GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall"

Transkript

1 GELBA Dagvattenutredning Sundsvall

2 Dagvattenutredning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Andra versionen Första versionen ERIKSSON MICHAEL GRANLUND BO SJÖGREN LENA Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 454, Norra Kajen Sundsvall Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Förutsättningar Planområdets läge och karaktär Underlag Befintliga förhållanden och förutsättningar Topografi Geoteknik och geologi Befintlig dagvattenhantering och torrläggningsföretag Förutsättningar för dagvattenhantering i planområdet Miljökvalitetsnormer (MKN) Förslag till planering av dagvattenhantering Allmänt Områdets avvattning Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse samt beräkning av magasinsvolymer för fördröjning av dagvatten Förslag till dagvattenhantering för vägdagvatten Förslag till dagvattenhantering för takytor Höjdsättning och nivåskillnader i dagvattensystemen Föroreningsberäkningar för nuläge och framtida markanvändning Markanvändning och avledning Beräkning av föroreningar Resultat och rening Referenser Bilagor Bilaga 1 Principförslag för dagvattenhantering Bilaga 2 Schablonhater för beräkningar i StormTac. i

4 PM Dagvattenutredning 1. Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade under år 2009 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse nordväst om Steninge Slott. Som underlag för programarbete, detaljplan och förslag till exploatering beskriver Ramböll Sverige AB här en dagvattenutredning för. 2. Förutsättningar 2.1 Planområdets läge och karaktär Planområdet är ca 79 ha stort och innefattar del av fastigheten Steninge 1:20 vilken ägs av Steninge Slott AB. Området är beläget mellan Steningehöjden i norr och Steninge slott i söder vid Mälaren. Området nås från Märsta via Steninge Allé längs Steningedalens naturreservat. Fram till slottet finns en med dominant ek planterad alléväg. Planområdet är obebyggt bortsett från stenladan som är en äldre bebyggelse (1873) som tidigare nyttjats för glasblåseri men som i dagsläget inhyser restaurang-, utställnings- och viss handelsverksamhet. Planområdet består dels av öppen åkermark samt av skogsmark innehållande barrskog med inslag av ädellövskoncentrationer. Kulturlandskapet kring Steninge slott är skyddat genom riksintresse för kulturmiljövården varför stor hänsyn måste tas till hur exploatering kan ske inom detta område. Planområdet ligger i anslutning till naturreservatet och natura 2000-området Västerängsudd och Vitberget. 2.2 Underlag Följande underlag har utgjort förutsättningar i utredningen. PM Hydrogeologi, Ramböll Sverige AB, Grundkarta i dwg-format med höjdkurvor VA-karta från Sigtuna kommun Planprogram för, Sigtuna kommun Platsbesök den 17 okt 2012 Programyttrande för, Länsstyrelsen, Svenskt Vatten publikationer P90, P104, P105 Vägverkets publikation 2008:61 (VVMB 310, Hydraulisk dimensionering) Betänkande och förslag till Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag upprättat 1936 Förslag till detaljplan och översiktlig höjdsättning augusti 2013, Ramböll 1 av 21

5 3. Befintliga förhållanden och förutsättningar 3.1 Topografi Det aktuella planområdet utgörs i huvudsak av skogsbeklädda höjder och jordbruksmark, med ett mindre vattendrag som rinner från de norra delarna i området mot Mälaren i söder. De södra delarna av planområdet omfattar delar av parkmiljön omkring Steninge slott och Steninge slottsgalleria (Figur 1). Strax nordväst om Steninge slottsgalleria ligger en liten damm som tidigare nyttjats för bevattning. Dammen är fördämd med en jordvall. Enligt uppgift syns grundvatten tränga fram vid släntfoten av densamma, observationen har gjorts vintertid men kan antas pågå året runt. Uppströms, nordväst om, dammen finns ett kärr/sumpskog. Både öster och norr om planområdet ligger bebyggelse i form av radhus- och villaområden. Bebyggelsen är placerad på de höjder som omger jordbruksmarken i mitten av planområdet. Jordbruksmarken sluttar relativt brant upp från Mälarens strand till åkerholmen i de östra, centrala, delarna av planområdet. Åkerholmen når en nivå om ca m. Från denna åkerholme och norröver är jordbruksmarken dock betydligt mer plan och nivåerna når en elevation om knappt +30 m i de nordöstra delarna. Jordbruksmarken utgör lokal lågpunkt längs med hela dess sträckning från norr mot söder och Mälaren och området avvattnas via det dike (till del täckt) som ligger i mitten av åkermarken. De skogsbeklädda höjderna i planområdets centrala delar når en högsta höjd om ca +50 m. De delar av planområdet som planeras bebyggas har dock en högsta höjd om ca +44 m. 2 av 21

6 Damm Figur 1. Preliminärt planområde. Steninge slott syns i södra delen av figuren. 3 av 21

7 3.2 Geoteknik och geologi Inga geotekniska undersökningar är utförda vid tidpunkten för denna utredning. Enligt SGU:s jordartskarta (1:50 000) utgörs lågpunkterna av jordbruksmarken av postglacial lera vilka ligger i de södra delarna av planområdet mot ned mot Mälaren liksom i de centrala delarna kring diket. I övrigt utgörs jordbruksmarken och dalgången av glacial lera. På höjderna går berget ställvis i dagen och ränderna av höjdområdena utgörs i huvudsak av sandig morän. Svackan mellan höjdryggarna i de centrala, östra, delarna av planområdet utgörs av glaciallera. Området söder om, nedanför, dammen utgörs av sandig morän. 3.3 Befintlig dagvattenhantering och torrläggningsföretag Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse med undantag för den sydligaste delen (Stenladan och enstaka äldre hus intill) och området saknar kommunal dagvattenhantering. Öster om planområdet går ett större, delvis kulverterat, dike genom lågstråket i åkermarken. Diket utgör huvudstråk i Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag upprättat I Lantbruksingenjörens utlåtande kan läsas att med hänsyn till nederbördområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 l/s,km 2 och medelavrinningen till 15 l/s,km 2. Torrläggningsföretagets utbredning framgår av figur nedan. Figur 2. Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag från 1936 utgörs av det rastrerade området centralt i bilden (bild ur Solen, Sigtuna kommun) Dikessystemet mynnar i Märstaån ca 50 m uppströms dess utlopp i Mälaren- Skarven. Diket avvattnar hela planområdet med undantag för den västligaste kilen där marken lutar åt väster, ingen bebyggelse planeras dock där. Ett mindre delområde norr om dammen i sydväst (väster om Stenladan) avvattnas till dammen. Dammen har sitt utflöde norr om Stenladan via dagvattenledning och 4 av 21

8 dike mot öster, det är ej utrett huruvida detta vatten leds till det stora diket eller direkt till Mälaren. Det stora diket avleder även dagvatten från bebyggelseområden norr och öster om åkermarken. 3.4 Förutsättningar för dagvattenhantering i planområdet I Planprogrammet anges att yt- och dagvatten ska renas och fördröjas inom planområdet med lämpliga metoder för att uppnå ekologisk hållbar dagvattenhantering. Mark och grönytor lämpliga för lokalt omhändertagande och rening av yt- och dagvatten ska säkerställas i planen och planbestämmelser. Länsstyrelsen anger i sitt programyttrande att det är önskvärt att planera för infiltrationsytor och uppbromsningshinder för dagvattnet i direkt anslutning till körbara ytor och P-platser. Kommunen behöver i det fortsatta planarbetet redovisa att vattenförekomsten Mälaren-EkolnSkarven inte påverkas negativt. Man anger vidare att dagvattenanläggningarna behöver utformas och dimensioneras med hänsyn till nya klimatförutsättningar. Delavrinningsområden har karterats in utifrån topografin för att uppskatta dess areal och avrinningen inom de olika delområdena, se figur 3 nedan. Karteringen har omfattat ett större område än själva planområdet för att få med hela avrinningsområden. Cirka 2/3 av planområdet avvattnas via det delvis kulverterade diket/bäcken som rinner från de norra delarna av jordbruksmarken söderut till Mälaren. Avrinningsområdet diket/bäcken uppströms punkt 4 omfattar ett område om ca 2,7 km 2 eller 270 ha. Maximiavrinningen för torrläggningsföretaget har i förslaget från 1936 beräknats till 150 l/s*km 2 eller 1,5 l/s*ha. 5 av 21

9 1 25 m 40 m 2 20 m 3 4 Figur 3. Figuren visar de naturliga, topografiskt styrda, avrinningsriktningarna (blå pilar) liksom dikets avrinningsområde. Dessutom visas delavrinningsområdesavgränsningar för i) diket i norra delen av jordbruksområdet och dess lägsta punkt (1), ii) översvämmad lågpunkt (2), iii) dammen (3) och utloppet för diket till Märstaån (4). Tre höjdangivelser är angivna (grönt) för att ge en uppfattning om lutningarna/gradienterna inom planområdet, höjderna avser lokalt höjdsystem och är tolkade ur kartans höjdkurvor. 6 av 21

10 Den nordvästliga delen som mynnar i punkt 1 utgör 0,75 km 2. Delavrinningsområdet som mynnar i Dammen (punkt 3) är ca 0,34 km 2. Vid fältbesök i oktober noterades att en del av åkermarken var översvämmad (punkt 2) i en lågpunkt. Vattensamlingen bedöms vara en lokal lågpunkt med täta jordar där dagvatten från en begränsad åkeryta samlas. Uppströms denna lågpunkt ligger i huvudsak bebyggelse, dagvattensystemet från det området avleds dock till en punkt längre nedströms i diket. Beräkningar av ytvattenflöden från rurala områden (naturmark) har gjorts enligt Vägverkets publikation 2008:61 (VVMB 310, Hydraulisk dimensionering). Avrinning från urbana ytor (bebyggelseområden) har gjorts enligt rationella metoden. Avrinningskoefficienten 0,15 har använts och koncentrationstid 10 min. Uppskattad medelavrinning (MQ) för diket/bäcken som avvattnar stora delar av planområdet har beräknas till ca 19 l/s (i punkt 4). Delflödet som mynnar vid punkt 1 kan beräknas till ca 6 l/s medan delflödet som avvattnas till dammen är ca 2,7 l/s som årsgenomsnitt. Beräknad medelhögvattenföring (MHQ), dvs. medeltal av högsta årliga vattenföring, samt högsta högvattenföring med 50 års återkomsttid (HHQ50) redovisas i tabell nedan. Tabell 1 Avrinningsberäkningar. Punkt/område refererar till figur 3. Punkt/område Area (ha) MQ (l/s) MHQ (l/s) HHQ50 (l/s) Uppströms Öster om , Uppströms 3 (dammen) 34 2, Urbant område inom 4 (utom delområde öster) Ruralt område inom 4 utom Område mellan punkt 3 och Summa flöde till punkt Som figuren visar går det ett lågstråk med dike genom planerad bebyggelse vid punkt 1 i norr. Utrymme för denna avvattning måste tillskapas i planen. Dammen i sydväst (punkt 3) kommenteras i den hydrogeologiska utredningen. Dammen däms av en jordvall genom vilken ett grundvattenflöde har identifierats vilket kan ge upphov till stabilitetsproblem om flödet uppströms förändras. Av denna anledning finns det särskilt behov att beakta hur eventuell dagvattenhantering uppströms hanteras. Dammutloppets kapacitet relativt 7 av 21

11 förväntade flöden bör kontrolleras och en geoteknisk utredning gällande dammsäkerheten genomföras så att även extremflöden kan avledas genom dammen utan risk för dambrott etc. 3.5 Miljökvalitetsnormer (MKN) EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och är inte definitiv. Dagvatten från planområdet avleds via ett dike ingående i Steninge-Glosskärr torrläggningsföretag till Märstaån ca 50 m uppströms dess utlopp i Mälaren. Denna del av Mälaren benämns Mälaren-Lårstaviken i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och har beteckningen: Vattenförekomst EU_CD: SE Figur 4: Vattenförekomst Mälaren-Lårstaviken (källa VISS) Steninge slottspark 8 av 21

12 MKN för Mälaren-Lårstaviken är: Ekologisk Status 2009: Otillfredsställande ekologisk status Kvalitetskrav: God ekologisk status 2021 Kemisk status (exkl. kvicksilver) 2009: God kemisk ytvattenstatus Kvalitetskrav: God kemisk ytvattenstatus 2015 Övergödning av vattenmiljön har fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är därför tekniskt omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till Övergödningsproblemen kan förstärkas av de fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetsparametrar som påverkas av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med planering, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har vattenförekomsten fått tidsfrist Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten bör inte öka till den 22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar Förslag till planering av dagvattenhantering 4.1 Allmänt Planområdets planerade centrala väg går längs en höjdrygg och ytavrinningen från bebyggelsen kommer att behöva avledas i fem delavrinningsområden (se figur 5); Avrinningsstråk för dagvatten från respektive delavrinningsområde utformas, i första hand, av naturliga topografiska skäl i de naturliga lågstråken genom öppna diken och/eller ledningar. Avrinningen från samtliga delområden leds mot dikningsföretaget i olika punkter uppströms dess korsning med Allévägen. Dimensionering av ledningar och dagvattenstråk bör göras med målet att klara minst 10-årsregn innan dämning sker till marknivå. Hänsyn till klimatförändringen och intensivare regn kan göras genom att dimensionera för intensivare regn än normalt, men framför allt är det viktigt med genomtänkt höjdsättning av hus och gator så att ytvatten vid skyfall kan avledas på mark utan att orsaka skador på byggnader mm. Dimensionering av fördröjningsåtgärder (dammar mm) bör göras med målet att kunna magasinera flödestoppar så att utflödet från planområdet inte överstiger 1,5 l/s*ha vid 10-årsregn vilket är den avrinning dikningsföretaget är dimensionerat för. 9 av 21

13 Rening av dagvatten föreslås främst för körytor och parkeringsytor. Dagvatten från takytor kan betraktas som rent (beakta materialval). Se vidare under pkt Områdets avvattning I figur 5 kan avledningsvägarna och ungefärliga placeringar samt utbredning av medelvattenytan (mellan normalvatten och högvattenytan vid dimensionerande regn) ses. Slänter för magasinen tillkommer magasinens verkliga utbredning. Delavrinningsområde 1 är detsamma som kvarter 1. Magasinens exakta utformning studeras i senare skede. Avledningsvägarna bör i så stor utsträckning som möjligt göras i form av öppna system, men för att kunna ta emot dagvatten från fastigheterna kommer sannolikt en stor del av dagvattenavledningen inne i kvarteren bestå av ledningssystem. Avledning av ett extrem regn kommer att behöva göras på markytan vilket ställer krav på områdets höjdsättning. Om lokala lågpunkter inne i områdena inte går att undvika kan extra dagvattenbrunnar sättas och ledningssystemet kan utföras i en större dimension än det annars skulle ha haft. Delavrinningsområde 1. Består av kvarteret väster om huvudvägen, längst uppe i norr. Befintligt dike som skär igenom området behålls öppet så långt det går. Dagvatten från området ska ej ledas direkt till diket utan leds till ett fördröjningsmagasin i nordöstra hörnet av området. På grund av recipientens höjd (det befintliga diket) kommer området behöva fyllas. Ett riktmärke är att högvattenytan i magasinet bör ligga minst 1,5 m lägre än det planerade områdets lägsta punkt (för att ledningen ska kunna få täckning och fall). Till normalvattenytan är det sedan ytterligare 0,5 och till recipientens botten bör det sedan vara ytterligare en nivåskillnad så att magasinet inte däms vid högvattenflöden. Delavrinningsområde 2. Består av kvarter 2 öster om huvudvägen i norr. Dagvattnet avleds till ett fördröjningsmagasin norr om kvarteret. Recipienten är densamma som för delavrinningsområde 1 och samma höjdproblematik i anslutning till magasinet finns. Delavrinningsområde 3. Består av kvarteren 3, 4, 5, 6 som avleds via gemensamt system till ett fördröjningsmagasin sydost om kvarter 2. En del av kvarter 6 kommer att få ledas i ett separat system öster om kvarter 4 till magasinet på grund av att halva området sannolikt kommer behöva lutas österut. Avledningssystemet föreslås läggas i huvudgatan för att inte störa den natur som ska bevaras mellan kvarteren 1 och 3. Ledningen kommer behöva vara 4-5 m djup mellan kvarter 5 och 6. Innan magasinet, mellan kvarteren 2 och 4 utgörs avledningen med dike. Utloppet från magasinet ansluts till dikningsföretaget via en ca 130 m lång ledning eller ett dike som utförs med minimal lutning. 10 av 21

14 Delavrinningsområde 4. Består av kvarter 7 och 8 som leds till ett fördröjningsmagasin sydväst om kvarter 7. En mindre del av kvarter 8 kommer att behöva ledas österut. Avledningssystemet utförs som dike utanför kvartersmark. Utloppet leds till delavrinningsområde 5 genom ett långt dike runt kvarter 9. Delavrinningsområde 5. Bestå av kvarter 9 och 10 samt utloppet från magasinet i delavrinningsområde 3 och leds till ett fördröjningsmagasin öster om kvarter 10. Avledningen utförs som dike så långt det är möjligt. Som djupast blir avledningen ca 4,5 m vilket gör att det inte är möjligt att ha dike på hela sträckan. Magasinets utlopp ansluts till den kulverterade delen av dikningsföretaget. Delavrinningsområde 6. Består av kvarteren 11 och 12 som leds till ett magasin sydöst om kvarter 11. Utloppet från magasinet ansluts till vägdike för huvudvägen vilket gör att det diket kan behöva göras djupare på en sträcka. 4.3 Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse samt beräkning av magasinsvolymer för fördröjning av dagvatten Avrinningsberäkningar för planerad bebyggelse med rationella metoden redovisas nedan. Avrinningskoefficienter har valts utifrån bebyggelsetyp enligt SV publ P90. Figur 5 visar indelningen per delavrinningsområde. Figuren visar även behovet av magasinsytor vid 10 års regn. Dessa finns med för att illustrera ytbehovet om medeldjupet i varje magasin är 0,5 m. Magasinens läge är utplacerade schematiskt intill respektive delavrinningsområde. 11 av 21

15 Figur 5. Kvarteren som ingår i delavrinningsområden för avrinningsberäkning. Magasinsytorna illustrerar hur stora magasin som behövs med antagande att medeldjupet är 0,5 m. Beräkning av total magasinsvolym per delområde för att kunna fördröja flödestoppar så att utflödet inte överstiger 1,5 l/s*ha har gjorts enligt metod i SV publ P90, bilaga 7. Maximiavrinningen för dikningsföretaget har i förslaget från 1936 beräknats till 150 l/s*km 2 eller 1,5 l/s*ha. Magasinsvolymerna kan fördelas på många mindre magasin eller färre stora för respektive delavrinningsområde. Ju mer vattnet som kan fördröjas lokalt inom bebyggelsen desto mindre volymer krävs i magasin vid sidan. Beräkningar som redovisas i tabell 2 visar fördröjningsvolymen som krävs om samtliga kvarter inom respektive delavrinningsområde leds utan fördröjning på vägen. 12 av 21

16 Tabell 2 Beräkning av total magasinsvolym per delområde Erforderlig magasinsvolym (m 3 ) Medelvattenytans area (m 2 ) Område 10-årsregn Per delavrinningsområde Per delavrinningsområde Förslag till dagvattenhantering för vägdagvatten För vägdagvatten kan avledningen ske i makadamfyllda svackdiken längs vägen med s.k. toppslitsad dagvattenledning i botten. Diket förses med ett lager sandblandad matjord i överytan och dagvattenbrunnar med kupolsil som bräddavlopp vid situationer då infiltrationen i diket inte räcker till. Detta ger både rening och fördröjning av flödet. 13 av 21

17 Figur 6. Svackdike mellan väg och tomtmark (Mariastaden, Helsingborg) Avledning från vägar kan ske i separat system som leds vidare till damm för ytterligare fördröjning och rening. 4.5 Förslag till dagvattenhantering för takytor Där markförhållandena samt tomtens storlek och lutning tillåter bör takavloppen så långt som möjligt ledas ut på mark för översilning och infiltration i grönytornas ytliga jordlager. Eftersom vatten ofta är ett uppskattat inslag i boendemiljön vill man gärna utnyttja de möjligheter som finns att skapa vattenvägar som är synliga. Att nyttja vattenvägarna för att skapa fördröjningar av dagvatten ger både estetiska och miljömässiga fördelar då man kan tillgodoräkna sig en viss rening i form av fastläggning och sedimentation av ämnen som man inte vill ska nå recipienten. Detta kan ske genom öppna dammar och vattenstråk (figur 7 och 8). 14 av 21

18 Figur 7. Bäckstråk som avleder dagvatten (Mariastaden, Helsingborg) 15 av 21

19 Figur 8. Öppen fördröjningsdamm i grönyta i kvartersmark (Mariastaden, Helsingborg) Ett sätt att minska nederbördspåverkan kan vara att använda gröna tak. På så vis kan man reducera den årliga avrinningen från området med ca 50 % genom ökad avdunstning och vattenupptag i växterna samt fördröjning av flödet genom magasinering i växtbädden. Vid långvariga eller intensiva regn minskar/upphör dock magasineringseffekten och flödet måste avledas till markyta eller ledning. Därför kan man inte helt tillgodoräkna sig de positiva effekterna av fördröjning i gröna tak vid beräkning av det dimensionerande flödet från området. Några ytterligare exempelbilder på dagvattenlösningar visas i figurerna nedan: 16 av 21

20 Figur 9. Takavvattning sker ut på yta med marksten som avvattnas ytledes via ränndal (Mariastaden, Helsingborg) Figur 10. Öppen fördröjningsdamm i boendemiljö (Augustenborg, Malmö) 17 av 21

21 Figur 11. Öppen fördröjningsdamm i grönyta på allmän platsmark Figur 12. Öppen fördröjningsdamm vintertid (Mariastaden, Helsingborg) 4.6 Höjdsättning och nivåskillnader i dagvattensystemen Höjdsättningen av ett planområde med tillhörande byggnader och gator styrs bl. a av den högsta vattennivån i recipienten, högsta grundvattennivån samt högsta nivå för dag- och dränvattnets avledning. 18 av 21

22 En hållbar avledning av dag- och dränvatten innebär ett system med självfall. Detta uppnås med tillräckliga nivåskillnader dels inom kvarteren men också mellan kvartersmarken och recipienten för att klara både dagens och framtida extrema regn och nivåförhållanden i recipienten. Vid höjdsättning av gator och fastigheter är det viktigt att gatorna läggs lägre än fastighetsmarken så att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn. Topografin i utredningsområdet ger goda förutsättningar till en dagvattenavledning med självfall inom kvarteren men i de plana områdena kan de små höjdskillnaderna mot recipienten vara ett problem som kräver särskild uppmärksamhet. 5. Föroreningsberäkningar för nuläge och framtida markanvändning 5.1 Markanvändning och avledning Hela planområdet är 79 hektar (ha) stort. Vid beräkningar av föroreningar har naturmarken vid vattnet och vattenområdet, totalt 4 ha, räknats bort då det inte behöver eller kan avledas till någon dagvattenrening uppe i området. I nuläget består planområdet av skog, åker och befintlig byggnation vid ladugården, se tabell 3 för area och reducerad area. Enligt föreslagen detaljplan ska området bebyggas med villor och radhus samt en skola, se tabell 3. Tabell 3: Markanvändningen före och efter utbyggt planområde. Används som underlag i StormTac. Markanvändning 1 area, ha Total Före utbyggnad Red area 2, ha Efter utbyggnad Total Red area, ha area 2, ha Skola Centrum o byggnadsminne Villor små tomter, flackt Radhus, kedjehus, flackt Åker Skog Summa Avrinningskoefficient 2 Reducerad area = area x Avrinningskoefficient 19 av 21

23 Dagvattnet från bostadsområdena leds i öppna diken, där det är möjligt och annars i ledningar, till dammar där dagvattnet ska fördröjas och renas. Efter dammarna leds dagvattnet i öppna diken ut till det stora diket på åkern som sedan mynnar i Mälaren, se avsnitt 4. Längs huvudgatan genom området kommer det att anläggas öppna diken i trädstråk där dagvattnet avleds och renas innan det leds vidare till dammarna. 5.2 Beräkning av föroreningar Föroreningsberäkningar har gjorts i programmet StormTac version Som indata kräver programmet nederbörd och markanvändning i området. Här har beräkningar gjorts utifrån detaljplaneområdet och den markanvändning som finns i tabell 3. En årlig nederbörd på 636 mm har använts vilket motsvarar en verklig genomsnittlig årsnederbörd i Stockholmsområdet. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten) till recipienten. I programmet används schablonhalter för olika markanvändning, de finns redovisade i bilaga 2. Dagvattnet från huvudgatan är troligen det mest förorenade i området och partiklar och näringsämnen renas i diket innan dagvattnet leds vidare till dammarna. Huvudgatan beräknas ha en ÅDT (Års dygns trafik) på cirka 4000 bilar/ dygn. Planområdet kommer att bebyggas med villor och radhus vilket generellt har en låg föroreningsgrad. Schablonhalterna i StormTac för villor, radhus och vägar med ÅDT 4000 är ungefär desamma, därför har inte huvudvägen beräknats separat. 5.3 Resultat och rening Resultatet från beräkningarna i StormTac, koncentrationer (mg/l och ug/l) samt mängder (kg/år) före och efter utbyggnad redovisas i tabell 4. Föroreningsmängderna i dagvattnet ökar vid utbyggd detaljplan. Mängden som de olika ämnena ökar med har beräknats samt vilken rening som krävs för att nå samma mängder som det var före utbyggnaden. Reningen som krävs varierar mellan 9 % för kväve, vilket det finns förhållandevis mycket av i naturmark, samt mellan % för metaller som främst finns i urbana miljöer. Reningsgraden för dammar och diken har antagits vara den högsta som Vägverket 2004:195 och StormTac är ense om, se tabell 4. För att uppnå denna rening i dikena bör de vara minst meter, Vägverket , vilket med kommer att kunna uppnås för samtliga delavrinningsområden. Efter att dagvattnet har renats i dammar med reningsgrad mellan 30 och 80 % har mängderna för alla ämnen utom krom och nickel sjunkit till samma nivåer som före utbyggnaden. Efter även rening i diken har samtliga mängder som tillkommer genom den utbyggda detaljplanen renats bort. Även om inte de högsta nivåerna av reningsgrad uppnås kommer dagvattnet att genomgå en tillräcklig rening i dammar och diken så att mängderna ut till Mälaren inte ökar på grund av detaljplanen. Det innebär att vattenkvalitén i Mälaren inte försämras och att förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status 2021 ökar. 20 av 21

24 Tabell 4: Beräknade koncentrationer och mängder i dagvattnet före och efter utbyggd detaljplan. P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS oil mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l mg/l Före utbyggnad Efter utbyggnad Före utbyggnad, kg/år Efter utbyggnad, kg/år Mängd som ökar, kg/år Renings som krävs % Rening damm % Mängd efter rening damm Rening dike % Mängd efter rening dike Dammarna måste dimensioneras med ett väldigt lågt utflöde (1,5 l/s*ha) för att kunna avledas till markavvattningsföretaget, det medför att vattnet får en lång uppehållstid i dammarna och därmed sker en bra rening. När dagvattnet sedan släpps ut till diken för vidare transport till Mälaren kommer flödet att vara lågt vilket också skapar bra förutsättningar för rening och även infiltration av vattnet. För bra rening av dagvatten i dammar krävs mindre ytor och volymer än vad som i detta fall krävs för fördröjning, se tabell 2 och bilaga 1, vilket innebär att dammarna fungerar bra för både fördröjning och rening. Den exakta utformningen av dammarna gör i ett senare skede när området ska byggas. 6. Referenser StormTac version , se information om programmet på Sv Publ 90, Svenskt vatten Publikation 90, Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Vägverket 2004, Vägdagvatten Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder. Publikation 2004: av 21

PM Hydrogeologi. Steninge Slott AB. Steninge Slottspark. Stockholm

PM Hydrogeologi. Steninge Slott AB. Steninge Slottspark. Stockholm Steninge Slott AB Steninge Slottspark Stockholm 2012-11-27 Steninge Slottspark Datum 2012-11-28 Uppdragsnummer 61381039840 Utgåva/Status Granskningshandling Michael Eriksson Mattias von Brömssen Bo Granlund

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1

Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Dagvattenutredning del av fastighet Väppeby 6:1 Karlstad 2015-07-08 ÅF Infrastructure AB Frösundaleden 2A 169 70 Solna Telefon: 010-505 00 00 www.afconsult.se Dagvattenutredning Del av fastighet Väppeby

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Övre Bangården, Östersund

Övre Bangården, Östersund PM Jernhusen AB Sundsvall 2012-11-20 Datum 2012-11-20 Uppdragsnummer 61811254532 Utgåva/Status Bo Granlund Agneta Holmgren Bo Granlund Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 454, Norra

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06

Haninge kommun. Dagvattenutredning för detaljplan Biltema. Stockholm, 2015-05-06 Haninge kommun Dagvattenutredning för detaljplan Biltema Stockholm, 2015-05-06 Dagvattenutredning Detaljplan Biltema Dagvattenutredning Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 1320013064 Utgåva/Status Version

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun

Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun Dagvattenutredning Solbackaträdgård Tälje 3:186 mfl, Norrtälje kommun Datum: 2012-12-05 rev 2013-10-22 Pauline Sandberg Uppdragsledare Johanna Ardland-Bojvall Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

PM Dagvattenutredning

PM Dagvattenutredning Uppdrag nr 15U26778 PM Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun www.bjerking.se Sida 2 (32) PM Uppdragsnamn Dagvattenutredning Västra Rosersberg Sigtuna kommun Rosersberg 10:262 Kilenkrysset

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Dagvattenutredning Björshult Nyköping kommun 2014-09-25 Rev 1 2014-11-13 Rev 2 2015-04-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Robert Eriksson

Dagvattenutredning Björshult Nyköping kommun 2014-09-25 Rev 1 2014-11-13 Rev 2 2015-04-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Robert Eriksson Dagvattenutredning Björshult 2014-09-25 Rev 1 2014-11-13 Rev 2 2015-04-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Björshult Kund Samhällsbyggnad Mark och Exploatering

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer