Miljösamverkan Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösamverkan Värmland"

Transkript

1 Miljösamverkan Värmland Miljönämndens roll vid dagvattenhantering Foto: Camilla Högdahl Tillsynshandledning februari 2012

2 Denna handledning har tagits fram av projektgrupp dagvattenhantering. I projektgruppen har följande personer deltagit: Camilla Högdahl, Årjäng, delprojektledare Jonas Neu, Karlstad Linda Nilsson, Kristinehamn Linda Strand, Kristinehamn Henrik Wapen, Länsstyrelsen Britt Carlsson, Miljösamverkan Värmland Innehåll: Inledning...2 Syfte...2 Avgränsning...2 Vad är dagvatten?...2 Mål med dagvattenhantering...2 De nationella miljömålen...3 Lagstiftning där miljönämnden har tillsynsansvar...3 Vattendirektivet...3 Miljöbalken (1998:808)...3 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd...4 Övrig lagstiftning som berör dagvatten kap Miljöbalken...4 Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet...5 Plan och bygglag (2010:900)...5 Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)...6 Övriga...6 Miljönämndens roll...7 I planskedet...7 Handläggning av anmälningar...8 Vid tillsyn...9 Krav på av dagvatten...10 Olika metoder för dagvattenhantering/?...11 Läs mer om dagvatten...15 Bilagor 1. Vägledning hur olika områden förorenar dagvatten 2. Blankett för anmälan enligt 13 och 14 förordningen om mijöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3. Handledning till blankett 4. Förslag till bekräftelse anmälan, delegeringsbeslut Bild framsidan: Fördröjnings- och sedimentationsdamm i Töcksfors Handelspark, Årjäng

3 Inledning I verksamhetsplanen för 2011 som fastställdes av styrgruppen beslutades att Miljösamverkan Värmland ska genomföra ett delprojekt avseende dagvattenhantering. Önskemål om att lyfta dagvattenfrågorna framfördes från miljökontoren i den enkät om kommande års verksamhet som miljösamverkan skickat ut till de deltagande kommunerna. Syfte Syftet med delprojekt dagvattenhantering är i första hand att klargöra vilken roll den kommunala tillsynsmyndigheten har i dessa frågor samt vilka lagrum som är tillämpliga. I arbetet ingår även att kort belysa övriga aktörers roller inom dagvattenhantering. Därefter ska material tas fram som underlättar för miljöinspektörer att hantera dessa frågor på kommunerna. Projektet är en del i arbetet att uppnå flera av de nationella miljömålen. Avgränsning Projektet ska belysa de frågor som miljökontoren har att beakta i sin roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Vad är dagvatten? Enligt Terminologicentrum TNC, definieras dagvatten som tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten. Vägverket har definierat dagvatten som ytvatten som härrör från nederbörd. Mål med dagvattenhantering Målsättningen vid omhändertagande och behandling av dagvatten är till exempel följande: att avleda nederbörd, smältvatten, dräneringsvatten med mera så att mark, gårdar, parkeringsplatser, vägar och gator inte översvämmas att vid behov behandla och rena dagvattnet så att mark- och vattenrecipienter inte skadas av ingående föroar eller höga flöden att bibehålla grundvattenbildning och öppna vattensamlingar i den urbana miljön. 2 (16)

4 De nationella miljömålen Nedanstående miljömål berör på något sätt dagvattenhantering: Giftfri miljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Lagstiftning där miljönämnden har tillsynsansvar Vattendirektivet Enligt vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) artikel 4 skall EU-länderna senast år 2015 ha uppnått målet god vattenstatus för samtliga vattenresurser, det vill säga för grund-, yt- och kustvatten. God vattenstatus innebär att påverkan av mänsklig aktivitet är liten och begränsad. Statusklassning av sjöar, vattendrag och grundvatten finns i databasen VISS, som nås via Klassningen avser såväl ekologisk som kemisk status. Vad avser kemisk status finns en lista med 33 prioriterade ämnen som gradvis ska minska och överenskomna gränsvärden för respektive ämne får inte överskridas. Miljöbalken (1998:808) Utöver hänsynsreglerna i 2 kap regleras dagvatten enligt följande: 9 kap 1, Med miljöfarlig verksamhet avses: Punkt 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 9 kap 2, Med avloppsvatten avses: Punkt 3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller Punkt 4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 9 kap 6, Punkt 2. Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller anmälan släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten. 9 kap 7, Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Notera att det bara är vid avvattning av mark inom detaljplan som dagvattnet klassas som avloppsvatten. Övrig markavvattning omfattas av bestämmelserna om vattenverksamhet. 3 (16)

5 Formuleringen i 9 kap. 2 om avvattning av mark som görs för en viss eller vissa fastigheters räkning är svårtolkad. Slutsatsen är att avledning av dagvatten som görs för enstaka fastigheters räkning inom ett område, och som inte ansluts till en för området, eller del av området, gemensam ledning inte ska betraktas som avloppsvatten. Dagvattenåtgärderna omfattas då istället av bestämmelserna om vattenverksamhet. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12, Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tättbebyggt område, om avloppsvattnet inte genomgått längre gående än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 13, Det krävs tillstånd för att 1. inrätta en avloppsanordningen som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller 2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än som avses i första stycket. 14, Det är förbjudet att utan anmälan ändra sådana avloppsanläggningar som avses i 13, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Notera att dagvatten som samtidigt utgör avloppsvatten omfattas av bestämmelserna om anmälan till den kommunala nämnden enligt 13 andra stycket. Övrig lagstiftning som berör dagvatten Ansvar enligt nedanstående regelverk har bland annat Länsstyrelsen, kommunens planavdelning, tekniska nämnd, byggnadsnämnd. Observera att denna sammanställning inte är fullständig. 11 kap Miljöbalken 9 För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. 9a Regeringen får meddela föreskrifter om att det för vissa vattenverksamheter i stället för tillstånd ska krävas att verksamheterna anmälts innan de påbörjas. 4 (16)

6 12 Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9a behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. För att få tillstånd ska tidigt samråd med länsstyrelsen hållas enligt 6 kap 4 miljöbalken. Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 19 Istället för tillståndsplikt enligt 11 kap 9 miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar. Plan och bygglag (2010:900) 1 kap 2 Plan och bygglagen, det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Översiktsplan, ÖP (3 kap Plan och bygglagen) ÖP är inte juridiskt bindanden men skall ge vägledning för beslut om markoch vattenanvändningen, till exempel mål för dagvattenhanteringen och förutsättningarna för en god dagvattenhantering (redovisning av olika sjösystem och recipienters känslighet och så vidare). Fördjupad översiktsplan, FÖP Fördjupning av översiktsplanen inom vissa delar av kommunen Detaljplaner, DP (4 och 5 kap Plan och bygglagen) Mark-, vatten och bebyggelseanvändning kan regleras genom detaljplaner där de ingående planbestämmelserna är juridiskt bindande. Förutsättningar för att lösa VA-frågor, inklusive dagvattenhantering, ska redovisas i detaljplanen som en grundförutsättning för kommande exploatering. Kommunen ska genom planen tydligt redovisa hur genomförandet kan påverka kemisk och ekologisk status för vattenområden som berörs. Även åtgärder som planeras för att minska påverkan på vatten vid genomförandet ska anges. En utgångspunkt för bedömning av påverkan och behovet av åtgärder är miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG). Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt program eller förstudie. För att garantera att planen genomförs kan kommunen i samband med förstudien eller innan planen fastställs teckna avtal med exploatörer och intressenter. I sådana avtal kan till exempel frågor om dagvattenhantering hanteras. 5 (16)

7 Bygglov Byggnadsnämnden skall se till att dagvattenfrågan hanteras i bygglovsprocessen. Byggnadsnämnden kan med stöd av PBL 11 kap 19, 20 förelägga om åtgärder om exempelvis en dagvattenanläggning inte blivit utförd på ett sådant sätt som föreskrevs i bygglovsbeslutet. Inom detaljplanelagt område Bygglov ska bifallas om det inte strider mot gällande detaljplan (till exempel ifråga om dagvattenhantering) Utanför detaljplanelagt område Kommunala dagvattenledningar saknas i allmänhet varför dagvatten måste kunna tas om hand inom egen tomt/eget område utan att olägenheter för omgivningen uppstår. Byggherren/kontrollansvarig avgör om möjlighet finns att ta hand om dagvattnet lokalt Boverkets byggregler, BBR 18, BFS 2011:6, avsnitt 6 - Hygien, hälsa och miljö. 6:6 Vatten och avlopp Avsnittet innehåller krav på installationer för tappvatten, övrigt vatten och spillvatten. 6:7 Utsläpp till omgivningen Avsnitt beskriver krav på utsläppen av förorenad luft, avloppsvatten och förbränningsgaser från byggnader. Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Inklusive ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar) Övriga Jordabalken, SFS 1970:994 Fastighetsbildningslagen, SFS 1970:988 Väglagen, SFS 1971:948 Ordningslagen, SFS 1993:1617), kan avse vattenanläggning som ska utrustas med skydd 6 (16)

8 Miljönämndens roll Miljönämnden bör delta i planskedet och anläggningsskedet, samt har ett tillsynsansvar för befintliga dagvattenanläggningar. Även vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet måste dagvattenfrågan beaktas, till exempel på grund av risken för påverkan av dagvatten genom spill eller olyckor. Vid planläggning är det viktigt att dagvattenfrågan beaktas i ett tidigt skede. Att detta görs är reglerat i PBL och länsstyrelsen ska tillse att dagvattenfrågan är klargjord i detaljplanen innan den kan fastställas. Miljönämndens roll i denna process ses dock mer som en remissinstans där nämnden ska yttra sig över de miljö- och hälsomässiga riskerna med föreslagen åtgärd. Slutsatsen efter genomgången av lagstiftningen och miljönämndens roll är också att anordnande av dagvattenanläggningar i vissa fall är anmälningspliktiga enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta gäller i de fall dagvattnet klassas som avloppsvatten enligt 9 kap 2 miljöbalken. Det finns inte något undantag för denna typ av avloppsanläggning, vilket innebär att anmälan ska göras på samma sätt som för en BDT- anläggning. Lagstiftningen är dock inte helt tydlig och frågan hanteras på olika sätt i kommunerna. I de flesta fall har anmälan vid anordnande av dagvattenanläggningar hittills inte begärts in. I planskedet bevaka att miljöbalkens krav uppfylls, bedöma att föreslagna såtgärder är tillräckliga utifrån dagvattnets förosinnehåll och recipientens känslighet, se vägledning bilaga 1, bevaka att hänsyn tas till vattenskyddsområde. Lämpliga frågor att ställa vid detaljplanemötet: Hur ska dagvattnet omhändertas? Hur förorenat är dagvattnet? Hur känslig är recipienten? Hur är den klassad enligt vattendirektivet? Ligger området inom vattenskyddsområde? Vad står det i skyddsbestämmelserna? Om dagvattnet ska infiltreras, finns markföroar? 7 (16)

9 Övergripande målsättningar vid planeringen: Nedanstående målsättningar för dagvattenhanteringen kan vara lämpliga att ha med sig vid ett detaljplanemöte. Ofta förekommer dessa formuleringar i kommunernas dagvattenpolicys. Ansvaret för att målen uppfylls åligger dock planförfattaren och exploatören. Undvik att dagvatten uppkommer Undvik hårdgjorda täta ytor. Använd genomsläpplig asfalt, hålbetong, gröna tak, gröna stråk, diken etc. Förhindra att dagvattnet förorenas Ställ krav på att obehandlad koppar och obehandlad zink inte används som utvändigt byggmaterial eller i stolpar och räcken. Ta om hand dagvatten så nära källan som möjligt Dagvatten ska så långt möjligt omhändertas på fastigheten/tomtmarken genom i första hand infiltration och i andra hand fördröjning av vattenflödet innan avledning sker. Detta förutsätter att marken ej är förorenad. Fördröj och utjämna flödet. Exempel på lösningar som fördröjer och utjämnar flödet är svackdiken, filtervallar, dammar, bäckar, dagvattenkanaler, våtmarker, översilningsytor. Rena dagvattnet Rening av dagvatten kan behövas beroende på förosgrad och recipientens känslighet, se tabell bilaga 1. Exempel: översilningsytor försedda med växtlighet och /eller luftning fördröjningsmagasin filterbädd filter i dagvattenbrunnar oljeavskiljare eller slamavskiljare Handläggning av anmälningar Dagvatten från områden med detaljplan är i vissa fall avloppsvatten enligt 9 kap 2 miljöbalken, vilket bland annat innebär att nyanläggning av en dagvattenanläggning ska anmälas. Anmälan ska göras enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Se blankett för anmälan samt handledningen till denna, bilaga 2 och 3. Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas? Anläggningar för fördröjning, utjämning eller avskiljning av föroar är anmälningspliktiga. Exempel på sådana är bland annat, sedimentationsbassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Däremot behöver till exempel inte takvatten som avleds och omhändertas separat anmälas. Definitionen på avloppsvatten är att det ska avvattna mark, enligt 9 kap 2 miljöbalken, vilket innebär att takvatten inte kan anses som avloppsvatten. 8 (16)

10 Det är lämpligt att informera den sökande om att anläggande av en damm eller våtmark kan kräva tillstånd alternativt anmälan enligt 11 kap 9 och 9a miljöbalken samt 19 förordningen om vattenverksamhet. Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken krävs om naturmiljön väsentligt ändras i och med åtgärden. Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs dock varken tillstånd eller anmälan enligt 11 kap 12 miljöbalken. Vid tillsyn Miljönämndens tillsyn kan dels omfatta tillsyn av miljöfarliga verksamheter där dagvatten uppkommer dels tillsyn av dagvattenanläggningar. Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter kontrolleras om dagvatten uppkommer, hur det avleds och hur det påverkas av verksamheten. I första hand bör åtgärder vidtas så att dagvattnet inte riskerar att förorenas. Om detta inte är möjligt kan åtgärder för att rena dagvattnet vara nödvändiga. Dagvattenanläggningar kontrolleras så att de har avsedd funktion och att belastningen är den som anläggningen dimensionerats för. Rutiner för egenkontroll och skötsel av anläggningen kontrolleras också. Nedan ges förslag på kontrollpunkter vid tillsyn. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Kontrollera om verksamheten har något utsläpp från processen, till exempel efter intern behandling av avloppsvatten eller utsläpp av kyleller sköljvatten. Bedömning görs om utsläppet är godtagbart. Kontrollera vilka dagvattenbrunnar som finns och om de är anslutna till dagvattennätet eller spillvattennätet. Vilken är utsläppspunkten för dagvattnet? Även golvbrunnar inomhus kan vara anslutna till dagvattnet. Finns möjlighet att täta dagvattenbrunnar vid behov, till exempel för att undvika spridning av släckvatten vid brand eller kemikalier vid spill? Möjlighet att täta brunnar bör i många fall finnas. Undersök också om det finns möjlighet att stoppa flödet på dagvattennätet eller i en dagvattenanläggning för att vid behov begränsa spridningen av kemikalier eller annat. Finns risk för att dagvattnet förorenas genom att avfall eller annat material hanteras i verksamheten? Behöver åtgärder vidtas för att minska risken för påverkan? Förvaras bränsle, kemikalier eller andra produkter så att dagvattnet kan förorenas vid spill eller ett haveri? Kemikalier ska förvaras och hanteras så att risken för spill minimeras och eventuellt spill kan omhändertas. Tvättas fordon på gårdsplan eller annars så att tvättvattnet avleds till dagvattnet? Tvätt av fordon med utsläpp till dagvattnet bör inte godtas. 9 (16)

11 Tillsyn av dagvattenanläggningar Kontrollera hur anläggningen sköts och underhålls. Rutiner för egenkontroll bör finnas. Egenkontrollen kan till exempel innefatta: - rutin för att tömma oljeavskiljare. - rutin för att kontrollera uppgrundning och igenväxning av dammar och vid behov vidta åtgärder som till exempel rensning eller muddring. - rutin för att städa anläggningen från skräp. - eventuellt provtagning. Kontrollera att tillförseln av dagvatten är samma som anläggningen byggts och dimensionerats för, dvs. att inte ytterligare dagvatten anslutits till anläggningen. Kontrollera att anläggningens utförande inte ändrats utan stämmer överens med planerat utförande. Bedöm om uppgrundning medfört att vattenvolymen i dammen minskat mer än godtagbart, eller om växter och uppgrundning orsakat kanaler ( kortslutning ) i anläggningen. Provtagning Dagvattnets flöde och innehåll av föroar varierar stort över tiden, dessutom är brunnar och sanläggningar oftast belägna utomhus. Detta gör att det är svårt, omständligt och dyrt att ta ut och analysera prover av dagvatten om man vill utreda medelflöde eller flödets variation, medelhalt och variation av förosinnehåll samt total transport av föroar. En bra provtagning av dagvatten bör vara flödesstyrd och gärna pågå under flera veckor, månader eller upp till ett år. Provtagningen bör därför vara väl genomtänkt, och syftet utrett innan provtagningen genomförs. Det är tveksamt om det är meningsfullt att rutinmässigt ta ut och analysera stickprover av dagvatten. Om möjlighet finns är det troligen mer meningsfullt att genomföra en enstaka men omfattande provtagning och analys. Resultatet kan då användas för bedömning av flöde och transport av föroar från en källa samt bedömning av funktionen hos en eventuell sanläggning. Krav på av dagvatten Krav på av dagvatten ställs med utgångspunkt från dagvattnets mängd, halt av föroar och recipientens känslighet. För att frågan ska vara hanterbar är det i stort sett nödvändigt att använda en lathund eller schablon för bedömningen. Stockholm Vatten har tagit fram en dagvattenstrategi där behovet av schablonmässigt bedöms utifrån markanvändning och recipientens känslighet. Denna används numera i flera kommuners dagvattenpolicys och kan vara lämplig att utgå från. Se bilaga (16)

12 Olika metoder för dagvattenhantering/? Nedan anges kort exempel på olika metoder för att rena/hantera dagvatten. Mer utförligt finns dessa metoder bland annat redovisade i Miljösamverkan Västra Götalands dagvattenrapport. Dammar, torra eller våta. Torrdammar vattenfylls vid regn men är oftast, som namnet antyder, torra. Våta dammar har alltid har en vattenspegel. Dammarna har en fördröjande och magasinerande effekt men även viss. Torrdamm, Våxnäs, Karlstad Foto Per Eriksson Utlopp från torrdamm, Våxnäs, Karlstad Foto Per Eriksson 11 (16)

13 Dagvattendamm, Växjö Foto Maria Lindström Öppen dagvattenhantering, Malmö Foto Maria Lindström Dagvattenmagasin i centrala Växjö Foto Maria Lindström 12 (16)

14 Utjämningsmagasin på skolgård, Malmö. Foto Maria Lindström Torrdamm, Växjö. Foto Maria Lindström Våtmarker, naturliga eller konstruerade Våtmarker renar effektivt genom fastläggning i sedimentet och har även en utjämnande effekt på flödet, kräver stora ytor. Infiltration Krävs att marken är genomsläpplig samt att grundvattnets läge ej är för högt. Det kan helt enkelt vara så att dagvattnet leds ut på en grönyta där det får infiltrera, överskottsvatten kan sedan ledas till en perkolationsbrunn (stenkista) eller att det samlas och förs till en dagvattenledning. 13 (16)

15 Perkolation Magasin som är nedgrävda i marken där vattnet kan magasineras i avvaktan på vidare infiltration i marken. Kan också vara anslutet till dagvattenledning för bräddning. Gröna tak I stället för konventionell takbeklädnad har man gräs eller annan vegetation som dämpar avrinningen från taket. Hålbetongplattor Kan användas t ex vid mindre parkeringar för att infiltrera regnvattnet. Parkeringsplats i Malmö, hålsten. Permeabel asfalt Asfalt med öppna hålrum som gör att vattnet kan infiltrera genom asfalten. Oljeavskiljare Kan behövas för att avskilja olja och fett. Den är dock känslig för höga flöden och bör därför vara konstruerad så att vatten leds bort från oljeavskiljaren vid höga flöden. Det första mest förorenade vattnet first flush ska dock hamna i oljeavskiljaren. Filter De flesta konstruerade filter är så kallade sorbtionsfilter som binder föroar i filtret. Kan placeras i dagvattenbrunn eller i anslutning till andra behandlingssteg såsom utlopp från dagvattendamm. 14 (16)

16 Läs mer om dagvatten Svenskt Vatten Utveckling, rapport 2010:06, Förekomst och av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten, NOS-dagvatten: Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner Dagvatten teknik, lagstiftning och underlag för policy -04, Miljösamverkan Västra Götaland an/dagvatten/dagvattenvagledning_juni_2004_def.pdf Stockholm Vatten, rapporten som ligger till grund för vägledningen i bilaga 1 IVL, Dagvatten i urban miljö, rapport 15 (16)

17 Bilaga 1 Vägledning hur olika områden förorenar dagvatten och vilka åtgärder som bör vidtas Markanvändning Industriområden Inkl lokalgator Föroshalter I dagvatten Måttliga - Höga Lämplig för infiltration Rening före infiltration Mark Inte lämplig för infiltration Mycket känslig Recipient känslig Dagvattenledning Rening Viss Mindre känslig Centrum med torg och parkeringsytor Måttliga - Höga Rening före infiltration Dagvattenledning Rening Viss Flerfamiljshus inkl. parkeringsytor och lokalgator Villaområden inkl lokalgator Måttliga Låga Infiltration, fördröjning Infiltration, fördröjning Dagvattenledning Eller dike Dagvattenledning eller dike Viss Parker och naturmark Låga Infiltration, fördröjning Dagvattenledning eller dike Lokalgator < 8000 fordon/dygn Låga Infiltration, fördröjning Dagvattenledning eller dike Vägar fordon/dygn Vägar > fordon/dygn Låga - Måttliga Låga - Måttliga Infiltration, fördröjning Rening före infiltration Dagvattenledning Dagvattenledning Rening Viss Innehållet i tabellen är hämtat från Stockholmvattens dagvattenstrategi,

18 Bilaga 2 ANMÄLAN OM Sida DAGVATTENANLÄGGNING 1(2) Enligt 9 kap. 6, (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet. Skickas till: För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Ansökan ska vara X nämnden tillhanda senast 6 veckor före beräknad byggstart eller innan genomförande av ändring i anläggningen. Allmänna uppgifter Sökande Organisationsnummer/personnummer Adress Posnummer och ort Faktureringsadress (om annan än ovan) Postadress och ort Telefon (dagtid) E-post Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökande) Fastighetsägarens telefonnummer (dagtid) E-post Kontaktperson under anläggningstiden Telefon (dagtid) E-post Adress Postnummer och ort Kontaktperson vid drift och underhåll Telefon (dagtid) E-post Adress Postnummer och ort Avrinningsområde och markanvändning Totalyta hela området m 2 Ange recipient Fördelning av ytor inom området Takyta m 2 Takvatten avleds till (ange vart) Asfalterade parkeringsplatser, antal Yta m 2 Icke asfalterade parkeringsplatser, antal Yta m 2 Naturmark, gräs el. liknande m 2 Grus, hålsten el. liknande m 2 Asfalterade ytor, vägar el. liknande m 2 Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde: Anläggningen ligger i område med detaljplan: Nej Ja Nej Ja Logga med adressuppgifter E-post Organisationsnr

19 Uppgifter om förorenad mark Ingen misstanke om föroar Föroar finns Föroar kan finnas Marken är sanerad Teknisk beskrivning Typ av sanordning Infiltration/perkolation Oljeavskiljare Annan dagvattenanläggning, ange vad: Vid eventuellt haveri, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från anläggningen? Ja Nej Maximalt inflöde anläggningen är dimensionerad för, m 3 /s Största regnmängd anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn eller annat) Egenkontroll Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26:19 och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Bifoga bilaga 4. Bilagor - Bilagor som ska bifogas anmälan 1. Situationsplan med anläggningen markerad 2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient 3. Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion 4. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen - Övriga bilagor Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark Underskrift Ort och datum Namnteckning Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) Namnförtydligande

20 Bilaga 3 Anvisning för anmälan om dagvatten Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas? Anläggningar för fördröjning, avskiljning av föroar, utjämning av flöde är anmälningspliktiga, exempel på sådana är bland annat, sedimentationsbassänger, torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Däremot behöver till exempel inte takvatten som avleds och omhändertas separat anmälas. Definitionen på avloppsvatten är att det ska avvattna mark, enligt 9 kap 2 miljöbalken, vilket innebär att takvatten inte kan anses som avloppsvatten. Anläggande av en damm eller våtmark kan vara tillstånds eller anmälningspliktigt enligt 11 kap 9 eller 19 förordningen om vattenverksamhet (1998:1388). Samråd krävs enligt 12 kap 6 om åtgärden väsentligt ändrar naturmiljön. Anmälan ska innehålla uppgifter om: Allmänna uppgifter Fastighetsuppgifter, sökanden, fastighetsägare. Ansvarig under anläggningsskedet, kontaktperson. Ansvarig under drift- och underhållsskedet, kontaktperson. Avrinningsområde och markanvändning Ange totala ytan som ska avvattnas samt uppgift om mottagande recipient, till exempel vattendrag, dike, våtmark, sjö, grundvatten eller mark. Bifoga karta över recipienten samt information om dess status och känslighet enligt Vattenmyndighetens statusklassning, se Beskrivning av markanvändning, vilken typ av yta samt storlek på ytor som anläggningen avvattnar. Dels ska tillgänglig areal för infiltration/perkolation redovisas, dels areal som samlar dagvatten som inte ska ledas till anläggningen, till exempel vatten från tak. Detta för att visa att rent vatten inte belastar anläggningen. Är anläggningen belägen inom detaljplan och/eller vattenskyddsområde? Uppgifter om förekomst av eventuella markföroar inom avrinningsområdet. Teknisk beskrivning av anläggningen Ange typ av anläggning. Denna bör beskrivas närmare i bilaga där bland annat beskrivning av anläggningens funktion samt utsläppspunkter (även ev brädd/nödavlopp) bör redovisas. För slam- och oljeavskiljare anges typ och dimension. Finns möjlighet att stänga anläggningen från utflöde vid eventuell olycka eller haveri? Efter vilka nederbördsflöden har anläggningen dimensionerats, till exempel eller 20 årsregn? Egenkontroll Till anmälan ska bifogas en beskrivning över den egenkontroll som ska utföras. I denna ska rutiner för drift, skötsel, underhåll samt eventuell provtagning framgå.

21 Bilaga 4 Miljönämnden Miljöinspektör DELEGERINGSBESLUT Datum Vår beteckning Adressat Föreläggande om försiktighetsmått vid anordnande av dagvattenanläggning, Fastighet, Kommun Beslut Verksamhetsutövaren (organisationsnummer xxx) föreläggs att vid anordnande av dagvattenanläggning på fastigheten vidta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått: 1. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till miljöförvaltningen senast en månad efter att anläggningen tagits i bruk. Rutiner och metoder för kontroll och skötsel av anläggningen ska anges i kontrollprogrammet. 2. Oljeavskiljare ska utföras på det sätt som beskrivs i anmälan och tömmas vid behov eller minst x gånger per år. 3. Tillverkarens drift och skötselrutiner för oljeavskiljaren ska följas. 4. Filterinsatser i dagvattenbrunnar ska bytas vid behov eller minst x gånger per år. 5. Dagvattenanläggningen utförs på det sätt som beskrivs i inlämnad anmälan. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 3 miljöbalken. Ärendet Företag AB (org nr) har 20xx-xx-xx inkommit med anmälan enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser anordnande av en dagvattenanläggning på fastigheten fastighet i kommun. Syftet med anläggningen är att avleda och omhänderta dagvatten från området och verksamheten med vattenområde som recipient. Dagvattnet kommer att behandlas genom (beskriv kortfattat anläggningen). När anläggningen färdigställts ska enligt anmälan verksamhetsutövare svara för drift och skötsel av anläggningen. Bestyrkes

22 DELEGERINGSBESLUT Miljöförvaltningens bedömning Miljöförvaltningen bedömer att anordnande av dagvattenanläggningen kan godtas under förutsättning att anläggningen utformas och sköts enligt inlämnad anmälan. Statusklassning och miljökvalitetsnormer förväntas inte bli påverkade på ett otillåtet sätt. Egenkontroll ska utföras enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Information Information om avgifter alternativt Avgift för anmälan MILJÖFÖRVALTNINGEN NN Miljöinspektör Bilaga: Hur man överklagar 2 (2) Bestyrkes

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Idé till disposition

Idé till disposition Juridiska aspekter på markavvattning och dagvattenhantering Lennart de Maré Dagvatten och Dräneringsvatten Konferens Alnarp 19 20 oktober 2011 Idé till disposition Vad är markavvattning? Regler kring ny

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Tillsyn av dagvatten

Tillsyn av dagvatten Handläggarstöd Tillsyn av dagvatten Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT OMHÄNDERTA SLAM FRÅN EGEN AVLOPPSANLÄGGNING Anmälan Förnamn Org.-/personnummer Efternamn Telefonnummer Utdelningsadress

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun 2011-02-02 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer