Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie"

Transkript

1 Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi en marknadsstudie

2 Uppdragsbeskrivning Uppdraget består i att arbeta fram ett förslag på kombi transporter för regionens aktörer inom Skåne och Blekinge att samverka kring. Detta ska göras utifrån en analys av den egna branscherfarenheten inom transport- och logistik i regionen i kombination med befintlig statistik för godsflöden i, från och till samt genom Skåne/Blekinge. Detta kompletteras med förankring utifrån hinder och lösningar, hos för uppdragsgivarna kända speditörer och näringsidkare. Eventuellt kan vissa tillkommande insatser bli aktuella i uppdraget. Godstransportrådet Skåne & Blekinge Bengt Nordström från Trafikverket Region Syd har varit projektledare och rapporten har författats av Reinhart Teltscher och Lars Börjesson.

3 Förslag på Kombitransporter Under hösten 2011 upphandlade KombiSydprojektet via Trafikverket, Region Syd, en enklare marknadsstudie över hur kombitransporter skulle kunna organiseras utifrån kända möjligheter och hinder. Uppdraget bestod i att arbeta fram ett förslag på kombitransporter för regionens aktörer inom Skåne och Blekinge att samverka kring. Detta skulle göras utifrån en analys av de upphandlade konsulternas egna branscherfarenheter inom transport och logistik i regionen i kombination med befintlig statistik för godsflöden i, från och till samt genom Skåne/Blekinge. Rapporten är nu färdigställd och presenterad med förslag på möjliga lösningar för en attraktiv kombitrafik. Författarnas oberoende slutsatser Den information och de förslag som presenteras i rapporten Förslag på Kombitransporter skall betraktas som ett inlägg i debatten om kombitransporternas möjligheter och hinder. Medverkande parter i projektet KombiSyd respektive Godstransportrådet i Skåne/Blekinge behöver inte nödvändigtvis stå bakom innehållet eller på något annat sätt vara förbundna till innehållet i rapporten. Medverkande parter kan heller inte knytas till innehållet vare sig helt eller till valda delar. Rapporten ingår endast som ett arbetsdokument i projektet KombiSyd II. Användartillstånd Såvida inte annat anges är det tillåtet att kopiera och sprida detta dokument/verk med oförändrat innehåll och kontext förutsatt att man inkluderar korrekt attribution och copyrightmeddelande. Exempel: Copyright 2011 Godstransportrådet i Skåne/Blekinge Med ensamrätt. Används med tillstånd. Det är uttryckligen förbjudet för ett kommersiellt företag att i vinstsyfte förändra, kopiera eller distribuera hela eller delar av det licensierade arbetet i återförsäljningssyfte, byteshandelssyfte eller handelssyfte, såvida inte Godstransportrådet i Skåne/Blekinge har lämnat skriftligt tillstånd till detta.

4 sid 4-5 Inledning Skånes/Blekinges landsvägsnät har utöver omfattande lokal trafik på lastbilssidan även en internationell trafik i transit genom Skåne till och från kontinenten. Godsjärnvägstrafiken (inkl. kombi) är i huvudsak kopplad till trafik med kontinenten. Lastbilstrafiken söker sig i stora flöden huvudsakligen längs E4, E6, E65 och E22. Järnvägsnätet är hårt belastat då person- och godstrafik skall samsas om samma infrastruktur. Godstrafiken med långsammare hastighet hindrar persontrafikens framkomlighet och utveckling på vissa sträckor. Omvänt är persontrafiken ett problem, då man önskar förändra turtätheten och/eller anpassa tidtabellerna till anslutande tåg på godssidan. Mål- resp. startpunkter för godsjärnvägstrafiken är Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. Malmö är en dominerande hub för sammanställning av riktade heltåg såväl norrut som mot kontinenten. Kombitrafiken berör idag huvudsakligen terminaler i Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Resultatet av attitydundersökningar genomförda inom ramen för Godstransportrådets projekt KombiSyd visar att: ~ ~ Företagens kunskapsnivå om kombitrafiken de senaste åren höjts detta gäller såväl varuägare som åkare och transportförmedlare ~ ~ Företagen efterlyser alternativa transportlösningar allt oftare i stället för transport på väg ~ ~ Antalet goda exempel ökar där kombilösningar uppfyller ställda krav Definitioner/ avgränsningar Med Kombi avses i denna rapport endast kombinationen bil järnväg bil, där lastbäraren är semitrailer, växelflak eller container som genom lyft växlar transportmedel. Geografisk avgränsning är trafik till, från och genom Skåne/Blekinge. Den lokala lastbilstrafiken finns av naturliga skäl (godsslag, avstånd och infrastruktur) inte med i bedömningarna. Kustsjöfart ingår inte i uppdraget, men föreslås bli föremål för vidare utredning. Aktörer i en utbyggd kombitrafik är/kan vara: ~ ~ Varuägare ~ ~ Trafikverket ~ ~ Jernhusen ~ ~ Terminaloperatörer ~ ~ Speditions- Logistikföretag ~ ~ Trafikoperatörer järnväg ~ ~ Åkerier ~ ~ Hamnar ~ ~ Stuveribolag ~ ~ Rederier ~ ~ Privatvagnsbolag Nuläge Generellt kan konstateras att andelen godstransporter på väg ökar starkt, medan andelarna för de konventionella järnvägstransporterna inte har samma branta utveckling. Detta gäller såväl nationellt som internationellt. Från politiskt håll sänds kontinuerligt mer eller mindre preciserade idéer om tänkbara åtgärder som skulle kunna medverka till att föra över stora andelar av godstransporterna från väg till järnväg. En av möjligheterna att nå uppsatta miljömål skulle kunna vara en påtaglig utveckling av kombitrafiken. Inhämtning och distribution av enhetslaster till/från kombiterminaler sker på väg och transporten mellan kombiterminalerna sker på järnväg. Enhetslasterna utgörs i nämnd ordning av gods i trailer, växelflak och container. Denna ständigt pågående diskussion om att åstadkomma en omställning till miljömässigt hållbara godstransporter är självfallet ingen nackdel för alternativet kombitrafik. Detta påverkar dock inte nämnvärt företagens beslut att ställa om sin trafik. Fortfarande gäller att fungerande befintliga transportsystem med lastbil enbart ställs om under förutsättning att kombialternativet: ~ ~ Är kostnadseffektivt och medför kostnadssänkningar ~ ~ Är tillförlitligt både på kort och lång sikt ~ ~ Inte medför nackdelar avseende transporttider och säkerhet ~ ~ Är tillfredsställande frekvent i avgångarna ~ ~ Inte medför suboptimering Att dessutom kunna hänvisa till positiva miljöeffekter får anses utgöra bonus som kan användas i företagens marknadsföring.

5 Foto: Peter Lydén

6 sid 6-7 På senare tid har det presenterats olika typer av järnvägsvagnar i avsikt att skapa ett mindre beroende av terminaler genom att vagnarna, på strömfria spår, med el-anslutning kan lasta/lossa semitrailer via t.ex. medföljande ramp. Vid ett seminarium med bl.a. deltagare från Transportindustrin ställde deltagarna sig tveksamma till dessa alternativ med hänvisning till investeringsnivån och den tid det skulle ta att få tillräckligt antal vagnar i trafik för att få full flexibilitet. Däremot såg man en möjlighet att öka antalet lyftbara semitrailers genom en enkel och i kostnadshänseende begränsad påbyggnad på befintliga enheter (kr : :- / semitrailer nämndes) och vid nyproduktion standardisera tekniken. Detta skulle innebära en successiv omställning, så att samtliga semitrailers skulle kunna vara lyftbara inom en 3-5 års period. Även i den internationella trafiken är dock andelen inte utrustade trailers stor (framförallt i Östeuropa), vilket i kombination med låga dragningskostnader för trailertrafiken innebär betydligt längre omställningstider. Dagens kombitrafik Befintliga kombiupplägg uppfyller i många relationer delvis ovan nämnda förutsättningar. Ett etablerat system av kombiterminaler och linjetrafik mellan dessa har varit basen för dagens lyckade kombilösningar som omfattar: ~ ~ slutna system för enskilda företag (ex Posten, Coop) ~ ~ kombilinjer förbehållna enskilda större transportföretag med tillgång till stora volymer ~ ~ av hamnar och rederier organiserade vidaretransporter av lösa lastbärare till inrikes kombiterminaler, s k torrhamnar ~ ~ för alla intressenter tillgängliga kombitrafiknät med CargoNet (1)som ansvarig linjeoperatör (1) CargoNet har beslutat att i början av december 2011 ställa in all inrikestrafik i Sverige. Anledningen anges vara brist på infrastruktur, tillförlitlighet, höjda infrastrukturkostnader och därmed bristande lönsamhet. Det är onekligen ett stort bakslag för kombitrafiken i Sverige. Det återstår att hoppas att nya aktörer kan ta över driften av kombinätet. Dock måste det räknas med att omfattningen troligen minskar. Vi har valt att tillsvidare bortse från den aktuella situationen. Vidare förekommer direkta internationella förbindelser mellan kontinentala terminaler och svenska inlandsterminaler. Kombiterminaler i Skåne/Blekinge med egen linjetrafik återfinns i Trelleborg, Malmö och Helsingborg. I Malmö kan trafiken anslutas till CargoNet s linjenät i Skandinavien. Från och till färjehamnarna Rostock och Travemünde erbjuds ett stort nätverk av kombitrafik till och från ett flertal kombiterminaler på kontinenten. Direkta tåg från Sverige till Västeuropa via Danmark (Flensburg) förekommer också. Goda exempel Inom projektet KombiSyd har man vid 3 seminarier under 2010 lyft fram ett antal exempel där företag med framgång ställt om trafik från direktlastbil till kombi. Vi ger här några exempel som kanske ger vägledning, inspiration och idé åt flera att låta undersöka möjligheterna att ställa om sitt transportbehov till ett mera miljövänligt alternativ. Stadium satsar klimatsmart Stadium har, tillsammans med United Log, hittat ett klimatsmartare alternativ för transporter från producent i Europa till centrallager i Norrköping. Transporten är intermodal och miljöbesparingarna är stora. Hela 80 % mindre miljöpåverkan jämfört med vägtransporter. Knauf Danogips Företaget väljer sedan mer än 10 år av ekonomiska och miljömässiga orsaker järnväg och sedan 6 år även kombitransporter som ett alternativt fraktsätt för sina produkter. Förutom kombi i internationella relationer kör Knauf Danogips kombi inom Sverige. Gods lastas på trailer i Åhus för vidarebefordran till hub i Malmö eller Helsingborg varifrån järnvägstransporten tar vid till framförallt Umeå eller Luleå. Trailern lyfts av och går sedan vidare till bl.a. Kiruna och Piteå. Carlsberg Sverige Företagets Spanienimport går kombi till Sverige. Delar av Carlsbergs inrikestrafik går kombi från Ramlösa. Förutom mindre miljöpåverkan har transporterna blivit billigare, bl.a. genom att man undviker vägskatterna i Tyskland.

7 Foto: Peter Lydén

8 sid 8-9 Swot-analys kombi Styrkor: ~ ~ Kostnadseffektivt i utvalda relationer ~ ~ Miljövänligt ~ ~ Energieffektivt ~ ~ Flexibelt ~ ~ Störs inte av körtidsbestämmelser/helgförbud ~ ~ Högre utlastning av lastbärare Svagheter ~ ~ Kapacitet spår ~ ~ Brist på lastbärare ~ ~ Brist på balanserade volymer ~ ~ Flaskhalsar i infrastrukturen ~ ~ Attityden att se kombi som en konkurrent ~ ~ Kontroll/säkerhet ~ ~ Kvalitetsbrister ledtider och störningar ~ ~ Skador på lastbärare och gods vid hantering och rangering ~ ~ Dålig lönsamhet Möjligheter ~ ~ Avlastning av vägnät ~ ~ Undvika flaskhalsar på vägnätet ~ ~ Utnyttja stand-by ~ ~ Flexibla transportlösningar ~ ~ Underlättar framtida rekrytering av lastbilsförare ~ ~ Utnyttja helg/veckoslutsförbud med kombi Hot ~ ~ Kapacitet spår ~ ~ Kapacitet lastbärare ~ ~ Persontrafiken ~ ~ Teknikutveckling bil (jumbo-lastbilar) ~ ~ Attityd mot kombi ~ ~ Splittrade volymer ~ ~ Kustsjöfart ~ ~ Fortsatt dålig lönsamhet Marknader Marknader inom transportindustrin är i huvudsak lika med geografiska konsumtions- respektive produktionsområden. Med dessa definitioner kan Öresundsområdet, Stockholmsområdet med Mälardalen, Göteborgsområdet samt Norrlandskusten betraktas som marknader. Godsflödena mellan dessa marknader ger underlag för att ytterligare utveckla kombitrafiken. Dessutom kan dessa flöden samordnas med de internationella flödena och systemen mot marknader söder om Skåne, dvs Danmark och kontinenten, vilket förstärker utvecklingspotentialen för kombialternativet.

9

10 sid Slutsatser Som framgår ovan tycks i huvudsak de operativa verktygen vara på plats för att ge kombitrafiken en knuff framåt. Det finns dock en del hinder (se SWOT-analys sid. 8-9). Begränsningar i infrastrukturen medger inte en tillväxt och hämmar därmed kombitrafikens möjligheter att ta marknadsandelar inte minst inrikestrafiken. En övervägande andel trailer är inte utrustade för kombitrafik. Detta gäller inte minst inrikestrafiken. Med en tämligen modest merkostnad (ev. subvention) för nyproduktion och ombyggnad av konventionella trailers skulle emellertid detta problem kunna vara löst inom loppet av 3-5 år. I en ambition att i görligaste mån följa lastbilens vägsträcka så nära som möjligt har kombitrafiken splittrats till för många relationer med svårigheter att balansera flödena i båda trafikriktningarna och att nå en acceptabel utnyttjandegrad. Enskilda operatörer och företag är tveksamma att ta ekonomiska risker som är stora i samband med introduktionen av kombilinjer. Någon samordning av aktörernas godsflöden i ett från början avtalat risktagande förekommer ytterst sällan. Detta leder förr eller senare till olönsamhet (CargoNet) Fortfarande finns attityden inom transportindustrin att betrakta kombitrafik som konkurrent till biltrafiken. Samtidigt betraktar järnvägsoperatörerna vägtrafiken som sin största konkurrent. Här krävs en större samsyn, dvs vägtransporterna borde vara och betraktas som främsta kundpotential för järnvägen, medan kombitrafiken på järnväg enbart skall betraktas som ett led i ett i övrigt av vägtrafikens operatörer etablerad transportsystem. Det är således samspelet mellan dessa transportalternativ som måste främjas i syfte att begränsa de negativa konsekvenser som uppstår med ensidigt konkurrerande. Eftersom lastbilstransporterna oftast är riktmärket för önskad kvalitet avseende ledtider, säkerhet och tillförlitlighet måste det säkerställas att motsvarande kvalitet även erbjuds med kombi. Kombialternativet bör dessutom kunna erbjuda ytterligare ekonomiska mervärden. Miljöargumentet är i regel inte avgörande för kunden.

11

12 sid 12 Förslag till kombi i framtiden Förslaget förutsätter att de beskrivna problemen, som i huvudsak kan härledas till brister i infrastrukturen, löses. Inledningsvis bör staten (genom Trafikverket) etablera och ansvara för en organisation som kan starta verksamheten i avsikt att så småningom lämna över den till neutral privat operatör till huvuddelen ägd av brukarna. Dessa bör också så småningom kunna tillgodoräkna sig något lägre kostnader (ex bonus beräknad på tillförda volymer). I detta sammanhang bör även möjligheterna undersökas att få bidrag från EU, då det här rör sig om utbyggnad av infrastruktur och system för kombitrafik. Huvudknutpunkter i Skåne för sammanställning/samordning av kombitrafik föreslås bli Malmö och Hässleholm i samverkan med redan etablerade kombiterminaler i de skånska hamnarna. I Hässleholm kan i första hand flödena från/till samt mellan Skåne och Blekinge samordnas. De internationella kombitågen som passerar eller använder Skåne som vändskiva kan eventuellt samordnas med den inrikes kombitrafiken och därmed förstärka denna. Även den konventionella vagnslasttrafiken skulle kunna gå med i de etablerade kombiförbindelserna. Utnyttjande av maximala tåglängder och vikter är nyckelfaktorer för bäst möjliga produktionsekonomi. Tänkbara relationer är Mälardalen (Västerås), Stockholm, Göteborg, Umeå. För att få ett tillförlitligt system bör man inrätta tågpendlar mellan utvalda terminaler. Dessa bör inledningsvis ha ett potentiellt godsunderlag som medger fasta avgångar minst 3-4 ggr om dagen oavsett utlastning. Här krävs en långsiktighet för att skapa förtroende hos såväl transportindustrin som varuhavarna. Det skall avslutningsvis understrykas att innehållet i detta material stämts av med tongivande internationella speditionsföretag samt företrädare för infrastrukturhållare och kommuner. Trelleborg / Ystad Reinhart Teltscher Lars Börjesson Godstransportrådet Skåne/Blekinge

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Konkurrenskraftiga kombitransportsystem

Konkurrenskraftiga kombitransportsystem Effektiva tågsystem för godstransporter - Underlagsrapport - Konkurrenskraftiga kombitransportsystem Bo-Lennart Nelldal Peter Bark Jakob Wajsman Gerhard Troche KTH Järnvägsgruppen Rapport 0513 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel tat, fråga, liknande Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitier (samverkansmodeller - informatissystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel ch punktlista Bothnian Green Logistics Corridor

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR

OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR OPPORTUNITY WEST POTENTIALEN FÖR INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR FÖRORD Som en del i den internationella expansionen och globaliseringen utvidgar svenska företag ständigt sina geografiska marknader och

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter -En systemstudie

Effektiva tågsystem för godstransporter -En systemstudie Effektiva tågsystem för godstransporter -En systemstudie Finansierad av Banverket, Green Cargo och KFB/Vinnova Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH 2005-10-05 60% Långväga godstransporter

Läs mer

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010

Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet. Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Längre och tyngre fordon för ökad hållbarhet - Sammodalitetsprojektet Inge Vierth, VTI NVF-konferens Helsingfors 3 februari 2010 Sammodalitet Sammodalitet - transporterna effektiviseras både inom varje

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun

Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Projektplan samordnade varuleveranser Eskilstuna kommun Uppdragsgivare Projektledare Version 1:1 Datum 2012-01-23 1 Innehåll 2 Av Eskilstuna kommuns vision för år 2020, målområde Hållbar utveckling och

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Godstransportstudie för Värnamoregionen Förutsättningar för kombinerade transporter

Godstransportstudie för Värnamoregionen Förutsättningar för kombinerade transporter Godstransportstudie för Värnamoregionen Förutsättningar för kombinerade transporter November 2009 Rickard Bergqvist Johan Woxenius Besöksadress Postadress Organisationsnummer Stadshuset Värnamo kommun

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminal Klart vi ska ha en kombiterminal Frågor och svar om etablering av kombiterminaler Klart vi ska ha en kombiterminal Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Kombiterminal i Östersund

Kombiterminal i Östersund Kombiterminal i Östersund Sandviken juni 2004 Logistikkraft AB Förord Denna rapport beskriver projektet Kombiterminal i Östersund. Logistikkraft fick uppdraget i januari 2004 och har bedrivit studien fram

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION

Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne KORTVERSION Den skånska logistiksektorn i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten "Kartläggning

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Logistik & Intermodala transportsystem Jan Kilström, Anders Peterson, Tord Sandahl, Sven-Erik Andersson, Mats Olsson Programansvariga:

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar

Fö4 Vägtransporter. Agenda. Fordon och begränsningar (1) Johanna Törnquist Krasemann. Vägtransporters förutsättningar Fö4 Vägtransporter Agenda Vägtransporters förutsättningar Resursutnyttjande och betalande frakt Farligt gods på väg ADR Klimatpåverkan och tekniska lösningar Vägverket, politiska styrmedel och avgifter

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Hallands hamnar och Kombitrafik

Hallands hamnar och Kombitrafik Hallands hamnar och Kombitrafik Göteborg 2011-03-01 NextPart Eric Nilsson Uppdragsgivare Region Halland Josefin Selander josefin.selander@regionhalland.se 070-236 57 36 Uppdragsnummer RH 08135 Uppdragstagare

Läs mer

UTVÄRDERING AV INTERMODALA TRANSPORTKEDJOR

UTVÄRDERING AV INTERMODALA TRANSPORTKEDJOR UTVÄRDERING AV INTERMODALA TRANSPORTKEDJOR Riskanalys av transportkedjor 2009-06-09 Avdelningen för trafik och logistik Förord MariTerm AB har tillsammans KTH och TFK tagit fram en metod för att analysera

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Infrastrukturen i Öresundsregionen

Infrastrukturen i Öresundsregionen 16 augusti 2007 Infrastrukturen i Öresundsregionen Sammanfattning Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av stort nationellt intresse för både Sverige och Danmark. Transportsystemet i region

Läs mer

Kombiterminaler i Östra Mellansverige

Kombiterminaler i Östra Mellansverige Kombiterminaler i Östra Mellansverige Banverket, Östra banregionen BRÖT PM 38/2005 Kombiterminaler i Östra Mellansverige Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Fraktberäkning Internationella transporter

Fraktberäkning Internationella transporter Fraktberäkning Internationella transporter Yrkeshögskolan Norrköping John Landborn, AB JOLARES john@jolares.se 1 Skrymmevikt Olika transportmedlen har olika förutsättningar och gör om sändningens volym

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer