HAPARANDA RESECENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAPARANDA RESECENTRUM 2014.12.17"

Transkript

1 0..

2 HISTORIK Haparanda med syskonstaden Torneå har i dagsläget begränsad finsk persontrafik på järnväg medan persontrafik på järväg saknas helt på svenska sida. Den svenska järnvägen byggdes i etapper: Boden Morjärv 90, Morjärv Lappträsk 90 och Lappträsk Haparanda år 9. Vid denna tid tillhörde Finland Ryssland. Banan var den enda förbindelsen mellan Tyskland och Ryssland under Första Världskriget. Här reste Lenin förbi år 9 på väg att ta makten i Ryssland. Med tanke på den stora trafikmängden då och eftersom alla måste byta tåg på grund av spårviddsskillnaderna, pass och tullkontroll, byggdes stationshuset som ett av Sveriges största och mest imponerande. Bron över gränsälven byggdes 99. Andra världskriget blev stationshusets och banans nästa storhetstid. Här kom frivilliga till Vinterkriget, finska krigsbarn kom från det andra hållet och den svenska militären upprätthöll en sträng ordning på plats. Banan var viktig för Finlands försörjning, då detta var den enda öppna järnvägsförbindelsen till ett icke-krigförande land. Den var också viktig för Sverige. Det kördes lastbilar Haparanda Petsamo, där det då fanns en finsk hamn vid Barents hav och som under en tid var den enda importhamnen för Sverige och Finland. Godset fraktades vidare på Haparandabanan. 9 tillkom sidobanan Morjärv Kalix-Karlsborg (Kalixbanan) för godstransporter till massa- och pappersbruket i Karlsborg. Persontrafiken på Haparandabanan lades ned 99, och den sista tiden användes motorvagnstypen Y. Det kördes också persontåg juli augusti år 000. Banan var i dåligt skick och hade låga hastigheter. Det gjorde att bussar och lastbilar var snabbare och järnvägen fick dålig lönsamhet och låg konkurrenskraft. Åren 00-0 genomfördes upprustning och elektrifiering av sträckan Boden Morjärv Karlsborg. Den 9 december 0 gick det första eldrivna godståget på denna sträcka. En ny järnväg byggdes längs kusten från Kalix till Haparanda med byggstart 00 och färdigställande 0. Hela sträckan Boden Haparanda är elektrifierad. Den gamla sträckan Morjärv Karungi Haparanda lades ned den 8 december 0. Investeringen i nya Haparandabanan blev runt, miljarder kronor, varav EU bidrog med 0 miljoner. Banan är byggd för hastigheter om 0 kilometer i timmen.nybygge på sträckan Luleå Kalix längs kusten finns som idé på lång sikt, senare än 00. En annan viktig framtidsfråga är Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå som även den är en viktig del av Botniska korridoren. Det finns intresse för ökad godstrafik längs banan, inte minst eftersom många svenska och finska industriföretag med tung trafik slagits samman. Exempel på sådana företag är Stora Enso (trä) och Outokumpu/Avesta (stål). Det finns en idé är att köra frakt mellan Kina och östra USA via järnväg Kina-Narvik, Northern East West Freight Corridor. Regionen arbetar för persontrafik på sträckan vilket skulle knyta samman Bottenviksbågen. Sträckan utgör en del av Botniska korridoren. Persontrafiken behöver en ny station i Kalix och att stationerna i Luleå, Boden och Haparanda anpassas till trafiken. Banans hastighetsprofil gör det möjligt att köra tåg mellan Luleå och Haparanda på kortare tid än dagens busstrafik. Norrtåg har visat intresse av att bedriva persontrafik på sträckan

3 FRAMTID Järnvägsbunden persontrafik bör inledas mellan Uleåborg och Luleå där Haparanda järnvägsstation blir den centrala träffpunkten. Härifrån får man tillgång till hela järnvägsnätet i både Finland och Sverige. Med anslutningsbussar via det nya resecentret i städernas centrum blir HaparandaTorneå navet för markbunden trafik mellan de två länderna. Framtidsutsikter Med en allt större miljömedvetenhet blir transport och kommunikation med tåg attraktivare och med samordnade tider och lättillgänglighet kommer trafiken att öka. Planeringsförutsätt-ningen är en volym om cirka resande per år. Förutsättningar Den befintliga byggnaden har med sin historia och kraftfullhet allt som krävs för att kunna bli ett framtida livfullt resecenter. De speciella förhållanden som uppstår pga de olika spårbredderna är lösta i ursprungsgestaltningen av byggnaden med gemensam vänthall mm och genom utgångar till såväl de svenska som till de finska spåren. Att i nuläget uppföra en ny byggnad och försöka lösa nåbarheten till de två skilda spåren skulle troligen inte kunna lösas på ett lika tilltalande sätt. Byggnaden inrymmer idag flera funktioner där ungdomsgården är den mest synliga. I planeringen skall denna bli kvar och kunna samverka med entrédelens café och väntytor. De stora lokaler som finns längre in i byggnaden kan användas för kulturella evenemang och som hjälputrymmen för ungdomens hus. För att kunna få en ekonomisk bärkraft för byggnaden så krävs det att ytorna nyttjas och det som idag är outnyttjat kan hyras ut. När persontrafiken kommer igång så blir den anrika stationen mera intressant och lockande. Avståndet till Haparanda och Torneå centrum kan kännas lite långt för gående och löses med städernas lokaltrafik, Ringlinjen och Kaupunkinlinja. Gång- och cykelleder bör kompletteras. Stationsbyggnaden är i behov av renovering i vissa delar för att höja attraktiviteten. De åtgärder som presenteras här är främst för att uppfylla dagens tillgänglighetskrav, renodla vänthallen samt iordningsställa uteområden.

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR /-FAKTA Haparanda-Tornio är en stadsregion som under senaste årtionden vuxit samman så att de kan betraktas som en ort där det totala invånarantalet överstiger Kommunerna har redan idag ett gott samarbete inom flera områden där den gemensamma järnvägsstationen kan vara nästa steg. Dagens krav på tillgänglighet uppfylls inte i den nuvarande stationsbyggnaden utan här måste kompletteringar och förändringar göras för att klara kraven. Byggnadens kulturvärde kommer att ställa krav på hur förändringarna görs. Denna rapport är en del i att lösa sammankopplingen av Sveriges och Finlands järnvägssystem. Sammanfattning av planeringsförutsättningarna; Förslag till konkreta åtgärder framgår av handlingarna. UTVÄNDIGT Alla resenärer skall ledas in via huvudentrén, genande över spårområden skall förhindras Flera resande och dagpendlare kommer att kräva mer långtidsparkeringar helst med motorvärmare. Korttidsparkeringar måste tillskapas och hänvisas till utmärkta platser, Handikapplatser måste finnas i närheten av entrén. Av- och påstigningszon för buss och taxiresenärer i närheten av huvudentrén måste finnas. Lastzon för varuhantering. Attraktiv cykelparkering för att undvika cyklar kring huvudentrén, uppmärksamma att ungdomsgårdens verksamhet skall vara kvar. Järnvägsparken skall kunna användas för resenärerna. Skall finnas säkra GC-vägar till stationen. Ny utebelysning för att förstärka intrycket. Trappsteg vid entréer ut mot perronger måste ersättas med ramper Förslag se sid. INVÄNDIGT En uppfräschning av väntsalen i tidstypisk stil bör göras för att öka attraktiviteten. Tygliggörande av kommunikationerna inomhus inklusive till övre plan och utgångarna till respektive spår. Översyn av tillgänglighet generellt men framförallt val av hisslösning. Iordningställande av tillgänglig HWC samt renovering av övriga toaletter, omfattning beroende på lösning. Lyftplattor ersätts med ramper samt trösklar sänks. Skapa mera ljusinsläpp från övre plan till väntsalen för att få mera öppenhet och orienterbarhet. Försäljning bör ske i ankomstriktningen vilket innebär att en ombyggnad av disk och delvis bakomliggande köksutrustning borde göras Akustiken i väntsalen bör förbättras, troligen med svävande absorbenter Förnyad belysning i de offentliga delarna Anpassning till dagens brandbestämmelser

5 FÖRSLAG

6 FÖRSLAG UTEOMRÅDE Utökad långtidsparkering, tar mark från järnvägsparken, bef. motorvärmarstolpar måste flyttas Ny gångstig förläggs i slänten och utförs med jämn lutning, ansluter till entréplats och ombyggd trappa Järnvä Lokförarv. VÄSTRA JÄRNVÄGSPARKEN UTÖKAD PARKERING LÅNGTIDSPARKERING NY GÅNGSTIG NY SYMETRISK BELYSNING KORTTIDSPARKERING HANDICAPPARKERING AV-/PÅSTIGNING 9 ASFALTYTA 8 PLATTSÄTTNING OMBYGGD TRAPPA ENTRÉ TROTTOAR TRÄDPLANTERING LASTZON 0 CYKEL-/VÄNTTAK GRUSAD STIG UTEPLATS ÖSTRA JÄRNVÄGSPARKEN RASTPLATS NATURPARK FRÅGESTIG GRUSAD STIG Trappan som idag inte har nån funktion utan går rakt upp mot järnvägsspåret byggs om så att den övre delen vänds mot parkeringen och skapar en direkt anslutning till entrén 9:9 Ny tidsbegränsad korttidsparkering Nya belysningsarmaturer förläggs i båge framför entréplatsen för att betona huvudentré Nya handicapparkeringar närmast entrén Gemensam av- och påstigningsyta för privatbilar och bussar framför entrén och längs hela bågen Betoning av entréområdet med plattsättning Asfaltyta med kantsten för att betona avgränsning Kombinerat cykeltak och väntplats till bussar Lastzon, exakt läge kan variera beroende på trafikintensitet Trädplanteringar i båge för att betona huvudentré, tex pelarasp Uteplats för verksamheten i ungdomens hus Allmän rastplats/sittbänkar, kan även fungera som väntplats Ny trottoar för att ordna skyddad gångväg till resecentret från övrigt gc-nät Frågestig med information om järnvägen och området, kan skötas av ungdomens hus

7 8 KIOSK/ FÖRSÄLJNING CAFÉDEL VILRUM HWC ENTRÉ Ny ramp för bättre tillgänglighet. VÄNTSAL NEDRE DEL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. Öppnas mot cafédel. Gång till hiss skyltas. CAFÉDEL Rivning av lättväggar. Nya utskick. Ny inredning. VILRUM/HVC Nytt HWC och vilrum. KORRIDOR Nya ytskikt. Befintlig hiss till plan. PLAN - ENTRÉPLAN Förslag A med befintlig hiss

8 9 TRAPPA Befintlig trappa bevaras GLASPARTIER Glaspartier utökas ALTERNATIV VÄNTSAL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. RWC Befintlig RWC rustas UTGÅNG Till Svenska tåg UTGÅNG Till Finska tåg PLAN - TILL TÅGEN Förslag A med befintlig hiss

9 0 KIOSK/ FÖRSÄLJNING CAFÉDEL ENTRÉ Ny ramp för bättre tillgänglighet. VÄNTSAL NEDRE DEL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. Öppnas mot cafédel. Gång till hiss skyltas. CAFÉDEL Rivning av lättväggar. Nya utskick. Ny inredning. NY HISS Ny genomgångshiss till övre plan samt för att nå toaletter vilka renoveras. DÖRRPARTI Väntsal och cafédel avgränsas med nytt dörrparti. BEFINTLIG HISS KORRIDOR Befintlig hiss till övreplan behålls för intern transport. PLAN - ENTRÉPLAN Förslag B ny hiss läge

10 TOALETT 8 9 / 8 9 TRAPPA Befintlig trappa bevaras ALTERNATIV VÄNTSAL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. NY HISS BEFINTLIG HWC Uppfräschning av ytskikt. UTGÅNG Till Svenska t åg UTGÅNG Till Finska t åg NYTT DÖRRPARTI BEFINTLIG HISS Hiss bevaras till fri intern transport. PLAN - TILL TÅGEN Förslag B ny hiss läge

11 KIOSK FÖRSÄLJNING CAFÉDEL ENTRÉ Ny ramp för bättre tillgänglighet. VÄNTSAL NEDRE DEL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. Öppnas mot cafédel. NY HISS Ny fristående helglasad lågfartshiss. CAFÉDEL Rivning av lättväggar. Nya ytskikt. Ny inredning. CAFÉ HÖRNA Ny inredning. NY AVGRÄNSNING BEFINTLIG HISS KORRIDOR Bef hiss behålls för intern kommunikation. PLAN - ENTRÉPLAN Förslag C panoramahiss

12 8 8 TRAPPA Befintlig trappa bevaras. NY HISS Fristående lågfartshiss. NY BRO Stålkonstruktion med konsoler och dragstag, glasräcken. ALT VÄNTSAL Uppfräschning av ytskikt. RWC Befintlig Uppfräschning av ytskikt. UTGÅNG Till Svenska tåg. UTGÅNG Till Finska tåg. BEF. HISS OCH NYTT DÖRRPARTI PLAN - TILL TÅGEN Förslag C panoramahiss

13 KIOSK/ FÖRSÄLJNING CAFÉDEL OBS. FÖRSLAG LIKA ALTERNATIV MEN UTFÖRS MED TRADITIONELL HISS VILKEN BYGGS IN I VÄGG ELLER I GARAGE 00 ENTRÉ Ny ramp för bättre tillgänglighet. VÄNTSAL NEDRE DEL Uppfräschning av ytskikt i tidstypisk stil. Öppnas mot cafédel. NY HISS Ny fristående helglasad lågfartshiss. CAFÉDEL Rivning av lättväggar. Nya ytskikt. Ny inredning. CAFÉ HÖRNA Ny inredning. NY AVGRÄNSNING BEFINTLIG HISS KORRIDOR Bef hiss behålls för intern kommunikation. PLAN - ENTRÉPLAN Förslag D ny inbyggd hiss

14 8 OBS. FÖRSLAG LIKA ALTERNATIV MEN UTFÖRS MED TRADITIONELL HISS VILKEN BYGGS IN I VÄGG ELLER I GARAGE 00 TRAPPA Befintlig trappa bevaras. NY HISS Fristående lågfartshiss. NY BRO Stålkonstruktion med konsoler och dragstag, glasräcken. ALT VÄNTSAL Uppfräschning av ytskikt. RWC Befintlig Uppfräschning av ytskikt. UTGÅNG Till Svenska tåg. UTGÅNG Till Finska tåg. 8 BEF. HISS OCH NYTT DÖRRPARTI PLAN - ENTRÉPLAN Föslag D ny inbyggd hiss

15 Utemiljö

16 Utemiljö

17 8 Befintlig väntsal och trappa

18 9 Till befintlig hiss entréplan

19 0 Tunnel från entré til väntsal plan

20 Övriga ytor på plan och plan

21 00 Haparanda resecenter Kostnadsbedömning åtgärdsförslag uteområden Kostnadsbedömning Förslag A med befintlig hiss Yttre mark Invändigt Förklaring Mängd á pris summa Del Förklaring Mängd á pris summa PLAN Entre plan.utökad parkering i p asfaltering 0 m Entré Dörrautomatik st flytt mv stolpar 0000 Rivning lyfthjälpmedel st ilagning asf 0 m Ny ramp inkl räcke st Rivning Vindfångsparti inkl lagning st Ny gångstig schakt, fylln 9 m Nytt golv "Passage" 0 m ilagning grä 00 m Målning tak 0 m Ombyggnad bef. Traflytt trappa Väntsal nedre del Slipning golv m räcke, stödmur 0000 Målning vägg 0 m ilagning asfalt, gräs 0000 Målning tak m Absorbenter "moln" omg Ny korttidsparkeringschakt, fylln 0 m Rivning duk inkl fäste omg granitkants 0 m Hiss skylt st Ny belysning armatur ink 9 st WC grupp Rivning Kakel 0 m Nytt Kakel 0 m Ny Hkp parkering ingår i pkt Rivning Klinker m Nytt Klinker m Ny Av och påstigninschakt, fylln 00 m Nytt porslin omg granitkants 0 m Sakvaror omg Ny plattsättning röda btg pl 0 m Cafédel Ombyggnad kiosk omg grundläggning Nytt undertak 80 m Rivning, lagning vägg 0 m Ny asfaltyta ingår i pkt Slipning golv 0 m Målning vägg 0 m Cykeltak cykeltak grusad gån 0 m 0 00 Vilrum och HWC Rivning kakel 0 m Vägg vilrum m Lastzon ingår i pkt Dörr inkl beslagning st Målning vägg vilrum 0 m Trädplantering (beroende st Målning tak 0 m Vägg HWC m Uteplats grilltak, utrustning 0000 Kakel HWC 0 m Klinker HWC 0 m Rastplats bänkar odyl 000 Dörr inkl beslagning st Målning utsida vägg m Ny trottoar schakt, fylln 0 m Inredning, porslin HWC st granitkants 0 m Bila avlopp st Skogsstig Röjning, avverkning 0000 Korridor Slipning golv 0 m urgrävn, gr 0 m Målning vägg 0 m skyltning kl stig 000 Nytt undertak 0 m Hiss skylt st allm skyltning p platser, h 0 st Hiss Uppgradering dörrar omg Allmänt iordningstäbla mittområde 0000 Delsumma 9000 Oförutsett 0% 900 Projekterin 0% 900 Byggherrek % 00 Totalsumma ute; 00 c., miljoner

22 Del Förklaring Mängd á pris summa PLAN Till tågen Väntsal övre del Rivning glaspartier 0 m Rivning vägg, lagning 0 m Nya brand glaspartier m Alternativ väntsal Slipning golv 0 m Målning vägg 80 m Målning tak 0 m Dörrautomatik omg Beh fast inredning 000 HWC Rivning Kakel 0 m Nytt Kakel 0 m Rivning Klinker 0 m Nytt Klinker 0 m Nytt porslin omg Sakvaror omg Passage Slipning Golv 80 m Målning vägg 80 m Hiss skylt st Rivning parti, lagning 0 m Hiss Uppgradering dörrar omg Utgång svenska tåg Dörrautomatik omg Utgång finska tåg Dörrautomatik omg Allmän belysning 00 m Övrig inredning omg Tillgänglighet granskning Trösklar, kontrastmarkerin omg Brandåtgärder omg VS Omdragning omg El, data omg Ventilation omg Summa 900 Oförutsett 0% 90 Projektering 0% 90 Byggherrekostnad % 9 Totalsumma inne; c., miljoner Åtgärdsförslag inne och ute totalsumma c.,8 miljoner

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan 9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Alternativ 2 innebär att nya byggnader måste skapas. Det är oklart om detta leder till att nu gällande detaljplan måste justeras. Om en förändring

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

-4, FU 2013-02-27 13:00. Finansutskottets protokoll 2013-02-27

-4, FU 2013-02-27 13:00. Finansutskottets protokoll 2013-02-27 -4, FU 2013-02-27 13:00 Finansutskottets protokoll 2013-02-27 -3, FU 2013-02-27 13:00 Plats och tid Frösörummet, Rådhuset den 27 februari 2013, kl. 13.00-15.50 Paragrafer 29 40 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM Omslagsbild: Jan E Carlsson, Pressens Bild Övriga bilder: Screenbild Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-8-8

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Entré Ludvika. Projektbeskrivning

Entré Ludvika. Projektbeskrivning Projektbeskrivning Entré Ludvika Ett projekt som syftar till att på ett fysiskt begränsat område skapa en tydlig, spännande och attraktiv entré till och från staden Ludvika Denna, mera utförliga, projektbeskrivning

Läs mer

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden.

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden. Trossö BESKRIVNING En tät stad Trossö är Karlskronas främsta resurs och här finns en stor konkurrens om marken. Stora krav måste ställas på det nya som byggs för att bibehålla de unika kulturhistoriska

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt Resultat av enkät om renovering skriv-svar Allmänt 6. Tycker du att det finns andra renoveringsbehov som är ännu viktigare? Vilka?... ( Annat Fick 4,6 av 6 i snitt) Fortlöpande / underhåll - Underhåll

Läs mer

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(40) SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19 Dnr 08-0060:2 Tillhör karta dnr 08-0060:1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3. Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Granskning: Helena Olsson Nils Olsson

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 1 INNEHÅLLSFÖRETECKNING 1. Inledning 1:1 Bakgrund 1:2 Syfte 1:3 Metod 2. De stadsnära delarna av Hovran (karta 1) 2:1 Entré från

Läs mer

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7 Många nya jobb! Sid 5 Hur blir det i Sundsvall? Sid 6-7 Flytta eller inte flytta? Sid 8-9 För en bättre järnväg Du håller i din hand det första numret av Tidningen Ådalsbanan, magasinet om projekt Ådalsbanan!

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Riddarholmen Handlingsprogram för yttre miljö

Riddarholmen Handlingsprogram för yttre miljö för yttre miljö Schering Rosenhanes palats Överkommissariens hus Birger Jarls torn Gamla Auktionsverket Wrangelska palatset Kammarrättens hus Sparreska palatset N. Riddarholmshamnen Wrangelska backen S.

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer