Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan"

Transkript

1

2 Beställare: Skövde Kommun Box Skövde Beställarens representant: Gunnar Hägg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box Göteborg Herman Andersson Katrine Hermansson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\13\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\norra ryd Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (30) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig dagvattenhantering Befintliga dagvattenflöden Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Höjdsättning Hantering av dräneringsvatten Fastighetsägares ansvar Exempel på system för dagvattenhantering Dagvattendammar Öppna dagvattendiken Åtgärder på kvartersmark Skötsel Slutsats Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Befintliga dagvattensystem Föreslagen dagvattenhantering Utformning av dagvattensystem

4 4 (30) 1 Orientering På uppdrag av Skövde kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplaner för industri- och handelsändamål vid Norra Ryd, Skövde kommun. Skövde kommun ämnar, i enlighet med ÖP 2025, upprätta två detaljplaner för verksamhetsområden i Norra Ryd. Planområdena, som är belägna på östra sidan om RV 26, skall ges en flexibel struktur så att etapputbyggnad och alternativa huvudinfarter kan tillämpas. I första hand planeras områdena inhysa logistikverksamhet. Planerad exploatering omfattar även en ny anslutning till RV 26, som enligt nu gällande förslag skall utformas som en planskild trafikplats. I ett senare skede planeras även exploatering väster om vägen. Totalt omfattar utredningsområdet ca 100 ha. Utredningsområdets läge framgår av figur 1. Figur 1. Av rödmarkeringen framgår utredningsområdets läge ungefärligen Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark, som i norr övergår i ängsmark. Området inhyser även befintlig bebyggelse i form av industrier samt bostadsfastigheter i dess norra del.

5 5 (30) Föreliggande PM syftar till att redogöra för befintliga dagvattenförhållanden inom utredningsområdet och i dess närhet, samt presentera principförslag på åtgärder som kan implementeras för att få till stånd erforderlig fördröjning, rening och avledning av dagvatten. För att föreslagna system för dagvattenhantering skall utgöra en tillgång i området, med avseende på såväl funktion som estetik, presenteras även översiktliga gestaltningsförslag för föreslagna åtgärder samt angränsande mark. Under utarbetandet av föreliggande dagvattenutredning har samråd skett med kommunekologen i Skövde kommun, för att anpassa föreslagna åtgärder till skyddsvärd natur m.m. i området.

6 6 (30) 2 Befintlig dagvattenhantering För att erhålla en så bra bild som möjligt av områdets befintliga dagvattenförhållanden har tillhandahållet ritningsmaterial studerats och en översiktlig inventering i fält genomförts. Inventeringen genomfördes den 22 november 2013 tillsammans med Gunnar Hägg, Tekniska förvaltningen, Skövde kommun. Vid inventeringstillfället var det i området mycket blött, med vatten stående över markytan på flera platser, vilket exemplifieras i figur 2. Inom området samt i dess närhet lever bävrar, vilka kan anlägga dämmen. Befintliga dagvattensystem beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 1. Figur 2. Blött område i den östra delen av utredningsområdet Generellt avrinner dagvatten inom området norrut, via system av diken och bäckar samt markledes. RV 26 utgör en vattendelare, och området som är belägen väster om vägen avrinner norrut via en bäck i väster medan området öster om densamma avrinner via en bäck öster om området. Dagvatten från vägområdet för RV 26 omhändertas i diken utmed vägen och avrinner norrut för att så småningom ansluta till den västra bäcken, där denna passerar under vägen ca 500 m norr om utredningsområdet.

7 7 (30) En översiktlig geoteknisk undersökning (BGAB, 2011) har genomförts för Norra Ryds verksamhetsområde, d.v.s. den del av utredningsområdet som är belägen öster om RV 26. Enligt undersökningen utgörs jordlagren i området under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord av sand som delvis underlagras av finsediment och vilar på förmodad fast botten, troligen morän, block eller sten. Inom delar av området uppges ytskikt av torv förekomma, men företrädesvis utgörs ytskiktet av ett 0,1 0,3 m tjockt lager av mullhaltig sandig silt med inslag av mull som utgör vegetationstäcke. Vidare anges i den geotekniska undersökningen (BGAB, 2011) att grundvattnets strömningsriktning bedöms följa topografin i området. Grundvattenytan har vid provtagning med grundvattenrör samt skruvborr påträffas på djup mellan 0 m och 1,8 m under markytan. Företrädesvis uppmättes den fria grundvattenytan på ett djup om ca 1 m under markytan. Med hänsyn till jordens höga finjordshalt samt höga grundvattennivåer bedöms möjligheterna till infiltration av dagvatten vara starkt begränsade i områdets norra delar. I de högre belägna delarna av området, där friktionsjorden är djupare samt djupet till grundvattenytan är större, bedöms dock infiltration vara möjligt. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns ett markavvattningsföretag i utredningsområdets östra del, se bilaga 1 samt figur 3 (Hallin 1945). Markavvattningsföretaget har funnits sedan 1945 och benämns Trädgårdens dikningsföretag av år 1945.

8 8 (30) Figur 3. Översiktskarta med Trädgårdens dikningsföretag av år 1945 markerat I området förekommer yt- och grundvatten med mycket högt järninnehåll, vilket var påtagligt vid inventeringstillfället. Järnet färgar vattnet rostbrunt och kan bilda fällningar och slam som riskerar sätta igen dräneringsledningar, vilket är ett förekommande problem i andra delar av Skövde kommun. Enligt uppgift från beställaren finns det möjlighet att använda gjutsand för uppfyllnad av marken i området. Massorna innehåller dock tungmetaller, varför det kan bli aktuellt att i så fall kapsla in gjutsanden med hjälp av tät lera eller liknande, för att förhindra urlakning och följaktligen reducera miljöpåverkan.

9 9 (30) 2.1 Befintliga dagvattenflöden För beräkning av befintliga dagvattenflöden har utredningsområdet delats in i åtta delområden, vilka illustreras i bilaga 2. Dagvatten från avrinningsområde A t.o.m. E avrinner norrut mot den befintliga bäcken väster om RV 26, medan dagvatten från område E t.o.m. H avrinner åt nordost, till den befintliga bäcken i öster. Delområde I utgörs av vägområdet för RV 26, som enligt ovan avrinner norrut mot den västra bäcken. Avrinningen från respektive delområde har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P104. Den dimensionerande varaktigheten har bedömts variera mellan 30 min, vilket ämnar motsvara rinntiden genom respektive delområde. Regnintensiteten för ett regn med varaktigheten 30 min och en återkomsttid om 10 år har beräknats uppgå till ca 116 l/s, ha. Motsvarande regnintensitet för ett regn med varaktigheten 60 min har beräknats uppgå till 71 l/s, ha. Avrinningen från respektive delområde redovisas i tabell 1. Vid beräkningarna har en avrinningskoefficient om 0,1 antagits, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. Tabell 1. Beräknade befintliga dagvattenflöden Delområde Areal (ha)* Q bef (l/s) A 2,5 30 B 2,4 30 C 2,9 35 D 1,9 20 E 3,8 45 F 15,0 105 G 14,0 100 H I 2,6 320 Summa 52,1 56, * Avser endast den del av respektive område som omfattas av planerad bebyggelse

10 10 (30) 3 Föreslagen dagvattenhantering Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen, och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera belastningen på närliggande vattendrag, föreslås utjämning av dagvatten. Fördröjningsanordningar föreslås anläggas för utjämning av dagvatten så att utgående dagvattenflöden från planområdet efter exploatering inte överstiger befintliga maxflöden. Vidare sker avrinning av dagvatten i relativt stor omfattning från omgivande markytor genom det område som planeras bebyggas, vilket beskrivs ovan. Bebyggelsen i området måste planeras efter dessa flöden, så att vattenvägarna och dagvattenavrinningen inte orsakar skada och olägenheter. För att få till stånd en flexibel och säker dagvattenhantering förordas öppna system med diken etc. framför ledningar och kulvertar i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattensystem föreslås, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104, dimensioneras med avseende på ett 10-årsregn med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar. Nedan presenteras föreslagna åtgärder för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering inom planområdet samt dimensioneringsförutsättningar. Föreslagna system illustreras även i bilaga 2. Genom föreslagna åtgärder minimeras påverkan på nedströms belägna vattendrag. Eftersom dagvatten föreslås fördröjas så att framtida flöde inte skall vara större än befintligt maxflöde, bedöms påverkan vara försumbar. Viktigt är att placering av fördröjningsanläggningar och system för avledning av dagvatten från utredningsområdet samt angränsande markytor ägnas stor omsorg, då marken i stora delar av området redan i dagsläget ofta är blöt. Inom delområde E bedöms vatten vara så blöt att det försvårar byggnation, varför planerad exploatering kräver stora insatser i form av exempelvis uppfyllnad, dränering samt bortledande av vatten. Vilka åtgärder som erfordras för att möjliggöra planerad exploatering inom delområde E samt lämpligt läge för den planerade vägen föreslås utredas vidare, med avseende på geotekniska förhållanden m.m.

11 11 (30) Fortsättningsvis i föreliggande PM förutsätts emellertid delområde E exploateras enligt tillhandahållet underlagsmaterial. Om exploateringen reduceras i omfattning eller inte blir aktuell kan reglervolymen i den föreslagna dagvattendamm som benämns damm 3 reduceras. 3.1 Framtida dagvattenflöden På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom respektive delområde beräknats enligt Svenskt Vattens publikaiton P104 för regn med 10 års återkomsttid. I samband med exploateringen bedöms regnets dimensionerande varaktighet reduceras till 10 min då andelen hårdgjorda ytor förväntas öka kraftigt. Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 274 l/s, ha för ett 10-årsregn. Vid flödesberäkningarna har avrinningskoefficienter ansatts till 0,5 för hela området, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar industriområden. Av tabell 2 framgår beräknade dagvattenflöden utan fördröjning efter exploatering. Tabell 2. Beräknade framtida flöden utan fördröjning Delområde Areal (ha)* Q expl (l/s) A 1,3 340 B 1,2 330 C 1,5 400 D 1,0 260 E 1,9 520 F 7, G 7, H 3,5 5, I 4,6 670 Summa 29,5 31, * Avser endast den del av respektive område som omfattas av planområdet

12 12 (30) Således förväntas det totala dagvattenflödet från planområdet öka med ca l/s vid ett 10-årsregn, i samband med planerad exploatering, varför utjämning av dagvatten erfordras. Genom att reducera andelen hårdgjorda ytor, t.ex. genom att välja genomsläppliga beläggningar framför asfalterade ytor, kan det ofördröjda flödet reduceras. I samråd med beställaren föreslås fastighetsägare i området åläggas att fördröja ett dagvattenflöde motsvarande ett 2-årsregn inom respektive fastighet. Erforderliga magasinsvolymer inom allmän platsmark, för att fördröja det återstående framtida dagvattenflödet, efter fördröjning inom tomtmark, till att motsvara befintligt maxflöde, har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 och presenteras i tabell 3. Av tabellen framgår även den dimensionerande varaktigheten, t dim, för respektive avrinningsområde. Tabell 3. Erforderliga magasinsvolymer Delområde Q bef (l/s) Q expl * (l/s) V mag (m 3 ) t dim (min) A B C D E F G H I ** Summa * Avser flöde efter fördröjning inom tomtmark motsvarande 2-årsregn ** Ingen fördröjning inom vägområdet 3.2 Höjdsättning Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten skall kunna erhållas.

13 13 (30) Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,3 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Det skall även tillses att marken ges ordentlig lutning ut från byggnader i området. Närmast en byggnad, ca 3 m, bör marken ges en lutning om ca 1:20. Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Vid ett sådant scenario föreslås höjdsättningen tillåta ytlig avledning av dagvatten till öppna vattendrag samt föreslagna dammar. Vid höjdsättning skall hänsyn tas till rådande geotekniska förhållanden. 3.3 Hantering av dräneringsvatten Som tidigare beskrivits, förekommer yt- och grundvatten med mycket högt järninnehåll i området. För att undvika att järnet bildar fällningar och slam som riskerar sätta igen dräneringsledningar, föreslås dräneringsledningar anläggas dämda enligt principskiss som redovisas i figur 4. Genom att dräneringsledningar anläggs dämda och således alltid är vattenfyllda, kommer det järnhaltiga vattnet inte i kontakt med luftens syre, vilket erfordras för att fällningar skall bildas. Figur 4. Principskiss av föreslagen utformning med dämd dräneringsledning

14 14 (30) 3.4 Fastighetsägares ansvar Fördröjning av dagvatten föreslås företrädesvis ske på allmän platsmark och andra ytor som är tillgängliga utanför kvartermark. För att reducera belastningen på dessa gemensamma utjämningsmagasin, kan dock krav beträffande fördröjning inom kvartersmark ställas på fastighetetsägare. Med en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och huvudman för VA underlättas uppföljning vid eventuella uppkomna brister i systemet för dagvattenhantering. Enligt ovan föreslås fastighetsägare i området åläggas att fördröja ett dagvattenflöde motsvarande ett 2-årsregn inom respektive fastighet. Resterande behov av flödesutjämning, för att tillse att framtida maxflöde i samband med ett 10-årsregn inte överstiger befintligt maxflöde, föreslås tillgodoses i gemensamma dagvattendammar. Utgående dagvattenflöde från en fastighet föreslås regleras genom att ställa krav på fastighetsägaren att fördröja dagvatten som motsvarar en viss mängd nederbörd på de inom fastigheten anslutna hårdgjorda ytorna. För att tillse att fördröjning av dagvatten inom respektive fastighet ungefärligen motsvarar ett 2-årsregn, enligt ovan, föreslås följande krav ställas på fastighetsägare inom området: Fastighetsägaren skall tillse att en volym motsvarande 10 mm nederbörd på samtliga anslutna hårdgjorda ytor finns tillgänglig för fördröjning av dagvatten inom fastigheten. För tydlighets skull föreslås hårdgjorda tak och asfalterade ytor i sammanhanget anses vara helt hårdgjorda, medan övriga ytor kan antas inte vara hårdgjorda. Att kravet efterlevs kontrolleras lämpligen i bygglovsskedet. Nedan följer ett räkneexempel på hur den effektiva volymen för utjämning av dagvattenflöde inom en fastighet kan beräknas, i enlighet med ovan formulerat krav. Fastighetens totala area: m 2 Takytor: m 2 Asfalterade ytor (parkering, inlastning etc.): m 2 Övriga ytor (ej hårdgjort): m 2 Sammanlagd hårdgjord yta: m m 2 = m 2 Erforderlig magasinsvolym: 0,01 m m 2 = 30 m 3

15 15 (30) 3.5 Exempel på system för dagvattenhantering Nedan följer exempel på åtgärder som kan implementeras för att fördröja, rena och avleda dagvatten inom utredningsområdet. Systemet för dagvattenhantering, efter fördröjning inom tomtmark, föreslås huvudsakligen utgöras av diken och dammar, vilket illustreras i figur 5. Figur 5. Illustration på hur föreslagna dagvattendiken och dammar kan utformas Dagvattendammar Dagvattendammar kan med fördel anläggas på flera platser inom utredningsområdet, se bilaga 2. Placeringen som redovisas är ungefärlig och föreslås fastställas i samband med detaljprojektering. Läget för damm 6 och 7 bör anpassas till en högspänningskabel som kommer att omförläggas i anslutning till planområdesgränsen. Vidare föreslås dammar förses med strypta eller reglerade utlopp, vilket gör att det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till en damm har minskat töms dammen successivt. En dagvattendamm kan utformas som våt eller torr beroende på om det är önskvärt med en ständigt synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt än torra dammar. I figur 6 visas ett exempel på en våt dagvattendamm.

16 16 (30) Figur 6. Dagvattendamm i Kristineslätt, Falkenberg Inom det aktuella utredningsområdet föreslås våta dammar anläggas med principiell utformning enligt figur 7. För att säkerställa att dammarna ständigt har synliga vattenspeglar, föreslås botten av dammarna utformas tät med exempelvis gummiduk eller tät lera. Vidare föreslås dammarna enligt ovan dimensioneras för ett flöde som uppkommer i samband med regn med återkomsttiden 10 år, efter fördröjning inom tomtmark motsvarande ett 2-årsregn. Det utgående flödet från dammen föreslås inte överstiga befintlig avrinning från avrinningsområdet. Figur 7. Visualisering av regleringsvolym och våtvolym i dagvattendamm samt grundzonen i strandlinjen

17 17 (30) Dimensioneringsdata för de föreslagna dagvattendammarna framgår av tabell 4. Noteras skall att dammarna 6 samt 7, se bilaga 2, enbart föreslås utformas för ökad tröghet i dagvattensystemet, varför ingen utjämning normalt sker i dessa dammar. Således erfordras ingen reglervolym i dammarna 6 samt 7. Vidare skall även noteras att dagvatten från delar av vägområdet för RV 26 föreslås avledas till damm 8. Därmed bör samråd ske med Trafikverket, som är väghållare för RV 26, för att komma överens om ansvarsförhållanden avseende dammen. Tabell 4. Dimensioneringsdata för föreslagna dagvattendammar, se bilaga 2 Benämning Effektiv yta Inkommande Utgående Delområden som som avleds till flöde flöde avrinner till dammen dammen (ha) (l/s) (l/s) Damm 1 Område A 0, Damm 2 Område B, Naturmark 10, Damm 3 Område E, Våtmark, 11, Naturmark Damm 4 Del av område F 2, Damm 5 Del av område F, Del av område G 2, Damm 6 Vidaregående flöde från damm Damm 7 Vidaregående flöde från damm Damm 8 Del av område G, Del av område H, Del av område I, 1, Vidaregående flöde från damm 9 Damm 9 Del av område H 1, Dimensionering av regleringsvolym är utförd enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dimensionering av våtvolym för att erhålla god reningseffekt i dammen är utförd enligt Stormwater Ponds for Pollution Reduction av Pettersson (1999). Dimensioneringsresultatet framgår av tabell 5.

18 18 (30) Tabell 5. Resultat från dimensionering av föreslagna dagvattendammar Benämning Erforderlig reglervolym, V r (m 3 ) Föreslaget djup * d tot (d r +d b ) (m) Tillgänglig area ** (m 2 ) Damm ,8 (0,2 + 0,6) 700 Damm ,8 (0,2 + 0,6) Damm ,0 (0,2 + 0,8) Damm ,0 (0,5 + 0,5) Damm ,0 (0,6 + 0,4) Damm 6-0,6 (0 + 0,6) 350 Damm 7-0,6 (0 + 0,6) Damm ,0 (0,2 + 0,8) Damm ,8 (0,2 + 0,6) * d tot totalt djup i dammen reglervolymens djup d r d b våtvolymens djup ** Baserat på bedömning av lämplig placering med avseende på föreslagen disponering av markytor i området samt rimlig utbredning Enligt ovan bedöms delområde E vara olämpligt för planerad exploatering, eftersom marken i området ofta är mycket blöt. Om delområde E inte exploateras, reduceras den effektiva yta som belastar damm 3 och följaktligen det inkommande flödet, varför den föreslagna reglervolymen i damm 3 kan reduceras. Reningseffekten hos en damm föranleds av sedimentering av partikelbundna föroreningar. Enligt doktorsavhandlingen vid Chalmers tekniska högskola Stormwater Ponds for Pollution Reduction av Pettersson (1999), som sammanfattas i VAV-NYTT 1/2000, är det viktigt att dammens volym är tillräcklig för att avskilja huvuddelen av de partikelbundna föroreningarna. Mer än 90 % av den årliga föroreningsavskiljningen sker mellan regntillfällena och dammens volym måste därför vara tillräcklig för att ta hand om dagvattenvolymerna. Därmed är dammens utformning avgörande för en god reningsförmåga. Pettersson menar att avskiljningskapaciteten i en damm styrs i stor grad av dammens specifika yta. Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m 2 ) per avrinningsområdets effektiva area (ha). Optimal avskiljningskapacitet uppnås då dammens specifika yta uppgår till omkring 250 m 2 /ha. En ökning av dammens specifika yta därutöver bidrar endast till en marginell ökning av avskiljningskapaciteten.

19 19 (30) Vidare är även dammens längd-breddförhållande en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett längd-breddförhållande över 3:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det ger en jämnare hastighetsfördelning. Vidare föreslås dammar i området förses med dämda utloppsanordningar, så att eventuella lättflyktiga föroreningar, t.ex. olja, kan ansamlas i dammen och således ej nå recipient. Utlopp bör även förses med en avstängningsanordning. För att tillse att vattennivån i dammen inte stiger för högt, så dämning av uppströms dagvattensystem riskeras inträffa, bör utloppsanordningarna förses med bräddfunktion. I tabell 6 redovisas beräknade vattenståndsökningar i samband med 100-årsregn med en varaktighet om 10 min. Angivna värden syftar till den höjning av vattenståndet i respektive damm som sker utöver reglervolymens maxnivå, vilken är dimensionerad för ett 10-årsregn. Tabell 6. Beräknade ökningar av vattenstånd i samband med 100-årsflöde Benämning Vattenståndsökning (m) Damm 1 0,2 Damm 2 0,3 Damm 3 0,2 Damm 4 0,7 Damm 5 0,5 Damm 6 - Damm 7 - Damm 8 0,2 Damm 9 0,2 Föreslagen utformning innebär att samtliga dagvattendammar i området alltid har synliga vattenytor. Regleringsvolymerna utnyttjas normalt sett inte förrän tillflöde till dammarna sker. Förhållandet mellan ingående och utgående dagvattenflöde avgör storleken på regleringsvolymen i respektive damm. Släntlutningar har ansatts enligt vad som anges i bilaga 2, men föreslås fastställas i senare skede med hänsyn till geotekniska förhållanden samt skötsel- och säkerhetsaspekter.

20 20 (30) Utformning Dammarna föreslås utformas med mjuka strandlinjer och rundade släntkrön. En böljande strandlinje ger variation och låter dessutom vattnet färdas en längre väg och med olika hastighet, vilket bidrar till reningseffekten. Slänternas lutning kan variera men hålls företrädelsevis mellan 1:5 och 1:8. Längs dammarnas strandlinje föreslås att en grundzon skapas, dels för att öka säkerheten och dels för att skapa en lämplig yta för inplantering av växter, se figur 7. Dammarnas slänter bör förses med lämpligt erosionsskydd, t.ex. kokosmatta. Damm nr 9, enligt bilaga 2, är tänkt att anläggas alldeles invid den naturliga slänten och därmed ges brantare slänter längs denna sida. Damm 8, enligt bilaga 2, är den största dammen och centralt belägen i området. Här föreslås att en stig anläggs längs strandkanten och över dammen på det smalaste stället via en spång, se exempel i figur 8. Eventuellt kan det här kompletteras med en sittplats i ett soligt läge. Stigen kan sedan ledas vidare via släppet med diket och knytas ihop med befintligt stigsystem i intilliggande skogsområde. Se bilaga 3. Figur 8. Spång över damm

21 21 (30) På utvalda och synliga platser längs strandlinjen kan stora naturstenar placeras och vegetation kan etableras med hjälp av strandmattor med perenner. I dammarnas grundzoner planteras våtmarksväxter in i grupper och stråk. Dessa växter har en viktig funktion för reningen av dagvattnet. Viktigt är dock att inte plantera in invasiva växter som riskerar att sprida sig och orsaka en alltför snabb igenväxning. För att så snart som möjligt få ett naturligt utseende på dammar och stränder kan man vid anläggandet spara det befintliga fältskiktet och använda det som täckning av den övre delen av strandkanten. På så sätt utnyttjar man den naturliga fröbanken. I övrigt besås slänterna förslagsvis med fukttålig ängsfröblandning. På de ställen där den befintliga naturen är tänkt att sparas invid dammarna iakttas särskild försiktighet vid anläggning så att inte närstående träd skadas. På lämpliga ställen kan återplantering av träd och buskar göras längs dammens släntkrön. Val av växter ska då göras utifrån vilka arter som naturligt finns i området och som klarar fuktiga markförhållanden. För att säkerställa att skötsel av dammarna kan ske på ett bra sätt är det viktigt att i projekteringen av anläggningen tänka på arbetsvägar fram till varje damm. Denna arbetsväg kan även tas tillvara som gångväg för rekreation Öppna dagvattendiken För att öka rekreationsvärdet, miljöprofilen och främja flexibiliteten i områdets dagvattenhantering, föreslås dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt avledas i öppna diken längs vägarna, samt i öppningar mellan kvarter, se bilaga 2. Dikena föreslås utformas så att maximal fördröjning uppnås, genom meandring, överfall och bromsande åtgärder, se figur Figur 9. Meandrande dike nedanför Ephoria, Hyllie i Malmö

22 031371\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\norra ryd oc 22 (30) Figur 10. Dagvattendike med fördröjning i Kronsberg, Tyskland Figur 11. Dagvattendike med fördröjning i Österäng, Kristianstad Fördelen med föreslagna diken är att dagvattnet till viss del renas samt att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att dikena kan vara relativt ytkrävande. Meningen är att dikena skall fungera som transportsystem såväl som för magasinering av dagvattnet. Dikena kan förses med strypt utlopp för att det vidaregående flödet skall begränsas. De öppna dikena föreslås få ett meandrande lopp och varieras i bredd. Diket omges av en översvämningszon där vatten kan tillåtas stiga upp vid höga flöden. En djupare fåra i mitten gör att det även i torrare perioder alltid finns rinnande vatten i diket, se figur 12.

23 23 (30) Figur 12. Typskiss, öppet dike Partier med natursten kan användas för att skapa fördämningar och forsande vatten, företrädelsevis efter de breddade partierna, se exempel i figur 10 och 11. Där dikena är väl synliga t.ex. vid korsande gator kan blommande perenner etableras med hjälp av strandmattor eller pluggplantor, se exempel i figur 13. Figur 13. Dagvattendike med blommande perenner, Linköping

24 24 (30) Åtgärder på kvartersmark Enligt ovan kan ökningen av avrinning från området begränsas genom lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Nedan ges exempel på åtgärder som kan implementeras inom kvartersmark för att fördröja och rena dagvatten. Gröna tak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak, se figur 14. Figur 14. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak. Vidare kan gröna tak motiveras med reducerade uppvärmningskostnader, då vegetationsskiktet har en isolerande funktion.

25 25 (30) Genomsläppliga beläggningar För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 15. I figur 15 visas även en mindre gångstig utformad med gräs och ett fåtal gångplattor. Figur 15. Ytor med hålsten av betong samt gångstig med gräs och gångplattor Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar. Kassettmagasin Fördröjningsmagasin kan bestå av s.k. dagvattenkassetter, se figur 16. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har en våtvolym om ca 96 % av den totala volymen, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större.

26 26 (30) Figur 16. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) Vid höga grundvattennivåer, vilket förekommer inom utredningsområdet, föreslås kassettmagasin inneslutas i täta höljen av t.ex. gummiduk eller tät lera. Således hålls grundvatten borta från magasinen, så att magasinens volym helt kan användas till fördröjning av dagvatten. Träd Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdagvatten. För att öka förutsättningarna för utjämning av dagvatten och skapa bättre förutsättningar för trädens rotsystem att utvecklas, föreslås träd planteras i s.k. skelettjord. På eventuella platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt, och rötter kan orsaka problem i form av rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad samkross anläggas mellan växtbädden och ledningsgraven.

27 27 (30) Skötsel För att de öppna dagvattenlösningarna ska bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar och dessutom fortsättningsvis utgöra estetiska kvalitéer i området så krävs kontinuerlig skötsel. Som en anvisning om vilken skötselnivå man ska räkna med ges här en lista på skötselåtgärder som kan bli aktuella. En detaljerad skötselplan bör tas fram i projekteringsskedet. Vår och höst: Rensa galler vid dammarnas in- och utlopp Kontrollera att in- och utlopp fungerar Kontrollera att utloppsbrunnar fungerar Kontrollera och ev rensa diken Rensa bort skräp, grenar etc i och runt dammar Kontrollera och åtgärda ev. erosionsskador Sensommar/tidig höst: Slå grässlänterna runt dammar och diken Efter höga vattenflöden: Kontrollera dammarnas in- och utlopp Kontrollera diken Vart 3:e år eller vid behov: Sedimentprovtagning Slamsugning av sandfång i utloppsbrunnar Avlägsna ev. vattenvegetation som breder ut sig Borttagning av ev. sly Vart 10:e år: Sedimentupptagning Innan sedimentupptagning sker måste provtagning av sedimentet ske. Provsvaren får sedan avgöra hur sedimentet ska tas omhand. Sedimentupptagning och tömning av vatten i dammar måste ske vid torr väderlek och vid lämplig tidpunkt med hänsyn till djurlivet.

28 28 (30) 4 Slutsats Sammanfattningsvis kan sägas att marken i det aktuella utredningsområdet på många håll är mycket blöt, vilket ställer höga krav på system för dagvattenhantering. I delområde E, i den sydvästra delen av utredningsområdet, bedöms marken vara så blöt att planerad exploatering försvåras avsevärt och därmed föreslås utredas vidare med avseende på geotekniska aspekter m.m. Fastighetsägare i området föreslås ombesörja utjämning av dagvattenflöden inom respektive fastighet motsvarande ett 2-årsregn. Därutöver föreslås fördröjning av dagvatten ske i gemensamma dagvattendammar, för att tillse att utgående flöden från området inte överstiger befintligt maxflöde i samband med ett 10-årsregn. Samtliga delar av föreslagna dagvattensystem skall dimensioneras med avseende på ett 10-årsregn. Höjdsättningen av marken i området bör dock möjliggöra ytledes avledning av dagvatten om systemens maxkapacitet överskrids i samband med extrem nederbörd. Då det i dagsläget råder osäkerhet kring vilket typ av verksamhet som kommer att finnas i området, är det för tidigt att fastslå krav på rening av dagvatten. Föreslagna dammar kommer, med rätt utformning, att ge upphov till sedimentation av partiklar och avskiljning av olja m.m. Dock kan det sannolikt bli aktuellt att ställa krav på fastighetsägare i området att ombesörja ytterligare rening, t.ex. oljeavskiljning, inom tomtmark, beroende på vilken typ av verksamhet som respektive fastighet inhyser. Med hjälp av ovan beskrivna föreslagna system bedöms en god dagvattenhantering kunna fås till stånd i Norra Ryd. De öppna lösningarna ger en god flexibilitet vid varierande flöden i samband med såväl torrperioder som kraftig nederbörd. Slutlig dimensionering, placering och utformning av föreslagna åtgärder föreslås utföras i detaljprojekteringsskedet. Norconsult AB Mark och Vatten Herman Andersson Katrine Hermansson

29 29 (30) Referenser BGAB (2011) Norra Ryds Verksamhetsområde, Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Dat Skövde: BGAB, Bygg- och Geokonsult AB Hallin, S (1945) Handlingar angående Trädgårdens dikningsföretag av år 1945 i Ryds socken av Skaraborgs län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av Sven Hallin, Statens lantbruksingenjör. Akt nr. R-E1a-1110 samt R-E1b Mariestad: Länsstyrelsen i Västra Götaland Pettersson, T. (1999) Stormwater Ponds for Pollution Reduction. Doktorsavhandling nr. 14, Inst. För VA-teknik. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola Svenskt Vatten. (2004) Publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Stockholm: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Solna: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering; Råd vid planering och utformning. Solna: Svenskt Vatten AB Vegtech. (2013) Fotogalleri

30 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

31 Beteckningar Bilaga 1 Utredningsområdesgräns JKG Befintligt dikningsföretag Befintligt dike/vattendrag JKG JKG JKG Blött? Befintliga dagvattensystem kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

32 ² ² Beteckningar Bilaga 2 ³ ³ JKG ³ ³ Utredningsområdesgräns Befintligt dikningsföretag A ² F JKG Befintligt dike/vattendrag Befintlig våtmark/blött område ³ ² Föreslagen dagvattendamm ³ NATUR ³ ³ ² Avgränsning mot kvartersmark B C D JKG ³ G ² JKG ³ ² JKG NATUR Blött? ³ ³ ² E ³ ³ I H ² ³ Lägen och utbredning av markerade blöta områden och våtmarksområden är ungefärliga och baseras på iakttagelser i fält november 2011 ³ Föreslagen dagvattenhantering kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

33 Bilaga 3 Beteckningar Föreslagen dagvattendamm Föreslaget dagvattendike Befintligt dike/vattendrag Sparad natur Stig KG K G Vattnet leds i öppna bäckar till mindre dammar utanför området innan det släpps i befintlig bäckfåra. JKG JKG JK KG JKG G Befintlig natur sparas längs höjdryggen. Områdets största damm utformas med en avsmalning där en stig kan ledas över en spång. Stigen leds via dikessläppet in i omgivande skogsområde. Sittplatser kan anordnas i söderläge. Befintlig natur sparas på höjden och i Utformning av dagvattensystem kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Toftenäs 1:67 "Kollung" VA- och dagvattenutredning

Toftenäs 1:67 Kollung VA- och dagvattenutredning Beställare: Tjörns kommun 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Hulthén Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 104 06 72 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\06\1040672\5

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 103 25 75 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Åsa centrum, dagvattenutredning

Åsa centrum, dagvattenutredning ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Åsa centrum, dagvattenutredning Göteborg 2015-01-20 v:\45\14\1320010852\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer