Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.

2 2(15) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(15) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd Vår strategi för att nå målet: Behovet av försörjningsstöd i Hjo har ökat under flera år beroende på förändringar i omvärlden. Antalet hushåll ligger dock relativt stabilt mellan hushåll. Däremot uppvisar varje ärende en mer komplicerat struktur vilket kräver mer resurser. Vi kommer under 2015 att följa upp vårt nuvarande arbete samt fortsätta utveckla nya effektivare metoder och arbetssätt. En förändring i form av en ny mottagningsfunktion som kommer att ta emot och träffa samtliga nybesök införs under mars månad. Samtliga nya ärenden kommer att handläggas och bedömas av samma funktion. Handlingsplaner och grundutredningar kommer att bli tydligare och enhetliga vilket skapar större rättssäkerhet och effektivitet. Detta frigör också tid för övriga handläggare då de inte tar emot nybesök utan kan koncentrera sig på löpande ärenden. I samband med detta införs också utredningsverktyget FIA som i likhet med BBIC är ett standardiserat utredningsverktyg som skapar större tydlighet i grundutredningarna samt ställer likadana frågor till samtliga sökande. Att följa upp modellen och anpassa den utifrån nya arbetssätt kommer att ske i samarbete med AME som i detta arbete kommer att fokusera på stegen vidare från AME. Detta kan gälla utbildning, kompetenshöjande aktiviteter, ev ESF projekt mm. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Införande av FIA Ett strukturerad arbetsmodell i arbetet med försörjningsstöd Enhetsansvarig Ek. Mottagningsfunktion tillskapas Metodförändring i löpande arbete för att skapa bättre struktur, handlingsplaner samt Enhetsansvarig Ek. sprida belastning över tid modellen Följs upp och anpassas till dagens situation. Chef AME Undersöka möjligheterna för ett ev ESF- Samordnare Ekonomismart projekt Ekonomisk utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket, folkuniversitetet. Chef Enhetsansvarig Ek Samordnare Indikator: SKLs öppna jämförelser - Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd Ambition ,5 % 3,0% Lägre än föregående mätning

4 4(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska ha en bred överblick över folkhälsorelaterade frågor. Det ska också finnas en bra omvärldsbevakning kring hur vårt arbete påverkar folkhälsoarbetet på olika sätt. Våra aktiviteter 2015 kommer att bidra till måluppfyllelsen genom att dessa aktiviteter verkar inom ett flertal olika områden som tillsammans ger effekter på måluppfyllelsen. Vi kommer under 2015 att fokusera på fortsatt tillsyn av alkohol och tobaksförsäljningen utifrån gällande tillsynsplan. Detta görs för att säkerställa att goda rutiner finns för servering och försäljning till ungdomar och andra som ska begränsas enligt lagstiftning. Det myndighetsgemensamma arbetet kring rehabilitering fortsätter genom SAR-gruppen vilket fungera på ett mycket bra sätt i Hjo kommun. Nya rutiner och klarläggande av ansvarsområden kring arbetet med Hjo modellen, Västbus kommer att underlätta arbetet och ge den enskilde rätt stöd i rätt tid av rätt instans. Tillsammans med Tibro och Tidaholms kommuner har vi bildat ett samarbete för att underlätta stöd inom områden där en kommuns underlag kan bli för litet. En grupp med kontaktpersoner från varje kommun leder arbetet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillsyn av alkoholservering Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra oönskade effekter av alkohol/tobaks försäljning Alkoholhandläggare SAR (Samverkan o Myndighetssamarbete kring personer som har Ordf. SAR Rehabilitering) behov av rehabiliterade insatser. Västbus Utveckla myndighetssamarbetet kring ungdomar Ordförande 20 år inom psykiatri. Våld i nära relationer Ansöka om utvecklingsmedel för att stärka Samordnare arbetet inom detta området 2015 Övergripande missbrukssamarbete Samarbete mellan Tidaholm, Tibro, Hjo kring olika insatser inom missbruksområdet. Samordnare Dialogen Indikator: SKL Öppna jämförelser Ambition Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Högre än föregående mätning

5 5(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Vi kommer att fortsätta utveckla medvetenheten kring vårt bemötande och tillgänglighet. Vi kommer också genom våra aktiviteter fortsätta mäta och följa upp befintligt arbete samt nya metoder och arbetssätt. Det är viktigt att tillhandahålla rätt information och kontaktvägar på hemsidan kring t ex öppettider, telefontider, arbetsprocesser för att skapa en tydlighet och förståelse kring detta. Att vara tydliga i återkoppling efter telefonsamtal eller annan kontakt samt vid kontakt där man inte sitter på rätt information hänvisa till rätt person. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig SKL tillgänglighetsmätning Uppfylldes till 92 %, öka under 2015 Webredaktör Chef PRIO Utveckla samarbetet med övriga aktörer Kontaktperson samt uppdatera egen verksamhet. Hemsidan Ständigt uppdatera så att rätt information finns tillgänglig Webredaktör Chef Brukarenkät Genomförs november 2015 Chef Vision- och Medvetandegöra och följa upp detta i det Chef värdegrund dagliga arbetet E-tjänster Löpande översyn av aktuella e-tjänster Systemansvarig Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Vara tydliga och medvetna i vårt informationsarbete om verksamheten och skapa möjlighet för återkoppling till oss. Vi kommer genom att t ex inom försörjningsstöd ytterligare stärka arbetet med att skapa enhetliga arbetssätt och säkra rättssäkerheten. Genom att införa en mottagningsfunktion inom försörjningsstöd och arbeta utifrån standardiserade frågeunderlag kommer vi att skapa större möjlighet för den enskilde att påverka sitt eget ärende. Genom detta kommer arbetsplanerna att bli än mer viktiga där handläggare och den enskilde kommer överens om hur man tillsammans ska arbeta för att hitta annan eller egen försörjning. Genom att vi fortsätter med våra brukarenkäter varje år följer vi utvecklingen och

6 ger våra klienter möjlighet att ge oss feedback på vårt arbete och deras egen delaktighet. Att ständigt arbeta med aktuella arbetsplaner inom alla områden samt lyssna och bjuda in våra klienter utifrån grunderna i vårt vision- och värdegrundsarbete skapar bättre förutsättningar för att höja måluppfyllelsen. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fokus på vårt informationsflöde Fortsätta utveckla hemsidan samt informera och bjuda in till samtal i Webredaktör Chef IFO och formerna för detta. aktuella frågor. Mottagningsfunktion Alla nybesök träffar samma handläggare Enhetsansvarig FIA Utredningsmodell som fångar upp de frågor som är nödvändiga för att göra en korrekt grundutredning Enhetsansvarig 6(15) Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

7 7(15) Kommunstyrelsens mål 2015 för arbete och socialtjänst Kommunstyrelsens mål 3: Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott mottagande och ett bra bemötande Vår strategi för att nå målet: Vi kommer arbeta för bättre samordning och uppföljning samt bilda en tydlig ny organisation på hemmaplan med eget ansvarsområde. Kraven på Hjo kommun ökar inom flyktingområdet och för att kunna hantera detta på ett adekvat sätt formeras under våren 2015 en ny organisation för integrationsoch flyktingmottagning inom Hjo kommun. Vi kommer att i egen regi driva Freja som är ett boende för ensamkommande barn samt at vi kommer att starta en ytterligare avdelning i närliggande lokaler. Avtalet med Karlsborgs kommun upphör senast. Det kommer att anställas en enhetschef som kommer att vara chef för våra socialsekreterare, integrationssamordnare samt två boenden med personal. Genom att samla all verksamhet ser vi klara vinster i det dagliga arbetet samt i fortsatt planerings och utvecklingsarbete då vi ser att behovet inom området kommer att öka. Vi planerar att lyfta frågan om att bilda ett integrationsråd där samverkan i Hjo kommun skulle kunna vara en central fråga utifrån de behov som föreligger och hur vi kan formera våra resurser på bästa sätt från kommun och samhälle. Detta kommer att arbetas vidare med när organisationen är på plats. Administrativa verksamhetssystem har införskaffats som kommer att underlätta och skapa bättre rättssäkerhet i löpande handläggning och återsökning av medel mm. Regelverket inom arbetet med ensamkommande barn är inte i paritet med utvecklingen varför vi måste vara aktiva och följa de förändrade utmaningar vi ställs inför och tillse att vi kan ta hand om våra nyanlända invånare på bästa sätt med hög kvalitet i hela ledet. Här krävs det tydliga riktlinjer som stödjer verksamhetens löpande arbete och möter förändrade behov. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Riktlinjer uppdateras Uppdatera och behovsanpassa gällande riktlinjer enligt regelverk och utveckling i Enhetschef Samordnare omvärlden. Enkät november 2015 Frågeformulär till våra ensamkommande Enhetschef barn kring mottagande mm Lokal samverkan Integrationsråd Skapa samverkansformer kring boende, sysselsättning, utbildning och fritid. Enhetschef Samordnare Verksamhetssystem Ny arbetsmodul för handläggning, Systemansvarig flykting/integration Ny organisation uppföljning och eftersökning. Nu organisation med egen chef från juni Chef IFO Indikator: Enkätundersökning -Andel barn (%) som upplever att de har fått ett gott mottagande och bemötande Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Ej klart Högre än föregående mätning

8 8(15) Kommunstyrelsens mål 4: Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier Vår strategi för att nå målet: Vi kommer under 2015 förstärka de aktiviteter som ger faktiska resultat efter en noggrann uppföljning av befintliga aktiviteter. Detta kommer att leda till en utveckling av utbudet inom AME av kompetenshöjande verksamhet eller aktiviteter som leder vidare till annan sysselsättning med målet att man ska uppnå egen försörjning. Under 2014 har vi använt modellen som standard. Vi har dock kunnat se att syftet med modellen är helt adekvat och ger positiva resultat i förlängningen. Vi har däremot kunnat se att AME s insatser och de resurser/aktiviteter som kan erbjudas härifrån är avgörande. Det behöver därför utvecklas ytterligare aktiviteter som kan bidra till en positiv förändring i den enskildes liv på vägen mot egen försörjning. AME kan annars bli en flaskhals där våra ungdomar stannar kvar istället för att gå vidare. Det fördjupade samtalsstödet behöver finnas men inte i nuvarande omfattning, då detta gäller de fall där särskilda förhållanden råder. Det finns också ett behov att aktivt vidareutveckla samarbetet med kommunens näringsliv och näringslivsenheten kring ett utökat samarbete kring både ungdomar, vuxna och nyanlända där behovet av t ex arbetspraktik är stort. Vi vet att kombinationen arbete/studier ger goda resultat vilket vi kommer att arbeta vidare med. Arbetet med sommarlovsentreprenörer samt feriepraktik kommer att fortsätta under 2015 med utökade resurser. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig modellen Alla upp till 30 år skrivs in på AME för kompetenshöjande åtgärder vid ansökan om försörjningsstöd Enhetsansvarig ESF projekt AME Verksamhetssystem inom öppenvård Undersöka möjligheterna för att genom ESF medel utveckla AME, t ex nya metoder och arbetssätt mm Utveckling och uppföljning av metoder och arbetssätt Ny arbetsmodul för dokumentation och uppföljning. Chef IFO Samordnare Samordnare Enhetsansvarig Indikator : Ungdomar inskrivna på AME. Som gått vidare till annan sysselsättning/försörjning Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Högre än föregående mätning

9 9(15) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska på ett övergripande och informativt sätt informera och visa hur kommunens mottagande av nyanlända går till och därigenom sprida goda exempel samt bjuda in till samtal. Detta kan ske genom t ex öppet hus på våra boenden, utveckla samarbetet med frivilliga samt föreningsliv och företagare. Frågan måste vara levande och synliggjord i form av verkliga personer för att undvika en anonymisering och ge upphov till antaganden som göder främlingsfientliga krafter. Det nuvarande frivilligarbetet inom Hjo kommun kommer under våren att bilda en ny organisation under ledning av nuvarande frivilligsamordnare inom VoO. Samordnare från skola och flyktingverksamhet kommer att ingå i organisationen som kommer att samordna arbetet inom Hjo kommun. Genom att engagera fler frivilliga inom arbetet kring våra nyanlända är detta ett positivt sätt att sprida kunskap och motverka främlingsfientlighet. Det planeras också att anställas en eller två flyktingguider under sommar/höst som kommer att vara verksamhetens förlängda arm och som kommer att arbeta med information och stöd till våra nyanlända. Flyktingguiderna ska också ha en informativ roll mot allmänhet och näringsliv vid behov. Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. Politiska prioriteringar 2015 Fritidspeng Budget 2015: Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 att införa en fritidspeng. Avsikten är att fritidspengen ska rikta sig till barn i klass 4-9 i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Regeringen föreslår att fritidspengen ska införas den 1 juli 2014 och uppgå till 3000 kr/barn. Kommunerna kompenseras med 41 mkr 2014 och 81 mkr 2015 och framåt. Plan 2015: Medlen används i daglig handläggning för att täcka lagstyrd kostnad.

10 10(15) Våld i nära relationer Budget 2015: Arbetet med våld i nära relationer har uppmärksammats särskilt under de senare åren. Kraven på kommunerna ändras så att kommunerna behöver kunna erbjuda alla parter i en våldsrelation samtal och kunna arbeta preventivt. Genom den arbetsmodell som finns i Skaraborg kopplat till Utväg har polisen haft en snabb väg för att arbeta vidare med inkomna anmälningar/ärenden och sedan återkoppla till kommunen. Genom vissa juridiska hinder samt att Utvägs verksamhet är hårt belastad kommer kommunerna att behöva ta större ansvar. För att kunna ta ett större an svar och höja kvaliteten framöver utifrån förändrade krav tillförs verksamheten 90 tkr för att möjliggöra tillsättandet av en samordnare för våld i nära relationer som ska arbeta övergripande i Hjo kommun. Plan 2015: Samordnare har anställts från 1 januari Ansökan om utvecklingsmedel kommer att göras samt att en kartläggning kommer att göras för att identifiera vilka områden som behöver stärkas för att uppnå grundnivå enligt gällande lagstiftning. Stöd och uppföljning kring utbildning och kompetens för övriga medarbetare kommer att genomföras. Feriepraktik Budget 2015: Hjo kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar mellan år. De senaste åren har kommunen haft ca 75 ferieplatser och ersättningsnivån har varierat mellan kr/timme. Denna ersättningsnivå har jämfört med kring liggande kommuner varit relativt låg. Politikområdet tillförs inför budget år 189 tkr för att utöka antalet platser samt att höja timersättningen till 41 kr/timme för samtliga feriearbetare. Plan 2015: Kommer att användas enligt tilldelningsbeslut. Integration Budget 2015: I och med den ökande integrationen i samhället har budgetberedningen beslutat tillföra Individ och familjeomsorg 0,4 mnkr för att anställa en ansvarig chef för denna verksamhet. Individ och familjeomsorg finansierar 0,2 mnkr via ersättningar från Migrationsverket för att möjliggöra att en heltidstjänst ska kunna anställas. Plan 2015: Enhetschef kommer att anställas under våren som kommer att få ansvar för integrations- och flyktingmottagning. Ny organisation från maj/juni Nytt boende för ensamkommande barn kommer att startas framåt sommaren 2015.

11 11(15) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Ett ökande antal missbruksärenden gör att organisationen belastas tungt vid årsskiftet 2014/ Efter översyn har en tillfällig omfördelning skett vilket gör att arbetsledningen har mindre resurser för närvarande vilket inte kan pågå under längre tid. Vid samma utveckling under 2015 kommer vi behöva förstärka handläggarledet inom missbruksområdet redan under våren 2015 med ytterligare resurser. Det pågår vidare en kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården där vi erhåller visst stöd från socialstyrelsen. För närvarande genomför två socialsekreterare en 7,5 p kurs genom GBG universitet mellan december april Detta belastar verksamhetens handläggarresurser tydligt. Socialsekreterarnas arbetssituation samt löneutveckling är en viktig fråga som är aktuell på många nivåer för närvarande. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens samt att kommuner i närområdet och i hela Sverige höjer lönerna kraftigt för denna gruppen. Kompetenskraven på socialsekreterare har ökat vilket skapar en besvärlig rekryteringssituation för kommunerna. De socialsekreterare som i dag inte har en svensk socionomexamen ska utbildas för att inom 5 år uppnå detta krav. Detta kommer att kräva resurser som verksamheten inte innehar utan behöver tillföras utifrån de behov som föreligger. Genom denna gruppens påverkan på kostnader, kvalitet och rättssäkerhet är detta en prioriterad fråga under Från och med den 1 januari har kommunen en samordnare för våld i nära relationer på 20% som kommer att bevaka, utveckla och utbilda inom detta området. Screeningmodellen Freda som används inom våld i nära relationer kommer att fortsätta implementeras under 2015 under ledning av samordnaren. Från och med 1 januari 2015 ändras samordningsförbundet HjoTiBorg Skövde till Östra Skaraborg och innefattar Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde samt tillkommande Tidaholm och Falköping. Detta ändrar spelplanen till en större arena med fler inblandade parter där samordningsvinsterna ökar. Frågan kring lämpliga boenden för de personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden kommer att bli en viktig fråga 2015 och framåt. Det är i dagsläget svårt att hitta bostäder till de som blir utan av olika anledningar samt de som är nya på marknaden t ex unga och nyanlända. Kostnaderna för tillfälliga boenden kommer att öka i takt med att behovet ökar och utbudet är nära detsamma. Här måste olika boendeformer diskuteras för att kunna möta behoven framöver. Ny lagstiftning genom SoSF 2014:5 ställer nya krav på dokumentationen inom socialtjänsten. Inom vissa områden kommer detta att ställa större krav på organisationen. En kartläggning av detta sker under början av året för att belysa konsekvenserna för socialtjänstens verksamhet. Samarbetet inom Hjo-modellen kommer att förtydligas och klargöras i förhållande till arbetet inom Västbus för att undvika dubbelarbete och oklarheter i ansvarsfrågan. Osäkerheten kring förändringar inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka AME s nuvarande inriktning vilket kan kräva aktiv anpassning och omställning under Pågående arbete tillsammans med vård- och omsorg där vi ser över organisation och handläggning kring t

12 ex socialpsykiatri. Översynen görs för att skapa bästa möjliga situation för våra klienter/brukare med effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. 12(15) Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2014 har vi arbetat med vision och värdegrund genom att detta varit en stående punkt på varje APT möte. Detta kommer vi at fortsätta med då det är viktigt att ständigt påminna och medvetandegöra frågan så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom det vidare arbetet med ledar och medarbetarmodell kommer detta också att bli en viktig del av det dagliga arbetet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Att löpande följa upp och diskutera hur vi arbetar med värdegrund och vision. Chef IFO Viktiga händelser framtid Boende för personer som hamnat utanför marknaden eller som inte kommit in är en fråga som behöver uppmärksammas framöver. Kostnaderna för tillfälliga boenden är avsevärt högre än en vanlig lägenhet och belastar ofta socialtjänsten med höga kostnader. Här behöver vi fortsätta arbeta för att undvika ett utanförskap samt höga kostnader inom försörjningsstöd. Den för närvarande osäkra utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete under nästa år. Att arbeta utifrån en nollvision inom försörjningsstöd är en del av vårt fortsatt arbete som ev kan utvecklas genom ett kommande ESF projekt under 2015 eller 2016.

13 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. 13(15) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal inskrivna AME Antal som gått vidare till arbete/studier Utbetalt ek. bistånd Antal hushåll Inledda utredningar VoB Anmälningar BoU Anmälningar (alla) Ej inleda utredning Mottagna ensamkommande barn Mottagna flyktingar Det är tydliga förändringar i utfallet från senaste året. Antal inskrivna på AME har ökat, vilket är ett resultat av inskrivningar enligt modellen. Anmälningarna inom utredning och behandling har haft en stor ökning mellan Detta beror till största delen på missbruk vilket skapat ett resursbehov inom området.

14 14(15) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Arbete och socialtjänst Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Individ och familjeomsorg Arbetsmarknadsenheten Integration Summa * Enligt delårsbokslut Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Arbete och socialtjänst Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar Förstärkning försörjningsstöd 700 Budget och skuldrådgivning 75 Förstärkt resurs handläggning av försörjningsstöd 250 Arbetsmarknadshandläggare En väg in 160 AME Utökning av verksamhet och byte av lokaler 100 Feriepraktik 189 Våld i nära relationer 0,2 tj samordnaruppdrag 90 Kompensation statsbidrag 300 Chef Integration/flyktingmottagning 400 Delsumma politiska prioriteringar Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser: Statsbidrag: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 40

15 15(15) Statsbidrag: Stärkt stöd och skydd för barn och unga 60 Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Inga övriga omfördelningar är planerade i dagsläget. ( )

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 2 INNEHÅLL

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC Individ- och familjeomsorgen 2015-01-26 Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare Sektionen för råd och stöd Sektionen för nyanlända Sektionen för familjestöd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.222 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer