Budget 2015 med flerårsplan , Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål"

Transkript

1 Budget 2015 med flerårsplan , Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare och besökare, och att höja ambitionen i arbetet mot en hållbar utveckling. Finansiering sker i huvudsak genom lägre budgeterat resultat 2015 samt lägre belopp med tkr på kommunstyrelsens oförutsett. Vidare finns det förutsättningar för lägre kostnader, 500 tkr, för politisk organisation. För vidare detaljer se förslag till resultatplan. Kvartetten föreslår satsningar inom i huvudsak följande område för 2015: Ung i Trelleborg bra start i livet Att vilja bli gammal i Trelleborg Trelleborgs kommun bättre arbetsgivare Hållbar utveckling och jämlikhet Livskvalitet, inflytande och delaktighet Näringsliv och samhällsplanering Ung i Trelleborg Bra start i livet Varje barn och ungdom har rätt att kräva att få delta i lek och lärande på ett sätt som i så stor utsträckning som det är möjligt ger goda förutsättningar för utveckling. Stora barngrupper och otillräcklig personalbemanning försämrar möjligheterna att ägna varje barn det behov av uppmärksamhet och stöd som behövs. Det är angeläget att tidigt i ett barns utveckling kunna upptäcka behov av särskilt stöd i samband med ett barns lek och lärande. Av det skälet satsar kvartetten extra medel motsvarande tkr (BiN) till förskola, fritidshem och skola att i första hand användas för ökad personalbemanning för att bättre kunna ägna varje barn uppmärksamhet och bättre kunna kvalitetssäkra verksamheten. Medlen ska också användas för att öka studie- och yrkesvägledning till elever för att minska antalet avhopp från gymnasieskolan och felval samt till läxhjälp. En del barn och ungdomar kan över en längre tid eller tillfälligt vara i behov av extra stöd. Trelleborg har i likhet med flera andra kommuner de senaste åren ett stort antal elever som inte klarar skolan med godkända betyg. Skolinspektionen avgav i mars 2013 föreläggande till Trelleborgs kommun om åtgärder gällande Särskilt stöd. Det är naturligtvis allvarligt ur flera aspekter. Kvartetten föreslår därför att medel om tkr (BiN) avsätts att användas för att

2 kommunen bättre ska kunna tillgodose barns behov av särskilt stöd tkr av denna satsning finns med i den preliminära budgeten som ramförstärkning inom bildningsnämndens verksamhet. Uppföljningar av kvaliteten ska göras fortlöpande. Som en del i ambitionen att verka för att ungdomar i Trelleborgs kommun får en bra start i livet satsar Kvartetten ytterligare 500 tkr (AN) i syfte att kunna erbjuda fler ungdomar än tidigare sommarjobb Denna ökade satsning på sommarjobb ger möjlighet att bidra till sin försörjning och att få värdefull kontakt med arbetslivet och avser under skolåret fyllda åringar. Vidare föreslås arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra studieresultaten och att öka anställningsbarheten bland kommunens unga. För att under uppväxtåren någon gång kunna erbjuda kultur till barn och ungdomar av professionella utövare avsätts 400 tkr (KuN) i kulturgaranti till unga. Medlen ska användas för besök på någon av de större scenerna eller motsvarande. Att vilja bli gammal i Trelleborg Kvaliteten i äldreomsorgen kan vara ojämn. Det är inte tillfredställande. Man ska vilja bli gammal i just Trelleborg. För att garantera en trygg och säker äldreomsorg med ett kvalitativt innehåll menar kvartetten att det finns skäl att göra satsningar på några särskilda områden inom vård och omsorg. Vi föreslår därför ökade resurser för ökad kvalitet och förebyggande insatser inom vård och omsorg motsvarande totalt tkr (SoN). Bättre rehabilitering - Den rehabilitering som ges efter olika sjukdomar och funktionsbortfall är inte alltid tillräcklig. Det medför för individen onödiga funktionsnedsättningar och för kommunen onödiga kostnader för hemtjänst/hemsjukvård. Kvartetten vill därför öka resurserna för rehabiliteringsinsatser. Kommunen ska inrikta sitt arbete på det som inte är ett uppdrag för regionen. Trygghetsboenden - Vi ska uppdra åt Trelleborgshem och inleda samtal med andra fastighetsägare om att bygga trygghetsboenden. Ökat anhörigstöd - Många anhöriga bidrar med betydande insatser inom vård och omsorg. Medel behöver avsättas för att kunna öka stödet till anhöriga i form av korttidsvård, avlastning, växelvård, information samt råd och stöd. Satsningar på förebyggande arbete vid vissa sjukdomar - Vid stigande ålder ökar risken för en del sjukdomar. För att rikta särskild uppmärksamhet mot dessa sjukdomar föreslås att socialnämnden intensifierar särskilda utbildningssatsningar för att uppmärksamma vissa sjukdomar, t ex stroke och demens.

3 Speciella utbildningsinsatser kommer att göras för att uppnå detta. med särskilt fokus på förebyggande arbete, symtomupptäckt, rehabilitering och anhörigstöd. Kommunen ska inrikta sitt arbete på det som inte är ett uppdrag för regionen. Ökad valfrihet i vardagen Kvartetten vill öka förutsättningarna för individen att i högre grad kunna välja innehåll i vardagen, t ex när man vill få hjälp med den personliga omvårdnaden, måltidsutbud och när man vill delta i olika aktiviteter. Därför föreslås att socialnämnden ska arbeta mera aktivt med att öka valfriheten för individen i den egna verksamheten inom vård och omsorg. Dessutom finns utrymme för att förbättra måltidsutbudet genom den statliga satsningen måltidslyft för äldre och yngre. Vård i livets slutskede - En handlingsplan ska tas fram för hur kunna erbjuda bättre insatser i samband med vård i livets slutskede. Handlingsplanen ska omfatta det som är ett ansvar för kommunen, men ske i samråd med regionen för att kunna undvika huvudmannaskapstvister som kan drabba den enskilde. Äldre personers delaktighet i kulturlivet ska främjas. Vi avsätter därför 500 tkr (KuN), vilket finansieras genom den statliga satsningen Kultur för äldre. Trelleborgs kommun - bättre arbetsgivare Kommunen behöver bli bättre på att erbjuda karriärvägar som inte bygger på ledarskap. Samtidigt behöver forskning och utveckling inom vård och omsorg i Trelleborg stärkas. Vi vill därför satsa medel om 500 tkr (SoN) till kvalitets- och karriärutvecklingsprogram för att bättre koppla ihop verksamhetsutveckling med möjligheter till karriärutveckling för anställda inom vård och omsorg. Medlen ska i första hand användas till löneutveckling i samband med verksamhetsförbättringar kopplade till medarbetares kompetens och insatser Vidare satsar vi motsvarande medel om 500 tkr (BiN) till kvalitets- och karriärutvecklingsprogram för att bättre koppla ihop verksamhetsutveckling med möjligheter till karriärutveckling för anställda inom bildningssektorn. Medlen ska i första hand användas till löneutveckling i samband med verksamhetsförbättringar kopplade till medarbetares kompetens och insatser. Att kunna försörja sig på sitt arbete är en del i att kunna delta i samhället på jämlika villkor och få större frihet att göra olika livsval. Som arbetsgivare är det också en konkurrensfaktor att kunna erbjuda deltid eller heltid beroende på vad arbetstagaren önskar. Vi menar att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Ofrivillig deltid förekommer. Vi vill därför att det uppdras åt kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbetet att ta fram förslag till mål om önskad sysselsättningsgrad. Hållbar utveckling och jämlikhet För att höja ambitionen i arbetet mot hållbar utveckling i Trelleborg vill vi i Kvartetten att hållbar utveckling får en mer central roll inom den politiska organisationen. Därför kommer ett utskott under kommunstyrelsen bildas med uppgift att intensifiera det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor.

4 Några prioriterade områden för detta utskott kommer att vara att arbeta med ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi, att förbättra mångfalden och integrationen i Trelleborg. Dessutom ska utskottet ytterligare lyfta jämställdhetsarbetet i kommunen och kommunen ska, som startpunkt i det arbetet, skriva under Europeiska deklarationen för jämställdhet i kommuner och landsting. För att initiera detta arbete avsätter Kvartetten tkr (KS) till utskottet för hållbar utveckling. Det finns flera exempel på kommuner i Sverige där man arbetar med upphandlingsverksamheten för att bidra till en hållbar utveckling genom att använda den köpkraft kommuner sitter på. Flera kommuner har exempelvis infört mål för andelen inköpta närproducerade och/eller ekologiska livsmedel som ligger långt högre än i Trelleborgs kommun. Vi vill närma oss dessa kommuner. För att kunna öka andelen närproducerat och ekologisk mat inom kommunens verksamheter vill vi höja anslaget till (SeN) med tkr. Livskvalitet, inflytande och delaktighet Livskvalitet, inflytande och delaktighet visar på tydliga samband. Vi anser det angeläget att verka för att öka förutsättningarna för att nå ökad livskvalitet, inflytande och delaktighet bland Trelleborgs invånare. Kommunen måste därför arbeta mer aktivt på en rad områden. Gemenskap med andra är för många en stor del i att uppleva livskvalitet. Det ideella föreningslivet fyller här en viktig funktion. Trelleborgs många olika ideella föreningar gör ett fantastiskt arbete som på flera olika sätt bidrar till både personlig stimulans för individen och generellt till samhällsutvecklingen. Antalet kommunmedborgare har blivit fler de senaste åren och beräknas bli fler och antalet föreningar växer. Därför är det rimligt att öka stödet ytterligare till föreningslivet. För relativt små belopp som bidrag till kultur- och idrottsföreningar gör pengarna mycket stor nytta. Utöver kommunstyrelsens förslag avsätts ytterligare 100 tkr (KuN) till kulturföreningar och 100 tkr (FrN) till idrottsföreningar. Kvinnor och flickor inom idrottsutövande, flickidrotten, är i behov av särskilda satsningar, därför anslår vi tkr (FrN) i syfte att för att minska gapet till de manliga utövarnas ekonomiska förutsättningar. Det krävs en tydlig strategi och handlingsplan för att uppnå detta. Att kunna delta i samhällets olika utbud handlar bl. a om att kunna ta sig till olika aktiviteter. För att öka möjligheterna för alla att kunna delta föreslår vi att utredning ska göras gällande möjligheten att åka gratis kollektivtrafik i kommunen. Näringsliv och samhällsplanering Trelleborgs kommun har fantastiska förutsättningar. Kommunen har ett bra geografiskt läge i regionen och underbara miljöer att bo och verka i. Samtidigt finns det en hel del utmaningar. De senaste åren har det byggts få bostäder, kritiken mot näringslivsklimatet i kommunen har ökat, ungdomsarbetslösheten är hög och det finns kvalitetsutmaningar inom skola, vård och omsorg. Nedanstående satsningar ska ses som en start för att stärka kommunens attraktionsvärde.

5 Som del i arbetet med att stärka såväl Trelleborgs stad som byarna på Söderslätt, föreslås tkr (KS) avsättas för näringslivsfrämjande åtgärder. Insatser behövs för att förbättra kommunens näringslivsarbete både externt gentemot olika målgrupper och internt i den egna organisationen. Medlen kan också användas till näringslivsfrämjande aktiviteter och utåtriktade aktiviteter. Vi vill utveckla samarbetet med affärsidkarna för att förstärka centrumhandeln, samt titta på möjligheten att skapa ett centrum med utökade gågator och attraktiva besöksmål och mötesplatser. Vi satsar 500 tkr (KS) på en strategisk utvecklingsplan för stadscentrum. Trelleborgs kommuns kuststräcka med långa stränder är en naturresurs som måste utvecklas, underhållas och städas för att ge besöksnäringen rätt förutsättningar. Vi föreslår utökad satsning med 900 tkr (TN) som framförallt ska gå till förbättrad strandrensning. Vidare vill vi avsätta 750 tkr (KS) som en stor del av en landsbygdsmiljon för arbete med landsbygdsutveckling. Exempel på hur medlen kan användas är att föreningar på landet kan söka upp till kronor vardera för olika typer av projekt och satsningar som utvecklar landsbygden. Vidare föreslås att Trelleborgs Utvecklings AB ombildas till destinations- och eventbolag för att koncentrera arbetet kring turismfrågorna. Ansvaret för näringslivsfrågorna överförs till kommunstyrelsen. För att öka flera aktörers delaktighet i näringslivsarbetet föreslås att ett näringslivsutskott med politiker, företrädare för näringslivet och tjänstemän från berörda förvaltningar bildas organisatoriskt under kommunstyrelsen. Vi avsätter 750 tkr (KS) till destinationsutveckling, då satsningar i denna sektor har stora förutsättningar att ge mångdubbelt tillbaka. Vår kommun har under lång tid varit alltför passiv i satsningar på detta område som leder till jobb för unga och samtidigt lyfter vår kommuns attraktion. En utredning av ny infart till hamnen ska genomföras under 2015, vilken skall komplettera de som gjorts tidigare för att undersöka alternativa möjligheter. Vi avsätter 500 tkr (KS) till detta.

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE

FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR ALE Mer pengar till skolan Nollvision för ungdomsarbetslösheten med sommarjobb till alla unga Matlagning i hemmet för våra äldre Vi bygger klimatsmart för framtiden www.alesossarna.se

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer