Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015"

Transkript

1 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 19

3 Administrativa Föreskrifter 3(19) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter är gemensamma för de olika entreprenaderna. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Box Kristinehamn Telefon Beställningar kan också komma att tecknas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: Urban E Linder, Kristinehamnsbostäder Tel: , E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas:, Kristinehamnsbostäder Tel: eller E-post:

4 Administrativa Föreskrifter 4(19) AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Avsikten är att upphandla ramavtalen till ett utökat och långsiktigt strategiskt byggservice-samarbete som omfattar i huvudsak reparationer och underhållsarbeten inom yrkesområdena Bygg, El, Golv och Målning. Beställaren har för avsikt att handla upp en totalentreprenör, inom varje yrkeskategori, för ett utökat byggserviceuppdrag som bygger på en nära samverkan med beställaren och med ett totalentreprenadansvar enl. ABT 06. Det kommer inte att finnas några förpliktelser från beställarens sida att använda upphandlad TE för var och ett av ovanstående uppdrag. Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall använda andra upphandlingskanaler där vi anser det vara mer kostnadseffektivt. Med en strategisk bygg/målning/golv/el-service menar beställaren att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod. Det sker genom ett nära och djupgående samarbete där beställaren ges maximalt med inflytande i projektens alla faser och TE ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet. Tillsammans med kunniga och erfarna deltagare kan vi utveckla och dra lärdomar av respektive projekt med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och tekniska lösningar. Vi är övertygade om att en strategisk samverkan kommer leda till att vi får en bättre produkt med en högre kvalitet och en mer förutsägbar och öppen dialog mellan alla inblandade. Vår ambition är att komma ifrån den underprissättning som tyvärr förekommer i stor utsträckning i upphandlingar baserat på lägsta pris i liknande upphandlingar. Vår bestämda uppfattning är att detta inte skapar rätt förutsättningar för den nära samverkan som är vår förhoppning i vårt framtida byggservicebehov. Utifrån det önskemålet så är också vår ambition att den prissättning som anbudsgivare redovisar speglar de verkliga kostnader och behov av kostnadstäckning avseende omkostnader och vinstmarginal som en normal serviceleverantör har. Vi är uppriktiga i vår åsikt att vi vill samverka med den entreprenör som utifrån organisation, arbetsmetoder och erfarenhet är den mest lämpliga, varför det är viktigt för oss som kund att inte skapa en prissättningsmodell som bygger in egenintresse och spekulationer i processen, utan tvärtom skapar optimala förutsättningar för leverantören och oss att tillsammans skapa optimal kundnytta i varje enskilt uppdrag. För detta avseende är vår ambition att leverantören har en normal och förutsägbar kostnadstäckning. Om inte leverantören under avtalstiden lever upp till denna förhoppning kommer vi att avbryta samarbetet.

5 Administrativa Föreskrifter 5(19) Omfattning Kristinehamnsbostäder förvaltar ca bostadslägenheter samt ett mindre antal lokaler. Arbeten kan också förkomma i AB Kristinehamns Industrifastigheter (se AFA.12) AB Kristinehamns Industrifastigheter omfattar ca m² industrilokaler i Gustaviks industriområde. Bolagens ledning, administrativ och ekonomisk förvaltning är samordnad och sker med egen personal placerad hos Kristinehamnsbostäder. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning är upphandlade i särskilda förvaltningsentreprenader. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. AFA.22 Objektets läge Kristinehamnsbostäders fastigheter är belägna inom tätorten med undantag för ett särskilt boende i Björneborg (20 platser) AB Kristinehamns Industrifastigheter är verksamt i fastigheten Kroksvik 3:3 belägen väster om tätorten. AFA.4 Begreppsförklaringar I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse: Ramavtal Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period. Avrop Entreprenören erhåller uppdrag via avrop. AFB AFB.1 AFB.12 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen Upphandlingen sker enligt reglerna under tröskelvärdet. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Entreprenaden upphandlas med förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

6 Administrativa Föreskrifter 6(19) AFB.13 AFB.14 AFB.17 Entreprenadform Entreprenadformen är totalentreprenad. Ersättningsform Ersättningsformen bestäms i samband med beställning av enskilt arbete (se AFD.61) Ersättning för arbetet skall i första hand beräknas med á-priser för utrymmesenheter, i andra hand med á-priser för m², st, tim mm och i tredje hand enligt löpande räkningsprincipen. Se anbudsformulär Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättning(ar) gäller för upphandlingen: Kristinehamnsbostäders styrelse skall godkänna upphandlingen. Beställaren avser teckna tre (3) avtal enligt rangordning inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd. Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Uppdragens antal och omfattning begränsas av beställarens behov och ekonomi. AFB.2 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Anbudsgivare erhåller en omgång av förfrågningsunderlaget.

7 Administrativa Föreskrifter 7(19) AFB.22 AFB.23 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter. 6 Särskilda mät- och ersättningsregler.3 MER 2002 Hus (bifogas inte) 9 Administrativa föreskrifter.1 Administrativa föreskrifter daterad 10 Mängdförteckningar, Golv och Målning.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad..2 Mängdförteckning golv daterad. 11 Beskrivningar.1 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende invändig målning dat.2 Teknisk beskrivning och miljökrav avseende golvläggning dat 13 Övriga handlingar 1 Formulär till à-prislista för utrymmesenheter avseende målning och golvläggning dat..2 Formulär till à-prislista för m2, st, tim mm avseende målning och golvläggning dat..3 Formulär för löpande räkning..4 Anbudsformulär Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt till beställarens handläggare under anbudstiden. Frågor och svar kommer sedan att tillställas samtliga anbudsgivare. et kan komma att kompletteras intill 6 dagar innan anbudstidens utgång. AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor under anbudstiden skall ställas till Urban E Linder enligt AFA.121 AFB.3 Anbudsgivning

8 Administrativa Föreskrifter 8(19) AFB.31 AFB.311 AFB.314 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbud skall vara avfattat på svenska och uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogade formulär. Priser skall anges i Sek. 1. Anbudsformulär 2. Formulär á-priser för utrymmesenheter 3. Formulär á-priser för m2, st, tim mm 4. Formulär för löpande räkning Kopia av F-skattesedel ska bifogas anbud. E-postadress för tilldelningsbeslut skall anges. Kopia av gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning. Företagets miljö- och kvalitetsplan. Anbud som är ofullständigt eller innehåller avvikelser riskerar att ej tas upp till prövning. Huvudanbud Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras under utvärdering av anbud: Bevis på att avtalad försäkring enligt ABT 06 kap 5 23 finns (se även AFC.54) Anbudsgivare skall vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda Anbuds giltighetstid Anbuds giltighetstid ska vara 45 dagar. Adressering Anbud ska ställas till Kristinehamnsbostäder och märkas: Anbud ramavtal 2015 byggnadsarbeten, målning, golvbeläggning, elarbeten. Anbud i tillslutet omslag ska sändas till. Kristinehamnsbostäder AB Box Kristinehamn

9 Administrativa Föreskrifter 9(19) Anbud som avlämnas genom bud skall lämnas till: Kristinehamnsbostäder AB Södra Staketgatan 10 C Kristinehamn AFB.4 AFB.5 AFB.511 AFB.52 AFB.53 Anbudsöppning Samtliga anbud kommer att öppnas vid protokollfört sammanträde snarast efter anbudstidens utgång. Prövningar av anbudsgivare och anbud Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på Personalresurs med för uppdraget rätt kompetens Tekniska resurser Ansvarsförsäkring Hinderfrihet Endast anbudsgivare som betalat skatter och övriga lagstadgade avgifter kan komma i fråga. Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter. Företaget ska inneha F-skattsedel Prövning av anbud Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Anbud som avviker från anbudsformulär, ej är komplett, eller innehåller ej prissatta reservationer riskerar att ej tas upp till prövning. Värdering av kvalificerade anbudsgivare. För att anbud skall tas upp till prövning skall anbud klara kraven i AFB.51/.52 Prövning av anbud sker enligt nedan. Detaljerade krav för erhållande av anbudspoäng anges ej utan det åligger anbudslämnare att med sin entreprenad- och samverkans-erfarenhet lyfta fram och tydliggöra efterfrågade uppgifter. Beställaren kommer även att beakta egna referensuppgifter på av anbudsgivares avslutade eller pågående liknande uppdrag. Kompletterande uppgifter vid en eventuell muntlig anbudspresentation beaktas. Med hänsyn till vald samarbetsform kan anbudsutvärderingen i vissa delar komma att vara subjektiv. Följande kriterier, med angiven vikt, kommer att ingå vid bedömningen för antagande av anbud:

10 Administrativa Föreskrifter 10(19) Pris: 30% Anbudssumma, á-priser och debiteringsnormer Anbudsgivaren skall i bifogad bilaga 13.5 redovisa timarvodets uppbyggnad. Anbud som inte uppvisar trovärdig redovisning av uppbyggnaden av timarvodet kan komma att förkastas. Den anbudsgivare som avgett lägst pris erhåller max poäng. För varje procent nästkommande anbud överstiger det lägsta priset minskas maximala poängen med 0,6 poäng Organisationens kvalitet 30 % Bedömning av hur anbudsgivaren avser att bemanna projektet samt dennes förslag till översiktlig resursplanering. Vi ser gärna att entreprenören utförligt beskriver varje deltagare i sin föreslagna organisation och varför dessa personer var för sig och tillsammans med övriga kommer att bidra till största möjliga värde för beställarens investering. Denna beskrivning kommer att ligga till underlag för bedömning av hur anbudsgivaren uppfattat uppdraget och trovärdigheten i organisationens förmåga att leverera ett optimalt resultat. Bedömningen avser dels de personer som kommer att arbeta i det dagliga samarbetet och dels de personer som entreprenören har tillgång till via relevanta expertfunktioner och som kan komma att tillföra värde i samarbetet. Referensprojekt och erfarenhet 15 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för liknande uppdrag och samarbeten som givit anbudsgivaren och dennes organisation kunskap och erfarenhet. Det åligger anbudsgivaren att beskriva varför dessa referensprojekt är relevanta och på viket sätt de i detta samarbete bidrar till att projektmål och därtill kopplade förväntningar kommer att uppnås i projektet. Ange tre referenser (namn, e-postadress och telefon) som har kännedom om föreslagen organistation. Referensen kommer att få betygsätta i en skala1-5 följande frågor: A. Hur väl uppdragen har utförts? B. Hur väl har anbudsgivaren klarat överenskomna tider? System och arbetsmetoder 25 % Bedömning görs genom att anbudsgivaren redogör för sina system och sina arbetsmetoder utifrån följande frågeställningar. a.beskriv ert företags strategi för byggserviceverksamhet b.beskriv hur ni kvalitetssäkrar ett deluppdrag, från erhållen bekräftelse till avslutning c.beskriv hur ni säkerställer ett trevligt och informativt hyresgästbemötande d.beskriv hur ni arbetar med miljöfrågor i företaget och i uppdraget

11 Administrativa Föreskrifter 11(19) e.beskriv hur ni säkerställer en hög etik och moral inom företaget och i er relation till kunder och leverantörer f.beskriv vilket system som används för att verifiera nedlagda, utförda timmar i ett uppdrag. AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Tilldelningsbeslut skickas via mail till av Er angiven e-postadress. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om Länsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.. Omfattning Entreprenaden omfattar reparationer och underhållsarbeten. Antalet timmar för bygg är normalt mellan tim/år, men kan varaiera kraftigt från år till år beroende på olika faktorer. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Beställaren avser teckna avtal inom följande fackområden: - Byggnadsarbeten - Målning - Golvläggning - Elarbeten Avtalen utformas som ramavtal där beställaren avropar/beställer arbeten efter behov och råd.

12 Administrativa Föreskrifter 12(19) Beställaren förbehåller sig också rätten att efter eget val infordra anbud på entreprenad i annat upphandlingsförfarande, annan ersättnings- och entreprenadform. Således kan beställaren välja att infordra anbud på större enskilt arbete som då blir sidoentreprenad. Vid sådan anbudsinfordran kan även entreprenör utanför den eller de med ramavtal tillfrågas och upphandlas. Ramavtal kan också komma att avropas av AB Kristinehamns Industrifastigheter som förvaltas av Kristinehamnsbostäder. Denna förvaltning kan upphöra under avtalsperioden. AFD.11 Kontraktshandlingar Av båda parter undertecknad beställningsskrivelse gäller som kontrakt. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.111 ÄTA-arbeten AFD.115 AFD.122 Uppföljning av avtal Syn före påbörjande av arbete Om så erfordras och om beställaren så påfordrar skall syn före arbetets påbörjande företas tillsammans med ansvarig hos beställaren eller av beställaren utsedd person AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande sidoentreprenader förekommer: Byggnadsarbeten Målningsarbeten Golvläggning Installationsarbeten som el-, rör-, hiss- och luftbehandlingsinstallationer. Beställarens egna förvaltningsarbeten även via förvaltningsentreprenör. AFD.132 AFD.133 Arbetstider Arbete får endast utföras helgfria vardagar mellan och Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Arbetena kommer att utföras dels i lägenheter med kvarboende dels i lägenheter som är outhyrda.

13 Administrativa Föreskrifter 13(19) Vid lägenhetsunderhåll där det finns kvarboende skall entreprenören i god tid planera och informera berörda hyresgäster om arbetenas genomförande och tidsåtgång mm. Eventuella avbrott i byggnadernas försörjningssystem typ el, vatten mm får endast ske under mycket begränsad tid och samtliga berörda hyresgäster skall i god tid informeras. AFD.135 AFD.15 AFD.16 AFD.17 AFD.172 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Bostadsområdena är ofta utformade som bilfria. Det är därför angeläget att entreprenören beaktar förekommande ordningsregler vad gäller parkering låsning av bommar mm. Varor m m Beställaren har avtal med en egen inköpsorganisation HBV som ska utnyttjas för beställning av varor och tjänster där detta är förmånligare än entreprenörens inköpsställen och lämpligt utifrån leveranstider. Tillstånd m m Anmälningar Anmälningar till beställaren Entreprenören skall skriftligen anmäla till beställaren när enskilt arbete är slutfört och omfattningen av detsamma. Entreprenören skall också, om så anges i beställning av enskilt arbete, anmäla till sidoentreprenör eller annan entreprenör då denne kan påbörja sina arbeten. AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.2 Utförande Entreprenadarbetena skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att hyresgäster störs i minsta möjliga utsträckning. När arbete påbörjats i en lägenhet skall arbetet bedrivas utan avbrott till färdigställande.

14 Administrativa Föreskrifter 14(19) AFD.21 Kvalitetsangivelser I förfrågningsunderlaget namngiven vara eller beskrivet arbetssätt kan utbytas mot likvärdigt efter beställarens medgivande. Likvärdigheten skall prövas bl a avseende: funktion drifts- och underhållskostnader utseende och kulör miljöpåverkande faktorer Det åligger entreprenören att påvisa likvärdigheten för beställaren. AFD.22 AFD.221 AFD.222 Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 9001:2008, entreprenören behöver dock inte vara certifierad. Miljöledning Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som i sin uppbyggnad och struktur följer ISO 14001:2004 AFD.23 AFD.24 AFD.241 AFD.26 ÄTA-arbeten Med ändring av ABT 06 kap 2 6 föreskrivs ÄTA-arbeten får endast ske efter skriftlig beställning från B:s ombud. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Under avtalstiden kan förändringar av föreskrifter meddelas gällande kulörer, färgval med hänsyn till miljö, tapeter mm. Information

15 Administrativa Föreskrifter 15(19) AFD.263 AFD.3 AFD.31 AFD.311 AFD.313 Information till fastighetsägare, boende m fl Entreprenörens personal skall kunna uppvisa identitetshandlingar från företaget. Entreprenören ska efter överenskommelse med beställaren upprätthålla kontakt med hyresgäst vad gäller entreprenadåtagandet. Organisation Beställarens organisation Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är för belopp intill (inkl moms): :- Björn Carlén :- Marie Mattsson : :- Urban E Linder Beställarens kontrollant Kontrollant utses och meddelas löpande för olika arbeten. AFD.314 AFD.315 AFD.316 Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är: Tel: , E-post: Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige är: Marie Mattsson Tel: , E-post: Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: Urban E Linder VD Tel: , E-post:

16 Administrativa Föreskrifter 16(19) AFD.321 AFD.324 AFD.325 AFD.33 AFD.342 AFD.36 AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.47 Entreprenörens ombud Anges i anbudet.. Entreprenörens kvalitetsansvarige Anges i anbudet. Entreprenörens miljöansvarige Anges i anbudet. Möten Avstämningsmöten hålls 1 gång/mån med alla entreprenörer närvarande. Arbetsledning Entreprenören skall utöva arbetsledning för egna entreprenadarbeten. Viktiga egenskaper är hög kompetens inom yrkesområdet, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, kundfokuserad, kvalitets och miljömedvetande mm Beställarens kontroll Förekommande provningar och mätningar skall inordnas i egenkontroll. Dagbok Entreprenören skall föra förenklad dagbok eller på annat likvärdigt sätt kunna redovisa uppgifter såsom datum samt antal dagar/timmar då arbetet utfördes, avvikande förutsättningar, hinder mm. Noterade uppgifter skall redovisas vid fakturering. Tider Kontraktstiden är till med möjlighet till förlängning till enligt beställarens val. Eventuell förlängning skall meddelas entreprenören senast Tidplan På anmodan skall entreprenören upprätta tidplan eller till beställaren leverera underlag till tidplan för egna arbeten. Garantitid Enligt ABT 06 kap 4 7. Garantitiden räknas från att arbetet godkänts av beställaren.

17 Administrativa Föreskrifter 17(19) AFD.472 AFD.5 AFD.51 AFC.511 AFD.54 AFD.55 AFD.551 Särskild varugaranti Förekommer särskilda varugarantier enligt branschpraxis mm skall dessa utställas på beställaren och överlämnas löpande. Ansvar och avhjälpande Vite Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av beställt arbete blivit fördröjt. Försäkring Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 12: "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 5:22". Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige Beställarens tillståndsansvarige är:, Patrik Karlsson och Mikael Pettersson. AFD.6 AFD.61 Ekonomi Ersättning Ersättning för arbetena utgår enligt nedan: - överenskomna á-priser för utrymmesenheter. - överenskomna á-priser för m2, st, tim mm. - på löpande räkning enligt överenskomna debiteringsgrunder. Ersättningsformen bestäms vid beställning av arbete.

18 Administrativa Föreskrifter 18(19) AFD.611 AFD.613 AFD.614 Ersättning för ÄTA-arbeten Ersättning för rese- och traktamentskostnader Eventuella rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i á-priser och debiteringsnormer. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Priser skall gälla fasta under avtalsperioden Arbeten beställda och utförda under 2015 indexregleras ej. Därefter indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt entreprenadindex för husbyggnad och anläggning med basmånad november 2014 och utförandemånad november Vid eventuell förlängning av avtalsperioden (se AFC.1 och AFC.4) indexregleras arbeten beställda och utförda under Indexreglering sker en gång och beräknas enligt SCB:s index (se nedan) med basmånad november 2014 och utförandemånad november AFD.615 AFD.62 Slutavräkning Betalning Betalning sker endast mot faktura för utfört arbete. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura. Några fakturerings- och expeditionsavgifter godkännes ej. AFD.624 AFD.7 AFD.718 AFD.9 Fakturering Faktura skall vara specificerad på respektive område/fastighet. Specifikation av fakturabeloppet skall bifogas enl AFC.61. Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel. Besiktning Beställaren avgör om slutbesiktning av arbete skall förättas. Besiktningsman Beställaren avser att själv genomföra besiktningar men kan även komma att anlita extern besiktningsman. Förenklad tvistelösning

19 Administrativa Föreskrifter 19(19) AFG AFG.14 AFG.44 AFG.82 ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL Tillfällig el- och va-försörjning m m Entreprenören får använda fastighetens ordinarie el- och va-försörjning efter överenskommelse med beställaren. Rengöring av arbetsredskap samt avbördning av lösningsmedel, färg, lim mm får dock inte ske inom fastigheten. Lyftanordningar Byggherrens permanenta hiss får användas av entreprenören under förutsättning att entreprenören skyddar/svarar för skador samt rengöring. Renhållning Entreprenören skall hålla väg, plan och arbetsställe rent av från honom orsakad nedskräpning, spill o dyl. Det är inte tillåtet för entreprenören att använda fastighetens ordinarie sopbehållare och soprum.

20 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING 10.1 Mängdförteckning Utrymmesenhet á-pris Antal Summa Kök mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Kök 10m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Hall mindre än 6m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Hall 6m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt 0 Sovrum mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Sovrum större än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) 0 Vardagsrum mindre än 20m2 Läggning av parkett (bef parkett borttagen) 0 Slipning och lackning av parkett 0 Vardagsrum större än 20m2 Läggning av parkett (bef parkett borttagen) 0 Slipning och lackning av parkett 0 SUMMA: Golvarbeten skall ansluta till HUSAMA 08. Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer.

21 RAMAVTAL 2015 Golvläggning BILAGA 10.2 Mängdförteckning Antal utförda golvläggningar: Byte parkett: 4 st 3 st Slipning parkett: 16 st 5 st Byte plastmatta i våtrum: 19 st 12 st Byte plastmatta hall: 32 st 22 st Byte platsmatta kök: 41 st 24 st Byte plastmatta sovrum: 44 st 22 st Byte plastmatta v-rum: 4 st 2 st Antal väggbeklädnader kakel/väggmatta under Väggar bad ny kakelbeklädnad: 13 st 6 st Väggar bad ny väggmatta: 5 st 4 st 1

22 KRISTINEHAMNSBOSTÄDER AB Sid 1(1) TEKNISK BESKRIVNING OCH MILJÖKRAV Bilaga 11.2 Golvbeläggningar Golvmaterial, inklusive fastsättning (ev. limning), väljs med hänsyn till vad som sker under materialens hela livstid. Lågt innehåll av ej förnyelsebara ämnen, tex. petroleumprodukter, är att föredra. Likaså värderas litet energiuttag högt. Materialspill ska vara mycket lågt och tas om hand på ett resurshushållande sätt. Fuktinnehållet innehållsdeklarationer enligt GBR (Golvbranchens riksorganisation) ska alltid bifogas i slutdokumentationen. Lägenheter Golvmaterial dras in helt under skåp, garderober och vitvaror. Detta gäller företrädesvis vid ROT-arbete och nyproduktion. Vid lägenhetsunderhållsarbeten skall golvmaterial dras in där så är tillämpbart bl.a. vid vitvaror, lösa garderober. Vardagsrum Lackad ekparkett, långstav med lamelltjocklek som klarar tre normalslipningar. Golvlacken ska vara fri från lösningsmedel, kunna renoveras och vara slitstark. En Taber Abraser-test enligt SIS ska visa lackens slitstyrka och 5000 varv ska klaras innan genomslitning. Testprotokollet ska redovisas. Sovrum och passager Plastmatta av PVC 2-2,4 mm utan tillsats av tungmetaller som tex. bly och tenn. Mjukgörare av flalater tex DEHP ska undvikas. Vid arbetena skall gängse golvmatta för bostäder (kök, hall, sovrum) användas. Mattjocklek lika med cirka 2,5mm och slitskikt 0,4mm. Limning med dra loss-lim som gör det möjligt att dra loss en ren matta vid byte är att föredra ur återvinningssynpunkt. Dra loss-lim skall inte användas där det ej fungerar. Kök Lika sovrum. Plastmatta ska alltid finnas under samtliga vitvaror. Klädkammare Lika sovrum, men plastmatta får väljas friare. Badrum, WC Aktuella GVK-regler ska följas. Valda produkter i de olika skikten ska vara kompatibla och passa ihop. I första hand skall plastmatta för våtrum med samma materialkrav som för eventuell sovrumsmatta enligt ovan väljas. Plastmatta ska ha limmat uppvik och en ytstruktur som ej försvårar framtida städning. Väggmattor och kakel ska ändförslutas med mjukfog mot golvplastmattans uppvik på vägg. Vid plastmatta ska man säkerställa att golvbrunn och mattjocklek passar ihop. Hur mattans anslutning till tröskel och dörrkarm ska se ut bör detaljritas. Kapprum (Hall) Lika sovrum G:\FÖRVALTNING\Entreprenader, Ramavtal\Entreprenader ramavtal 2015\ Golv\Bilaga 11.2 Teknisk beskrivning och miljökrav golvläggning 2015.doc

23 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING BILAGA 13.1 Formulär á-priser utrymmesenheter Arbeten som utförs enligt principen med á-priser för utrymmesenheter. Golvunderhållet i lägenheter kommer i huvudsak att upphandlas och beställas med á- priser för utrymmesenheter. Á-priser för utrymmesenheter kommer att gälla för vårt normala lägenhetsunderhåll. Anbud skall lämnas på detta formulär. Beträffande ytangivelser avser dessa ytor utrymme begränsat av omslutande väggar. Utrymmesenhet Kök mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Kök 10m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Kokvrå Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Matrum Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Hall mindre än 6m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Hall 6m2 och större Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Sovrum mindre än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Sovrum större än 10m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Vardagsrum mindre än 20m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Läggning av parkett (bef parkett borttagen) á-pris..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet Läggning av clic-parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet (Limfritt golv) 1

24 Slipning och lackning av parkett Vardagsrum större än 20m2 Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt) Läggning av parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet..kr/enhet..kr/enhet Läggning av clic-parkett (bef parkett borttagen)..kr/enhet (Limfritt golv) Slipning och lackning av parkett..kr/enhet Klädkammare Läggning av plastmatta(borttaget ytskikt)..kr/enhet Golvarbeten skall ansluta till AMA Hus 08. Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Klinker och kakelarbeten utförs enligt Byggkeramikrådets branschregler BBV. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Kompletterande text Fast inredning som behöver tas bort för att kunna utföra mattläggning, ska demonteras och återmonteras av entreprenören. Golvsocklar som demonteras återmonteras. Utrivet material som ej ska återanvändas ska källsorteras och avlägsnas genom entreprenörens försorg. Läggning av golv utföres enligt tillverkarens anvisningar. Golvmatta skall dras fram under såväl spis, kylenheter och diskmaskiner samt under demonterade mindre skåppartier i kök. Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter skall utföras. Där gammalt ytskikt skall bort ombesörjer entreprenören upprivning av gammal matta, skrapning till betongrent, spackling, läggning av ny matta, listning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Vid slipning och lackning av parkett och trösklar ombesörjer entreprenören slipning, lagning av sprickor, 2ggr lackning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Slipning och lackering av trösklar skall ingå i anslutning till parkettgolv. Lack till parkett skall vara vattenbaserad. 2

25 RAMAVTAL GOLVLÄGGNING BILAGA 13.2 Formulär á-priser m², tim, st mm Arbeten som utförs enligt principen med á-priser för m², tim, st mm Golvunderhållet i lägenheter kommer i huvudsak att upphandlas och beställas med á-priser för utrymmesenheter (bilaga 13.1). Á-priser för utrymmesenheter kommer att gälla för vårt normala lägenhetsunderhåll. För annat fastighetsunderhåll och i undantagsfall för lägenheter kommer á-priser för m², tim, st mm att tillämpas. Anbud skall lämnas på detta formulär. Arbete Plastmatta Ekparkett 14-15mm Undergolv av spånskivor 10-12mm Lagning lösa stavar i bef. parkett golv Läggning av parkett golv på färdigt underlag Läggning av parkett golv inkl rivning och förarbete Läggning av clic-parkett golv på färdigt underlag Läggning av clic-parkett golv inkl rivning och förarbete Slipning och lagning av sprickor och 2 ggr lackning av parkettgolv (trösklar skall ingå) Läggning av plastmatta, rivning av befintligt ytskikt inkl. förarbete Läggning av plastmatta, inkl. förarbete badrum. (uppvikt sockel samt stosar skall ingå) Rivning löst lagd plastmatta Á-pris 1

26 Rivning limmad matta inkl. ev. fräsning Våtutrymme badrum fuktspärr golv Våtutrymme badrum fuktspärr vägg Klinkergolv i våtutrymme Kakel vägg i våtutrymme Gotto vit vågig eller likv.20x20cm Kakel Bård 2 rader färgad Väggplastmatta våtutrymme, rivning av befintlig väggplastmatta inkl. förarbete Demontering och montering av träsockel Leverans och montering mattlist Leverans och montering av dörrstoppare Ut och inmontering av vitvaror kök..kr/lpm..kr/lpm..kr/st..kr/enhet Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter..kr/st Golvarbeten skall ansluta till Hus AMA Utförande enl GVK motsvarande GVK garanti. Klinker och kakelarbeten utförs enligt Byggkeramikrådets branschregler BBV. Á-priserna skall vara fasta, inkl. arbete, material, personalutrymme, resor, uppgörelse med hyresgäster om ankomsttid, hämtning och återlämning av nycklar, avrapportering, fullt färdigt enligt vad som framgår av AF-delen mm. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Kompletterande text Fast inredning som behöver tas bort för att kunna utföra mattläggning, ska demonteras och återmonteras av entreprenören. Golvsocklar som demonteras återmonteras. Utrivet material som ej ska återanvändas ska källsorteras och avlägsnas genom entreprenörens försorg. Läggning av golv utföres enligt tillverkarens anvisningar. Vid läggning av våtrumsmatta mot bef tröskel skyddas uppvikt mattkant med mässingslist el likv. Golvmatta skall dras fram under såväl spis, kylenheter och diskmaskiner samt under demonterade mindre skåppartier i kök. Uppvik och förstärkning bakom diskmaskiner och kylenheter skall utföras. 2

27 Där gammalt ytskikt skall bort ombesörjer entreprenören upprivning av gammal matta, skrapning till betongrent, spackling, läggning av ny matta, listning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Vid slipning och lackning av parkett och trösklar ombesörjer entreprenören slipning, lagning av sprickor, 2ggr lackning, efterstädning samt bortforsling av överblivet material. Slipning och lackering av trösklar skall ingå i anslutning till parkettgolv. Lack till parkett skall vara vattenbaserad. 3

28 RAMAVTAL 2015 Golvläggning BILAGA 13.3 Formulär Löpande räkning Uppdrag avropas skriftligt. Arbetena ersättes enligt självkostnadsprincipen i AB 04, 6:9, varvid förenklat förfarande tillämpas enligt följande: Kostnad Ersättning 1a.Material och varor Verifierad självkostnad med pålägg % 1b.Material och varor som beställaren tillhandahåller Entreprenörens pålägg % 5. Underentreprenader Verifierad självkostnad med pålägg % 3. Arbetare fullt utbildade med yrkesbevis Mattläggare mm à-pris. Kr/tim Ersättning enligt punkterna 1, 3, och 5 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode. Således skall mom 2, 4, 6, 7 och 8 ingå i pålägg och á-priser. Tillkommande kostnader för övertid debiteras enligt avtal. A- pris för lärlingar skall anpassas till lärlingens utbildningsnivå. Inköps- och handelsrabatter skall tillgodoräknas beställaren. Priserna gäller fasta under i AF-delen angiven avtalstid men indexregleras enligt AFC.614. Gällande mervärdesskatt tillkommer. 1

29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - golvläggning Kristinehamnsbostäder AB 1 (2) Anbud märkes Anbud ramavtal golvläggning Kristinehamnsbostäder AB Box KRISTINEHAMN ANBUD RAMAVTAL golvläggning, Kristinehamnsbostäder AB Vi erbjuder oss att i enlighet med förfrågningsunderlag, punkt AFB.22 i Administrativa föreskrifter, daterade utföra rubricerade entreprenadarbeten till nedanstående ersättningar och förutsättningar. Priser mm enligt ifyllda bilagor Formulär á-priser utrymmesenheter bilaga 13.1 Formulär á-priser m2, tim, st mm bilaga 13.2 Formulär Löpande räkning bilaga 13.3 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Entreprenörens ombud AFC Vi avser använda oss av underentreprenörer för nedanstående arbeten. Arbete. Namngiven underentreprenör. Entreprenören skall ha ett fungerande kvalitetssystem vilket skall bifogas anbud tillsammans med namnuppgift på kvalitetsansvarig. Bilaga. Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal golvläggning

30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Bilaga 13.4 anbudsformulär - golvläggning Kristinehamnsbostäder AB 2 (2) Har entreprenören ett fungerande miljöledningssystem skall detta och namnuppgift på miljöansvarig inom företaget redovisas i bilaga anbud. Bilaga. Följande redovisas i bilagor som bifogas anbudet Kopia av F-skattesedel. Till anbud skall fogas gällande registreringsbevis för företaget. Företagsbeskrivning med entreprenörens organisationsplan och senaste årsredovisning Redovisning av produkter (typ och fabrikat), tekniska egenskaper och miljödeklaration Anbuds giltighetstid Detta anbud är bindande t o m Förfrågningar beträffande detta anbud besvaras av.. Telefon.. Telefax Mobiltelefon E-postadress för tilldelningsbeslut: Ort Företag.. Underskrift av firmatecknare.. Namnförtydligande Bilaga 13.4 Anbudsformulär ramavtal golvläggning

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch golvläggningsarbeten Upprättad 2014-08-12 av Kristinehamnsbostäder Sabina Hansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval.

1) Samarbete med OHAB:s Tekniske chef angående hyresgästval. 2010-11-11 Sida 1(5) ANBUDSINFORDRAN. MÅLNING INOM OLOFSTRÖMSHUS AB FASTIGHETSBESTÅND. Härmed inbjudes ni att inkomma med anbud enligt följande. Entreprenadform Totalentreprenad. Omfattning Målning av

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR ÅRSENTREPRENAD AVSEENDE: Reparations- och underhållsarbeten inom måleri och golv, bostäder och lokaler. 2011-05-04 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB 2 För

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING. Hitta hem hos BOSTÄDER boendet AB HULTSFREDS Det bästa Administrativa föreskrifter Lägenhetsmålning RAMAVTAL MÅLERIARBETEN 2011-05-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten i Övertorneå kommun Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer