Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan"

Transkript

1 , rev

2 , rev Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun PARTILLE Norconsult AB Box Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev.doc Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (3) Sammanfattning På uppdrag av Partille kommun har Norconsult AB utarbetat en dagvattenutredning till detaljplan för, hösten 211. I föreliggande PM presenteras en reviderad version av utredningen. Den aktuella detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, grupphus och friliggande villor inom ett område om ca 17 ha. Planområdet är beläget söder om Nya Öjersjövägen, mellan Hytterkullen, Mossvägsområdet och Öjersjö brunn. Dagvattenavrinning från planområdet sker huvudsakligen över naturmark åt sydost, till Djupedalen, samt norrut via befintliga diken längs Nya Öjersjövägen. Därifrån rinner dagvatten vidare åt nordost, mot ett våtmarksområde kring Haketjärnen och Maderna. Området utgör ett Natura 2-område. Flödesberäkningar har, för befintliga förhållanden, genomförts för regn med återkomsttiden 1 år och varaktigheten 3 minuter. Totalt har det befintliga dagvattenflödet från området beräknats uppgå till ca 33 l/s. Även framtida dagvattenflöden från respektive avrinningsområde har beräknats för nederbörd med återkomsttiden 1 år, men den dimensionerande varaktigheten bedöms reduceras till ca 1 minuter då hårdgöringsgraden ökar. Dagvattenavrinningen från planområdet beräknas öka med ca 1 l/s, vid dimensionerande regntillfälle, i samband med planerad exploatering. För att kompensera det tillkommande flödet föreslås i samråd med Partille kommun utjämning av dagvatten. Generellt bör principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) följas inom planområdet. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Fastighetsägare föreslås ansvara för utjämning av motsvarande 1 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor inom flerbostadsfastigheter. Dagvatten föreslås även fördröjas i dagvattendammar som anläggs på två platser i området samt genom befintlig våtmark centralt belägen i området. Dagvattendammarna föreslås dimensioneras för att omhänderta ett 2-årsregn med varaktigheten 1 minuter. Enligt Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun (28) krävs att parkeringsytor med fler än 3 platser ansluts till oljeavskiljare , rev \-mapp\9 beskr-utredn-pmattenutredning rev 213.doc

4 4 (3) Höjdsättningen skall utformas så att lågpunkter och instängda områden där vatten kan bli stående undviks. Höga flöden skall, i samband med kraftig eller långvarig nederbörd, kunna avledas från området utan att riskera orsaka skada på byggnader inom området. För att hantera framtida dagvattenflöden och uppnå erforderlig utjämning av dagvatten, bör en kombination av åtgärder genomföras inom planområdet. För att i största möjliga mån främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten bör andelen hårdgjorda ytor minimeras. Gröna tak anses vara den mest effektiva metoden för att minska andelen hårdgjorda ytor och främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Där möjlighet finns, föreslås dagvatten låtas infiltreras så nära källan som möjligt. Utmed gator är det fördelaktigt att plantera träd samt anlägga gröna öar. Genom föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten bedöms planerad exploatering inte medföra någon påverkan på Natura 2-området Haketjärnen och Maderna. Planområdet bedöms ej heller bidra till någon övrig negativ påverkan som kan strida mot miljömålen , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

5 (3) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig dagvattenhantering Befintliga dagvattenflöden Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Principer för framtida dagvattenhantering Höjdsättning Fördröjningsdammar Moss- och våtmarker Torra översvämningsytor Gröna tak Ytlig avledning Genomsläppliga beläggningar Gröna öar Träd Svackdiken Kassettmagasin Samlad bedömning Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Befintlig dagvattenhantering Föreslagen dagvattenhantering n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

6 6 (3) , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

7 7 (3) 1 Orientering På uppdrag av Partille kommun utarbetade Norconsult AB en dagvattenutredning till detaljplan för, hösten 211. Föreliggande PM utgör en reviderad version av utredningen, som anpassats till aktuellt planförslag efter samrådsyttrande av Länsstyrelsen. Synpunkter gällande dagvattenhanteringen har behandlats och uppdaterats i enlighet Länsstyrelsens yttrande, men även i samråd med Markteknik AB och Partille kommun. Detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, grupphus och friliggande villor inom ett område om ca 17 ha. Planområdet är beläget söder om Nya Öjersjövägen, mellan Hytterkullen, Mossvägsområdet och Öjersjö brunn, se figur 1. Öjersjö brunn Mossvägsområdet Hytterkullen Figur 1. Av rödmarkeringen framgår planområdets läge n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Inom planområdet, som för närvarande utgörs av naturmark, löper två parallella höjdryggar i nord-sydlig riktning. Marken på höjdryggarna är bevuxen, i första hand av barrträd och dalgången är av myrmarkskaraktär. Markytans nivåer varierar mellan ca + 12 m och + 14 m , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

8 8 (3) Enligt Partille kommuns vision skall området upplevas som ett grönt område, vilket beträffande dagvattenhantering medför följande: Dagvatten skall hanteras så att vattnets roll i kretsloppet synliggörs och bidrar till landskapsvärden. Befintliga vattendrag i området skall om möjligt behållas öppna. En grönytefaktor skall fastställas för alla grupphusområden. Föreliggande utredning syftar till att klarlägga befintliga dagvattenförhållanden och föreslå system för framtida dagvattenhantering. För att erhålla en så god uppfattning som möjligt av befintliga förhållanden har kartmaterial, tillhandahållet av Partille kommun, kompletterats med inventering i fält. Vid inventeringen har avrinningsområden, befintliga diken samt lågpunkter m.m. studerats särskilt. Utredningen baseras på en digital illustrationsskiss daterad Vidare bör noteras att Norconsult inte erhållit någon planområdesgräns digitalt. I utredningens bilagor har därför en utredningsområdesgräns illustrerats utifrån icke digitalt underlag , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

9 9 (3) 2 Befintlig dagvattenhantering Dagvattenavrinning från planområdet sker huvudsakligen över naturmark åt sydost, till Djupedalen, samt norrut via befintliga diken längs Nya Öjersjövägen. Därifrån rinner dagvatten vidare åt nordost, mot Haketjärnen och Maderna. Befintlig dagvattenhantering beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 1. Våtmarksområdet kring Haketjärnen och Maderna, som är huvudsaklig recipient för det aktuella planområdet, utgör ett Natura 2-område (SE217 Maderna- Haketjärn). Det främsta bevarandesyftet i området är värnande om ett våtmarkskomplex med dystrofa sjöar och de arter som är knutna till dessa miljöer. Våtmarksmiljöerna hyser bl.a. klokgentiana och alkonblåvinge. Enligt genomförd geoteknisk utredning (Norconsult, 29) utgörs jordlagerföljden i området av torv- eller friktionsjord som underlagras av berg, som går i eller nära i dagen i stora delar av området. Uppmätta torvmäktigheter varierar mellan ca, m och 1, m, se figur 2. Vidare uppges grundvattenytan stå högt, i princip i nivå med markytan. Figur 2. Illustration av genomförd geokartering (Norconsult, 29) n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

10 1 (3) I det angränsande Mossvägsområdet och Hytterkullen finns privatägda ledningssystem för dagvattenhantering. Avledning av dagvatten i Mossvägsområdet sker via grunda diken och konventionella ledningar med dimensioner om 1 mm till omgivande diken och naturmark, inom eller i direkt anslutning till det aktuella planområdet. I figur 3 och på framsidan av detta PM visas exempel där dagvatten från Mossvägsområdet leds ut till naturmarken inom planområdet. Figur 3. Dagvatten från Mossvägsområdet leds till naturmarken inom det aktuella planområdet , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Från den östra delen av Hytterkullen avleds dagvatten österut till den angränsande naturmarken, medan den västra delen avvattnas till kommunalt dagvattensystem som ansluter vid Nya Öjersjövägen. Ledningsdimensionerna i området vid Hytterkullen uppgår till 11 3 mm.

11 11 (3) 2.1 Befintliga dagvattenflöden För beräkning av befintliga flöden från planområdet, har åtta avrinningsområden identifierats, se bilaga 1. Från avrinningsområde 1 4 rinner dagvatten norrut till befintliga dikessystem. Områdena och 7 avrinner åt nordost, mot Hytterkullen och belastar sannolikt det kommunala dagvattensystemet norr om Nya Öjersjövägen. Dagvatten från avrinningsområdena 6 och 8 leds genom torvområden till Djupedalen, sydost om planområdet. Vid flödesberäkningen har regnintensiteten beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P14. Vidare har beräkningar genomförts för regn med återkomsttiden 1 år och regnets varaktighet har ansatts till 3 minuter, vilket bedöms vara dimensionerande rinntid före exploatering. Avrinningskoefficienten har ansatts till,1 för samtliga delområden inom planområdet och till,3 för belastande områden utanför planområdet, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P9 motsvarar kuperad bergig skogsmark respektive Villor med tomter mindre än 1 m 2. I tabell 1 redovisas beräknade befintliga flöden från respektive avrinningsområde. Tabell 1. Befintliga dagvattenflöden från respektive avrinningsområde Område Area (ha) Avrinningskoefficient Befintligt flöde (l/s) 1 1,,1 17,4 2 2,4,1 27,8 2A* 1,1,3 38,2 3 3,9,1 4,1 3A* 3,3 14,1 4,8,1 9,3 1,4,1 16,2 6 4,4,1,9 7,8,1 9,3 8 1,4,1 16,2 Totalt 2,7 334,4 *Området är beläget utanför planområdet. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

12 12 (3) 3 Föreslagen dagvattenhantering Exploatering av ett område medför vanligen en ökning av såväl dagvattenavrinning som föroreningshalt i dagvattnet jämfört med befintliga förhållanden. Detta gäller särskilt då det är naturmark som tas i anspråk. Framtida dagvattenhantering inom planområdet bör utformas så att utjämning av dagvatten medges. Således eftersträvas bevarande av den ursprungliga vattenbalansen även efter exploatering, samtidigt som risken för översvämningar minimeras. Av genomförd geoteknisk utredning (Norconsult, 29) framgår att förutsättningarna för infiltration i området är mycket begränsade, då berg framträder i eller nära i dagen och grundvattenytan står högt på många platser. 3.1 Framtida dagvattenflöden Framtida dagvattenflöden från respektive avrinningsområde har beräknats på samma sätt som befintliga flöden, för nederbörd med återkomsttiden 1 år. I samband med exploatering bedöms rinntiden, och således även dimensionerande varaktighet, reduceras till ca 1 minuter då hårdgöringsgraden ökar. I beräkningen tas även hänsyn till framtida nederbördsökning, vilken enligt Svenskt Vattens publikation P14 uppgår till 2 % för Västra Götaland. Sammanvägda avrinningskoefficienter har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P9. Resultat av flödesberäkningarna framgår av tabell , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

13 13 (3) Tabell 2. Beräknade flöden från respektive avrinningsområde efter exploatering Område Area (ha) Avrinningskoefficient Dimensionerande flöde (l/s) Flöde att fördröja (l/s) Ytterligare belastande flöde (l/s) 1 1,,2 82,1 82,1 2 2,4,4 262,7 2A* 1,1,3 9,3 32,9 3 3,9,4 426,8 3A* 3,3 246,2 673,1 4,8,4 87,6 87,6 1,4,4 13,2 13,2 6 4,4,2 24,8 24,8 7,8,4 87,6 87,6 8 1,4,1 38,3 38,3 Totalt 2, ,9 336, 1 71, *Området är beläget utanför planområdet Dagvattenavrinningen från planområdet beräknas således öka med ca 1 l/s i samband med planerad exploatering vid ett 1-årsregn med 1 minuters varaktighet. 3.2 Principer för framtida dagvattenhantering Generellt bör principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) följas inom planområdet, vilket innebär att kommunalt ledningsnät för dagvatten nedströms planområdet endast skall belastas i minsta möjliga mån. För att kompensera det tillkommande flödet föreslås i samråd med Partille kommun utjämning av dagvatten. Det skall åligga ägare av flerbostadsfastigheter att ansvara för utjämning av motsvarande 1 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor inom tomtmark. Dagvatten föreslås även fördröjas i dagvattendammar som anläggs på två platser i området, se bilaga 2 samt kapitel Fördröjning föreslås även ske i befintlig våtmark centralt i området. Föreslagen utformning av system för avvattning av våtmarken presenteras i kapitel n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

14 14 (3) Enligt Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun (28) krävs att parkeringsytor med fler än 3 platser ansluts till oljeavskiljare, vilken skall vara dimensionerad för ett -årsregn med 1 minuters varaktighet. Även om antalet parkeringsplatser understiger 3 kan det bli aktuellt med oljeavskiljare. Bedömning sker då i varje enskilt fall. Nedan ges exempel på åtgärder som kan implementeras för att få till stånd en långsiktigt hållbar dagvattenhantering Höjdsättning Det är viktigt att höjdsättningen i området ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Höjdsättningen skall utformas så att lågpunkter och instängda områden där vatten kan bli stående undviks. Enligt Råd och Anvisningar till Partille kommuns ABVA (29) får dämningsnivån för dagvattenledning maximalt uppgå till,1 m över gatunivån vid förbindelsepunkt. Höga flöden skall, i samband med kraftig eller långvarig nederbörd, kunna avledas från området utan att riskera orsaka skada på byggnader inom området. Föreslaget system för dagvattenhantering bör utredas vidare då slutgiltig höjdsättning av området fastställts Fördröjningsdammar Fördröjningsdammar, se figur 4, kan anläggas som en del av parkytor eller öppna områden. Genom att förse dessa anläggningar med strypta eller reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

15 1 (3) Figur 4. Exempel på utformning av dagvattendamm Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm. I figur visas en principskiss av en våt dagvattendamm. Figur. Visualisering av regleringsvolym och våt volym i en våt dagvattendamm Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de kräver relativt stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande. Inom planområdet föreslås anläggande av två dagvattendammar, se bilaga 2. Dagvattendammarna föreslås dimensioneras för att omhänderta nederbörd med 2 års återkomsttid samt varaktigheten 1 minuter, vilket ger reglervolymer enligt tabell 3. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

16 16 (3) Tabell 3. Resultat av dammdimensionering Damm Avrinningsområdets reducerade area (ha) Reglervolym (m 3 ) Erforderlig area* (m 2 ) Väst, Öst 1, *uppskattat värde som beror på inkommande ledningsnivå, önskad släntlutning samt geometrisk utformning. Dimensionerna syftar till en oval utformning samt släntlutning 1:3. Huruvida dammarna utformas som våta alternativt torra fastslås i senare skede. Vid beräkning av erforderlig dammarea har hänsyn tagits till våt utformning. Slutgiltig dimensionering och utformning föreslås ske i detaljprojekteringsskedet. Dagvatten från dammen i väst föreslås anslutas till befintlig dagvattenkulvert i planområdets västra kant. Utflödet från den östra dammen föreslås anslutas till befintlig ledning norr om dammen. Viktigt är att dagvatten vid extrem nederbörd kan strömma vidare och ej översvämma intilliggande fastigheter. Dammarna bedöms dock vara placerade så att de ej förorsakar olägenheter för närliggande fastigheter vid en eventuell översvämning. Till föreslagen damm i öster leds vägdagvatten från en del av Öjersjövägen. För att möjliggöra rening med hjälp av sedimentering, bör dammen vara utformad med varierat bottendjup och dimensioneras så att erforderlig uppehållstid säkerställs. Vid utformning av dammar bör följande tas i beaktning: Dammens slänter bör ges flacka lutningar, 1:3 eller flackare, med hänsyn till skötsel samt säkerhetsaspekter., m från stranden bör vattendjupet inte överstiga,2 m. Djupet i dammen bör variera för rikare biologiskt liv samt bättre rening. Dammen bör vara långsmal för längre rinntid, vilket leder till bättre rening , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

17 17 (3) Moss- och våtmarker Befintlig våtmark som är placerad centralt i planområdet, se figur 6, bör bevaras och integreras i dagvattenhanteringen. Planerad exploatering bör således anpassas med hänsyn till våtmarken. Figur 6. Befintlig våtmark under vinterförhållanden , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Moss- och våtmarker tillhandahåller många ekologiska och vattenhushållande funktioner som kan utnyttjas i exploateringen av Hossaberget. Moss- och våtmarker har stor betydelse för vattnets kretslopp genom att de samlar, lagrar, renar och sprider vattnet vidare. De kan till exempel reducera översvämningar samt fungera som reningsverk. Tungmetaller, bekämpningsmedel och partiklar binds av moss- och våtmarkernas vegetation och sedimenteras i stället för att spridas med vattnet. I moss- och våtmarker samverkar fysikaliska, kemiska och biologiska processer. Detta sker i samverkan med luft, vatten, jord, växter och mikroorganismer.

18 18 (3) Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet skall som tidigare nämnts säkerställa att den ursprungliga vattenbalansen inom planområdet bibehålls. Detta medför att fördröjningsanordningar krävs inom kvartersmark samt i form av dammar och bevarande av den befintliga våtmarken. Våtmarken föreslås avgränsas till en yta om 2 2 m 2. Områden som förväntas avledas till våtmarken är delområde 3 och 3A, se bilaga 1, och med en sammanvägd avrinningskoefficient om,4 uppgår dessa ytors reducerade area till ca 2,8 ha. Orörda våtmarker består ofta av torv med ett vatteninnehåll på uppemot 9 volymprocent (SLU, Öhman F., 29). Med ett torvdjup om,3 m har våtmarken följaktligen en utjämningskapacitet om 6 m 3. Våtmarken bedöms således kunna omhänderta nederbörd med 1 års återkomsttid, varaktigheten 1 minuter och hänsyn tagen till framtida nederbördsökning. Beräkningen är överslagsmässig och ovan beskrivna antaganden bedöms vara på säkra sidan. Avvattningen av våtmarken föreslås huvudsakligen ske naturligt genom infiltration och avdunstning. Bräddning föreslås ske med hjälp av en kupolbrunn. Kupolbrunnens nivå skall anläggas så att vatten inte tillåts stiga i närliggande vägars dräneringsanordning. Bräddvattnen från våtmarken föreslås avledas till befintligt våtmarksområde i sydost, se bilaga Torra översvämningsytor Ytor som till vardags används som t.ex. parkering, gångstråk eller lekplats kan vid extrema regntillfällen, rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara belägna på platser där översvämning förväntas ske, samt vara försedda med kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Översvämningsytans storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd. Ett exempel på översvämningsyta visas i figur , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

19 19 (3) Figur 7. Torr översvämningsyta, exempel från Augustenborg, Malmö 3.2. Gröna tak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak, se figur 8. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Gröna tak, t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca %. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 1 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Figur 8. Bostadshus med gröna tak , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

20 2 (3) Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning, samt att takkonstruktionen är dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning Ytlig avledning I enlighet med Partille kommuns vision för området, där dagvattnets roll i kretsloppet synliggörs, föreslås dagvatten i första hand omhändertas ytligt och återföras till det naturliga kretsloppet, i möjligaste mån genom infiltration. Takvatten föreslås samlas upp och ledas ytligt till föreslagna fördröjningsanordningar via utkastare och anlagda rännor. Det är viktigt att säkerställa att dagvatten inte leds till kringliggande fastigheter. I figur 9 t.o.m. 11 visas exempel på utformning av sådana system. Figur 9. Stuprören ansluter till rännor för avledning av takvatten , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

21 21 (3) Figur 1. Exempel på ränna för avledning av takvatten Figur 11. Exempel på ränna för avledning av takvatten n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

22 (3) Regnvatten kan även samlas upp i en tunna, placerad under stuprörsutkastaren och vidare användas för t.ex. bevattningsändamål, se figur 12. Figur 12. Dagvatten från tak samlas upp i regnvattentunna Genomsläppliga beläggningar För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 13. I figur 13 visas även en mindre gångstig utformad med gräs och ett fåtal gångplattor. Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

23 23 (3) Figur 13. Ytor med hålsten av betong samt gångstig med gräs och gångplattor Gator inom området kan utformas så att endast erforderlig köryta asfalteras, d.v.s. ca 4 4, m. Resterande del av vägområdet, ca 1, m, kan då utföras som en gräsarmerad yta som vid behov kan fungera som tillfällig uppställningsyta för bilar. Genom detta tillvägagångssätt reduceras mängden dagvatten från vägområdet Gröna öar Gröna öar kan användas som fördröjningsmagasin för att ta hand om dagvatten från hårdgjorda ytor som t.ex. parkeringsplatser eller asfalterade gator, se figur 14. Den hårdgjorda ytan anläggs med lutning mot de gröna öarna. Dagvattnet kan t.ex. avledas in i den gröna ytan genom att en öppning görs i kantstenen. Varje grönyta förses med en brunn, som är kopplad till ett konventionellt ledningssystem. Brunnen fungerar som bräddsystem, om grönytorna överbelastas. Figur 14. Exempel på gröna öar, observera utformning av kantsten n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

24 24 (3) Träd Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 1 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet regenereras fortare vid längre nederbördstillfällen. Träd kan med fördel planteras i svackdiken eller kombineras med andra metoder för omhändertagande av dagvatten. Utmed gator och parkeringsytor kan träd planteras för att minska flödesintensiteten, se figur 1. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdagvatten. Figur 1. Exempel på träd som planterats längs en lokalgata i ett bostadsområde Svackdiken Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se figur 16. Dikena är beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel samt lekande barn. Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

25 2 (3) I planområdet kan svackdiken anläggas vid öppna ytor eller längs framtida lokalgator där utrymme finns. Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för magasinering av dagvattnet. Svackdikena kan förses med strypt utlopp för att vidare gående flöde skall begränsas. Figur 16. Svackdike (Ref. Peter Stahre) Kassettmagasin Ett alternativ eller komplement till fördröjning, i första hand inom kvartersmark, är s.k. dagvattenkassetter, se figur 17. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark om förutsättningar för detta finns. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Figur 17. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

26 26 (3) Kassetternas våta volym uppgår till ca 96 % av magasinets totala volym, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

27 27 (3) 4 Samlad bedömning För att hantera framtida dagvattenflöden och uppnå erforderlig utjämning av dagvatten, bör en kombination av ovanstående åtgärder genomföras inom planområdet. För att i störst möjliga mån främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten bör andelen hårdgjorda ytor minimeras. Genom föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten bedöms planerad exploatering inte medföra någon påverkan på Natura 2-området Haketjärnen och Maderna. Planområdet bedöms ej heller bidra till någon övrig negativ påverkan som kan strida mot miljömålen. Gröna tak anses i detta fall vara den mest effektiva metoden för att minska andelen hårdgjorda ytor och främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Enbart genom att anlägga gröna tak skulle det krav på utjämning av en dagvattenvolym motsvarande 1 mm, vilket åligger ägare av flerbostadshus, kunna uppfyllas för den areal som taken upptar. Sedumtak kräver i princip inget underhåll och har i de flesta fall en längre livslängd än konventionella tak. Förutom fördelen att gröna tak har en mycket god förmåga att magasinera dagvatten är de även estetiskt tilltalande, bidrar till en ökad biologisk mångfald. Vidare kan de gröna taken även ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning. Dagvatten kan ledas till de två föreslagna fördröjningsdammarna och våtmarken via öppna kanaler samt konventionella dagvattenledningar. Där möjlighet finns, föreslås dagvatten återföras till vattnets naturliga kretslopp genom infiltration inom tomtmark. Inom fastigheter där infiltration eller avledning till våtmarken alternativt anlagda dagvattendammar ej är lämpligt föreslås utjämning med hjälp av övriga föreslagna metoder. Utmed gator är det fördelaktigt att plantera träd samt anlägga gröna öar. För att dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor skall ges möjlighet att rinna ner i trädets rotsystem, där det kan renas, bör ytan där trädet planteras vara nedsänkt. Parkeringsytor samt andra hårdgjorda ytor som inte nödvändigtvis behöver utgöras av helt hårdgjort material, kan istället utgöras av genomsläppligt material för att minska ytavrinningen. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

28 28 (3) Norconsult AB Mark och Vatten Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

29 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg 31 7, fax

30 3 (3) , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

31 BILAGA > 1 1 > Beteckningar 1 > Utredningsområde Befintlig dagvattenledning Berg i dagen 11 Ny a Öj Torvområde 2 er sjö vä ge n Befintligt dike Numrering avrinningsområde 11 2 X Avrinningsområde 12 3 Jord- och torvdjup i meter D -btg Utlopp från Mossvägsområdet D Utlopp från Mossvägsområdet 7 /1 btg Dr 17/ D 1 Dr 17/1 Befintlig dagvattenhantering Hossaberget, Partille Kommun Uppdragsnummer: FURUB E EN D D r 17/ D btg 1 btg S 1 btg D Dr 17/1 S 1 - btg RGSVÄ GEN ÄG N ÅS V 1 GSVÄG E /1 RG D r 17/ Utlopp till dike Dr 17/1 r1 7 KÄLLS PRÅN BE D D 1 D btg EN ÄG V RT N STIGE SÄTER ÄGEN EDSV BERG Dr 17/1 Ö Dr 1 Utlopp från Mossvägsområdet Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:3 (A3) Tfn

32 BILAGA > 1 1 > Beteckningar 1 > Utredningsområde Befintlig dagvattenledning Avrinningsområde Föreslagen damm Föreslagen dagvattenledning 11 Ny a Öj Föreslaget dike 2 er sjö vä ge n Befintlig dagvattenledning slopas Befintligt dike 16 Befintlig våtmark bevaras Avledning damm väst Avledning till befintlig våtmark Avledning damm öst Dagvatten skall infiltreras inom tomtmark Angivna totalvolymer samt erforderliga ytbehov för föreslagna dammar är uppskattade med förutsättningar enligt kapitel D -btg Utlopp från Mossvägsområdet D Utlopp från Mossvägsområdet 7 /1 btg Dr 17/ D 1 Dr 17/1 Föreslagen dagvattenhantering Hossaberget, Partille Kommun Uppdragsnummer: FURUB E EN D D r 17/ D btg 1 btg S 1 btg D Dr 17/1 S 1 - btg RGSVÄ GEN ÄG N ÅS V 1 GSVÄG E /1 RG D r 17/ Utlopp till dike Dr 17/1 r1 7 KÄLLS PRÅN BE D D 1 D btg EN ÄG V RT N STIGE SÄTER ÄGEN EDSV BERG Dr 17/1 Ö Dr 1 Utlopp från Mossvägsområdet Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:3 (A3) Tfn

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Klimatanalys Borgholm

Klimatanalys Borgholm PM Klimatanalys Borgholm LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Jordarts och klimatanalys Borgholm Projektledare: Christin Eriksson Kvalitetsansvarig: Cecilia Wennberg Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP Dagvattenhantering Fredrik Kastberg, WSP 2012-03-20 Program - dagvattenhantering Bakgrund Dimensioneringskrav Hydrauliska beräkningar Hur kommer fastighetsägare att påverkas? Dagvattenlösningar alternativ

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Del av Sandared, Borås stad Dagvattenutredning till planprogram

Del av Sandared, Borås stad Dagvattenutredning till planprogram Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: BORÅS STAD 501 80 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Emma Nilsson Keskitalo Herman Andersson Uppdragsnr: 102 09 20 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning

Spekerödsområdet Översiktlig dagvattenutredning Beställare: Stenungsunds kommun 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Matilda Svenning Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Dagvattenutredning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer