Åsa centrum, dagvattenutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa centrum, dagvattenutredning"

Transkript

1 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Kungsbacka kommun Åsa centrum, dagvattenutredning Göteborg

2 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Åsa centrum, dagvattenutredning ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Kjell Norberg Mikaela Rudling Camilla Wenke Uppdragsledare Handläggare Granskare i ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

3 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Innehållsförteckning 1. Inledning och Bakgrund Syfte och Genomförande Underlag Beräkningar Delområden, avvägningar och föreslagna åtgärder Ytterligare åtgärder och dagvattenlösningar... 9 Bilagor Bilaga 1: Delområden samt åtgärdsförslag Bilaga 2: Sammanfattande översiktliga beräkningar Bilaga 3: Idéskiss, Åtgärdsförslag i centrum Bilaga 4: Exempel på dagvattenlösningar Bilaga 5: Sektion och profilskiss, avskärmningsdike banvallen ii ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

4 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Åsa centrum, dagvattenutredning (PM/Rapport) 1. Inledning och Bakgrund Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att utreda och ta fram idéförslag för dagvattenhantering för Åsa centrum. Åsa centrum ligger ca 20 km söder om Kungsbacka längs med Varbergsvägen och har varit utsatt för upprepade översvämningar vid kraftiga regn. En översvämningsutredning framtagen av DHI visar att stora delar av centrum utgörs av riskområden för översvämningar, Figur 1. I samband med kommunens planer på att förtäta Åsa centum, där man bland annat planerar att bebygga den gamla banvallen, skall även en utredning göras för att förbättra motståndskraften mot översvämningar. Åsa centrum ligger i en dalgång med berg och skogsområden på både västra och östra sidan om centrum. Parallellt med Varbergsvägen löper en kulverterad bäck som avvattnar området och har sitt utlopp i söder till Kuggaviken, vid Åsa camping och havsbad. 1.1 Syfte och Genomförande Syftet med utredningen är att ta fram idéförslag för en övergripande dagvattenhantering för Åsa centrum baserad på flödes- och volymberäkningar. Dagvattenhanteringen skall syfta till att förbättra områdets förmåga att klara av extremregn och därmed minska antalet översvämningar i området. Utredningen skall också säkerställa att vidare exploatering av området ej ökar belastningen på recipienten. Genomförandet av uppdraget har bestått av upprepade diskussionsmöten där olika förslag på dagvattenhantering togs upp och diskuterades. Redovisningen av uppdraget består av en idéskiss över Åsa centum, en enkel sammanställning av beräkningsresultat i tabellform samt en förklarande text till de olika lösningsförslagen. Idéskissen togs fram till samrådsutställningen som kommunen anordnade i december Underlag Nedan listas tillgängligt material som använts under utredningen. Kartmaterial: Grundkarta, befintligt VA-nät och höjddata för området, tillhandahållet av Kungsbacka kommun (2014) Fördjupning av översiktsplanen för Åsa centrum, Kungsbacka kommun ( ) 1 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

5 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Översvämningsutredning, Översiktlig riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i Åsa, DHI (2013) Miljögeotekniska utredningar för Åsa centrum och banvallen, Tyréns ( , , ) Geoteknisk utredning, Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram, Norconsult ( ) Kungsbacka kommuns dagvatten policy och riktlinjer (2012) Vid beräkningar har Svenskt vattens publikationer P90-Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P104-Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem och P105-Hållbar dag- och dränvattenhantering. Figur 1. Beräknade maximala vattendjup (m) och huvudsakliga flödesvägar i centrala Åsa i samband med 100-årsregn. Från Översvämningsutredningen av DHI, Beräkningar Åsa centrum utgörs av ett avrinningsområde som är ca 160 ha stort och har sitt utlopp i söder i kuggaviken. Avrinningsområdet avgränsas av åkermark i norr och av två höjdryggar i väster och öster. Förutom dessa höjdryggar är avrinningsområdet väldigt flackt. Avrinningsområdet har vid beräkningsarbetet delats upp i olika delområden för att lättare kunna beräkna och relatera olika förslag på åtgärder inom området, Bilaga 1. 2 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

6 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Översiktliga beräkningar har gjorts enligt Svenskt vattens publikationer P90, P104 och P105. Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden där avrinningsområdet och de olika delområdena har delats in i tre olika marktyper med olika avrinningskoefficienter. De tre olika marktyperna är villaområden med en avrinningskoefficient på 0,5, starkt sluttande naturmark och berg 0,3 och naturmark 0,1. Erforderlig fördröjningsvolym beräknades för de olika delområdena där varje delområde har olika utsläppskrav i form av befintlig ledningskapacitet, maximal avrinning från naturmark enlig figur 4,6, P90 eller markavvattning för jordbruksmark enligt jordbruksverket (se Bilaga 2 samlingstabell för översiktsberäkningar). Vid extrem regn (100 års-regn) beräknas befintligt ledningssystem för dagvatten ta hand om ca 5 % av regnvolymen. Resten av vattnet rinner av på ytan och ansamlas i lågpunkterna i området (DHI, 2013). Beräkningar gjordes för två regn med återkomsttid 20 år respektive 100 år. De föreslagna åtgärderna är beskrivna för respektive delområde. I Bilaga 1 och 3 finns åtgärdsförslagen utritade i plan, Bilaga 1 visar hela avrinningsområdet medan Bilaga 3 är fokuserat på centrala Åsa. Dimensioneringen av åtgärdsförslagen är översiktliga uppskattningarna och kan varieras med hänsyn till olika fördröjningskrav och mark- och grundvattennivåer. De översiktliga beräkningarna har gjorts efter befintliga förhållanden och uppskattad grundvattennivå för området. I Bilaga 4 presenteras exempel på olika dagvattenlösningar lite mer preciserat. 3. Delområden, avvägningar och föreslagna åtgärder Delområde A utgörs av åkermark och är beläget norr om Åsa centrum, Bilaga 1. Idag kommer dagvatten från området in i Åsa centrum via en dagvattenledning (D 400 mm) och belastar ett redan påfrestat system. Dagvattnet från åkermarken tros även innehålla höga halter näringsämnen som kan bidra till övergödning såsom kväve och fosfor. Åtgärdsförslaget är att anlägga en fördröjningsdamm med strypt utlopp (2 l/s och ha), se Bilaga 2 och Bilaga 4, rubrik 3. Öppna fördröjningsmagasin. Dammen skall fördröja men även användas för att till viss del rena dagvattnet. Syftet med dammen är att minska belastningen på dagvattensystemet i Åsa centrum och generera ett utjämnat och begränsat flöde. Det diskuterades även att pumpa detta dagvatten till närmsta recipient norr om avrinningsområdet. Området för den föreslagna dammen översvämmas ofta i dagsläget vilket gör placeringen 3 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

7 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx lämplig. Storleken på dammen bör dimensioneras efter vilken återkomsttid kommunen finner lämplig. Delområde B utgörs främst av villa- och radhusområden och är beläget i den västra delen av avrinningsområdet, Bilaga 1. Området innehåller även idrottsplaner. Från området kommer en betydande del av ytavrinningen från höjdryggen som föreslås fördröjas i underjordiska magasin under idrottsplanerna (Bilaga 4, rubrik 7. Underjordiska fördröjningsmagasin). Vid beräkningsexemplet i Bilaga 2 har de underjordiska fördröjningsmagasinen utgjorts av makadammagasin. Vid extrema regn räcker inte dessa underjordiska magasin till utan en sänkning av idrottsplanen rekommenderas för att leda ytvattnet dit. Där kan ytvattnet från delområdet ansamlas och fördröjas och därmed minska belastningen på Åsa centrum. De underjordiska magasinen bör vara utrustade med ett strypt utlopp vilket ansluts till det befintliga ledningsnätet. Delområde C utgörs av själva centrum där den mesta av ytan utgörs av bostadsområden och Varbergsvägen vilken sträcker sig genom centrala Åsa från norr till söder, Bilaga 1 och Bilaga 3. I delområde C finns ett av de områden som främst är utsatta för extremregn enligt DHIs utredning, Figur 1. Området är format som en kil och är placerat öster om Varbergsvägen. Området består idag av ett dike och är bevuxet med vass, buskar och sly, Figur 2. Utloppet för området består av en stenbeläggning vilket leder in dagvattnet till en dagvattenledning med dim 800 mm, Figur 2. Norr om det kilformade området finns även ett befintligt fördröjningsmagasin, Figur 3, samt en större gräsyta. 4 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

8 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Figur 2. Det kilformade området i befintlig skick. Området ligger lågt och översvämmas vid extremregn. Idag finns ett befintligt dike och är bevuxet med vass, sly och små björkar, vänstra fotot, taget i riktning mot söder. Utloppet är gjord som en stenbeläggning vilket leder in till en dagvattenledning, högra fotot som är taget i riktning mot sydöst. Föreslagen åtgärd är att binda ihop befintligt fördröjningsmagasin, den större gräsytan och det kilformade området till en samlad dagvattenhantering för delområdet men även för delområdena A, B, och D, Bilaga 1. Dagvattnet från delområde A och B leds med befintligt ledningssystem. Dagvattnet från delområde D leds via en öppet dike som går från slutet av banvallen i öst genom den större gräsytan till det kilformade området i väst. Den befintliga gräsytan får därmed ett mer parkliknade uttryck med lekytor och översvämningsbara grönytor i norr, Bilaga 3. Det kilformade området fördjupas och utformas till ett mer våtmarks liknande område med en meandrande bäck och små dammar. Det kilformade området föreslås att utformas med olika nivåer, där den lägsta nivån har permanentvattenyta, nästa överliggande nivå har växter som ofta kan översvämmas medan nivån däröver kan klara viss översvämning. Hela det kilformade området skall kunna översvämmas vid extremregn. Det befintliga fördröjningsmagasinet, Figur 3, föreslås få en mer organisk utformning likt det föreslagna våtmarksområdet med olika nivåer och ett meandrande utseende. Detta rekommenderas då utformningen resulterar i en mer naturlig fördröjning och även rening av dagvattnet samtidigt som det knyter ihop området till en mer tilltalande parkmiljö. 5 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

9 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Figur 3. Befintligt fördröjningsmagasin i delområde C. Fotot är taget i sydlig riktning. Den samlade fördröjningen i delområdet som beskrivits ovan utgörs av flera olika dagvattenlösningar vilka finns presenterade närmare i Bilaga 4 under rubrikerna, 3. Öppna fördröjningsmagasin, 3.1 Torr fördröjningsdamm/översilningsyta och 6.1 Svackdiken. I den södra delen av delområdet finns också befintlig parkering vid Åsa centrums matbutik. Parkeringen föreslås bli en del av en större torgyta med underjordiska fördröjningsmagasin. Se Bilaga 4 för en mer utförlig beskrivning av olika typer av underjordiska fördröjningsmagasin under rubrik 7. I beräkningsexemplet i Bilaga 2 har dagvattenkasetter används för beräkning av erforderlig fördröjningsvolym. Delområde D utgörs främst av höjdryggen och naturmarken i öster och avgränsas i väster av banvallen, Bilaga 1. Från delområdet kommer stora mängder ytvatten vid kraftiga regn då höjdryggen består av skarpt sluttande terräng med ett tunt jordlager med små egenskaper för infiltration. Åtgärdsförslaget för detta delområde består i att anlägga ett avskärmningsdike som kan samla upp och fördröja dagvattnet från delområdet innan det leds vidare till den samlade dagvattenfördröjningen i delområde C, Bilaga 3. Banvallen löper parallellt med Varbergsvägen genom centrala Åsa och planeras att bebyggas med nya bostäder. Idag finns ett befintligt dike som är placerat öster om banvallen, mellan banvallen och befintlig lokalgata, Figur 4. Befintligt dike föreslås att flyttas ungefär till mitten av banvallen för att bilda ett nytt blå- och grönstråk genom planerad bebyggelse. Vid ny exploatering av området skall banvallens massor bytas ut och föroreningsrisk för dagvattnet bör därför inte 6 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

10 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx förekomma. Förflyttningen av diket görs för att tillgängliggöra mer markyta för bebyggelse. Figur 4. Befintligt dike öster om banvallen. Fotot är taget i riktning mot söder, med banvallen till höger i bild och diket i mitten. En lokalgata finns till vänster om diket strax utanför bild. Fotot är taget i riktning mot söder. För att leda ytvattnet från den östa naturmarken till det planerande avskärmningsdiket föreslås makadamdiken anläggas längs befintlig lokalgata. Makadamdike kan utföras där det översta lagret består av en skålad gräsyta där dagvattnet samlas. Makadamdiken beskrivs i Bilaga 4, under rubrik 6,2 Makadamdiken. Makadamdikena avtappas och leds mellan planerat bostadsområde till avskärmningsdiket. Vid kraftiga regn kommer inte allt ytvattnet att infiltreras ner i makadamdikerna, utan istället transporteras i makadamdikets gäsbeklädda yta och på så vis ledas till avskärmningsdiket. Det är viktigt att lokalgatan och de privata fastigheterna är höjdsatt så att ytvattnet finner dessa avledningsstråk ner till avskärmningsdiket. Med användning av kantsten kan dagvattnet lättare ledas till avledningsstråken. Det planerade avskärmningsdiket skall utformas med ett meandrande utseende. Ett dike eller vattendrag med varierande brädd och djup ökar den biologiska mångfalden då den bidrar till ett mer varierat ekosystem och därmed förbättrar reningsgraden genom naturlig nerbrytning av föroreningar. Se beskrivande text 7 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

11 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx om svackdiken vilket liknar den föreslagna åtgärden i Bilaga 4 under rubrik 6.1 Svackdiken. Det planerade avskärmningsdiket föreslås att bestå av ett flertal öppna fördröjningsmagasin vilka avdelas genom korsande gångstigar. Under gångstigarna placeras ett strypt utlopp som binder ihop magasinen, detta görs för att erhålla erforderlig fördröjningsvolym i diket. Förslagsvis utgörs de strypta utloppen av en ledning med begränsad dimension vilket mynnar i nästa fördröjningsmagasin (nästa del av diket), på andra sidan gångstigen. Vid extremflöden föreslås bräddning av diket ske över de korsande gångstigarna till nästa del av diket. Därför bör de korsande gångstigarna nivåsättas med en lägre höjd när de korsar diket än den angränsande marknivån, se Bilaga 5 för skisser av en exempel sektion och en exempel profil av avskärmningsdiket. Delområde E Delområdet utgörs till största del av villaområden, ett naturområde i västra delen och Åsa camping och havsbad i södra delen av området, Bilaga 1. Villaområdet och bensinstationen i norra delen av delområdet ligger väldigt lågt och drabbas ofta av översvämningar, Figur 1 och Figur 5. Att bensinstationens fastighet ofta översvämmas kan medföra att föroreningar från verksamheten sprids via dagvattnet ut i Kuggaviken. Det förordas för att bensinstationen flyttas. Åtgärdsförslag för detta område är att öppna upp en sträcka av det kulverterade vattendraget och göra en öppen fördröjningsdamm, Bilaga 3. Dammen skulle öka fördröjningen av dagvattnet samt att en större yta skulle avsättas för dagvattenhantering och därmed tillåta viss översvämning av ytan på ett mer kontrollerat sätt. Se Bilaga 4 för en beskrivning av dagvattendamm under rubrik 3. Öppna fördröjningsmagasin. 8 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

12 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx Figur 5. Området som ofta översvämmas i de norra delarna av delområde E. Till vänster ligger villaområdet och tillhöger bensinstationens baksida. Under gräsytan går idag en kulverterad bäck (D 1000m). Gäsområdet och delar av bensinstationens baksida föreslås grävas upp och anlägga en dagvattendamm som skall integreras med det nya centrumområdet. 4. Ytterligare åtgärder och dagvattenlösningar För att minska de negativa konsekvenserna vid extremregn kan gator, parkeringar och torgytor användas som tillfälligt fördröjningsmagasin. Dessa fördröjningsmagasin skulle kunna åstadkommas genom välplanerad höjdsättning av området samt genom att använda kantstöd. En ytterligare åtgärd för området för att förhindra översvämningar vid extrem regn är att anlägga en mur vid gränsen av det västra och det östra naturområdet. Murarna behöver bara ca cm höga och skulle användas för att förhindra att ytavrinningen från naturområdet kommer ner i centrala Åsa, se avskärmningsmur i Bilaga 1. Andra dagvattenlösningar som skulle kunna användas i området och som främst förbättrar dagvattenhanteringen vid regn med kort återkomsttid på 1 årsregn är till exempel gröna tak (Bilaga 4, rubrik 1. Gröna tak) och olika genomsläppliga ytor (Bilaga 4, rubrik 5. Genomsläppliga beläggningar). Andra lämpliga metoder 9 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

13 v:\45\14\ \3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_översiktlig dagvattenutredning_åsa centrum_korrigerad_efter stavfelskomentar från beställaren_ docx som också kan användas vid en vidare utveckling av Åsa centrum är trädplanteringar (Bilaga 4 rubrik 4. Träd och skelettjordar) Regnträdgårdar skulle kunna användas för att avvattna parkeringsytor och gator. Regnträdgårdar är nersänkta planteringar med vattentåliga växter (Bilaga 4, rubrik 2. Regnträdgårdar). 10 av 10 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Åsa centrum, dagvattenutredning Unr

14

15 SAMMANFATTANDE ÖVERSIKTLIGA BERÄKNINGAR Bilaga Delområde A Delområde B Delområde C Delområde D Delområde E Area [ha] 43,2 23,0 46,7 13,7 36,6 Rinntid/varaktighet [min] 90,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Flöde innan Exploatering [l/s] Flöde efter Exploatering [l/s] 3710 Utlopps krav från fördröjningsmagasin 2 l/s ha (avvattning av jordbruksmark) 105 l/s (ledning, 400 mm ) 1240 l/s / 105 l/s (ledning, 1000mm/400mm) 20 l/s ha (Max avrinning från Naturmark) 1240 l/s (Ledning, 1000mm) Erfoderlig Fördröjningsvolym 20 år [m3] / Erfoderlig Fördröjningsvolym år [m3] / Åtgärdsförslag 20 år Jordbruksmark Idrottsplan Våtmark: 2790 Banvallen Åsa bäckväg Fördröjningsvolym [m3] Fördröjningsdamm Makadammagasin Bef. Fördröjningsdike: 1460 Avskärmningssdike Fördröjningsdamm djup 1 m Parkering (kasetter): 1240 Totalt: Åtgärdsförslag 100 år Bräddning på markytan. Höjdsättning av kringliggande mark, kantstöd. Pumpning av dagvatten till närmsa recepient norr om utredningsområdet Fotbollsplan Marksänkning 0,3 m och makadam 1 m (1020 m3) Bräddning på markytan. Höjdsättning av kringliggande mark, kantstöd. Vägarna blir försdröjningsmagasin Fördröjningsdike Banvallen + Mur Mur + Fördröjningsdamm, Åsa bäckväg. Höjdsättning av kringliggande mark, kantstöd. Vägarna blir försdröjningsmagasin

16

17

18 BILAGA EXEMPEL PÅ DAGVATTENLÖSNINGAR Nedan presenteras olika varianter av dagvattenlösningar i form av fördröjningsåtgärder som kan användas för att uppfylla det erforderliga fördröjningsbehovet. 1. Gröna tak För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med så kallade gröna tak (Figur 1 och 2). Figur 1. Parhus med sedumtak i västra hamnen, Malmö. Källa: Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Man har beräknat att 10 m 2 takyta täckt av till exempel torktålig takvegetation tar upp samma mängd koldioxid som ett träd. Takvegetation med blandade sedum och mossarter behåller dessutom sin bladmassa året om. De är därför aktiva som partikelrenare när de gör som mest nytta, det vill säga under vinterhalvåret när föroreningsbelastningen är som högst. Förutsättningar Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak. Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens

19 energibehov för uppvärmning. Gröna tak kan ha kylningseffekten på sommaren. Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling med mera för att bibehålla sin funktion och karaktär. Figur 2. Stadsbiblioteket i Halmstad. Källa: 2. Regnträdgårdar Regnträdgårdar (Rain Gardens) (Figur 3) är en genomsläpplig växtbädd som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Figur 3. En regnträdgård i Portland, Oregon. Dit leds dagvatten från vägarna och byggnaderna.

20 Eftersom regnträdgård byggs upp på en väldränerad växtbädd ställs det krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer. Med en välkomponerad växtmix får man regnträdgård som fyller en teknisk funktion men också ett mycket vackert inslag i gatumiljön eller parken. En regnträdgård byggs upp så att allt det inströmmande vattnet ska kunna magasineras och infiltreras effektivt inom ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta perioder i samband med kraftiga regn kommer regnträdgården att ha någon synlig vattenyta. Eftersom bädden är planterad med växter så medför det att en regnträdgård dessutom har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en steril infiltrationsbädd av makadam. Systemen med regnträdgård har utvecklats och används nu med framgång även i städernas gatumiljöer. Dagvattnet från tak, vägar och parkeringsytor leds till närliggande regnträdgård där växterna renar och avdunstar stora delar av vattnet innan överskottet infiltrerar ned genom bädden (www.vegtech.se). Jämfört med en öppen dagvattendamm i stadsmiljön så genererar regnträdgård i idealfallet inget överskottsvatten som måste ledas vidare i det konventionella dagvattensystemet. Allt vatten infiltreras lokalt och kan skapa ett slutet dagvattensystem inom kvarteret. 3. Öppna fördröjningsmagasin Med öppna vattenytor skapas tilltalande inslag i bostadsmiljön (Figur 4 och 5). Dagvattenmagasinen kan utföras på många sätt och förutsättningarna på platsen får ofta styra utförandet. Fysiska begränsningar är kanske den faktor som spelar störst roll och kan leda till en viss problematik gällande dagvattenhantering i redan bebyggda områden. Befintliga bebyggelsestrukturer tillåter kanske bara en viss kategori av öppen dagvattenhantering på grund av platsbrist. För att magasinen ska vara snygga så krävs underhåll och eventuellt behövs kontinuerligt tillflöde av vatten för att undvika stillastående vatten som kan få problem med bland annat alger. Ett ytterligare sätt att undvika alg-beväxning är att plantera träd runt dammen för att ge skugga och därmed sänka temperaturen i vattnet vilket hämmar tillväxten av alger. Vid utformning av fördröjningsdamm bör följande tas i beaktning: Dammens slänter bör ges flacka lutningar, 1:4 eller flackare, med hänsyn till skötsel samt säkerhetsaspekter. Djupet i dammen bör variera för rikare biologiskmångfald samt bättre rening. Dock får inte dammen vara för djup då det kan leda till syrefria miljöer och anaerobnedbrytning vilket ger upphov till dålig lukt. Dammen bör vara långsmal. Längd: bredd cirka 3:1 rekommenderas. Vattnet ska ha så lång rinntid i dammen som möjligt. Fördröjningsdammens djup och placering beror på grundvattennivån i området. Fördröjningsdammen kommer att medge utjämning av dagvattentoppar och medföra en viss rening av dagvatten genom sedimentation.

21 Figur 4. Öppet fördröjningsmagasin i form av en dagvattendamm med permanent vattenyta. Källa: VA-SYD Figur 5. Fördröjningsdamm inne bland bebyggelsen. Källa: 3.1 Torr fördröjningsdamm/översilningsyta En torr fördröjningsdamm kan användas för att fördröja vatten vid höga flöden i samband med nederbörd. Under vissa perioder kommer fördröjningsdammen att vara helt torr (Figur 6). Det är därför viktigt att den utformas så att den blir ett tilltalande inslag i landskapsbilden även under torrperioder. Man kan till exempel välja att utforma den som en torr damm med gräsklädd botten så att den i samband med nederbörd kan användas som ett magasin, men utgöra parkyta eller liknande under torra perioder.

22 Fördröjningsdammen kommer att utjämna dagvattentoppar och medföra en viss rening av dagvattnet genom sedimentation. Efter dammen leds dagvattnet via utloppsledning till befintligt dike. Figur 6. Exempel på utformning av en torr fördröjningsdamm. Källa: Härryda kommuns dagvattenstrategi, En översilningsyta är en anlagd eller befintlig lägre liggande vegetationsklädd yta som utformas för att ta emot ett jämnt utspritt dagvattenflöde över ytans hela bredd (Figur 7). Figur 7. Översilningsyta i Fjärilsparken, Malmö. Källa: VA SYD. Förutsättningar Bygghöjd för magasin beror på flera förutsättningar, ex vattenmängder, grundvattenytans djup, naturliga höjdskillnader och tillgängliga ytor påverkar djupet på magasinet och därmed fördröjningsvolymen. Dammarna kräver skötsel i form av slamuppsamling, rensning/gräsklippning, etc. Slammet hanteras på samma sätt som slam från rännstensbrunnar och vägdiken.

23 4. Träd och skelettjordar Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen. Träd kan med fördel kombineras med andra metoder för omhändertagande av dagvatten, till exempel med vattengenomsläppliga beläggningar (Figur 8). Figur 8. Träd för stadens dagvatten, Uppsala. Källa: Utmed gator och parkeringsytor kan träd planteras för att minska flödesintensiteten. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdagvatten. Optimalt om träd kan omges med undervegetation. Vid trädplantering bör skelettjordar användas för att fördröja dagvattnen och därmed till viss del även rena det. Skelettjord består av en kombination av jord och makadam, vilket inte enbart förbättrar dagvattenfördröjningen men även underlättar trädrötternas tillväxt. Dagvattnet fördelas ut i skelettjorden med hjälp av en dräneringsledning eller en perkolationsbrunn. Avledningen av dagvattnet sker sedan till allmän dagvattenledning. Exempel på trädplantering med skelettjord vid körbana och GC-väg visas i Figur 9.

24 Figur 9. Principskiss för en smalare gatusektion med en GC-väg, ett infiltrationsstråk som är försett med gräs och träd och skelettjord. Källa: Svenskt vattens publikation P105: hållbar dag- och dränvattenplanering. 5. Genomsläppliga beläggningar I stället för täta asfaltytor kan olika typer av vattengenomsläppliga ytmaterial väljas. Infiltrationskapacitet i dessa är dock svår att beräkna och på sikt kommer dessa ytor till viss del sättas igen. 5.1 Hålad marksten och rasterytor Hålad marksten och rasterytor är försedda med öppna hål eller fogar där dagvattnet har möjlighet att infiltrera ned till en vattengenomsläpplig dränerad överbyggnad. Möjligheter finnas att förse hålen med gräs eller makadam (Figur 10). Figur 10. Hålsten av betong som bildar en stabil och genomsläpplig yta Källa: Utemiljö & Stenprodukter i Skåne AB 2012.

25 För att mer genomsläppliga ytor ska fungera krävs det att de inte sätts igen av mindre fraktioner som transporteras med dagvatten till ytorna. Om mindre fraktioner sätter igen de genomsläppliga ytorna riskerar de i så fall att förlora sin funktion. Det är också viktigt att en underbyggnad till ytorna är gjord av ett material med tillräckligt stora fraktioner att det säkerställer genomsläpplighet. Under ytorna magasineras och fördröjs dagvattnet som sedan dräneras bort och leds till de kommunala avloppsledningarna. Ytterligare en fördel med den här typen av mer genomsläppliga ytor är så mycket som 30 % av dagvattnet avdunstar. Nackdelen är däremot att det kan bli svårare för funktionshindrade att ta sig fram över ytorna. 5.2 Permeabel asfalt Permeabel asfalt är en typ av asfalt som har små öppna hålrum i sig vilket gör att vattnet kan infiltrera ner till underliggande lager. De underliggande lagren är uppbyggda av olika relativt grova material för att underlätta infiltrationen. Permeabel asfalt är mycket beroende av lämpliga lokala förutsättningar för att fungera. Den har ett relativt stort skötselbehov, då den måste högtrycksspolas med jämna mellanrum för att inte porerna i asfalten skall sättas igen. 5.3 Pelleplatta Pelleplattan (Figur 11) är en produkt tillverkad av återvunnen HDPE-plast och används som gräs- eller singelarmering i flera olika sammanhang. Figur 11. Förstärkt grusgång med pelleplatta. Källa: Underlaget förbereds precis som vid en stensättning efter förväntad belastning. Plattan läggs sedan enkelt och snabbt på plats och kapas lätt efter platsens behov på ett stabilt och väl förberett underlag. Plattan tål belastningar på 200 ton/m² och fördelar lasten från ett fordon som kör på ytan så att kompaktering av underlaget undviks. Pelleplattan fungerar också bra med hänsyn till framkomlighet för barnvagnar, rullstolar och rollatorer.

26 6. Diken För att avleda avrinning kan olika avrinningsstråk användas (avrinningsstråk kan även syfta på infiltrationsstråk och dräneringsstråk). Ofta utgörs avrinningsstråken av olika typer av diken, till exempel öppna gräsbeklädda diken, svackdiken, eller underjordiska diken, makadamdiken. 6.1 Svackdiken Svackdikena är ytliga avrinningsstråk där dagvattnet visualiseras, renas och fördröjs. Svackdiken (Figur 12) avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter. Avbördningsförmågan i ett svackdike påverkas i hög grad av friktion mellan vattnet och gräsytan, den så kallade råheten samt lutningen i flödesriktningen. Råheten påverkas av växtval och skötsel av grönytan. När dagvattnet rinner i svackdikena reduceras hastigheten på grund av vegetationen och därmed avskiljs föroreningar genom sedimentering. Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar. Flödestopparna nedströms minskar. Är lutningen större än 2 % bör svackdiket förses med fördämningar för att på så sätt minska vattenhastigheten och öka fördröjningseffekt. Figur 12. Svackdiken i Fjärilsparken, Malmö. Källa: VA SYD. Dikena bör göras flacka och breda för att få högsta reningseffekt genom att få så lång uppehållstid som möjligt så att föroreningar hinner suspendera. Den beväxta ytan binder och bryter ner föroreningarna och tar även upp de näringsämnen som finns i dagvattnet. Det beväxta lagret bör ha en tjocklek på ca 30 cm. Dikena bör också utformas med permiabla väggar vilket gör att vattnet kan infiltrera. Svackdikena bidrar till en reduktion av vattenvolymerna samt minskar flödestopparna. Vid höga flöden skall det finnas bräddningsmöjligheter från svackdikerna för att minimera risken att bundna föroreningar slammar upp och sprids. Även under vinterförhållanden och i samband med snösmälting har det konstaterats att smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan svackdikena användas som snöupplag vilket lämpar sig då snö som röjs från gator och vägar anses innehålla föroreningar som delvis renas i svackdikerna. Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är ytkrävande och kräver ett visst underhåll.

27 6.2 Makadamdiken Ett alternativ till svackdiken är makadamfyllda diken, så kallade makadamdiken. Fördelar med makadamfyllda diken jämfört med svackdiken är att makadamdiken inte kräver lika stor plats. Makadamdike kan utföras även under en skålad gräsyta där dagvattnet samlas. Under gräsytan görs ett cirka 1 meter djupt dike fyllt med genomsläppligt material, typ makadam. Magasinerings- eller fördröjningvolymen i makadamdiken utgörs av porvolymen (hålrumsvolymen) i fyllningsmassorna, cirka 30 % av den totala volymen. Ett lager geotextil skyddar makadammen från det gräsbevuxna jordlagret. I botten av diket läggs en dränerande ledning. Bräddintag, i form av brunnar med kupolsil, kan placeras ovan den skålade gräsytan. Avtappningen av makadamdiket utförs med en dräneringsledning som läggs nära botten i fyllningen (Figur 13). För att tömningen inte skall bli för snabb av magasinet bör dräneringsledningens kapacitet strypas. På så vis säkerställs att inte föreskrivet maximalt utflöde överskrids. Makadamdiken kan även utföras under tät beläggning så som vägar eller parkeringar. Figur 13. Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P Underjordiska fördröjningsmagasin Där det inte finns utrymme för öppna fördröjningsmagasin kan underjordiska magasin anläggas och förläggas till exempel inom parkeringsytor. Det finns flera olika typer av underjordiska magasin för dagvatten på marknaden idag. Vid hög grundvattennivå måste fördröjningsmagasin som anläggs under mark sannolikt utgöras av täta magasin som till exempel rörpaket. Om magasinen utförs som en otät konstruktion som till exempel plastkasseter måste grundvattennivån vara känd. Den bör vara under magasinets botten annars kan inte hela volymen utnyttjas till magasinering. Magasinen behöver också dimensioneras för aktuell last, exempelvis trafik och vid täta magasin och hög grundvattennivå även för lyftkrafter. 7.1 Dagvattenmagasin av plast, till exempel polyetenrör Polyeten är korrosions- och kemikaliebeständigt vilket innebär att rören har en lång livslängd. Dessutom har materialet låg densitet om det jämförs med exempelvis betong. För att skapa ett magasin av rördelar i polyeten (Figur 14) krävs det att de sammankopplas och det görs antingen genom att de gängas eller svetsas samman eller att de både gängas och svetsas. I och med att varje rördel anpassas utifrån beställarens krav kan magasinet utformas efter de topografiska förutsättningar som finns på den aktuella platsen.

28 Figur 14. Dagvattenmagasin av Weholite dubbelväggiga lättviktsrör, polyeten. Källa: Installationstiden exklusive schaktning är vid den här magasinstypen kort jämfört med andra magasinstyper. Detta tack vare att rördelarna är lätta, prefabricerade och kan göras längre än betongrör. Samt att de snabbt och enkelt kan monteras samman. Ett magasin av polyeten beräknas hålla i cirka 100 år och kräver, förutom eventuell spolning, i stort sett inget underhåll. Livslängden baseras på kunskap om materialets beständighet samt skicket på de rör som tagits upp ur marken efter att varit i bruk i ca 50 år (www.kwhpipe.se). 7.2 Dagvattenmagasin av betongrör Dagvattenmagasin gjorda av armerade betongrör (Figur 15) fungerar på samma sätt som de dagvattenmagasinen av polyetenrör. Figur 15. Dagvattenmagasin av betongrör Källa: Skillnaden är de egenskaper som materialen har. Tyngden av betongen gör att rörsektionerna blir svårare att hantera vid montering och dyrare att transportera. Det går inte heller att göra lika långa längder av betongrör som med polyetenrör vilket medför fler skarvar mellan rördelarna. Fler

29 skarvar ger en längre installationstid. Armerad betong kan dock bära större laster än polyetenrörsmagasin vid till exempel ytligt liggande dagvattenmagasin. Betongrörens ungefärliga livslängd är 100 år. Bara i undantagsfall är mark- och vattenförhållandena sådana att kemiska angrepp förkortar livslängden (www.alfaror.se). 7.3 Dagvattenmagasin i betong Dagvattenmagasin gjorda av betong kan ha olika former och tillverkningssätt. Det finns både cirkulära och rektangulära magasin. Magasinen går både att platsgjuta (Figur 16) och att prefabricera. Figur 16. Plastgjutet dagvattenmagasin som är beläget under en parkeringsyta. Foto: Malin Engström. Källa: Svenskt vattens publikation P105: hållbar dag- och dränvattenplanering. Att installera ett fördröjningsmagasin i betong kan variera i tid beroende på vilka förutsättningar som finns på platsen, vilken typ av magasin som skall installeras och magasinets storlek. 7.4 Infiltrationsmagasin eller Stenkistor Infiltrationsmagasin används främst då dagvatten från takytor inte kan avledas till någon yta med vegetation där det kan infiltrera ner i marken. Infiltrationskapacitet varierar stark mellan olika jordarter där morän och sand har 2-3 gånger större kapacitet än silt respektive anlagda grönytor (matjord). Lera har en nästan försumbar infiltrationskapacitet. Viktigt är grundvattenytans nivå. Den bör vara under magasinets botten annars kan inte hela volymen utnyttjas till magasinering. Det är även viktigt att de omkringliggande fastigheterna inventeras noga så att de inte skadas om det skulle komma så mycket nederbörd att infiltrationsanläggningen inte kan klara flödet utan att vatten blir stående och rinner av längs marken. Infiltrationsmagasin är i princip en grop i marken som täcks in av en geotextilduk och fylls med ett grovt material (makadam) som dagvattnet leds till. Duken ska förhindra smuts och finare fraktioner från omgivande material att ta sig in i magasinet och minska porvolymen och därmed kapaciteten för magasinet. hålrumsvolymen för makadam som används i infiltrationsmagasin brukar vara cirka 30 %. Infiltrationsmagasinet samlar upp dagvattnet och låter det sedan infiltrera i marken, magasinet kan även utrustas med en perkolationsbrunn. Magasinet ska förses med en bräddning till dagvattennätet eller dike för bortledning av avrinnande vatten som inte infiltreras för att förhindra översvämningar vid mycket kraftiga regn. Ett infiltrationsmagasin räknas ha en livslängd på ett par årtionden beroende hur skötseln är på magasinet. Skulle en längre period vara aktuellt bör fyllningsmaterialet och duken som kan sättas igen bytas ut.

30 7.5 Dagvattenkasseter Ett alternativ till att anlägga ett infiltrationsmagasin fyllt med ett grovt material är dagvattenkassetter av plast. Dagvattenkassetternas (Figur 17) hålrumsvolym är 95 % vilket innebär att man sparar mer än 2/3 av ytbehovet jämfört med en traditionell anläggning av makadam. Figur 17. Dagvattenkassetter. Källa: Kassetterna kan användas för avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. De bör förses med bräddanslutning för indikation på framtida igensättning. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med makadamfyllda infiltrationsmagasin är att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats och möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större. Utformningen och vikten på modulerna gör att transportkostnader kan minskas med upp till 75 % jämfört med makadamfyllda infiltrationsmagasin. Noteras bör att kassettmagasin måste anläggas ovan grundvattenytan. Annars kan inte hela volymen utnyttjas till magasinering. Kassetterna har olika utseende och storlek beroende på vilken typ av kassett det är och vilken leverantör som den kommer från. Gemensamt för de olika kassettyperna är att en geotextilduk måste placeras runt kassetterna för att hålla smuts och jord utanför magasinet annars kan sediment tränga in och minska fördröjningsvolymen och sätta igen magasinet. Denna magasinstyp har en lägre bärighetsförmåga än magasin av polyetenrör och dess livslängd varierar med hur arbetet med tätningen kring kassetterna är utförd. Till mindre magasin fungerar dessa utmärkt då de är billiga och enkla att montera. Till större fördröjningsmagasin blir arbetet mer omfattande med monteringen av kassetterna. 7.6 Infiltrations- och perkolationsbrunnar Dagvattnet rinner ner genom brunnens betäckning, alternativt förses brunnen med en inloppsledning från närliggande dagvattensystem. De partiklar som kommer in i Infiltrationsbrunnen sjunker ner till botten eller lägger sig på ytan. Vattnet i brunnen kommer via utloppsröret att rinna ner genom botten och infiltreras genom gruset runt brunnen. Blir flödet så stort att vattnet inte hinner infiltreras kommer vattnet att flöda över genom nödutloppet som ansluts till befintligt dagvattensystem (Figur 18). Finns inget dagvattensystem kan brunnen givetvis utföras utan nödutlopp.

31 Figur 18. Infiltrationsbrunn med sandfång. Källa: Förutsättningar Bygghöjder varierar beroende på val av magasin, mängd dagvatten som ska fördröjas, platsens förutsättningar och trafikbelastning. Generellt behövs en överbyggnad med tätskikt, dräneringsskikt och beläggning. Rörmagasin finns i dimensioner från mm (även större). Dagvattenkassetter kan staplas på höjd eller läggas i bara ett lager, höjd från 400mm. Dimensioner för infiltrationsbrunnar variera, för brunn i Figur 18 är brunnshöjden 2100mm.

32

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö

Underjordisk dagvattenhantering i urban miljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Underjordisk dagvattenhantering i urban

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer Översikt och fördjupningsdel Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva städer Diarienummer:

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05

Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 Dagvatten i Borås Stad 2008-12-05 1 INLEDNING 3 2 DAGVATTEN 4 2.1 MÖJLIGHETER 4 2.2 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 4 2.3 FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH DESS EFFEKTER 5 2.4 FYSISK PLANERING 7 2.5 TILLÄMPNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE

EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE EXPLOATERING I ROSLAGENS HJÄRTA - EN STUDIE AV DAGVATTENPLANERINGEN VID DET FRAMTIDA ROSENKÄLLA HANDELSOMRÅDE Caroline Bohlin och Maria Rundqvist Maj 2011 LWR-KAND-EX-2011:06 Caroline Bohlin, Maria Rundqvist

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp

2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen. Per Juhlin. Utredning Dagvatten. Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 1 (49) Kommunförvaltningen Per Juhlin Utredning Dagvatten Foto: Björn Hillarp 2013-05-22 2 (49) Inledning Under senare år har fokus ökat på kommunens hantering av frågor kring hantering av dagvatten

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR

Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR Dagvattenrening vid Lärjeån en förstudie EMIL D ELIA FREDRIK DOMHAGEN JOHANNA FRIDH ANNA JANSSON DANIEL KANGAS STEPHANIE REGNÉR Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten miljö teknik

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun 2 Förord Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva bostadsorten i Stockholm för alla åldrar. När Tyresöbor tillfrågas vad det är som gör Tyresö till en

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Trender i öppen dagvattenhantering

Trender i öppen dagvattenhantering Trender i öppen dagvattenhantering En kartläggning av de senaste 40 åren Trends in open storm water management A mapping of the past 40 years Li Thornell Landskapsingenjörsprogrammet Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer