Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna"

Transkript

1 Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Iterio AB Rapport nr Författare Dimitry van der Nat och Daniel Stråe, WRS Uppsala AB

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Utredningens syfte Förutsättningar Områdesbeskrivning Planerad förändring i området Skydd av Brunnsviken Krav på dagvattenhantering Beräknad årsavrinning och föroreningsbelastning Nuläget Framtida situation Förslag till dagvattenhantering Gröna tak Skelettjord Dagvatten för gestaltning Regnträdgårdar Parkeringsanläggning under tak utan avvattning...18 Bilaga 1. Generella lösningar för dagvattenhantering inom planområdet och principskiss avvattningsplan. Sid 2 (18)

3 Sammanfattning För närvarande pågår detaljplaneläggning av området Solna Pyramiden 3-4 i Arenastaden. I samband med plansamrådet så har både Länsstyrelsen och kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd kommit med krav på förtydligande av hur dagvatten inom området ska hanteras för att minimera risken för ökad belastning av föroreningar och näringsämnen till ytvattenrecipienten Brunnsviken, samt förhindra att befintliga föroreningar i mark mobiliseras. I denna dagvattenutredning beskrivs de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten (geohydrologi, geologi, topografi, etc.), den nuvarande och framtida belastning från området beräknas och åtgärder föreslås för att begränsa framtida flöden och föroreningsmängder till nivåer som är acceptabla med hänsyn till skydd av ytvattenrecipienten, Brunnsviken. Genomförda beräkningar visar att den planerade exploateringen utan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skulle innebära ökad belastning av dagvattenrelaterade föroreningar till Brunnsviken. Även om ökningen kan förväntas bli marginell, så är en ökning ändå i strid med Solna stads dagvattenstrategi och målet att Brunnsviken ska uppnå god ekologiskt status innan Med konsekvent tillämpning av LOD däremot, förväntas flöden av fosfor och kväve samt den totale avrinningen minskas. Även om Pyramidenområdet motsvarar bara en bråkdel av det totala avrinningsområdet till Brunnsviken, så skulle dock en minskning av belastningen från området bidra till att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för Brunnsviken långsiktigt kan uppfyllas. Sid 3 (18)

4 1. Inledning För närvarande pågår detaljplaneläggning i området Solna Pyramiden i Arenastaden, omfattande fastigheten Pyramiden 3 och 4. Detaljplanens syfte är att utveckla befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra komplettering med ny bebyggelse. I samband med plansamrådet så har både Länsstyrelsen och kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd kommit med krav på förtydligande av hur dagvatten inom området ska hanteras för att minimera risken för ökad belastning av föroreningar och näringsämnen till ytvattenrecipienten Brunnsviken. Området är drygt 1,9 hektar stort och ligger strategiskt, nära Solna station, Arenastaden och den nya nationalarenan. Området avvattnas mot söder, till en dagvattenledning som ligger i Pyramidvägen. Områdets ytvattenrecipient; Brunnsviken, har idag otillfredsställande ekologisk status med hänsyn till parametrarna övergödning och bottenfauna. För att klara de uppsatta miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken krävs att belastningen av framför allt fosfor minskar från avrinningsområdet Utredningens syfte Syftet med uppdraget är att beskriva de lokala förutsättningarna för hantering av dagvatten (markanvändning, markförhållanden, topografi, etc.), beräkna nuvarande och framtida belastning från området, samt att föreslå åtgärder för lokalt omhändertagandet av dagvatten (LOD) som begränsar framtida flöden och föroreningsmängder till nivåer som är acceptabla med hänsyn till skyddet av ytvattenrecipienten. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Iterio AB. Sid 4 (18)

5 2. Förutsättningar 2.1. Områdesbeskrivning Lokalisering Hela programområdet är ca 1,9 ha stort och består huvudsakligen av fastigheten Solna Pyramiden 3 och 4. I nuläget består området till största delen av lagerhallar och grusade uppställningsytor, samt av kontorsbyggnaden Oktagonen med parkering. Området avgränsas av Pyramidvägen i söder, Magasinvägen i väster, den planerade förlängda Evenemangsgatan i norr, och järnvägen i öster, se Figur 1. Figur 1. Utredningsområdet (blå linje) är beläget norr om Pyramidvägen. Bilden är ett utsnitt ur fastighetskartan. Sid 5 (18)

6 Markförhållanden, topografi och avrinningsvägar Områdetär platt och dess naturliga jordlager bestårav postglacial lera, se Figur 2. Marknivån ligger kring 5 meter över havet (RH00). Området avvattnas söderut och västerut via en dagvattenledning i Pyramidvägen och Magasinsvägen (se bilaga 1) Figur 2. Utredningsområdets (ungefärlig utbredning markerad med blå linje) naturliga jordlager består av glacial lera. Bilden är ett utsnitt från SGU:s jordartskarta. Föroreningar från tidigare verksamheter som verkstadsindustri, tryckerier och elektroteknisk industri har påvisats i grundvattnet och marken i området vid en översiktlig markundersökning som genomfördes Föroreningar som kan uppkomma vid dessa verksamheter är bland annat metaller, klorerade lösningsmedel, PAH, PCB, aromater, oljor, cyanider och färgrester. Dessutom finns det flera verksamheter i planområdets direkta anslutning som är med i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. Dagvattenhanteringen behöver utformas på ett sätt som motverkar infiltration och därmed minskar risken för mobilisering av befintliga mark- och grundvattenföroreningar. Sid 6 (18)

7 2.2. Planerad förändring i området Detaljplanens syfte är att utveckla befintlig bebyggelse samt möjliggöra komplettering med ny bebyggelse inom planområdet. Syftet är också att inkludera de omgivande gatorna i utformningen tillsammans med de nya förutsättningarna inom planområdet samt i stadsdelen Arenastaden. I planbeskrivningen1 föreslås tre kontorsbyggnader i fristående kvarter på Pyramiden 3-4, vilket förutsätter att befintlig byggnad, Oktagonen, rivs (Figur 3). Byggnaderna ska fungera som en länk mellan Arenastadens olika delar och varierande nivåer. En sammanhängande parkeringsanläggning länkar samman de tre kvarteren under gatunivå i souterräng och under gatunivå. De planerade kontorsbyggnader ska möta kraven för Breeam Excellent angående hållbarhetsstandarden. Planens genomföring betyder att området hårdgörs nästan fullständigt. Figur 3. Utsnitt ur detaljplan som visar framtida markanvändningen på kvarteret Pyramiden 3-4 in Solna Arenastaden. Planhandling till utställning, april 2014 Marken inom planområdet ägs av Fabege AB i Solna. 1 Planbeskrivning, Detaljplan för kv Pyramiden m.fl., Solna stad 2013 Sid 7 (18)

8 2.3. Skydd av Brunnsviken Planområdets ytvattenrecipient; Brunnsviken är känslig för ökad belastning av föroreningar. Därför ställer kommunen och Länsstyrelsen särskilda krav på hanteringen av dagvatten i avrinningsområdet. God ekologisk status ska uppnås för Brunnsviken innan Enligt den senaste klassificeringen har Brunnsviken i dagsläget en otillfredsställande ekologisk status 2. God kemisk status uppnås om man bortser från kvicksilver (generellt undantag). Med utgångspunkt från att den ekologiska statusen ska förbättras innan 2021, måste belastningen av näringsämnen på Brunnsviken minska Krav på dagvattenhantering Generellt vattenskydd Med utgångspunkt i miljökvalitetsnormen för Brunnsviken, nationella miljökvalitetsmål (bl.a. ingen övergödning) och Solna stads dagvattenpolicy så bör dagvattenhanteringen i kvarteret Pyramiden planeras och utformas så att utsläppen av övergödande ämnen och föroreningar till Brunnsviken i alla fall inte ökar, och helst minskar. Detta kan uppnås genom rening (så nära källans som möjligt) av förorenat dagvatten, innan utsläpp till ytvattenrecipienten. Då dock området kommer att främst bestå av hårdgjorda ytor är möjligheterna för fördröjning stark begränsade. Kommunens generella riktlinjer för dagvattenhantering Solna stad tog 2002 fram riktlinjer för hantering av dagvatten inom staden. Riktlinjerna grundas bland annat på de nationella miljökvalitetsmålen som togs fram av regeringen 1999, där främst två mål beaktades; Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Målen för Solna dagvattenstrategi är: 3 ; Dagvatten som avleds till recipient eller omhändertas lokalt genom infiltration ska vara så rent att det inte ger negativ påverkan på levande organismer. Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. 2 Länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS 3 Dagvattenstrategi för Solna Stad, antagen Sid 8 (18)

9 Grundvattennivåerna ska inte förändras på grund av stadens expansion. Dagvatten ska nyttjas som en resurs vid stadens utbyggnad. Sid 9 (18)

10 3. Beräknad årsavrinning och föroreningsbelastning 3.1. Nuläget Även om rivning av lagerhallar och förberedande markarbeten redan har påbörjats, så avser nulägesscenariot här situationen innan arbetet med den nya planen påbörjades. Området dominerades då av lagerhallar och upplagsytor, grusbelagda upplagsytor intill järnvägen, samt en kontorsbyggnad med parkering. Markanvändningen har karterats utifrån flygfoton från Google Earth som togs Årsavrinning och närsaltsbelastningen har beräknats med schablonvärden 4 och en korrigerad årlig nederbörd på 592 mm vid SMHI:s mätstation 9821 i Stockholm, och visas i tabell 1. Tabell 1. Nuvarande markanvändning, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning, medelflöde och transporterade närsaltmängder Yta (ha) Årsavrinning (m 3 /år) Markanvändning Avrinningskoefficient Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år) Gator Centrum Industri Järnvag Summa Framtida situation Utifrån plankartan har framtida markanvändning indelats i kategorierna gatumark och centrumområde. Framtida flöden och närsaltsbelastning baseras på samma schablonvärden och årsnederbörd som användes för beräkningarna för nuläget och redovisas i Tabell 2 och Tabell 3. I beräkningen till Tabell 2 har schablonvärden använts som avser verksamheter och bebyggelse utan hänsyn till åtgärder för att utjämna eller rena dagvatten. Tabell 3 redovisar däremot avrinningen och närsaltsbelastningar enligt Stormtacs minimala schablonvärden; ett scenario som förutsätter konsekvent lillämpning av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). En jämförelse av fosforbelastningen före och efter exploatering visar att utan LOD åtgärdar skulle värdena öka marginellt från i dagsläget sammanlagt 1,9 kg till 2,0 kg, medan kvävebelastningen skulle öka från drygt 13 kg i dagsläget till drygt 17 kg. Dagvattenflödet ökar från m3 till m3 per år. 4 Sid 10 (18)

11 Detta betyder att utan LOD åtgärdar skulle belastningen till Brunnsviken ökas marginell, även om ökningen förmodligen ligger nära beräkningarnas felmarginal. Utvecklingen av området utan LOD skulle därmed i alla fall inte bidra till att miljökvalitetsnormen i Brunnsviken skulle uppnås. Tabell 2. Framtida markanvändningen, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning och transporterade närsaltmängder utan tillämpning av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Yta (ha) Markanvändning Avrinningskoefficient Årsavrinning (m 3 /år) Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år gator , centrum , Summa Jämför man däremot fosforbelastningen före exploateringen och efter exploateringen med hänsyn till konsekvent tillämpning av LOD, så minskar belastningen från i dagsläget sammanlagt 1,9 kg till 1,1 kg, medan kvävebelastningen skulle sänkas från drygt 13 kg i dagsläget till drygt 10 kg. Dagvattenflödet sänks också från m3 till m3 per år. Stormtacs minimala schablonvärden baseras dock på mindre datamängder än medianvärdena och innebär därmed betydlig större osäkerheter. Att situationen med LOD betyder en förbättring är klart. Den angivna minskningen av belastningen bör dock tolkas med försiktighet. Även om Pyramidenområdet motsvarar bara en bråkdel av det totala avrinningsområdet till Brunnsviken så skulle dock en minskad belastning från området bidra till att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för Brunnsviken långsiktigt kan uppfyllas. Tabell 3. Framtida markanvändningen, arealer, avrinningskoefficienter, beräknad årsavrinning och transporterade närsaltmängder med LOD enligt schablonvärden i Stormtac Yta (ha) Markanvändning Avrinningskoefficient Årsavrinning (m 3 /år) Medelflöde (l/s) P tot (kg/år) N tot (kg/år gator , centrum , Summa Sid 11 (18)

12 4. Förslag till dagvattenhantering Förutsättningarna i kvarteret Pyramiden utgör en stor utmaning för framtida dagvattenhantering. Den komplexa situationen som ska lösas är att förhindra en ökad närsaltsbelastning till Brunnsviken utan infiltration av dagvatten i ett område som nästan fullständigt ska hårdgöras. Underjordisk magasinering av dagvatten kommer dessutom vara omöjligt, eftersom området ska förses med en parkeringsanläggning i souterräng som upptar nästan hela planområdet. Då infiltration av dagvatten medför en oacceptabel risk för att mobilisera befintliga föroreningar i mark och grundvatten finns det bara två sätt för dagvatten att lämna området: Evapotranspiration Avbördning genom dagvattennätet Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man även i staden försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning, fördröjning och infiltration i marken. Nedan föreslas de LOD åtgärdar vi anser tillämpliga för användning i kvarteret Pyramiden utan infiltration (se även principskissen bilaga 1 för positionsförslag på åtgärdar). Med hänsyn till målet att minska närsaltsbelastningen till Brunnsviken och därmed bidra till att miljökvalitetsnormen kan uppnås i framtiden, är det av alla beskrivna åtgärdar nedan nog skelettjordsmagasin som kan leverera den största reningsbidrag. Under de rådande förhållanden i området är skelettjordsmagasin den åtgärd som bjuder den största volymen att ta emot förorenat dagvatten. Retentionsvolymen på gröna tak är också betydlig men regnvattnet som faller på tak är inte särskild närsaltsbelastat än. Förorening av dagvattnet med närsalter och andra ämnen uppstår sannolikt först vid marknivån. Därför ligger fördelarna med gröna tak främst vid fördröjning, driftkostnader och bekämpning av Urban Heat Island effekten 4.1. Gröna tak Enligt uppgifter från Iterio siktar fastighetsägaren Fabege AB att konstruera 3 kontorsbyggnader som ska möta kraven på hållbarhetsstandarden Breeam Excellent. Detta krav betyder bland annat att byggnaderna ska förses med gröna tak. Allmänt om gröna tak Gröna tak är bevuxna tak som oftast planteras med Sedum spec. eller andra växter som är toleranta mot både vatten och torka. Genom lagring av vatten i växtbädden och genom evapotranspiration kan de kraftigt minska avrinningen från taket. Ytterligare fördelar med gröna tak är att de förbättrar dagvattenkvaliteten, förbättrar luftkvalitet, isolerar byggnaden mot både köld och värme, vilket ger minskade driftkostnader, förlänger takets livslängd, reducerar heat island Sid 12 (18)

13 effect (dvs. en ökning av lufttemperaturen i stadsmiljön), ger livsmiljö för djur och växter och är estetiskt tilltalande. Nackdelar är högre konstruktionskostnader, att de är endast lämpliga för tak utan eller med små lutningar (25 30 grader eller mindre), och att de kan vara för tunga för befintliga tak. I regel består gröna tak av ett vattentätt membran för att skydda taket, ett dräneringslager, en rotbarriär, ett filtertyg, en jordvolym och vegetation. Gröna tak kan indelas i extensiva (grund jordvolym) och intensiva (djup jordvolym). Extensiva gröna tak har ett ca 10 cm djupt jordlager och rätt utformat kan det utjämna flödet för 95 % av alla nederbördstillfällen och minska avrinningshastigheten av dagvatten för alla nederbördstillfällen. Det är dock viktigt att komma ihåg att så snart magasinsvolymen är uppfyllt kommer även gröna tak att brädda med samma intensitet som regnet faller med. Intensiva gröna tak är oftast mer estetiska landskapselement vars primäre syfte inte är dagvattenhantering. De planteras med längre växtarter, ibland även träd och är därför mer underhållsintensiva (kräver bl. a. bevattning, gödning, och klippning). På grund av den stora vikten är det oftast inte möjligt att täcka hela taket med dem. Men det djupa jordlagret kan ta upp stora mängder av vatten vilket innebär att dessa tak kan vara en särskild effektiv dagvattenhanteringsåtgärd ändå. Gröna taks förmåga att minska avrinningen För regntillfällen med en nederbördsvolym mindre än 5 mm beräknas gröna tak inte ge någon nämnvärd avrinning alls 5. Nederbörd av 5 mm regn i Sverige motsvarar ungefär ett regntillfälle med sex månaders återkomsttid och en varaktighet på 10 minuter. Extensiva gröna tak, som är vanligast i Sverige och belastar konstruktionen med mindre vikt, magasinerar i snitt hälften av den årliga avrinningen, medan intensiva gröna tak magasinerar i medel 75 % av årsavrinningen 4. Den volymen som magasineras kommer dock huvudsakligen från många små regntillfällen Gröna tak och brandskydd Enligt muntlig uppgift från Iterio har Fabeges projekterande brandkonsult ur brandskyddssynpunkt bestämt att grönt tak ej bör anläggas på den 84 m höga kontorsbyggnaden i områdets östra del. Enligt åtminstone ett av många företag 6 som anlägger gröna tak, så brandgodkännas dock gröna tak som taktäckning, eftersom vegetationsmattorna baseras på en obrännbar mineraljord med en mycket lag halt av organiskt material. 5 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, Vegtech (leverantör av gröna tak) Sid 13 (18)

14 Även om det drygt 950 m 2 stora taket inte förväntas ge ett särskilt stort bidrag till det totala dagvattenflödet, så föreslår vi att ett grönt tak ändå ska övervägas under den fortsatta projekteringen, med hänsyn till minskade driftkostnader och minskad heat-island effekt, samt för att möta Breeam Excellent standarden som området ska uppfylla. Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Gröna tak används i Sverige sedan 1980-talet och i Stockholmsområdet finns redan många gröna tak, bland annat i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Vi föreslår att alla områdets byggnader täcks med gröna tak i så stort utsträckning som möjligt. Regnvatten som faller på atriumtak som kommer att täcka byggnadens innergårdar kan ledas mot de gröna taken intill. Alla tak måste anslutas till dagvattenledning för att avbörda flöden som överstiger takens fördröjningskapacitet Skelettjord Allmänt om skelettjord Med begreppet skelettjord menas perkolationsmagasin för träd som byggs intill gator och andra hårdgjorda ytor för att infiltrera och rena dagvatten lokalt. Rening av dagvatten sker genom filtrering, sorption och kemisk bindning av föroreningar i marken. Näringsämnen som kväve, fosfor och kalium i dagvatten kommer träden till godo. Skelettjordmagasinen fungerar ungefär som en markbädd, med fördelningsledning, dränledning och en bräddanslutning till det konventionella dagvattennätet (Figur 4). Markbädden konstrueras av ett cm tjock lager av bergkross (makadam mm). Bergkrossen täcks sedan av växtjord som spolas ner i krossen. Denna procedur upprepas tills skelettet är mättat med växtjord. Därefter läggs ett luftigt bärlager (makadam mm) och på detta slutligen växtjorden som dagvattnet ska infiltrera i och där rötterna ska trivas. En geotextil kan användas under skelettet som materialskiljande lager samt om grundvattnet behöver skyddas. Även ovanför bärlagret bör geotextil användas för att undvika igensättning. Skelettjordmagasin har använts framgångsrikt i Hammarby Sjöstad och planeras användas i Norra Djurgårdsstaden. Anläggningens effektivitet har utvärderades i en utredning av Stockholm Vatten. Utredningen visade att den undersökta skelettjordsanläggningen är ett utmärkt sätt att ta hand om dagvatten från gatumark när kringliggande mark måste hårdgöras. Istället för att vattnet leddes bort togs det omhand lokalt och kom träden till godo. Enligt rapporten registrerades endast ett utflöde via dränledningen vid ett fåtal av regntillfällena. Det fanns också indikationer på att träden i skelettjordmagasinen trivdes bättre än andra träd i stadsmiljön. Gatuträden har oftast inte tillräckligt utrymme för att växa. Med inflödet av näringsämnen från dagvatten och syre i den porösa marken håller sig träden i skelettjordmagasinen gröna betydligt längre in på hösten jämfört med övriga gatuträd, något som kan ge en lyft till hur trevligt ett Sid 14 (18)

15 område upplevs. Figur 4. Profilskiss av en skelettjordsanläggning (källa: Alm ). Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Enligt illustrationerna i bilagan till planbeskrivningen kommer träd att planteras längs Pyramidvägen. I principskissen för avvattningsplanen (Bilaga 1) visas bland annat positioner där skelettjordsmagasin skulle kunna anläggas. Det pågår idag ett intensivt arbete för att se till att träd ska planteras i gatumiljön och alla dessa träd kommer med stor sannolikhet planteras i skelettjordsmagasin, även om markförhållanden är svåra pga. befintliga ledningar längs och under Pyramidvägen. För att säkerställa att inget vatten kommer att infiltreras, ska dock alla magasinen utföras täta och med dräneringsrör som ledar vattnet mot dagvattenledningar i stället för infiltration Dagvatten för gestaltning Ett av målen med Solna stads dagvattenstrategi är att dagvatten ska nyttjas som en resurs vid stadens utbyggnad. Under senare år har fokus mer och mer skiftat från att betrakta dagvatten som ett problem mot en syn på dagvatten som en värdefull resurs i urbana miljöer, inte minst internationellt. I flera städer, bland annat Malmö, Berlin och Rotterdam och Nijmegen i Nederländerna, finns stadsbyggnadsprojekt som lyfter fram dagvatten i urbana miljöer. Gestaltsningsåtgärdar brukar dock vara någorlunda känsligt för skräpighet och smuts under torra förhållanden, något som skulle kunna motverkas genom vattencirkulation med antingen magasinerad dagvatten eller även dricksvatten när det inte regnar. 7 Alm, Henrik, Skelettjord att hantera trafikdagvatten i stadsmiljö, 2005, Stockholm Vatten AB Sid 15 (18)

16 Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Vi ser goda möjligheter i området att leda dagvatten i estetiskt utformade öppna rännor som endast kommer att vara vattenförande när det regnar eller i samband med snösmältning. Bildexempel på hur rännorna skulle kunna se ut syns i Figur 5 och Figur 6. Lämpliga platser för sådana rännor är gångpassagerna mellan byggnaderna samt på torget i anslutning till Mall of Scandinavias entré (se bilaga 1). Eftersom stora delar av passagerna kommer att anläggas som trappor kan rännorna förses med kaskadfall för att hantera höjdskillnaderna. Figur 5. Öppen ränna för dagvattenföring samt kaskadränna för att hantera höjdskillnader på Dagvattentorget Benthemplein i Rotterdam; Nederländerna. Källa: Sid 16 (18)

17 Figur 6. Öppen, stensatt ränna med mycket flacka slänter för dagvattenavledning på en gågata i Nijmegen, Nederländerna. Källa: Regnträdgårdar Regnträdgårdar (Figur 7) är planterade infiltrationsytor som ligger lite lägra än den omliggande marken och tar hand om dagvatten från närliggande hårdgjorde ytor. Än så länge år de ovanliga i Sverige men deras användning för att öka dagvattnets uppehållstid och kvalitet blir allt vanligare i bland annat USA, där de kallas rain gardens. Regnträdgårdar byggs vanligtvis på ett mäktigt lager av väldränerat friktionsmaterial för att kunna magasinera och avleda stora nederbördsmängder. Regnträdgårdar är välfungerande och ofta estetiska åtgärder som både minskar dagvattenvolymen och ökar vattenkvaliteten. De kan hantera alla utom de största nederbördstillfällena och lämpar sig bäst för att behandla dagvatten från tak och små områden som uppfarter och parkeringar. I USA utformas de normalt för att kunna hantera 25 mm regn, utan utflöde till dagvattenledningar. Typiskt har de en storlek motsvarande 1/6 del av den hårdgjorda ytan, ett genomsnittligt djup på 15 cm och ska kunna infiltrera den fyllda volymen på 24 timmer. Regnträdgårdar har nyligen utvärderats i försök på Luleå Tekniska Universitet. Det finns därför ingen anledning för att inte använda dem också i Sverige. Figur 7. schematisk bild av en regngård i ett bostadsområde (källa Användning vid kv. Pyramiden 3-4 Vi ser en potential för anläggning av regnträdgårdar på torget i anslutning till entrén till köpcentrumet, i gångpassagerna och direkt intill korsningen mellan Pyramidvägen och Magasinsvägen (bilaga 1). Regnträdgårdar kan kombineras med öppna rännor för gestaltning och då fungera som in- och/eller utloppsdamm till dessa. Sid 17 (18)

18 Vid hänsyn till kvarterets särskilda förhållanden bör eventuella regnträdgårdar anläggas med tät botten för att förhindra infiltration. Dräneringen bör i stället ske till dagvattenledning eller öppna dagvattenrännor som leder till dagvattenledning. Då parkeringsanläggningen dessutom kommer att uppta nästan hela planområdet måste alla eventuelle regnträdgårdar vara särskild grunda för att rymmas ovanpå parkeringen. Regnträdgårdar med mindre an 15 cm substratdjup kan dock inte leverera ett tillräckligt bidrag till utjämningen och bör ej anläggas. Om tillräckligt utrymme finns mellan gångytor och garagets tak gick inte att bedöma från de erhållna underlagen Parkeringsanläggning under tak utan avvattning Stora parkeringsytor som de som ska anläggas i souterrängen till den nya bebyggelsen medför onödig belastning av närsalter, tungmetaller och organiska föroreningar på dagvattnet. Därför bör parkeringsanläggningen anläggas utan anslutning till dagvattenledning. Ytorna rengörs med sopmaskin. Anläggningen bör dessutom förses med oljeavskiljare för att ta hand om oljaspill vid olycksfall. Sid 18 (18)

Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna

Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Dagvattenutredning Solna Pyramiden 3-4 Arenastaden, Solna Iterio AB Rapport nr 2014-0721 Författare Dimitry van der Nat och Daniel Stråe, WRS Uppsala AB 2014-04-23 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg

Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Dagvattenutredning för Kvarteret Nätet 4 och 5 i Eskilstuna, underlag för detaljplan Fastighets AB L E Lundberg Rapport nr 2012-0526-A Maja Granath och Jonas Andersson WRS Uppsala AB 2012-12-10 Innehåll

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014

Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Dagvattenprogram för Uppsala kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 januari 2014 Förord Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla kommunens åtagande

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten UPPDRAG Sweco teknikutveckling UPPDRAGSNUMMER - UPPDRAGSLEDARE Thomas Larm UPPRÄTTAD AV Thomas Larm DATUM GRANSKAD AV Kristina Hedlund Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 104 06 72 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\06\1040672\5

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer