SYDKRAFT OCH MILJÖN. Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYDKRAFT OCH MILJÖN. Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon"

Transkript

1 SYDKRAFT OCH MILJÖN Ansvarsfull verksamhet idag och imorgon

2 Innehåll Sydkraftkoncernens verksamhet 2 Koncernchefen har ordet 3 Helhetssyn och ständig förbättring 4 Miljöpolicy 5 Mot en hållbar utveckling 5 Sydkraft - samarbetspartner inom miljö 6 Energilösningar på dina villkor 7 Framtiden är här 8 Sydkrafts mål 9 Frisk luft 10 Grundvatten av god kvalitet 11 Levande sjöar och vattendrag 12 Myllrande våtmarker 13 Hav i balans 14 Levande skogar 15 Ingen övergödning 16 Bara naturlig försurning 17 Ett rikt odlingslandskap 18 Storslagen fjällmiljö 19 God bebyggd miljö 20 Giftfri miljö 21 Säker strålmiljö 22 Skyddande ozonskikt 23 Begränsad klimatpåverkan 24 Miljöbokslut Sydkraftkoncernens verksamhet Sydkraftkoncernen är indelad i fyra affärsområden - Marknad och Försäljning, Produktion, Distribution samt Konsulter och Entreprenörer - och därutöver två fristående bolag: Sydkraft Energy Trading och Sydkraft Bredband. I koncernen finns ett 70-tal rörelsedrivande dotterbolag med totalt anställda på 125 platser i Sverige. Verksamheten är geografiskt koncentrerad till norra Europa. Sydkraft erbjuder som helhet ett brett utbud av produkter och tjänster. Verksamheten domineras av företag som arbetar med produktion, distribution, handel och försäljning av energi. Flera företag arbetar med tjänster och entreprenader inom teknik, IT, energi och miljö. Under 2000 har även verksamheter inom avfalls-, vatten- och avloppsområdet förvärvats. Nyckeltal Sydkraftkoncernen verksamhetsåret 2000 Omsättning 14,3 miljarder kronor Elförsäljning 27,6 TWh Gasförsäljning 7,7 TWh Värmeförsäljning 4,0 TWh 12 verksamheter har ISO certifierade miljöledningssystem. 58 procent av koncernens personal har genomgått grundläggande miljöutbildning. Vision 2005 En vision är en viktig drivkraft för att förverkliga mål för såväl företag som enskilda människor. Sydkrafts Vision 2005 består av fyra delar och Sydkrafts miljöarbete bidrar till att nå den: Vi ska ha minst tre miljoner nöjda kunder i norra Europa Ett ökande antal kunder ställer, liksom vi, miljökrav på leverantörerna och efterfrågar produkter som är mindre miljöbelastande. För att arbeta med miljöfrågor på ett strukturerat och systematiskt sätt internt certifierar vi nu miljöledningssystemen i hela koncernen. Vi arbetar även för att öka vår miljöproduktportfölj i form av mindre miljöbelastande produkter eller tjänster som syftar till att minska miljöpåverkan hos våra kunder. Vi ska ha branschens starkaste varumärke Sydkraft strävar efter att bidra till en globalt bärkraftig utveckling, vilket innefattar att vara en föregångare på miljöområdet inom vår bransch. Miljö är ett kärnvärde i vårt varumärke, något som understryker vikten av miljöarbetet internt. Vi ska vara en av de attraktivaste arbetsgivarna Miljö engagerar många och är en viktig fråga för våra nuvarande och framtida medarbetare! För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare vidgar vi nu miljöarbetet att innefatta hela spektrat i begreppet hållbar utveckling. Vi ska vara det lönsammaste energiföretaget Miljöledning leder till besparingar och minskar avsevärt risken för att det ska ske incidenter med miljökonsekvenser och efterföljande saneringsbehov. Ansvarsfullt miljöarbete attraherar såväl kunder som kompetent personal, två grundförutsättningar för vår lönsamhet.

3 Koncernchefen har ordet Miljöaspekterna är en integrerad del i våra affärsstrategier Sydkraft har en verksamhet som i många avseenden innebär en tydlig miljöpåverkan och vi har därför ett särskilt ansvar för miljön. Vår första officiella miljöpolicy skrevs redan 1969 och vi har tagit fram nya utgåvor flera gånger därefter - den senaste utkom Våra policies har genomgående präglats av insikten om vårt ansvar och önskan att utvecklas och förbättras, men har förstås anpassats emellanåt med hänsyn till både våra egna ambitioner och ändrade förutsättningar. Öppenhet har också varit ett tydligt krav på vårt arbete och särskild miljöredovisning har lämnats sedan I takt med att lagstiftning och praxis förändrats har också redovisningen påverkats. Vår vision för framtiden innefattar nöjda kunder, ett starkt varumärke, att vara attraktiv arbetsgivare och att ha god lönsamhet. Jag är övertygad om att ett kraftfullt miljöarbete bidrar till att vi kan förverkliga visionen på alla dessa områden. Sydkraft etablerade ett eget miljöledningssystem innan nuvarande standardsystem var klara, ett system som också inkluderade den inre miljön, vår arbetsmiljö. Våra kunder ställer allt oftare krav och frågor kring miljöarbete och miljöledningssystem och svaren blir förstås enklare om vi kan hänvisa till ett standardiserat system. Sydkraftkoncernens bolag ska därför certifieras enligt ISO , senast under Den utvecklingen är en del i vårt arbete för ständig förbättring. Det leder mot att uppfylla visionen om ett uthålligt, ännu mer miljöanpassat energisystem, som fungerar både på kort och lång sikt. Begreppet hållbarhet har också utvecklats till att omfatta såväl ekonomiska som sociala faktorer. Vi arbetar nu för att utveckla oss och vår rapportering kring hållbarhetsbegreppet, eller kanske bättre uttryckt: Hur vi bedriver en för dagen och för framtiden ansvarsfull verksamhet. Utveckling är också att vara lyhörd för kundernas krav, att tillsammans med våra kunder anpassa våra produkter och utnyttja den levererade energin allt effektivare. Ett sådant exempel är att ta ett ökat ansvar för återvinning. Vi vill medverka till en ansvarsfull hantering av restprodukter, med återvinning av material och energi som viktiga beståndsdelar. Sydkraft har alltid varit engagerat i samhällsutvecklingen och tagit ett stort ansvar för samhällets energiförsörjning, för effektiva energilösningar till industrin och för människors behov av ljus, kraft och värme. Vi använder uttrycket TomorrowToday, vilket speglar vår vilja att se framåt utan att tappa fotfästet i nuet. Vi vet inte vad som väntar i framtiden, men vi brinner av iver att ta reda på, testa, utveckla och forska och självklart hitta lösningar som vi kan utnyttja - till nytta både för oss och för våra kunder! LARS FRITHIOF koncernchef 3

4 Helhetssyn och ständig förbättring 4 Livscykelanalyser är ett hjälpmedel som Sydkraft använder för att få en helhetssyn på miljöfrågorna. Miljöledningssystem används för att nå ständiga förbättringar och har varit ett verktyg i flera år. Sydkraft fortsätter certifieringsarbetet enligt miljöledningsstandarden ISO Genom utveckling av nya produkter, tjänster och lösningar, som ger hållbar komfort och livskvalitet, integrerar vi andra värden till en helhet. Det interna miljöarbetet inom Sydkraft utgår från dotterbolagens verksamhet och är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi räknar också arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor till det viktiga miljöarbetet. Ett omfattande arbete pågår inom koncernbolagen för att få miljöledningssystemen certifierade enligt ISO före utgången av 2001, ett beslut som fattades av koncernens ledning i slutet av Nybildade och förvärvade bolag har två år på sig att certifiera ett miljöledningssystem. Arbetet innebär att alla betydande miljöaspekter identifieras för att utgöra grunden för styrning och kontroll av det dagliga miljöarbetet på alla nivåer inom koncernen. 12 bolag har redan ledningssystem som är certifierade, och ytterligare 19 är på gång under året. Sydkrafts miljöcontroller har ett samordnings- och övervakningsansvar för hur miljöfrågor hanteras och bedrivs inom koncernen. Information om dotterbolagens miljöarbete sammanställs varje år till ett miljöbokslut på koncernnivå. Ett utdrag ur miljöbokslutet för 2000 finns sist i broschyren. Varje dotterbolag har en av ledningen utsedd miljösamordnare som samordnar det operativa miljöarbetet i bolaget. ISO certifierade miljöledningssystem 31 januari 2001 Affärsområde Marknad och Försäljning ElektroSandberg AB Sydgas AB Sydkraft Gasturbiner AB Sydkraft Elnät Mälardalen AB Sycon Tellus Miljömanagement AB Sycon Tellus El och Teleteknik AB Sycon Tellus Ekoteknik AB Sycon Tellus El & VVS i Nässjö AB Sydkraft SAKAB AB Norrköping Miljö & Energi AB NME Service AB

5 Miljöpolicy Antagen av koncernledningen i januari Vision Sydkraftkoncernens miljöarbete ska präglas av helhetssyn, öppenhet och saklighet och medverka till en globalt bärkraftig utveckling. Miljöarbetet är en integrerad del av affärsverksamheten och vården av varumärket Sydkraft. Sydkraft ska genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan av sin verksamhet och genom sina produkter och tjänster bidra till en bättre livsmiljö med människa, samhälle och natur i samspel. Omtanken om miljön ska vara integrerad i det dagliga arbetet på alla nivåer och avse både den inre och yttre miljön. Sydkrafts engagemang inom miljöområdet ska kännetecknas av initiativkraft och förutseende med hänsyn till dagens och framtidens krav från samhälle, kunder, medarbetare och övriga intressenter. Ledstjärnor Det ständiga förbättringsarbetet ska präglas av en vilja att öka kundernas komfort och konkurrenskraft minska och begränsa miljöpåverkan med god marginal verka inom av samhället och intressenterna fastställda ramar samt att förutse framtida krav och tidigt identifiera nya utmaningar Strategi Vårt miljöförbättringsarbete bygger på en tydlig ansvarsfördelning och fasta rutiner med stöd av miljölednings- och kvalitetssystem. Vi följer och bedriver forskning och utveckling samt utvecklar vår egen kompetens för att kunna bedöma olika åtgärders miljökonsekvenser och sätta dem i relation till framtida krav och möjligheter. Vi effektiviserar för att, tillsammans med våra kunder och leverantörer, använda resurser på ett uthålligt sätt. Vid inköp ska vi alltid bedöma om produkten eller tjänsten kan ersättas med en produkt eller tjänst med bättre miljöegenskaper. Grundläggande krav Vi ska minst uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar, bestämmelser och riktlinjer. Mot en hållbar utveckling Hållbar utveckling för Sydkraft är att kunna bidra till livskvalitet och välfärd i dag utan att underminera förutsättningarna för kommande generationer. Detta ska baseras på den hållbara utvecklingens tre hörnstenar: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Miljö och hållbarhet för Sydkraft Av Sydkrafts miljöpolicy framgår Sydkrafts nuvarande miljö- och hållbarhetsvision. Visionen utgör grunden för Sydkrafts långsiktiga arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att utveckla Sydkrafts ambitioner inom detta område har ett internt arbete påbörjats och ett av syftena är att se över policyn i syfte att hållbarhetsperspektivet ska bli tydligare. Sydkraft ska, inom våra kompetensområden och i de samhällen där vi verkar, arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor så att vi aktivt medverkar till: en globalt bärkraftig utveckling bättre livsmiljö med människa, samhälle och natur i samspel Arbetet med miljö och hållbarhetsfrågor ska kännetecknas av: initiativkraft helhetssyn långsiktighet förutseende ständiga förbättringar intressentdialog Hållbar komfort och livskvalitet Sydkraft strävar efter att bedriva en affärsutveckling där vi kan erbjuda våra kunder kretsloppsanpassad och långsiktigt hållbar komfort och livskvalitet där ekologi, ekonomi och social balans samverkar. Detta verkar vi för genom att med människan i centrum satsa på ny resurssnål teknik, framtidens boende, hållbara energioch transportsystem och kretsloppsanpassad avfallshantering. Begreppet hållbar utveckling myntades i Bruntland-kommissionens rapport Our Common Future Definitionen lyder: Hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov. I Rio 1992 vidareutvecklades tankarna och där befästes även att hållbar utveckling har fyra ömsesidigt beroende dimensioner: social hållbarhet kulturell hållbarhet ekonomisk hållbarhet ekologisk hållbarhet Om en av dessa dimensioner faller bort går hållbar utveckling inte att uppnå. Den kulturella hållbarheten brukar dock ibland inte nämnas separat utan faller in under den sociala hållbarheten. 5

6 Sydkraft - samarbetspartner inom miljö På dagens konkurrensutsatta energimarknad är miljöfrågorna en nyckelfråga för god affärsutveckling. En bra miljö angår oss alla och ett ökande antal kunder ställer, liksom vi, krav på leverantörerna och efterfrågar produkter som är mindre miljöbelastande. Vi inom Sydkraft vill gärna vara en samarbetspartner när det gäller att hitta miljöanpassade lösningar. Sydkraft möter kundernas krav med ett urval av energirelaterade tjänster och produkter. En av våra viktigaste uppgifter är att minska kundens miljöpåverkan genom att bidra till en effektivare energianvändning. Syftet är att minimera kundens totala miljöpåverkan samtidigt som komfort och konkurrenskraft förbättras! Exempel på sådana produkter och tjänster är Energidirigent, Energiloopen och Totalvärme. Privatkunder erbjuds energirådgivning och säkerhetsbesiktning i hemmet. Allt fler av våra kunder, privatpersoner som företag, gör aktiva miljöval och därmed ökar miljökraven på de produkter som finns på marknaden. I konceptet Ditt energival erbjuder Sydkraft kunderna möjligheten att välja det energislag som bäst överensstämmer med deras värderingar, exempelvis vattenkraft eller vindkraft. Sydkraft erbjuder även el märkt med Bra Miljöval enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Sydkraft har i dag en av de största licenserna i Sverige, cirka 6,6 TWh, på Bra Miljöval-el. Med Energiloopen kan industrikunder se över sin energiförsörjning och rekommenderas nya, energieffektiva, lösningar. I genomsnitt har våra och kundernas gemensamma insatser med denna metodik ökat energieffektiviteten med fem procent, men det finns enskilda bolag som med samma produktionsvolym skurit ned sin energianvändning med 20 procent. Totalvärme innebär att Sydkraft tar över hela ansvaret för kundens värmeproduktion och sköter kompletterande installationer, drift, service och underhåll. Sydkraft väljer det bränsle som är mest förmånligt från pris- och miljösynpunkt. Nästan 50 procent av totalvärmeanläggningarna använder biobränsle. Vidare finns inom Sycon cirka 150 konsulter med hög kompetens inom miljöområdet innefattande allt från miljöledning och strategier till mer konkreta åtgärder som PCB-sanering och inomhusklimat. Sydkrafts satsning inom återvinningsområdet tillsammans med franska SITA, samt Sydkraft SAKAB:s verksamhet, gör att koncernen kan erbjuda nya miljörelaterade produkter och tjänster. Med fokus på miljön har HSB Malmö med hjälp av Sydkraft aktivt granskat sin verksamhet. 6

7 Energilösningar på dina villkor Alla företag är unika och har speciella behov. Med vår stora erfarenhet och kompetens inom miljöområdet, kan vi inom Sydkraft erbjuda en kombination av produkter och tjänster som kan bli till en skräddarsydd och individuell helhetslösning. Vi har bland annat hjälpt HSB i sin miljösträvan. HSB tar greppet om miljön VD Johnny Örbäck på HSB Malmö berättar att man kommit överens om att köpa 48 GWh vindenergi från Sydkraft. "Hade energin producerats på traditionellt sätt, skulle de årliga utsläppen varit 350 ton koldioxid, 320 kg svaveldioxid och 432 kg kväveoxider." "Vi har lägenheter och det var bara Sydkraft som kunde leverera tillräckligt mycket vindenergi. Dessutom planerar vi att gå igenom Energiloopen tillsammans med Sydkrafts experter. Vi är intresserade av allt som kan spara energi och skona miljön." På bilden framför våra 12 vindkraftverk på Vindön utanför Landskrona ser vi från vänster Stefan Eklöf från Sydkraft, Roger Bengtsson och Lena Eriksson från HSB Malmö. "Det finns mycket att göra på energisidan för att spara miljö, pengar och energi", berättar Lena. " Inom HSB Malmö jobbar vi för fullt med att undersöka hur vi kan pressa ned energivolymerna med till exempel en ny syn på utemiljöerna, miljöanpassad arkitektur och bredbandslösningar. Hittills tyder vår erfarenhet på ungefär 16 procent energiminskning, genom mätning av värme och varmvatten på lägenhetsnivå, vilket är möjligt med hjälp av bredband." Träbränsle ersätter olja i Branäs Branäs Fritidscenter AB vill byta ut oljan i värmeproduktionen till kretsloppsanpassade träbränslen. Ett nytt avtal om Totalvärme innebär att Sydkraft konverterar värmeanläggningen samt svarar för driften. Samtidigt passar fritidscentret på att få en bättre överblick över sin energisituation. Samarbetet innebär att Sydkraft helt tar över ansvaret för värmeanläggningen och ersätter oljan med träbränslen. Vi har erfarenhet från ett flertal liknande anläggningar på flera håll i Sverige och kan tillföra vår speciella kompetens inom värmeområdet, säger Tord Olsson, säljare på Sydkraft. Hela anläggningens energianvändning kommer att ses över genom samarbetsmetoden Energiloopen. Det innebär att Sydkraft analyserar hur Branäs använder energin i dag, föreslår förbättringar och tillsammans med kunden kommer fram till ett åtgärdsprogram. Vi i Branäs kan koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen att på ett professionellt sätt driva fritidsanläggningen. Sydkraft kan värmeanläggningar och kan därmed se till att vårt behov av värme, i dag cirka MWh per år, produceras på ett bra och miljöanpassat sätt, säger Mats Nordström, VD för Branäs Fritidscenter AB. Branäs Fritidscenter ska byta ut oljan till mer miljöanpassade bränslen som inte bidrar till växthuseffekten. 7

8 Framtiden är här För att konkretisera hur vi tror att ett hållbart samhälle kan fungera vill vi ge två exempel Bo01 och Simlinge. Sydkraft har kompetens att utveckla individuella lösningar som är lokalt anpassade i stor och liten skala. Sydkrafts affärsmöjlighet är att kunna erbjuda hållbar komfort och livskvalitet. Bo01 Framtidsstaden I Malmö håller en ny stadsdel på att växa fram i Västra Hamnen, där den internationella bostadsmässan Bo01 kommer att hållas sommaren Sydkraft svarar för en unik energilösning för den permanenta stadsdelen. Området försörjs med 100 procent lokalt producerad, som bor i Framtidsstaden hyra en el-, gas- eller hybridbil som bokas via Intranet, hämtas på mobilcentrat och "tankas" på en gas- och elmack. IT hjälper dig som bor i Framtidsstaden att mäta, styra och reglera din energiförbrukning och målet är givet; du ska bli medveten om hur mycket energi din livsstil förbrukar. Framtidsstaden blir samtidigt ett bevis på att det går att kombinera energisnålhet och hög komfort. För att kunna tillhandahålla framtidens energilösningar krävs samverkan mellan kompetenser. I Sydkraftkoncernen finns den breda kompetens som krävs för att utveckla individuella lösningar. förnybar energi. Ett nyuppfört vindkraftverk på 2 MW och 120 m 2 solceller försörjer området med den elektricitet som behövs. En värmepump utnyttjar underliggande akviferer samt energi från havsvattnet, som tillsammans med solfångare svarar för värmeförsörjningen. Energilösningen har rönt stort internationellt intresse och bland annat utsågs Framtidsstaden hösten 2000 till vinnare av "The Campaign for Take-off Award", EU-kommissionens nyinrättade energipris. 8 Kvalitetsprogram för Bo01 För att uppnå ambitionsnivån för den nya stadsdelen har också ett så kallat kvalitetsprogram utformats. Kvalitetsprogrammet lyfter fram Bo01:s tema - den hållbara och vackra staden byggd på en ekologisk och humanistisk grundsyn. Programmet beskriver också vilken karaktär de allmänna platserna och bostadsgårdarna ska ha. De allmänna platserna får också en konstnärlig utsmyckning. Målet med detta program är att bland annat uppnå hög kvalitet i stadens miljöprofil och arkitektoniska utformning samt design. Programmet definierar också den kvalitetsnivå som krävs för dem som deltar i anläggnings- och byggnadsprocessen inom Bo01. Alla olika delar är inbördes beroende av varandra och helhetstänkande går som en röd tråd genom programmet. Kvalitetsprogrammet är ett samarbetsprojekt mellan byggherrarna, Malmö stad och Bo01. Programmet är direkt kopplat till det avtal som byggherrarna träffar med Malmö stad om markupplåtelse. Energikonceptet för området bygger på principerna: minimerad energiförbrukning förnybara energikällor balans ska råda mellan produktion och konsumtion av energi inom stadsdelen räknat på årsbasis hög individuell komfort. Området innehåller Sveriges största satsning på solenergi i stadsmiljö. Energisystem och VA-system samverkar genom värmeåtervinning och biogasproduktion. När vi bygger Bo01 Framtidsstaden i Malmö, satsar vi helhjärtat på miljövänliga transporter. Det här är stadsdelen där en icke-bilist alltid har företräde framför en bilist och där havsnära, säkra cykelvägar ska göra det lättare att lämna bilen hemma. I bilpoolen kan alla Miljöcontroller Maria Sunér ser satsningen på Bo01 som en konkretisering av hur framtidens hållbara energisystem kan se ut. I bakgrunden ses vindkraftverket som försörjer stadsdelen med el. Tillsammans med leverantörer, som är bland de ledande i världen inom sina respektive branscher, har vi på Bo01-området konkretiserat framtidens energisystem. Simlinge ett modernt kretsloppssamhälle Simlinge är en by med 35 familjer belägen strax utanför Trelleborg. Där har ett unikt projekt startats med syfte att all energi, el och värme ska kunna alstras inom det lilla samhället med cirka 80 invånare. Simlingeprojektet omfattar vatten, avlopp och avfall. En biogasanläggning, där all gödsel från gårdarnas grisar rötas tillsammans med allt avloppsvatten från hushållen, ska installeras. Biprodukter från åkerbruk som betblast, krossat strå och raps utnyttjas också för att alstra biogas. Alla oljepannor konverteras till gaseldning, där den producerade biogasen går in och ersätter all olja, cirka 100 m 3 /år. Tre små vindkraftverk svarar för cirka 30 procent av elförsörjningen. Projektet drivs i samverkan mellan Sydkraft och Kommunal Teknik i Trelleborg. Projektet har även fått stöd av DESS, Delegationen för Energiförsörjning i Södra Sverige. Även Naturvårdsverket har visat intresse för projektet och valt ut Simlingeprojektet som ett av två exempel på Hållbara Integrerade Tekniska System (HITS).

9 Sydkrafts mål Sydkrafts syn på verksamhetens miljöpåverkan redovisas i det följande mot bakgrund av riksdagens 15 miljökvalitetsmål. Industriell verksamhet innebär på något sätt alltid en miljöpåverkan, men den berör i varierande grad de olika miljömålen. Arbetet för certifiering enligt standarden ISO för miljöledningssystem innebär att varje bolag eller verksamhet på ett systematiskt sätt måste gå igenom sin miljöpåverkan och fastställa sina mest betydande miljöaspekter. Dessa blir förstås mycket olika, för produktion och försäljning, för distribution och tjänsteproduktion. Koncernens miljöpåverkan är sammansatt av de ingående verksamheternas påverkan och därför kommer koncernens mål på sikt att vara direkt kopplade till de underliggande målen. Det är ändå möjligt att på koncernnivå bedöma att Sydkrafts verksamhet har störst betydelse för de nationella miljökvalitetsmålen kring övergödning och försurning, klimatpåverkan, levande vattendrag och en säker strålmiljö. Mål bör formuleras så att de är utmanande, realistiska och kan följas upp över flera år. Mål uttryckta som "utsläpp per såld kwh" är inte alltid lämpliga eftersom verksamheten förändras mellan åren, till exempel genom förvärv av nya verksamheter eller genom naturlig variation i tillgången på vattenkraft. Sydkrafts mål uttrycks därför ibland som en direkt effekt av de förbättringar vi inför i verksamheten, exempelvis som en önskad bestående utsläppsminskning uttryckt i ton per år. I anslutning till flera av miljökvalitetsmålen har vi valt att för närvarande inte sätta ett koncernövergripande mål, men vi redovisar ändå vår syn på problematiken och exempel på åtgärder som vi vidtar. De 15 nationella miljökvalitetsmålen 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt 15. Begränsad klimatpåverkan Det övergripande målet - att nästa generation ska ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Mål Status Kommentar Koncernen Miljöcertifiering Certifiering av alla dotterbolags Arbete pågår Se sammanställning av certifieringsläget tidigare miljöledningssystem enligt ISO i broschyren. Nybildade och förvärvade bolag före utgången av har 2 år på sig att certifiera ett miljöledningssystem. Försurning och övergödning Vi ska minska våra utsläpp av svavel och Målet är 2000 hade vi minskat utsläppen med cirka 300 kväveoxider med 100 ton/år (motsvarar nått 2000 ton jämfört med Sydkrafts andel av de 5 procent baserat på ton/år). totala utsläppen i Sverige av försurande ämnen motsvarar mindre än 0,5 procent. Klimatpåverkan Vi ska minska våra utsläpp av koldioxid med Målet är 2000 släppte vi ut 480 kton koldioxid, jämfört ton/år (motsvarar 5 procent baserat nått 2000 med 676 kton Minskningen på på ton/år). ton är delvis beroende på utbyten av bränslen och effekthöjningar i befintliga verk, men det bör även noteras att klimatvariationer gör att stora variationer kan fås mellan näraliggande år. Transporter Att ha målformulering och metod för uppföljning och Arbete pågår av persontransporter i tjänsten klara under Entreprenörer som bedriver verk- Alla dotterbolag bör ha formulerat relevanta miljö- Nytt mål 2001 samhet i Sydkrafts anläggningar relaterade krav senast 31 december 2001 samt kommunicera och följa upp dessa i 100 procent av upphandlingarna under Miljökompetens Andelen av koncernens personal som genomgått Nytt mål 2001 grundläggande miljöutbildning ska ha ökat till 75 procent utgången av år december, 2000 var motsvarande siffra 58 procent. Alla nyanställda ska informeras om koncernens miljöpolicy och koncernövergripande miljömål. Exempel på mål inom våra affärsområden finner du på sista sidan i broschyren. 9

10 Frisk luft Renare luft i stan, med fjärrvärme och gas I framför allt tätorter förekommer förhöjda halter av luftföroreningar som kan ge effekter på både hälsa och miljö samt på vissa material. De mest aktuella luftföroreningarna är ozon, kväveoxid, partiklar och cancerframkallande ämnen. Utsläppen av luftföroreningarna kommer huvudsakligen från vägtrafik, arbetsmaskiner och småskalig förbränning av biobränslen. Sydkraft har förbränningsanläggningar som kontinuerligt är i drift i Malmö, Örebro, Värnamo och många andra tätorter. Utsläppen från dessa anläggningar bidrar dock i liten omfattning till luftkvalitetsproblem. Fjärrvärmeutbyggnad kan generellt sägas ge förbättrad luftkvalitet i tätorter. Bra miljöprestanda såsom effektiv förbränning, rening av rökgaserna och utsläpp på högre höjd ger mindre miljöpåverkan än om många fastigheter eldar i sin egen panna. Sydkraft har däremot ett stort behov av person- och varutransporter. Det är främst genom dessa som vi påverkar den tätortsnära luftkvaliteten genom vårt bidrag till trafikens luftföroreningar. Norra Skånes första tankstation för biogas till fordon finns i Kristianstad. Den försörjer ett hundratal fordon med bränsle, alltifrån bussar i kollektivtrafik till företags- och privatfordon. Intresset för naturgas- och biogasdrivna fordon är idag stort och fortsätter att öka. Biogas är det enda fordonsbränslet i miljöklass A enligt alternativbränsleutredningen (SOU 1996:184). Biogasstationen i Kristianstad har uppförts av Sydgas, ett företag i Sydkraftkoncernen, i samarbete med Kristianstad kommun. Användning av naturgas som bränsle, framför allt som ersättning för dieselbränsle i tyngre fordon, kan ge ett viktigt bidrag till bättre tätortsmiljö. I Malmö körs ett stort antal bussar och taxibilar på naturgas från Sydgas. Sydkraft använder också ett antal elbilar i försöks- och utvecklingssyfte. 10 [ Nationella mål ] Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas [ Sydkrafts mål ] Vi är medvetna om att vi bidrar till luftföroreningar genom persontransporter med bil och flyg i en omfattning som inte är försumbar i förhållande till utsläppen från våra produktionsanläggningar. Vi arbetar med metoder för uppföljning och målformulering på detta område. Sådana mål och uppföljningssystem ska vara klara under Elbilar är ett alternativ för att minska miljöpåverkan från transporter och bidra till en bättre luftkvalitet i våra tätorter.

11 Grundvatten av god kvalitet Rent vatten - en livsnödvändighet I Sverige finns god tillgång på grundvatten. Det är viktigt att se att det blir så även i fortsättningen och att vi inte äventyrar kvalitet och tillgång på grundvatten genom felaktig markanvändning, uttag av naturgrus eller föroreningar. Sydkraft bidrar bara i liten omfattning till förorening eller förbrukning av grundvattenresurser. Ett gammalt problemområde är dock tillverkning och användning av impregnerade trästolpar för eldistribution, liksom risken för oljeutsläpp från främst vattenkraftverk. Vid förorening av mark orsakad av olja eller impregneringsmedel föreligger alltid risk att föroreningarna tar sig längre ner i markskiktet och förorenar grundvattnet eller en intilliggande vattentäkt. Det är därför viktigt att förhindra markförorening samt identifiera de fastigheter som på grund av tidigare verksamhet kan ha blivit förorenade. Sydkraft har sedan en tid tillbaka genomfört markundersökningar och saneringar och avser fortsätta det arbetet framöver. Genomförda undersökningar visar på att 18 förorenade markområden inom koncernen har en samlad miljöskuld på cirka 100 Mkr i framtida saneringskostnader. Enligt uppskattningar finns det cirka områden i Sverige som är förorenade. Flera av dessa är inte identifierade ännu. Ett arbete med att identifiera, undersöka och riskklassa områdena pågår. Vissa områden är så förorenade att de måste saneras, ofta uppkommer detta behov när man vill exploatera området. Sydkraft SAKAB kan genomföra undersökningar och riskklassificeringar samt utarbeta metoder för och genomföra saneringar av sådana områden. De förorenade massorna kan sedan behandlas genom: Jordtvätt Förbränning Deponering Biologiska behandlingsmetoder [ Nationella mål ] Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. [ Sydkrafts mål ] Sydkraft arbetar även aktivt med framtagande av metoder för nedbrytning av organiska föroreningar i mark med hjälp av ozon. Sydkraft stödjer också arbete vid Lunds Tekniska Högskola och Uppsala Universitet om nerbrytning av organiska föroreningar, till exempel kreosot samt nerbrytning av organiska föroreningar på plats (olja på kraftverkstomter, mark under gamla kolupplag, gasverkstomter, bensinstationer). SAKAB har flera doktorander från Örebro Universitet knutna till sig. Doktoranderna arbetar för att kartlägga olika markprocesser och utarbeta saneringsmetoder. Resultaten verkar mycket lovande inför framtida marksaneringar. Sydkraftkoncernens verksamhet har en förhållandevis liten inverkan på detta område. Vi har inventerat och beräknat miljöskulden för framtida återställning av markområden som vi har påverkat. Det gäller exempelvis gamla gasverkstomter och oljelager i berg. 11

12 Levande sjöar och vattendrag El från 120 vattenkraftverk I Sverige finns cirka sjöar. Detta gör Sverige till ett av världens sjörikaste länder. De bidrar till stor variation av livsmiljöer och biologisk mångfald. Vattendragen påverkas av fysiska förändringar som vattenkraftutbyggnad, skogsbruk och jordbruk. Resultatet blir att den biologiska mångfalden påverkas. De allvarligaste hoten är påverkan av övergödning och försurning. Sydkraft producerar el i 120 vattenkraftverk från Umeälven i norr till Helge å i söder. När dammar och magasin byggdes ställdes markområden under vatten och strömmande vattendrag förändrades. Detta, och regleringen av vattnet, påverkar livsmiljöerna för växter, djur och människor. Arter som är direkt beroende av strömmande vatten påverkas negativt. Ett sådant exempel är laxen. Dess lekområden skadas och dammarna hindrar vandring i älven. För att kompensera detta föder Sydkraft varje år upp och sätter ut laxyngel i de sydsvenska vattendragen och medverkar till motsvarande uppfödning och utsättning i Norrland. Vattenkraftutbyggnaden behöver inte innebära att den biologiska mångfalden minskar. Däremot förändras den. När växter och djur som lever i strömmande vatten försvinner tillkommer andra som föredrar mer sjöliknande förhållanden. I kraftverken finns olika typer av teknisk utrustning för att förebygga och snabbt upptäcka miljöpåverkande händelser, som oljeläckage eller avvikande vattennivåer. Sydkraft bidrar i liten omfattning till försurning och övergödning av vattendrag genom utsläpp till luft från energianläggningar. Detta och annan miljöpåverkan redovisas i koncernens livscykelanalyser. En hög tillgänglighet i vattenkraften bidrar till minskad elproduktion i fossileldade kraftverk, vilket i sin tur minskar utsläppen av luftför-oreningar. [ Nationella mål ] Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Sveriges Riksdag har beslutat att fyra älvar i Sverige ska få förbli outbyggda: Vindelälven, Torne älv, Pite älv och Kalix älv. Många av Sydkrafts vattenkraftverk byggdes under 1900-talets första decennier och är idag etablerade delar av kulturmiljöerna längs åar och älvar. Vi vårdar och bevarar dessa miljöer och bidrar även till andra åtgärder genom de bygde- och fiskeavgifter som årligen betalas till samhället. [ Sydkrafts mål ] 12 Driften av Sydkrafts vattenkraftverk ska inte orsaka några oförutsedda miljöpåverkande händelser.

13 Myllrande våtmarker Gammal torvtäkt blir fågelsjö Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Våtmarkerna är mycket viktiga biotoper i ekosystemet och har en stor variationsrikedom i form av olika typer av myrar, sumpskog, strandmiljöer och annan våtmark. Genom olika ingrepp som avvattning och torvbrytning trängs våtmarkernas djur och växter undan och antalet rastplatser för flyttfåglar minskar. Under hela 1900-talet har ingrepp gjorts i våtmarker. Man har omvandlat våtmarker för att få mer användbar mark till skogs- och jordbruk. Stora våtmarksområden har även försvunnit genom utvinning av torv och genom överdämning av våtmarksstränder i anslutning till sjöar och vattendrag som utnyttjas för kraftproduktion. Sydkraft bryter torv på två platser i Örebrotrakten avslutades täktverksamheten i norra delen av området Västkärr. Sedan 1998 pågår arbete med att efterbehandla den yta där brytningen är avslutad. Efterbehandling av området sker i samarbete med Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Idag har det etablerats en fågelsjö med ett mycket rikt fågelliv. Efterbehandlingsarbetet följs med stort intresse från hela landet. På Länsstyrelsen i Örebro är man också mycket nöjda med utvecklingen i Västkärr. Det är första gången vi kan påvisa att man efter modern torvbrytning i stor skala kan skapa nya naturvärden, som ur många synpunkter är bättre än de var innan brytningen. Det blir ju en omstart, från hur det var vid istiden innan torven bildades, säger Pelle Führ, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen. Fågelsjön Västkärr kommer inom de närmaste åren att bli allt större. Om tio år avslutas torvutvinningen helt på Västkärr. Då kommer fågelparadiset i Tångeråsa att omfatta hela 180 hektar mark, dit fågelskådare från hela Sverige kan komma och notera sällsynta arter i sina fågelböcker. I samband med utbyggnaden av det nya vattenkraftverket Hylte i Nissan anlades Jakobs sjö på platsen för en tidigare torvtäkt. Sjön har blivit en populär fågellokal. [ Nationella mål ] Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. [ Sydkrafts mål ] Sydkraftkoncernens verksamhet har förhållandevis liten inverkan på detta område. Något koncernövergripande mål har därför inte formulerats. Enskilda bolag sätter egna mål utifrån sina betydande miljöaspekter. 13

14 Hav i balans Högt ställda krav på tankfartyg skyddar hav och skärgård Det allvarligaste hotet är övergödningen som påverkar flera viktiga livsmiljöer i framför allt Östersjön. Förutom övergödningen utgör även organiska miljögifter och metaller ett hot mot den marina livsmiljön. Det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till den marina miljön och dess förutsättningar vid olika slags exploatering av kustzonen. Våra svenska kust, skärgårds- och havsområden är unika. Vi har en stor variation av ekosystem, allt ifrån det saltfattiga vattnet i norr till det mer saltrika och varmare vattnet i söder. Bara på några få platser till i världen finns liknande skärgårdar. De känsliga skärgårdarna berörs av flera hot. Ett sådant påtagligt hot är skador på grund av oljespill från fartyg. För att försörja flera av våra anläggningar med bränsle transporteras olja till havs. Den dominerande oljeanvändningen sker vid Karlshamnsverket. Här ställs extra hårda krav på fartygen som levererar olja, bland annat att de har dubbelbottnade skrov och extra högt försäkringsskydd. Sydkraft kräver också helt separerad hantering av barlast så att olja aldrig blandas med barlasten, vilket undanröjer risken för att oljerester följer med barlastvatten ut i havet. Sydkraft har utvecklat en effektiv oljeabsorbent baserad på furubark för oljesanering som nu finns för försäljning. Tillverkning sker vid bränslefabriken i Värnamo. Vi tror att denna produkt kommer att vara mycket användbar vid till exempel saneringsarbeten till havs. Sydkrafts värmekraftverk, framför allt kärnkraftverken, släpper ut stora mängder uppvärmt kylvatten i havet. Värmeutsläppet ger förändringar i flora och fauna och generellt högre biologisk aktivitet. Påverkan är begränsad till ett område inom någon kilometer från utloppet. [ Nationella mål ] Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Kustområden är intressanta för vindkraftutbyggnad eftersom det blåser bra där. Vindkraftverk kan dock generera buller, de påverkar fågelliv, fiske och landskapsbilden. Utanför Nogersund i Blekinge har Sydkraft uppfört Svante, ett av världens första havsbaserade vindkraftverk och studerat effekterna av detta. Påverkan på fågel och fisk har varit relativt liten. [ Sydkrafts mål ] 14 Sydkraftkoncernens verksamhet har en förhållandevis liten inverkan på detta område. Något koncernövergripande mål har därför inte formulerats. Enskilda bolag sätter egna mål utifrån sina betydande miljöaspekter.

15 Levande skogar Askan håller balansen i skogen Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror och kommer därigenom att få en allt större betydelse i ett ekologiskt hållbart samhälle. En ökad användning av biobränslen framställda av skogsråvara minskar nettoutsläppen av koldioxid och därigenom uppnås målsättningar på klimatområdet. Utrymmet för uttag av råvara ur skogen är dock begränsad om den biologiska mångfalden ska bevaras långsiktigt. *Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Certifiering i enlighet med FSCs bestämmelser innebär att företaget/markägaren bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, FSCs Principer och Kriterier samt svensk FSC-standard. När biomassa tas ut från skogen, avlägsnas de näringsämnen som trädet tagit upp under sin tillväxt. Med ett ökat uttag av trädbränslen från skogen kan skogsmarken utarmas. För att motverka detta har restriktioner införts så att maximalt 70 procent av skogsresterna vid avverkning får bortföras. Erfarenheterna inom området är av naturliga skäl begränsade, eftersom avverkning på samma mark sker med långa tidsmellanrum. För att biobränslen ska bli en uthållig energikälla måste askan och dess innehåll av näringsämnen återföras till skogen. Den basiska askan motverkar dessutom försurning. Sydkraft var tidigt ute med askåterföring och utvecklade tekniken utifrån sin fjärrvärmeanläggning i Ljungby. Även i Örebro har nya metoder utvecklats. Under åren har en omfattande erfarenhet av askåterföring byggts upp i takt med att fler biobränsleanläggningar tagits i drift. Utvecklingsarbete pågår kring andra användningsområden för askan. I Bergslagen finns stora gruvslaggfält där ingenting växer. Dessa fält påverkar även vattnet. I ett pilotprojekt testar Sydkraft möjligheterna att täcka slaggresterna med aska. Därmed bildas en hård skorpa som förhindrar fortsatt lakning och försurning. Nya växter kan planteras i ett övre skikt av aska och slam, som blir ny näringsrik jord. Ett annat utvecklingsprojekt visar på möjligheterna att använda aska för att tillverka material som ersätter grus för vägbyggen, vilket innebär att man behöver mindre mängd naturgrus. Sydkraft har miljöcertifierat produktiv skogsmark enligt FSC-standarden*. Härigenom skapas bättre förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Tolv biotopskyddslokaler har undantagits från skogsbruk. [ Nationella mål ] Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. [ Sydkrafts mål ] Användningen av biobränslen beräknas behöva öka för att uppfylla kraven från Kyoto-konferensen 1997 att minska inverkan av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid. För att det nationella målet om mångfald och kulturmiljö inte ska hamna i konflikt med ökad biobränsleanvändning ska vi arbeta för att upprätthålla skogsmarkens produktionsförmåga med hänsyn till skogsekosystemets naturliga funktioner och processer. 15

16 Ingen övergödning Utsläpp av kväve minskas Tillförsel av näringsämnen från avloppsutsläpp och gödslad åkermark åstadkommer ökad tillväxt av alger och annan växtlighet i sjöar, vattendrag och kustvatten. Vissa arter gynnas av detta medan andra istället missgynnas. Den ökade tillväxten av alger medför en ökad nedbrytning som kräver syre. Effekten av detta kan bli bottendöd på grund av syrebrist. Sydkrafts utsläpp av kväveoxider Totalt utsläpp NOx ton Kväveoxidutsläppen från el- och värmeproduktion varierar år från år beroende på hur kallt det är och på tillgången på vatten- och kärnkraft. Sydkrafts totala utsläpp har också påverkats av tillkommande verksamheter, som Malmö (1991) och Örebro (1997). [ Nationella mål ] Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Övergödning orsakas av näringsämnen, främst kväve och fosfor, som tillförs mark och vatten direkt eller indirekt genom läckage eller luftnedfall. Den främsta orsaken till övergödning eutrofiering är de moderna jord- och skogsbruksmetoderna. Sydkraft bidrar till övergödningen bland annat genom utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar. Investeringar och förbättringar har dock skett vid flera av produktionsanläggningarna. Vid Åbyverket i Örebro har utsläppen av kväveoxider minskat med 80 procent jämfört med 1980 års nivå genom olika investeringar. Heleneholmsverket i Malmö producerar både el och värme och svarar för en stor del av Malmös värmeproduktion. Redan 1987 började naturgas att användas som huvudbränsle, vilket har medfört att utsläpp av både svaveloxider och kväveoxider har minskat. Genom förbättrad förbränningsteknik har man lyckats minska kväveoxidhalten ytterligare installerades rökgaskondensering på panna 10 vid Heleneholmsverket, vilket gett både miljöförbättringar och varit ekonomiskt lönsamt. Med rökgaskondensering har kväveoxidutsläppen halverats. På grund av ökad verkningsgrad har även koldioxidutsläppen minskats. Karlshamnsverket har installerat katalysatorer på två av kraftverksblocken för höggradig avskiljning av kväveoxider. Genom förvärv av Norrköping Miljö & Energi har påverkan från avloppsvattenreningsverk, som renar avloppsvatten från Norrköping, tillkommit. Avloppsreningsverket renar vattnet till cirka 97 procent med avseende på fosfor. Idag minskas cirka 60 procent av kvävet vid rening. Investeringar i storleksordningen 20 Mkr kommer att göras i syfte att uppnå 70 procents kvävereduktion. Sydkrafts transporter av gods och personer bidrar till försurning och övergödning genom de utsläpp av kväveoxider som dessa orsakar. Vi försöker långsiktigt minska miljöpåverkan av transporter genom såväl utveckling av system för som användning av gasformiga bränslen och elfordon. En annan utvecklingsväg är att minska transportbehovet genom nya mötesformer. I huvudsak måste dock sägas att Sydkraft, liksom samhället i övrigt, i ökande grad utnyttjar transporter, för kundbesök och för effektivitet i drift- och underhållsarbetet. [ Sydkrafts mål ] 16 Eftersom försurning och övergödning delvis orsakas av samma utsläpp har Sydkrafts övergripande mål formulerats avseende både svavel- och kväveoxider. Målet redovisas i anslutning till miljömålet om försurning.

17 Bara naturlig försurning Fjärrvärme minskar försurningen På grund av Sveriges svårvittrade jord- och bergarter blir mark och vatten väldigt försurningskänsliga. Effekten av det sura nedfallet blir att både djur och växter får en försämrad livsmiljö genom förändrad näringsbalans och utlakning av metaller. Som en uppehållande åtgärd kalkas idag sjöar och vattendrag med cirka ton finmald kalksten. Därmed är Sverige det land som kalkar mest i hela världen. Sydkrafts utsläpp av svaveloxid Totalt utsläpp SO 2 ton Eldning av bränslen medför utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Utsläppen försurar mark och vatten i stora delar av Sverige. Luftföroreningar kan transporteras långa sträckor och nedfallet över Sverige kan till största delen hänföras till utländska källor. Därför är det viktigt att verka internationellt för att minska utsläppen. Sydkrafts bidrag till försurningen har under lång tid minskat mycket kraftigt genom övergång från bränslebaserad elproduktion till användning av vattenoch kärnkraft. Sedan tidigt 70-tal har de försurande utsläppen minskat med drygt 95 procent. Ökad användning av naturgas och biobränslen, expansion av fjärrvärme och förbättrad rökgasrening är exempel på åtgärder som kan minska utsläppen ytterligare i framtiden. Karlshamnsverket är Sydkrafts största topp- och reservkraftverk och där används olja som bränsle. Kraftverket är avsett att utnyttjas när produktionen från vattenkraft och kärnkraft inte räcker till. Stora investeringar har genomförts för att kraftigt minska utsläppen vid drift. Närmare 500 Mkr har investerats sedan 1994, vilket har gjort kraftverket till ett av de renaste i världen i sitt slag. Avsvavlingsanläggningen har en unikt hög reningsgrad och katalysatorer används för långtgående avskiljning av kväveoxider Svaveloxidutsläppen från el- och värmeproduktion varierar år från år beroende på hur kallt det är och på tillgången på vatten- och kärnkraft. Sydkrafts totala utsläpp har också påverkats av tillkommande verksamheter, som Malmö (1991) och Örebro (1997). [ Nationella mål ] De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. [ Sydkrafts mål ] Vi vill åstadkomma en verklig årlig förbättring motsvarande minskade utsläpp på 100 ton svaveloch kväveoxider per år. Baserat på ett årligt utsläpp på mindre än ton försurande och gödande ämnen motsvarar det en minskning på 5 procent. 17

18 Ett rikt odlingslandskap Landskapsbilden förändras Modern jordbruksteknik och djurhållning har på kort tid förändrat odlingslandskapet. Jordbruk har lagts ned och ersatts av igenväxning och skogsplantering. Åkermarken har minskat med en fjärdedel, slåtterängar har praktiskt taget försvunnit och betesmarker har minskat till mindre än hälften av arealen på 50-talet. Detta har medfört att många arters livsmiljöer har minskat eller försvunnit. Odlingslandskapet påverkas av kraftledningar och markförlagda gasledningar och elkablar. Marken kan packas av tunga maskiner och dräneringsförhållanden kan ändras. Sydkraft betalar ersättning för tillfällig eller permanent skördepåverkan. Ledningsgator för friledningar som passerar genom skog, parkområden eller intill trädgårdar kräver regelbunden röjning för att undvika störningar i elleveransen till kunder och minska riskerna för personskador. Röjningsarbetet, särskilt i närheten av bostäder, kan orsaka konflikter med markägaren genom att även vackra träd eller högväxande buskage behöver skäras ner. Vi arbetar medvetet för att både informera och samråda inför röjningsinsatser för att minska dessa konflikter. Sydkraft har tidigare arbetat med odling av biobränsle. Resultaten var inte särskilt positiva och de långsiktiga effekterna av den ensidiga odlingen är svåröverskådliga. Vindkraftanläggningar kan innebära en förändring av landskapsbilden genom utnyttjande av mark, bullerstörningar, påverkan på djurliv samt signalstörningar och ljuseffekter. Kunskaperna om vindkraftens påverkan på djurlivet är ringa. Sträckflygande fåglar verkar klara sig bra medan rastande och födosökande fåglar kan bli skrämda. Dessa aspekter får sättas i relation till att vindkraften i övrigt inte ger någon nämnvärd miljöpåverkan i form av utsläpp eller förbrukning av naturresurser under driften. [ Nationella mål ] Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. [ Sydkrafts mål ] 18 Sydkraftkoncernens verksamhet har en förhållandevis liten inverkan på detta område. Något koncernövergripande mål har därför inte formulerats. Enskilda bolag sätter egna mål utifrån sina betydande miljöaspekter.

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner

Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner En handledning Uppdaterad april 2014 NATURVÅRDSVERKET Innehåll 1 INLEDNING 3 2 DEFINITIONER 4 3 KARTLÄGGNING STEG FÖR STEG 6 4 REFERENSER 10 BILAGA

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer