Protokoll fört vid årsmötet 2014 för Östra Beddingestrands Vägförening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmötet 2014 för Östra Beddingestrands Vägförening."

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmötet 2014 för Östra Beddingestrands Vägförening. Mötesdag: 23 juli 2014 Plats: Rosengården, Beddingestrand fastigheter Antal närvarande medlemmar: Antal närvarande styrelsemedlemmar: 7 7 Totalt antal närvarande: Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla medlemmar välkomna och speciellt de inbjudna gästerna Erik Samuelsson, ordförande Tekniska Nämnden, Rune Brandt, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt Jan Svensson, ordförande Mariedals Samfällighet 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Thorsten Appelgren valdes till ordförande och Anders Weibull till sekreterare för stämman. 3 Godkännande av dagordning och röst- och debiteringslängder. Dagordning, röst- och debiteringslängder godkändes. 4 Val av två justeringsmän att även fungera som rösträknare vid votering. Birgitta Hansson och Eva Hyltén valdes till justeringsmän. 5 Frågan om mötets behöriga utlysande. Godkändes. 6 Föredragning av styrelseberättelsen. Verksamhetsberättelsen fanns med i den kallelse som skickats ut till alla medlemmar. Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. 7 Föredragning av revisorns berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningens revisor Göran Nilsson har gått igenom föreningens räkenskaper och funnit att dessa är i god ordning. Östra Beddingestrands Vägförening Box Beddingestrand

2 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 8 Information av tekniska nämndens ordförande Erik Samuelsson och förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Rune Brandt samt frågestund. 8.1 Tekniska nämndens ordförande Erik Samuelsson Erik Samuelsson är medlem i Nya moderaterna och leder arbetet i tekniska nämnden som ansvarar för Trelleborgs gator och parker, stränder, elnät, avlopp och vattenförsörjning, renhållning samt framtida planering. Detta gäller även för Beddingestrand förutom att E.ON sköter vårt elnät och ÖBV vägarna. Den rådande parlamentariska situationen i Trelleborg innebär att alliansen är större än socialdemokraterna. Alliansen samarbetar med miljöpartiet men tillsammans har man ingen egen majoritet i fullmäktige utan måste söka stöd för sina förslag från andra partier. Erik Samuelsson är fast boende i Smygehamn sedan 30 år och har dessutom en sommarstuga i Beddingestrand. Han är därför väl förtrogen med de lokala frågorna i vårt område. Han är medlem i ÖBV. Kommunen satsar mycket på sina badplatser. Det skall finnas en brygga, toaletter och parkeringsplatser vid en kommunal badplats och under badsäsongen skall den rensas dagligen från tång. Det skall vara möjligt att nå en badplats via kollektiva kommunikationsmedel. I Beddingestrand har den nya badbryggan vid Pärlan nyligen färdigställts och invigts. Sopsortering med separering av matavfallet för att på så vis producera biogas håller på att successivt införas i kommunen och kommer på sikt även gälla Beddingestrand. Ett öppet fiberoptiknät skall införas som är tillgängligt för alla invånare inom kommunen i enlighet med det beslut regeringen tagit för hela landet. Ett eget bolag, Trelleborgs Bredbands AB, har bildats för hantera utbyggnaden av detta nät. Det finns redan ett sådant nät i de centrala delarna av staden och utbyggnad av detta fortsätter tills det finns inom hela kommunen och däribland Beddingestrand. Frågor till Erik Samuelsson 1. Diesbäcken En medlem undrade om, och i så fall när, kommunen kommer återställa området som svämmats över av bäcken nere vid stranden och bygga en bro som ersätter den tidigare. Svar: Kommunen måste ha markägarnas tillstånd för detta varför han uppmanar dem att ge detta via ett skriftligt dokument undertecknat av dem alla. 2. Lagstadgad hastighetsbegränsning till 30 km/t i tätområden Ordförande undrade när hastighetsbegränsningen till 30 km/t kommer införas i vårt område. Förvaltningsrättens har avslagit en överklagan som även denna kan överklagas men det är osannolikt att en sådan skulle gå igenom varför Trelleborgs kommun redan nu skulle kunna påbörja en omskyltning. Om detta sker kan ÖBV installera farthinder/gupp utan att ha varningsskyltar för dessa vilket innebär en besparing på ca 6 000: - per gupp. Svar: Erik Samuelsson lovade att bevaka och påskynda ärendet. 2 (8 )

3 8.2 Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Rune Brandt Rune Brandt tillträdde sin plats i september Han har tidigare arbetat för Hörby kommun som bland annat miljöchef och därefter för Länsstyrelsen med skilda arbetsuppgifter inom vatten, miljö och djurskydd. Samhällbyggnadsförvaltningen lyder under Samhällsbyggnadsnämnden. Dess uppgift är att genomföra nämndens beslut. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen finns följande avdelningar: a. Administration Registrering, diarieföring, dokumentera beslut, föra protokoll mm. b. Plan & Bygg Översikts- och detaljplanläggning, bygglovsfrågor, samråd och inspektion av byggen. c. Mät & Karta Kommunens samlade resurs för mät och kartverksamhet. Lantmäterifrågor och GIS, det geografiska informationssystemet. d. Miljö, Hälsa och Livsmedel Övervakning och skydd av miljön i Trelleborgs kommun, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor. e. Hållbar utveckling Miljöstrategiska frågor och kommunens olika miljömål i enlighet med Sveriges 16 olika miljömål. Förvaltningen har senaste året arbetat med bl. a.: Fördjupad översiktsplan som syftar till att vara ett underlag för den fysiska markanvändningen så att beslut fattas med så mycket kunskap som möjligt om stadens förutsättningar. Flytten av Trelleborgs hamn som är ett mycket stort projekt. Flytten av övre busstationen till centralstationen som Pågatågen kommer anlända till och avgå ifrån. Den nya stadsdelen "Sjöstaden" i de västra delarna av den nuvarande hamnen. Planer finns att där bygga till bostäder. Utökade krav på enskilda avlopp och utbyggnad av fler sådana så att miljöbestämmelserna uppfylls Förbättrad telefonering till förvaltningen så att fler externt anropande direkt kommer fram. Figur 1 Sjöstaden, hamnen och centralstationen 3 (8 )

4 Frågor till Rune Brandt 1. Bygge på grönområden Har kommunen avsikter att ändra detaljplanen för nybyggnation på grön- och parkområden? Svar: Nej. Kommunen vill värna de få grönområden som finns. 2. Nybyggnation som skymmer för grannar Vad kan grannarna göra om det planeras ett bygge av en fastighet som skymmer utsikten Svar: Grannarna kan överklaga till Länsrätten. Samma lagar gäller för alla kommuner men tillämpningen kan vara olika. 3. Havsvattenkvalitén Hur kontrolleras havsvattenkvalitéen vid kommunens badplatser t ex när temporärt utsläpp sker pga. överlast i något reningsverk? Svar: Kontinuerlig provtagning sker av alla badplatser inom kommunen. Om badet fått klassificeringen dåligt eller om badet utsatts för en kortvarig förorening ska besökarna avrådas från bad. 4. Sly i fårängarna vid campingplatsen i Skateholm Vem ansvarar för att slyn tas bort från dessa ängar? Kan en enskild person göra detta? Svar: Tekniska förvaltningen svarar för röjningen av slyn på ängarna. En enskild person får inte göra detta. 9 Beslut om ersättning till styrelse och revisor. Årsmötet beslutade att behålla samma årliga arvoden för styrelsens ledamöter. 10 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna Framställning från styrelsen Styrelsen har tre framställningar: 1. Ökad årlig avsättning till bundna reservfonden med 25: -/andel Styrelsen menar att avsättningen till fonden bör ökas för att ha beredskap för oförutsedda kostnader. Stämman godkände ökningen av avsättning till reservfonden med 25: -/andel. Andelsavgiften för medlemmarna höjs därmed med samma belopp, se 12 nedan 2. Ökning av anslutningsavgiften för nya fastigheter till : - från 7 500: - Stämman godkände ökningen av anslutningsavgiften till : - 3. Utdebitering av en deposition lika med 5 000: - i samband med bygglov erhålls för fastighet. Beloppet skall garantera ersättning för återställning av skador på vägmark. Den del av beloppet som eventuellt inte behöver användas för att täcka kostnaderna återbetalas. Om kostnaderna blir högre än 5 000: - debiteras fastighetsägarna även det överskjutande beloppet. Stämman godkände att en deposition kan utdebiteras i samband med bygglov. 4 (8 )

5 10.2 Motioner från medlemmar Två motioner har inkommit till årsstämman från en medlem: 1. Införande av ytterligare ett gupp på Furuvägen 2. Införande av hinder för att blockera genomfartstrafik på Cedervägen och tvinga bilisterna att välja annan infartsväg från riksväg 9. ÖBV avser att stegvis införa fler fartdämpande gupp inom området i den takt ekonomin tillåter. Dessutom finns beslut från Trelleborgs kommun att den lagstadgade hastigheten på våra vägar skall vara 30 km/tim vilket bilisterna förhoppningsvis kommer respektera. När hastighetsskyltarna väl finns på plats krävs ingen speciell skylt som varnar för ett gupp vilket reducerar kostnaderna med ca 6 000: -. Att anlägga blockerande hinder på Cedervägen kräver en planändring från Lantmäteriet. Figur 2 Väggupp av typen Flexibump 11 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för verksamhetsåret Stämman godkände styrelsens förslag. 12 Beslut om utdebitering för verksamhetsåret. Stämman beslöt att utdebiteringen för verksamhetsåret 2014 skall vara 325 kr/andel och inträdesavgiften för nya medlemmar : -, se även 10 ovan. 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter. Val av ordinarie ledamöter - Jozita Erming 2 år Omval - Leif Härwell. 1 år Fyllnadsval - Tommy Lindstedt 2 år Nyval - Ingemar Larsson 1 år Nyval Val av suppleanter - Malte Lönegård 1 år Omval - Lena Andersson 1 år Omval - Anders Paulcén 1 år Nyval - Peter Nilsson 1 år Nyval Inget omval var aktuellt för Anders Weibull eftersom hans mandatperiod som ordinarie ledamot varar ytterligare 1 år. 5 (8 )

6 14 Val av styrelseordförande på 1 år. Anders Weibull valdes till styrelseordförande. Leif Härwell som är fast boende i Beddingestrand kommer vara vice ordförande. Ordförande är föreningens firmatecknare. Kassören har genom fullmakt från styrelsen mandat att teckna föreningen för bankärenden. 15 Val av revisor samt suppleant. Torsten Appelgren valdes till revisor samt Tord Paulsson till revisorsuppleant, båda för 2 år. 16 Övriga frågor. 16.1Bredband ÖBV har fått 140 intresseanmälan för ansluta fastigheten till optiskt fibernät. Intressegruppen för fibernät för hela Beddingestrand, som leds av Peter Strub, har hitintills fått 180 st. anmälan. De intresseanmälan som skickats till ÖBV kommer överlämnas till denna grupp. För att en installation skall bli aktuell krävs 250 st. Det är fortfarande oklart om en samfällighet, förening eller annat organ kommer bildas för att verkställa installationen. ÖBV har målsättningen att alla dess medlemmar på sikt skall kunna ansluta sig till ett öppet nät. Om fibernät installeras på ÖBV:s vägmark kommer föreningen därför ha som krav att den kanalisation ( slangar och kabelrör ) som läggs ner i marken även skall täcka kapacitetsbehovet för de som inte beställer inkoppling av fiber i ett första skede eller inte vill beställa av den nätägare som drar fram kanalisationen. En annan operatör/nätägare än den som lagt ner kanalisationen ska kunna använda denna. ÖBV kräver även att den entreprenör som skall utföra grävning på ÖBV:s vägmark skall godkännas av styrelsen. ÖBV:s egen entreprenör skall ges möjlighet att ge offert på detta arbete. ÖBV kommer bilda en egen intressegrupp för att bevaka sina krav. Denna kommer att ledas av Anders Paulcén. Peter Strub förklarade sig också vara beredd att delta i denna. Andra intresserade uppmanas att anmäla sig till Anders Paulcén tel ) De som skickat en intresseanmälan för fibernätanslutning uppmanas att komplettera denna med följande uppgifter om dessa saknas: Namn Fastighetsadress i Beddinge Tel nr adress Uppgifterna skickas till adressen: 16.2 Fällning av träd på vägmark En medlem vill att en fastighetsägare skall kunna skicka en ansökan till ÖBV när denna vill att ett träd på vägmark utanför tomten skall fällas. Denna skall därefter beviljas eller avslås av styrelsen. Det är möjligt att göra en sådan begäran t ex via hemsidans Brevlåda eller genom att per telefon kontakta ÖBV:s styrelse. Denna behandlar därefter ärendet. 6 (8 )

7 17 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering. Justering av protokollet sker på Bedinge Golfrestaurang onsdagen kl. 10: Mötets avslutande. Eftersom ordförande avgår efter 24 år ville mötet framföra ett stort tack för en fantastisk insats som varit till stor fördel för föreningen och dess medlemmar. Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat samt önskade alla en fortsatt trevlig sommar. Vid protokollet: Justeras: 7 (8 )

8 Styrelsen för Östra Beddingestrands Vägförening Styrelse Namn Period Adress Tel e-post Svärmarevägen 8 Ordförande Sekreterare Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Anders Weibull Leif Härwell Jozita Erming Tommy Lindstedt Ingemar Larsson Nicoloviusgatan 8A Malmö Svärmarevägen 2 Svarttallsvägen 1 Furuvägen 6 Persikevägen Lund Domänvägen Suppleanter Malte Lönegård Cedervägen 38 Björkstigen S. Sandby Lena Andersson Anders Paulcén Peter Nilsson Svärmarevägen 6 Silvervingevägen 4 Ängarödsvägen 3 Harrisstigen Genarp Revisor Torsten Appelgren Tord Pålsson 2016 Revisorsuppleant 2016 Gräshoppsvägen 8 Cypressvägen Entreprenör Jan-Erik Hansson - Gamla Lundavägen Ystad ADRESSEN TILL FÖRENINGENS HEMSIDA: Förutom information om föreningen med bl.a. protokoll från årsmöten kan våra medlemmar enkelt via mail kontakta styrelsen för adressändring, synpunkter och önskemål. Vi önskar alla våra medlemmar en skön höst. 8 (8 )

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund,

Läs mer

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Närvarande: ca 50 personer 1 Mötets öppnande Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst!

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst! Informationsblad maj 2013 Envikens Samfällighetsförening Föreningslådan 760 10 Bergshamra Föreningens hemsida: www.enviken.net Enviksbladet 2013 Enviksbladet innehåller information som berör oss alla och

Läs mer

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. FRITIDSSTUGEFÖRENINGEN KOPPARMORA, EKONOMISK FÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 29 maj 2005, Värmdö bygdegård 1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla

Läs mer