Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan"

Transkript

1 , rev

2 , rev Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun PARTILLE Norconsult AB Box Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev.doc Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (3) Sammanfattning På uppdrag av Partille kommun har Norconsult AB utarbetat en dagvattenutredning till detaljplan för, hösten 211. I föreliggande PM presenteras en reviderad version av utredningen. Den aktuella detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, grupphus och friliggande villor inom ett område om ca 17 ha. Planområdet är beläget söder om Nya Öjersjövägen, mellan Hytterkullen, Mossvägsområdet och Öjersjö brunn. Dagvattenavrinning från planområdet sker huvudsakligen över naturmark åt sydost, till Djupedalen, samt norrut via befintliga diken längs Nya Öjersjövägen. Därifrån rinner dagvatten vidare åt nordost, mot ett våtmarksområde kring Haketjärnen och Maderna. Området utgör ett Natura 2-område. Flödesberäkningar har, för befintliga förhållanden, genomförts för regn med återkomsttiden 1 år och varaktigheten 3 minuter. Totalt har det befintliga dagvattenflödet från området beräknats uppgå till ca 33 l/s. Även framtida dagvattenflöden från respektive avrinningsområde har beräknats för nederbörd med återkomsttiden 1 år, men den dimensionerande varaktigheten bedöms reduceras till ca 1 minuter då hårdgöringsgraden ökar. Dagvattenavrinningen från planområdet beräknas öka med ca 1 l/s, vid dimensionerande regntillfälle, i samband med planerad exploatering. För att kompensera det tillkommande flödet föreslås i samråd med Partille kommun utjämning av dagvatten. Generellt bör principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) följas inom planområdet. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Fastighetsägare föreslås ansvara för utjämning av motsvarande 1 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor inom flerbostadsfastigheter. Dagvatten föreslås även fördröjas i dagvattendammar som anläggs på två platser i området samt genom befintlig våtmark centralt belägen i området. Dagvattendammarna föreslås dimensioneras för att omhänderta ett 2-årsregn med varaktigheten 1 minuter. Enligt Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun (28) krävs att parkeringsytor med fler än 3 platser ansluts till oljeavskiljare , rev \-mapp\9 beskr-utredn-pmattenutredning rev 213.doc

4 4 (3) Höjdsättningen skall utformas så att lågpunkter och instängda områden där vatten kan bli stående undviks. Höga flöden skall, i samband med kraftig eller långvarig nederbörd, kunna avledas från området utan att riskera orsaka skada på byggnader inom området. För att hantera framtida dagvattenflöden och uppnå erforderlig utjämning av dagvatten, bör en kombination av åtgärder genomföras inom planområdet. För att i största möjliga mån främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten bör andelen hårdgjorda ytor minimeras. Gröna tak anses vara den mest effektiva metoden för att minska andelen hårdgjorda ytor och främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Där möjlighet finns, föreslås dagvatten låtas infiltreras så nära källan som möjligt. Utmed gator är det fördelaktigt att plantera träd samt anlägga gröna öar. Genom föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten bedöms planerad exploatering inte medföra någon påverkan på Natura 2-området Haketjärnen och Maderna. Planområdet bedöms ej heller bidra till någon övrig negativ påverkan som kan strida mot miljömålen , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

5 (3) Innehållsförteckning 1 Orientering Befintlig dagvattenhantering Befintliga dagvattenflöden Föreslagen dagvattenhantering Framtida dagvattenflöden Principer för framtida dagvattenhantering Höjdsättning Fördröjningsdammar Moss- och våtmarker Torra översvämningsytor Gröna tak Ytlig avledning Genomsläppliga beläggningar Gröna öar Träd Svackdiken Kassettmagasin Samlad bedömning Bilagor Bilaga 1. Bilaga 2. Befintlig dagvattenhantering Föreslagen dagvattenhantering n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

6 6 (3) , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

7 7 (3) 1 Orientering På uppdrag av Partille kommun utarbetade Norconsult AB en dagvattenutredning till detaljplan för, hösten 211. Föreliggande PM utgör en reviderad version av utredningen, som anpassats till aktuellt planförslag efter samrådsyttrande av Länsstyrelsen. Synpunkter gällande dagvattenhanteringen har behandlats och uppdaterats i enlighet Länsstyrelsens yttrande, men även i samråd med Markteknik AB och Partille kommun. Detaljplanen omfattar bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, grupphus och friliggande villor inom ett område om ca 17 ha. Planområdet är beläget söder om Nya Öjersjövägen, mellan Hytterkullen, Mossvägsområdet och Öjersjö brunn, se figur 1. Öjersjö brunn Mossvägsområdet Hytterkullen Figur 1. Av rödmarkeringen framgår planområdets läge n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Inom planområdet, som för närvarande utgörs av naturmark, löper två parallella höjdryggar i nord-sydlig riktning. Marken på höjdryggarna är bevuxen, i första hand av barrträd och dalgången är av myrmarkskaraktär. Markytans nivåer varierar mellan ca + 12 m och + 14 m , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

8 8 (3) Enligt Partille kommuns vision skall området upplevas som ett grönt område, vilket beträffande dagvattenhantering medför följande: Dagvatten skall hanteras så att vattnets roll i kretsloppet synliggörs och bidrar till landskapsvärden. Befintliga vattendrag i området skall om möjligt behållas öppna. En grönytefaktor skall fastställas för alla grupphusområden. Föreliggande utredning syftar till att klarlägga befintliga dagvattenförhållanden och föreslå system för framtida dagvattenhantering. För att erhålla en så god uppfattning som möjligt av befintliga förhållanden har kartmaterial, tillhandahållet av Partille kommun, kompletterats med inventering i fält. Vid inventeringen har avrinningsområden, befintliga diken samt lågpunkter m.m. studerats särskilt. Utredningen baseras på en digital illustrationsskiss daterad Vidare bör noteras att Norconsult inte erhållit någon planområdesgräns digitalt. I utredningens bilagor har därför en utredningsområdesgräns illustrerats utifrån icke digitalt underlag , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

9 9 (3) 2 Befintlig dagvattenhantering Dagvattenavrinning från planområdet sker huvudsakligen över naturmark åt sydost, till Djupedalen, samt norrut via befintliga diken längs Nya Öjersjövägen. Därifrån rinner dagvatten vidare åt nordost, mot Haketjärnen och Maderna. Befintlig dagvattenhantering beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 1. Våtmarksområdet kring Haketjärnen och Maderna, som är huvudsaklig recipient för det aktuella planområdet, utgör ett Natura 2-område (SE217 Maderna- Haketjärn). Det främsta bevarandesyftet i området är värnande om ett våtmarkskomplex med dystrofa sjöar och de arter som är knutna till dessa miljöer. Våtmarksmiljöerna hyser bl.a. klokgentiana och alkonblåvinge. Enligt genomförd geoteknisk utredning (Norconsult, 29) utgörs jordlagerföljden i området av torv- eller friktionsjord som underlagras av berg, som går i eller nära i dagen i stora delar av området. Uppmätta torvmäktigheter varierar mellan ca, m och 1, m, se figur 2. Vidare uppges grundvattenytan stå högt, i princip i nivå med markytan. Figur 2. Illustration av genomförd geokartering (Norconsult, 29) n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

10 1 (3) I det angränsande Mossvägsområdet och Hytterkullen finns privatägda ledningssystem för dagvattenhantering. Avledning av dagvatten i Mossvägsområdet sker via grunda diken och konventionella ledningar med dimensioner om 1 mm till omgivande diken och naturmark, inom eller i direkt anslutning till det aktuella planområdet. I figur 3 och på framsidan av detta PM visas exempel där dagvatten från Mossvägsområdet leds ut till naturmarken inom planområdet. Figur 3. Dagvatten från Mossvägsområdet leds till naturmarken inom det aktuella planområdet , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Från den östra delen av Hytterkullen avleds dagvatten österut till den angränsande naturmarken, medan den västra delen avvattnas till kommunalt dagvattensystem som ansluter vid Nya Öjersjövägen. Ledningsdimensionerna i området vid Hytterkullen uppgår till 11 3 mm.

11 11 (3) 2.1 Befintliga dagvattenflöden För beräkning av befintliga flöden från planområdet, har åtta avrinningsområden identifierats, se bilaga 1. Från avrinningsområde 1 4 rinner dagvatten norrut till befintliga dikessystem. Områdena och 7 avrinner åt nordost, mot Hytterkullen och belastar sannolikt det kommunala dagvattensystemet norr om Nya Öjersjövägen. Dagvatten från avrinningsområdena 6 och 8 leds genom torvområden till Djupedalen, sydost om planområdet. Vid flödesberäkningen har regnintensiteten beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P14. Vidare har beräkningar genomförts för regn med återkomsttiden 1 år och regnets varaktighet har ansatts till 3 minuter, vilket bedöms vara dimensionerande rinntid före exploatering. Avrinningskoefficienten har ansatts till,1 för samtliga delområden inom planområdet och till,3 för belastande områden utanför planområdet, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P9 motsvarar kuperad bergig skogsmark respektive Villor med tomter mindre än 1 m 2. I tabell 1 redovisas beräknade befintliga flöden från respektive avrinningsområde. Tabell 1. Befintliga dagvattenflöden från respektive avrinningsområde Område Area (ha) Avrinningskoefficient Befintligt flöde (l/s) 1 1,,1 17,4 2 2,4,1 27,8 2A* 1,1,3 38,2 3 3,9,1 4,1 3A* 3,3 14,1 4,8,1 9,3 1,4,1 16,2 6 4,4,1,9 7,8,1 9,3 8 1,4,1 16,2 Totalt 2,7 334,4 *Området är beläget utanför planområdet. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

12 12 (3) 3 Föreslagen dagvattenhantering Exploatering av ett område medför vanligen en ökning av såväl dagvattenavrinning som föroreningshalt i dagvattnet jämfört med befintliga förhållanden. Detta gäller särskilt då det är naturmark som tas i anspråk. Framtida dagvattenhantering inom planområdet bör utformas så att utjämning av dagvatten medges. Således eftersträvas bevarande av den ursprungliga vattenbalansen även efter exploatering, samtidigt som risken för översvämningar minimeras. Av genomförd geoteknisk utredning (Norconsult, 29) framgår att förutsättningarna för infiltration i området är mycket begränsade, då berg framträder i eller nära i dagen och grundvattenytan står högt på många platser. 3.1 Framtida dagvattenflöden Framtida dagvattenflöden från respektive avrinningsområde har beräknats på samma sätt som befintliga flöden, för nederbörd med återkomsttiden 1 år. I samband med exploatering bedöms rinntiden, och således även dimensionerande varaktighet, reduceras till ca 1 minuter då hårdgöringsgraden ökar. I beräkningen tas även hänsyn till framtida nederbördsökning, vilken enligt Svenskt Vattens publikation P14 uppgår till 2 % för Västra Götaland. Sammanvägda avrinningskoefficienter har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P9. Resultat av flödesberäkningarna framgår av tabell , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

13 13 (3) Tabell 2. Beräknade flöden från respektive avrinningsområde efter exploatering Område Area (ha) Avrinningskoefficient Dimensionerande flöde (l/s) Flöde att fördröja (l/s) Ytterligare belastande flöde (l/s) 1 1,,2 82,1 82,1 2 2,4,4 262,7 2A* 1,1,3 9,3 32,9 3 3,9,4 426,8 3A* 3,3 246,2 673,1 4,8,4 87,6 87,6 1,4,4 13,2 13,2 6 4,4,2 24,8 24,8 7,8,4 87,6 87,6 8 1,4,1 38,3 38,3 Totalt 2, ,9 336, 1 71, *Området är beläget utanför planområdet Dagvattenavrinningen från planområdet beräknas således öka med ca 1 l/s i samband med planerad exploatering vid ett 1-årsregn med 1 minuters varaktighet. 3.2 Principer för framtida dagvattenhantering Generellt bör principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) följas inom planområdet, vilket innebär att kommunalt ledningsnät för dagvatten nedströms planområdet endast skall belastas i minsta möjliga mån. För att kompensera det tillkommande flödet föreslås i samråd med Partille kommun utjämning av dagvatten. Det skall åligga ägare av flerbostadsfastigheter att ansvara för utjämning av motsvarande 1 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor inom tomtmark. Dagvatten föreslås även fördröjas i dagvattendammar som anläggs på två platser i området, se bilaga 2 samt kapitel Fördröjning föreslås även ske i befintlig våtmark centralt i området. Föreslagen utformning av system för avvattning av våtmarken presenteras i kapitel n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

14 14 (3) Enligt Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun (28) krävs att parkeringsytor med fler än 3 platser ansluts till oljeavskiljare, vilken skall vara dimensionerad för ett -årsregn med 1 minuters varaktighet. Även om antalet parkeringsplatser understiger 3 kan det bli aktuellt med oljeavskiljare. Bedömning sker då i varje enskilt fall. Nedan ges exempel på åtgärder som kan implementeras för att få till stånd en långsiktigt hållbar dagvattenhantering Höjdsättning Det är viktigt att höjdsättningen i området ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Höjdsättningen skall utformas så att lågpunkter och instängda områden där vatten kan bli stående undviks. Enligt Råd och Anvisningar till Partille kommuns ABVA (29) får dämningsnivån för dagvattenledning maximalt uppgå till,1 m över gatunivån vid förbindelsepunkt. Höga flöden skall, i samband med kraftig eller långvarig nederbörd, kunna avledas från området utan att riskera orsaka skada på byggnader inom området. Föreslaget system för dagvattenhantering bör utredas vidare då slutgiltig höjdsättning av området fastställts Fördröjningsdammar Fördröjningsdammar, se figur 4, kan anläggas som en del av parkytor eller öppna områden. Genom att förse dessa anläggningar med strypta eller reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

15 1 (3) Figur 4. Exempel på utformning av dagvattendamm Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm. I figur visas en principskiss av en våt dagvattendamm. Figur. Visualisering av regleringsvolym och våt volym i en våt dagvattendamm Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de kräver relativt stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande. Inom planområdet föreslås anläggande av två dagvattendammar, se bilaga 2. Dagvattendammarna föreslås dimensioneras för att omhänderta nederbörd med 2 års återkomsttid samt varaktigheten 1 minuter, vilket ger reglervolymer enligt tabell 3. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

16 16 (3) Tabell 3. Resultat av dammdimensionering Damm Avrinningsområdets reducerade area (ha) Reglervolym (m 3 ) Erforderlig area* (m 2 ) Väst, Öst 1, *uppskattat värde som beror på inkommande ledningsnivå, önskad släntlutning samt geometrisk utformning. Dimensionerna syftar till en oval utformning samt släntlutning 1:3. Huruvida dammarna utformas som våta alternativt torra fastslås i senare skede. Vid beräkning av erforderlig dammarea har hänsyn tagits till våt utformning. Slutgiltig dimensionering och utformning föreslås ske i detaljprojekteringsskedet. Dagvatten från dammen i väst föreslås anslutas till befintlig dagvattenkulvert i planområdets västra kant. Utflödet från den östra dammen föreslås anslutas till befintlig ledning norr om dammen. Viktigt är att dagvatten vid extrem nederbörd kan strömma vidare och ej översvämma intilliggande fastigheter. Dammarna bedöms dock vara placerade så att de ej förorsakar olägenheter för närliggande fastigheter vid en eventuell översvämning. Till föreslagen damm i öster leds vägdagvatten från en del av Öjersjövägen. För att möjliggöra rening med hjälp av sedimentering, bör dammen vara utformad med varierat bottendjup och dimensioneras så att erforderlig uppehållstid säkerställs. Vid utformning av dammar bör följande tas i beaktning: Dammens slänter bör ges flacka lutningar, 1:3 eller flackare, med hänsyn till skötsel samt säkerhetsaspekter., m från stranden bör vattendjupet inte överstiga,2 m. Djupet i dammen bör variera för rikare biologiskt liv samt bättre rening. Dammen bör vara långsmal för längre rinntid, vilket leder till bättre rening , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

17 17 (3) Moss- och våtmarker Befintlig våtmark som är placerad centralt i planområdet, se figur 6, bör bevaras och integreras i dagvattenhanteringen. Planerad exploatering bör således anpassas med hänsyn till våtmarken. Figur 6. Befintlig våtmark under vinterförhållanden , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Moss- och våtmarker tillhandahåller många ekologiska och vattenhushållande funktioner som kan utnyttjas i exploateringen av Hossaberget. Moss- och våtmarker har stor betydelse för vattnets kretslopp genom att de samlar, lagrar, renar och sprider vattnet vidare. De kan till exempel reducera översvämningar samt fungera som reningsverk. Tungmetaller, bekämpningsmedel och partiklar binds av moss- och våtmarkernas vegetation och sedimenteras i stället för att spridas med vattnet. I moss- och våtmarker samverkar fysikaliska, kemiska och biologiska processer. Detta sker i samverkan med luft, vatten, jord, växter och mikroorganismer.

18 18 (3) Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet skall som tidigare nämnts säkerställa att den ursprungliga vattenbalansen inom planområdet bibehålls. Detta medför att fördröjningsanordningar krävs inom kvartersmark samt i form av dammar och bevarande av den befintliga våtmarken. Våtmarken föreslås avgränsas till en yta om 2 2 m 2. Områden som förväntas avledas till våtmarken är delområde 3 och 3A, se bilaga 1, och med en sammanvägd avrinningskoefficient om,4 uppgår dessa ytors reducerade area till ca 2,8 ha. Orörda våtmarker består ofta av torv med ett vatteninnehåll på uppemot 9 volymprocent (SLU, Öhman F., 29). Med ett torvdjup om,3 m har våtmarken följaktligen en utjämningskapacitet om 6 m 3. Våtmarken bedöms således kunna omhänderta nederbörd med 1 års återkomsttid, varaktigheten 1 minuter och hänsyn tagen till framtida nederbördsökning. Beräkningen är överslagsmässig och ovan beskrivna antaganden bedöms vara på säkra sidan. Avvattningen av våtmarken föreslås huvudsakligen ske naturligt genom infiltration och avdunstning. Bräddning föreslås ske med hjälp av en kupolbrunn. Kupolbrunnens nivå skall anläggas så att vatten inte tillåts stiga i närliggande vägars dräneringsanordning. Bräddvattnen från våtmarken föreslås avledas till befintligt våtmarksområde i sydost, se bilaga Torra översvämningsytor Ytor som till vardags används som t.ex. parkering, gångstråk eller lekplats kan vid extrema regntillfällen, rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara belägna på platser där översvämning förväntas ske, samt vara försedda med kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Översvämningsytans storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd. Ett exempel på översvämningsyta visas i figur , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

19 19 (3) Figur 7. Torr översvämningsyta, exempel från Augustenborg, Malmö 3.2. Gröna tak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak, se figur 8. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Gröna tak, t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca %. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 1 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Figur 8. Bostadshus med gröna tak , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

20 2 (3) Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning, samt att takkonstruktionen är dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning Ytlig avledning I enlighet med Partille kommuns vision för området, där dagvattnets roll i kretsloppet synliggörs, föreslås dagvatten i första hand omhändertas ytligt och återföras till det naturliga kretsloppet, i möjligaste mån genom infiltration. Takvatten föreslås samlas upp och ledas ytligt till föreslagna fördröjningsanordningar via utkastare och anlagda rännor. Det är viktigt att säkerställa att dagvatten inte leds till kringliggande fastigheter. I figur 9 t.o.m. 11 visas exempel på utformning av sådana system. Figur 9. Stuprören ansluter till rännor för avledning av takvatten , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

21 21 (3) Figur 1. Exempel på ränna för avledning av takvatten Figur 11. Exempel på ränna för avledning av takvatten n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

22 (3) Regnvatten kan även samlas upp i en tunna, placerad under stuprörsutkastaren och vidare användas för t.ex. bevattningsändamål, se figur 12. Figur 12. Dagvatten från tak samlas upp i regnvattentunna Genomsläppliga beläggningar För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se figur 13. I figur 13 visas även en mindre gångstig utformad med gräs och ett fåtal gångplattor. Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

23 23 (3) Figur 13. Ytor med hålsten av betong samt gångstig med gräs och gångplattor Gator inom området kan utformas så att endast erforderlig köryta asfalteras, d.v.s. ca 4 4, m. Resterande del av vägområdet, ca 1, m, kan då utföras som en gräsarmerad yta som vid behov kan fungera som tillfällig uppställningsyta för bilar. Genom detta tillvägagångssätt reduceras mängden dagvatten från vägområdet Gröna öar Gröna öar kan användas som fördröjningsmagasin för att ta hand om dagvatten från hårdgjorda ytor som t.ex. parkeringsplatser eller asfalterade gator, se figur 14. Den hårdgjorda ytan anläggs med lutning mot de gröna öarna. Dagvattnet kan t.ex. avledas in i den gröna ytan genom att en öppning görs i kantstenen. Varje grönyta förses med en brunn, som är kopplad till ett konventionellt ledningssystem. Brunnen fungerar som bräddsystem, om grönytorna överbelastas. Figur 14. Exempel på gröna öar, observera utformning av kantsten n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

24 24 (3) Träd Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 1 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet regenereras fortare vid längre nederbördstillfällen. Träd kan med fördel planteras i svackdiken eller kombineras med andra metoder för omhändertagande av dagvatten. Utmed gator och parkeringsytor kan träd planteras för att minska flödesintensiteten, se figur 1. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdagvatten. Figur 1. Exempel på träd som planterats längs en lokalgata i ett bostadsområde Svackdiken Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se figur 16. Dikena är beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel samt lekande barn. Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

25 2 (3) I planområdet kan svackdiken anläggas vid öppna ytor eller längs framtida lokalgator där utrymme finns. Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för magasinering av dagvattnet. Svackdikena kan förses med strypt utlopp för att vidare gående flöde skall begränsas. Figur 16. Svackdike (Ref. Peter Stahre) Kassettmagasin Ett alternativ eller komplement till fördröjning, i första hand inom kvartersmark, är s.k. dagvattenkassetter, se figur 17. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark om förutsättningar för detta finns. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc Figur 17. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

26 26 (3) Kassetternas våta volym uppgår till ca 96 % av magasinets totala volym, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

27 27 (3) 4 Samlad bedömning För att hantera framtida dagvattenflöden och uppnå erforderlig utjämning av dagvatten, bör en kombination av ovanstående åtgärder genomföras inom planområdet. För att i störst möjliga mån främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten bör andelen hårdgjorda ytor minimeras. Genom föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten bedöms planerad exploatering inte medföra någon påverkan på Natura 2-området Haketjärnen och Maderna. Planområdet bedöms ej heller bidra till någon övrig negativ påverkan som kan strida mot miljömålen. Gröna tak anses i detta fall vara den mest effektiva metoden för att minska andelen hårdgjorda ytor och främja ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Enbart genom att anlägga gröna tak skulle det krav på utjämning av en dagvattenvolym motsvarande 1 mm, vilket åligger ägare av flerbostadshus, kunna uppfyllas för den areal som taken upptar. Sedumtak kräver i princip inget underhåll och har i de flesta fall en längre livslängd än konventionella tak. Förutom fördelen att gröna tak har en mycket god förmåga att magasinera dagvatten är de även estetiskt tilltalande, bidrar till en ökad biologisk mångfald. Vidare kan de gröna taken även ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning. Dagvatten kan ledas till de två föreslagna fördröjningsdammarna och våtmarken via öppna kanaler samt konventionella dagvattenledningar. Där möjlighet finns, föreslås dagvatten återföras till vattnets naturliga kretslopp genom infiltration inom tomtmark. Inom fastigheter där infiltration eller avledning till våtmarken alternativt anlagda dagvattendammar ej är lämpligt föreslås utjämning med hjälp av övriga föreslagna metoder. Utmed gator är det fördelaktigt att plantera träd samt anlägga gröna öar. För att dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor skall ges möjlighet att rinna ner i trädets rotsystem, där det kan renas, bör ytan där trädet planteras vara nedsänkt. Parkeringsytor samt andra hårdgjorda ytor som inte nödvändigtvis behöver utgöras av helt hårdgjort material, kan istället utgöras av genomsläppligt material för att minska ytavrinningen. n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmkalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc , rev \121899\-mapp\9 beskr-utredn-pmvattenutredning rev 213.doc

28 28 (3) Norconsult AB Mark och Vatten Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

29 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg 31 7, fax

30 3 (3) , rev n:\12\18\121899\-mapp\9 beskr-utredn-pm-kalkyl\dagvattenutredning rev 213.doc

31 BILAGA > 1 1 > Beteckningar 1 > Utredningsområde Befintlig dagvattenledning Berg i dagen 11 Ny a Öj Torvområde 2 er sjö vä ge n Befintligt dike Numrering avrinningsområde 11 2 X Avrinningsområde 12 3 Jord- och torvdjup i meter D -btg Utlopp från Mossvägsområdet D Utlopp från Mossvägsområdet 7 /1 btg Dr 17/ D 1 Dr 17/1 Befintlig dagvattenhantering Hossaberget, Partille Kommun Uppdragsnummer: FURUB E EN D D r 17/ D btg 1 btg S 1 btg D Dr 17/1 S 1 - btg RGSVÄ GEN ÄG N ÅS V 1 GSVÄG E /1 RG D r 17/ Utlopp till dike Dr 17/1 r1 7 KÄLLS PRÅN BE D D 1 D btg EN ÄG V RT N STIGE SÄTER ÄGEN EDSV BERG Dr 17/1 Ö Dr 1 Utlopp från Mossvägsområdet Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:3 (A3) Tfn

32 BILAGA > 1 1 > Beteckningar 1 > Utredningsområde Befintlig dagvattenledning Avrinningsområde Föreslagen damm Föreslagen dagvattenledning 11 Ny a Öj Föreslaget dike 2 er sjö vä ge n Befintlig dagvattenledning slopas Befintligt dike 16 Befintlig våtmark bevaras Avledning damm väst Avledning till befintlig våtmark Avledning damm öst Dagvatten skall infiltreras inom tomtmark Angivna totalvolymer samt erforderliga ytbehov för föreslagna dammar är uppskattade med förutsättningar enligt kapitel D -btg Utlopp från Mossvägsområdet D Utlopp från Mossvägsområdet 7 /1 btg Dr 17/ D 1 Dr 17/1 Föreslagen dagvattenhantering Hossaberget, Partille Kommun Uppdragsnummer: FURUB E EN D D r 17/ D btg 1 btg S 1 btg D Dr 17/1 S 1 - btg RGSVÄ GEN ÄG N ÅS V 1 GSVÄG E /1 RG D r 17/ Utlopp till dike Dr 17/1 r1 7 KÄLLS PRÅN BE D D 1 D btg EN ÄG V RT N STIGE SÄTER ÄGEN EDSV BERG Dr 17/1 Ö Dr 1 Utlopp från Mossvägsområdet Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:3 (A3) Tfn

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan

Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Skövde Kommun Box 294 541 26 Skövde Beställarens representant: Gunnar Hägg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Katrine Hermansson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 103 25 75 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Toftenäs 1:67 "Kollung" VA- och dagvattenutredning

Toftenäs 1:67 Kollung VA- och dagvattenutredning Beställare: Tjörns kommun 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Hulthén Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 104 06 72 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\06\1040672\5

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Åsa centrum, dagvattenutredning

Åsa centrum, dagvattenutredning ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Åsa centrum, dagvattenutredning Göteborg 2015-01-20 v:\45\14\1320010852\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer