KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni Innehållsförteckning. * Informationer, 90...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90..."

Transkript

1 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, * Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening, * Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås, * Tillägg till beslut den 18 maj 2010 om utdelning av bygdemedel 2010, * Yttrande över utredning Prissatt vatten, * Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås, * Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14, * Rösta 6:1, förvärv av del av fastigheten, * Ösa 1:18, förvärv av fastigheten, * Borgerlig vigselförrättare, * Framtidsboende för äldre, representanter till grupp, * Säkerhetsplan för Krokoms kommun, * Delegation till kommunstyrelsens ordförande angående tillsättande av administrativ chef, * Omlokalisering kulturskolan i Ås, * Delegationsbeslut, * Meddelanden,

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 15 juni 2010, kl Beslutande: Övriga deltagande: Maria Söderberg, C, ordf Göte W Swén, M Rolf Lilja, S Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjg ers för Elisabeth Friberg, C Owen Laws, Mp Evert Fogelberg, Fp, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd Agneta Gabrielsson, Fp till kl Leif Olsson, C, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp från kl Maria Jacobsson, S Mi Bringsaas, S, tjg ers för Christer Toft, S Marina Edfeldt, S Judith Hult, S, tjg ers för Stefan Wikén, S Jörgen Blom, V Anette Lihuvudh, sekreterare Elisabet Sjöström, kommunchef Utses att justera: Cristine Persson och Judith Hult Justeringens plats och tid: Kommunhuset, Krokom, tisdagen den 15 juni 2010, Kommunhuset, Krokom, måndagen den 21 juni , Underskrifter Sekreterare:. Anette Lihuvudh Paragrafer: Ordförande: Justerande:... Maria Söderberg Cristine Persson Judith Hult ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdes datum: 15 juni 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 16 juni nedtagande: 7 juli juni juli 2010 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunhuset, Krokom, kansliet.. Anette Lihuvudh

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Ks 90 Dnr KS 10/013 Informationer Kommunstyrelsen får information enligt följande: * Studiebesök på Certus från kl * Jämtlands Gymnasieförbund, Michael Cederberg * Nytt igångsättningstillstånd skola Sånghusvallen, lokalbehov, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Kommunstyrelsen ajournerar sig för möte i partigrupperna samt lunch klockan och för kaffe klockan

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Ks 91 Dnr KS 10/153 Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i Föllinge Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar om återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i enlighet med villkor i gåvobrev i samband med att föreningen upplösts och fastigheten Krokom Slätten 1:60 i Örtagårdsföreningens verksamhet upphört. Bakgrund Krokoms kommun beslutade den 25 oktober 2006 att överlåta som gåva fastigheten Krokoms Slätten 1:60 i Föllinge till Jämtlands Örtagårdsförening. Örtagårdsföreningen hade redan tillträtt fastigheten den 1 januari 2000 och ett preliminärt gåvobrev hade då utfärdats. Ett nytt gåvobrev utfärdades i november Kommunstyrelsen beslutade att det som villkor för överlåtelsen skulle gälla, att fastigheten överlämnas till Krokoms kommun om föreningen upplöses och/eller att fastighetens användning i Örtagårdsföreningens verksamhet upphör. Jämtlands Örtagårdsförening har upplösts och därmed har villkoret för återlämnande av fastigheten till kommunen enligt gåvobrevet inträtt. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 25 maj 2010 Kommunstyrelsens protokoll 25 oktober 2006 Gåvobrev 15 november 2006 Örtagårdens protokoll den 5 maj 2010 Örtagårdens protokoll från årsmöte den 23 mars 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beslutar om återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i enlighet med villkor i gåvobrev i samband med att föreningen upplösts och fastigheten Krokom Slätten 1:60 i Örtagårdsföreningens verksamhet upphört.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Ks 91 (forts) Dnr KS 10/153 Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening i Föllinge Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Ks 92 Dnr KS 10/164 Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås _ Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen i södra Ås. 2 Kostnaden beräknas till ca 51 mkr. 3 Medel för nyproduktion tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. _ Bakgrund Kommunstyrelsen har tidigare lämnat igångsättningstillstånd för en om- och tillbyggnad av skolan i Ås samt nybyggnation av skola vid Sånghusvallen i södra Ås för 52 mkr respektive 30 mkr. Projektet för Sånghusvallens skola har genomgått samtliga faser såsom t.ex förstudie, projektering, förfrågan och nu står projektet inför en upphandling. Skolan beräknades i början av 2007 till en kostnad om ca 30 mkr denna investeringsram har inte haft någon indexuppräkning. Efter anbudsutvärdering har konstaterats att tidigare beviljad investeringsram inte räcker till för att genomföra planerad nybyggnation av skolan pga av indexökningar under perioden , en större byggnad än planerat om ca 435 kvm, hälsoprofil yttre gård samt valet av att bygga ett lågenergihus istället för en mer traditionell byggnad. Med anledning av ovanstående beräknar samhällsbyggnadsförvaltningen att den totala byggkostnaden inkl byggherrekostnad för att genomföra en nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås, till att bli ca 51 mkr. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 11 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförandebeslut 11 juni 2010

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Ks 92 (forts) Dnr KS 10/164 Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen, södra Ås _ Yrkanden/förslag Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget. Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget. Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget. Övriga som yttrar sig är Owen Laws, Mp och Ulf Jonasson, C. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen i södra Ås. Kostnaden beräknas till ca 51 mkr och medel för nyproduktion tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Ks 93 Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen godkänner nedanstående tillägg, till kommunstyrelsens beslut den 18 maj 2010, av fördelning av bygdemedel 2010 med en ändring som framgår i punkten 2. 2 De kronorna som är föreslagna till Dvärsätts byalag för att trycka en bok läggs på Alsenbygdens kör- och ridklubb, ärende Förslag till beslut Följande tillägg görs till det beslut som togs den 18 maj 2010, 83. OMRÅDE 2, allmänna Sökande Ändamål Belopp Tångeråsens bygdegårdsfören Anskaffa stolar till bygde c/o ordf Jenni Andersson gården i Tångeråsen (Beviljat 18 maj 2010) Nytt förslag = OMRÅDE 3, allmänna Sökande Ändamål Belopp Åse Trång byalag Anordna badplats vid Alsen c/o ordf Gösta Håkansson sjöns södra sida (Avslag 18 maj 2010) Nytt förslag Krokoms motorklubb Installera kompressor, anskaffa c/o kassör Kenneth Andersson luftdrivna verktyg, handverktyg (Avslag och pelarborrmaskin 18 maj 2010) Nytt förslag

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Ks 93 (forts) Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen OMRÅDE 3, allmänna (forts) Sökande Ändamål Belopp Ås ryttarförening Förbättra ridanläggningen i c/o ordf Arne Wiktorsson Ås, ytterligare bidrag (be (Beviljat lysning till ridhuset) 18 maj 2010) Nytt förslag = Föreningen Ås Föreningshus Upprusta Föreningshuset i Ås c/o ordf Örjan Lundqvist (anskaffa värmepumpar, (Luftvärmepumpar) slipa golv) (Beviljat 18 maj 2010) Nytt förslag = Dvärsätts byalag Kostnader för att trycka boken c/o sekr Lilian Palmgren Dvärsätt en resa genom sekler (Avslag i en jämtländsk by 18 maj 2010) Nytt förslag Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att de kronorna som är föreslagna till Dvärsätts byalag för att trycka en bok läggs på Alsenbygdens köroch ridklubb, ärende Övriga som yttrar sig är Owen Laws, Mp, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S och Evert Fogelberg, Fp. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, med ett tilläggsyrkande. Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet. Propositionsordningen godkännes.

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Ks 93 (forts) Dnr KS 10/062 Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Länsstyrelsen Näringslivsavdelningen, idrott, kultur

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Ks 94 Dnr KS 10/165 Utredning Prissatt vatten, SOU 2010:17 - remissyttrande Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners yttrande till Miljödepartementet, daterat den 21 maj Bakgrund Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner delger kommunen sitt yttrande över utredningen Prissatt vatten och uppmanar kommunerna att skriva egna yttranden i detta ärende. Kommunförbundet i Jämtlands län har också uppmanat kommunerna att yttra sig över utredningen. I miljödepartementets utredning benämnd Prissatt vatten (SOU 2010:17), föreslås att bygdemedlens användning ska koncentreras till åtgärder som främjar en god vattenmiljö. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner skriver bland annat i sitt yttrande; Eftersom det är staten som idag tar in mångmiljardbelopp på vattenkraften är det enda rimliga att staten också finansierar de nödvändiga investeringarna för ändamål som främjar en god vattenmiljö. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner avvisar därför bestämt förslaget om att använda bygdemedelsavgifterna till i första hand vattenmiljön. Underlag för beslut Utlåtande 15 juni 2010 Skrivelse 1 juni 2010, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Betänkande av vattenprisutredningen Protokoll kommunförbundet Jämtlands län 17 maj 2010 Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget. Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget. Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget. Evert Fogelberg, Fp, yrkar bifall till grundförslaget.

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Ks 94 (forts) Dnr KS 10/165 Utredning Prissatt vatten, SOU 2010:17 - remissyttrande Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners yttrande till Miljödepartementet, daterat den 21 maj Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Paragrafen justeras omedelbart. Kopia Miljödepartementet

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Ks 95 Dnr KS 10/166 Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås Kommunstyrelsens beslut 1 Medel beviljas för paviljongen på Hissmoskolan för 24 mån * :- = :- 2 Medel beviljas för hyra av lägenhet i Föllinge ytterligare 6 mån * 4.953:- = :- 3 Medel till hyra av Orionvägen för 13 mån * :- = :- 4 Kommunstyrelsen beviljar, för 2010, kronor ur 2010 års resultat. För beviljar kommunstyrelsen kronor ur lönereserven. Bakgrund 1 Ökande generationsväxling på bostäder samt integration har inneburit förändrade elevprognoser inom centrala Krokom. Med ökat elevantal kvarstår behovet av paviljong på Hissmoskolan under ytterligare två år. 2 Under hösten 2010 kommer barn och utbildningsförvaltningen att kunna förändra verksamheten i Föllinge och kunna anställa en dagbarnvårdare som ett komplement till Bjäkerdalen för att lösa behovet av barnomsorg. 3 Exploateringen på Sånghusvallen går snabbare än beräknat vilket medför fler barn i barnomsorgen. Underlag för beslut Reviderade prognoser för elever i åk. F-6 i Krokom Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 27 april Barn- och utbildningsnämnden, 25 maj Budgetberedning 23 april 2010 Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Söderberg, C och Rolf Lilja, S.

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Ks 95 (forts) Dnr KS 10/166 Lokalbehov gällande Hissmoskolan, Föllinge samt Ås Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel för paviljongen på Hissmoskolan för 24 mån * :- = :-, beviljar medel för hyra av lägenhet i Föllinge ytterligare 6 mån * 4.953:- = :-, beviljar medel till hyra av Orionvägen för 13 mån * :- = :-. För 2010 tas kronor ur 2010 års resultat. För tas kronor ur lönereserven. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Barn och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Björn Torbjörnsson, ekonomichef

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Ks 96 Dnr KS 10/155 Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beviljar Krokoms Golfklubb utökning av lån med kronor till gångbron över E14 beroende på kostnadsökning av densamma. 2 Finansiering sker ur kontot Utlämnade anslagstäckta lån vilket innebär ett nytt skuldebrev innehållande , totalt kronor. 3 Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om anläggningsstöd. Bakgrund Krokoms Golfklubb beviljades lån med 1 mkr till gångbro över E14 i samband med att området kring golfbanan i Sandnäset, Dvärsätt utvecklades med tomtområdet Sandnäsets Sjöstad. Gångbron var nödvändig för kommunikationerna över E14. Kalkylen för gångbron var kronor, varav Krokoms Golfklubb finansierade brobygget med kronor. Kostnaden för golfbron inklusive fundament uppkom slutligen till kronor. I samband med projekteringen och genomförandet av gångbron var Vägverkets synpunkter och arbetsplaner kostnadsdrivande till den grad att bron fördyrades med ca kronor. Krokom Golfklubb anhåller om utökning av befintligt lån för finansieringen av gångbron över E14. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 24 januari 2007 Skuldebrev Ansökan om utökat finansiellt stöd för golfbro Yrkanden/förslag Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget samt inkommer med en protokollsanteckning, se bilaga 1 till protokollet. Ulf Jonasson, C, Göte W Swén, M samt Rolf Lilja, S, yttrar sig också i ärendet.

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Ks 96 (forts) Dnr KS 10/155 Krokoms Golfklubb, utökning av lån till gångbron över E14 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja Krokoms Golfklubb utökning av lån med kronor till gångbron över E14 beroende på kostnadsökning av densamma. Finansiering sker ur kontot Utlämnade anslagstäckta lån vilket innebär ett nytt skuldebrev innehållande , totalt kronor. Kommunstyrelsen föreslås avslå ansökan om anläggningsstöd. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Krokoms Golfklubb Björn Torbjörnsson, ekonomichef

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Ks 97 Dnr KS 10/167 Rösta 6:1, Ås, förvärv av del av fastigheten Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar godkänna markförvärvet av del av Rösta 6:1 i Ås till en köpeskilling av 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. 2 Finansiering sker ur kontot markinköp. Bakgrund Förslag till köpeavtal har upprättats där kommunen förvärvar ca 3,8 hektar av fastigheten Rösta 6:1 i Ås. Köpeskillingen är överenskommen till 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. Markområdet är avsett att användas för utökning av handels- och industriområdet Åsbacken samt eventuell framtida planering för övrigt i Ås. Avtalet gäller med förbehåll om kommunfullmäktiges godkännande. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Avtal med fastighetskarta Yrkanden/förslag Yttrar sig i ärendet gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna markförvärvet av del av Rösta 6:1 i Ås, till en köpeskilling av 7 kronor/kvm samt ersättning för växande skog med kronor. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kopia Kommunfullmäktige

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Ks 98 Dnr KS 10/168 Ösa 1:18 i Ås, förvärv av fastigheten Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar godkänna markförvärvet av Ösa 1:18 i Ås till en köpeskilling av kronor. 2 Finansiering sker ur kontot markinköp. Bakgrund Markområdet är avsett att användas för eventuell framtida planering i området. Förslag till köpeavtal har upprättats med en köpeskilling av kronor och avtalet gäller med förbehåll av kommunfullmäktiges godkännande. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 1 juni 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 25 maj 2010 Avtal och fastighetskarta Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas, S. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna markförvärvet av Ösa 1:18 i Ås till en köpeskilling av kronor. Finansiering sker ur kontot markinköp. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Ks 99 Dnr KS 10/169 Borgerlig vigselförrättare Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse kultursamordnare Mats Hurtig till borgerlig vigselförrättare. Bakgrund De par som planerar borgerlig vigsel kan via kommunens växel nå kontakt med den vigselförrättare som önskas. Krokoms kommun har tio borgerliga vigselförrättare. Underlag för beslut Borgerlig vigsel, Krokoms kommun, utskrift från krokom.se 2 juni Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse kultursamordnare Mats Hurtig till borgerlig vigselförrättare. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Länsstyrelsen i Jämtlands län Mats Hurtig, kultursamordnare Barn- och utbildningsnämnden

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Ks 100 Dnr KS 10/170 Framtidsboende för äldre, representanter till grupp Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen utser Agneta Gabrielsson, Fp, Eivor Comén, Mp och Jörgen Blom, V till representanter att ingå i gruppen Framtidsboende för äldre. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009, att uppdra till socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för att etablera ett så kallat Mellanboende i kommunen. Socialnämnden beslutade den 11 maj att utse ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande som representanter i gruppen Framtidsboende för äldre. Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen föreslås utse representanter till gruppen som skall innehålla deltagare från alla partier ingående i kommunfullmäktige. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 4 juni 2010 Socialnämndens protokoll 11 maj 2010 Yrkanden/förslag Owen Laws, Mp, yrkar att Eivor Comén, Mp, ska ingå i gruppen. Mi Bringsaas, S, yrkar att Jörgen Blom, V, ska ingå i gruppen. Evert Fogelberg, Fp, yrkar att Agneta Gabrielsson, Fp, ska ingå i gruppen. Yttrar sig gör även Cristine Persson, C. Propositionsordning Det finns förslag på att Eivor Comén, Mp, Jörgen Blom, V och Agneta Gabrielsson, Fp ska ingå som representanter i gruppen Framtidsboende för äldre.

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Ks 100 (forts) Dnr KS 10/170 Framtidsboende för äldre, representanter till grupp Efter proposition på de tre föreslagna personerna finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslagen. Kopia Socialnämnden Troman

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Ks 101 Dnr KS 10/ Säkerhetsplan för Krokoms kommun. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, antar säkerhetsplan för Krokoms kommun med ändringar i punkterna 2 och 3 nedan. Planen reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. 2 Andra meningen under rubriken Ansvar i andra stycket, stryks. 3 Punkterna 4 och 12 stryks i planen. 4 Planen följs upp innan 2011 års utgång. Bakgrund Kommunstyrelsen, tillika krisledningsnämnden, har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning för den kommunala verksamheten. Nämnden har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Förvaltnings/eller avdelningschef ska organisera säkerhetsarbetet inom förvaltningen eller avdelningen samt ansvara för ledning och kontroll. Verksamhetsansvarig på alla nivåer är ansvariga för säkerheten inom sitt område och ska själva avsätta de resurser som krävs för att plan och rutiner följs. Arbetstagare inom Krokoms kommun ska följa säkerhetsplanen och underliggande rutiner. Kommunchefens ledningsgrupp ska ta fram underliggande rutiner till stöd för planen. Dessa beskrivs i rutiner för Krokoms kommuns säkerhetsarbete. Förvaltningarna och avdelningarna ansvarar för att verksamhetsrelaterade rutiner tas fram. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 15 juni Säkerhetspolicy för Krokoms kommun

23 Sammanträdesdatum Sida 22 Ks 101 (forts) Dnr KS 10/ Säkerhetsplan för Krokoms kommun. Yrkanden/förslag Cristine Persson, C, yrkar att andra meningen under rubriken Ansvar, i andra stycket, stryks. Maria Söderberg, C, yrkar att punkterna 4 och 12 stryks i planen. Jörgen Blom, V, yrkar att planen följs upp innan 2011 års utgång. Yttrar sig gör också Evert Fogelberg, Fp, Mi Bringsaas, S och Owen Laws, Mp. Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, antar säkerhetsplan för Krokoms kommun som reglerar hur kommunens säkerhets- och skadeförebyggande arbete ska bedrivas. Det har också kommit in två ändringsyrkanden samt ett tilläggsyrkande. Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena och tilläggsyrkandet. Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena och tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Nämnderna Jämtlands Räddningstjänstförbund Gunilla Sundqvist, personalchef Jan Eriksson, säkerhetssamordnare Kommunstyrelsens presidium

24 Sammanträdesdatum Sida 23 Ks 102 Dnr KS 09/135 Delegation till kommunstyrelsens ordförande angående tillsättande av administrativ chef Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens ordförande delegera tillsättande av administrativ chef eftersom detta beräknas ske under semesterperioden Bakgrund Rekrytering av administrativ chef pågår och beräknas vara avslutad under semesterperioden För att undvika utdragen tid för rekryteringsarbetet föreslås kommunstyrelsens ordförande som delegat i ärendet. MBL genomförs enligt gängse regler. Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 1 september 2010 och delges därmed tillsättningen av administrativ chef. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 15 juni 2010 Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens ordförande får delegation att tillsätta administrativ chef eftersom det beräknas ske under semesterperioden Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Gunilla Sundqvist, personalchef

25 Sammanträdesdatum Sida 24 Ks 103 Dnr KS 10/171 Omlokalisering kulturskolan i Ås Kommunstyrelsens beslut 1 Samhällsbyggnadsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för anpassningsåtgärder för kulturskolans lokaler. 2 Finansiering sker genom tillskjutande av medel till samhällsbyggnadsnämnden med cirka kronor varav cirka kronor som investering och kronor som underhåll kronor tas ur resultatet för 2010 och kronor tas ur underhållsanslaget. Bakgrund Landstinget har i kontakt med Krokomsbostäder uttryckt önskemål att få öka sin förhyrning i distriktssköterskelokalen i Ås, då man har för avsikt att utöka sin verksamhet där. Den utökning av förhyrning man har behov av att göra omfattar de tre rum som idag förhyrs av Krokoms kommun, för kulturskolans verksamhet. Utrymmen i befintlig skolbyggnad har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden identifierats, som efter anpassning skulle fungera väl, för kulturskolans behov. Anpassningen som till stora delar består av ljudisolerande åtgärder beräknas kosta cirka kronor, varav kronor är investering och kronor är underhåll. Kapitaltjänstkostnaden motsvarar cirka kronor per år att jämföras med hyran kronor per år som kommunen idag betalar för kulturskolans lokaler. Omlokaliseringen innebär ett effektivare nyttjande av kommunens egna skollokaler. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 9 juni Skrivelse från Jämtlands läns landsting 10 november 2009 Yttrande/förslag Jörgen Blom, V, yttrar sig.

26 Sammanträdesdatum Sida 25 Ks 103 (forts) Dnr KS 10/171 Omlokalisering kulturskolan i Ås Propositionsordning Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för anpassningsåtgärder av kulturskolans lokaler. Finansiering sker genom tillskjutande av medel till samhällsbyggnadsnämnden med cirka kronor varav cirka kronor som investering och kronor som underhåll kronor tas ur resultatet för 2010 och kronor tas ur underhållsanslaget. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia Samhällsbyggnadsnämnden

27 Sammanträdesdatum Sida 26 Ks 104 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: Dnr KS 10/044 Listor över färdtjänstbeslut Delegat Färdtjänsthandläggare Dnr KS 10/ Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning Adm chef till helgdagar Dnr KS 10/ Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet, Adm chef , Dnr KS 10/ Aktieägaravtal i Mid Sweden Science Park AB Kommunalråd Dnr KS 10/ Avtal med IP-Only Telecommunication Networks AB It-samordnare

28 Sammanträdesdatum Sida 27 Ks 105 Meddelanden Följande handlingar delges kommunstyrelsen: Dnr 21 1 Mittuniversitetet: , verksamhetsberättelse 2009 med utblickar Dnr 22 2 Kommunala pensionärsrådet: , sammanträdesprotokoll 3 Handikapprådet: , sammanträdesprotokoll Dnr 23 4 Sveriges Kommuner och Landsting: , inbjudan att söka medel till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre 5 Sveriges Kommuner och Landsting: , pressmeddelande bra resultat trots sämre förutsättningar 6 Sveriges Kommuner och Landsting: , ekonomirapporten: om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2010 Dnr 25 7 Regeringskansliet, integrations- och jämställdhetsdep: , regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund 8 Regeringskansliet, miljödep: , biologisk mångfald en global, nationell och lokal miljöfråga! Dnr 28 9 Norrtåg: , pressmeddelande Norrtåg har valt operatör 10 Samhall: , års- och hållbarhetsredovisning 11 Näldens Byalag: , hemställan om ändring av hastighetsbegränsning 12 Jämtlands Gymnasieförbund: , sammanträdet med direktionen flyttat till den 7 juni 2010, enligt delegation 13 Ägarna av fastigheterna Ås-Hov 1:201-1:210: , brev angående köp eller arrende av närliggande markområde Dnr KS 09/ Privatperson: , skrivelse till regeringen/statsrådsberedningen angående vindkraftverk

29 Sammanträdesdatum Sida 28 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 09/ Tina Stafrén: , rapporten Trädgårdsprojektet Solbacka, om ett ideellt arbete för social stimulans Dnr KS 09/ Näringslivschef Daniel Perfect, Strömsunds kommun: , vindkraftsamordning för Jämtlands län, slutrapport m m Dnr KS 09/ Regeringsrätten: , färdtjänst, fråga om prövningstillstånd Dnr KS 09/ Personalen och skyddsombuden på Västbygdens skola och Pärlans förskola: , brev angående brott mot medbestämmande lagen 19 Personalen på Västbygdens och Pärlans förskola: , tolkning av brev 20 Barn- och utbildningsnämnden: , protokollsutdrag Bun 24, överklagande Dnr KS 09/ Vård- och omsorgscollege Jämtland: , pressmeddelande nu är Jämtlands län certificierat regionalt Vård- och omsorgscollege Dnr KS 09/ Sametinget: , redovisning av statsbidrag samt utbetalning av detsamma till kommuner Dnr KS 09/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , Jämtlands läns serviceprogram Dnr KS 09/ Vattenmyndigheten Bottenhavet: , förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram, perioden Dnr KS 09/ Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: , yttrande till Tingsrätten angående ansökan om tillstånd att uppföra och idrifttaga ett nytt kraftverk i Hissmofors

30 Sammanträdesdatum Sida 29 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ SmåKom: , verksamhetsberättelse för perioden SmåKom: , uttalanden i rikskonferensen 28 SmåKom: , nyhetsbrev april 29 SmåKom: , extra nyhetsbrev 30 SmåKom: , stämmoprotokoll, verksamhetsplan, budgetförslag 31 SmåKom: , Hemsidan äntligen igång! 32 SmåKom: , nyhetsbrev maj Dnr KS 10/ Kommunförbundet/AV-Media Jämtlands län AB: , ansökan AmIT Dnr 10/ Kammarrätten i Sundsvall: , dom angående talerätt i mål om undersökningstillstånd Dnr KS 10/ Världsnaturfonden: , du var inte ensam tack för att du släckte den 27 mars! Dnr KS 10/ Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: , nyhetsbrev juni Dnr KS 10/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , beslut till Högskolan i Nord- Trøndelag avseende tillstånd till allmän kameraövervakning Dnr KS 10/ Brandmännens riksförbund: , yttrande över remiss avseende förändrat handlingsprogram för Jämtlands Räddningstjänstförbund Dnr KS 10/ Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: 1005, lägesbeskrivning Inlandsportalen webbkartan 40 Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: , kallelse till årsstämma

31 Sammanträdesdatum Sida 30 Ks 105 (forts) Meddelanden Dnr KS 10/ Strömsunds kommun: , protokollsutdrag Ks 90, medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor perioden Dnr KS 10/ Sigtuna kommun: , politiska oklarheter kring förlagslånet och om det fortsatta samarbetet i Kommuninvest Dnr KS 10/ Länsstyrelsen i Jämtlands län: , protokoll avseende inspektion av Överförmyndarnämnden i Krokoms kommun den 27 april 2010 Dnr KS 10/ Barn- och utbildningsnämnden: , protokollsutdrag Bun 14, utvärdering av vårdnadsbidrag 2009 Dnr KS 10/ Länstrafiken i Jämtlands län AB: , plan för ökat tillgänglighet för funktionshindrade Dnr KS 10/ Krokoms bygdemedelsfond för näringslivsändamål: 1005, årsbokslut 2009, förvaltningsberättelse Dnr KS 10/ Privatpersoner: , angående anslutning till kommunalt vatten för fastigheter i Ås 48 VA- och renhållningschef Kenth Blom: , svarsbrev angående anslutning till kommunalt vatten Dnr KS 10/ Statens konstråd: , beslut om utredning av intresseanmälan för samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

32

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013 Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av föredragningslistan, 38...2 * Informationer, 39... 3 3 * Bredbandsstrategi 40... 4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 150... 2 * Igångsättningstillstånd energieffektivisering, EPIR, 151,...3-4 * Dokumenthanteringsplan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2008 Innehållsförteckning * Ekonomisk rapport, första kvartalet 2008 19... 2 * Budget 2008, 20... 3 * Budget 2009, plan 2010-2011 21... 4 * Prioriterade mål, 22...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Sånghusvallens skola, 1 2-3 * Förvärv av fastigheten Täng 1:40, 2 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson 1(7) Plats och tid Torsdagen den, Strandsalen Nya kyrkan, kl 08.30-12.25 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordförande Stina Kimselius, M, tjg ers för Linus Kimselius, M Rolf Lilja, S Hans Åsling,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 oktober 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 124...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 oktober 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 124... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 124...2 * Detaljbudget/plan för kommunstyrelsens verksamheter 2009-2011, 125... 3-4 * Kulturcampus - en arena för regional utveckling och attraktionskraft,

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Ägardirektiv Mid Sweden Science Park, 62... 2 * Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten, 63...3-4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober Innehållsförteckning. * Ekonomisk rapport, 56...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober Innehållsförteckning. * Ekonomisk rapport, 56... Barn- och utbildningsnämnden 7 oktober 2008 Innehållsförteckning * Ekonomisk rapport, 56... 2 * Tillägg i nu gällande delegationsreglemente, 57... 3 * Ändringar i nu gällande delegationsreglemente, 58...4-5

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7

Innehållsförteckning. Representation för perioden 2015 2018 4. Information från socialnämnden om projektet Den goda maten 7 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Representation för perioden 2015 2018 4 Mötestider 2015 5 Tillgänglighet 6 Information från socialnämnden

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen 1(14) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, Krokom,, kl 09.00-15.00 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Ulf Jonasson, C Cristine Persson,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 februari Innehållsförteckning. * Informationer, 26...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 februari Innehållsförteckning. * Informationer, 26... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 26...2 * Nedskrivning av bokfört värde Ottsjön 1:61, 1:63 samt Skärvången 1:242, 27... 3-4 * Igångsättningstillstånd rörande ombyggnad av återvinningscentral

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Sammanträdesdagar 2013 5 Tillgänglighetspris 6 Information om handikappanpassning

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Innehållsförteckning. * Budget 2010, plan , besparingar 2010,

Innehållsförteckning. * Budget 2010, plan , besparingar 2010, Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Budget 2010, plan 2011-2012, besparingar 2010, 46...2-4 * Lokal- och verksamhetsutredningar, Nälden/Alsen och Offerdal, 47... 5 * Sviten, 48... 6 * Bärbara

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafsson (FP) ers. ordförande Anna-Lena Knutsson (FP) Weine Johansson (M) Roland Kylén (C) Mats Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-15 kl. 13.00 13.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Anders Persson (C) Ulf Vidman (M) Veronika

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer