TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK. Veg Tech"

Transkript

1 TAKVEGETATION MÅNGFUNKTIONELLA, LÄTTA TAK Veg Tech

2 BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Takvegetation byggs på en mängd olika tak- och bjälklagstyper och på byggnader av varierande slag. Veg Tech har exempelvis anlagt vegetationstak på skolor, industribyggnader, kontor, butiker, bibliotek, flerfamiljshus och villor. Veg Techs system för takvegetation omfattar allt från lätta, tunna uppbyggnader baserade på prefabricerade vegetationsmattor, till sk bjälklagsvegetation och takträdgårdar (de båda senare kan du läsa om i en annan Veg Tech publikation). Oberoende av vegetationssystem, skapas alltid stabila och säkra lösningar ur både byggnads- och vegetationsteknisk synvinkel. Veg Tech har arbetat med takvegetation sedan Veg Tech har för närvarande m 2 odlingsyta för prefabricerad takvegetation. Vi har under åren levererat ca m 2 till olika objekt runt om i landet samt till Finland, Norge och Danmark. VARFÖR TAKVEGETATION? - ISOLERAR BYGGNADEN - MÖJLIGT BEBYGGA STADEN TÄTARE - MINDRE DAGVATTEN - BÄTTRE STADSKLIMAT - SKYDDAR TÄTSKIKTET - MINSKAR BULLER - VACKERT - GER EN BIOLOGISK MÅNGFALD - EKONOMISKT ISOLERAR BYGGNADEN Takvegetationen isolerar taket och den underliggande byggnaden mot oönskad uppvärmning sommartid och mot avkylning vintertid. Under årets varmare delar magasineras energin från solstrålningen i vegetations-, jord- och dräneringslager och åtgår till stora delar för att avdunsta det vatten som finns upplagrat där istället för att värma byggnaden. Under kallare perioder bidrar istället takvegetationen till att reducera värmeutstrålningen från en byggnad eftersom isolerande luft finns innesluten i vegetationsskiktet, substratet och de dränerande- eller fukthållande lagren. Den isolerande förmågan hos vegetationstaket beror av vegetationstypen samt tjockleken och sammansättningen av de underliggande lagren. De sk moss-sedumtaken, vilka endast är ca 50 mm tjocka, ger en effektiv isolering av byggnaden. KAN BEBYGGA STADEN TÄTARE Marken i våra storstäder är mycket dyr. Detta innebär att det blir kostsamt för fastighetsägaren att inte bebygga marken så långt det är möjligt. En gräsmatta på marken upptar dyr mark och den kostar pengar att sköta. På byggnadernas tak däremot, hittar vi ytor som kan utnyttjas som grönytor. Genom att anlägga vegetationen ovanför bostäder, kontor och andra lokaler ges alltså möjlighet att bebygga tätare men med bibehållen andel grönyta inom fastigheten. MINDRE DAGVATTEN En stor andel av den urbana miljön utgörs av takytor och andra hårdgjorda ytor. Konventionella taktäckningar ger ingen reduktion eller dämpning av avrinningen. En effektiv delkomponent i moderna dagvattensystem är vegetation på tak- och bjälklag. Ett tak med vegetation tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd. Hur stor den årliga reduktionen av avrinningen blir, beror av vegetationstypen samt den magasinerande förmågan hos jord- och fukthållande lager. På takytor med moss-sedumvegetation kan man, trots att dessa vegetationstak är mycket tunna och lätta, reducera den årliga avrinningen med drygt 40%. BÄTTRE STADSKLIMAT I tätt bebyggda miljöer upplagras den instrålande solenergin i byggnadskropparna och med tillskott av värme från elektrisk apparatur, motorfordon mm nås betydligt högre temperaturer än vad som är fallet i områden med grönytor. Stadens luft är dessutom betydligt torrare än i en omgivning med vegetation. Att utnyttja tak och bjälklag till att anlägga vegetation är ett enkelt sätt för att förbättra stadens klimat. Det upplagrade vattnet i vegetationen och substraten bidrar till att sänka lufttemperaturen och att höja luftfuktigheten. SKYDDAR TÄTSKIKTET Ytan på ett oskyddat tätskikt kan under ett normalt år uppnå temperaturer på mellan minus 30 och plus 80 grader. Även inom loppet av ett dygn kan temperaturvariationerna vara mycket stora. Ett tätskikts elasticitet försämras med tiden på grund av den UV-strålning som det utsätts för. Ett tätskikt som förlorat sin elasticitet kan drabbas av sprickbildning om det utsätts för snabba temperaturväxlingar. Att skydda ett tätskikt genom att montera takvegetation ovanpå medför att tätskiktet skyddas totalt från solens UV-strålning. Dessutom minimeras temperaturrörelserna i tätskiktet både sommar och vinter tack vare vegetationens isolerande verkan. Tillsammans gör detta att livslängden hos tätskiktet kan förlängas betydligt. Sveriges ledande leverantörer av tätskikt talar om en fördubblad livslängd hos tätskiktet om det skyddas av ett vegetationstak. 2

3 Levande tak på skola i Bjärred. Grönt tak istället för svart på förrådet. Blommande tak på gårdshus i Malmö. Takvegetationen isolerar Linköpings bibliotek. foto: Kurt Adolfsson MINSKAR BULLER Ett tak med vegetation absorberar buller och fyller en viktig funktion i miljöer med höga ljudnivåer och hårda ytmaterial. SNYGGT, VACKERT Takvegetation sätter en mycket speciell prägel på en byggnad. Olika typer av vegetation kan förhöja utseendet hos alla typer av tak och bjälklag. Att vegetationens utseende varierar med årstiden gör att den blir en intressant del av huset som väcker intresse året om. Det finns exempel där man med hjälp av takvegetation fått tillstånd att uppföra byggnader betydligt närmre befintliga hus än vad som hade medgivits vid konventionella tätskikt. BIOLOGISK MÅNGFALD Under vegetationens blomningstid är taket välbesökt av t ex fjärilar, humlor och småfåglar. Takytan blir en biotop i miniatyr. EKONOMISKT Livslängden hos det underliggande tätskiktet förlängs och kostnaderna för underhåll minskar. Vegetationen fungerar som isolering mot värmeinstrålning under sommaren och värmeutstrålning under vintern vilket innebär att kostnaderna för kylning respektive uppvärmning av lokalerna minskar. Kostnaden för att hantera byggnadens dagvatten minskar i och med den minskade avrinningen. Tomten kan i vissa fall bebyggas tätare om vegetation anläggs på tak och bjälklag. 3

4 VEGETATION I PREFABRICERADE MATTOR Det är vanligt att takvegetationen leveraras i form av tätvuxna, armerade mattor. Armeringen utgörs av en sk Xeroflor-stomme vilken består av ett tredimensionellt armeringsnät av nylon fäst i en fiberduk. Armeringsstommen är fylld med ca 30 mm mineraljord med en liten andel organiskt material. Jorden är värmebehandlad för att eventuella frön av oönskad vegetation ej skall kunna gro. Vegetationen har svenskt ursprung (proviniens) och är därför anpassad till vårt klimat. När vegetationen skall levereras skärs den upp i bitar på vanligen 0,8 1 meter och lastas på pall. Moss-sedumvegetation Takjord mm Xeroflor armeringsnät infäst i fiberduk Fördelarna med Veg Techs prefabricerade och armerade vegetationsmattor Erosionstålig vegetation Krympfri och beständig stomme Säker funktion även på lutande tak Lång livslängd hos stomme och vegetation Brandgodkänd som taktäckning 1) Snabb- och lättmonterad, minimal skötsel 1) Veg Techs Xeroflor Moss-sedumvegetation är brandtestad och godkänd som taktäckning, klass T. Testad enl. SS OLIKA ARTBLANDNINGAR MOSS-SEDUM Moss-sedum är den vanligaste typen av prefabricerad vegetationsmatta. Den baseras på mycket torktålig vegetation. Sedumvegetationen i Veg Techs standardvariant utgörs huvudsakligen av vit och gul fetknopp, kantig fetknopp, kaukasiskt fetblad samt mongoliskt fetblad. I vegetationsmattan finns även ett antal olika mossor, exempelvis brännmossa, takmossa och silvermossa. Mossorna är mindre framträdande under sommarens torrperioder men får större utrymme under vinterhalvåret. Mängden mossa ökar vanligen med åren, speciellt om man inte tillför näring till vegetationen. Artsammansättningen i moss-sedummattan gör att taket skiftar karaktär under året. Under blomningen varierar vegetationen i vitt, rosa och gult. Under torrperioder får den en rödbrun färg. Vid extrem torka kan vegetationslagret se magert och plågat ut. Det återhämtar sig när det får tillgång till vatten igen. Under höst, vinter och vår varierar vegetationen mestadels i olika nyanser av grönt. Moss-sedumvegetationen är ej speciellt slitagetålig. Vet man att ett arbete som skall genomföras i anslutning till vegetationsytan medför upprepade transporter över takytan eller t ex kräver uppställande av byggnadsställningar eller dylikt skall vegetationen skyddas. Sedumvegetationen är extra känslig då den är frusen och ej täcks av skyddande snö. Veg Techs Xeroflor Moss-sedummatta är brandgodkänd som taktäckning. SEDUM-ÖRT OCH SEDUM-ÖRT-GRÄS I takvegetation av typen sedum-ört och sedum-örtgräs ingår de sedumarter som beskrivits för mosssedumvegetationen samt dessutom ett antal olika örter. Örterna utgörs exempelvis av prästkrage, sandoch backnejlika, liten blåklocka, gulmåra, rölleka, axveronika och gråfibbla. I sedum-ört-gräs ingår även de torktåliga gräsarterna fårsvingel, fjällgröe, borsttåtel och berggröe. Takvegetation med örter blir betydligt mer högvuxen än moss-sedumvegetationen. På hösten kommer örterna att vissna men de ersätts till våren av ny örtvegetation. Vegetationsmattor av dessa båda typer kräver större tillgång till vatten än en moss-sedummatta. Under dessa läggs därför ett speciellt fukthållande skikt samt ett extra jordlager. Dessa tak blir således tyngre och tjockare än ett moss-sedumtak. 4

5 Många hyresgäster har utsikt över den blommande takytan. Takvegetationen etablerar sig snabbt, taket monterades samma vår. HUR BYGGER MAN? Fukthållande/Dränerande lager Xeroflor Moss-sedummattor Tätskikt Med färdiga vegetationsmattor går montaget mycket snabbt. Med Veg Techs prefabricerade vegetationsmattor erhålls snabbt en färdig takvegetation. Byggnationen går fort och den kräver ej några större insatser av maskiner eller manskap. Vegetationen levereras som mattor, vanligen 0,8 1 m. Vegetationen monteras ovanpå erforderliga fukthållande- eller dränerande lager samt eventuellt jordlager (se illustrationer på nästa sida). Vegetationsmattorna hålls samman och armeras av en Xeroflor-stomme vilket gör att de lätt lyfts och hanteras av två man. Det underlättar om man har tillgång till en kran eller motsvarande som kan hålla pallen med vegetationsmattor och följa arbetet över takytan. Observera att pallar inte får sättas ned på taket eftersom tätskiktet då kan skadas. Vegetationen läggs kant i kant så tätt som möjligt. Vegetationsmattorna kan lätt tillskäras med en vass, vågtandad kniv. För att underlätta sammanväxningen av vegetationsmattorna strös Veg Techs speciella dressmaterial ut i skarvarna. Dressmaterialet medföljer vid leveransen. Om det är sedum-ört eller sedumört-gräs som monteras så skall ytan vattnas rikligt så att även det underliggande vattenhållande lagret vattenmättas. Även moss-sedumvegetationen kan behöva vattnas under etableringstiden om mycket torr väderlek råder. 5

6 UPPBYGGNAD AV TAKVEGETATION - avser Veg Techs system av prefabricerad vegetation armerad med Xeroflor-stomme - redovisar uppbyggnader ovan tätskikt - kontakta oss eller titta in på för kompletta projekteringsunderlag Vid taklutningar > 10 : Täskiktet skall ha god ytfriktion. Välj tätskikt med yta av krossad skiffer eller keramer. MOSS-SEDUMVEGETATION Taklutning Taklutning Taklutning Extremt vindutsatta lägen: Moss-sedum taklutning 0-5 Dräneringslagret Nophadrain punktklistras i tätskiktet. Mosssedummattorna punktklistras därefter i dräneringslagret. Moss-sedum taklutning 5-27 Grodan RM 12/35 ersätts med Hydrofeldt som punktklistras i tätskiktet. Moss-sedummattorna punktklistras därefter i dräneringslagret. SEDUM-ÖRT OCH SEDUM-ÖRT-GRÄS Taklutning Taklutning

7 TAKFOTSDETALJER Där vegetations- och dräneringslager skall avslutas ned mot takfoten monteras ett kantavslut. Kantavslutet skyddar vegetationen mot erosion och ger ett distinkt avslut för vegetationen. Fotplåt skall alltid användas för att säkerställa avrinningen ned i hängrännan. Utförande takfot Del av kantavslut SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Skötsel av Moss-sedumtak Skötseln av Moss-sedumtak är i grunden mycket enkel: 1. Ingen klippning 2. Ingen ogräsrensning 3. Ingen vattning 4. Gödsling första och andra året, normalt ingen gödsling därefter 5. Kontroll av takbrunnar, hängrännor, löv, mm. Ingen klippning Växterna, mossorna och de olika fetknoppsväxterna, är normalt lågvuxna. Det är endast vissa blomställningar som sticker upp 5-10 cm över bladen och mossorna. De vissnar normalt ned under vintern och bryts ned av snön och försvinner till nästa sommar. Inget ogräs Ett tak med moss-sedumvegetation byggs upp så att miljön blir så torr att endast avsedda arter klarar en sammanhängande torkperiod. Vattning och nedledande av vatten via stuprör från högre liggande tak ned på det gröna taket kan medföra att det finns så mycket vatten tillgängligt att ogräs kan etableras och överleva. Gödsling År 1 och 2 När taket är nybyggt behöver det näringstillförsel under de två första åren. Vid gödsling fram till juli månad används: 35 gram/m 2 av Veg Techs Startgödsel Vår Vid gödsling efter juli månad används: 25 gram/m 2 av Veg Techs Startgödsel Höst Från och med år 3 Normalt ska vegetationen inte gödslas. Kontroll av takbrunnar, hängrännor och löv mm Kontrollera att avvattningen av taket fungerar som den ska. Om löv och barr samlas på vegetationen så att den täcks helt måste den försiktigt räfsas ren. Grenar som viftar och nöter på växtligheten klipps av. Ingen vattning Moss-sedumvegetationen klarar långa perioder av torka utan vatten. Vid torkperioder går växterna in i ett vilostadium. Vegetationen kan därför efter långa torkperioder se torr och livlös ut. 7

8 VEGETATION OCH TEKNIK I FÖRENING -hur växter kan lösa tekniska problem Vattenvegetation i öppet dagvattensystem. Vegetation mellan spåren dämpar buller effektivt. Veg Tech arbetar inom ett område som kallas för vegetationsteknik. Med hjälp av olika sorters vegetation löser vi tekniska problem. Det kan exempelvis handla om erosionsskydd av utsatta strandpartier, behandling av avloppsslam, system för dagvattenhantering (bild ovan t.v), bullerdämpning (bild ovan t.h), gröngöring av körytor, livräddning av stadsträd mm. Vi finner ständigt nya områden där våra växter eller vegetationssystem kan göra stor nytta. VI är verksamma inom tre huvudområden; Vegetation för tak, bjälklag och fasader, Vegetation i och vid vatten samt Vegetation på mark. Om takvegetation finner du information i denna publikation. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta eller om våra andra produkter och system. Veg Tech Mars 2004 Veg Tech AB Tel: Fagerås Fax: Vislanda

Gröna Gårdar och Takträdgårdar

Gröna Gårdar och Takträdgårdar 8 Gröna gårdar och takträdgårdar Gröna Gårdar och Takträdgårdar Grönt istället för asfaltsgårdar och papptak Med lätta och säkra system kan sterila tak- och bjälklagsytor förvandlas till grönskande oaser.

Läs mer

Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation

Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation V A T T E N Hur vattenrelaterade problem kan lösas med vegetation Vegetation och teknik i förening Veg Tech AB Vegetation och teknik i förening Ingenjörsbiologi och vegetationsteknik är två begrepp som

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN 1 2 Vi märker våra mest energibesparande produkter med fjärilssymbolen. INNEHÅLLS FÖRTECKNING 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VÄRMEN SOM GÖR UNDER

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Välkommen till Stenguiden

Välkommen till Stenguiden Välkommen till Stenguiden Allt-i-sten är ett familjeföretag i andra generation som startades 1973. I över 40 år har vi samlat på oss kunskap om alla typer av stenar och utemiljöer. Den kunskapen vill vi

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III)

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III) Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 8, Formas-BIC (Etapp III) Projektledare: Projektsamordnare: Utredare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Information från Splendor Plant AB. Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Information från Splendor Plant AB. Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter. Information från Splendor Plant AB Allmänna råd för hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter. INNEHÅLL LÄSANVISNINGAR... 3 INLEDNING... 3 VÄXTKVALITET... 4 VÄXTER ETT LEVANDE MATERIAL... 5

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon:

Fastighetsägarna Stockholm Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra drygt 5 000 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag

Läs mer

På egen hand i Västra Hamnen din självguide

På egen hand i Västra Hamnen din självguide På egen hand i Västra Hamnen din självguide Västra Hamnen är Malmös nya stadsdel en alldeles speciell del av staden fylld med gröna lösningar, konst och annorlunda hustänkande. Med hjälp av den här guiden

Läs mer

Högvuxet gräs En studie av skötselklassen högvuxet gräs utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv

Högvuxet gräs En studie av skötselklassen högvuxet gräs utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv Examensarbeten inom Landskapsingenjörsprogrammet 2008:37 Högvuxet gräs En studie av skötselklassen högvuxet gräs utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv Magnus Skogar LTJ-fakulteten SLU, Alnarp

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer