Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan"

Transkript

1

2 Beställare: Skövde Kommun Box Skövde Beställarens representant: Gunnar Hägg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box Göteborg Herman Andersson Katrine Hermansson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\13\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\norra ryd Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (30) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig dagvattenhantering Befintliga dagvattenflöden Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Höjdsättning Hantering av dräneringsvatten Fastighetsägares ansvar Exempel på system för dagvattenhantering Dagvattendammar Öppna dagvattendiken Åtgärder på kvartersmark Skötsel Slutsats Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Befintliga dagvattensystem Föreslagen dagvattenhantering Utformning av dagvattensystem

4 4 (30) 1 Orientering På uppdrag av Skövde kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplaner för industri- och handelsändamål vid Norra Ryd, Skövde kommun. Skövde kommun ämnar, i enlighet med ÖP 2025, upprätta två detaljplaner för verksamhetsområden i Norra Ryd. Planområdena, som är belägna på östra sidan om RV 26, skall ges en flexibel struktur så att etapputbyggnad och alternativa huvudinfarter kan tillämpas. I första hand planeras områdena inhysa logistikverksamhet. Planerad exploatering omfattar även en ny anslutning till RV 26, som enligt nu gällande förslag skall utformas som en planskild trafikplats. I ett senare skede planeras även exploatering väster om vägen. Totalt omfattar utredningsområdet ca 100 ha. Utredningsområdets läge framgår av figur 1. Figur 1. Av rödmarkeringen framgår utredningsområdets läge ungefärligen Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark, som i norr övergår i ängsmark. Området inhyser även befintlig bebyggelse i form av industrier samt bostadsfastigheter i dess norra del.

5 5 (30) Föreliggande PM syftar till att redogöra för befintliga dagvattenförhållanden inom utredningsområdet och i dess närhet, samt presentera principförslag på åtgärder som kan implementeras för att få till stånd erforderlig fördröjning, rening och avledning av dagvatten. För att föreslagna system för dagvattenhantering skall utgöra en tillgång i området, med avseende på såväl funktion som estetik, presenteras även översiktliga gestaltningsförslag för föreslagna åtgärder samt angränsande mark. Under utarbetandet av föreliggande dagvattenutredning har samråd skett med kommunekologen i Skövde kommun, för att anpassa föreslagna åtgärder till skyddsvärd natur m.m. i området.

6 6 (30) 2 Befintlig dagvattenhantering För att erhålla en så bra bild som möjligt av områdets befintliga dagvattenförhållanden har tillhandahållet ritningsmaterial studerats och en översiktlig inventering i fält genomförts. Inventeringen genomfördes den 22 november 2013 tillsammans med Gunnar Hägg, Tekniska förvaltningen, Skövde kommun. Vid inventeringstillfället var det i området mycket blött, med vatten stående över markytan på flera platser, vilket exemplifieras i figur 2. Inom området samt i dess närhet lever bävrar, vilka kan anlägga dämmen. Befintliga dagvattensystem beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 1. Figur 2. Blött område i den östra delen av utredningsområdet Generellt avrinner dagvatten inom området norrut, via system av diken och bäckar samt markledes. RV 26 utgör en vattendelare, och området som är belägen väster om vägen avrinner norrut via en bäck i väster medan området öster om densamma avrinner via en bäck öster om området. Dagvatten från vägområdet för RV 26 omhändertas i diken utmed vägen och avrinner norrut för att så småningom ansluta till den västra bäcken, där denna passerar under vägen ca 500 m norr om utredningsområdet.

7 7 (30) En översiktlig geoteknisk undersökning (BGAB, 2011) har genomförts för Norra Ryds verksamhetsområde, d.v.s. den del av utredningsområdet som är belägen öster om RV 26. Enligt undersökningen utgörs jordlagren i området under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord av sand som delvis underlagras av finsediment och vilar på förmodad fast botten, troligen morän, block eller sten. Inom delar av området uppges ytskikt av torv förekomma, men företrädesvis utgörs ytskiktet av ett 0,1 0,3 m tjockt lager av mullhaltig sandig silt med inslag av mull som utgör vegetationstäcke. Vidare anges i den geotekniska undersökningen (BGAB, 2011) att grundvattnets strömningsriktning bedöms följa topografin i området. Grundvattenytan har vid provtagning med grundvattenrör samt skruvborr påträffas på djup mellan 0 m och 1,8 m under markytan. Företrädesvis uppmättes den fria grundvattenytan på ett djup om ca 1 m under markytan. Med hänsyn till jordens höga finjordshalt samt höga grundvattennivåer bedöms möjligheterna till infiltration av dagvatten vara starkt begränsade i områdets norra delar. I de högre belägna delarna av området, där friktionsjorden är djupare samt djupet till grundvattenytan är större, bedöms dock infiltration vara möjligt. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns ett markavvattningsföretag i utredningsområdets östra del, se bilaga 1 samt figur 3 (Hallin 1945). Markavvattningsföretaget har funnits sedan 1945 och benämns Trädgårdens dikningsföretag av år 1945.

8 8 (30) Figur 3. Översiktskarta med Trädgårdens dikningsföretag av år 1945 markerat I området förekommer yt- och grundvatten med mycket högt järninnehåll, vilket var påtagligt vid inventeringstillfället. Järnet färgar vattnet rostbrunt och kan bilda fällningar och slam som riskerar sätta igen dräneringsledningar, vilket är ett förekommande problem i andra delar av Skövde kommun. Enligt uppgift från beställaren finns det möjlighet att använda gjutsand för uppfyllnad av marken i området. Massorna innehåller dock tungmetaller, varför det kan bli aktuellt att i så fall kapsla in gjutsanden med hjälp av tät lera eller liknande, för att förhindra urlakning och följaktligen reducera miljöpåverkan.

9 9 (30) 2.1 Befintliga dagvattenflöden För beräkning av befintliga dagvattenflöden har utredningsområdet delats in i åtta delområden, vilka illustreras i bilaga 2. Dagvatten från avrinningsområde A t.o.m. E avrinner norrut mot den befintliga bäcken väster om RV 26, medan dagvatten från område E t.o.m. H avrinner åt nordost, till den befintliga bäcken i öster. Delområde I utgörs av vägområdet för RV 26, som enligt ovan avrinner norrut mot den västra bäcken. Avrinningen från respektive delområde har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P104. Den dimensionerande varaktigheten har bedömts variera mellan 30 min, vilket ämnar motsvara rinntiden genom respektive delområde. Regnintensiteten för ett regn med varaktigheten 30 min och en återkomsttid om 10 år har beräknats uppgå till ca 116 l/s, ha. Motsvarande regnintensitet för ett regn med varaktigheten 60 min har beräknats uppgå till 71 l/s, ha. Avrinningen från respektive delområde redovisas i tabell 1. Vid beräkningarna har en avrinningskoefficient om 0,1 antagits, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. Tabell 1. Beräknade befintliga dagvattenflöden Delområde Areal (ha)* Q bef (l/s) A 2,5 30 B 2,4 30 C 2,9 35 D 1,9 20 E 3,8 45 F 15,0 105 G 14,0 100 H I 2,6 320 Summa 52,1 56, * Avser endast den del av respektive område som omfattas av planerad bebyggelse

10 10 (30) 3 Föreslagen dagvattenhantering Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen, och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera belastningen på närliggande vattendrag, föreslås utjämning av dagvatten. Fördröjningsanordningar föreslås anläggas för utjämning av dagvatten så att utgående dagvattenflöden från planområdet efter exploatering inte överstiger befintliga maxflöden. Vidare sker avrinning av dagvatten i relativt stor omfattning från omgivande markytor genom det område som planeras bebyggas, vilket beskrivs ovan. Bebyggelsen i området måste planeras efter dessa flöden, så att vattenvägarna och dagvattenavrinningen inte orsakar skada och olägenheter. För att få till stånd en flexibel och säker dagvattenhantering förordas öppna system med diken etc. framför ledningar och kulvertar i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattensystem föreslås, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P104, dimensioneras med avseende på ett 10-årsregn med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar. Nedan presenteras föreslagna åtgärder för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering inom planområdet samt dimensioneringsförutsättningar. Föreslagna system illustreras även i bilaga 2. Genom föreslagna åtgärder minimeras påverkan på nedströms belägna vattendrag. Eftersom dagvatten föreslås fördröjas så att framtida flöde inte skall vara större än befintligt maxflöde, bedöms påverkan vara försumbar. Viktigt är att placering av fördröjningsanläggningar och system för avledning av dagvatten från utredningsområdet samt angränsande markytor ägnas stor omsorg, då marken i stora delar av området redan i dagsläget ofta är blöt. Inom delområde E bedöms vatten vara så blöt att det försvårar byggnation, varför planerad exploatering kräver stora insatser i form av exempelvis uppfyllnad, dränering samt bortledande av vatten. Vilka åtgärder som erfordras för att möjliggöra planerad exploatering inom delområde E samt lämpligt läge för den planerade vägen föreslås utredas vidare, med avseende på geotekniska förhållanden m.m.

11 11 (30) Fortsättningsvis i föreliggande PM förutsätts emellertid delområde E exploateras enligt tillhandahållet underlagsmaterial. Om exploateringen reduceras i omfattning eller inte blir aktuell kan reglervolymen i den föreslagna dagvattendamm som benämns damm 3 reduceras. 3.1 Framtida dagvattenflöden På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom respektive delområde beräknats enligt Svenskt Vattens publikaiton P104 för regn med 10 års återkomsttid. I samband med exploateringen bedöms regnets dimensionerande varaktighet reduceras till 10 min då andelen hårdgjorda ytor förväntas öka kraftigt. Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 274 l/s, ha för ett 10-årsregn. Vid flödesberäkningarna har avrinningskoefficienter ansatts till 0,5 för hela området, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar industriområden. Av tabell 2 framgår beräknade dagvattenflöden utan fördröjning efter exploatering. Tabell 2. Beräknade framtida flöden utan fördröjning Delområde Areal (ha)* Q expl (l/s) A 1,3 340 B 1,2 330 C 1,5 400 D 1,0 260 E 1,9 520 F 7, G 7, H 3,5 5, I 4,6 670 Summa 29,5 31, * Avser endast den del av respektive område som omfattas av planområdet

12 12 (30) Således förväntas det totala dagvattenflödet från planområdet öka med ca l/s vid ett 10-årsregn, i samband med planerad exploatering, varför utjämning av dagvatten erfordras. Genom att reducera andelen hårdgjorda ytor, t.ex. genom att välja genomsläppliga beläggningar framför asfalterade ytor, kan det ofördröjda flödet reduceras. I samråd med beställaren föreslås fastighetsägare i området åläggas att fördröja ett dagvattenflöde motsvarande ett 2-årsregn inom respektive fastighet. Erforderliga magasinsvolymer inom allmän platsmark, för att fördröja det återstående framtida dagvattenflödet, efter fördröjning inom tomtmark, till att motsvara befintligt maxflöde, har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 och presenteras i tabell 3. Av tabellen framgår även den dimensionerande varaktigheten, t dim, för respektive avrinningsområde. Tabell 3. Erforderliga magasinsvolymer Delområde Q bef (l/s) Q expl * (l/s) V mag (m 3 ) t dim (min) A B C D E F G H I ** Summa * Avser flöde efter fördröjning inom tomtmark motsvarande 2-årsregn ** Ingen fördröjning inom vägområdet 3.2 Höjdsättning Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten skall kunna erhållas.

13 13 (30) Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,3 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Det skall även tillses att marken ges ordentlig lutning ut från byggnader i området. Närmast en byggnad, ca 3 m, bör marken ges en lutning om ca 1:20. Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Vid ett sådant scenario föreslås höjdsättningen tillåta ytlig avledning av dagvatten till öppna vattendrag samt föreslagna dammar. Vid höjdsättning skall hänsyn tas till rådande geotekniska förhållanden. 3.3 Hantering av dräneringsvatten Som tidigare beskrivits, förekommer yt- och grundvatten med mycket högt järninnehåll i området. För att undvika att järnet bildar fällningar och slam som riskerar sätta igen dräneringsledningar, föreslås dräneringsledningar anläggas dämda enligt principskiss som redovisas i figur 4. Genom att dräneringsledningar anläggs dämda och således alltid är vattenfyllda, kommer det järnhaltiga vattnet inte i kontakt med luftens syre, vilket erfordras för att fällningar skall bildas. Figur 4. Principskiss av föreslagen utformning med dämd dräneringsledning

14 14 (30) 3.4 Fastighetsägares ansvar Fördröjning av dagvatten föreslås företrädesvis ske på allmän platsmark och andra ytor som är tillgängliga utanför kvartermark. För att reducera belastningen på dessa gemensamma utjämningsmagasin, kan dock krav beträffande fördröjning inom kvartersmark ställas på fastighetetsägare. Med en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och huvudman för VA underlättas uppföljning vid eventuella uppkomna brister i systemet för dagvattenhantering. Enligt ovan föreslås fastighetsägare i området åläggas att fördröja ett dagvattenflöde motsvarande ett 2-årsregn inom respektive fastighet. Resterande behov av flödesutjämning, för att tillse att framtida maxflöde i samband med ett 10-årsregn inte överstiger befintligt maxflöde, föreslås tillgodoses i gemensamma dagvattendammar. Utgående dagvattenflöde från en fastighet föreslås regleras genom att ställa krav på fastighetsägaren att fördröja dagvatten som motsvarar en viss mängd nederbörd på de inom fastigheten anslutna hårdgjorda ytorna. För att tillse att fördröjning av dagvatten inom respektive fastighet ungefärligen motsvarar ett 2-årsregn, enligt ovan, föreslås följande krav ställas på fastighetsägare inom området: Fastighetsägaren skall tillse att en volym motsvarande 10 mm nederbörd på samtliga anslutna hårdgjorda ytor finns tillgänglig för fördröjning av dagvatten inom fastigheten. För tydlighets skull föreslås hårdgjorda tak och asfalterade ytor i sammanhanget anses vara helt hårdgjorda, medan övriga ytor kan antas inte vara hårdgjorda. Att kravet efterlevs kontrolleras lämpligen i bygglovsskedet. Nedan följer ett räkneexempel på hur den effektiva volymen för utjämning av dagvattenflöde inom en fastighet kan beräknas, i enlighet med ovan formulerat krav. Fastighetens totala area: m 2 Takytor: m 2 Asfalterade ytor (parkering, inlastning etc.): m 2 Övriga ytor (ej hårdgjort): m 2 Sammanlagd hårdgjord yta: m m 2 = m 2 Erforderlig magasinsvolym: 0,01 m m 2 = 30 m 3

15 15 (30) 3.5 Exempel på system för dagvattenhantering Nedan följer exempel på åtgärder som kan implementeras för att fördröja, rena och avleda dagvatten inom utredningsområdet. Systemet för dagvattenhantering, efter fördröjning inom tomtmark, föreslås huvudsakligen utgöras av diken och dammar, vilket illustreras i figur 5. Figur 5. Illustration på hur föreslagna dagvattendiken och dammar kan utformas Dagvattendammar Dagvattendammar kan med fördel anläggas på flera platser inom utredningsområdet, se bilaga 2. Placeringen som redovisas är ungefärlig och föreslås fastställas i samband med detaljprojektering. Läget för damm 6 och 7 bör anpassas till en högspänningskabel som kommer att omförläggas i anslutning till planområdesgränsen. Vidare föreslås dammar förses med strypta eller reglerade utlopp, vilket gör att det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till en damm har minskat töms dammen successivt. En dagvattendamm kan utformas som våt eller torr beroende på om det är önskvärt med en ständigt synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt än torra dammar. I figur 6 visas ett exempel på en våt dagvattendamm.

16 16 (30) Figur 6. Dagvattendamm i Kristineslätt, Falkenberg Inom det aktuella utredningsområdet föreslås våta dammar anläggas med principiell utformning enligt figur 7. För att säkerställa att dammarna ständigt har synliga vattenspeglar, föreslås botten av dammarna utformas tät med exempelvis gummiduk eller tät lera. Vidare föreslås dammarna enligt ovan dimensioneras för ett flöde som uppkommer i samband med regn med återkomsttiden 10 år, efter fördröjning inom tomtmark motsvarande ett 2-årsregn. Det utgående flödet från dammen föreslås inte överstiga befintlig avrinning från avrinningsområdet. Figur 7. Visualisering av regleringsvolym och våtvolym i dagvattendamm samt grundzonen i strandlinjen

17 17 (30) Dimensioneringsdata för de föreslagna dagvattendammarna framgår av tabell 4. Noteras skall att dammarna 6 samt 7, se bilaga 2, enbart föreslås utformas för ökad tröghet i dagvattensystemet, varför ingen utjämning normalt sker i dessa dammar. Således erfordras ingen reglervolym i dammarna 6 samt 7. Vidare skall även noteras att dagvatten från delar av vägområdet för RV 26 föreslås avledas till damm 8. Därmed bör samråd ske med Trafikverket, som är väghållare för RV 26, för att komma överens om ansvarsförhållanden avseende dammen. Tabell 4. Dimensioneringsdata för föreslagna dagvattendammar, se bilaga 2 Benämning Effektiv yta Inkommande Utgående Delområden som som avleds till flöde flöde avrinner till dammen dammen (ha) (l/s) (l/s) Damm 1 Område A 0, Damm 2 Område B, Naturmark 10, Damm 3 Område E, Våtmark, 11, Naturmark Damm 4 Del av område F 2, Damm 5 Del av område F, Del av område G 2, Damm 6 Vidaregående flöde från damm Damm 7 Vidaregående flöde från damm Damm 8 Del av område G, Del av område H, Del av område I, 1, Vidaregående flöde från damm 9 Damm 9 Del av område H 1, Dimensionering av regleringsvolym är utförd enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dimensionering av våtvolym för att erhålla god reningseffekt i dammen är utförd enligt Stormwater Ponds for Pollution Reduction av Pettersson (1999). Dimensioneringsresultatet framgår av tabell 5.

18 18 (30) Tabell 5. Resultat från dimensionering av föreslagna dagvattendammar Benämning Erforderlig reglervolym, V r (m 3 ) Föreslaget djup * d tot (d r +d b ) (m) Tillgänglig area ** (m 2 ) Damm ,8 (0,2 + 0,6) 700 Damm ,8 (0,2 + 0,6) Damm ,0 (0,2 + 0,8) Damm ,0 (0,5 + 0,5) Damm ,0 (0,6 + 0,4) Damm 6-0,6 (0 + 0,6) 350 Damm 7-0,6 (0 + 0,6) Damm ,0 (0,2 + 0,8) Damm ,8 (0,2 + 0,6) * d tot totalt djup i dammen reglervolymens djup d r d b våtvolymens djup ** Baserat på bedömning av lämplig placering med avseende på föreslagen disponering av markytor i området samt rimlig utbredning Enligt ovan bedöms delområde E vara olämpligt för planerad exploatering, eftersom marken i området ofta är mycket blöt. Om delområde E inte exploateras, reduceras den effektiva yta som belastar damm 3 och följaktligen det inkommande flödet, varför den föreslagna reglervolymen i damm 3 kan reduceras. Reningseffekten hos en damm föranleds av sedimentering av partikelbundna föroreningar. Enligt doktorsavhandlingen vid Chalmers tekniska högskola Stormwater Ponds for Pollution Reduction av Pettersson (1999), som sammanfattas i VAV-NYTT 1/2000, är det viktigt att dammens volym är tillräcklig för att avskilja huvuddelen av de partikelbundna föroreningarna. Mer än 90 % av den årliga föroreningsavskiljningen sker mellan regntillfällena och dammens volym måste därför vara tillräcklig för att ta hand om dagvattenvolymerna. Därmed är dammens utformning avgörande för en god reningsförmåga. Pettersson menar att avskiljningskapaciteten i en damm styrs i stor grad av dammens specifika yta. Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m 2 ) per avrinningsområdets effektiva area (ha). Optimal avskiljningskapacitet uppnås då dammens specifika yta uppgår till omkring 250 m 2 /ha. En ökning av dammens specifika yta därutöver bidrar endast till en marginell ökning av avskiljningskapaciteten.

19 19 (30) Vidare är även dammens längd-breddförhållande en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett längd-breddförhållande över 3:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det ger en jämnare hastighetsfördelning. Vidare föreslås dammar i området förses med dämda utloppsanordningar, så att eventuella lättflyktiga föroreningar, t.ex. olja, kan ansamlas i dammen och således ej nå recipient. Utlopp bör även förses med en avstängningsanordning. För att tillse att vattennivån i dammen inte stiger för högt, så dämning av uppströms dagvattensystem riskeras inträffa, bör utloppsanordningarna förses med bräddfunktion. I tabell 6 redovisas beräknade vattenståndsökningar i samband med 100-årsregn med en varaktighet om 10 min. Angivna värden syftar till den höjning av vattenståndet i respektive damm som sker utöver reglervolymens maxnivå, vilken är dimensionerad för ett 10-årsregn. Tabell 6. Beräknade ökningar av vattenstånd i samband med 100-årsflöde Benämning Vattenståndsökning (m) Damm 1 0,2 Damm 2 0,3 Damm 3 0,2 Damm 4 0,7 Damm 5 0,5 Damm 6 - Damm 7 - Damm 8 0,2 Damm 9 0,2 Föreslagen utformning innebär att samtliga dagvattendammar i området alltid har synliga vattenytor. Regleringsvolymerna utnyttjas normalt sett inte förrän tillflöde till dammarna sker. Förhållandet mellan ingående och utgående dagvattenflöde avgör storleken på regleringsvolymen i respektive damm. Släntlutningar har ansatts enligt vad som anges i bilaga 2, men föreslås fastställas i senare skede med hänsyn till geotekniska förhållanden samt skötsel- och säkerhetsaspekter.

20 20 (30) Utformning Dammarna föreslås utformas med mjuka strandlinjer och rundade släntkrön. En böljande strandlinje ger variation och låter dessutom vattnet färdas en längre väg och med olika hastighet, vilket bidrar till reningseffekten. Slänternas lutning kan variera men hålls företrädelsevis mellan 1:5 och 1:8. Längs dammarnas strandlinje föreslås att en grundzon skapas, dels för att öka säkerheten och dels för att skapa en lämplig yta för inplantering av växter, se figur 7. Dammarnas slänter bör förses med lämpligt erosionsskydd, t.ex. kokosmatta. Damm nr 9, enligt bilaga 2, är tänkt att anläggas alldeles invid den naturliga slänten och därmed ges brantare slänter längs denna sida. Damm 8, enligt bilaga 2, är den största dammen och centralt belägen i området. Här föreslås att en stig anläggs längs strandkanten och över dammen på det smalaste stället via en spång, se exempel i figur 8. Eventuellt kan det här kompletteras med en sittplats i ett soligt läge. Stigen kan sedan ledas vidare via släppet med diket och knytas ihop med befintligt stigsystem i intilliggande skogsområde. Se bilaga 3. Figur 8. Spång över damm

21 21 (30) På utvalda och synliga platser längs strandlinjen kan stora naturstenar placeras och vegetation kan etableras med hjälp av strandmattor med perenner. I dammarnas grundzoner planteras våtmarksväxter in i grupper och stråk. Dessa växter har en viktig funktion för reningen av dagvattnet. Viktigt är dock att inte plantera in invasiva växter som riskerar att sprida sig och orsaka en alltför snabb igenväxning. För att så snart som möjligt få ett naturligt utseende på dammar och stränder kan man vid anläggandet spara det befintliga fältskiktet och använda det som täckning av den övre delen av strandkanten. På så sätt utnyttjar man den naturliga fröbanken. I övrigt besås slänterna förslagsvis med fukttålig ängsfröblandning. På de ställen där den befintliga naturen är tänkt att sparas invid dammarna iakttas särskild försiktighet vid anläggning så att inte närstående träd skadas. På lämpliga ställen kan återplantering av träd och buskar göras längs dammens släntkrön. Val av växter ska då göras utifrån vilka arter som naturligt finns i området och som klarar fuktiga markförhållanden. För att säkerställa att skötsel av dammarna kan ske på ett bra sätt är det viktigt att i projekteringen av anläggningen tänka på arbetsvägar fram till varje damm. Denna arbetsväg kan även tas tillvara som gångväg för rekreation Öppna dagvattendiken För att öka rekreationsvärdet, miljöprofilen och främja flexibiliteten i områdets dagvattenhantering, föreslås dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt avledas i öppna diken längs vägarna, samt i öppningar mellan kvarter, se bilaga 2. Dikena föreslås utformas så att maximal fördröjning uppnås, genom meandring, överfall och bromsande åtgärder, se figur Figur 9. Meandrande dike nedanför Ephoria, Hyllie i Malmö

22 031371\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\norra ryd oc 22 (30) Figur 10. Dagvattendike med fördröjning i Kronsberg, Tyskland Figur 11. Dagvattendike med fördröjning i Österäng, Kristianstad Fördelen med föreslagna diken är att dagvattnet till viss del renas samt att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att dikena kan vara relativt ytkrävande. Meningen är att dikena skall fungera som transportsystem såväl som för magasinering av dagvattnet. Dikena kan förses med strypt utlopp för att det vidaregående flödet skall begränsas. De öppna dikena föreslås få ett meandrande lopp och varieras i bredd. Diket omges av en översvämningszon där vatten kan tillåtas stiga upp vid höga flöden. En djupare fåra i mitten gör att det även i torrare perioder alltid finns rinnande vatten i diket, se figur 12.

23 23 (30) Figur 12. Typskiss, öppet dike Partier med natursten kan användas för att skapa fördämningar och forsande vatten, företrädelsevis efter de breddade partierna, se exempel i figur 10 och 11. Där dikena är väl synliga t.ex. vid korsande gator kan blommande perenner etableras med hjälp av strandmattor eller pluggplantor, se exempel i figur 13. Figur 13. Dagvattendike med blommande perenner, Linköping

24 24 (30) Åtgärder på kvartersmark Enligt ovan kan ökningen av avrinning från området begränsas genom lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Nedan ges exempel på åtgärder som kan implementeras inom kvartersmark för att fördröja och rena dagvatten. Gröna tak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak, se figur 14. Figur 14. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak. Vidare kan gröna tak motiveras med reducerade uppvärmningskostnader, då vegetationsskiktet har en isolerande funktion.

25 25 (30) Genomsläppliga beläggningar För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 15. I figur 15 visas även en mindre gångstig utformad med gräs och ett fåtal gångplattor. Figur 15. Ytor med hålsten av betong samt gångstig med gräs och gångplattor Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar. Kassettmagasin Fördröjningsmagasin kan bestå av s.k. dagvattenkassetter, se figur 16. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har en våtvolym om ca 96 % av den totala volymen, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större.

26 26 (30) Figur 16. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) Vid höga grundvattennivåer, vilket förekommer inom utredningsområdet, föreslås kassettmagasin inneslutas i täta höljen av t.ex. gummiduk eller tät lera. Således hålls grundvatten borta från magasinen, så att magasinens volym helt kan användas till fördröjning av dagvatten. Träd Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdagvatten. För att öka förutsättningarna för utjämning av dagvatten och skapa bättre förutsättningar för trädens rotsystem att utvecklas, föreslås träd planteras i s.k. skelettjord. På eventuella platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt, och rötter kan orsaka problem i form av rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad samkross anläggas mellan växtbädden och ledningsgraven.

27 27 (30) Skötsel För att de öppna dagvattenlösningarna ska bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar och dessutom fortsättningsvis utgöra estetiska kvalitéer i området så krävs kontinuerlig skötsel. Som en anvisning om vilken skötselnivå man ska räkna med ges här en lista på skötselåtgärder som kan bli aktuella. En detaljerad skötselplan bör tas fram i projekteringsskedet. Vår och höst: Rensa galler vid dammarnas in- och utlopp Kontrollera att in- och utlopp fungerar Kontrollera att utloppsbrunnar fungerar Kontrollera och ev rensa diken Rensa bort skräp, grenar etc i och runt dammar Kontrollera och åtgärda ev. erosionsskador Sensommar/tidig höst: Slå grässlänterna runt dammar och diken Efter höga vattenflöden: Kontrollera dammarnas in- och utlopp Kontrollera diken Vart 3:e år eller vid behov: Sedimentprovtagning Slamsugning av sandfång i utloppsbrunnar Avlägsna ev. vattenvegetation som breder ut sig Borttagning av ev. sly Vart 10:e år: Sedimentupptagning Innan sedimentupptagning sker måste provtagning av sedimentet ske. Provsvaren får sedan avgöra hur sedimentet ska tas omhand. Sedimentupptagning och tömning av vatten i dammar måste ske vid torr väderlek och vid lämplig tidpunkt med hänsyn till djurlivet.

28 28 (30) 4 Slutsats Sammanfattningsvis kan sägas att marken i det aktuella utredningsområdet på många håll är mycket blöt, vilket ställer höga krav på system för dagvattenhantering. I delområde E, i den sydvästra delen av utredningsområdet, bedöms marken vara så blöt att planerad exploatering försvåras avsevärt och därmed föreslås utredas vidare med avseende på geotekniska aspekter m.m. Fastighetsägare i området föreslås ombesörja utjämning av dagvattenflöden inom respektive fastighet motsvarande ett 2-årsregn. Därutöver föreslås fördröjning av dagvatten ske i gemensamma dagvattendammar, för att tillse att utgående flöden från området inte överstiger befintligt maxflöde i samband med ett 10-årsregn. Samtliga delar av föreslagna dagvattensystem skall dimensioneras med avseende på ett 10-årsregn. Höjdsättningen av marken i området bör dock möjliggöra ytledes avledning av dagvatten om systemens maxkapacitet överskrids i samband med extrem nederbörd. Då det i dagsläget råder osäkerhet kring vilket typ av verksamhet som kommer att finnas i området, är det för tidigt att fastslå krav på rening av dagvatten. Föreslagna dammar kommer, med rätt utformning, att ge upphov till sedimentation av partiklar och avskiljning av olja m.m. Dock kan det sannolikt bli aktuellt att ställa krav på fastighetsägare i området att ombesörja ytterligare rening, t.ex. oljeavskiljning, inom tomtmark, beroende på vilken typ av verksamhet som respektive fastighet inhyser. Med hjälp av ovan beskrivna föreslagna system bedöms en god dagvattenhantering kunna fås till stånd i Norra Ryd. De öppna lösningarna ger en god flexibilitet vid varierande flöden i samband med såväl torrperioder som kraftig nederbörd. Slutlig dimensionering, placering och utformning av föreslagna åtgärder föreslås utföras i detaljprojekteringsskedet. Norconsult AB Mark och Vatten Herman Andersson Katrine Hermansson

29 29 (30) Referenser BGAB (2011) Norra Ryds Verksamhetsområde, Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Dat Skövde: BGAB, Bygg- och Geokonsult AB Hallin, S (1945) Handlingar angående Trädgårdens dikningsföretag av år 1945 i Ryds socken av Skaraborgs län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av Sven Hallin, Statens lantbruksingenjör. Akt nr. R-E1a-1110 samt R-E1b Mariestad: Länsstyrelsen i Västra Götaland Pettersson, T. (1999) Stormwater Ponds for Pollution Reduction. Doktorsavhandling nr. 14, Inst. För VA-teknik. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola Svenskt Vatten. (2004) Publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Stockholm: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Solna: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten. (2011) Publikation P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering; Råd vid planering och utformning. Solna: Svenskt Vatten AB Vegtech. (2013) Fotogalleri

30 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

31 Beteckningar Bilaga 1 Utredningsområdesgräns JKG Befintligt dikningsföretag Befintligt dike/vattendrag JKG JKG JKG Blött? Befintliga dagvattensystem kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

32 ² ² Beteckningar Bilaga 2 ³ ³ JKG ³ ³ Utredningsområdesgräns Befintligt dikningsföretag A ² F JKG Befintligt dike/vattendrag Befintlig våtmark/blött område ³ ² Föreslagen dagvattendamm ³ NATUR ³ ³ ² Avgränsning mot kvartersmark B C D JKG ³ G ² JKG ³ ² JKG NATUR Blött? ³ ³ ² E ³ ³ I H ² ³ Lägen och utbredning av markerade blöta områden och våtmarksområden är ungefärliga och baseras på iakttagelser i fält november 2011 ³ Föreslagen dagvattenhantering kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

33 Bilaga 3 Beteckningar Föreslagen dagvattendamm Föreslaget dagvattendike Befintligt dike/vattendrag Sparad natur Stig KG K G Vattnet leds i öppna bäckar till mindre dammar utanför området innan det släpps i befintlig bäckfåra. JKG JKG JK KG JKG G Befintlig natur sparas längs höjdryggen. Områdets största damm utformas med en avsmalning där en stig kan ledas över en spång. Stigen leds via dikessläppet in i omgivande skogsområde. Sittplatser kan anordnas i söderläge. Befintlig natur sparas på höjden och i Utformning av dagvattensystem kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:5000 (A3) Tfn

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Beställare: Birger E2 AB Box 237 432 25 Varberg Beställarens representant: Mats Rydholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Theres

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning Beställare: Stenungsunds kommun 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Matilda Svenning Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Del av Sandared, Borås stad Dagvattenutredning till planprogram

Del av Sandared, Borås stad Dagvattenutredning till planprogram Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: BORÅS STAD 501 80 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Emma Nilsson Keskitalo Herman Andersson Uppdragsnr: 102 09 20 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Ubbarp 8:20 m.fl. samt Vist 10:25 m.fl. Dagvattenutredning till detaljplaner

Ubbarp 8:20 m.fl. samt Vist 10:25 m.fl. Dagvattenutredning till detaljplaner Ubbarp 8:20 m.fl. samt Vist 10:25 m.fl. Beställare: ICA Fastigheter Sverige AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Svenska McDonald s AB Beställarens representant: Jan-Anders Börjesson Dan Petersson Andreas

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Klimatanalys Borgholm

Klimatanalys Borgholm PM Klimatanalys Borgholm LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Jordarts och klimatanalys Borgholm Projektledare: Christin Eriksson Kvalitetsansvarig: Cecilia Wennberg Handläggare:

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer