BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org.nr ) får härmed framlägga VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2002 Föreningen omfattar en fastighet med två byggnader, Råsundavägen 64 respektive 66. I byggnaderna finns totalt 45 lägenheter omfattande kvm och fyra kommersiella lokaler omfattande 368 kvm. Totalt utgör detta kvm ytor. Tomtmarken omfattar kvm. Föreningen bildades den 19 april 1988 med syfte att, genom registrering hos Tingsrätten, tillförsäkra medlemmarna möjlighet till ombildning av fastigheten till bostadsrätt vid en eventuell framtida försäljning. Den 12 januari 1999 tecknades avtal med hyresvärden om att försälja fastigheten till bostadsrättsföreningen. Vid en extra föreningsstämma den 16 februari 1999 beslöt föreningens medlemmar enhälligt att godkänna avtalet med säljarna. Den 1 mars 1999 tillträdde föreningen som ägare till fastigheten varvid ombildningen till bostadsrätt fullbordades. I maj 2001 påbörjades byte av köks- och avloppsstammar, målning av trapphus, renovering av hissar och iordningsställande av trädgården. Arbetena avslutades under hösten 2002 med att entréportarna av aluminium byttes ut mot träportar. Därmed är arbetet med modernisering av fastigheten genomförd. Innehåll: 1. Föreningens styrelse och övriga förtroendevalda funktionärer. 2. Redogörelse över styrelsens förvaltning. 3. Överlåtelser. 4. Finansiering, ekonomisk ställning och resultat. 5. Framtid. 6. Styrelsens slutord och namnteckningar. 7. Resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys för Noter till resultat- och balansräkningar. 9. Revisionsberättelse.

2 Föreningens styrelse och övriga förtroendevalda funktionärer. Vid ordinarie föreningsstämman den 29 april 2002 och därefter konstituerande styrelsemöte utsågs följande föreningsfunktionärer: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Styrelseledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorssuppleant: Valberedning: Olle Westman Inger Rosell Kjell Sandin Ulrika Isaksson, Yngve Eriksson, Pernilla Widebrink, Håkan Dicander och Jenny Persson Inga Mona Halldeby och Björn Högberg Barbro Ihrstedt Håkan Ekfeldt och Ulf Larsson-Flink Styrelsen har genomfört nio protokollförda sammanträden samt ett flertal arbetsmöten rörande stambyte. I den ekonomiska och tekniska förvaltningen har styrelsen biträtts av Stockholms Fastighetsägareförenings Service AB, (SFF). 2. Redogörelse över styrelsens förvaltning. Förvaltningsåtgärder och entreprenadupphandling. Styrelsens arbete har varit inriktat på att avsluta stambyte och övriga förbättringar i byggnaderna. Under år följande åtgärder genomförts: Målning av trapphusen. Byte av köks- och avloppsstammar Renovering av bostädernas våtutrymmen Ombyggnad av hissarna inklusive teknisk uppgradering. Förnyelse av trädgården. Renovering av tvättstugan Byte av entréportar Därmed har föreningens förvärv och förnyelse av fastigheterna avslutats. Personal Föreningen har inte haft någon anställd personal. Arvode till styrelsen beslöts av ordinarie stämma 2001 till kronor att fördelas efter styrelsens egen bedömning. Dessa arvode har under året utbetalats till styrelsen. Ordinarie stämma 2002 beslöt att för tiden fram till ordinarie stämma 2002 skall till styrelsen utgå ett arvode om kronor att fördelas efter styrelsen egen bedömning. Detta arvode har ännu inte utbetalats till styrelsen. 3. Medlemmar och överlåtelser.

3 Under året har fyra (f.å. fyra st) lägenhetsöverlåtelser registrerats. I nuläget är en lägenhet upplåten med hyresrätt och 44 med bostadsrätt. 4. Finansiering, ekonomisk ställning och resultat. Föreningens anskaffning av fastigheterna har totalt belöpt sig till 25,9 mkr. Finansiering har till 79% skett med insatser och upplåtelseavgifter från medlemmarna och genom avyttring av hyresrätter. Således har i medlemsinsatser försäljningsintäkter inbetalts 20,6 mkr. Fastighetslån har upptagits med 16,5 mkr varav återstår obetalt per 31 december ,7 mkr. Förbättringsåtgärder, vilket bl a omfattar stambyte har genomförts för 10,7 mkr och är nu avslutat. Därmed stiger anskaffningsutgiften för fastigheten till 36,5 mkr vilket utgör cirka 40-45% av nuanskaffningsvärdet på byggnad och mark. Synlig soliditet är 54% och styrelsen uttalade i årsredovisningen för 2001 att föreningens soliditet långsiktigt inte bör understiga 50% samtidigt som den prognostiserades till att uppgå till 53% vid utgången av Nuvarande ekonomiska ställning och likvida reserver ger därför föreningen ett tillfredsställande finansiellt utrymme för framtida åtgärder. Den likvida situationen är tillfredsställande. Utgående likvida medel per 31 december 2002 uppgår till 745 tkr (f.å. 381 tkr). Likvida medel och kortfristiga fordringar utgör 136% av kortfristiga skulder. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till kronor (f.å ). Vid bedömning av resultatet år 2002 bör beaktas att cirka kronor av förbättringsåtgärder inklusive projekteringskostnader har belastat årets resultat. Resultat efter skatter uppgår år 2002 till kronor (f.å kronor). Mot bakgrund av årets underskott beslöt styrelsen att från och med 1 april 2003 höja årsavgifterna med 42 kronor per kvm till 572 kronor per kvm. Avgifterna kommer under att successivt att höjas till sådan nivå att föreningen från och med 2006 uppnår nollresultat. Det är styrelsens bedömning att detta nås vid en årsavgift om cirka 650 kronor per kvm. På grund av rådande lågkonjunktur och osäkerhet om prisutvecklingen på bostadsmarknaden har styrelsen bedömt att föreningen bör vara återhållsam med höjningar av årsavgiften. Syftet är att hålla tillbaka den eventuella värdenedgång som allmänt skett på marknaden. Styrelsen bedömer att föreningens ekonomiska ställning medger en begränsad nedgång av föreningens egna kapital under år Föreningens soliditet beräknas vid utgången av 2005 fortfarande ligga på över 50% trots att det egna kapitalet beräknas minska med totalt cirka 700 tkr under år Resultatdisposition Till stämmans disposition stående medel utgörs av: Från tidigare år överförda förluster Årets förlust Totalt kronor kronor kronor Styrelsen föreslår att beloppet överföres i ny räkning 5. Framtid.

4 Den tekniska besiktning som gjordes i samband med förvärvet av fastigheten visade att byggnaderna var i gott skick. Styrelsen ansåg redan vid förvärvet emellertid att byggnadernas såväl tekniska som visuella status behöver förbättras. När upphandling av produkter och tjänster sker har styrelsen som måtto att dessa skall vara av 2000-kvalitet. Med uttrycket menar styrelsen att teknisk utrustning skall vara av modernaste och högsta kvalitet. Styrelsen prioriterar god teknisk prestanda och byggnadernas utseende framför så låga avgifter som möjligt. Vår bedömning är att bostädernas marknadsvärde i högre grad avgörs av fastighetens kvalitet och allmänna intryck än bostäderna månadsavgifter. Det är en av styrelsens viktigaste uppgifter att bidra till att värdet på medlemmarnas investering i bostaden bevaras och helst ökar. 6. Slutord Fyra år har gått sedan föreningen efter förhandlingar med dåvarande hyresvärd kunde ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. Värdet på bostäderna har utvecklats gynnsamt trots en mindre nedgång under Under dessa tre år har totalt 21 bostäder, varav två hyresrätter från föreningen, överlåtits till nya medlemmar. Överlåtelserna motsvarar 48% av bostadsbeståndet. Under 2002 har sista steget tagits i föreningens utveckling såsom den planerades av styrelsen vid ombildningen. Byggnaderna har genomgått en påtaglig standardförbättring. Föreliggande kalkyler ger vid handen att föreningens byggnader efter genomförda stambyten och renoveringar har anskaffats till en kostnad som ligger strax under halva nybyggnadspriset. Under kommande år kommer föreningens arbete mer inriktas på att hålla driftskostnaderna tillbaka och successivt göra mindre förbättringar. År 2002 var liksom 2001 ett arbetsamt år för föreningens medlemmar. Det genomförda stambytet har medfört stora inskränkningar i boendekomforten. Det är styrelsens förhoppning att genomförda åtgärder har medfört att miljön och trivsel ökat värdet på boende. Styrelsen tackar medlemmarna för allt stöd och medverkan under Solna den 23 april 2003 Olle Westman Inger Rosell Yngve Eriksson ordförande Kjell Sandin Ulrika Isaksson Håkan Dicander Jenny Persson Pernilla Widebrink

5 RESULTATRÄKNINGAR 1 januari - 1 januari - 31 december 31 december Not INTÄKTER Årsavgifter Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, parkeringsplatser Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa rörelseintäkter Fastighetens kostnader: Uppvärmning, el, vatten & avlopp Fastighetsskötsel & underhåll Administrativa kostnader Projekteringskostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter och räntebidrag Räntekostnader och andra finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster I anspråktagen fond för yttre underhåll 0 0 Avsättning till fond för yttre underhåll Resultat före skatt Fastighetsskatt Övriga skatter Årets resultat

6 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Fastighet 7 Byggnader och mark Värdeminskning enligt plan Summa fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa fordringar Likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkningar (fortsättning) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Reparationsfonder Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Föreningens skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari - 1 januari - 31 december 31 december Den löpande verksamheten: Rörelseresultat efter avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Delsumma Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald fastighetsskatt och inkomstskatt Kassaflöde från den löpande förvaltningen före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande driften Investeringsverksamheten: Investeringar i Fastigheten Kärven Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten: Amortering på lån Nyupptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 Noter och specifikationer not 1: Årsavgifter I årsavgift har uttagits 455 kronor per kvm bostadsyta. Den 1 januari 2001 höjdes avgiften med 10% till 455 kronor per kvm. Den 1 juli 2002 höjs avgiften till 530 kronor per kvm. Den långsiktiga avgiftsnivån bedöms behöva ligga på nivån 600 per kvm. Från 1 januari 2004 kommer avgiftsnivån att ha anpassats till denna nivå. not 2: Hyror, lokaler Hyra har i genomsnitt uttagits med 623 kronor per kvm lokalyta. Under 2002 höjs genomsnittshyrorna till 850 kvm. not 3: Uppvärmning, el, vatten och avlopp 1 januari - 1 januari - 31 december december 2001 Uppvärmning Vatten och avlopp Elektricitet Renhållning, sotning, snöröjning Summa not 4: Fastighetsskötsel & underhåll Fastighetsskötsel Löpande reparation och underhåll Hisskötsel Trädgårdsskötsel Övriga driftskostnader Balansförda förbättringsskostnader Summa not 5: Administrativa kostnader Försäkringspremier Förvaltningsarvode Medlems- och serviceavgifter Styrelsearvoden inkl arbetsgivaravgifter Övriga administrativa kostnader Summa not 6: Avskrivning enligt plan Avskrivning sker med 2% på byggnadens anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för byggnad exkl påg. entreprenad Årlig avskrivning i % 2% 2% Årlig avskrivningskostnad

10 not 7: Fastighet Köpeskilling, fastighet Pantbrevskostnad Lagfartskostnad Reparationsfond Genomförda förbättringskostnader Genomförda förbättringskostnader Summa anskaffningsvärde Ack. avskrinvningar enligt plan Bokfört värde Fördelning av anskaffningsvärde Byggnader Mark Summa Anskaffningsvärde per kvm lokal- & lägenhetsyta Fastighetsdata: Byggnadsår 1949/1950 Kvm Antal Bostadsrättslägenheter Hyreslägenheter 21 1 Delsumma Lokaler Totalt Tomt, kvm not 8: Inbetalt insatskapital Kvm Antal Bostadsrättslägenheter Betalda insatser Genomsnittlig insats per lägenhet Genomsnittlig insats per kvm not 9: Inbetalda upplåtelseavgifter Bostadsrättslägenheter Betalda upplåtelseavgifter Genomsnittlig avgift per lägenhet Genomsnittlig avgift per kvm I föreningen återstår en hyresrättsbostad om 21 kvm.

11 not 10: Reparationsfond Enligt 38 i föreningens stadgar skall årligen avsättas ett belopp motsvande minst 0,3% av anskaffningskostnaden för föreningens fastighet. Avsatt i 1999 års bokslut Avsatt i 2000 års bokslut Avsatt i 2001 års bokslut Avsatt i 2002 års bokslut Summa i bokslut 31 december kr kr kr kr kr not 11: Fastighetslån Anskaffningsutgift för föreningens fastighet kr - Ackumulerade avskrivningar kr Likviditetsreserv för reparationskostnader kr kr Finansiering Medlemsinsatser kr Upplåtelseavgifter kr Lån hos Stadshypotek enligt nedanstående villkor kr Kortfristig finansiering (*) kr kr (*) Under år 2002 har denna lagts om till fastighetslån Restskuld Fast Rörlig Villkorsper 31 december 2001 Räntesats f.n. ränta ränta Amortering ändringsdag kr 5,23% x 3,5% per år kr 5,23% x 3,5% per år kr 4,62% x amorteringsfritt kr 4,62% x amorteringsfritt kr 4,45% x amorteringsfritt (*) kr 4,45% x amorteringsfritt (*) kr 4,50% x amorteringsfritt (*) kr 4,50% x amorteringsfritt (*) kr kr (*) För låntagaren ingen uppsägningstid och för Stadshypotek, 6 mån uppsägningstid

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org nr 716420-3783) avger härmed VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 Bostadsrättföreningen Kärven är belägen på Råsundavägen 64 och

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872

Årsredovisning. 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4. Org.nr 769623-1872 Årsredovisning 2012-2012-12-31 Brf Engelsmannen 4 Org.nr 769623-1872 Innehållsförteckning Kontaktinformation... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Föreningens verksamhet... 4 Föreningens fastighet... 4 Byggnad...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gustav avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

BRF Dillen 2, Solna 769608-2283. Årsredovisning. för. BRF Dillen 2, Solna. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Sidan 1 av 20

BRF Dillen 2, Solna 769608-2283. Årsredovisning. för. BRF Dillen 2, Solna. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Sidan 1 av 20 Årsredovisning för BRF Dillen 2, Solna Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Sidan 1 av 20 Innehållsförteckning Sida FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Bostadsrättsföreningen... 3 Medlemsantal... 4 Föreningsstämma...

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning:

Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Brf Tavasten 1 Årsredovisning 2010 LITEN ORDLISTA Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen RÖNNEN NR 14

Läs mer

Årsredovisning 2014 RÄFSAN 4, 5 & 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 RÄFSAN 4, 5 & 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen RÄFSAN 4, 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer