GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall"

Transkript

1 GELBA Dagvattenutredning Sundsvall

2 Dagvattenutredning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Andra versionen Första versionen ERIKSSON MICHAEL GRANLUND BO SJÖGREN LENA Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 454, Norra Kajen Sundsvall Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Förutsättningar Planområdets läge och karaktär Underlag Befintliga förhållanden och förutsättningar Topografi Geoteknik och geologi Befintlig dagvattenhantering och torrläggningsföretag Förutsättningar för dagvattenhantering i planområdet Miljökvalitetsnormer (MKN) Förslag till planering av dagvattenhantering Allmänt Områdets avvattning Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse samt beräkning av magasinsvolymer för fördröjning av dagvatten Förslag till dagvattenhantering för vägdagvatten Förslag till dagvattenhantering för takytor Höjdsättning och nivåskillnader i dagvattensystemen Föroreningsberäkningar för nuläge och framtida markanvändning Markanvändning och avledning Beräkning av föroreningar Resultat och rening Referenser Bilagor Bilaga 1 Principförslag för dagvattenhantering Bilaga 2 Schablonhater för beräkningar i StormTac. i

4 PM Dagvattenutredning 1. Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade under år 2009 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse nordväst om Steninge Slott. Som underlag för programarbete, detaljplan och förslag till exploatering beskriver Ramböll Sverige AB här en dagvattenutredning för. 2. Förutsättningar 2.1 Planområdets läge och karaktär Planområdet är ca 79 ha stort och innefattar del av fastigheten Steninge 1:20 vilken ägs av Steninge Slott AB. Området är beläget mellan Steningehöjden i norr och Steninge slott i söder vid Mälaren. Området nås från Märsta via Steninge Allé längs Steningedalens naturreservat. Fram till slottet finns en med dominant ek planterad alléväg. Planområdet är obebyggt bortsett från stenladan som är en äldre bebyggelse (1873) som tidigare nyttjats för glasblåseri men som i dagsläget inhyser restaurang-, utställnings- och viss handelsverksamhet. Planområdet består dels av öppen åkermark samt av skogsmark innehållande barrskog med inslag av ädellövskoncentrationer. Kulturlandskapet kring Steninge slott är skyddat genom riksintresse för kulturmiljövården varför stor hänsyn måste tas till hur exploatering kan ske inom detta område. Planområdet ligger i anslutning till naturreservatet och natura 2000-området Västerängsudd och Vitberget. 2.2 Underlag Följande underlag har utgjort förutsättningar i utredningen. PM Hydrogeologi, Ramböll Sverige AB, Grundkarta i dwg-format med höjdkurvor VA-karta från Sigtuna kommun Planprogram för, Sigtuna kommun Platsbesök den 17 okt 2012 Programyttrande för, Länsstyrelsen, Svenskt Vatten publikationer P90, P104, P105 Vägverkets publikation 2008:61 (VVMB 310, Hydraulisk dimensionering) Betänkande och förslag till Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag upprättat 1936 Förslag till detaljplan och översiktlig höjdsättning augusti 2013, Ramböll 1 av 21

5 3. Befintliga förhållanden och förutsättningar 3.1 Topografi Det aktuella planområdet utgörs i huvudsak av skogsbeklädda höjder och jordbruksmark, med ett mindre vattendrag som rinner från de norra delarna i området mot Mälaren i söder. De södra delarna av planområdet omfattar delar av parkmiljön omkring Steninge slott och Steninge slottsgalleria (Figur 1). Strax nordväst om Steninge slottsgalleria ligger en liten damm som tidigare nyttjats för bevattning. Dammen är fördämd med en jordvall. Enligt uppgift syns grundvatten tränga fram vid släntfoten av densamma, observationen har gjorts vintertid men kan antas pågå året runt. Uppströms, nordväst om, dammen finns ett kärr/sumpskog. Både öster och norr om planområdet ligger bebyggelse i form av radhus- och villaområden. Bebyggelsen är placerad på de höjder som omger jordbruksmarken i mitten av planområdet. Jordbruksmarken sluttar relativt brant upp från Mälarens strand till åkerholmen i de östra, centrala, delarna av planområdet. Åkerholmen når en nivå om ca m. Från denna åkerholme och norröver är jordbruksmarken dock betydligt mer plan och nivåerna når en elevation om knappt +30 m i de nordöstra delarna. Jordbruksmarken utgör lokal lågpunkt längs med hela dess sträckning från norr mot söder och Mälaren och området avvattnas via det dike (till del täckt) som ligger i mitten av åkermarken. De skogsbeklädda höjderna i planområdets centrala delar når en högsta höjd om ca +50 m. De delar av planområdet som planeras bebyggas har dock en högsta höjd om ca +44 m. 2 av 21

6 Damm Figur 1. Preliminärt planområde. Steninge slott syns i södra delen av figuren. 3 av 21

7 3.2 Geoteknik och geologi Inga geotekniska undersökningar är utförda vid tidpunkten för denna utredning. Enligt SGU:s jordartskarta (1:50 000) utgörs lågpunkterna av jordbruksmarken av postglacial lera vilka ligger i de södra delarna av planområdet mot ned mot Mälaren liksom i de centrala delarna kring diket. I övrigt utgörs jordbruksmarken och dalgången av glacial lera. På höjderna går berget ställvis i dagen och ränderna av höjdområdena utgörs i huvudsak av sandig morän. Svackan mellan höjdryggarna i de centrala, östra, delarna av planområdet utgörs av glaciallera. Området söder om, nedanför, dammen utgörs av sandig morän. 3.3 Befintlig dagvattenhantering och torrläggningsföretag Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse med undantag för den sydligaste delen (Stenladan och enstaka äldre hus intill) och området saknar kommunal dagvattenhantering. Öster om planområdet går ett större, delvis kulverterat, dike genom lågstråket i åkermarken. Diket utgör huvudstråk i Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag upprättat I Lantbruksingenjörens utlåtande kan läsas att med hänsyn till nederbördområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 l/s,km 2 och medelavrinningen till 15 l/s,km 2. Torrläggningsföretagets utbredning framgår av figur nedan. Figur 2. Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag från 1936 utgörs av det rastrerade området centralt i bilden (bild ur Solen, Sigtuna kommun) Dikessystemet mynnar i Märstaån ca 50 m uppströms dess utlopp i Mälaren- Skarven. Diket avvattnar hela planområdet med undantag för den västligaste kilen där marken lutar åt väster, ingen bebyggelse planeras dock där. Ett mindre delområde norr om dammen i sydväst (väster om Stenladan) avvattnas till dammen. Dammen har sitt utflöde norr om Stenladan via dagvattenledning och 4 av 21

8 dike mot öster, det är ej utrett huruvida detta vatten leds till det stora diket eller direkt till Mälaren. Det stora diket avleder även dagvatten från bebyggelseområden norr och öster om åkermarken. 3.4 Förutsättningar för dagvattenhantering i planområdet I Planprogrammet anges att yt- och dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet med lämpliga metoder för att uppnå ekologisk hållbar dagvattenhantering. Mark och grönytor lämpliga för lokalt omhändertagande och rening av yt- och dagvatten ska säkerställas i planen och planbestämmelser. Länsstyrelsen anger i sitt programyttrande att det är önskvärt att planera för infiltrationsytor och uppbromsningshinder för dagvattnet i direkt anslutning till körbara ytor och P-platser. Kommunen behöver i det fortsatta planarbetet redovisa att vattenförekomsten Mälaren-EkolnSkarven inte påverkas negativt. Man anger vidare att dagvattenanläggningarna behöver utformas och dimensioneras med hänsyn till nya klimatförutsättningar. Delavrinningsområden har karterats in utifrån topografin för att uppskatta dess areal och avrinningen inom de olika delområdena, se figur 3 nedan. Karteringen har omfattat ett större område än själva planområdet för att få med hela avrinningsområden. Cirka 2/3 av planområdet avvattnas via det delvis kulverterade diket/bäcken som rinner från de norra delarna av jordbruksmarken söderut till Mälaren. Avrinningsområdet diket/bäcken uppströms punkt 4 omfattar ett område om ca 2,7 km 2 eller 270 ha. Maximiavrinningen för torrläggningsföretaget har i förslaget från 1936 beräknats till 150 l/s*km 2 eller 1,5 l/s*ha. 5 av 21

9 1 25 m 40 m 2 20 m 3 4 Figur 3. Figuren visar de naturliga, topografiskt styrda, avrinningsriktningarna (blå pilar) liksom dikets avrinningsområde. Dessutom visas delavrinningsområdesavgränsningar för i) diket i norra delen av jordbruksområdet och dess lägsta punkt (1), ii) översvämmad lågpunkt (2), iii) dammen (3) och utloppet för diket till Märstaån (4). Tre höjdangivelser är angivna (grönt) för att ge en uppfattning om lutningarna/gradienterna inom planområdet, höjderna avser lokalt höjdsystem och är tolkade ur kartans höjdkurvor. 6 av 21

10 Den nordvästliga delen som mynnar i punkt 1 utgör 0,75 km 2. Delavrinningsområdet som mynnar i Dammen (punkt 3) är ca 0,34 km 2. Vid fältbesök i oktober noterades att en del av åkermarken var översvämmad (punkt 2) i en lågpunkt. Vattensamlingen bedöms vara en lokal lågpunkt med täta jordar där dagvatten från en begränsad åkeryta samlas. Uppströms denna lågpunkt ligger i huvudsak bebyggelse, dagvattensystemet från det området avleds dock till en punkt längre nedströms i diket. Beräkningar av ytvattenflöden från rurala områden (naturmark) har gjorts enligt Vägverkets publikation 2008:61 (VVMB 310, Hydraulisk dimensionering). Avrinning från urbana ytor (bebyggelseområden) har gjorts enligt rationella metoden. Avrinningskoefficienten 0,15 har använts och koncentrationstid 10 min. Uppskattad medelavrinning (MQ) för diket/bäcken som avvattnar stora delar av planområdet har beräknas till ca 19 l/s (i punkt 4). Delflödet som mynnar vid punkt 1 kan beräknas till ca 6 l/s medan delflödet som avvattnas till dammen är ca 2,7 l/s som årsgenomsnitt. Beräknad medelhögvattenföring (MHQ), dvs. medeltal av högsta årliga vattenföring, samt högsta högvattenföring med 50 års återkomsttid (HHQ50) redovisas i tabell nedan. Tabell 1 Avrinningsberäkningar. Punkt/område refererar till figur 3. Punkt/område Area (ha) MQ (l/s) MHQ (l/s) HHQ50 (l/s) Uppströms Öster om , Uppströms 3 (dammen) 34 2, Urbant område inom 4 (utom delområde öster) Ruralt område inom 4 utom Område mellan punkt 3 och Summa flöde till punkt Som figuren visar går det ett lågstråk med dike genom planerad bebyggelse vid punkt 1 i norr. Utrymme för denna avvattning måste tillskapas i planen. Dammen i sydväst (punkt 3) kommenteras i den hydrogeologiska utredningen. Dammen däms av en jordvall genom vilken ett grundvattenflöde har identifierats vilket kan ge upphov till stabilitetsproblem om flödet uppströms förändras. Av denna anledning finns det särskilt behov att beakta hur eventuell dagvattenhantering uppströms hanteras. Dammutloppets kapacitet relativt 7 av 21

11 förväntade flöden bör kontrolleras och en geoteknisk utredning gällande dammsäkerheten genomföras så att även extremflöden kan avledas genom dammen utan risk för dambrott etc. 3.5 Miljökvalitetsnormer (MKN) EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och är inte definitiv. Dagvatten från planområdet avleds via ett dike ingående i Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag till Märstaån ca 50 m uppströms dess utlopp i Mälaren. Denna del av Mälaren benämns Mälaren-Lårstaviken i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och har beteckningen: Vattenförekomst EU_CD: SE Figur 4: Vattenförekomst Mälaren-Lårstaviken (källa VISS) Steninge slottspark 8 av 21

12 MKN för Mälaren-Lårstaviken är: Ekologisk Status 2009: Otillfredsställande ekologisk status Kvalitetskrav: God ekologisk status 2021 Kemisk status (exkl. kvicksilver) 2009: God kemisk ytvattenstatus Kvalitetskrav: God kemisk ytvattenstatus 2015 Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till Övergödningsproblemen kan förstärkas av de fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med planering, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har vattenförekomsten fått tidsfrist Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar Förslag till planering av dagvattenhantering 4.1 Allmänt Planområdets planerade centrala väg går längs en höjdrygg och ytavrinningen från bebyggelsen kommer att behöva avledas i fem delavrinningsområden (se figur 5); Avrinningsstråk för dagvatten från respektive delavrinningsområde utformas, i första hand, av naturliga topografiska skäl i de naturliga lågstråken genom öppna diken och/eller ledningar. Avrinningen från samtliga delområden leds mot dikningsföretaget i olika punkter uppströms dess korsning med Allévägen. Dimensionering av ledningar och dagvattenstråk bör göras med målet att klara minst 10-årsregn innan dämning sker till marknivå. Hänsyn till klimatförändringen och intensivare regn kan göras genom att dimensionera för intensivare regn än normalt, men framför allt är det viktigt med genomtänkt höjdsättning av hus och gator så att ytvatten vid skyfall kan avledas på mark utan att orsaka skador på byggnader mm. Dimensionering av fördröjningsåtgärder (dammar mm) bör göras med målet att kunna magasinera flödestoppar så att utflödet från planområdet inte överstiger 1,5 l/s*ha vid 10-årsregn vilket är den avrinning dikningsföretaget är dimensionerat för. 9 av 21

13 Rening av dagvatten föreslås främst för körytor och parkeringsytor. Dagvatten från takytor kan betraktas som rent (beakta materialval). Se vidare under pkt Områdets avvattning I figur 5 kan avledningsvägarna och ungefärliga placeringar samt utbredning av medelvattenytan (mellan normalvatten och högvattenytan vid dimensionerande regn) ses. Slänter för magasinen tillkommer magasinens verkliga utbredning. Delavrinningsområde 1 är detsamma som kvarter 1. Magasinens exakta utformning studeras i senare skede. Avledningsvägarna bör i så stor utsträckning som möjligt göras i form av öppna system, men för att kunna ta emot dagvatten från fastigheterna kommer sannolikt en stor del av dagvattenavledningen inne i kvarteren bestå av ledningssystem. Avledning av ett extrem regn kommer att behöva göras på markytan vilket ställer krav på områdets höjdsättning. Om lokala lågpunkter inne i områdena inte går att undvika kan extra dagvattenbrunnar sättas och ledningssystemet kan utföras i en större dimension än det annars skulle ha haft. Delavrinningsområde 1. Består av kvarteret väster om huvudvägen, längst uppe i norr. Befintligt dike som skär igenom området behålls öppet så långt det går. Dagvatten från området ska ej ledas direkt till diket utan leds till ett fördröjningsmagasin i nordöstra hörnet av området. På grund av recipientens höjd (det befintliga diket) kommer området behöva fyllas. Ett riktmärke är att högvattenytan i magasinet bör ligga minst 1,5 m lägre än det planerade områdets lägsta punkt (för att ledningen ska kunna få täckning och fall). Till normalvattenytan är det sedan ytterligare 0,5 och till recipientens botten bör det sedan vara ytterligare en nivåskillnad så att magasinet inte däms vid högvattenflöden. Delavrinningsområde 2. Består av kvarter 2 öster om huvudvägen i norr. Dagvattnet avleds till ett fördröjningsmagasin norr om kvarteret. Recipienten är densamma som för delavrinningsområde 1 och samma höjdproblematik i anslutning till magasinet finns. Delavrinningsområde 3. Består av kvarteren 3, 4, 5, 6 som avleds via gemensamt system till ett fördröjningsmagasin sydost om kvarter 2. En del av kvarter 6 kommer att få ledas i ett separat system öster om kvarter 4 till magasinet på grund av att halva området sannolikt kommer behöva lutas österut. Avledningssystemet föreslås läggas i huvudgatan för att inte störa den natur som ska bevaras mellan kvarteren 1 och 3. Ledningen kommer behöva vara 4-5 m djup mellan kvarter 5 och 6. Innan magasinet, mellan kvarteren 2 och 4 utgörs avledningen med dike. Utloppet från magasinet ansluts till dikningsföretaget via en ca 130 m lång ledning eller ett dike som utförs med minimal lutning. 10 av 21

14 Delavrinningsområde 4. Består av kvarter 7 och 8 som leds till ett fördröjningsmagasin sydväst om kvarter 7. En mindre del av kvarter 8 kommer att behöva ledas österut. Avledningssystemet utförs som dike utanför kvartersmark. Utloppet leds till delavrinningsområde 5 genom ett långt dike runt kvarter 9. Delavrinningsområde 5. Bestå av kvarter 9 och 10 samt utloppet från magasinet i delavrinningsområde 3 och leds till ett fördröjningsmagasin öster om kvarter 10. Avledningen utförs som dike så långt det är möjligt. Som djupast blir avledningen ca 4,5 m vilket gör att det inte är möjligt att ha dike på hela sträckan. Magasinets utlopp ansluts till den kulverterade delen av dikningsföretaget. Delavrinningsområde 6. Består av kvarteren 11 och 12 som leds till ett magasin sydöst om kvarter 11. Utloppet från magasinet ansluts till vägdike för huvudvägen vilket gör att det diket kan behöva göras djupare på en sträcka. 4.3 Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse samt beräkning av magasinsvolymer för fördröjning av dagvatten Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse med rationella metoden redovisas nedan. Avrinningskoefficienter har valts utifrån bebyggelsetyp enligt SV publ P90. Figur 5 visar indelningen per delavrinningsområde. Figuren visar även behovet av magasinsytor vid 10 års regn. Dessa finns med för att illustrera ytbehovet om medeldjupet i varje magasin är 0,5 m. Magasinens läge är utplacerade schematiskt intill respektive delavrinningsområde. 11 av 21

15 Figur 5. Kvarteren som ingår i delavrinningsområden för avrinningsberäkning. Magasinsytorna illustrerar hur stora magasin som behövs med antagande att medeldjupet är 0,5 m. Beräkning av total magasinsvolym per delområde för att kunna fördröja flödestoppar så att utflödet inte överstiger 1,5 l/s*ha har gjorts enligt metod i SV publ P90, bilaga 7. Maximiavrinningen för dikningsföretaget har i förslaget från 1936 beräknats till 150 l/s*km 2 eller 1,5 l/s*ha. Magasinsvolymerna kan fördelas på många mindre magasin eller färre stora för respektive delavrinningsområde. Ju mer vattnet som kan fördröjas lokalt inom bebyggelsen desto mindre volymer krävs i magasin vid sidan. Beräkningar som redovisas i tabell 2 visar fördröjningsvolymen som krävs om samtliga kvarter inom respektive delavrinningsområde leds utan fördröjning på vägen. 12 av 21

16 Tabell 2 Beräkning av total magasinsvolym per delområde Erforderlig magasinsvolym (m 3 ) Medelvattenytans area (m 2 ) Område 10-årsregn Per delavrinningsområde Per delavrinningsområde Förslag till dagvattenhantering för vägdagvatten För vägdagvatten kan avledningen ske i makadamfyllda svackdiken längs vägen med s.k. toppslitsad dagvattenledning i botten. Diket förses med ett lager sandblandad matjord i överytan och dagvattenbrunnar med kupolsil som bräddavlopp vid situationer då infiltrationen i diket inte räcker till. Detta ger både rening och fördröjning av flödet. 13 av 21

17 Figur 6. Svackdike mellan väg och tomtmark (Mariastaden, Helsingborg) Avledning från vägar kan ske i separat system som leds vidare till damm för ytterligare fördröjning och rening. 4.5 Förslag till dagvattenhantering för takytor Där markförhållandena samt tomtens storlek och lutning tillåter bör takavloppen så långt som möjligt ledas ut på mark för översilning och infiltration i grönytornas ytliga jordlager. Eftersom vatten ofta är ett uppskattat inslag i boendemiljön vill man gärna utnyttja de möjligheter som finns att skapa vattenvägar som är synliga. Att nyttja vattenvägarna för att skapa fördröjningar av dagvatten ger både estetiska och miljömässiga fördelar då man kan tillgodoräkna sig en viss rening i form av fastläggning och sedimentation av ämnen som man inte vill ska nå recipienten. Detta kan ske genom öppna dammar och vattenstråk (figur 7 och 8). 14 av 21

18 Figur 7. Bäckstråk som avleder dagvatten (Mariastaden, Helsingborg) 15 av 21

19 Figur 8. Öppen fördröjningsdamm i grönyta i kvartersmark (Mariastaden, Helsingborg) Ett sätt att minska nederbördspåverkan kan vara att använda gröna tak. På så vis kan man reducera den årliga avrinningen från området med ca 50 % genom ökad avdunstning och vattenupptag i växterna samt fördröjning av flödet genom magasinering i växtbädden. Vid långvariga eller intensiva regn minskar/upphör dock magasineringseffekten och flödet måste avledas till markyta eller ledning. Därför kan man inte helt tillgodoräkna sig de positiva effekterna av fördröjning i gröna tak vid beräkning av det dimensionerande flödet från området. Några ytterligare exempelbilder på dagvattenlösningar visas i figurerna nedan: 16 av 21

20 Figur 9. Takavvattning sker ut på yta med marksten som avvattnas ytledes via ränndal (Mariastaden, Helsingborg) Figur 10. Öppen fördröjningsdamm i boendemiljö (Augustenborg, Malmö) 17 av 21

21 Figur 11. Öppen fördröjningsdamm i grönyta på allmän platsmark Figur 12. Öppen fördröjningsdamm vintertid (Mariastaden, Helsingborg) 4.6 Höjdsättning och nivåskillnader i dagvattensystemen Höjdsättningen av ett planområde med tillhörande byggnader och gator styrs bl. a av den högsta vattennivån i recipienten, högsta grundvattennivån samt högsta nivå för dag- och dränvattnets avledning. 18 av 21

22 En hållbar avledning av dag- och dränvatten innebär ett system med självfall. Detta uppnås med tillräckliga nivåskillnader dels inom kvarteren men också mellan kvartersmarken och recipienten för att klara både dagens och framtida extrema regn och nivåförhållanden i recipienten. Vid höjdsättning av gator och fastigheter är det viktigt att gatorna läggs lägre än fastighetsmarken så att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. Topografin i utredningsområdet ger goda förutsättningar till en dagvattenavledning med självfall inom kvarteren men i de plana områdena kan de små höjdskillnaderna mot recipienten vara ett problem som kräver särskild uppmärksamhet. 5. Föroreningsberäkningar för nuläge och framtida markanvändning 5.1 Markanvändning och avledning Hela planområdet är 79 hektar (ha) stort. Vid beräkningar av föroreningar har naturmarken vid vattnet och vattenområdet, totalt 4 ha, räknats bort då det inte behöver eller kan avledas till någon dagvattenrening uppe i området. I nuläget består planområdet av skog, åker och befintlig byggnation vid ladugården, se tabell 3 för area och reducerad area. Enligt föreslagen detaljplan ska området bebyggas med villor och radhus samt en skola, se tabell 3. Tabell 3: Markanvändningen före och efter utbyggt planområde. Används som underlag i StormTac. Markanvändning 1 area, ha Total Före utbyggnad Red area 2, ha Efter utbyggnad Total Red area, ha area 2, ha Skola Centrum o byggnadsminne Villor små tomter, flackt Radhus, kedjehus, flackt Åker Skog Summa Avrinningskoefficient 2 Reducerad area = area x Avrinningskoefficient 19 av 21

23 Dagvattnet från bostadsområdena leds i öppna diken, där det är möjligt och annars i ledningar, till dammar där dagvattnet ska fördröjas och renas. Efter dammarna leds dagvattnet i öppna diken ut till det stora diket på åkern som sedan mynnar i Mälaren, se avsnitt 4. Längs huvudgatan genom området kommer det att anläggas öppna diken i trädstråk där dagvattnet avleds och renas innan det leds vidare till dammarna. 5.2 Beräkning av föroreningar Föroreningsberäkningar har gjorts i programmet StormTac version Som indata kräver programmet nederbörd och markanvändning i området. Här har beräkningar gjorts utifrån detaljplaneområdet och den markanvändning som finns i tabell 3. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en verklig genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten. I programmet används schablonhalter för olika markanvändning, de finns redovisade i bilaga 2. Dagvattnet från huvudgatan är troligen det mest förorenade i området och partiklar och näringsämnen renas i diket innan dagvattnet leds vidare till dammarna. Huvudgatan beräknas ha en ÅDT (Års dygns trafik) på cirka 4000 bilar/ dygn. Planområdet kommer att bebyggas med villor och radhus vilket generellt har en låg föroreningsgrad. Schablonhalterna i StormTac för villor, radhus och vägar med ÅDT 4000 är ungefär desamma, därför har inte huvudvägen beräknats separat. 5.3 Resultat och rening Resultatet från beräkningarna i StormTac, koncentrationer (mg/l och ug/l) samt mängder (kg/år) före och efter utbyggnad redovisas i tabell 4. Föroreningsmängderna i dagvattnet ökar vid utbyggd detaljplan. Mängden som de olika ämnena ökar med har beräknats samt vilken rening som krävs för att nå samma mängder som det var före utbyggnaden. Reningen som krävs varierar mellan 9 % för kväve, vilket det finns förhållandevis mycket av i naturmark, samt mellan % för metaller som främst finns i urbana miljöer. Reningsgraden för dammar och diken har antagits vara den högsta som Vägverket 2004:195 och StormTac är ense om, se tabell 4. För att uppnå denna rening i dikena bör de vara minst meter, Vägverket , vilket med kommer att kunna uppnås för samtliga delavrinningsområden. Efter att dagvattnet har renats i dammar med reningsgrad mellan 30 och 80 % har mängderna för alla ämnen utom krom och nickel sjunkit till samma nivåer som före utbyggnaden. Efter även rening i diken har samtliga mängder som tillkommer genom den utbyggda detaljplanen renats bort. Även om inte de högsta nivåerna av reningsgrad uppnås kommer dagvattnet att genomgå en tillräcklig rening i dammar och diken så att mängderna ut till Mälaren inte ökar på grund av detaljplanen. Det innebär att vattenkvalitén i Mälaren inte försämras och att förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status 2021 ökar. 20 av 21

24 Tabell 4: Beräknade koncentrationer och mängder i dagvattnet före och efter utbyggd detaljplan. P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS oil mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l mg/l Före utbyggnad Efter utbyggnad Före utbyggnad, kg/år Efter utbyggnad, kg/år Mängd som ökar, kg/år Renings som krävs % Rening damm % Mängd efter rening damm Rening dike % Mängd efter rening dike Dammarna måste dimensioneras med ett väldigt lågt utflöde (1,5 l/s*ha) för att kunna avledas till markavvattningsföretaget, det medför att vattnet får en lång uppehållstid i dammarna och därmed sker en bra rening. När dagvattnet sedan släpps ut till diken för vidare transport till Mälaren kommer flödet att vara lågt vilket också skapar bra förutsättningar för rening och även infiltration av vattnet. För bra rening av dagvatten i dammar krävs mindre ytor och volymer än vad som i detta fall krävs för fördröjning, se tabell 2 och bilaga 1, vilket innebär att dammarna fungerar bra för både fördröjning och rening. Den exakta utformningen av dammarna gör i ett senare skede när området ska byggas. 6. Referenser StormTac version , se information om programmet på Sv Publ 90, Svenskt vatten Publikation 90, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Vägverket 2004, Vägdagvatten Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder. Publikation 2004: av 21

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18

Etapp 1 Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Uppsala 2012-12-07 Rev. A 2012-12-18 Rev. B 2012-12-19 Rev. C 2013-01-18 Dagvattenutredning Östra Salabacke Datum 2012-12-07/Rev. A 2012-12-18/Rev. B 2012-12-19 Uppdragsnummer

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl

Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl Dagvattenutredning Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. EKERÖ KOMMUN Detaljplan Troxhammar 1:2 mfl Stockholm 2011-10-27 Dagvattenutredning detaljplan Troxhammar

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station 2014-02-03 www.bjerking.se Sida 1 (17) PM Dagvattenutredning Tvärbanans förlängning till Sickla station Uppdragsnamn Tvärbanans förlängning

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA

ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA ÖSTRA ESLÖV, FÖRPROJEKTERING VA Förprojektering rörande VA-hantering för Källeberg och Norregård Rev 2009-12-09 Malmö 2009-10-30 Sweco Environment AB VA system Upprättad av: Lars-Olof Hartzén Pär Svensson

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen.

Fördjupad översiktsplan 2002 för Klågerup utgör program för detaljplanen. 1 2006-04-24 Dnr 04.275 D7194 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Vinninge 4:5 m fl i Klågerup, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Åsa centrum, dagvattenutredning

Åsa centrum, dagvattenutredning ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Åsa centrum, dagvattenutredning Göteborg 2015-01-20 v:\45\14\1320010852\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA

DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA DAGVATTENPROGRAM HELSINGBORGS STAD DAGVATTENPOLICY NSVA ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2015-06-16 N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Förord Detta

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION RAPPORT VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION 2015-05-12 Uppdrag 262160, VA- och dagvattenutredning Ullareds brandstation Titel på rapport: VA-utredning Ullareds brandstation Status: Slutrapport Datum: 2015-05-12

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer