Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015"

Transkript

1 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 19

3 Administrativa Föreskrifter 3(19) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter är gemensamma för de olika entreprenaderna. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Box Kristinehamn Telefon Beställningar kan också komma att tecknas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: Urban E Linder, Kristinehamnsbostäder Tel: , E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas:, Kristinehamnsbostäder Tel: eller E-post:

4 Administrativa Föreskrifter 4(19) AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Avsikten är att upphandla ramavtalen till ett utökat och långsiktigt strategiskt byggservice-samarbete som omfattar i huvudsak reparationer och underhållsarbeten inom yrkesområdena Bygg, El, Golv och Målning. Beställaren har för avsikt att handla upp en totalentreprenör, inom varje yrkeskategori, för ett utökat byggserviceuppdrag som bygger på en nära samverkan med beställaren och med ett totalentreprenadansvar enl. ABT 06. Det kommer inte att finnas några förpliktelser från beställarens sida att använda upphandlad TE för var och ett av ovanstående uppdrag. Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall använda andra upphandlingskanaler där vi anser det vara mer kostnadseffektivt. Med en strategisk bygg/målning/golv/el-service menar beställaren att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod. Det sker genom ett nära och djupgående samarbete där beställaren ges maximalt med inflytande i projektens alla faser och TE ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet. Tillsammans med kunniga och erfarna deltagare kan vi utveckla och dra lärdomar av respektive projekt med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och tekniska lösningar. Vi är övertygade om att en strategisk samverkan kommer leda till att vi får en bättre produkt med en högre kvalitet och en mer förutsägbar och öppen dialog mellan alla inblandade. Vår ambition är att komma ifrån den underprissättning som tyvärr förekommer i stor utsträckning i upphandlingar baserat på lägsta pris i liknande upphandlingar. Vår bestämda uppfattning är att detta inte skapar rätt förutsättningar för den nära samverkan som är vår förhoppning i vårt framtida byggservicebehov. Utifrån det önskemålet så är också vår ambition att den prissättning som anbudsgivare redovisar speglar de verkliga kostnader och behov av kostnadstäckning avseende omkostnader och vinstmarginal som en normal serviceleverantör har. Vi är uppriktiga i vår åsikt att vi vill samverka med den entreprenör som utifrån organisation, arbetsmetoder och erfarenhet är den mest lämpliga, varför det är viktigt för oss som kund att inte skapa en prissättningsmodell som bygger in egenintresse och spekulationer i processen, utan tvärtom skapar optimala förutsättningar för leverantören och oss att tillsammans skapa optimal kundnytta i varje enskilt uppdrag. För detta avseende är vår ambition att leverantören har en normal och förutsägbar kostnadstäckning. Om inte leverantören under avtalstiden lever upp till denna förhoppning kommer vi att avbryta samarbetet.

5 Administrativa Föreskrifter 5(19) Omfattning Kristinehamnsbostäder förvaltar ca bostadslägenheter samt ett mindre antal lokaler. Arbeten kan också förkomma i AB Kristinehamns Industrifastigheter (se AFA.12) AB Kristinehamns Industrifastigheter omfattar ca m² industrilokaler i Gustaviks industriområde. Bolagens ledning, administrativ och ekonomisk förvaltning är samordnad och sker med egen personal placerad hos Kristinehamnsbostäder. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är upphandlade i särskilda förvaltningsentreprenader. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Kristinehamnsbostäders fastigheter är belägna inom tätorten med undantag för ett särskilt boende i Björneborg (20 platser) AB Kristinehamns Industrifastigheter är verksamt i fastigheten Kroksvik 3:3 belägen väster om tätorten. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse: Ramavtal Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. Avrop Entreprenören erhåller uppdrag via avrop. AFB AFB.1 AFB.12 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Entreprenaden upphandlas med förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

6 Administrativa Föreskrifter 6(19) AFB.13 AFB.14 AFB.17 Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen bestäms i samband med beställning av enskilt arbete (se AFD.61) Ersättning för arbetet skall i första hand beräknas med á-priser för utrymmesenheter, i andra hand med á-priser för m², st, tim mm och i tredje hand enligt löpande räkningsprincipen. Se anbudsformulär Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: Kristinehamnsbostäders styrelse skall godkänna upphandlingen. Beställaren avser teckna tre (3) avtal enligt rangordning inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd. Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Uppdragens antal och omfattning begränsas av beställarens behov och ekonomi. AFB.2 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsgivare erhåller en omgång av förfrågningsunderlaget.

7 Administrativa Föreskrifter 7(19) AFB.22 AFB.23 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. 6 Särskilda mät- och ersättningsregler.3 MER 2002 Hus (bifogas inte) 9 Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter daterad 10 Mängdförteckningar, Golv och Målning.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad..2 Mängdförteckning golv daterad. 11 Beskrivningar.1 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende invändig målning dat.2 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende golvläggning dat 13 Övriga handlingar 1 Formulär till à-prislista för utrymmesenheter avseende målning och golvläggning dat..2 Formulär till à-prislista för m2, st, tim mm avseende målning och golvläggning dat..3 Formulär för löpande räkning..4 Anbudsformulär Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens handläggare under anbudstiden. Frågor och svar kommer sedan att tillställas samtliga anbudsgivare. et kan komma att kompletteras intill 6 dagar innan anbudstidens utgång. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor under anbudstiden skall ställas till Urban E Linder enligt AFA.121 AFB.3 Anbudsgivning

8 Administrativa Föreskrifter 8(19) AFB.31 AFB.311 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avfattat på svenska och uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogade formulär. Priser skall anges i Sek. 1. Anbudsformulär 2. Formulär á-priser för utrymmesenheter 3. Formulär á-priser för m2, st, tim mm 4. Formulär för löpande räkning Kopia av F-skattesedel ska bifogas anbud. E-postadress för tilldelningsbeslut skall anges. Kopia av gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning. Företagets miljö- och kvalitetsplan. Anbud som är ofullständigt eller innehåller avvikelser riskerar att ej tas upp till prövning. Huvudanbud Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras under utvärdering av anbud: Bevis på att avtalad försäkring enligt ABT 06 kap 5 23 finns (se även AFC.54) Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid ska vara 45 dagar. Adressering Anbud ska ställas till Kristinehamnsbostäder och märkas: Anbud ramavtal 2015 byggnadsarbeten, målning, golvbeläggning, elarbeten. Anbud i tillslutet omslag ska sändas till. Kristinehamnsbostäder AB Box Kristinehamn

9 Administrativa Föreskrifter 9(19) Anbud som avlämnas genom bud skall lämnas till: Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Kristinehamn AFB.4 AFB.5 AFB.511 AFB.52 AFB.53 Anbudsöppning Samtliga anbud kommer att öppnas vid protokollfört sammanträde snarast efter anbudstidens utgång. Prövningar av anbudsgivare och anbud Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på Personalresurs med för uppdraget rätt kompetens Tekniska resurser Ansvarsförsäkring Hinderfrihet Endast anbudsgivare som betalat skatter och övriga lagstadgade avgifter kan komma i fråga. Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter. Företaget ska inneha F-skattsedel Prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Anbud som avviker från anbudsformulär, ej är komplett, eller innehåller ej prissatta reservationer riskerar att ej tas upp till prövning. Värdering av kvalificerade anbudsgivare. För att anbud skall tas upp till prövning skall anbud klara kraven i AFB.51/.52 Prövning av anbud sker enligt nedan. Detaljerade krav för erhållande av anbudspoäng anges ej utan det åligger anbudslämnare att med sin entreprenad- och samverkans-erfarenhet lyfta fram och tydliggöra efterfrågade uppgifter. Beställaren kommer även att beakta egna referensuppgifter på av anbudsgivares avslutade eller pågående liknande uppdrag. Kompletterande uppgifter vid en eventuell muntlig anbudspresentation beaktas. Med hänsyn till vald samarbetsform kan anbudsutvärderingen i vissa delar komma att vara subjektiv. Följande kriterier, med angiven vikt, kommer att ingå vid bedömningen för antagande av anbud:

10 Administrativa Föreskrifter 10(19) Pris: 30% Anbudssumma, á-priser och debiteringsnormer Anbudsgivaren skall i bifogad bilaga 13.5 redovisa timarvodets uppbyggnad. Anbud som inte uppvisar trovärdig redovisning av uppbyggnaden av timarvodet kan komma att förkastas. Den anbudsgivare som avgett lägst pris erhåller max poäng. För varje procent nästkommande anbud överstiger det lägsta priset minskas maximala poängen med 0,6 poäng Organisationens kvalitet 30 % Bedömning av hur anbudsgivaren avser att bemanna projektet samt dennes förslag till översiktlig resursplanering. Vi ser gärna att entreprenören utförligt beskriver varje deltagare i sin föreslagna organisation och varför dessa personer var för sig och tillsammans med övriga kommer att bidra till största möjliga värde för beställarens investering. Denna beskrivning kommer att ligga till underlag för bedömning av hur anbudsgivaren uppfattat uppdraget och trovärdigheten i organisationens förmåga att leverera ett optimalt resultat. Bedömningen avser dels de personer som kommer att arbeta i det dagliga samarbetet och dels de personer som entreprenören har tillgång till via relevanta expertfunktioner och som kan komma att tillföra värde i samarbetet. Referensprojekt och erfarenhet 15 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för liknande uppdrag och samarbeten som givit anbudsgivaren och dennes organisation kunskap och erfarenhet. Det åligger anbudsgivaren att beskriva varför dessa referensprojekt är relevanta och på viket sätt de i detta samarbete bidrar till att projektmål och därtill kopplade förväntningar kommer att uppnås i projektet. Ange tre referenser (namn, e-postadress och telefon) som har kännedom om föreslagen organistation. Referensen kommer att få betygsätta i en skala1-5 följande frågor: A. Hur väl uppdragen har utförts? B. Hur väl har anbudsgivaren klarat överenskomna tider? System och arbetsmetoder 25 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för sina system och sina arbetsmetoder utifrån följande frågeställningar. a.beskriv ert företags strategi för byggserviceverksamhet b.beskriv hur ni kvalitetssäkrar ett deluppdrag, från erhållen bekräftelse till avslutning c.beskriv hur ni säkerställer ett trevligt och informativt hyresgästbemötande d.beskriv hur ni arbetar med miljöfrågor i företaget och i uppdraget

11 Administrativa Föreskrifter 11(19) e.beskriv hur ni säkerställer en hög etik och moral inom företaget och i er relation till kunder och leverantörer f.beskriv vilket system som används för att verifiera nedlagda, utförda timmar i ett uppdrag. AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Tilldelningsbeslut skickas via mail till av Er angiven e-postadress. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.. Omfattning Entreprenaden omfattar reparationer och underhållsarbeten. Antalet timmar för bygg är normalt mellan tim/år, men kan varaiera kraftigt från år till år beroende på olika faktorer. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Beställaren avser teckna avtal inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd.

12 Administrativa Föreskrifter 12(19) Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Ramavtal kan också komma att avropas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFD.11 Kontraktshandlingar Av båda parter undertecknad beställningsskrivelse gäller som kontrakt. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.111 ÄTA-arbeten AFD.115 AFD.122 Uppföljning av avtal Syn före påbörjande av arbete Om så erfordras och om beställaren så påfordrar skall syn före arbetets påbörjande företas tillsammans med ansvarig hos beställaren eller av beställaren utsedd person AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader förekommer: Byggnadsarbeten Målningsarbeten Golvläggning Installationsarbeten som el-, rör-, hiss- och luftbehandlingsinstallationer. Beställarens egna förvaltningsarbeten även via förvaltningsentreprenör. AFD.132 AFD.133 Arbetstider Arbete får endast utföras helgfria vardagar mellan och Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena kommer att utföras dels i lägenheter med kvarboende dels i lägenheter som är outhyrda.

13 Administrativa Föreskrifter 13(19) Vid lägenhetsunderhåll där det finns kvarboende skall entreprenören i god tid planera och informera berörda hyresgäster om arbetenas genomförande och tidsåtgång mm. Eventuella avbrott i byggnadernas försörjningssystem typ el, vatten mm får endast ske under mycket begränsad tid och samtliga berörda hyresgäster skall i god tid informeras. AFD.135 AFD.15 AFD.16 AFD.17 AFD.172 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Bostadsområdena är ofta utformade som bilfria. Det är därför angeläget att entreprenören beaktar förekommande ordningsregler vad gäller parkering låsning av bommar mm. Varor m m Beställaren har avtal med en egen inköpsorganisation HBV som ska utnyttjas för beställning av varor och tjänster där detta är förmånligare än entreprenörens inköpsställen och lämpligt utifrån leveranstider. Tillstånd m m Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall skriftligen anmäla till beställaren när enskilt arbete är slutfört och omfattningen av detsamma. Entreprenören skall också, om så anges i beställning av enskilt arbete, anmäla till sidoentreprenör eller annan entreprenör då denne kan påbörja sina arbeten. AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.2 Utförande Entreprenadarbetena skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att hyresgäster störs i minsta möjliga utsträckning. När arbete påbörjats i en lägenhet skall arbetet bedrivas utan avbrott till färdigställande.

14 Administrativa Föreskrifter 14(19) AFD.21 Kvalitetsangivelser I förfrågningsunderlaget namngiven vara eller beskrivet arbetssätt kan utbytas mot likvärdigt efter beställarens medgivande. Likvärdigheten skall prövas bl a avseende: funktion drifts- och underhållskostnader utseende och kulör miljöpåverkande faktorer Det åligger entreprenören att påvisa likvärdigheten för beställaren. AFD.22 AFD.221 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 9001:2008, entreprenören behöver dock inte vara certifierad. Miljöledning Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 14001:2004 AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.26 ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 föreskrivs ÄTA-arbeten får endast ske efter skriftlig beställning från B:s ombud. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under avtalstiden kan förändringar av föreskrifter meddelas gällande kulörer, färgval med hänsyn till miljö, tapeter mm. Information

15 Administrativa Föreskrifter 15(19) AFD.263 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.313 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenörens personal skall kunna uppvisa identitetshandlingar från företaget. Entreprenören ska efter överenskommelse med beställaren upprätthålla kontakt med hyresgäst vad gäller entreprenadåtagandet. Organisation Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är för belopp intill (inkl moms): :- Björn Carlén :- Marie Mattsson : :- Urban E Linder Beställarens kontrollant Kontrollant utses och meddelas löpande för olika arbeten. AFD.314 AFD.315 AFD.316 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är: Tel: , E-post: Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige är: Marie Mattsson Tel: , E-post: Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Urban E Linder VD Tel: , E-post:

16 Administrativa Föreskrifter 16(19) AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.342 AFD.36 AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.47 Entreprenörens ombud Anges i anbudet.. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anges i anbudet. Entreprenörens miljöansvarige Anges i anbudet. Möten Avstämningsmöten hålls 1 gång/mån med alla entreprenörer närvarande. Arbetsledning Entreprenören skall utöva arbetsledning för egna entreprenadarbeten. Viktiga egenskaper är hög kompetens inom yrkesområdet, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, kundfokuserad, kvalitets och miljömedvetande mm Beställarens kontroll Förekommande provningar och mätningar skall inordnas i egenkontroll. Dagbok Entreprenören skall föra förenklad dagbok eller på annat likvärdigt sätt kunna redovisa uppgifter såsom datum samt antal dagar/timmar då arbetet utfördes, avvikande förutsättningar, hinder mm. Noterade uppgifter skall redovisas vid fakturering. Tider Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Tidplan På anmodan skall entreprenören upprätta tidplan eller till beställaren leverera underlag till tidplan för egna arbeten. Garantitid Enligt ABT 06 kap 4 7. Garantitiden räknas från att arbetet godkänts av beställaren.

17 Administrativa Föreskrifter 17(19) AFD.472 AFD.5 AFD.51 AFC.511 AFD.54 AFD.55 AFD.551 Särskild varugaranti Förekommer särskilda varugarantier enligt branschpraxis mm skall dessa utställas på beställaren och överlämnas löpande. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av beställt arbete blivit fördröjt. Försäkring Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 12: "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige Beställarens tillståndsansvarige är:, Patrik Karlsson och Mikael Pettersson. AFD.6 AFD.61 Ekonomi Ersättning Ersättning för arbetena utgår enligt nedan: - överenskomna á-priser för utrymmesenheter. - överenskomna á-priser för m2, st, tim mm. - på löpande räkning enligt överenskomna debiteringsgrunder. Ersättningsformen bestäms vid beställning av arbete.

18 Administrativa Föreskrifter 18(19) AFD.611 AFD.613 AFD.614 Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för rese- och traktamentskostnader Eventuella rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i á-priser och debiteringsnormer. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Priser skall gälla fasta under avtalsperioden Arbeten beställda och utförda under 2015 indexregleras ej. Därefter indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt entreprenadindex för husbyggnad och anläggning med basmånad november 2014 och utförandemånad november Vid eventuell förlängning av avtalsperioden (se AFC.1 och AFC.4) indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt SCB:s index (se nedan) med basmånad november 2014 och utförandemånad november AFD.615 AFD.62 Slutavräkning Betalning Betalning sker endast mot faktura för utfört arbete. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura. Några fakturerings- och expeditionsavgifter godkännes ej. AFD.624 AFD.7 AFD.718 AFD.9 Fakturering Faktura skall vara specificerad på respektive område/fastighet. Specifikation av fakturabeloppet skall bifogas enl AFC.61. Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Besiktning Beställaren avgör om slutbesiktning av arbete skall förättas. Besiktningsman Beställaren avser att själv genomföra besiktningar men kan även komma att anlita extern besiktningsman. Förenklad tvistelösning

19 Administrativa Föreskrifter 19(19) AFG AFG.14 AFG.44 AFG.82 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören får använda fastighetens ordinarie el- och va-försörjning efter överenskommelse med beställaren. Rengöring av arbetsredskap samt avbördning av lösningsmedel, färg, lim mm får dock inte ske inom fastigheten. Lyftanordningar Byggherrens permanenta hiss får användas av entreprenören under förutsättning att entreprenören skyddar/svarar för skador samt rengöring. Renhållning Entreprenören skall hålla väg, plan och arbetsställe rent av från honom orsakad nedskräpning, spill o dyl. Det är inte tillåtet för entreprenören att använda fastighetens ordinarie sopbehållare och soprum.

20 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING 10.1 Mängdförteckning Utrymmesenhet á-pris Antal Summa Kök mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Kök 10m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Hall mindre än 6m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Hall 6m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt 0 Sovrum mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Sovrum större än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Vardagsrum mindre än 20m2 Läggning av parkett (bef parkett borttagen) 0 Slipning och lackning av parkett 0 Vardagsrum större än 20m2 Läggning av parkett (bef parkett borttagen) 0 Slipning och lackning av parkett 0 SUMMA: Golvarbeten skall ansluta till HUSAMA 08. Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer.

21 RAMAVTAL 2015 Golvläggning BILAGA 10.2 Mängdförteckning Antal utförda golvläggningar: Byte parkett: 4 st 3 st Slipning parkett: 16 st 5 st Byte plastmatta i våtrum: 19 st 12 st Byte plastmatta hall: 32 st 22 st Byte platsmatta kök: 41 st 24 st Byte plastmatta sovrum: 44 st 22 st Byte plastmatta v-rum: 4 st 2 st Antal väggbeklädnader kakel/väggmatta under Väggar bad ny kakelbeklädnad: 13 st 6 st Väggar bad ny väggmatta: 5 st 4 st 1

22 KRISTINEHAMNSBOSTÄDER AB Sid 1(1) TEKNISK BESKRIVNING OCH MILJÖKRAV Bilaga 11.2 Golvbeläggningar Golvmaterial, inklusive fastsättning (ev. limning), väljs med hänsyn till vad som sker under materialens hela livstid. Lågt innehåll av ej förnyelsebara ämnen, tex. petroleumprodukter, är att föredra. Likaså värderas litet energiuttag högt. Materialspill ska vara mycket lågt och tas om hand på ett resurshushållande sätt. Fuktinnehållet innehållsdeklarationer enligt GBR (Golvbranchens riksorganisation) ska alltid bifogas i slutdokumentationen. Lägenheter Golvmaterial dras in helt under skåp, garderober och vitvaror. Detta gäller företrädesvis vid ROT-arbete och nyproduktion. Vid lägenhetsunderhållsarbeten skall golvmaterial dras in där så är tillämpbart bl.a. vid vitvaror, lösa garderober. Vardagsrum Lackad ekparkett, långstav med lamelltjocklek som klarar tre normalslipningar. Golvlacken ska vara fri från lösningsmedel, kunna renoveras och vara slitstark. En Taber Abraser-test enligt SIS ska visa lackens slitstyrka och 5000 varv ska klaras innan genomslitning. Testprotokollet ska redovisas. Sovrum och passager Plastmatta av PVC 2-2,4 mm utan tillsats av tungmetaller som tex. bly och tenn. Mjukgörare av flalater tex DEHP ska undvikas. Vid arbetena skall gängse golvmatta för bostäder (kök, hall, sovrum) användas. Mattjocklek lika med cirka 2,5mm och slitskikt 0,4mm. Limning med dra loss-lim som gör det möjligt att dra loss en ren matta vid byte är att föredra ur återvinningssynpunkt. Dra loss-lim skall inte användas där det ej fungerar. Kök Lika sovrum. Plastmatta ska alltid finnas under samtliga vitvaror. Klädkammare Lika sovrum, men plastmatta får väljas friare. Badrum, WC Aktuella GVK-regler ska följas. Valda produkter i de olika skikten ska vara kompatibla och passa ihop. I första hand skall plastmatta för våtrum med samma materialkrav som för eventuell sovrumsmatta enligt ovan väljas. Plastmatta ska ha limmat uppvik och en ytstruktur som ej försvårar framtida städning. Väggmattor och kakel ska ändförslutas med mjukfog mot golvplastmattans uppvik på vägg. Vid plastmatta ska man säkerställa att golvbrunn och mattjocklek passar ihop. Hur mattans anslutning till tröskel och dörrkarm ska se ut bör detaljritas. Kapprum (Hall) Lika sovrum G:\FÖRVALTNING\Entreprenader, Ramavtal\Entreprenader ramavtal 2015\ Golv\Bilaga 11.2 Teknisk beskrivning och miljökrav golvläggning 2015.doc

23 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING BILAGA 13.1 Formulär á-priser utrymmesenheter Arbeten som utförs enligt principen med á-priser för utrymmesenheter. Golvunderhållet i lägenheter kommer i huvudsak att upphandlas och beställas med á- priser för utrymmesenheter. Á-priser för utrymmesenheter kommer att gälla för vårt normala lägenhetsunderhåll. Anbud skall lämnas på detta formulär. Beträffande ytangivelser avser dessa ytor utrymme begränsat av omslutande väggar. Utrymmesenhet Kök mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Kök 10m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Kokvrå Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Matrum Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Hall mindre än 6m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Hall 6m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Sovrum mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Sovrum större än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Vardagsrum mindre än 20m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Läggning av parkett (bef parkett borttagen) á-pris..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet Läggning av clic-parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet (Limfritt golv) 1

24 Slipning och lackning av parkett Vardagsrum större än 20m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Läggning av parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet Läggning av clic-parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet (Limfritt golv) Slipning och lackning av parkett..kr/enhet Klädkammare Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt)..kr/enhet Golvarbeten skall ansluta till AMA Hus 08. Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Klinker och kakelarbeten utförs enligt Byggkeramikrådets branschregler BBV. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Kompletterande text Fast inredning som behöver tas bort för att kunna utföra mattläggning, ska demonteras och återmonteras av entreprenören. Golvsocklar som demonteras återmonteras. Utrivet material som ej ska återanvändas ska källsorteras och avlägsnas genom entreprenörens försorg. Läggning av golv utföres enligt tillverkarens anvisningar. Golvmatta skall dras fram under såväl spis, kylenheter och diskmaskiner samt under demonterade mindre skåppartier i kök. Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter skall utföras. Där gammalt ytskikt skall bort ombesörjer entreprenören upprivning av gammal matta, skrapning till betongrent, spackling, läggning av ny matta, listning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Vid slipning och lackning av parkett och trösklar ombesörjer entreprenören slipning, lagning av sprickor, 2ggr lackning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Slipning och lackering av trösklar skall ingå i anslutning till parkettgolv. Lack till parkett skall vara vattenbaserad. 2

25 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING BILAGA 13.2 Formulär á-priser m², tim, st mm Arbeten som utförs enligt principen med á-priser för m², tim, st mm Golvunderhållet i lägenheter kommer i huvudsak att upphandlas och beställas med á-priser för utrymmesenheter (bilaga 13.1). Á-priser för utrymmesenheter kommer att gälla för vårt normala lägenhetsunderhåll. För annat fastighetsunderhåll och i undantagsfall för lägenheter kommer á-priser för m², tim, st mm att tillämpas. Anbud skall lämnas på detta formulär. Arbete Plastmatta Ekparkett 14-15mm Undergolv av spånskivor 10-12mm Lagning lösa stavar i bef. parkett golv Läggning av parkett golv på färdigt underlag Läggning av parkett golv inkl rivning och förarbete Läggning av clic-parkett golv på färdigt underlag Läggning av clic-parkett golv inkl rivning och förarbete Slipning och lagning av sprickor och 2 ggr lackning av parkettgolv (trösklar skall ingå) Läggning av plastmatta, rivning av befintligt ytskikt inkl. förarbete Läggning av plastmatta, inkl. förarbete badrum. (uppvikt sockel samt stosar skall ingå) Rivning löst lagd plastmatta Á-pris 1

26 Rivning limmad matta inkl. ev. fräsning Våtutrymme badrum fuktspärr golv Våtutrymme badrum fuktspärr vägg Klinkergolv i våtutrymme Kakel vägg i våtutrymme Gotto vit vågig eller likv.20x20cm Kakel Bård 2 rader färgad Väggplastmatta våtutrymme, rivning av befintlig väggplastmatta inkl. förarbete Demontering och montering av träsockel Leverans och montering mattlist Leverans och montering av dörrstoppare Ut och inmontering av vitvaror kök..kr/lpm..kr/lpm..kr/st..kr/enhet Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter..kr/st Golvarbeten skall ansluta till Hus AMA Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Klinker och kakelarbeten utförs enligt Byggkeramikrådets branschregler BBV. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Kompletterande text Fast inredning som behöver tas bort för att kunna utföra mattläggning, ska demonteras och återmonteras av entreprenören. Golvsocklar som demonteras återmonteras. Utrivet material som ej ska återanvändas ska källsorteras och avlägsnas genom entreprenörens försorg. Läggning av golv utföres enligt tillverkarens anvisningar. Vid läggning av våtrumsmatta mot bef tröskel skyddas uppvikt mattkant med mässingslist el likv. Golvmatta skall dras fram under såväl spis, kylenheter och diskmaskiner samt under demonterade mindre skåppartier i kök. Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter skall utföras. 2

27 Där gammalt ytskikt skall bort ombesörjer entreprenören upprivning av gammal matta, skrapning till betongrent, spackling, läggning av ny matta, listning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Vid slipning och lackning av parkett och trösklar ombesörjer entreprenören slipning, lagning av sprickor, 2ggr lackning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Slipning och lackering av trösklar skall ingå i anslutning till parkettgolv. Lack till parkett skall vara vattenbaserad. 3

28 RAMAVTAL 2015 Golvläggning BILAGA 13.3 Formulär Löpande räkning Uppdrag avropas skriftligt. Arbetena ersättes enligt självkostnadsprincipen i AB 04, 6:9, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Kostnad Ersättning 1a.Material och varor Verifierad självkostnad med pålägg % 1b.Material och varor som beställaren tillhandahåller Entreprenörens pålägg % 5. Underentreprenader Verifierad självkostnad med pålägg % 3. Arbetare fullt utbildade med yrkesbevis Mattläggare mm à-pris. Kr/tim Ersättning enligt punkterna 1, 3, och 5 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode. Således skall mom 2, 4, 6, 7 och 8 ingå i pålägg och á-priser. Tillkommande kostnader för övertid debiteras enligt avtal. A- pris för lärlingar skall anpassas till lärlingens utbildningsnivå. Inköps- och handelsrabatter skall tillgodoräknas beställaren. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid men indexregleras enligt AFC.614. Gällande mervärdesskatt tillkommer. 1

29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - golvläggning Kristinehamnsbostäder AB 1 (2) Anbud märkes Anbud ramavtal golvläggning Kristinehamnsbostäder AB Box KRISTINEHAMN ANBUD RAMAVTAL golvläggning, Kristinehamnsbostäder AB Vi erbjuder oss att i enlighet med förfrågningsunderlag, punkt AFB.22 i Administrativa föreskrifter, daterade utföra rubricerade entreprenadarbeten till nedanstående ersättningar och förutsättningar. Priser mm enligt ifyllda bilagor Formulär á-priser utrymmesenheter bilaga 13.1 Formulär á-priser m2, tim, st mm bilaga 13.2 Formulär Löpande räkning bilaga 13.3 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Entreprenörens ombud AFC Vi avser använda oss av underentreprenörer för nedanstående arbeten. Arbete. Namngiven underentreprenör. Entreprenören skall ha ett fungerande kvalitetssystem vilket skall bifogas anbud tillsammans med namnuppgift på kvalitetsansvarig. Bilaga. Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal golvläggning

30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - golvläggning Kristinehamnsbostäder AB 2 (2) Har entreprenören ett fungerande miljöledningssystem skall detta och namnuppgift på miljöansvarig inom företaget redovisas i bilaga anbud. Bilaga. Följande redovisas i bilagor som bifogas anbudet Kopia av F-skattesedel. Till anbud skall fogas gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning Redovisning av produkter (typ och fabrikat), tekniska egenskaper och miljödeklaration Anbuds giltighetstid Detta anbud är bindande t o m Förfrågningar beträffande detta anbud besvaras av.. Telefon.. Telefax Mobiltelefon E-postadress för tilldelningsbeslut: Ort Företag.. Underskrift av firmatecknare.. Namnförtydligande Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal golvläggning

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 2011-05-04 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB 2 För

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan)

Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Förfrågningsunderlag (anbudsförfrågan) Koppla tillbaka till rollerna. och händelseförloppet Förstudie Behovsanalys Projektering Beslutsunderlag Upphandling Förfrågningsunderlag Upphandlingsförfarande Entreprenadform

Läs mer

Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd

Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd Förfrågningsunderlag avseende utförande under 2011-2013 1 Upphandling av underhållsarbeten i Olofströmshus AB:s fastighetsbestånd GOLVARBETEN Anbudsinbjudan Olofströmshus AB inbjuder Er härmed att inlämna

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

BILAGA 1 FORMULÄR FÖR UPPHANDLING M M

BILAGA 1 FORMULÄR FÖR UPPHANDLING M M BELOK Energi- och Immemiljödeklarering 1 BILAGA 1 FORMULÄR FÖR UPPHANDLING M M 2008-03-20 1 Förord Denna bilaga är en komplettering till huvuddokumentet Energideklarering i egenregi - Beställarvägledning.

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är 2015-02-27 1(10) AF Administrativa föreskrifter Administrativa

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD. Ny Serveringsbyggnad Ruskola ÖVERTORNEÅ KOMMUN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AVSEENDE TOTALENTREPRENAD Ny Serveringsbyggnad Ruskola FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tekniska enheten, ÖVERTORNEÅ KOMMUN AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ny Serveringsbyggnad

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer