STYRELSEPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24"

Transkript

1 STYRELSEPROTOKOLL

2 DAGORDNING TILL STYRELSESAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013 KL. 18:30 VÄSBYHEMS HK ST 34 ST 35 ST 36 ST 37 ST 38 ST 39 ST 40 ST 41 ST 42 Val av justerare Val av sekreterare Information om tillsättande av vice vd Genomgång av protokoll från föregående möten Beslut om tertialbokslut och Prognos, bilaga Beslut om igångsättande/ antagande av anbud om Hammarbyvägens punkthus, bilaga Beslut om ingångsättande av rivningshus och nyproduktion Sigma, bilaga Beslut om köp av Hasselskolan Information om resultatet från årets kundenkät ST 43 Information om arbete med affärsplan och verksamhetsplan ST 44 ST 45 ST 46 ST 47 ST 48 ST 49 Information om läget avseende bostadsrättsombildningar Styrelsearvode i samband med resa Hantering av information före styrelsemöte och mötesprotokoll Revidering av uthyrningspolicyn Förslag på ändring i bolagsordning och ägardirektiv, bilaga Övriga frågor/ information - Fotografering - Konkurrensverkets stämning av Haninge bostäder - Organisationsförändringar - Smedby 2 2

3 ST 34 Val av justerare Justerare utses i bokstavsordning. Till justerare valdes Johan Tidell. ST 35 Val av sekreterare Linus Johansson har varit sekreterare i styrelsen sedan september 2009, först i sin roll som jurist i bolaget och därefter som administrativ chef. Det är nu lämpligt uppdraget förs vidare till nuvarande jurist Jenny Rud, som föreslås efterträda Linus Johansson. Jenny Rud tills vidare är sekreterare under styrelsemötena. ST 36 Information om tillsättande av vice vd Amra Barlov Lindqvist informerade om det finns ett behov av en vice vd hos Väsbyhem. En vice vd har inte funnits inom bolaget sedan före detta ekonomichef Marianne Sandström slutade. En vice vd ska vara ins i de företagsövergripande frågorna och svara i vd:s ställe vid frånvaro. Beslut om tillsättande av vice vd görs av arbetsutskottet (se Företagsövergripande regler punkt 2.11). Arbetsutskottet sammanträffades den 18 juni varvid beslut om Linus Johansson skulle erbjudas uppdraget fades. Uppdraget påbörjades den 1 september ST 37 Genomgång av protokoll från föregående möten lägga protokollen från den 21 maj 2013 och den 4 juni 2013 till handlingarna. ST 38 Beslut om tertialbokslut och Prognos, bilaga Linus Johansson gick igenom och informerade om delårsbokslut för tertial 2 samt prognos för 2013 och förklarade avvikelser i förhållande till budget, i enlighet med tidigare och vid mötet presenterade bilagor. anta tertialbokslut och prognos för helår ST 39 Beslut om igångsättande/ antagande av anbud om Hammarbyvägens punkthus, bilaga Linus Johansson informerade om planerad nyproduktion av fem punkthus på Hammarbyvägen, innehållande sammanlagt 97 lägenheter uppgående till kvm BOA och kvm BTA samt ett underliggande garage med 96 bilplatser. Nyproduktionen innebär en förtätning av området. Produktspecifikation och gestaltning gicks igenom. 3

4 Styrelsen förevisades avkastningskalkyl och meddelades det vid en bedömning inte ser ut som vi hamnar i en nedskrivningssituation i detta projekt. Fördyrande i projektet är det krävs vissa ledningsflyttar, trots detta är bedömningen det är ett ekonomiskt hållbart projekt. anta det anbud som efter anbudsutvärderingen vunnit upphandling, och därefter påbörja entreprenaden. ST 40 Beslut om ingångsättande av rivningshus och nyproduktion Sigma, bilaga Linus Johansson presenterade underlag för det partneringsamarbete som pågått tillsammans med antagen entreprenör under projekteringsskedet samt det pris som parterna kommit fram till för entreprenaden. Två hus i området Sigma kommer rivas, hus 1340 och 1344, för närvarande innehållande 128 lägenheter. Därefter kommer en nyproduktion av 190 lägenheter ske bestående av fem olika huskroppar. Boarean uppgår till kvm. Produktspecifikation och gestaltning gicks igenom. Vid en jämförelse av om man skulle renovera samt bygga på huset är bedömningen kostnaden blir lägre för riva och bygga nytt och detta således är ett affärsmässigt bättre alternativ. Intäkterna för nyproduktion är även högre än vid ombyggnad. starta projektet med riva och bygga nya hus på fastigheterna Vilunda 28:8 och 28:11. ST 41 Beslut om köp av Hasselskolan Linus Johansson informerade om kommunen och Väsbyhem har fört en förhandling avseende köp av Hasselskolan. Avsikten är Väsbyhem köper skolan varefter den kan användas som etablering för arbetena med nyproduktionen i Sigma-området. Därefter avser bolaget på marken bygga ytterligare bostadshus. Diskussioner förs med kommunen i anslutning till bostadshuset (bottenvåningen eller motsvarande) även uppföra en förskola. Affären avses bli marknadsmässig, Väsbyhem erlägger en köpeskilling utifrån det antal BTA som man tillåts bygga, efter en detaljplan antagits, med avdrag för kostnad för rivning. Kostnad per BTA är differentierad beroende på om det är bostadsrätter eller hyresrätter som byggs. ge Vd i uppdrag förhandla och slutligen köpa Hasselskolan, fastigheten Hammarby 8:58, på affärsmässiga grunder. ST 42 Information om resultatet från årets kundenkät 4

5 Amra Barlov Lindqvist informerade om den kundenkät som genomförts utifrån ett ändrat upplägg. Tidigare har Väsbyhem haft en egen enkät vilket inneburit bolaget har kunnat följa sin egen utveckling, dock så har en jämförelse med andra bolag, så kallad benchmarking, inte varit möjlig. Från och med nästa år kommer detta vara helt implementerat. Hyresgäster kommer även kunna besvara enkäten i pappersform, detta för nå ut till dem som inte har tillgång till dator. Generellt har Väsbyhem höga siffror men det finns områden där förbättring är möjligt, vilket även krävs för nå bolagets mål framöver. ST 43 Information om arbete med affärsplan och verksamhetsplan Amra Barlov Lindqvist presenterade och informerade om nuvarande arbete med ny affärsplan och verksamhetsplan för åren Det informerades även om den konferens som bolaget varit på där de fyra perspektiven; Sveriges nöjdaste kunder, En raktiv arbetsgivare, Bidra till ett hållbart Väsby samt Konkurrenskraftig ekonomi gåtts igenom och arbetats med. Det är långtgående mål som kommer ställas, det finns dock höga förhoppningar Väsbyhem kommer kunna nå dem. ST 44 Information om läget avseende bostadsrättsombildningar Bulent Curku lämnade rummet på grund av jäv då han är boende på en av adresserna som avses. Linus Johansson informerade om den intresseansökan som inkommit avseende förvärva den egna fastigheten med adresserna Hagvägen 6 A-G, och pågående diskussion med föreningen. ST 45 Styrelsearvode i samband med resa Vid styrelseresan har sedan tidigare inte så kallat dagarvode utgått, då något styrelsemöte inte genomförts. Linus Johansson kommer utröna hur detta hanteras vid nämndresor och samma hantering ska sedan gälla för styrelseresor. ST 46 Hantering av information före styrelsemöte och mötesprotokoll Ett led i effektivisera arbetet med styrelsehandlingar är till varje möte skicka ut handlingar elektroniskt. Vid mötet diskuterades köpa in Ipads till de som inte redan tillhandahållit en från kommunen och utreda huruvida man kan använda sig av kommunens app. Styrelsen ställde sig positiv till detta. 5

6 ST 47 Revidering av uthyrningspolicyn Amra Barlov Lindqvist informerade om de förutsättningar som gällde när Väsbyhem utsågs bedriva kommunal bostadsförmedling inte är desamma som i dagsläget då det idag finns flera aktörer på marknaden som bedriver egen bostadsuthyrning i Väsby. På grund av detta bör uthyrningspolicyn förändras på så sätt köavgiften avskaffas. För inte kön ska utökas till proportioner som är svåra hantera administrativt föreslås köande som inte bor inom Väsbyhem aktivt måste anmäla intresse en gång per år för behålla sin kötid. avskaffa köavgiften och informera de köande om detta samt införa en obligatorisk intresseanmälan för behålla sin kötid. ST 48 Förslag på ändring i bolagsordning och ägardirektiv Linus Johansson gick igenom de ändringar och tillägg som kommunen och Väsbyhem har tagit fram mot bakgrund av ändringar i Kommunallagen. ställa sig positiv till de ändringar och tillägg som gicks igenom. ST 49 Övriga frågor/ information Fotografering Samtliga styrelseledamöter fotograferades. Namn, bild och partitillhörighet kommer sedan göras tillgängligt på Väsbyhems hemsida. Information om konkurrensverkets stämning av Haninge Bostäder Linus Johansson informerade om Konkurrensverket har inlämnat en stämningsansökan gentemot Haninge Bostäder. Grunden är Haninge Bostäder har kringgått upphandlingslagstiftningen genom köpa ett dotterbolag till en entreprenör vars enda tillgångar var mark samt ett entreprenadavtal som tecknades kort tid innan köpet. Genomförda justeringar i vår organisation Amra Barlov Lindqvist informerade om genomförda ändringar i Väsbyhems organisation. I stort innebär förändringen den före detta Fastighetsavdelningen har blivit två avdelningar, en Fastighetsutvecklingsavdelning och en Förvaltningsavdelning. Ny förvaltningschef kommer ingå i företagets ledningsgrupp, liksom personalstrategen. 6

7 Smedby 2 Amra Barlov Lindqvist och ordföranden informerade om diskussion har förts med företrädare för Smedby 2 avseende förvärva området från Väsbyhem och ombilda till bostadsrätt. Väsbyhem har gett beskedet detta måste ske på affärsmässiga grunder vilket innebär en högre köpeskilling än vad eventuell köpare är villig ge. Brev med detta innehåll kommer skickas, underskrivet av vd, vice vd, ordföranden och vice ordföranden. 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 62013 tört vid styrelsesammanträde tör Nora Fastigheter AB Tid: Plats: 30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik

Läs mer

Protokoll nr 12 2013 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag november 2013 kl 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11

Protokoll nr 12 2013 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag november 2013 kl 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 12 2013 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: Måndag november 2013 kl 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Försäljning av Bo i Väsby AB

Försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-05-26 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg AB Väsbyhem postadress Box 125, 194 22 UPPLANDS VÄSBY besöksadress Centralvägen 1 telefon 08 590 980 00 fax 08 590 981 65 e post post@vasbyhem.se hemsida www.vasbyhem.se ledning VD Ulf Dohnhammar e post

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 8.00-10.00 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-25 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C)

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor februari 2014 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget Kalix kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer