Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning"

Transkript

1 Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv

2 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun Kungälv Norconsult AB Box Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Åsa Malmäng Pohl Norconsult AB

3 3 (30) Innehåll 1 Orientering Befintliga förhållanden Befintlig vattenförsörjning Släckvattenförsörjning Befintlig spillvattenavledning Befintlig dagvattenhantering Konsekvenser av höga flöden Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Recipient Befintlig dagvattenavrinning Framtida förhållanden Föreslagen vattenförsörjning Släckvattenförsörjning Framtida spillvattenavledning Framtida dagvattenflöden Kapacitet för dagvattenavledning Erfoderlig fördröjningsvolym Framtida dagvattenhantering Genomsläppliga beläggningar Makadammagasin Dagvattenkassetter Torra översvämningsytor Rain Gardens Höjdsättning Förslag till utformning av dagvattenhantering Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1 Befintlig VA- försörjning Bilaga 2 Befintlig dagvattenhantering Bilaga 3 Förslagen VA- försörjning Bilaga 4 Föreslagen dagvattenhantering Bilaga 5 Avrinning och delsträckor till befintlig dagvattenledning Bilaga 6 Förslag till ytlig magasinering n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

4 4 (30) 1 Orientering På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult utarbetat föreliggande VAutredning för detaljplan avseende Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv. Det aktuella området är beläget i den centrala delen av Kungälv, se figur 1. Planområdet omfattar de två ovan namngivna fastigheterna, vilka omfattar tre byggnader. Figur 1. Markeringen visar lokalisering av utredningsområdet. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Planen ska möjliggöra byggnation av två huskroppar med gemensam loftgång för ca 10 mindre lägenheter. Den södra huskroppen planeras uppföras i två våningar samt loft, medan den andra huskroppen planeras uppföras i två våningar. Befintliga byggnader utgörs av ett tvåvåningshus med källare som vetter mot Ytterbyvägen, samt ett tvåvåningshus beläget i planområdets östra del som angränsar mot ett mindre torg. På innergården finns även en mindre byggnad som kommer att rivas före nybyggnationen samt ett förrådshus. Fastigheterna ägs av samma privata fastighetsägare. I dagsläget består de obebyggda områdena inom fastigheterna av asfalterade ytor, där bland annat uppställning av bilar sker. I den nya planen samlas parkeringsplatserna i områdets sydvästra del, totalt 17 stycken.

5 5 (30) 2 Befintliga förhållanden För att erhålla en detaljerad kännedom av områdets befintliga förhållanden har en översiktlig fältinventering av planområdet genomförts, I figur 3-5 redovisas befintliga förhållanden. Planområdet är ca m 2 stort och avgränsas i norr av Ytterbyvägen, i öster av ett mindre torg, i väst av en flerbostadsfastighet samt i söder av en fastighet med en större verksamhetslokal. Idag utgörs planområdet helt av hårdagjorda ytor runt de tre befintliga byggnaderna, vilka används för parkering. Den högst belägna marken ligger i den östra delen av planområdet med en nivå på +8,23 m. Hela ytan sluttar lätt i sydvästlig/sydlig riktning. Den lägsta nivån är +7,49 m och återfinns i planområdets sydvästra hörn. Längs områdets södra gräns finns en förhöjd kant, av kantsten eller betong, vilket begränsar avrinningen i denna riktning. Ett u- område för befintliga el-ledningar korsar den västra delen av Rhodin 2, se figur 2. Befintlig brandpost Gång U- område för el Öppning till gångstråk Figur 2. Karta över fastigheterna inom planområdet samt befintligt u- område. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

6 6 (30) Figur 2. Förhöjd kant med staket vilket styr och minskar risken för avrinning från planområdet mot grannfastigheten i söder. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Figur 3. Planområdet sett från det sydvästra hörnet. Till vänster visas den mindre byggnaden tillhörande Rhodin 2 och tillhöger öppningen för det gångstråk som passerar fastigheterna.

7 7 (30) Figur 4. Planområdet sett från det nordöstra hörnet av innergården. Figur 5. Marken lutar tydligt mot grannfastigheten väster om planområdet, från fastighetsgränsen n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

8 8 (30) 2.1 Befintlig vattenförsörjning Vattenförsörjning sker norrifrån och trycket styrs av nivån i en närbelägen högvattenreservoar. Enligt kommunen är den normala vattennivån i reservoaren ca +65 m. Beroende på den relativt korta ledningssträckan och stora ledningsdimensioner, antas förlusterna fram till planområdet vara små. Trycket i aktuella förbindelsepunkter bör därför uppgå till ca 55 mvp. Anslutande distributionsledning till planområdet utgörs av en PE- ledning (Ø 250 mm) som övergår till en korta sträcka PVC-ledning (Ø 225 mm) och sedan en segjärnsledning (Ø 200 mm) i Ytterbygatan. Från denna ledning finns två servispåstick till respektive fastighet, se bilaga Släckvattenförsörjning Ca 36 m från planområdets nordöstra hörn, finns den närmast belägna brandposten, se figur 2. Avståndet från den sydvästra delen av planområdet till denna brandpost är ca 90 m. Gången mellan de två befintliga byggnaderna, se figur 2, möjliggör för räddningstjänsten att komma åt brandposten från innergården utan att leda vattnet runt byggnaderna. 2.2 Befintlig spillvattenavledning Spillvattenavledning från de befintliga fastigheterna inom planområdet sker mot norr till en ledning i Ytterbyvägen. Spillvattnet leds från planområdet söderut till en pumpstation för att sedan pumpas vidare till Gryaabs avloppsreningsanläggning (Ryaverket) på Hisingen i Göteborg. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Från Rhodin 2, ansluter servicen till en BTG- ledning (Ø 225 mm) i Ytterbyvägen. Servisen från fastighet Rhodin 3 ansluter till/utgörs av en PVC-ledning (Ø 110 mm) som övergår till PVC (Ø 160 mm) och PVC (Ø 200mm) för att slutligen ansluta till samma BTG (Ø 225 mm) i Ytterbyvägen, se bilaga Befintlig dagvattenhantering Planområdet sluttar lätt i sydvästlig/ sydlig riktning vilket medför att en stor del av dagvattnet rinner mot områdets sydvästra hörn. Lokala mindre förhöjningar samt kanten längs områdets södra gräns förhindrar delvis avrinning mot grann-

9 9 (30) fastigheten i söder. På området finns ett antal dagvattenbrunnar, se bilaga 2, vilka avvattnar fastigheternas asfaltsytor. Takavvattningen från samtliga byggnader kunde vid inventeringstillfället konstateras ske via stuprör utan utkastare, se figur 5. Dessa är sannolikt anslutna till det allmänna dagvattenledningsnätet. Längs planområdets norra sida finns en dagvattenledning, (PVC, Ø 200 mm) med avledning västerut mot Komarksbäcken. Längs Ytterbyvägen övergår ledningen till en BTG- ledning, först med dimension Ø 225 mm och sedan Ø 300 mm. Inga kritiska lågpunkter observerades inom planområdet. Om dagvattenbrunnarnas rensgaller sätter igen kan dock avrinning ske mot grannfastigheter Konsekvenser av höga flöden Vid extrema regntillfällen finns risk för att avledning av dagvatten sker ytledes mot, främst, fastigheten söder om Rohdin 2 och 3, men även till fastigheten väster om Rohdin 2. Söderut är lutningen relativit kraftig inom grannfastigheten, och vattnet kan rinna längs det asfaltsbelagda gångstråket till grannbyggnadens sydvästra hörn där en lokal lågpunkt (utrustad med rännstensbrunn) finns. Grannfastigheten i söder har rännstensbrunnar placerade strategiskt för att ta hand om avrinningen mot byggnaden, se figur 6-8. Då ledningarna går fulla eller då gallrerna satt igen kommer ansamling av vatten att ske i lågpunkten vid grannbyggnadens sydvästra hörn, figur 8. Eventuell vidare ytlig avledning härifrån sker mot Gamla Gärdesgatan, se figur 9. Bygganden på grannfasigheten har källare men inga dörrar, trappor eller fönster via vilka dagvatten bedöms kunna ta sig in igenom. Detta så länge inte något högre vattenstånd genereras, vilket inte är troligt pga topografin. Det kan inte bedömmas huruvida en eventuell större ansamling av vatten i lågpunkten i figur 8 kan ge upphov till skador på närbelägen byggnad. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

10 10 (30) Figur 6. Rännstensbrunn vid den södra grannfastighetens nordvästra del n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Figur 7. Rännstensbrunn placerad vid trappa intill gångstråk

11 11 (30) Figur 8. Lokal lågpunkt försedd med rännstensbrunn (se pil) vid grannfastighetens sydvästra hörn Figur 9. Eventuell vidare avledning från gångstråket sker mot Gamla Gärdesgatan n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

12 12 (30) Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Enligt utförd geoteknisk utredning (Norconsult, Markteknisk undersökningsrapport, 2013) består jordenlagerföljden vid planområdet av ett måttligt lager fyllnadsmassor, ca 0,5 m, vilket vilar på ett lager lera. Den översta delen av lera utgörs av en sandig/siltig torrskorpa. Enligt tidigare geotekniska undersökningar i samma kvarter (Norconsult, 1986), har lerlagrets mäktighet uppmäts variera mellan ca 12 och 23 m. I lerlagrets övre del är det troligt att det finns skikt av sand eller skalrester då detta har upptäcks i andra delar av kvarteret Rhodin. Grundvattennivån ligger på ca 2 m djup under markytan, dvs i ungefär i nivå med källarvåningen i byggnaden som vetter mot Ytterbyvägen. I tabell 1 visas en sammanfattning över vilka jordarter med respektive mäktighet som uppmäts i det aktuella planområdet (Norconsult, 2014). Tabell 1. Jordlager vid planområdet med motsvarande mäktighet. Jordart Mäktighet [m] Asfalt 0,0-0,3 FYLLNING/Sandig GRUS med sten 0,25-0,27 Mullhaltig sandig TORRSKORPELERA 0,2-0,4 Siltig/Gyttjig siltig TORRSKORPELERA 0,3-0,5 Något siltig LERA/LERA Ca n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

13 13 (30) Recipient Recipienten för dagvattnet från planområdet är Komarksbäcken, belägen ca 300 m väster om området. Komarksbäcken mynnar i Nordre älv och ingår således i Nordreälvs avrinningsområde. Statusbedömning för Nordre älv enligt VISS redovisas i tabell 2 (VISS, 2012). Tabell 2. Statusbedömning enligt VISS för dagvattenrecipienten Nordre älv. Recipient Nordre älv Befintlig statusbedömning Ekologisk - God Kemisk - God (exkl. Hg) (Hg kemisk beteckning för kvicksilver) Riskbedömning år 2015 Ekologisk Ingen risk Kemisk Ingen risk (exkl. Hg) Riskbedömning år 2021 Ekologisk Ingen risk Kemisk - Risk För Komarksbäcken saknas miljökvalitetsnormer, men åtgärder för att minska tillrinningen av föroreningar i dagvattnet bör vidtas. Tillrinningsområdet till Komarksbäcken utgörs till största del av hårdgjorda ytor, industrimark samt naturoch produktionsmark. Bäcken har haft återkommande problem med höga flöden, vilket beror på den stora andelen hårdgjorda ytor och övrig tät mark med lerhaltig grund samt hällmark (Länsstyrelsen, Västra Götaland). 2.4 Befintlig dagvattenavrinning Avrinning från planområdet sker i nordlig riktning och dagvattnet leds sedan västerut till Komarksbäcken. Den befintliga dagvattenavrinningen för planområdet har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P104. Den dimensionerande regnvaraktigheten för avrinningen har ansatts till 10 min, vilket bedöms motsvara koncentrationstiden för området. För regn med varaktigheten 10 min och återkomsttider om 2 år, 10 år samt 100 år har intensiteten för respektive regn beräknats uppgå till ca 134, 228 och 489 l/s, ha. Vid flödesberäkningen har avrinningskoefficienter bestämts för olika ytor enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dessa redovisas nedan: Tak 0,9 Asfalt 0,8 n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

14 14 (30) Det befintliga dimensionerande dagvattenflödet från planområdet har beräknats uppgå till omkring 36 l/s för ett 10- årsregn samt 76 l/s för ett 100- årsregn. I tabell 3 visas de beräknade ytorna med respektive flöden samt det resulterande dagvattenflödet. Tabell 3. Beräknade ytor och ofördröjda flöden för det befintliga planområdet. Total yta, m 2 Reducerad yta, m 2 Flöde, l/s (2-årsregn) Flöde, l/s (10-årsregn) Flöde, l/s (100-årsregn) Tak Asfalt Summa n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

15 15 (30) 3 Framtida förhållanden Planen innebär att den mindre byggnaden på fastigheten Rhodin 2 rivs, samt att två nya huskroppar med gemensam loftgång byggs på innergården, se figur 10. Det gällande förslaget visar en lägenhetslösning med 10 smålägenheter, samt en samlad parkering i planområdets västra del. Den nya bebyggelsen innebär en förtätning, vilket kommer minska mängden asfalterad yta och öka andelen takyta. Eventuellt kommer en mindre grönyta anläggas på innergården, se figur 10. Figur 10. Förslag till nybyggnation på planområdet. 3.1 Föreslagen vattenförsörjning Den nya byggnaden kan anslutas till båda eller en av de befintliga servisledningarna i planområdets norra del, vilka är anslutna till huvudvattenledningen längs med Ytterbygatan. Idag är servisen som försörjer Rhodin 3 högst belastad, ca 80 % av den totala vattenförsörjningen till båda fastigheterna sker via denna. Därför är det fördelaktigt om den nya byggnaden kan anslutas till servisen för Rhodin 2, se bilaga 3. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

16 16 (30) Planområdets tre byggnader inrymmer sammanlagt 19 hyresenheter, varav 12 utgörs av verksamhetslokaler. I och med den nya bebyggelsen kommer ytterligare 10 lägenheter tillkomma. Det har uppskattats att den totala vattenförbrukningen inom planområdet kommer motsvara ca 87 anslutna personer efter exploateringen. Detta innebär att den dimensionerande vattenförbrukningen (exklusive allmänförbrukning) kommer att uppgå till ca 3 l/s, enligt VAV P83, figur Detta kan jämföras mot befintlig dimensionerande vattenförbrukning som uppskattats till ca 2,3 l/s. Den ökade dimensionerande vattenförbrukningen bedöms dock inte innebära att servisdimensionerna för fastigheterna behöver dimensioneras upp. En högvattenreservoar ligger relativt nära planområdet och då endast små tryckförluster bedöms uppstå vid distributionen till planområdet, har det i samråd med kommunen bedömts att det inte bör uppkomma problem angående tryck- eller volymkapacitet i och med den nya bebyggelsen Släckvattenförsörjning Det finns två alternativ till släckvattenförsörjning för fastigheterna inom planområdet. Då det handlar om flerfamiljshus med serviceanläggningar lägre än fyra våningar, kan tankbil utnyttjas som ett alternativt system. Släckvattenförsörjning kan även ordnas från brandpost, varvid avståndet till uppställningsplats för brandbil inte bör överstiga 75 m. Det bedöms rimligt att ordna släckvattenförsörjning direkt från befintlig brandpost strax utanför områdets nordöstra hörn, utan att avstånden blir för långa, se bilaga Framtida spillvattenavledning n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Det föreslås att spillvattenavledning från den nya byggnaden sker till den befintliga spillvattenledningen i Ytterbyvägen. Enligt kommunen är kapaciteten i det avledande spillvattensystemet god. Det tillkommande flödet från planområdet bedöms därmed inte utgöra något problem.

17 17 (30) Med avseende på marklutningen i området föreslås att den nya byggnaden ansluts till den befintliga servisen för fastigheten Rhodin 2, se bilaga 3. Eventuellt kan fastighetens befintliga servisledningar användas. Dimension och lutning på servisledningen är okänd men vid ett antagande om att servisen dimensionerats enligt normerna (Ø 110 mm och minst 10 lutning) bedöms denna ha kapacitet att avleda det dimensionerande flödet för båda fastigheterna, 3 l/s. 3.3 Framtida dagvattenflöden På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom utredningsområdet beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 för regn med 10 års återkomsttid. Den dimensionerande regnvaraktigheten bedöms vara 10 min för den planerade exploateringen. Beräkningar har även utförts för ett 100-årsregn för att kunna bedöma behov av ytlig magasinering inom fastigheten. Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 274 l/s, ha för ett 10-årsregn och 587 l/s, ha för ett 100-årsregn. Vid flödesberäkningarna har avrinningskoefficienter antagits enligt beräkningen av befintliga flöden, se avsnitt 2.4. Det totala framtida ofördröjda dagvattenflödet från utredningsområdet efter exploatering har beräknats uppgå till ca 43 l/s vid ett 10-årsregn och 91 l/s vid ett 100-årsregn, se tabell 4. Vid beräkning har det inte tagits hänsyn till eventuell grönyta inom planområdet. Tabell 4. Beräknade framtida ytor och ofördröjda flöden för det planerade planområdet. Total yta, m 2 Reducerad yta, m 2 Flöde, l/s (10- årsregn) Flöde, l/s (100- årsregn) Tak Asfalt Summa Eftersom byggnationen på planområdet inte innebär någon stor förändring av mängden hårdgjord yta, kommer dagvattenflödet från planområdet inte öka nämnvärt på kort sikt. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

18 18 (30) Kapacitet för dagvattenavledning För att kontrollera kapaciteten på det befintliga allmänna dagvattenledningsnätet har översiktliga beräkningar utförts. Den aktuella dagvattenledningen som planområdet är anslutet till, och till vilken det även i framtiden föreslås avledning, har delats upp i delssträckor, beroende på ledningsdimension, se bilaga 5. Standardvärdena 0,2 och 1 har använts för skrovligheten för ledningar i PVC respektive betong. Medellutningen på varje delsträcka har beräknats med hjälp av marknivåer tagna från grundkartan. Kapaciteten har bedömts för det fall då ledningen precis går full, se tabell 5. Tabell 5. Kapacitet på den befintliga dagvattenledningen för respektive delsträcka. Delsträcka Ledning Lutning [ ] 1 PVC, Ø110 mm 2 PVC, Ø200 mm 3 BTG, Ø225 mm 4 BTG, Ø300 mm 5 BTG, Ø300 mm Innerdiameter [mm] Flödekapacitet, [l/s] 22, , , n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Den befintliga och framtida dagvattenavrinningen till den aktuella ledningssträckan vid ett 10-årsregn har beräknats översiktligt för anslutna fastigheter, se bilaga 5 med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P104. Även vägytor med avrinning mot nämnd ledning har inkluderas i beräkningarna. Vid flödesberäkningen har en avrinningskoefficient bestämts för de olika fastigheterna enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dessa redovisas nedan: Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus): 0,4-0,6 (beroende på andel grönyta) Asfalt: 0,8 En jämförelse mellan dagvattenledningens kapacitet, det befintliga flödet samt framtida flöde för ett 10-årsregn har utförts för respektive delsträcka, se tabell 6.

19 19 (30) Tabell 6. Flöde kapacitet, befintligt dimensionerande flöde samt framtida dimensionerande flöde vid ett 10-årsregn (inklusive flöde från vägytor). Delsträcka Kapacitet, l/s Befintligt dim. flöde (10- årsregn) Framtida dim flöde (10- årsregn) [l/s] [l/s] ,4 16, ,4 16, ,3 96, ,1 149, ,3 156,3 Enligt tidigare resonemang, kommer det framtida flödet från planområdet inte att öka i och med exploateringen. Däremot kan förväntade klimateffekter innebära ett ökat flöde i framtiden. Det kan dock konstateras att den aktuella ledningssträckan redan i dagsläget är högt belastad och att fördröjning av dagvattenflödena till denna bör ske i största möjliga utsträckning. Redovisad bedömning av flödeskapacitet är baserad på grovt antagna lutningar. En inmätning av ledningssträckan bör utföras för att en noggrannare beräkning av kapaciteterna skall vara möjlig och för att ett bättre beslutsunderlag för eventuella åtgärder skall kunna tas fram. Även flödes- och nivåmätning bör utföras för att verifiera befintlig belastning. Om flaskhalsar kan konstateras kan åtgärder i form av ledningsomläggning eller allmän flödesutjämning vara aktuellt Erfoderlig fördröjningsvolym För att minska belastningen på dagvattenledningsnätet och reducera risken för översvämning mot grannfastigheterna rekommenderas en lokal fördröjning av dagvattenavrinnigen från planområdet. Fördröjningen föreslås ske till motsvarande nivå som dagvattenledningsnätet i Ytterbyvägen troligtvis är dimensionerat för. Enligt tidigare riktlinjer från branchorganisationen (Svenskt Vatten P90) skulle ledningar i citybebyggelse i ett öppet område dimensioneras för två års återkomsttid. I dagsläget är normen att dimensionering sker för 10-årsregn. Tvårsflödet uppgår till 21 l/s (se tabell 3). Dimensionering av fördröjningsmagasin och utlopp från detta utförs för regn med 10-års återkomsttid. Den effektiva magasinsvolymen behöver uppgå till 13 m 3 då magasinet dimensioneras för framtida regn med 10-års återkomsttid och för ett utflöde om max 21 l/s. Utfört som ett kassettmagasin med 0,5 m djup, krävs det då en yta om ca 26 m 2, se detta exemplifierat i bilaga 4. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

20 20 (30) Ett 10-minuters regn med 100 års återkomsttid kommer att ge en regnvolym om ca 55 m 3 inom hela planområdet, varav avrinningen till innergården beräknas uppgå till ca 45 m 3. För att omhänderta detta flöde bör en ytlig magasineringsvolym om ca 20 till 45 m 3 finnas, beroende på vilket flöde som kan erhållas från planområdet mot Ytterbyvägen. Den mindre volymen (20 m 3 ) kräver ett utflöde motsvarande flödet vid ett 10-årsregn enligt tabell Framtida dagvattenhantering De huvudsakliga föroreningskällorna inom planområdet bedöms utgöras av uppställning av motorfordon samt erosion av byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial med skadlig miljöpåverkan bör undvikas, varvid dagvattnet från byggnaderna kan anses vara rent. Det är fördelaktigt om dagvattnet kan fördröjas inom planområdet i den mån det är möjligt och därmed minska direkta avrinningen till ledningsnätet och Komarksbäcken. Nedan ges exempel på för planområdet lämplig dagvattenhantering Genomsläppliga beläggningar För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, permeabel asfalt, stenplattor och grus/makadam eller en kombination av dessa, se figur 11. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx Figur 11. Yta med hålsten av betong, gångstig med stenplattor samt makadambelagd gång

21 21 (30) Även där det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material, vilket bedöms vara fallet för Rhodin 2 och 3, då marken utgörs av lera, kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden jämfört med asfalterade ytor eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar Makadammagasin Dagvatten kan t.ex. omhändertas i eller avledas via sk. stenkista (makadammagasin) enligt figur 12. Utformningen av makadammagasin kan varieras, men en fördel med dessa är att de kan anläggas under t.ex. gräs- eller asfaltsytor. Fördröjningsmagasin anläggs generellt så ytligt som möjligt och ovan högsta grundvattenyta. Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i magasinet utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 % för makadam. Vid användning av sk. dagvattenkasetter erhålls en betydligt större porvolym, ca 96 % och därmed ett kompaktare magasin. Makadammagasin har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande effekt. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten kan avta. Av figur 8 nedan framgår att dräneringen från fastigheten ansluts direkt till dagvattenledningen i intilliggande gata medan stuprören ansluts till stenkistan. Genom detta tillvägagångssätt säkerställs avledningen av dräneringsvatten samtidigt som takvattnet fördröjs. Avtappningen från stenkistan sker via en anslutning till utgående dräneringsledning från fastigheten. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

22 22 (30) Figur 12. Föreslagen princip för utformning med stenkista Dagvattenkassetter Fördröjningsmagasin kan även bestå av s.k. dagvattenkassetter, se figur 13. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

23 23 (30) Figur 13. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter (Uponor) Torra översvämningsytor Ytor som till vardags används som t.ex. parkering, gångstråk, plantering eller lekplats kan vid extrema regntillfällen, rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara belägna på platser där översvämning förväntas ske, samt vara försedda med kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Översvämningsytans storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd. Ett exempel på översvämningsyta visas i figur 14. Figur 14. Torr översvämningsyta, exempel från Augustenborg, Malmö n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

24 24 (30) Rain Gardens Så kallade Rain Gardens, se figur 15-16, utgörs av växtbäddar med underliggande infiltrationsmaterial som lokalt tar hand om dagvatten. Rain Gardens anläggs normalt så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras och infiltreras effektivt inom ca ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta perioder i samband med kraftiga regn kommer en Rain Garden att ha någon synlig vattenyta. Överskottsvatten dräneras bort genom ledningar i ett underliggande dräneringsskikt. Rain Gardens byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av både torka och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den anläggs. Figur 15. Schematisk skiss av en regnträdgård i sektion n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

25 25 (30) Figur 16. Exempel på stuprör med utlopp i en Rain Garden Höjdsättning Höjdsättningen av området är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg, speciellt då marken i aktuellt område sluttar mot grannfastigheter och har en instängd karaktär i övrigt. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten samt spillvatten skall kunna erhållas. Lägsta golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105 inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Det föreslås även att marken ges ordentlig lutning ut från den nya byggnaden och mot Ytterbyvägen i den mån det är möjligt. Instängda områden skall undvikas. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

26 26 (30) 3.5 Förslag till utformning av dagvattenhantering Kungälvs kommun har inget uttalat krav på fördröjningsvolymer för dagvatten. Eftersom dagvattenledningen i Ytterbyvägen är högt belastad föreslås dock att dagvattnet skall fördröjas. Fördröjning föreslås ske till ett utflöde motsvarande ett regn med två års återkomsttid (ca 21 l/s). Med en klimatfaktor om 1,2 innebär det att den erforderliga effektiva fördröjningsvolymen för regn med 10 års återkomsttid behöver uppgå till 13 m 3. Vid extrema regntillfällen kommer dagvattenledningsnätet att gå fullt. För att förhindra skador på grannfastigheter samt på byggnaderna inom planområdet föreslås att ytlig magasinering möjliggörs. Detta kan förslagsvis ske i området där p-platser planeras, som då utformas som en torr översvämningsyta, se bilaga 4. För att minska risken för översvämning till grannfastigheter från översvämningsytan, föreslås att minst två rännstensbrunnar anläggs i lågpunkten. Både det markförlagda och ytliga magasinet bör om möjligt även anläggas med möjlighet till kontrollerade ytliga vidare avledning, genom en noga vald höjdsättning. I bilaga 6 redovisas befintliga markprofiler för området där p-ytorna planeras tillsammans med förslag till ny höjdsättning så att en torr översvämningsyta kan erhållas. Inritade släntlutningar uppgår till ca 3-4 % (olika höjd och längdskala). Ett ytligt magasin utformat enligt detta förslag skulle inrymma ca 40 m 3 dagvatten med ett maximalt vattendjup om ca 20 cm, vilket normala personbilar bedöms klara utan några större skador. Det bör kontrolleras att detta är förenligt med det u-område som sammanfaller med den föreslagna ytan. På innergården finns det möjlighet att uppföra en mindre grönyta, vilken förslagsvis utformas som en Rain garden. Det bör tillses att erfoderligt utrymme finns för ytlig avledning på både den norra och södra sidan om den planerade nybyggnationen. Den erfoderliga ytan för avledningen är beroende av marklutningen och vilket vattendjup som kan tillåtas. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

27 27 (30) 4 Slutsats Från planområdet sker avrinningen av dagvatten via takytor samt hårdgjorda ytor, vilket inte kommer ändras nämnvärt efter exploatering. Under förutsättning att inga miljöfarliga takmaterial används som takbeklädnad, antas dagvatten från taken vara rent. Takvattnet föreslås i största möjliga utsträckning fördröjas inom fastigheten. Omhändertagande av övrigt dagvatten, som kan förorenas av fordonsuppställningen, föreslås fördröjas i makadammagasin varvid en viss reningseffekt även erhålls. Fördröjningen motiveras främst av den höga befintliga belastningen på dagvattenledningsnätet i Ytterbyvägen. Höjdsättningen av området måste ägnas stor omsorg då den naturliga marklutningen delvis är mot grannfastigheterna i söder och väster. För att begränsa risken för avrinning mot fastighetsinterna och angränsande byggnader föreslås att ytliga tillfälliga magasineringsytor anläggs. Befintliga förbindelsepunkter för vatten, avlopp och dagvatten föreslås användas även fortsättningsvis. Sammantaget innebär nyexploateringen ingen stor skillnad med avseende på dagvattenavrinningen för omgivande bebyggelse, då andelen hårdgkord yta inte förändras nämnvärt. Utförs föreslagna fördröjningsåtgärder och höjdsättning kommer detta innebära en markant förbättring, främst för fastigheten söder om Rhodin 2 och 3. n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

28 28 (30) 5 Referenser Länsstyrelsen Västra Götalands Län, den 28 juli 2014 Kungälvs kommun, Detaljplan för Rhodin 2 och 3. Samrådshandling, 2013 Norconsult (f.d. GF-konsult), Kv Rhodin, Claes Brun, Borgmästarängen och landsfiskalen, kvartersutredning Norconsult AB, PM beträffande geotekniska förhållanden. Geoteknisk utredning, Kungälvs kommun, grundkarta över planområdet Kungälvs kommun, Ledningskartor i CAD format VISS (Vatteninformationssystem Sverige), Nodre älv, Norconsult AB Mark och Vatten Jaan Kiviloog Åsa Malmäng Pohl n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

29 29 (30) n:\103\25\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm detaljplan rhodin 2 och 3 i centrala kungälv.docx

30 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

31 Beteckningar Bilaga 1 Detaljplaneområde Befintlig spillvattenledning Befintlig vattenledning Befintlig VA-försörjning Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:500 (A3) Tfn

32 Beteckningar Bilaga 2 Detaljplaneområde Befintlig dagvattenledning Flödesriktning ytlig avrinning Dagvattenbrunn på grannfastighet Befintlig dagvattenhantering Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:500 (A3) Tfn

33 Beteckningar Bilaga 3 Detaljplaneområde Befintlig spillvattenledning Befintlig vattenledning ca 65 m Förslagen VA- försörjning Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:500 (A3) Tfn

34 Beteckningar Bilaga 4 Detaljplaneområde Befintlig/föreslagen dagvattenledning Föreslagen placering av fördröjningsmagasin Föreslagen torr översvämningsyta/rain garden Avrinningsriktning Föreslagen dagvattenbrunn Dagvattenbrunn på grannfastighet Föreslagen dagvattenhantering Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:500 (A3) Tfn

35 Beteckningar Bilaga 5 Detaljplaneområde Befintlig dagvattenledning Vattendrag/ recipient för dagvatten Delsträcka av dagvattenledning Fastighet med avrinning till aktuell dagvattenledning Avrinningsriktning Avrinning och delsträckor till befintlig dagvattenledning Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Skala 1:500 (A3) Tfn

36 Bilaga 6 Beteckningar Detaljplaneområde Föreslagen torr översvämnings- yta Möjlig dämning Föreslagen dagvattenhantering Detaljplan för Rhodin 2 och 3 i centrala Kungälv Kungälvs kommun Uppdragsnummer: Norconsult AB Box 8774, Göteborg Längdskala 1:500 (A3) Tfn

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning

Detaljplan för del av Klocktornet 35 VA- och dagvattenutredning Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 104 06 72 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\06\1040672\5

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

Toftenäs 1:67 "Kollung" VA- och dagvattenutredning

Toftenäs 1:67 Kollung VA- och dagvattenutredning Beställare: Tjörns kommun 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Hulthén Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan

Norra Ryd, Skövde Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Skövde Kommun Box 294 541 26 Skövde Beställarens representant: Gunnar Hägg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Katrine Hermansson Uppdragsnr:

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare

Så tar du hand om ditt dagvatten. råd till småhusägare Så tar du hand om ditt dagvatten råd till småhusägare Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som tak och vägar eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer