Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby"

Transkript

1 Förslag till dagvattenhantering för Vilunda gymnasium och kvarteret Messingen, norra delen, Upplands Väsby Daniel Stråe WRS Uppsala AB

2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Varför LOD? 4 3 Planeringsförutsättningar Principer för LOD (i analogi med Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy) Recipienten Väsbyån Platsens förutsättningar Programförslag Slutsatser utifrån planeringsförutsättningarna 11 4 Förslag Målsättning Utformning Konsekvenser 14 Bilaga 1. Checklista med metoder och tekniker för LOD 15 2

3 1 Inledning Kvarteret Messingen i centrala Upplands Väsby är ett gammalt industriområde beläget alldeles sydost om buss- och pendeltågsstationen, på Väsbyåns östra sida. Befintliga verksamheter ska upphöra, byggnaderna rivas och området bebyggas med gymnasieskola och kulturbyggnader som bibliotek, samt med bostäder. Åtminstone två nya detaljplaner håller på att tas fram för området. Arbetet är för närvarande inriktat på den norra delen för vilken man är i inne i programskedet med en samrådshandling ute sedan den 9 september. White Arkitekter har uppdraget att utforma både detaljplan, gymnasieskola och bostäder. KB Messingen äger merparten av marken (ca 3 ha) och kommer att bebygga den. Dagvattenhanteringen behöver ges särskild uppmärksamhet vid planeringen av det nya området. Kommunens dagvattenpolicy anger ramarna för hur hanteringen ska se ut med inriktning mot ett lokalt omhändertagande. Samtidigt måste lösningar utformas och anpassas till de lokala förutsättningarna. Marken i området är relativt plan och med undantag för ett ytligt lager av fyllnadsmassor utgörs det övre marklagret av lera. Grundvattenbildningen är sannolikt försumbar. Marken är dessutom delvis förorenad av industriverksamheterna. De naturliga förutsättningarna för att fördröja vattnet i området tycks sammantaget vara starkt begränsade. Behoven utifrån områdets och Väsbyåns förutsättningar behöver klargöras (kapacitets- och reningsbehov), lämpliga principer och lösningar utredas och presenteras. För att få hjälp med detta arbete har White vänt sig till WRS Uppsala AB. PM:et redovisar platsförutsättningar, beskriver lämpliga principer och tekniker för LOD, samt ger förslag på hur dagvattenhanteringen kan lösas i det aktuella fallet. 3

4 2 Varför LOD? Behovet att avleda dagvatten uppstår när man bebygger och hårdgör större ytor. Med vårt klimat har vi under en stor del av året ett nettotillskott av nederbörd som till största del avrinner i våra ytvattensystem. På naturmark är det i stort sett enbart på tjälad mark och berg i dagen som vatten avrinner på marken. På övrig mark infiltrerar nederbörd och smältvatten och vattnet magasineras åtminstone tillfälligt i porvolymen ovanför grundvattenytan. Under sommarhalvåret avdunstar detta så kallade markvatten i hög grad, antingen direkt eller via växtligheten. Under vinterhalvåret är avdunstningen liten med följden att markvattenmagasinet fylls på (marken blir mättad). Överskottet tränger fram som ytvatten i form av bäckar eller våtmarker i terrängens lågpunkter. En del vatten perkolerar också neråt i marken och bildar grundvatten. Totalt sett under året avdunstar mer än hälften av nederbörden, ca en tredjedel avrinner och bildar ytvatten, medan endast ca 10 % bildar grundvatten. På bebyggda och hårdgjorda ytor tvingas stora delar av nederbörden avrinna som dagvatten i ledningar. En obetydlig del avdunstar på platsen. Den ogenomträngliga, hårdgjorda ytan och ledningarna förändrar alltså på ett radikalt sätt vattnets naturliga väg genom marken och landskapet. Konsekvensen är att avrinningen från exploaterade områden blir större och flödesvariationerna häftigare. Risken för översvämningar och vattenskador ökar. Tidigare stadsbyggande har försökt lösa problemet genom att tillskapa stor momentan avledningskapacitet med ledningar och kulvertar. Men trots stora investeringar uppstår återkommande problem eftersom det inte är möjligt att dimensionera ledningarna för extremregnen, de som uppstår mer sällan än vart annat, vart femte eller vart tionde år. Illustration av den hårdgjorda staden centrala Berlin från ovan. Foto: WRS Uppsala AB 4

5 Senare decenniers forskning och miljöövervakning har visat att dagvatten innehåller både växtnäringsämnen och en rad tungmetaller och organiska substanser med potentiellt negativ påverkan på våra vattenmiljöer. Föroreningarna härrör från korrosion och slitage av yttre byggnadsmaterial, vägbanor och fordon. De har också sitt ursprung i förbränningsprocesser och spill. Även långväga luftburna föroreningar bidrar till att förorena dagvattnet. Transporten av föroreningar till recipienten motverkas med åtgärder för LOD eftersom uppkomsten av dagvatten motverkas, intensiteten i toppflödena sjunker och avrinnande vatten i högre grad tvingas passera och infiltrera markens omättade zon, där partiklar och föroreningar kan avfiltreras och bindas in eller brytas ned. Föroreningar i kombination med konventionella dagvattensystem ger oönskade utsläpp i recipienten. Ovan till vänster: Oljespill från fordon; till höger: direktavledning till gatubrunnar; nedan till vänster: kulvert och utsläpp till recipient. Foto: WRS Uppsala AB 5

6 Grumlingen i dagvattnet innebär också en negativ påverkan i sig. Grumlingen innebär försämrade ljusförhållandena för djur och växter i vattnet och på botten. Den efterföljande sedimentationen på undervattensvegetation och bottnar försämrar också levnadsbetingelserna. Dagvatten är grumligt! Bilden visar avsatt sediment i ett öppet utjämningsmagasin för dagvatten. Foto: WRS Uppsala AB Dagvatten från en viss eller vissa fastigheter som i detta fall, omfattas inte av miljöbalkens definition av avloppsvatten i 9 kap 2 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Däremot omfattas sådant dagvatten av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Detta innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att utföra de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Bästa möjliga, rimliga teknik skall användas. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lagen kräver alltså av verksamhetsutövaren att denne ska utreda och välja en så bra dagvattenhantering som möjligt för den aktuella platsen, till rimlig kostnad. Gällande praxis blir i praktiken vägledande för vad som är rimlig kostnad. 6

7 3 Planeringsförutsättningar 3.1 Principer för LOD (i analogi med Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy) Principerna för så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, som numera ofta används i Sverige, innebär att man minimerar avledningsbehovet genom att maximera kapaciteten för utjämning, avdunstning och infiltration. I kombination med en genomtänkt höjdsättning av byggnader och gator, anpassad till platsens topografi, kan kulvertering minskas eller helt undvikas. Hur utformar man då LOD? Följande fyra principer utgör en bra grund för en strategisk och långsiktig dagvattenhantering där tyngdpunkten ligger på förebyggande åtgärder och inte på behandling: 1 Tidig planering Beakta dagvattnet tidigt i planeringen så att placering och höjdsättning av byggnader, gator, parkeringsytor och andra ytor så långt möjligt medger avledning till anslutande grönytor, rabatter eller naturmark, där vattnet och dess föroreningar till stor del kan utjämnas och omhändertas. Det bör också helst finnas plats för att avleda överskottsvatten i öppna diken för fortsatt utjämning, avskiljning och nedbrytning. Källor Undvik att förorena dagvatten med främmande ämnen. Använd byggnads- och anläggningsmaterial som minimerar tillskott av tungmetaller och andra föroreningar i dagvattnet. Använd underhållsmetoder och -rutiner som tar bort skadliga ämnen innan de når dagvattnet. Rening och vattenbalans i marken Infiltrera och utjämna dagvattnet i den omättade markzonen så lokalt som möjligt, med strävan att avledningen inte ska bli större än avrinningen från naturmark. Observera att infiltrationens syfte inte är grundvattenbildning i första hand, utan nyttjande av den omättade markzonens magasin och renande förmåga. Målsättningen bör vara att allt dagvatten från hårdgjorda ytor renas och fördröjs. Resurs Hantera dagvattnet så att det varken medför skada på byggnader och anläggningar eller olägenhet för människor, växter eller djur. Sträva efter att anpassa anläggningarna så att de kan bidra till en trevlig bebyggd miljö. Tillvarata möjligheterna att gynna biologisk mångfald i befintliga våtmarker och vid nyanläggning av dammar med mera. 3.2 Recipienten Väsbyån Väsbyån rinner från Edssjön sydväst om Upplands Väsby samhälle, norrut genom samhället till Oxundasjön och Rosersbergsviken i Mälaren. Ån ingår i samma sjösystem som bl a Norrviken, Vallentunasjön och Fysingen, dvs Oxundaåns avrinningsområde. I Väsbyån finns enligt Oxunda Vattensamverkan Mälardalens och kanske även Sveriges största lekplats för asp. Aspen liksom fisken nissöga, som också leker i ån, är båda rödlistade. Den ovanliga fjädergälsnäckan finns också här. Ån har vidare en viktig funktion som rastplats för flyttfåglar som grönbena, brushane, gräshoppsångare och flera vadare. Strömstare och 1 Skrivningarna baserade på bl a Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde policy, råd och riktlinjer, Oxunda vattensamverkan, 2001/2007 samt Huddinge kommuns dagvattenstrategi,

8 gråhäger övervintrar här. Sträckan nedströms Upplands Väsby Centrum fram till Oxundasjöns inlopp har höga botaniska värden, med hela 169 påträffade arter. Väsbyån vid Järnvägsparken norr om stationsområdet. Foto: WRS Uppsala AB Asp, nissöga, nors, gös, abborre, braxen, gädda, mört, björkna, gers, löja, sarv, nissöga, lake, ruda, sutare och ål finns i ån. De fyra sistnämnda är dock ovanliga. Åns vatten är påverkat av näringsämnen från omkringliggande tätorter och jordbruksmarker i avrinningsområdet. Hösten 2002 togs tre st månatliga prov nedströms Väsby centrum. Både medelvärdet för fosfor och kväve var mycket högt, 440 µg/l respektive 4,0 mg/l. Periodvis är syrehalten låg. Enbart från Edssjön beräknas Väsbyån tillföras ca 2600 kg P/år som transporteras vidare till Oxundasjön. 2 I samband med breddningen av järnvägen från två till fyra spår för Arlandabanans räkning i mitten av 1990-talet, ändrades sträckningen av Väsbyån. Dels skedde detta norr om stationsområdet, där en fördämning också anlades, och dels söder om Maraboufabriken. 3.3 Platsens förutsättningar Planområdet för kvarteret Messingen, norra delen är 3 ha stort och begränsas av Centralvägen i norr, Optimusvägen i öster, Södra Messingen i söder och Industrivägen i väster. Planområdet omfattar alltså inte södra delen av kvarteret Messingen. På västra sidan om Industrivägen ligger busstationen, Väsbyån och järnvägen. En gångbro leder över ån och järnvägen. Söder om bron finns en större parkering. Området ligger alltså i Väsbyåns dalgång, som närmast ca 30 m ifrån ån. Marknivån inom området varierar mellan ca +3,0 och +5,6 m. Områdets högsta punkt (+5,6 m) ligger i östra delen, söder om korsningen Optimusvägen/Finspångsvägen. Marken är som lägst i sydvästra 2 Tollstedt M, Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Vallentunasjön, Norrviken och Edssjön, en del av Oxundaåns avrinningsområde. Rapport 2001:1 8

9 hörnet, (+3,0 m). I norra änden av området faller marken västerut från ca +4,7 till +4,0 (ca 4 promille) och i södra delen från ca +4,9 till +3,0 i sydväst (ca 11 promille). Vatten- och avloppsnät finns framdraget i området. För dagvatten finns enligt kommunens muntliga uppgifter flera lokala ledningar inom området med mynning i Väsbyån. Deras läge, kapacitet och status är för närvarande inte kända av kommunen. Kommunala dagvattenledningar går utmed Centralvägen (i riktning mot ån) och utmed Optimusvägen söderut till Anton Tamms väg och sedan väster ut ner till ån. Kommunen vill inte ha någon anslutning till den redan fullt belastade ledningen utmed Centralvägen. Ur avrinningshänseende är området ej instängt och ligger inom citybebyggelse varför eventuella dagvattenledningar enligt praxis skall dimensioneras för regn med två års återkomsttid. Rinntiden understiger 10 min varför dimensionerande ledningskapacitet ska beräknas vid maximal intensitet (10 min varaktighet). Den geografiska faktorn Z är 18. Marken är enligt tidigare geoteknisk utredning utfylld till 0,5-1 m djup 3. Fyllnadsmassorna utgör till största delen överbyggnad för hårdgjorda ytor och består huvudsakligen av grus och sand. Lerans mäktighet varierar mellan 3-20 meter. Torrskorpan når ca en meter ner i leran. Den lösa underliggande leran medför enligt den geotekniska utredningen ogynnsamma stabilitets- och sättningsförhållanden. Redan vid en relativt begränsad uppfyllnad uppkommer sättningar. Höjdsättningen av området bör därför utföras så att uppfyllnad i största möjliga utsträckning undviks. Även en eventuell grundvattensänkning kommer att medföra sättningar. 2 Grundvattenytans trycknivå ligger på +2,0 men värden upp till +2,5 m är tidvis uppmätta 4. Medelvattennivån i Väsbyån varierar normalt mellan ca +1,2 m sommartid och +1,5 vintertid. I samband med vattendom för Arlandabanan fastställdes 1992 att dämmet i Väsbyån norr om stationsområdet skulle få sitt krön på nivån +1,18 m. Vid vattenflödet 0,93 m 3 /s beräknades vattennivån bli ca +1,3 m uppströms dammen (medelvattenyta). Vid medelvattenföringen bedömdes dämningen ge en vattenståndshöjning direkt uppströms dämmet. Vattenståndshöjningen bedömdes dock begränsas till en kortare sträcka till följd av naturliga bottentrösklar i ån. Den högsta högvattenytan uppströms dämmet är beräknad till +1,9 m. 5 I tabellen nedan har nivåer på mark, grund- och ytvatten sammanställts. Tabell 1. Sammanställning av mark- och vattennivåer i området Min Max Medel Markyta +3,0 +5,6 ca +4,0 Grundvattenyta +2,5 (uppmätt) ca +2,0 Vattenyta Väsbyån +1,2 +1,9 +1,5 Markprofil över gvy 0,5 m 1-2 m Inom planområdet finns kända föroreningar p.g.a. tidigare industriell verksamhet, främst koppar och zink, men lokalt även organiska föroreningar. Marken kommer att saneras i samband med rivnings- och anläggningsarbetet. 3 SWECO, HSB Produktion AB. Kv Messingen, Upplands Väsby. Geoteknisk utredning. 4 Upplands Väsby kommun, Planbeskrivning, detaljplan Norra Messingen i Upplands Väsby centrala delar, samrådshandling, White, september WRS Uppsala AB, Förstudie. Dagvattenåtgärder utmed Väsbyån. Sträckan Maraboufabriken till Mälarvägen. 9

10 3.4 Programförslag Nuvarande industriverksamheter ska upphöra och byggnaderna rivas. Planområdet ska inrymma en ny gymnasieskola som placeras i anslutning till nytt torg vid busstationen med bibliotek och kulturlokaler. Området i övrigt ska bebyggas med bostäder. Inom planområdet kommer även en skolgård/park att anläggas. Inga boendeparkeringar planeras inom området. De bebyggda och potentiellt hårdgjorda ytorna inom kvartersmarken omfattar: tak, skolgård/park, last- och byggård, konstgräsplan och innergårdar i bostadskvarteren. På allmänplatsmarken finns gata (trottoar, grön-/trädremsa och körfält) och torg. Utsnitt ur programförslag, White arkitekter AB. 10

11 3.5 Slutsatser utifrån planeringsförutsättningarna Det finns ingen plats för öppen avledning av samlat dagvatten eller rening i änden av röret inom planområdet enligt programförslaget. Sådan plats finns ej heller utanför planområdet. Med hänsyn till markens lerlager kan den naturliga grundvattenbildningen i området antas vara mycket liten och nyttjande av perkolationsmagasin för grundvattenbildning är inte möjligt. För en LOD-inriktad dagvattenhantering kvarstår tekniker för utjämning, avdunstning och infiltration i den omättade markzonen, samt trög avledning. Risken för att markföroreningar efter sanering ska förorena dagvatten som leds i markförlagda utjämningsmagasin (uppbyggda av ditlagda porösa material) bedöms vara mycket liten även om föroreningar till viss del skulle finnas kvar i marken. Vattenrörelserna torde rimligen vara små både vertikalt och horisontellt i marken, varför vattnet i utjämningsmagasinen i huvudsak endast kommer komma i kontakt med ditlagda porösa massor. Markförlagda utjämningsmagasin skall ligga ovan den högsta uppmäta grundvattennivån +2,5. 11

12 4 Förslag 4.1 Målsättning Utifrån redovisade planeringsförutsättningar föreslås målsättningen med dagvattenhanteringen för norra delen av kvarteret Messingen vara följande: 1) Nederbörd och smältvatten skall hanteras lokalt med tekniker som medför utjämning, avdunstning, infiltration och gestaltning. 2) Det samlade överskottsvattnet skall ledas via separat system till recipienten Väsbyån. 3) Inga hårdgjorda ytor skall direktavvattnas till recipienten via brunnar och ledningar. 4) Minst 15 mm momentan nederbörd skall kunna utjämnas och (in-) filtreras inom området. Därför måste minst 15 m 3 (por-) volym och 30 m 2 genomsläpplig yta tillskapas per 1000 m 2 hårdgjord yta. 5) Överskottsvatten från enstaka begränsade partier av området, t ex ett kortare gatuavsnitt, får om det väsentligt förenklar utformningen av den lokala lösningen kopplas till befintligt kommunalt dagvattennät efter föregående behandling enligt punkterna ovan. Specificerad volym och yta enligt punkt 4 är framräknade för att mindre regn och merparten av mer intensiva regn (inkl den initiala urspolningen) skall kunna flödesutjämnas och filtreras av. Storleken har bestämts efter avvägning av vad som är önskvärt att uppnå ur renings- och recipientperspektiv och vad som bedöms vara kostnadsmässigt rimligt. Målsättningen bedöms vara realistisk och samtidigt ge ett adekvat miljöskydd. 4.2 Utformning Dagvatten från gata och trottoar Grönremsorna med träd utmed lokal- och huvudgatorna utgör nyckeln i förslaget. Dessa utformas som grunda svackdiken mellan träden/parkeringsfickorna för att möjliggöra ett omhändertagande av körbanans och trottoarens dagvatten enligt målsättningen. Svackdikena byggs upp med porösa massor, vanligtvis makadam, och förses med en överyta av finare matjord för att möjliggöra filtrering och beväxning med gräs eller annan växtlighet. Dikena förses med dräneringsledning i botten (flera exempel på utformning finns i bilaga 1). Förutom utjämningsvolym ovanpå och inuti dikeskroppen medför denna lösning filtrering, fastläggning och nedbrytning av föroreningar. Dikena förses med bräddbrunn som ansluts till dräneringsledningen. Brädd skall tidigast inträffa vid dimensionerande regn. Tillsammans utgör dränledningarna ett bortledningssystem som leder renat dagvatten från området ner mot dess sydvästra hörn och ut till recipienten Väsbyån. Vid bräddning i samband med mer sällsynt förekommande regn eller avsmältningstillfällen kommer ofiltrerat dagvatten att ledas till recipienten. Vattnet kommer dock alltid ha genomgått viss avfiltrering och sedimentation i ytan på svackdikena. Utformningen av grönremsorna som svackdikena bedöms vara positiv ur snöröjnings- och gatusopningssynpunkt. Behovet att köra bort plogad snö liksom sopningsbehovet torde minska. Dagvatten inom kvartersmark För kvartersmarken finns flera utformningsalternativ. Utredningens huvudförslag innebär att man använder moss-sedumtak på skol- och kulturbyggnader (så som redan föreslagits i programhandlingen), minimerar hårdgörning och använder genomsläpplig markbeläggning och därigenom minimerar behovet av särskilda utjämningsmagasin. Exempelbilder på gröna tak och genomsläppliga material finns i bilaga 1. 12

13 Överskottsvatten från moss-sedumtaken kan ledas direkt till dräneringssystemet utmed gatan, men i enlighet med dagvattenpolicyn bör vattnet i möjligaste mån synliggöras och bör därför avledas via utkastare. Tack vare förbehandlingen på taket är vattnet lämpligt att nyttja för gestaltning. Förslagsvis exponeras därför takvattnet från östra sidan av skolbyggnaden öppet i någon form av anvisningar över skolgården/parken. På detta sätt kan det utjämnade takdagvattnet bli en integrerad del av parkytan. Integrering med skulpturer mm är möjligt, men man bör vara medveten om att obevuxna, konstgjorda vattenmiljöer ofta uppfattas som mer skräpiga än vattenmiljöer med växtlighet. Vattnet kan också ledas över trottoar och eventuella uppfarter via anvisningar på markytan till svackdiket utmed gatan. Inom skolgård/park och torg samt andra icke-bebyggda ytor inom skolan och bostadskvarterens innergårdar minimeras de hårdgjorda ytorna. Genomsläppliga eller halvgenomsläppliga material används där så är möjligt. På skolans område bör särskilt konstgräsplanen vara möjlig att utforma med genomsläpplig funktion. På last- och byggård kan högre föroreningsgrad på grund av spill och skräp förväntas, varför utformning och avvattning bör ges särskild omsorg. Eventuellt kan ytorna avvattnas mot konstgräsplanen före vilken en infiltrerbar remsa (t ex utformad som en rabatt) placeras. I det fall konstgräsplanen har en dränering leds vattnet till denna efter infiltration. Möjligheten att nyttja grönstråket söder och väster om konstgräsplanen för en ytlig avledningsanvisning för dagvatten bör beaktas. På bostadskvarterens gårdar infiltreras dagvatten från takens gårdssida i utjämningsmagasin integrerade med rabatter längs med husen. Gångar och körvägar grusas eller utformas på annat sätt (halv-) genomsläppliga. Takvatten från bostadshusens gatusida kan ledas via utkastare och trottoar till grönremsans svackdike för utjämning och infiltration där grönremsa finns. Ett alternativ är att skapa utjämningsmagasin i upphöjda blomsterrabatter utmed husväggen. Särskilt på sträckor där det eventuellt kommer att saknas grönremsa kan denna lösning vara ett alternativ. Även trottoarer kan utformas med genomsläpplig beläggning, t ex grus i lagom fraktion och sortering (bildexempel finns i bilaga 1). Särkilt kan detta vara ett alternativ för att emotta vatten från takens gatusida där grönremsa med träd och svackdiken eventuellt saknas. I det fall vissa gatupartier saknar grönremsa måste gatudagvattnet tas om hand på annat sätt för att målsättningen skall uppnås. En lösning som då bör beaktas är den typ av kombinerade dagvattenfilter och farthinder som visas i bilaga 1. Av trafikmässiga eller andra skäl kan denna typ av lösning vara olämplig i det aktuella fallet. Någon annan bedömning än rent dagvattenhanteringsmässig har inte gjorts här. Som alternativ till huvudförslaget kan man använda konventionella tak även på skola och kulturbyggnader. Utjämning och infiltration av takvatten måste då ske på annat sätt, t ex i uppbyggda blomsterrabatter så som beskrivits för bostadshusen ovan. Möjlighet finns också att helt förskjuta åtgärderna från tak- och markytor inom kvartersmark till de stenkrossfyllda svackdikena. Det förutsätter dock avledning på ytan inom kvartersmarken och att svackdikena utformas med större volym och yta än annars, samt att grönremsorna helt omgärdar samtliga kvarter. Ett sådant system bedöms bli mer sårbart än det mer preventivt inriktade. 13

14 4.3 Konsekvenser Dagvattenföroreningar från ett så litet område och med sådan markanvändning som kvarteret Messingen gör givetvis inte ensamt någon skillnad på vattenkvaliteten i en så stor recipient som Väsbyån annat än möjligen väldigt lokalt och tillfälligt. Inriktningen på den föreslagna dagvattenhanteringen måste ses i ett större perspektiv där de föreslagna principerna långsiktigt kommer leda till en förbättring eller åtminstone inte medföra försämring av Väsbyåns miljökvaliteter trots ökad utbyggnad. Förslaget är en platsanpassad uttolkning av kommunens dagvattenpolicy och bedöms vara kostnadsmässigt rimlig och samtidigt ge en långsiktigt, robust miljöskyddande funktion. Skolan skall bli ett flaggskepp i kommunen och en mer strategisk byggnad att visa på modern dagvattenhantering är svårt att tänka sig. Tillfället att ge gymnasieelever, personal och allmänhet anledning att fundera över och diskutera vattenvård och hållbarhet i praktiken vore synd att missa. Med tanke på kommunens framtida dagvattenarbete är det en chans att gå före och visa vägen. Vid framtida planprojekt kommer man kunna peka på erfarenheterna av att jobba med förebyggande dagvattenhantering och lättare ställa krav därefter. 14

15 Bilaga 1. Checklista med metoder och tekniker för LOD Tekniker för lokalt omhändertagande av dagvatten och öppen avledning. Illustration: P. Ridderstolpe, WRS Uppsala AB 1. Förebyggande metoder och tekniker Moss-sedumtak ( gröna tak ) Takvegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Vegetationstäckning kan reducera den årliga avrinningen från en takyta med upp till 50 %. Gröna tak ger också en viss avlastning av toppflöden vid kortvariga regn. Tak- med moss-sedumvegetation väger inte mer än ett tak av takpannor i betong. Investeringskostnaden är betydligt högre än den för ett konventionellt tak. I gengäld kan taket spara energi eftersom det isolerar mot kyla på vintern och värme på sommaren 6. Vegetationsmattan är även bullerdämpande och har estetiska fördelar. Moss-sedumtak på Hemköp i Upplands Väsby. Foto: Andreas Jacobs, Täby kommun/oxunda Vattensamverkan. 6 Stockholm Stad, Ta hand om ditt vatten. 15

16 Moss-sedumtak, Östra Kvarnskogen, Sollentuna kommun (Folkhem). Foto: WRS Uppsala AB Minimerad hårdgörning av ytor och indirekt avledning Ifrågasätt alltid om behov av hårdgörning av en yta föreligger. Kan hårdgörningen göras enbart delvis? Kan halvgenomsläppliga material användas? Genomsläpplig beläggning i form av plattor och raster. Foto t.v.: WRS Uppsala AB; t.h: Ulf Thysell, VASYD/Malmö stad 16

17 Genomsläpplig ytbeläggning på kaj/gång- och cykelväg i form av grus. Foto WRS Uppsala AB Höjdsätt och utforma nödvändiga hårdgjorda ytor så att avrinning normalt sker till anslutande genomsläpplig mark utan risk för direktavledning via ledningssystemet. Med direktavledning avses att vattnet tar en direkt väg till ledningssystemet utan att först passera bevuxen mark och/eller filtreras genom markens övre lager eller på annat sätt utjämnas och renas. Undvik kantsten eller lämna alternativt öppningar i kantstenen med jämna mellanrum. Dagvatten från takytor sprids i första hand på vegetationsklädda ytor i anslutning till byggnaden, där det kan infiltrera. Markens mottagande kapacitet kan förstärkas genom anläggande av stenkistor och dräneringsledningar. I andra hand avleds vattnet via utkastare till anvisningar på marken. Placering av dagvattenbrunnar i gatan/dess direkta anslutning eller direktanslutning av takvatten till ledningsnätet undviks i det längsta. T.v.: svackdike utan kantsten i ett bostadskvarter; t.h.: kombinerat farthinder, utsmyckning och filter för dagvatten från gatan (i senare versioner sker inte inloppet via en gatubrunn som på bilden utan direkt genom en glugg i kantstenen) Utformning av svackdike och filter: konsultfirman Sieker i Tyskland. Foto: WRS Uppsala AB 17

18 Bostadsgata utformad utan kantsten och dagvattenbrunnar direkt i gatan. Avvattning sker via poröst svackdike med dränledning i botten och bräddbrunn. Foto: WRS Uppsala AB Exempel på utkastare, svackdiken och stensatta anvisningar för takvatten. Foto: WRS Uppsala AB 18

19 Exempel på kantstensutformningar för spridning till svackdike/utjämningsmagasin. Foto: WRS Uppsala AB Träd Träd har god förmåga att fånga upp och avdunsta nederbörd. Träden suger också upp vatten ur marken och regenererar därmed markens magasineringskapacitet. Detta kan dras nytta av genom att kombinera träd och skåldiken. Träd utmed gator och parkeringsytor minskar flödesintensiteten vid mindre regn och möjligheten att omhänderta föroreningarna i vattnet ökar. Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten samtidigt som det skapar biologiska och estetiska mervärden. Interception (magasinering) av regn i trädens krona. Foto: WRS Uppsala AB 19

20 Plats för regn Plats för torra utjämningsmagasin (gräsytor som tillfälligtvis tillåts översvämmas) liksom eventuella dammar, planeras om behov finns in planläggningen av området. Ovan: Tillfälligt utjämningsmagasin utformad som en parkyta mellan bostadskvarter. Nedan t.v.: Massondulering i mer extensiv parkmiljö för tillskapande av tillfällig utjämningsvolym för dagvatten. Nedan t.h.: Delvis fyllt dagvattenmagasin anlagt intill en stormarknad i centrala Berlin. Foto: WRS Uppsala AB 20

21 Öppna dikessystem - Avledning av överskottsvatten bör i så stor utsträckning som möjligt ske i öppna dikessystem för fortsatt utjämning, filtrering, nedbrytning och sedimentation. Polering av dagvatten bland gräs och örter i bevuxet dike. Foto: WRS Uppsala AB 2. Kompletterande reningsåtgärder i de fall möjligheter till förebyggande åtgärder är otillräckliga Samlad avrinning från hårdgjorda ytor (i första hand trafikerade) som inte kunnat infiltreras längre upp i systemet, fördröjs i öppna- eller underjordiska fördröjningsmagasin, innan vattnet släpps ut till recipient. Eventuella dagvattendammar (permanent vattenyta) för kompletterande rening bör vara tillgängliga för slambil eller grävmaskin och ha en långsmal form som gör att hela botten kan nås (max 7 m från kant till dammens mitt). Mer att läsa om tekniker och principer för LOD Boverket, Vatten i detaljplan. Allmänna råd 1995:2. Stahre P, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel. Svenskt Vatten. 21

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Förord Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten på villatomter och bostadsgårdar Råd, tips och inspiration Tekniska Verken i Linköping AB Vad är LOD? LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Värmland Miljönämndens roll vid dagvattenhantering Foto: Camilla Högdahl Tillsynshandledning februari 2012 Denna handledning har tagits fram av projektgrupp dagvattenhantering. I projektgruppen

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Rapport nr 2012-0526-A Maja Granath och Jonas Andersson WRS Uppsala AB 2012-12-10 Innehåll

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Dagvattenutredning Kv. Pluto, Tyresö kommun

Dagvattenutredning Kv. Pluto, Tyresö kommun Sida 1 av 15 Dagvattenutredning Kv. Pluto, Tyresö kommun Underlag för detaljplan Beställare: ByggVesta Uppdragsnummer: 1223 Uppdragsansvarig: Anna Henrikson Natur & Landskap Underkonsult: Christer Spångberg

Läs mer

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun 2011-02-02 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Åsa centrum, dagvattenutredning

Åsa centrum, dagvattenutredning ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Åsa centrum, dagvattenutredning Göteborg 2015-01-20 v:\45\14\1320010852\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter

Läs mer

Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner

Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Dagvatten i den fysiska planeringen studie av kommuners översikts- och detaljplaner Storm water in physical planning -a study of

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer