitet (10 min varaktighet). Den geografiska faktorn Z är 18. Marken är enligt tidigare geoteknisk utredning utfylld till 0,5-1 m djup 3. Fyllnadsmassorna utgör till största delen överbyggnad för hårdgjorda ytor och består huvudsakligen av grus och sand. Lerans mäktighet varierar mellan 3-20 meter. Torrskorpan når ca en meter ner i leran. Den lösa underliggande leran medför enligt den geotekniska utredningen ogynnsamma stabilitets- och sättningsförhållanden. Redan vid en relativt begränsad uppfyllnad uppkommer sättningar. Höjdsättningen av området bör därför utföras så att uppfyllnad i största möjliga utsträckning undviks. Även en eventuell grundvattensänkning kommer att medföra sättningar. 2 Grundvattenytans trycknivå ligger på +2,0 men värden upp till +2,5 m är tidvis uppmätta 4. Medelvattennivån i Väsbyån varierar normalt mellan ca +1,2 m sommartid och +1,5 vintertid. I samband med vattendom för Arlandabanan fastställdes 1992 att dämmet i Väsbyån norr om stationsområdet skulle få sitt krön på nivån +1,18 m. Vid vattenflödet 0,93 m 3 /s beräknades vattennivån bli ca +1,3 m uppströms dammen (medelvattenyta). Vid medelvattenföringen bedömdes dämningen ge en vattenståndshöjning direkt uppströms dämmet. Vattenståndshöjningen bedömdes dock begränsas till en kortare sträcka till följd av naturliga bottentrösklar i ån. Den högsta högvattenytan uppströms dämmet är beräknad till +1,9 m. 5 I tabellen nedan har nivåer på mark, grund- och ytvatten sammanställts. Tabell 1. Sammanställning av mark- och vattennivåer i området Min Max Medel Markyta +3,0 +5,6 ca +4,0 Grundvattenyta +2,5 (uppmätt) ca +2,0 Vattenyta Väsbyån +1,2 +1,9 +1,5 Markprofil över gvy 0,5 m 1-2 m Inom planområdet finns kända föroreningar p.g.a. tidigare industriell verksamhet, främst koppar och zink, men lokalt även organiska föroreningar. Marken kommer att saneras i samband med rivnings- och anläggningsarbetet. 3 SWECO, HSB Produktion AB. Kv Messingen, Upplands Väsby. Geoteknisk utredning. 4 Upplands Väsby kommun, Planbeskrivning, detaljplan Norra Messingen i Upplands Väsby centrala delar, samrådshandling, White, september WRS Uppsala AB, Förstudie. Dagvattenåtgärder utmed Väsbyån. Sträckan Maraboufabriken till Mälarvägen. 9

10 3.4 Programförslag Nuvarande industriverksamheter ska upphöra och byggnaderna rivas. Planområdet ska inrymma en ny gymnasieskola som placeras i anslutning till nytt torg vid busstationen med bibliotek och kulturlokaler. Området i övrigt ska bebyggas med bostäder. Inom planområdet kommer även en skolgård/park att anläggas. Inga boendeparkeringar planeras inom området. De bebyggda och potentiellt hårdgjorda ytorna inom kvartersmarken omfattar: tak, skolgård/park, last- och byggård, konstgräsplan och innergårdar i bostadskvarteren. På allmänplatsmarken finns gata (trottoar, grön-/trädremsa och körfält) och torg. Utsnitt ur programförslag, White arkitekter AB. 10

11 3.5 Slutsatser utifrån planeringsförutsättningarna Det finns ingen plats för öppen avledning av samlat dagvatten eller rening i änden av röret inom planområdet enligt programförslaget. Sådan plats finns ej heller utanför planområdet. Med hänsyn till markens lerlager kan den naturliga grundvattenbildningen i området antas vara mycket liten och nyttjande av perkolationsmagasin för grundvattenbildning är inte möjligt. För en LOD-inriktad dagvattenhantering kvarstår tekniker för utjämning, avdunstning och infiltration i den omättade markzonen, samt trög avledning. Risken för att markföroreningar efter sanering ska förorena dagvatten som leds i markförlagda utjämningsmagasin (uppbyggda av ditlagda porösa material) bedöms vara mycket liten även om föroreningar till viss del skulle finnas kvar i marken. Vattenrörelserna torde rimligen vara små både vertikalt och horisontellt i marken, varför vattnet i utjämningsmagasinen i huvudsak endast kommer komma i kontakt med ditlagda porösa massor. Markförlagda utjämningsmagasin skall ligga ovan den högsta uppmäta grundvattennivån +2,5. 11

12 4 Förslag 4.1 Målsättning Utifrån redovisade planeringsförutsättningar föreslås målsättningen med dagvattenhanteringen för norra delen av kvarteret Messingen vara följande: 1) Nederbörd och smältvatten skall hanteras lokalt med tekniker som medför utjämning, avdunstning, infiltration och gestaltning. 2) Det samlade överskottsvattnet skall ledas via separat system till recipienten Väsbyån. 3) Inga hårdgjorda ytor skall direktavvattnas till recipienten via brunnar och ledningar. 4) Minst 15 mm momentan nederbörd skall kunna utjämnas och (in-) filtreras inom området. Därför måste minst 15 m 3 (por-) volym och 30 m 2 genomsläpplig yta tillskapas per 1000 m 2 hårdgjord yta. 5) Överskottsvatten från enstaka begränsade partier av området, t ex ett kortare gatuavsnitt, får om det väsentligt förenklar utformningen av den lokala lösningen kopplas till befintligt kommunalt dagvattennät efter föregående behandling enligt punkterna ovan. Specificerad volym och yta enligt punkt 4 är framräknade för att mindre regn och merparten av mer intensiva regn (inkl den initiala urspolningen) skall kunna flödesutjämnas och filtreras av. Storleken har bestämts efter avvägning av vad som är önskvärt att uppnå ur renings- och recipientperspektiv och vad som bedöms vara kostnadsmässigt rimligt. Målsättningen bedöms vara realistisk och samtidigt ge ett adekvat miljöskydd. 4.2 Utformning Dagvatten från gata och trottoar Grönremsorna med träd utmed lokal- och huvudgatorna utgör nyckeln i förslaget. Dessa utformas som grunda svackdiken mellan träden/parkeringsfickorna för att möjliggöra ett omhändertagande av körbanans och trottoarens dagvatten enligt målsättningen. Svackdikena byggs upp med porösa massor, vanligtvis makadam, och förses med en överyta av finare matjord för att möjliggöra filtrering och beväxning med gräs eller annan växtlighet. Dikena förses med dräneringsledning i botten (flera exempel på utformning finns i bilaga 1). Förutom utjämningsvolym ovanpå och inuti dikeskroppen medför denna lösning filtrering, fastläggning och nedbrytning av föroreningar. Dikena förses med bräddbrunn som ansluts till dräneringsledningen. Brädd skall tidigast inträffa vid dimensionerande regn. Tillsammans utgör dränledningarna ett bortledningssystem som leder renat dagvatten från området ner mot dess sydvästra hörn och ut till recipienten Väsbyån. Vid bräddning i samband med mer sällsynt förekommande regn eller avsmältningstillfällen kommer ofiltrerat dagvatten att ledas till recipienten. Vattnet kommer dock alltid ha genomgått viss avfiltrering och sedimentation i ytan på svackdikena. Utformningen av grönremsorna som svackdikena bedöms vara positiv ur snöröjnings- och gatusopningssynpunkt. Behovet att köra bort plogad snö liksom sopningsbehovet torde minska. Dagvatten inom kvartersmark För kvartersmarken finns flera utformningsalternativ. Utredningens huvudförslag innebär att man använder moss-sedumtak på skol- och kulturbyggnader (så som redan föreslagits i programhandlingen), minimerar hårdgörning och använder genomsläpplig markbeläggning och därigenom minimerar behovet av särskilda utjämningsmagasin. Exempelbilder på gröna tak och genomsläppliga material finns i bilaga 1. 12

13 Överskottsvatten från moss-sedumtaken kan ledas direkt till dräneringssystemet utmed gatan, men i enlighet med dagvattenpolicyn bör vattnet i möjligaste mån synliggöras och bör därför avledas via utkastare. Tack vare förbehandlingen på taket är vattnet lämpligt att nyttja för gestaltning. Förslagsvis exponeras därför takvattnet från östra sidan av skolbyggnaden öppet i någon form av anvisningar över skolgården/parken. På detta sätt kan det utjämnade takdagvattnet bli en integrerad del av parkytan. Integrering med skulpturer mm är möjligt, men man bör vara medveten om att obevuxna, konstgjorda vattenmiljöer ofta uppfattas som mer skräpiga än vattenmiljöer med växtlighet. Vattnet kan också ledas över trottoar och eventuella uppfarter via anvisningar på markytan till svackdiket utmed gatan. Inom skolgård/park och torg samt andra icke-bebyggda ytor inom skolan och bostadskvarterens innergårdar minimeras de hårdgjorda ytorna. Genomsläppliga eller halvgenomsläppliga material används där så är möjligt. På skolans område bör särskilt konstgräsplanen vara möjlig att utforma med genomsläpplig funktion. På last- och byggård kan högre föroreningsgrad på grund av spill och skräp förväntas, varför utformning och avvattning bör ges särskild omsorg. Eventuellt kan ytorna avvattnas mot konstgräsplanen före vilken en infiltrerbar remsa (t ex utformad som en rabatt) placeras. I det fall konstgräsplanen har en dränering leds vattnet till denna efter infiltration. Möjligheten att nyttja grönstråket söder och väster om konstgräsplanen för en ytlig avledningsanvisning för dagvatten bör beaktas. På bostadskvarterens gårdar infiltreras dagvatten från takens gårdssida i utjämningsmagasin integrerade med rabatter längs med husen. Gångar och körvägar grusas eller utformas på annat sätt (halv-) genomsläppliga. Takvatten från bostadshusens gatusida kan ledas via utkastare och trottoar till grönremsans svackdike för utjämning och infiltration där grönremsa finns. Ett alternativ är att skapa utjämningsmagasin i upphöjda blomsterrabatter utmed husväggen. Särskilt på sträckor där det eventuellt kommer att saknas grönremsa kan denna lösning vara ett alternativ. Även trottoarer kan utformas med genomsläpplig beläggning, t ex grus i lagom fraktion och sortering (bildexempel finns i bilaga 1). Särkilt kan detta vara ett alternativ för att emotta vatten från takens gatusida där grönremsa med träd och svackdiken eventuellt saknas. I det fall vissa gatupartier saknar grönremsa måste gatudagvattnet tas om hand på annat sätt för att målsättningen skall uppnås. En lösning som då bör beaktas är den typ av kombinerade dagvattenfilter och farthinder som visas i bilaga 1. Av trafikmässiga eller andra skäl kan denna typ av lösning vara olämplig i det aktuella fallet. Någon annan bedömning än rent dagvattenhanteringsmässig har inte gjorts här. Som alternativ till huvudförslaget kan man använda konventionella tak även på skola och kulturbyggnader. Utjämning och infiltration av takvatten måste då ske på annat sätt, t ex i uppbyggda blomsterrabatter så som beskrivits för bostadshusen ovan. Möjlighet finns också att helt förskjuta åtgärderna från tak- och markytor inom kvartersmark till de stenkrossfyllda svackdikena. Det förutsätter dock avledning på ytan inom kvartersmarken och att svackdikena utformas med större volym och yta än annars, samt att grönremsorna helt omgärdar samtliga kvarter. Ett sådant system bedöms bli mer sårbart än det mer preventivt inriktade. 13

14 4.3 Konsekvenser Dagvattenföroreningar från ett så litet område och med sådan markanvändning som kvarteret Messingen gör givetvis inte ensamt någon skillnad på vattenkvaliteten i en så stor recipient som Väsbyån annat än möjligen väldigt lokalt och tillfälligt. Inriktningen på den föreslagna dagvattenhanteringen måste ses i ett större perspektiv där de föreslagna principerna långsiktigt kommer leda till en förbättring eller åtminstone inte medföra försämring av Väsbyåns miljökvaliteter trots ökad utbyggnad. Förslaget är en platsanpassad uttolkning av kommunens dagvattenpolicy och bedöms vara kostnadsmässigt rimlig och samtidigt ge en långsiktigt, robust miljöskyddande funktion. Skolan skall bli ett flaggskepp i kommunen och en mer strategisk byggnad att visa på modern dagvattenhantering är svårt att tänka sig. Tillfället att ge gymnasieelever, personal och allmänhet anledning att fundera över och diskutera vattenvård och hållbarhet i praktiken vore synd att missa. Med tanke på kommunens framtida dagvattenarbete är det en chans att gå före och visa vägen. Vid framtida planprojekt kommer man kunna peka på erfarenheterna av att jobba med förebyggande dagvattenhantering och lättare ställa krav därefter. 14

15 Bilaga 1. Checklista med metoder och tekniker för LOD Tekniker för lokalt omhändertagande av dagvatten och öppen avledning. Illustration: P. Ridderstolpe, WRS Uppsala AB 1. Förebyggande metoder och tekniker Moss-sedumtak ( gröna tak ) Takvegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Vegetationstäckning kan reducera den årliga avrinningen från en takyta med upp till 50 %. Gröna tak ger också en viss avlastning av toppflöden vid kortvariga regn. Tak- med moss-sedumvegetation väger inte mer än ett tak av takpannor i betong. Investeringskostnaden är betydligt högre än den för ett konventionellt tak. I gengäld kan taket spara energi eftersom det isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren 6. Vegetationsmattan är även bullerdämpande och har estetiska fördelar. Moss-sedumtak på Hemköp i Upplands Väsby. Foto: Andreas Jacobs, Täby kommun/oxunda Vattensamverkan. 6 Stockholm Stad, Ta hand om ditt vatten. 15

16 Moss-sedumtak, Östra Kvarnskogen, Sollentuna kommun (Folkhem). Foto: WRS Uppsala AB Minimerad hårdgörning av ytor och indirekt avledning Ifrågasätt alltid om behov av hårdgörning av en yta föreligger. Kan hårdgörningen göras enbart delvis? Kan halvgenomsläppliga material användas? Genomsläpplig beläggning i form av plattor och raster. Foto t.v.: WRS Uppsala AB; t.h: Ulf Thysell, VASYD/Malmö stad 16

17 Genomsläpplig ytbeläggning på kaj/gång- och cykelväg i form av grus. Foto WRS Uppsala AB Höjdsätt och utforma nödvändiga hårdgjorda ytor så att avrinning normalt sker till anslutande genomsläpplig mark utan risk för direktavledning via ledningssystemet. Med direktavledning avses att vattnet tar en direkt väg till ledningssystemet utan att först passera bevuxen mark och/eller filtreras genom markens övre lager eller på annat sätt utjämnas och renas. Undvik kantsten eller lämna alternativt öppningar i kantstenen med jämna mellanrum. Dagvatten från takytor sprids i första hand på vegetationsklädda ytor i anslutning till byggnaden, där det kan infiltrera. Markens mottagande kapacitet kan förstärkas genom anläggande av stenkistor och dräneringsledningar. I andra hand avleds vattnet via utkastare till anvisningar på marken. Placering av dagvattenbrunnar i gatan/dess direkta anslutning eller direktanslutning av takvatten till ledningsnätet undviks i det längsta. T.v.: svackdike utan kantsten i ett bostadskvarter; t.h.: kombinerat farthinder, utsmyckning och filter för dagvatten från gatan (i senare versioner sker inte inloppet via en gatubrunn som på bilden utan direkt genom en glugg i kantstenen) Utformning av svackdike och filter: konsultfirman Sieker i Tyskland. Foto: WRS Uppsala AB 17

18 Bostadsgata utformad utan kantsten och dagvattenbrunnar direkt i gatan. Avvattning sker via poröst svackdike med dränledning i botten och bräddbrunn. Foto: WRS Uppsala AB Exempel på utkastare, svackdiken och stensatta anvisningar för takvatten. Foto: WRS Uppsala AB 18

19 Exempel på kantstensutformningar för spridning till svackdike/utjämningsmagasin. Foto: WRS Uppsala AB Träd Träd har god förmåga att fånga upp och avdunsta nederbörd. Träden suger också upp vatten ur marken och regenererar därmed markens magasineringskapacitet. Detta kan dras nytta av genom att kombinera träd och skåldiken. Träd utmed gator och parkeringsytor minskar flödesintensiteten vid mindre regn och möjligheten att omhänderta föroreningarna i vattnet ökar. Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten samtidigt som det skapar biologiska och estetiska mervärden. Interception (magasinering) av regn i trädens krona. Foto: WRS Uppsala AB 19

20 Plats för regn Plats för torra utjämningsmagasin (gräsytor som tillfälligtvis tillåts översvämmas) liksom eventuella dammar, planeras om behov finns in planläggningen av området. Ovan: Tillfälligt utjämningsmagasin utformad som en parkyta mellan bostadskvarter. Nedan t.v.: Massondulering i mer extensiv parkmiljö för tillskapande av tillfällig utjämningsvolym för dagvatten. Nedan t.h.: Delvis fyllt dagvattenmagasin anlagt intill en stormarknad i centrala Berlin. Foto: WRS Uppsala AB 20

21 Öppna dikessystem - Avledning av överskottsvatten bör i så stor utsträckning som möjligt ske i öppna dikessystem för fortsatt utjämning, filtrering, nedbrytning och sedimentation. Polering av dagvatten bland gräs och örter i bevuxet dike. Foto: WRS Uppsala AB 2. Kompletterande reningsåtgärder i de fall möjligheter till förebyggande åtgärder är otillräckliga Samlad avrinning från hårdgjorda ytor (i första hand trafikerade) som inte kunnat infiltreras längre upp i systemet, fördröjs i öppna- eller underjordiska fördröjningsmagasin, innan vattnet släpps ut till recipient. Eventuella dagvattendammar (permanent vattenyta) för kompletterande rening bör vara tillgängliga för slambil eller grävmaskin och ha en långsmal form som gör att hela botten kan nås (max 7 m från kant till dammens mitt). Mer att läsa om tekniker och principer för LOD Boverket, Vatten i detaljplan. Allmänna råd 1995:2. Stahre P, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel. Svenskt Vatten. 21

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (6) Uppsala 26 juni 2014 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Zin Arkitektur arbetar med att upprätta en detaljplan för fastigheten Härnevi 1:17 i Upplands Bro kommun åt

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun 1(5) Tekniska nämnden Dagvattenpolicy för Danderyds kommun Bakgrund Danderyds kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy. Avsaknad av rutiner i dagvattenrelaterade frågor har resulterat i merarbete för

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L5-t2-t5 19 (22) 5 10e Antagande av uppdaterad gemensam dagvattenpolicy mellan kommunerna i Oxunda vattensamverkan

Läs mer

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig

Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp. Kort om mig Dagvatten - tekniska lösningar från tak till utsläpp Sundbyberg 14 oktober 2014 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB jonas@wrs.se Kort om mig Arbetat med våtmarker, dammar och andra naturnära reningstekniker

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Kampenområdet. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år. Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring.

Kampenområdet. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år. Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring. Bostadsområde som har varit i drift i ca 12 år Området ligger i anslutning till Växjösjön som har restaurerats med hjälp av muddring. Innehåller ca 220 lägenheter Markområdet är ca 8 ha stort Jordarten

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl.

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Sida1(7) Hammarö Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Datum: 2015-03-19 Utförd av: Magnus Johansson VA-projektör EQC Östergötland AB Sida2(7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenstrategi för Täby kommun

Dagvattenstrategi för Täby kommun Dagvattenstrategi för Täby kommun Antagen 2016-10-18 taby.se INLEDNING Dagvattenfrågan blir en allt viktigare del i stadsbyggandet runt om i Sverige. Inte minst med tanke på översvämningsrisken i och med

Läs mer

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby

Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Handläggare Magnus Johansson Tel 010-505 48 64 Mobil Fyll i mobilnummer E-post magnus.g.johansson@afconsult.com Datum Projekt-ID 721131 Kund Dagvattenutredning Kvarteret Häxan, Mjölby Dagvattenutredning

Läs mer

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Viktigt med rätt vatten till rätt ledning Lidingö stad inventerar kontinuerligt stadens avloppssystem. Det gör vi bland

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-01-20 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Inledning 2 2.1 Definition av dagvatten 2 2.2 Problembild 2 2.3 Resurs 3 3 Miljökvalitetsmål

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer