KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni Innehållsförteckning. * Informationer, 90...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90..."

Transkript

1 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, * Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening, * Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås, * Tillägg till beslut den 18 maj 2010 om utdelning av bygdemedel 2010, * Yttrande över utredning Prissatt vatten, * Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås, * Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14, * Rösta 6:1, förvärv av del av fastigheten, * Ösa 1:18, förvärv av fastigheten, * Borgerlig vigselförrättare, * Framtidsboende för äldre, representanter till grupp, * Säkerhetsplan för Krokoms kommun, * Delegation till kommunstyrelsens ordförande angående tillsättande av administrativ chef, * Omlokalisering kulturskolan i Ås, * Delegationsbeslut, * Meddelanden,

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 15 juni 2010, kl Beslutande: Övriga deltagande: Maria Söderberg, C, ordf Göte W Swén, M Rolf Lilja, S Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjg ers för Elisabeth Friberg, C Owen Laws, Mp Evert Fogelberg, Fp, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd Agneta Gabrielsson, Fp till kl Leif Olsson, C, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp från kl Maria Jacobsson, S Mi Bringsaas, S, tjg ers för Christer Toft, S Marina Edfeldt, S Judith Hult, S, tjg ers för Stefan Wikén, S Jörgen Blom, V Anette Lihuvudh, sekreterare Elisabet Sjöström, kommunchef Utses att justera: Cristine Persson och Judith Hult Justeringens plats och tid: Kommunhuset, Krokom, tisdagen den 15 juni 2010, Kommunhuset, Krokom, måndagen den 21 juni , Underskrifter Sekreterare:. Anette Lihuvudh Paragrafer: Ordförande: Justerande:... Maria Söderberg Cristine Persson Judith Hult ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdes datum: 15 juni 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 16 juni nedtagande: 7 juli juni juli 2010 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunhuset, Krokom, kansliet.. Anette Lihuvudh

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ks 90 Dnr KS 10/013 Informationer Kommunstyrelsen får information enligt följande: * Studiebesök på Certus från kl * Jämtlands Gymnasieförbund, Michael Cederberg * Nytt igångsättningstillstånd skola Sånghusvallen, lokalbehov, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Kommunstyrelsen ajournerar sig för möte i partigrupperna samt lunch klockan och för kaffe klockan

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ks 91 Dnr KS 10/153 Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i Föllinge Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar om återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i enlighet med villkor i gåvobrev i samband med att föreningen upplösts och fastigheten Krokom Slätten 1:60 i Örtagårdsföreningens verksamhet upphört. Bakgrund Krokoms kommun beslutade den 25 oktober 2006 att överlåta som gåva fastigheten Krokoms Slätten 1:60 i Föllinge till Jämtlands Örtagårdsförening. Örtagårdsföreningen hade redan tillträtt fastigheten den 1 januari 2000 och ett preliminärt gåvobrev hade då utfärdats. Ett nytt gåvobrev utfärdades i november Kommunstyrelsen beslutade att det som villkor för överlåtelsen skulle gälla, att fastigheten överlämnas till Krokoms kommun om föreningen upplöses och/eller att fastighetens användning i Örtagårdsföreningens verksamhet upphör. Jämtlands Örtagårdsförening har upplösts och därmed har villkoret för återlämnande av fastigheten till kommunen enligt gåvobrevet inträtt. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 25 maj 2010 Kommunstyrelsens protokoll 25 oktober 2006 Gåvobrev 15 november 2006 Örtagårdens protokoll den 5 maj 2010 Örtagårdens protokoll från årsmöte den 23 mars 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beslutar om återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i enlighet med villkor i gåvobrev i samband med att föreningen upplösts och fastigheten Krokom Slätten 1:60 i Örtagårdsföreningens verksamhet upphört.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ks 91 (forts) Dnr KS 10/153 Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i Föllinge Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ks 92 Dnr KS 10/164 Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås _ Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen i södra Ås. 2 Kostnaden beräknas till ca 51 mkr. 3 Medel för nyproduktion tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. _ Bakgrund Kommunstyrelsen har tidigare lämnat igångsättningstillstånd för en om- och tillbyggnad av skolan i Ås samt nybyggnation av skola vid Sånghusvallen i södra Ås för 52 mkr respektive 30 mkr. Projektet för Sånghusvallens skola har genomgått samtliga faser såsom t.ex förstudie, projektering, förfrågan och nu står projektet inför en upphandling. Skolan beräknades i början av 2007 till en kostnad om ca 30 mkr denna investeringsram har inte haft någon indexuppräkning. Efter anbudsutvärdering har konstaterats att tidigare beviljad investeringsram inte räcker till för att genomföra planerad nybyggnation av skolan pga av indexökningar under perioden , en större byggnad än planerat om ca 435 kvm, hälsoprofil yttre gård samt valet av att bygga ett lågenergihus istället för en mer traditionell byggnad. Med anledning av ovanstående beräknar samhällsbyggnadsförvaltningen att den totala byggkostnaden inkl byggherrekostnad för att genomföra en nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås, till att bli ca 51 mkr. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 11 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförandebeslut 11 juni 2010

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ks 92 (forts) Dnr KS 10/164 Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås _ Yrkanden/förslag Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget. Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget. Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget. Övriga som yttrar sig är Owen Laws, Mp och Ulf Jonasson, C. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen i södra Ås. Kostnaden beräknas till ca 51 mkr och medel för nyproduktion tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ks 93 Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen godkänner nedanstående tillägg, till kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2010, av fördelning av bygdemedel 2010 med en ändring som framgår i punkten 2. 2 De kronorna som är föreslagna till Dvärsätts byalag för att trycka en bok läggs på Alsenbygdens kör- och ridklubb, ärende Förslag till beslut Följande tillägg görs till det beslut som togs den 18 maj 2010, 83. OMRÅDE 2, allmänna Sökande Ändamål Belopp Tångeråsens bygdegårdsfören Anskaffa stolar till bygde c/o ordf Jenni Andersson gården i Tångeråsen (Beviljat 18 maj 2010) Nytt förslag = OMRÅDE 3, allmänna Sökande Ändamål Belopp Åse Trång byalag Anordna badplats vid Alsen c/o ordf Gösta Håkansson sjöns södra sida (Avslag 18 maj 2010) Nytt förslag Krokoms motorklubb Installera kompressor, anskaffa c/o kassör Kenneth Andersson luftdrivna verktyg, handverktyg (Avslag och pelarborrmaskin 18 maj 2010) Nytt förslag

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ks 93 (forts) Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen OMRÅDE 3, allmänna (forts) Sökande Ändamål Belopp Ås ryttarförening Förbättra ridanläggningen i c/o ordf Arne Wiktorsson Ås, ytterligare bidrag (be (Beviljat lysning till ridhuset) 18 maj 2010) Nytt förslag = Föreningen Ås Föreningshus Upprusta Föreningshuset i Ås c/o ordf Örjan Lundqvist (anskaffa värmepumpar, (Luftvärmepumpar) slipa golv) (Beviljat 18 maj 2010) Nytt förslag = Dvärsätts byalag Kostnader för att trycka boken c/o sekr Lilian Palmgren Dvärsätt en resa genom sekler (Avslag i en jämtländsk by 18 maj 2010) Nytt förslag Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att de kronorna som är föreslagna till Dvärsätts byalag för att trycka en bok läggs på Alsenbygdens köroch ridklubb, ärende Övriga som yttrar sig är Owen Laws, Mp, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S och Evert Fogelberg, Fp. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, med ett tilläggsyrkande. Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet. Propositionsordningen godkännes.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ks 93 (forts) Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Länsstyrelsen Näringslivsavdelningen, idrott, kultur

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ks 94 Dnr KS 10/165 Utredning Prissatt vatten, SOU 2010:17 - remissyttrande Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners yttrande till Miljödepartementet, daterat den 21 maj Bakgrund Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner delger kommunen sitt yttrande över utredningen Prissatt vatten och uppmanar kommunerna att skriva egna yttranden i detta ärende. Kommunförbundet i Jämtlands län har också uppmanat kommunerna att yttra sig över utredningen. I miljödepartementets utredning benämnd Prissatt vatten (SOU 2010:17), föreslås att bygdemedlens användning ska koncentreras till åtgärder som främjar en god vattenmiljö. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner skriver bland annat i sitt yttrande; Eftersom det är staten som idag tar in mångmiljardbelopp på vattenkraften är det enda rimliga att staten också finansierar de nödvändiga investeringarna för ändamål som främjar en god vattenmiljö. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner avvisar därför bestämt förslaget om att använda bygdemedelsavgifterna till i första hand vattenmiljön. Underlag för beslut Utlåtande 15 juni 2010 Skrivelse 1 juni 2010, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Betänkande av vattenprisutredningen Protokoll kommunförbundet Jämtlands län 17 maj 2010 Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget. Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget. Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget. Evert Fogelberg, Fp, yrkar bifall till grundförslaget.

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ks 94 (forts) Dnr KS 10/165 Utredning Prissatt vatten, SOU 2010:17 - remissyttrande Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners yttrande till Miljödepartementet, daterat den 21 maj Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Miljödepartementet

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ks 95 Dnr KS 10/166 Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås Kommunstyrelsens beslut 1 Medel beviljas för paviljongen på Hissmoskolan för 24 mån * :- = :- 2 Medel beviljas för hyra av lägenhet i Föllinge ytterligare 6 mån * 4.953:- = :- 3 Medel till hyra av Orionvägen för 13 mån * :- = :- 4 Kommunstyrelsen beviljar, för 2010, kronor ur 2010 års resultat. För beviljar kommunstyrelsen kronor ur lönereserven. Bakgrund 1 Ökande generationsväxling på bostäder samt integration har inneburit förändrade elevprognoser inom centrala Krokom. Med ökat elevantal kvarstår behovet av paviljong på Hissmoskolan under ytterligare två år. 2 Under hösten 2010 kommer barn och utbildningsförvaltningen att kunna förändra verksamheten i Föllinge och kunna anställa en dagbarnvårdare som ett komplement till Bjäkerdalen för att lösa behovet av barnomsorg. 3 Exploateringen på Sånghusvallen går snabbare än beräknat vilket medför fler barn i barnomsorgen. Underlag för beslut Reviderade prognoser för elever i åk. F-6 i Krokom Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 27 april Barn- och utbildningsnämnden, 25 maj Budgetberedning 23 april 2010 Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Söderberg, C och Rolf Lilja, S.

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ks 95 (forts) Dnr KS 10/166 Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel för paviljongen på Hissmoskolan för 24 mån * :- = :-, beviljar medel för hyra av lägenhet i Föllinge ytterligare 6 mån * 4.953:- = :-, beviljar medel till hyra av Orionvägen för 13 mån * :- = :-. För 2010 tas kronor ur 2010 års resultat. För tas kronor ur lönereserven. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Barn och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ks 96 Dnr KS 10/155 Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beviljar Krokoms Golfklubb utökning av lån med kronor till gångbron över E14 beroende på kostnadsökning av densamma. 2 Finansiering sker ur kontot Utlämnade anslagstäckta lån vilket innebär ett nytt skuldebrev innehållande , totalt kronor. 3 Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om anläggningsstöd. Bakgrund Krokoms Golfklubb beviljades lån med 1 mkr till gångbro över E14 i samband med att området kring golfbanan i Sandnäset, Dvärsätt utvecklades med tomtområdet Sandnäsets Sjöstad. Gångbron var nödvändig för kommunikationerna över E14. Kalkylen för gångbron var kronor, varav Krokoms Golfklubb finansierade brobygget med kronor. Kostnaden för golfbron inklusive fundament uppkom slutligen till kronor. I samband med projekteringen och genomförandet av gångbron var Vägverkets synpunkter och arbetsplaner kostnadsdrivande till den grad att bron fördyrades med ca kronor. Krokom Golfklubb anhåller om utökning av befintligt lån för finansieringen av gångbron över E14. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 24 januari 2007 Skuldebrev Ansökan om utökat finansiellt stöd för golfbro Yrkanden/förslag Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget samt inkommer med en protokollsanteckning, se bilaga 1 till protokollet. Ulf Jonasson, C, Göte W Swén, M samt Rolf Lilja, S, yttrar sig också i ärendet.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ks 96 (forts) Dnr KS 10/155 Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja Krokoms Golfklubb utökning av lån med kronor till gångbron över E14 beroende på kostnadsökning av densamma. Finansiering sker ur kontot Utlämnade anslagstäckta lån vilket innebär ett nytt skuldebrev innehållande , totalt kronor. Kommunstyrelsen föreslås avslå ansökan om anläggningsstöd. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Krokoms Golfklubb Björn Torbjörnsson, ekonomichef

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ks 97 Dnr KS 10/167 Rösta 6:1, Ås, förvärv av del av fastigheten Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar godkänna markförvärvet av del av Rösta 6:1 i Ås till en köpeskilling av 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. 2 Finansiering sker ur kontot markinköp. Bakgrund Förslag till köpeavtal har upprättats där kommunen förvärvar ca 3,8 hektar av fastigheten Rösta 6:1 i Ås. Köpeskillingen är överenskommen till 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. Markområdet är avsett att användas för utökning av handels- och industriområdet Åsbacken samt eventuell framtida planering för övrigt i Ås. Avtalet gäller med förbehåll om kommunfullmäktiges godkännande. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Avtal med fastighetskarta Yrkanden/förslag Yttrar sig i ärendet gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna markförvärvet av del av Rösta 6:1 i Ås, till en köpeskilling av 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kopia Kommunfullmäktige

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ks 98 Dnr KS 10/168 Ösa 1:18 i Ås, förvärv av fastigheten Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar godkänna markförvärvet av Ösa 1:18 i Ås till en köpeskilling av kronor. 2 Finansiering sker ur kontot markinköp. Bakgrund Markområdet är avsett att användas för eventuell framtida planering i området. Förslag till köpeavtal har upprättats med en köpeskilling av kronor och avtalet gäller med förbehåll av kommunfullmäktiges godkännande. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 1 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Avtal och fastighetskarta Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas, S. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna markförvärvet av Ösa 1:18 i Ås till en köpeskilling av kronor. Finansiering sker ur kontot markinköp. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ks 99 Dnr KS 10/169 Borgerlig vigselförrättare Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse kultursamordnare Mats Hurtig till borgerlig vigselförrättare. Bakgrund De par som planerar borgerlig vigsel kan via kommunens växel nå kontakt med den vigselförrättare som önskas. Krokoms kommun har tio borgerliga vigselförrättare. Underlag för beslut Borgerlig vigsel, Krokoms kommun, utskrift från krokom.se 2 juni Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse kultursamordnare Mats Hurtig till borgerlig vigselförrättare. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Länsstyrelsen i Jämtlands län Mats Hurtig, kultursamordnare Barn- och utbildningsnämnden

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ks 100 Dnr KS 10/170 Framtidsboende för äldre, representanter till grupp Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen utser Agneta Gabrielsson, Fp, Eivor Comén, Mp och Jörgen Blom, V till representanter att ingå i gruppen Framtidsboende för äldre. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009, att uppdra till socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för att etablera ett så kallat Mellanboende i kommunen. Socialnämnden beslutade den 11 maj att utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande som representanter i gruppen Framtidsboende för äldre. Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen föreslås utse representanter till gruppen som skall innehålla deltagare från alla partier ingående i kommunfullmäktige. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Socialnämndens protokoll 11 maj 2010 Yrkanden/förslag Owen Laws, Mp, yrkar att Eivor Comén, Mp, ska ingå i gruppen. Mi Bringsaas, S, yrkar att Jörgen Blom, V, ska ingå i gruppen. Evert Fogelberg, Fp, yrkar att Agneta Gabrielsson, Fp, ska ingå i gruppen. Yttrar sig gör även Cristine Persson, C. Propositionsordning Det finns förslag på att Eivor Comén, Mp, Jörgen Blom, V och Agneta Gabrielsson, Fp ska ingå som representanter i gruppen Framtidsboende för äldre.

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ks 100 (forts) Dnr KS 10/170 Framtidsboende för äldre, representanter till grupp Efter proposition på de tre föreslagna personerna finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslagen. Kopia Socialnämnden Troman

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ks 101 Dnr KS 10/ Säkerhetsplan för Krokoms kommun. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, antar säkerhetsplan för Krokoms kommun med ändringar i punkterna 2 och 3 nedan. Planen reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. 2 Andra meningen under rubriken Ansvar i andra stycket, stryks. 3 Punkterna 4 och 12 stryks i planen. 4 Planen följs upp innan 2011 års utgång. Bakgrund Kommunstyrelsen, tillika krisledningsnämnden, har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning för den kommunala verksamheten. Nämnden har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Förvaltnings/eller avdelningschef ska organisera säkerhetsarbetet inom förvaltningen eller avdelningen samt ansvara för ledning och kontroll. Verksamhetsansvarig på alla nivåer är ansvariga för säkerheten inom sitt område och ska själva avsätta de resurser som krävs för att plan och rutiner följs. Arbetstagare inom Krokoms kommun ska följa säkerhetsplanen och underliggande rutiner. Kommunchefens ledningsgrupp ska ta fram underliggande rutiner till stöd för planen. Dessa beskrivs i rutiner för Krokoms kommuns säkerhetsarbete. Förvaltningarna och avdelningarna ansvarar för att verksamhetsrelaterade rutiner tas fram. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 15 juni Säkerhetspolicy för Krokoms kommun

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ks 101 (forts) Dnr KS 10/ Säkerhetsplan för Krokoms kommun. Yrkanden/förslag Cristine Persson, C, yrkar att andra meningen under rubriken Ansvar, i andra stycket, stryks. Maria Söderberg, C, yrkar att punkterna 4 och 12 stryks i planen. Jörgen Blom, V, yrkar att planen följs upp innan 2011 års utgång. Yttrar sig gör också Evert Fogelberg, Fp, Mi Bringsaas, S och Owen Laws, Mp. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, antar säkerhetsplan för Krokoms kommun som reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. Det har också kommit in två ändringsyrkanden samt ett tilläggsyrkande. Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena och tilläggsyrkandet. Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena och tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Nämnderna Jämtlands Räddningstjänstförbund Gunilla Sundqvist, personalchef Jan Eriksson, säkerhetssamordnare Kommunstyrelsens presidium

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Ks 102 Dnr KS 09/135 Delegation till kommunstyrelsens ordförande angående tillsättande av administrativ chef Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens ordförande delegera tillsättande av administrativ chef eftersom detta beräknas ske under semesterperioden Bakgrund Rekrytering av administrativ chef pågår och beräknas vara avslutad under semesterperioden För att undvika utdragen tid för rekryteringsarbetet föreslås kommunstyrelsens ordförande som delegat i ärendet. MBL genomförs enligt gängse regler. Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 1 september 2010 och delges därmed tillsättningen av administrativ chef. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 15 juni 2010 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens ordförande får delegation att tillsätta administrativ chef eftersom det beräknas ske under semesterperioden Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Gunilla Sundqvist, personalchef

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Ks 103 Dnr KS 10/171 Omlokalisering kulturskolan i Ås Kommunstyrelsens beslut 1 Samhällsbyggnadsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för anpassningsåtgärder för kulturskolans lokaler. 2 Finansiering sker genom tillskjutande av medel till samhällsbyggnadsnämnden med cirka kronor varav cirka kronor som investering och kronor som underhåll kronor tas ur resultatet för 2010 och kronor tas ur underhållsanslaget. Bakgrund Landstinget har i kontakt med Krokomsbostäder uttryckt önskemål att få öka sin förhyrning i distriktssköterskelokalen i Ås, då man har för avsikt att utöka sin verksamhet där. Den utökning av förhyrning man har behov av att göra omfattar de tre rum som idag förhyrs av Krokoms kommun, för kulturskolans verksamhet. Utrymmen i befintlig skolbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden identifierats, som efter anpassning skulle fungera väl, för kulturskolans behov. Anpassningen som till stora delar består av ljudisolerande åtgärder beräknas kosta cirka kronor, varav kronor är investering och kronor är underhåll. Kapitaltjänstkostnaden motsvarar cirka kronor per år att jämföras med hyran kronor per år som kommunen idag betalar för kulturskolans lokaler. Omlokaliseringen innebär ett effektivare nyttjande av kommunens egna skollokaler. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 9 juni Skrivelse från Jämtlands läns landsting 10 november 2009 Yttrande/förslag Jörgen Blom, V, yttrar sig.

26 Sammanträdesdatum Sida 25 Ks 103 (forts) Dnr KS 10/171 Omlokalisering kulturskolan i Ås Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för anpassningsåtgärder av kulturskolans lokaler. Finansiering sker genom tillskjutande av medel till samhällsbyggnadsnämnden med cirka kronor varav cirka kronor som investering och kronor som underhåll kronor tas ur resultatet för 2010 och kronor tas ur underhållsanslaget. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden

27 Sammanträdesdatum Sida 26 Ks 104 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: Dnr KS 10/044 Listor över färdtjänstbeslut Delegat Färdtjänsthandläggare Dnr KS 10/ Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning Adm chef till helgdagar Dnr KS 10/ Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, Adm chef , Dnr KS 10/ Aktieägaravtal i Mid Sweden Science Park AB Kommunalråd Dnr KS 10/ Avtal med IP-Only Telecommunication Networks AB It-samordnare

28 Sammanträdesdatum Sida 27 Ks 105 Meddelanden Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Dnr 21 1 Mittuniversitetet: , verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Dnr 22 2 Kommunala pensionärsrådet: , sammanträdesprotokoll 3 Handikapprådet: , sammanträdesprotokoll Dnr 23 4 Sveriges Kommuner och Landsting: , inbjudan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre 5 Sveriges Kommuner och Landsting: , pressmeddelande bra resultat trots sämre förutsättningar 6 Sveriges Kommuner och Landsting: , ekonomirapporten: om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2010 Dnr 25 7 Regeringskansliet, integrations- och jämställdhetsdep: , regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund 8 Regeringskansliet, miljödep: , biologisk mångfald en global, nationell och lokal miljöfråga! Dnr 28 9 Norrtåg: , pressmeddelande Norrtåg har valt operatör 10 Samhall: , års- och hållbarhetsredovisning 11 Näldens Byalag: , hemställan om ändring av hastighetsbegränsning 12 Jämtlands Gymnasieförbund: , sammanträdet med direktionen flyttat till den 7 juni 2010, enligt delegation 13 Ägarna av fastigheterna Ås-Hov 1:201-1:210: , brev angående köp eller arrende av närliggande markområde Dnr KS 09/ Privatperson: , skrivelse till regeringen/statsrådsberedningen angående vindkraftverk

29 Sammanträdesdatum Sida 28 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 09/ Tina Stafrén: , rapporten Trädgårdsprojektet Solbacka, om ett ideellt arbete för social stimulans Dnr KS 09/ Näringslivschef Daniel Perfect, Strömsunds kommun: , vindkraftsamordning för Jämtlands län, slutrapport m m Dnr KS 09/ Regeringsrätten: , färdtjänst, fråga om prövningstillstånd Dnr KS 09/ Personalen och skyddsombuden på Västbygdens skola och Pärlans förskola: , brev angående brott mot medbestämmande lagen 19 Personalen på Västbygdens och Pärlans förskola: , tolkning av brev 20 Barn- och utbildningsnämnden: , protokollsutdrag Bun 24, överklagande Dnr KS 09/ Vård- och omsorgscollege Jämtland: , pressmeddelande nu är Jämtlands län certificierat regionalt Vård- och omsorgscollege Dnr KS 09/ Sametinget: , redovisning av statsbidrag samt utbetalning av detsamma till kommuner Dnr KS 09/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , Jämtlands läns serviceprogram Dnr KS 09/ Vattenmyndigheten Bottenhavet: , förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram, perioden Dnr KS 09/ Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: , yttrande till Tingsrätten angående ansökan om tillstånd att uppföra och idrifttaga ett nytt kraftverk i Hissmofors

30 Sammanträdesdatum Sida 29 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ SmåKom: , verksamhetsberättelse för perioden SmåKom: , uttalanden i rikskonferensen 28 SmåKom: , nyhetsbrev april 29 SmåKom: , extra nyhetsbrev 30 SmåKom: , stämmoprotokoll, verksamhetsplan, budgetförslag 31 SmåKom: , Hemsidan äntligen igång! 32 SmåKom: , nyhetsbrev maj Dnr KS 10/ Kommunförbundet/AV-Media Jämtlands län AB: , ansökan AmIT Dnr 10/ Kammarrätten i Sundsvall: , dom angående talerätt i mål om undersökningstillstånd Dnr KS 10/ Världsnaturfonden: , du var inte ensam tack för att du släckte den 27 mars! Dnr KS 10/ Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: , nyhetsbrev juni Dnr KS 10/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , beslut till Högskolan i Nord- Trøndelag avseende tillstånd till allmän kameraövervakning Dnr KS 10/ Brandmännens riksförbund: , yttrande över remiss avseende förändrat handlingsprogram för Jämtlands Räddningstjänstförbund Dnr KS 10/ Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: 1005, lägesbeskrivning Inlandsportalen webbkartan 40 Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: , kallelse till årsstämma

31 Sammanträdesdatum Sida 30 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ Strömsunds kommun: , protokollsutdrag Ks 90, medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor perioden Dnr KS 10/ Sigtuna kommun: , politiska oklarheter kring förlagslånet och om det fortsatta samarbetet i Kommuninvest Dnr KS 10/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , protokoll avseende inspektion av Överförmyndarnämnden i Krokoms kommun den 27 april 2010 Dnr KS 10/ Barn- och utbildningsnämnden: , protokollsutdrag Bun 14, utvärdering av vårdnadsbidrag 2009 Dnr KS 10/ Länstrafiken i Jämtlands län AB: , plan för ökat tillgänglighet för funktionshindrade Dnr KS 10/ Krokoms bygdemedelsfond för näringslivsändamål: 1005, årsbokslut 2009, förvaltningsberättelse Dnr KS 10/ Privatpersoner: , angående anslutning till kommunalt vatten för fastigheter i Ås 48 VA- och renhållningschef Kenth Blom: , svarsbrev angående anslutning till kommunalt vatten Dnr KS 10/ Statens konstråd: , beslut om utredning av intresseanmälan för samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

32

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 maj 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 56...2

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 maj 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 56...2 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 56...2 * Kvartalsrapport första kvartalet 2008, 57...3 * Budget 2009, plan 2010-2011, 58... 4-7 * Riktlinjer kommunal färdtjänst, 59...8 * Länssamverkan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 maj 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 maj 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 67... 2 * Kvartalsrapport per mars 2010, Krokoms kommun, 68... 3 * Rambudget 2011, plan 2012-2013, 69...4-6 * Kapitalförstärkning genom teckning

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(25) Plats och tid MSSPs lokaler, Mittuniversitetet, onsdagen den, kl 08.30-15.50 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl 08.30-15.45 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Se bilaga 1 till protokollet

Se bilaga 1 till protokollet 1(48) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård onsdagen den, klockan 10.00-16.30 Beslutande edamöter Se bilaga 1 till protokollet Övriga närvarande Ola Skyllbäck, kommunchef Anette ihuvudh, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Driftcentralen, Brovägen 6, Krokom 20 oktober 2009, kl 10.00-16.15 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer