Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna"

Transkript

1 Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Iterio AB Rapport nr Författare Dimitry van der Nat och Daniel Stråe, WRS Uppsala AB

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Utredningens syfte Förutsättningar Områdesbeskrivning Planerad förändring i området Skydd av Brunnsviken Krav på dagvattenhantering Beräknad årsavrinning och föroreningsbelastning Nuläget Framtida situation Förslag till dagvattenhantering Gröna tak Skelettjord Dagvatten för gestaltning Regnträdgårdar Parkeringsanläggning under tak utan avvattning...18 Bilaga 1. Generella lösningar för dagvattenhantering inom planområdet och principskiss avvattningsplan. Sid 2 (18)

3 Sammanfattning För närvarande pågår detaljplaneläggning av området Solna Pyramiden 3-4 i Arenastaden. I samband med plansamrådet så har både Länsstyrelsen och kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd kommit med krav på förtydligande av hur dagvatten inom området ska hanteras för att minimera risken för ökad belastning av föroreningar och näringsämnen till ytvattenrecipienten Brunnsviken, samt förhindra att befintliga föroreningar i mark mobiliseras. I denna dagvattenutredning beskrivs de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten (geohydrologi, geologi, topografi, etc.), den nuvarande och framtida belastning från området beräknas och åtgärder föreslås för att begränsa framtida flöden och föroreningsmängder till nivåer som är acceptabla med hänsyn till skydd av ytvattenrecipienten, Brunnsviken. Genomförda beräkningar visar att den planerade exploateringen utan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skulle innebära ökad belastning av dagvattenrelaterade föroreningar till Brunnsviken. Även om ökningen kan förväntas bli marginell, så är en ökning ändå i strid med Solna stads dagvattenstrategi och målet att Brunnsviken ska uppnå god ekologiskt status innan Med konsekvent tillämpning av LOD däremot, förväntas flöden av fosfor och kväve samt den totale avrinningen minskas. Även om Pyramidenområdet motsvarar bara en bråkdel av det totala avrinningsområdet till Brunnsviken, så skulle dock en minskning av belastningen från området bidra till att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för Brunnsviken långsiktigt kan uppfyllas. Sid 3 (18)

4 1. Inledning För närvarande pågår detaljplaneläggning i området Solna Pyramiden i Arenastaden, omfattande fastigheten Pyramiden 3 och 4. Detaljplanens syfte är att utveckla befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra komplettering med ny bebyggelse. I samband med plansamrådet så har både Länsstyrelsen och kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd kommit med krav på förtydligande av hur dagvatten inom området ska hanteras för att minimera risken för ökad belastning av föroreningar och näringsämnen till ytvattenrecipienten Brunnsviken. Området är drygt 1,9 hektar stort och ligger strategiskt, nära Solna station, Arenastaden och den nya nationalarenan. Området avvattnas mot söder, till en dagvattenledning som ligger i Pyramidvägen. Områdets ytvattenrecipient; Brunnsviken, har idag otillfredsställande ekologisk status med hänsyn till parametrarna övergödning och bottenfauna. För att klara de uppsatta miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken krävs att belastningen av framför allt fosfor minskar från avrinningsområdet Utredningens syfte Syftet med uppdraget är att beskriva de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten (markanvändning, markförhållanden, topografi, etc.), beräkna nuvarande och framtida belastning från området, samt att föreslå åtgärder för lokalt omhändertagandet av dagvatten (LOD) som begränsar framtida flöden och föroreningsmängder till nivåer som är acceptabla med hänsyn till skyddet av ytvattenrecipienten. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Iterio AB. Sid 4 (18)

5 2. Förutsättningar 2.1. Områdesbeskrivning Lokalisering Hela programområdet är ca 1,9 ha stort och består huvudsakligen av fastigheten Solna Pyramiden 3 och 4. I nuläget består området till största delen av lagerhallar och grusade uppställningsytor, samt av kontorsbyggnaden Oktagonen med parkering. Området avgränsas av Pyramidvägen i söder, Magasinvägen i väster, den planerade förlängda Evenemangsgatan i norr, och järnvägen i öster, se Figur 1. Figur 1. Utredningsområdet (blå linje) är beläget norr om Pyramidvägen. Bilden är ett utsnitt ur fastighetskartan. Sid 5 (18)

6 Markförhållanden, topografi och avrinningsvägar Områdetär platt och dess naturliga jordlager bestårav postglacial lera, se Figur 2. Marknivån ligger kring 5 meter över havet (RH00). Området avvattnas söderut och västerut via en dagvattenledning i Pyramidvägen och Magasinsvägen (se bilaga 1) Figur 2. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) naturliga jordlager består av glacial lera. Bilden är ett utsnitt från SGU:s jordartskarta. Föroreningar från tidigare verksamheter som verkstadsindustri, tryckerier och elektroteknisk industri har påvisats i grundvattnet och marken i området vid en översiktlig markundersökning som genomfördes Föroreningar som kan uppkomma vid dessa verksamheter är bland annat metaller, klorerade lösningsmedel, PAH, PCB, aromater, oljor, cyanider och färgrester. Dessutom finns det flera verksamheter i planområdets direkta anslutning som är med i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. Dagvattenhanteringen behöver utformas på ett sätt som motverkar infiltration och därmed minskar risken för mobilisering av befintliga mark- och grundvattenföroreningar. Sid 6 (18)

7 2.2. Planerad förändring i området Detaljplanens syfte är att utveckla befintlig bebyggelse samt möjliggöra komplettering med ny bebyggelse inom planområdet. Syftet är också att inkludera de omgivande gatorna i utformningen tillsammans med de nya förutsättningarna inom planområdet samt i stadsdelen Arenastaden. I planbeskrivningen1 föreslås tre kontorsbyggnader i fristående kvarter på Pyramiden 3-4, vilket förutsätter att befintlig byggnad, Oktagonen, rivs (Figur 3). Byggnaderna ska fungera som en länk mellan Arenastadens olika delar och varierande nivåer. En sammanhängande parkeringsanläggning länkar samman de tre kvarteren under gatunivå i souterräng och under gatunivå. De planerade kontorsbyggnader ska möta kraven för Breeam Excellent angående hållbarhetsstandarden. Planens genomföring betyder att området hårdgörs nästan fullständigt. Figur 3. Utsnitt ur detaljplan som visar framtida markanvändningen på kvarteret Pyramiden 3-4 in Solna Arenastaden. Planhandling till utställning, april 2014 Marken inom planområdet ägs av Fabege AB i Solna. 1 Planbeskrivning, Detaljplan för kv Pyramiden m.fl., Solna stad 2013 Sid 7 (18)

8 2.3. Skydd av Brunnsviken Planområdets ytvattenrecipient; Brunnsviken är känslig för ökad belastning av föroreningar. Därför ställer kommunen och Länsstyrelsen särskilda krav på hanteringen av dagvatten i avrinningsområdet. God ekologisk status ska uppnås för Brunnsviken innan Enligt den senaste klassificeringen har Brunnsviken i dagsläget en otillfredsställande ekologisk status 2. God kemisk status uppnås om man bortser från kvicksilver (generellt undantag). Med utgångspunkt från att den ekologiska statusen ska förbättras innan 2021, måste belastningen av näringsämnen på Brunnsviken minska Krav på dagvattenhantering Generellt vattenskydd Med utgångspunkt i miljökvalitetsnormen för Brunnsviken, nationella miljökvalitetsmål (bl.a. ingen övergödning) och Solna stads dagvattenpolicy så bör dagvattenhanteringen i kvarteret Pyramiden planeras och utformas så att utsläppen av övergödande ämnen och föroreningar till Brunnsviken i alla fall inte ökar, och helst minskar. Detta kan uppnås genom rening (så nära källans som möjligt) av förorenat dagvatten, innan utsläpp till ytvattenrecipienten. Då dock området kommer att främst bestå av hårdgjorda ytor är möjligheterna för fördröjning stark begränsade. Kommunens generella riktlinjer för dagvattenhantering Solna stad tog 2002 fram riktlinjer för hantering av dagvatten inom staden. Riktlinjerna grundas bland annat på de nationella miljökvalitetsmålen som togs fram av regeringen 1999, där främst två mål beaktades; Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Målen för Solna dagvattenstrategi är: 3 ; Dagvatten som avleds till recipient eller omhändertas lokalt genom infiltration ska vara så rent att det inte ger negativ påverkan på levande organismer. Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. 2 Länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS 3 Dagvattenstrategi för Solna Stad, antagen Sid 8 (18)

9 Grundvattennivåerna ska inte förändras på grund av stadens expansion. Dagvatten ska nyttjas som en resurs vid stadens utbyggnad. Sid 9 (18)

10 3. Beräknad årsavrinning och föroreningsbelastning 3.1. Nuläget Även om rivning av lagerhallar och förberedande markarbeten redan har påbörjats, så avser nulägesscenariot här situationen innan arbetet med den nya planen påbörjades. Området dominerades då av lagerhallar och upplagsytor, grusbelagda upplagsytor intill järnvägen, samt en kontorsbyggnad med parkering. Markanvändningen har karterats utifrån flygfoton från Google Earth som togs Årsavrinning och närsaltsbelastningen har beräknats med schablonvärden 4 och en korrigerad årlig nederbörd på 592 mm vid SMHI:s mätstation 9821 i Stockholm, och visas i tabell 1. Tabell 1. Nuvarande markanvändning, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning, medelflöde och transporterade närsaltmängder Yta (ha) Årsavrinning (m 3 /år) Markanvändning Avrinningskoefficient Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år) Gator Centrum Industri Järnvag Summa Framtida situation Utifrån plankartan har framtida markanvändning indelats i kategorierna gatumark och centrumområde. Framtida flöden och närsaltsbelastning baseras på samma schablonvärden och årsnederbörd som användes för beräkningarna för nuläget och redovisas i Tabell 2 och Tabell 3. I beräkningen till Tabell 2 har schablonvärden använts som avser verksamheter och bebyggelse utan hänsyn till åtgärder för att utjämna eller rena dagvatten. Tabell 3 redovisar däremot avrinningen och närsaltsbelastningar enligt Stormtacs minimala schablonvärden; ett scenario som förutsätter konsekvent lillämpning av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). En jämförelse av fosforbelastningen före och efter exploatering visar att utan LOD åtgärdar skulle värdena öka marginellt från i dagsläget sammanlagt 1,9 kg till 2,0 kg, medan kvävebelastningen skulle öka från drygt 13 kg i dagsläget till drygt 17 kg. Dagvattenflödet ökar från m3 till m3 per år. 4 Sid 10 (18)

11 Detta betyder att utan LOD åtgärdar skulle belastningen till Brunnsviken ökas marginell, även om ökningen förmodligen ligger nära beräkningarnas felmarginal. Utvecklingen av området utan LOD skulle därmed i alla fall inte bidra till att miljökvalitetsnormen i Brunnsviken skulle uppnås. Tabell 2. Framtida markanvändningen, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning och transporterade närsaltmängder utan tillämpning av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Yta (ha) Markanvändning Avrinningskoefficient Årsavrinning (m 3 /år) Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år gator , centrum , Summa Jämför man däremot fosforbelastningen före exploateringen och efter exploateringen med hänsyn till konsekvent tillämpning av LOD, så minskar belastningen från i dagsläget sammanlagt 1,9 kg till 1,1 kg, medan kvävebelastningen skulle sänkas från drygt 13 kg i dagsläget till drygt 10 kg. Dagvattenflödet sänks också från m3 till m3 per år. Stormtacs minimala schablonvärden baseras dock på mindre datamängder än medianvärdena och innebär därmed betydlig större osäkerheter. Att situationen med LOD betyder en förbättring är klart. Den angivna minskningen av belastningen bör dock tolkas med försiktighet. Även om Pyramidenområdet motsvarar bara en bråkdel av det totala avrinningsområdet till Brunnsviken så skulle dock en minskad belastning från området bidra till att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för Brunnsviken långsiktigt kan uppfyllas. Tabell 3. Framtida markanvändningen, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning och transporterade närsaltmängder med LOD enligt schablonvärden i Stormtac Yta (ha) Markanvändning Avrinningskoefficient Årsavrinning (m 3 /år) Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år gator , centrum , Summa Sid 11 (18)

12 4. Förslag till dagvattenhantering Förutsättningarna i kvarteret Pyramiden utgör en stor utmaning för framtida dagvattenhantering. Den komplexa situationen som ska lösas är att förhindra en ökad närsaltsbelastning till Brunnsviken utan infiltration av dagvatten i ett område som nästan fullständigt ska hårdgöras. Underjordisk magasinering av dagvatten kommer dessutom vara omöjligt, eftersom området ska förses med en parkeringsanläggning i souterräng som upptar nästan hela planområdet. Då infiltration av dagvatten medför en oacceptabel risk för att mobilisera befintliga föroreningar i mark och grundvatten finns det bara två sätt för dagvatten att lämna området: Evapotranspiration Avbördning genom dagvattennätet Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man även i staden försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. Nedan föreslas de LOD åtgärdar vi anser tillämpliga för användning i kvarteret Pyramiden utan infiltration (se även principskissen bilaga 1 för positionsförslag på åtgärdar). Med hänsyn till målet att minska närsaltsbelastningen till Brunnsviken och därmed bidra till att miljökvalitetsnormen kan uppnås i framtiden, är det av alla beskrivna åtgärdar nedan nog skelettjordsmagasin som kan leverera den största reningsbidrag. Under de rådande förhållanden i området är skelettjordsmagasin den åtgärd som bjuder den största volymen att ta emot förorenat dagvatten. Retentionsvolymen på gröna tak är också betydlig men regnvattnet som faller på tak är inte särskild närsaltsbelastat än. Förorening av dagvattnet med närsalter och andra ämnen uppstår sannolikt först vid marknivån. Därför ligger fördelarna med gröna tak främst vid fördröjning, driftkostnader och bekämpning av Urban Heat Island effekten 4.1. Gröna tak Enligt uppgifter från Iterio siktar fastighetsägaren Fabege AB att konstruera 3 kontorsbyggnader som ska möta kraven på hållbarhetsstandarden Breeam Excellent. Detta krav betyder bland annat att byggnaderna ska förses med gröna tak. Allmänt om gröna tak Gröna tak är bevuxna tak som oftast planteras med Sedum spec. eller andra växter som är toleranta mot både vatten och torka. Genom lagring av vatten i växtbädden och genom evapotranspiration kan de kraftigt minska avrinningen från taket. Ytterligare fördelar med gröna tak är att de förbättrar dagvattenkvaliteten, förbättrar luftkvalitet, isolerar byggnaden mot både köld och värme, vilket ger minskade driftkostnader, förlänger takets livslängd, reducerar heat island Sid 12 (18)

13 effect (dvs. en ökning av lufttemperaturen i stadsmiljön), ger livsmiljö för djur och växter och är estetiskt tilltalande. Nackdelar är högre konstruktionskostnader, att de är endast lämpliga för tak utan eller med små lutningar (25 30 grader eller mindre), och att de kan vara för tunga för befintliga tak. I regel består gröna tak av ett vattentätt membran för att skydda taket, ett dräneringslager, en rotbarriär, ett filtertyg, en jordvolym och vegetation. Gröna tak kan indelas i extensiva (grund jordvolym) och intensiva (djup jordvolym). Extensiva gröna tak har ett ca 10 cm djupt jordlager och rätt utformat kan det utjämna flödet för 95 % av alla nederbördstillfällen och minska avrinningshastigheten av dagvatten för alla nederbördstillfällen. Det är dock viktigt att komma ihåg att så snart magasinsvolymen är uppfyllt kommer även gröna tak att brädda med samma intensitet som regnet faller med. Intensiva gröna tak är oftast mer estetiska landskapselement vars primäre syfte inte är dagvattenhantering. De planteras med längre växtarter, ibland även träd och är därför mer underhållsintensiva (kräver bl. a. bevattning, gödning, och klippning). På grund av den stora vikten är det oftast inte möjligt att täcka hela taket med dem. Men det djupa jordlagret kan ta upp stora mängder av vatten vilket innebär att dessa tak kan vara en särskild effektiv dagvattenhanteringsåtgärd ändå. Gröna taks förmåga att minska avrinningen För regntillfällen med en nederbördsvolym mindre än 5 mm beräknas gröna tak inte ge någon nämnvärd avrinning alls 5. Nederbörd av 5 mm regn i Sverige motsvarar ungefär ett regntillfälle med sex månaders återkomsttid och en varaktighet på 10 minuter. Extensiva gröna tak, som är vanligast i Sverige och belastar konstruktionen med mindre vikt, magasinerar i snitt hälften av den årliga avrinningen, medan intensiva gröna tak magasinerar i medel 75 % av årsavrinningen 4. Den volymen som magasineras kommer dock huvudsakligen från många små regntillfällen Gröna tak och brandskydd Enligt muntlig uppgift från Iterio har Fabeges projekterande brandkonsult ur brandskyddssynpunkt bestämt att grönt tak ej bör anläggas på den 84 m höga kontorsbyggnaden i områdets östra del. Enligt åtminstone ett av många företag 6 som anlägger gröna tak, så brandgodkännas dock gröna tak som taktäckning, eftersom vegetationsmattorna baseras på en obrännbar mineraljord med en mycket lag halt av organiskt material. 5 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, Vegtech (leverantör av gröna tak) Sid 13 (18)

14 Även om det drygt 950 m 2 stora taket inte förväntas ge ett särskilt stort bidrag till det totala dagvattenflödet, så föreslår vi att ett grönt tak ändå ska övervägas under den fortsatta projekteringen, med hänsyn till minskade driftkostnader och minskad heat-island effekt, samt för att möta Breeam Excellent standarden som området ska uppfylla. Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Gröna tak används i Sverige sedan 1980-talet och i Stockholmsområdet finns redan många gröna tak, bland annat i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Vi föreslår att alla områdets byggnader täcks med gröna tak i så stort utsträckning som möjligt. Regnvatten som faller på atriumtak som kommer att täcka byggnadens innergårdar kan ledas mot de gröna taken intill. Alla tak måste anslutas till dagvattenledning för att avbörda flöden som överstiger takens fördröjningskapacitet Skelettjord Allmänt om skelettjord Med begreppet skelettjord menas perkolationsmagasin för träd som byggs intill gator och andra hårdgjorda ytor för att infiltrera och rena dagvatten lokalt. Rening av dagvatten sker genom filtrering, sorption och kemisk bindning av föroreningar i marken. Näringsämnen som kväve, fosfor och kalium i dagvatten kommer träden till godo. Skelettjordmagasinen fungerar ungefär som en markbädd, med fördelningsledning, dränledning och en bräddanslutning till det konventionella dagvattennätet (Figur 4). Markbädden konstrueras av ett cm tjock lager av bergkross (makadam mm). Bergkrossen täcks sedan av växtjord som spolas ner i krossen. Denna procedur upprepas tills skelettet är mättat med växtjord. Därefter läggs ett luftigt bärlager (makadam mm) och på detta slutligen växtjorden som dagvattnet ska infiltrera i och där rötterna ska trivas. En geotextil kan användas under skelettet som materialskiljande lager samt om grundvattnet behöver skyddas. Även ovanför bärlagret bör geotextil användas för att undvika igensättning. Skelettjordmagasin har använts framgångsrikt i Hammarby Sjöstad och planeras användas i Norra Djurgårdsstaden. Anläggningens effektivitet har utvärderades i en utredning av Stockholm Vatten. Utredningen visade att den undersökta skelettjordsanläggningen är ett utmärkt sätt att ta hand om dagvatten från gatumark när kringliggande mark måste hårdgöras. Istället för att vattnet leddes bort togs det omhand lokalt och kom träden till godo. Enligt rapporten registrerades endast ett utflöde via dränledningen vid ett fåtal av regntillfällena. Det fanns också indikationer på att träden i skelettjordmagasinen trivdes bättre än andra träd i stadsmiljön. Gatuträden har oftast inte tillräckligt utrymme för att växa. Med inflödet av näringsämnen från dagvatten och syre i den porösa marken håller sig träden i skelettjordmagasinen gröna betydligt längre in på hösten jämfört med övriga gatuträd, något som kan ge en lyft till hur trevligt ett Sid 14 (18)

15 område upplevs. Figur 4. Profilskiss av en skelettjordsanläggning (källa: Alm ). Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Enligt illustrationerna i bilagan till planbeskrivningen kommer träd att planteras längs Pyramidvägen. I principskissen för avvattningsplanen (Bilaga 1) visas bland annat positioner där skelettjordsmagasin skulle kunna anläggas. Det pågår idag ett intensivt arbete för att se till att träd ska planteras i gatumiljön och alla dessa träd kommer med stor sannolikhet planteras i skelettjordsmagasin, även om markförhållanden är svåra pga. befintliga ledningar längs och under Pyramidvägen. För att säkerställa att inget vatten kommer att infiltreras, ska dock alla magasinen utföras täta och med dräneringsrör som ledar vattnet mot dagvattenledningar i stället för infiltration Dagvatten för gestaltning Ett av målen med Solna stads dagvattenstrategi är att dagvatten ska nyttjas som en resurs vid stadens utbyggnad. Under senare år har fokus mer och mer skiftat från att betrakta dagvatten som ett problem mot en syn på dagvatten som en värdefull resurs i urbana miljöer, inte minst internationellt. I flera städer, bland annat Malmö, Berlin och Rotterdam och Nijmegen i Nederländerna, finns stadsbyggnadsprojekt som lyfter fram dagvatten i urbana miljöer. Gestaltsningsåtgärdar brukar dock vara någorlunda känsligt för skräpighet och smuts under torra förhållanden, något som skulle kunna motverkas genom vattencirkulation med antingen magasinerad dagvatten eller även dricksvatten när det inte regnar. 7 Alm, Henrik, Skelettjord att hantera trafikdagvatten i stadsmiljö, 2005, Stockholm Vatten AB Sid 15 (18)

16 Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Vi ser goda möjligheter i området att leda dagvatten i estetiskt utformade öppna rännor som endast kommer att vara vattenförande när det regnar eller i samband med snösmältning. Bildexempel på hur rännorna skulle kunna se ut syns i Figur 5 och Figur 6. Lämpliga platser för sådana rännor är gångpassagerna mellan byggnaderna samt på torget i anslutning till Mall of Scandinavias entré (se bilaga 1). Eftersom stora delar av passagerna kommer att anläggas som trappor kan rännorna förses med kaskadfall för att hantera höjdskillnaderna. Figur 5. Öppen ränna för dagvattenföring samt kaskadränna för att hantera höjdskillnader på Dagvattentorget Benthemplein i Rotterdam; Nederländerna. Källa: Sid 16 (18)

17 Figur 6. Öppen, stensatt ränna med mycket flacka slänter för dagvattenavledning på en gågata i Nijmegen, Nederländerna. Källa: Regnträdgårdar Regnträdgårdar (Figur 7) är planterade infiltrationsytor som ligger lite lägra än den omliggande marken och tar hand om dagvatten från närliggande hårdgjorde ytor. Än så länge år de ovanliga i Sverige men deras användning för att öka dagvattnets uppehållstid och kvalitet blir allt vanligare i bland annat USA, där de kallas rain gardens. Regnträdgårdar byggs vanligtvis på ett mäktigt lager av väldränerat friktionsmaterial för att kunna magasinera och avleda stora nederbördsmängder. Regnträdgårdar är välfungerande och ofta estetiska åtgärder som både minskar dagvattenvolymen och ökar vattenkvaliteten. De kan hantera alla utom de största nederbördstillfällena och lämpar sig bäst för att behandla dagvatten från tak och små områden som uppfarter och parkeringar. I USA utformas de normalt för att kunna hantera 25 mm regn, utan utflöde till dagvattenledningar. Typiskt har de en storlek motsvarande 1/6 del av den hårdgjorda ytan, ett genomsnittligt djup på 15 cm och ska kunna infiltrera den fyllda volymen på 24 timmer. Regnträdgårdar har nyligen utvärderats i försök på Luleå Tekniska Universitet. Det finns därför ingen anledning för att inte använda dem också i Sverige. Figur 7. schematisk bild av en regngård i ett bostadsområde (källa Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Vi ser en potential för anläggning av regnträdgårdar på torget i anslutning till entrén till köpcentrumet, i gångpassagerna och direkt intill korsningen mellan Pyramidvägen och Magasinsvägen (bilaga 1). Regnträdgårdar kan kombineras med öppna rännor för gestaltning och då fungera som in- och/eller utloppsdamm till dessa. Sid 17 (18)

18 Vid hänsyn till kvarterets särskilda förhållanden bör eventuella regnträdgårdar anläggas med tät botten för att förhindra infiltration. Dräneringen bör i stället ske till dagvattenledning eller öppna dagvattenrännor som leder till dagvattenledning. Då parkeringsanläggningen dessutom kommer att uppta nästan hela planområdet måste alla eventuelle regnträdgårdar vara särskild grunda för att rymmas ovanpå parkeringen. Regnträdgårdar med mindre an 15 cm substratdjup kan dock inte leverera ett tillräckligt bidrag till utjämningen och bör ej anläggas. Om tillräckligt utrymme finns mellan gångytor och garagets tak gick inte att bedöma från de erhållna underlagen Parkeringsanläggning under tak utan avvattning Stora parkeringsytor som de som ska anläggas i souterrängen till den nya bebyggelsen medför onödig belastning av närsalter, tungmetaller och organiska föroreningar på dagvattnet. Därför bör parkeringsanläggningen anläggas utan anslutning till dagvattenledning. Ytorna rengörs med sopmaskin. Anläggningen bör dessutom förses med oljeavskiljare för att ta hand om oljaspill vid olycksfall. Sid 18 (18)

Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna

Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Iterio AB Rapport nr 2014-0721 Författare Dimitry van der Nat och Daniel Stråe, WRS Uppsala AB 2014-04-23 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2

SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED Kv. Tygeln 2 DAGVATTENUTREDNING 2015-02-20 ÅF/ Niklas Pettersson Dagvattenrapport Kv Tygeln DAGVATTENRAPPORT KV TYGELN 2 2015-02-16 2 (14) Sammanfattning Skanska Fastigheter Stockholm AB planerar

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-01-20 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Inledning 2 2.1 Definition av dagvatten 2 2.2 Problembild 2 2.3 Resurs 3 3 Miljökvalitetsmål

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum

Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Flödesberäkning och dagvattenutredning för kvarter 5 i Tyresö Centrum Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB RAPPORT nr 2015-0854-A Författare: Maja Granath och Jonas Andersson, WRS Uppsala AB 2015-08-27

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Rapport nr 2012-0526-A Maja Granath och Jonas Andersson WRS Uppsala AB 2012-12-10 Innehåll

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM Bilaga 4 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål- förutsättningar för markanvisning.

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet 2010-03-09 1 2 Figur 1. Gripsvall, planområde. Från kommunens FÖP. BAKGRUND I samband med utarbetandet av FÖP Gripsvall undersöktes också

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE 2016-06-17 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala

Läs mer

FÖY GRT INY FÖM BIT BIF DAR. Bålsta C E1, Håbo Kommun DAGVATTENHANTERING - LOD DAGVATTENHANTERING LOD-ELEMENT BÅLSTA C - E1 GRÖNA TAK FÖRDRÖJNINGSYTOR

FÖY GRT INY FÖM BIT BIF DAR. Bålsta C E1, Håbo Kommun DAGVATTENHANTERING - LOD DAGVATTENHANTERING LOD-ELEMENT BÅLSTA C - E1 GRÖNA TAK FÖRDRÖJNINGSYTOR GRT INY FÖY GRÖNA TAK INFILTRATIONSYTOR FÖRDRÖJNINGSYTOR FÖM BIF BIT DAR FÖRDRÖJNINGSMAGASIN BIOFILTER BIOFILTER MED TRÄD DAGVATTENRÄNNOR FÖRDRÖJNING MAGASINERING FILTRERING / RENING EVAPOTRANSPIRATION

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Dagvatten. Detaljplan tågdepå Train Alliance. 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1

Dagvatten. Detaljplan tågdepå Train Alliance. 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1 Dagvatten Detaljplan tågdepå Train Alliance 27 november 2014 DAGVATTEN HANS LINDBERG ARKITEKT SAR/MSA 1 Dagvatten som avleds till Bottenviken ska vara rent Markanvändning Förslaget till detaljplanen omfattar

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer