E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Tilltalande tilltagande tillväxt Intäkterna i Q1 om 85,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 20 procent, var i linje med väntat. EBITmarginalen blev 4 procent, mot väntade 5 procent efter att vi hade underskattat effekterna på bruttomarginalen från prissänkningarna, men vi räknar med att denna bör vara i princip återställd i Q3. Företagens efterfrågan på fiber växer snabbt med innebörden att företagssegmentet blir drivkraften framöver. Vi bör se resultaten från de nya säljarna successivt under De lönsamma företagsavtalen kommer hjälpa bolaget att expandera marginalen. Aktien har stigit 31 procent sedan årsskiftet, till stor del tack vare insiderköp från tre styrelseledamöter. Vi har höjt vårt motiverade värde till 0,59 SEK (0,54), i huvudsak på grund av sänkt avkastningskrav grundat i trenden med lönsamhet och stärkt finansiell ställning, men även ändringar i själva ratingmodellen. Lista: First North Börsvärde: 407 MSEK Bransch: Telecommunications VD: Daniel Krook Styrelseordf: Anders Lövgren OMXS 30 Bredband maj 03-aug 01-nov 30-jan Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,0 poäng 7,0 poäng 5,5 poäng 6,0 poäng 7,5 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 14% 16% 19% 13% 10% EBITDA EBITDA-marginal 10% 11% 12% 14% 15% EBIT EBIT-marginal 6% 6% 7% 9% 10% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 4% 5% 6% 7% 8% Utdelning/Aktie 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 VPA 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 P/E 23,8 21,5 20,7 13,6 11,0 EV/S 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8 EV/EBITDA 11,5 9,7 9,0 6,5 5,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 0,6 Antal aktier (milj) 701,0 Börsvärde (MSEK) 407 Nettoskuld (MSEK) 10 Free float (%) 45 % Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Viktor Westman Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Bredband2 Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Bredband2 Tillväxten tilltog utan tecken på avmattning Den aggressiva försäljningstillväxten i Bredband2 fortsätter på både privatoch företagssidan. Q1-rapporten innebär, som synes i grafen nedan, på rullande 12 månader en försäljning på strax under 80 MSEK och en stabil EBIT-marginal om närmare 6 procent. Omsättning och EBIT-marginal R12M Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Omsättning EBIT-marginal Källa: Redeye Research, Bredband2 Intäkterna i linje, men viss press från sänkta priser Intäkterna växte i Q1 med 20 procent, i linje med vår prognos på 19 procent, till 85,9 MSEK. EBIT-marginalen uppgick till 4 procent mot väntade 5 procent på grund av en liten underskattning från Redeyes sida över marginalerna på de rabatterade privatkunds-abonnemangen, men i övrigt innehöll rapporten inga överraskningar. Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q1'14 Q1'15E Utfall Diff Försäljning % EBITDA % EBIT % PTP % VPA, SEK % Försäljningstillväxt (YoY) 16% 15.2% 20.4% Bruttomarginal 44% 44.4% 40.2% EBITDA marginal 10% 12.4% 8.6% VPA tillväxt (YoY) 15% 47.3% 8.8% Källa Redeye Research, Bredband2 25 procents tillväxt på företagssidan med mersmak Den lite mindre och nyare företagssidan växte snabbast med 25 procent, motsvarande intäkter på 28,4 MSEK. Då har vi ännu långt ifrån sett resultaten från alla nya säljarna, vilket lovar gott inför framtiden. Privatkundssegmentet presenterade intäkter på 52,8 MSEK, vilket innebär en tillväxt på hela 20 procent. De 4800 nya privatkunderna kommer uteslutande från öppna nät, vilket Bredband2 är mycket nöjda med, särskilt med tanke på att bolaget börjat skruva upp priserna något igen. Totalt har 3

4 Bredband2 Bredband2 nu strax över kunder. Telefonidelens intäkter uppgick till 4,8 MSEK, i linje med förra året. Bruttomarginalen under viss press från kampanjen men med goda utsikter Nyanställningarna ökade givetvis den fasta kostnadsbasen något, men inte mer än vi räknat med. Bruttomarginalen på 40,2 procent innebar ett fortsatt fall jämfört med 41,9 procent i Q4 och 43,5 procent för helåret Även om detta var strax under vår prognos så var det ingen stor överraskning då kampanjerna och prislättnaderna för befintliga kunder sätter viss press på bruttomarginalerna. I takt med att företagssidan, där marginalerna är högre, fortsätter att växa snabbare så ser vi därmed inget som motsäger att bruttomarginalerna börjar leta sig tillbaka till tidigare nivåer från Q2, men med tonvikt på H2 (för vidare resonemang se estimatavsnittet). Bruttomarginal rullande 12 månader 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Källa: Redeye Research, Bredband2 Vårt antagande om att marginalerna bör återgå till tidigare nivåer stöds av att intäkterna per bredbandskund (ARPU) fortsätter att trenda uppåt på sikt, även om de två senaste kvartalen utgör små hack i kurvan. Vi lutar åt att detta är starkt sett till de tidigare prissänkningarna och kampanjerna då det skvallrar om att churnen inte är väsentligt högre på de kunder vars rabatterade period precis gått ut, vilket också bolaget flera gånger hävdat. Intäkter per bredbandskund (ARPU) 200 ARPU Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Källa: Redeye Research, Bredband2 4

5 Efterfrågan på fiber på företagsmarknaden är snabbt växande Bredband2 Företagssidan är motorn framöver Bredband2 anger att den alltmer utbyggda privata fiberinfrastrukturen som kommer närmare kommersiella miljöer gör att även företag och inte bara privatpersoner börjar efterfråga fiber på allvar. Att fibern därmed blir billigare för företag samtidigt som den är säkrare är två andra argument för att fiber i förlängningen borde ha en större efterfrågan bland företag. Vi håller med bolaget i den bedömningen och hör samma reflektioner när vi möter andra aktiva inom branschen. Bredband2 fortsätter att blåsa på inom företagssidan och har fortsatt att rekrytera på säljsidan under Q1, med viss tonvikt mot mer seniora säljare för att kunna ta lite större uppdrag. Utvecklingen i bolagets olika delar i förhållande till det totala antalet kunder och de sammanlagda intäkterna redovisas i tabellen nedan. Vår viktigaste reflektion är att företagssegmentet efter det starka Q1 nu utgör sin största andel någonsin av totalen. Även med bibehållande av denna tillväxttakt kommer det ändå dröja länge innan Bredband2 når sin målsättning om att delarna ska vara lika stora. Detta beror på det angenäma problemet att privatsidan fortfarande växer snabbt. Intäktsfördelning och kunder 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' Q1'15 Privata bredbandstjänster - MSEK Privata bredbandstjänster - % av total 63% 62% 61% 61% 63% 62% 61% Företagstjänster - MSEK Företagstjänster - % av total 31% 32% 32% 32% 31% 32% 33% Telefoni & Övrigt - MSEK Telefoni & Övrigt - % av total 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% Total intäkt - MSEK Totalt antal bredbandskunder 113, , , , , , ,138 Källa Redeye Research, Bredband2 Stabila kassaflöden gav utdelning Kassan uppgår till 11 MSEK efter att bolaget delat ut 7 MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,4 MSEK. I detta ingick en rörelsekapitalförändring på 8,3 MSEK hänförlig till en större post förskott från kunder tillsammans med lägre kundfordringar. Efter en utdelning på 7 MSEK och investeringar på cirka 5 MSEK stärktes kassan med 0,7 MSEK och uppgick efter perioden till 10,8 MSEK Tre stycken ur styrelsen har köpt aktier Bredband2-insiders har mycket skin in the game Under Q1 köpte styrelseledamöterna Rolf Johansson och Anders Sandberg 1 miljon respektive 3 miljoner aktier. Efter perioden har även Robert Burén utökat sin position med aktier till totalt. Vi ser dessa köp som mycket positiva då det är viktigt i vår ratingmodell att flera ur styrelsen äger betydande poster aktier. 5

6 Bredband2 Investment case: Stark positionering på den snabbväxande fibermarknaden Detta är ett referat från en VD-lunch med Bredband2, vilket publicerades för våra premium-kunder under mars månad. Bredband2 är en liten och snabbrörlig utmanare till kolosserna Telia och Telenor inom bredband via fiber. Fibermarknaden har lägre churn än den traditionella koppartekniken och majoriteten av bolagets churn beror på att folk flyttar. Inte sällan flyttar folk till ett område där Bredband2 inte finns, något som dock blir allt ovanligare i takt med den raska utbyggnaden av öppna stadsnät. Bolaget har under 7 år i rad i tester utsetts till snabbast på fiber-lan, men fokuserar minst lika mycket på redundans i näten. Bredband2 kan dessutom med sin intelligenta, aktiva infrastruktur, till skillnad från flera konkurrenter, se varför nätet går ned hela vägen till kundens anslutning, något vi bedömer som viktigt. Den kanske viktigaste konkurrensfördelen är dock enligt bolaget varumärket som den lyssnande operatören. Den tajtare kundrelation som detta medför gör att Bredband2 kan stå emot prispressen, vilket enligt bolaget syns i att de kan ta bättre betalt för den högre servicen. Tuff priskonkurrens har annars historiskt sett varit fallet, men på sistone har prisnivån i branschen gått upp något på grund av AllTele/Universal Telecom och Bahnhof som kämpar med effekter från nya högre momssatser. Följden blir en gynnsam konkurrensposition för Bredband2, som nu börjat ta rygg på dessa två vad gäller prissättning. Kortsiktigt anser Bredband2 att priserna kan öka då det ännu finns lite kvar att göra på konsolideringfronten, men långsiktigt bedöms priserna vara stabila. Com Hems satsning på bolagets hundratusentals coax-hushåll (hushåll med kabel-tv) ger Bredband2 inte mycket för då de är högst tveksamma till om TV är något för en teleoperatör att ägna sig åt långsiktigt. Vi håller med om att Com Hem inte har mycket att sätta emot Netflix och andra liknade aktörer. Av Com Hems Phonera-förvärv har Bredband2 inte sett mycket och förvärvet framstår därmed av tidigare resonemang som något desperat. Bredband2 upplever inte heller IP Only som en allvarligare konkurrent efter Availo-köpet. Snarare har kampen med Telia om att bygga fiberinfrastruktur gjort att IP Only släppt lite fokus från företagssidan. Bredband2 har med över kunder en tredjeplats med 9 procent av den snabbt växande fibermarknaden. Fiber passerade under 2014 kopparbaserade xdsl och är nu den vanligaste tekniken. Sett till den takten i fiberutrullning som har varit hittills så anser VD, Daniel Krook, att den svenska regeringens mål om att 90 procent av befolkningen ska ha fiber år 2020 inte är orimligt. Bredband2:s fokus ligger på organisk intäktstillväxt, men privatkundstockar inom fiber som kan adderas till Bredband2:s befintliga infrastruktur är intressanta eftersom synergierna är stora (Bolaget vill dock helst räkna hem en sådan investering på 3-4 år). I synnerhet tillväxtsatsar 6

7 Bredband2 bolaget på företagssidan, vilken växte 30 procent under 2014 och väntas vara motorn i koncernens tillväxt på sikt. De senaste kvartalens utveckling på företagssidan är ännu mer imponerande om man betänker det faktum att bolagets stora rekryteringssatsning på nya säljare ännu bara knappt börjat betala av sig i intäkter. Ett av de två kritiska momenten för att lyckas på företagssidan handlar enligt VD om att hela organisationen är med från sälj, support, leverans och drift. Den andra nyckelfaktorn för Bredband2 är att ta prestigefulla referensaffärer och visa marknaden att vi hanterar dessa relationer bättre än andra, så att bolaget blir ett etablerat och givet alternativ i framtida upphandlingar. Vad gäller marginaler så ligger bruttomarginalerna i dag på procent, även om de väntas stärkas av företagssidan. Vi bedömer att det på lång sikt inte är otänkbart med 50 procents bruttomarginal. Lite större marknadsföringskostnader kan komma i vågor tillsammans med kostnader för nya säljare, vilket följer av att bolaget ska satsa hårt, men vi bedömer att de fasta kostnaderna kommer att krympa som andel av försäljningen. Utökad kundtjänst och utbyggnad av näten lär givetvis även följa, men dessa är positiva investeringar som kommer efter lyckade satsningar. Bredband2 kan dock ännu ta in ytterligare kunder i sin befintliga infrastruktur. Bolaget ger ingen guidning om marginaler, men med de låga investeringsbehoven som följer av att inte vara nätägare så finns ingen anledning att bolaget inte ska nå de procenten i rörelsemarginal som konkurrenterna har. 7

8 Bredband2 Prognoser och detaljerade estimat Vi väntar oss inte någon annan försäljning än tidigare framöver då rapporterna fortsätter att komma in i linje med estimaten. Vi antar dock att mixen kommer förskjutas mot företagssidan lite snabbare än vi tidigare estimerat. Något höjda kostnadsprognoser på grund av rekrytering och investeringar i datacenter I våra bruttomarginalsestimat så har vi räknat med en normal churn på de nya kunderna från H De flesta av dessa förväntas därmed bli kvar i bolaget efter deras halvår med 50 procent rabatt, vilket kommer ge ett välkommet tillskott till bruttointäkten. Med detta antagande kommer även bruttomarginalen att vara i princip helt återställd redan i Q3. Vi har dock räknat med högre fasta kostnader framöver då rekryteringstakten ser ut att vara något högre än vi tidigare antagit. Vi räknar även med att investeringarna i datacentret i Stockholm får viss påverkan från och med H2. Förändring estimat SEKm 2015E 2016E Försäljning Gamla Nya % förändring 0% 0% EBITDA Gamla Nya % förändring -10% -6% EBIT Gamla Nya % förändring -13% -8% Resultat före skatt Gamla Nya % förändring -24% -8% Vinst per aktie Gamla Nya % förändring -29% -4% Källa: Redeye Research Försäljningsantaganden Vi räknar med att privatsidan kommer att fortsätta driva tillväxten de närmsta kvartalen eftersom kampanjen varit framgångsrik och kampanjens första kunder nu gradvis börjar betala fullt pris. Som tidigare räknar vi med att de nya säljarna på företagssidan gradvis får upp farten under Försäljningsestimat Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' E Q1'15E Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E Privata bredbandstjänster - MSEK 44,0 44,3 46,1 50,4 184,7 53,4 55,1 55,4 55,9 219,9 Privata bredbandstjänster - % av total 62% 61% 61% 63% 62% 63% 63% 62% 61% 62% Företagstjänster - MSEK 22,7 23,0 24,1 25,1 94,9 26,2 27,6 28,9 29,7 112,4 Företagstjänster - % av total 32% 32% 32% 31% 32% 31% 31% 32% 32% 32% Telefoni & Övrigt - MSEK 4,7 4,8 4,9 5,0 19,4 5,2 5,5 5,8 6,1 22,5 Telefoni & Övrigt - % av total 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% Total intäkt - MSEK 71,4 72,2 75,0 80,5 299,1 84,8 88,2 90,0 91,7 354,8 Totalt antal bredbandskunder Källa Redeye Research, Bredband2 8

9 Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för 2015: Bredband2 Detaljerade estimat SEKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' Q1'15E Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E Försäljning EBITDA EBIT PTP VPA, SEK Försäljningstillväxt (YoY) 16% 14% 15% 18% 16% 20% 22% 18% 13% 19% Bruttomarginal 44% 45% 44% 42% 44% 40% 42% 44% 44% 43% EBITDA marginal 10% 11% 13% 10% 11% 9% 11% 17% 13% 12% VPA tillväxt (YoY) 15% 36% 22% 29% 26% 9% 11% 73% 54% 42% Källa Redeye Research, Bredband2 9

10 Värdering Bredband2 I vår värdering av Bredband2 använder vi oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi analyserar hur andra telekomoperatörer värderas. Värderingsslutsats och aktieutveckling Bredband2-aktien har sedan årsskiftet värderats upp med 31 procent. Likviditeten är snäppet högre nu men beror, som vi tidigare skrivit, till stor del på stora insiderköp från tre stycken styrelseledamöter. 1 Att insiders ser värde i bolaget ser vi som långsiktigt mycket positivt. För en långsiktigt förbättrad likviditet kommer det dock krävas fortsatt starka tillväxtsiffror så att fler investerare får upp ögonen för bolaget. Vi höjer vårt motiverade värde till 0,59 SEK (0,54), vilket i huvudsak beror på ett nytt, lägre avkastningskrav om 10,5 procent (tidigare 12 %). Anledningen är delvis förändringar i själva Redeye Rating-modellen, men även bolagets ökade finansiella stabilitet och kontinuerliga lönsamhet har spelat in. Se nedan för våra värderingsantaganden. DCF-värdering Vi har använt en skattesats om 22 procent, men för de närmaste fyra åren tagit hänsyn till bolagets förlustavdrag genom att då använda procent i skattesats. Vårt avkastningskrav som baseras på vår Redeye Rating av bolagets kvalitéer uppgår i alla tre scenarion till 10,5 procent. Grundscenario Vi bedömer att Bredband2 kan fortsätta att växa i takt med fibermarknaden under de närmsta åren och försvara sin fibermarknadsandel på 10 procent. Våra beräkningar inkluderar även att företagssatsningen fortsätter att bära frukt samt ger relativt goda marginaler och en skalbarhet att kapitalisera på, vilket med andra ord innebär en marginalexpansion. I vårt grundscenario (base case) räknar vi därför med en intäktsökning om närmare 6 procent i snitt under , som successivt väntas sjunka mot 4-5 procent i takt med att den snabba fibertillväxten avtar. Vi ser även en EBIT-marginal på 10 procent under samma period. Vi prognostiserar därefter att den långsiktiga EBIT-marginalen gradvis närmar sig 6 procent. 1 Se: 10

11 Bredband2 Vår DCF-värdering indikerar med dessa antaganden ett motiverat värde om 0,59 kronor per aktie. Vi räknar med att det är cirka 50 procents sannolikhet för detta scenario. Bear case I bear case skulle konkurrensen öka och prispressen på marknaden likaså. Vi räknar här med att Bredband2 successivt förlorar marknadsandelar under genom att växa mellan 4-5 procent; med andra ord långsammare än marknaden. EBIT-marginalen ligger runt 8 procent i några år men faller sedan mot en långsiktiga EBIT-marginal på 4 procent. Vi räknar här med att motiverat värde i bear case uppgår till 0,3 SEK och att det är 25 procents sannolikhet för detta scenario. Bull case I bull case kommer Bredband2 att fortsätta ta marknadsandelar inom sin nisch från de mer trögrörliga storoperatörerna i takt med att fiberpenetrationen närmar sig regeringens mål på 90 procent. Detta med god lönsamhetsutveckling, inte minst drivet från företagsmarknaden. Vi räknar i ett sådant optimistiskt scenario med en genomsnittlig årlig intäktsökning om 11 procent under EBIT-marginalen blir under samma period, enligt våra beräkningar, mellan procent och den långsiktiga EBIT-marginalen når också procent. Vi bedömer att kursen i detta bull case skulle kunna nå 0,86 SEK och räknar med att det är 25 procents sannolikhet för detta scenario. 11

12 Relativvärdering Bredband2 Vi analyserar här hur Bredband2 värderas jämfört med andra nordiska telekomoperatörer av varierande storlek. Relativvärdering Bolag Börsvärde P/E EV/EBITDA EV/Sales Intäktstillväxt Bruttomarginal (SEKm) 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E Grupp 1 TELENOR ,3 15,8 7,6 7,2 2,6 2,5 14% 4% 60-70% TELIASONERA ,5 13,0 8,6 8,4 2,9 2,9 5% 0% 45-50% TELE ,9 21,5 9,2 8,6 2,0 2,0 3% 3% 40-45% Medel (Grp 1) ,5 16,8 8,5 8,1 2,5 2,5 7% 2% 52% Median (Grp 1) ,3 15,8 8,6 8,4 2,6 2,5 5% 3% 48% Grupp 2 ALLTELE ,5 10,3 6,0 4,7 0,7 0,7-8% 7% 25-35% DGC ONE ,1 15,5 7,2 5,9 1,7 1,6 14% 8% 60-70% TELIO ,8 9,9 3,8 3,7 0,9 3,7 0% 2% 50-60% BAHNHOF* ,9 n/a n/a n/a 2,0 n/a 7% n/a 40-50% Medel (Grp 2) ,1 11,9 5,7 4,8 1,1 2,0 2% 6% 44% Median (Grp 2) ,5 10,3 6,0 4,7 0,9 1,6 0% 7% 40% BREDBAND2 AB ,7 13,6 9,0 6,5 1,1 0,9 19% 13% 40-45% Källa: Redeye Research, Bloomberg * = Baserat på Bahnhofs egen prognos och en skattesats om 22 procent. Det finns inga estimat för bolaget Den starka aktieutvecklingen för Bredband2 under de senaste månaderna innebär att aktien har värderats upp relativt bolagets peers. Nu värderas bolaget med en tillväxtpremie som dock sjunker betydligt under 2016 eftersom bolaget snabbt väntas växa in i sin värdering. Bredband2 förväntas växa intäkterna flera gånger snabbare än övriga teleoperatörer, oavsett kategori. Bolaget har i dagsläget dock lägre bruttomarginaler än sina peers, vilket egentligen inte är konstigt eftersom bolaget fortfarande är betydligt mindre sett till storleken. Det här betyder å andra sidan också att det finns en fin skalbarhet att kapitalisera på. Bredband2 uppvisar en mycket stark tillväxt inom företagssegmentet där marginalerna är högre, vilket på lite sikt lär innebära marginalexpansion. 12

13 Sammanfattning Redeye Rating Bredband2 Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 8,0p Ratingförändringar i denna rapport: Vissa mindre ändringar på grund av ändringar i själva ratingmodellen och lönsamhetstrenden. VD Daniel Krook har goda marknadskunskaper efter att ha varit länge i både branschen och bolaget. Krook har även varit tongivande i den nya strategin som förvandlat Bredband2 till en lönsam tillväxtmaskin. Bolaget gör väl avvägda återinvesteringar av de stabila kassaflödena men har även möjlighet att dela ut pengar till ägarna också och det finns därmed inget att anmärka på inom kapitalallokering. Ägarskap 7,0p Bredband2 har en aktiv huvudägare i Anders Lövgren, som är ordförande och innehar runt 15 procent av bolaget. Även övriga styrelsen har i överlag ett stort aktieägande. VD äger dessutom cirka 1,4 procent av bolaget. Tillväxtutsikter 5,5p Lönsamhet 6,0p Bredband2 drar fördel av den fokuserade positioneringen mot det snabbväxande fibersegmentet där bolaget som marknadstrea med en marknadsandel på 9 procent kan utmana jättarna. Med regeringens höga målsättning i åtanke så väntas fibermarknaden visa en stadig tillväxt framöver. På företagssidan, där Bredband2 var tidiga in, ökar efterfrågan snabbast. Bredband2 jobbar med snabbhet, redundans, intelligent Cicsoinfrastruktur och service för att parera prispressen som hör till den konkurrensintensiva telekommarknaden, vilket bolaget hittills lyckats utmärkt med. Lönsamheten och kassaflödet har ökat successivt under de senaste åren, hand i hand med försäljningstillväxten. Marginalerna är dock alltjämt låga i jämförelse med konkurrenterna och bruttomarginalen har inte nått högre än mellan procent under de senaste åren, på grund av prispressen. Vi anser att det den fortsatt snabba intäktstillväxten ger en god chans till marginalexpansion framöver då skalbarheten i affärsmodellen bör vara god. Finansiell styrka 7,5p Bredband2 är en liten spelare, med de risker detta innebär. Kapitalstrukturen och balansräkningen stärks dock kontinuerligt i takt med att bolaget växer sig allt större. Kassan på i dagsläget 10 MSEK väcker inte något negativt uppseende sett till de stabila, repetetitiva förskottsintäkterna. 13

14 Bredband2 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 10,5 % NPV FCF ( ) 91 NPV FCF ( ) 179 NPV FCF (2025-) 163 Rörelsefrämmade tillgångar 3 Räntebärande skulder -22 Motiverat värde MSEK 414 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 6,2 % Motiverat värde per aktie, SEK 0,6 EBIT-marginal 9,5 % Börskurs, SEK 0,6 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 14% 15% 19% 25% 27% ROCE 13% 16% 21% 29% 32% ROIC 12% 14% 19% 32% 41% EBITDA-marginal 10% 11% 12% 14% 15% EBIT-marginal 6% 6% 7% 9% 10% Netto-marginal 4% 5% 6% 7% 8% Data per aktie E 2016E 2017E VPA 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 VPA just 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 Utdelning 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 Nettoskuld 0,03 0,02-0,02-0,05-0,09 Antal aktier 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 287,1 313,2 395,3 371,5 344,9 P/E 23,8 21,5 20,7 13,6 11,0 P/S 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 EV/S 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8 EV/EBITDA 11,5 9,7 9,0 6,5 5,1 EV/EBIT 19,7 17,3 15,9 10,0 7,6 P/BV 3,0 3,2 3,8 3,2 2,7 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån -3,3 % Omsättning 17,1 % 3 mån 23,4 % Rörelseresultat, just 30,62 % 12 mån 41,5 % V/A, just 32,5 % Årets Början 31,8 % EK 10,7 % Aktiestruktur % Röster Kapital Lövgren Anders 14,3 % 14,3 % Berglund Örjan bolag 12,8 % 12,8 % Danielsson Leif 11,4 % 11,4 % DCAP i Sverige AB 7,1 % 7,1 % GWD Group 5,7 % 5,7 % Gustavia fonder 4,9 % 5,1 % Ulf Östberg 3,8 % 3,8 % Avanza Pension 3,1 % 2,6 % SEB Life International Assurance 2,6 % 2,3 % Försärkings AB Skandia 2,1 % 2,2 % Aktien Reuterskod BRE2.ST Lista First North Kurs, SEK 0,6 Antal aktier, milj 701,0 Börsvärde, MSEK 406,6 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Daniel Krook Claes Fägersten Daniel Krook Anders Lövgren Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 43% 45% 48% 50% 54% Skuldsättningsgrad 31% 23% 9% 8% 0% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt 14% 16% 19% 13% 10% VPA-tillväxt (just) -59% 26% 40% 52% 24% Analytiker Viktor Westman Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 14

15 Bredband2 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% E 2016E 2017E 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2016E 2017E % 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2016E 2017E 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Privat Företag Övrigt period Sverige period Intressekonflikter Viktor Westman äger aktier i Bredband2: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), telefoni, mobilt bredband, TV, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster som företagsnät, datacenter och telefoni. Bolaget är Sveriges tredje största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över bredbandskunder. 15

16 DISCLAIMER Bredband2 Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 16

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 augusti 2015 Sammanfattning (BRE2.ST) Rekordtillväxt räckte inte Q2-rapportens intäkter på 90,0 MSEK (väntat 88,4) motsvarande en rekordtillväxt på 25 procent.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 2 augusti 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Laddar för ökad tillväxt Bredband2 forsätter att växa i högt tempo och i Q2 omsatte bolaget 63,2 MSEK (15% tillväxt y-o-y), vilket var 0,6

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 15 januari 215 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Pågående nyemission och steg 1 avklarat Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Moberg Pharma (MOB.ST) Billigt, lönsamt tillväxtbolag

Moberg Pharma (MOB.ST) Billigt, lönsamt tillväxtbolag BOLAGSANALYS 1 december 2014 Sammanfattning Moberg Pharma (MOB.ST) Billigt, lönsamt tillväxtbolag Resultat och lönsamhet var bättre än vi hade räknat med i det tredje kvartalet, men omsättningen var något

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien

Immunicum (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 mars 2015 Sammanfattning (Immu.st) Starkt sentiment lyfter aktien Data för Intuvax från fas I/II-studien inom indikationen mrcc ser fortsatt mycket lovande ut

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 augusti 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Åtgärderna fortsätter Oniva rapporterade i Q2 sämre försäljning än förväntat om 48,3 miljoner kronor (förväntat:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer