Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.

2 2(15) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(15) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd Vår strategi för att nå målet: Behovet av försörjningsstöd i Hjo har ökat under flera år beroende på förändringar i omvärlden. Antalet hushåll ligger dock relativt stabilt mellan hushåll. Däremot uppvisar varje ärende en mer komplicerat struktur vilket kräver mer resurser. Vi kommer under 2015 att följa upp vårt nuvarande arbete samt fortsätta utveckla nya effektivare metoder och arbetssätt. En förändring i form av en ny mottagningsfunktion som kommer att ta emot och träffa samtliga nybesök införs under mars månad. Samtliga nya ärenden kommer att handläggas och bedömas av samma funktion. Handlingsplaner och grundutredningar kommer att bli tydligare och enhetliga vilket skapar större rättssäkerhet och effektivitet. Detta frigör också tid för övriga handläggare då de inte tar emot nybesök utan kan koncentrera sig på löpande ärenden. I samband med detta införs också utredningsverktyget FIA som i likhet med BBIC är ett standardiserat utredningsverktyg som skapar större tydlighet i grundutredningarna samt ställer likadana frågor till samtliga sökande. Att följa upp modellen och anpassa den utifrån nya arbetssätt kommer att ske i samarbete med AME som i detta arbete kommer att fokusera på stegen vidare från AME. Detta kan gälla utbildning, kompetenshöjande aktiviteter, ev ESF projekt mm. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Införande av FIA Ett strukturerad arbetsmodell i arbetet med försörjningsstöd Enhetsansvarig Ek. Mottagningsfunktion tillskapas Metodförändring i löpande arbete för att skapa bättre struktur, handlingsplaner samt Enhetsansvarig Ek. sprida belastning över tid modellen Följs upp och anpassas till dagens situation. Chef AME Undersöka möjligheterna för ett ev ESF- Samordnare Ekonomismart projekt Ekonomisk utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket, folkuniversitetet. Chef Enhetsansvarig Ek Samordnare Indikator: SKLs öppna jämförelser - Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd Ambition ,5 % 3,0% Lägre än föregående mätning

4 4(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska ha en bred överblick över folkhälsorelaterade frågor. Det ska också finnas en bra omvärldsbevakning kring hur vårt arbete påverkar folkhälsoarbetet på olika sätt. Våra aktiviteter 2015 kommer att bidra till måluppfyllelsen genom att dessa aktiviteter verkar inom ett flertal olika områden som tillsammans ger effekter på måluppfyllelsen. Vi kommer under 2015 att fokusera på fortsatt tillsyn av alkohol och tobaksförsäljningen utifrån gällande tillsynsplan. Detta görs för att säkerställa att goda rutiner finns för servering och försäljning till ungdomar och andra som ska begränsas enligt lagstiftning. Det myndighetsgemensamma arbetet kring rehabilitering fortsätter genom SAR-gruppen vilket fungera på ett mycket bra sätt i Hjo kommun. Nya rutiner och klarläggande av ansvarsområden kring arbetet med Hjo modellen, Västbus kommer att underlätta arbetet och ge den enskilde rätt stöd i rätt tid av rätt instans. Tillsammans med Tibro och Tidaholms kommuner har vi bildat ett samarbete för att underlätta stöd inom områden där en kommuns underlag kan bli för litet. En grupp med kontaktpersoner från varje kommun leder arbetet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillsyn av alkoholservering Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra oönskade effekter av alkohol/tobaks försäljning Alkoholhandläggare SAR (Samverkan o Myndighetssamarbete kring personer som har Ordf. SAR Rehabilitering) behov av rehabiliterade insatser. Västbus Utveckla myndighetssamarbetet kring ungdomar Ordförande 20 år inom psykiatri. Våld i nära relationer Ansöka om utvecklingsmedel för att stärka Samordnare arbetet inom detta området 2015 Övergripande missbrukssamarbete Samarbete mellan Tidaholm, Tibro, Hjo kring olika insatser inom missbruksområdet. Samordnare Dialogen Indikator: SKL Öppna jämförelser Ambition Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Högre än föregående mätning

5 5(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Vi kommer att fortsätta utveckla medvetenheten kring vårt bemötande och tillgänglighet. Vi kommer också genom våra aktiviteter fortsätta mäta och följa upp befintligt arbete samt nya metoder och arbetssätt. Det är viktigt att tillhandahålla rätt information och kontaktvägar på hemsidan kring t ex öppettider, telefontider, arbetsprocesser för att skapa en tydlighet och förståelse kring detta. Att vara tydliga i återkoppling efter telefonsamtal eller annan kontakt samt vid kontakt där man inte sitter på rätt information hänvisa till rätt person. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig SKL tillgänglighetsmätning Uppfylldes till 92 %, öka under 2015 Webredaktör Chef PRIO Utveckla samarbetet med övriga aktörer Kontaktperson samt uppdatera egen verksamhet. Hemsidan Ständigt uppdatera så att rätt information finns tillgänglig Webredaktör Chef Brukarenkät Genomförs november 2015 Chef Vision- och Medvetandegöra och följa upp detta i det Chef värdegrund dagliga arbetet E-tjänster Löpande översyn av aktuella e-tjänster Systemansvarig Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Vara tydliga och medvetna i vårt informationsarbete om verksamheten och skapa möjlighet för återkoppling till oss. Vi kommer genom att t ex inom försörjningsstöd ytterligare stärka arbetet med att skapa enhetliga arbetssätt och säkra rättssäkerheten. Genom att införa en mottagningsfunktion inom försörjningsstöd och arbeta utifrån standardiserade frågeunderlag kommer vi att skapa större möjlighet för den enskilde att påverka sitt eget ärende. Genom detta kommer arbetsplanerna att bli än mer viktiga där handläggare och den enskilde kommer överens om hur man tillsammans ska arbeta för att hitta annan eller egen försörjning. Genom att vi fortsätter med våra brukarenkäter varje år följer vi utvecklingen och

6 ger våra klienter möjlighet att ge oss feedback på vårt arbete och deras egen delaktighet. Att ständigt arbeta med aktuella arbetsplaner inom alla områden samt lyssna och bjuda in våra klienter utifrån grunderna i vårt vision- och värdegrundsarbete skapar bättre förutsättningar för att höja måluppfyllelsen. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fokus på vårt informationsflöde Fortsätta utveckla hemsidan samt informera och bjuda in till samtal i Webredaktör Chef IFO och formerna för detta. aktuella frågor. Mottagningsfunktion Alla nybesök träffar samma handläggare Enhetsansvarig FIA Utredningsmodell som fångar upp de frågor som är nödvändiga för att göra en korrekt grundutredning Enhetsansvarig 6(15) Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

7 7(15) Kommunstyrelsens mål 2015 för arbete och socialtjänst Kommunstyrelsens mål 3: Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott mottagande och ett bra bemötande Vår strategi för att nå målet: Vi kommer arbeta för bättre samordning och uppföljning samt bilda en tydlig ny organisation på hemmaplan med eget ansvarsområde. Kraven på Hjo kommun ökar inom flyktingområdet och för att kunna hantera detta på ett adekvat sätt formeras under våren 2015 en ny organisation för integrationsoch flyktingmottagning inom Hjo kommun. Vi kommer att i egen regi driva Freja som är ett boende för ensamkommande barn samt at vi kommer att starta en ytterligare avdelning i närliggande lokaler. Avtalet med Karlsborgs kommun upphör senast. Det kommer att anställas en enhetschef som kommer att vara chef för våra socialsekreterare, integrationssamordnare samt två boenden med personal. Genom att samla all verksamhet ser vi klara vinster i det dagliga arbetet samt i fortsatt planerings och utvecklingsarbete då vi ser att behovet inom området kommer att öka. Vi planerar att lyfta frågan om att bilda ett integrationsråd där samverkan i Hjo kommun skulle kunna vara en central fråga utifrån de behov som föreligger och hur vi kan formera våra resurser på bästa sätt från kommun och samhälle. Detta kommer att arbetas vidare med när organisationen är på plats. Administrativa verksamhetssystem har införskaffats som kommer att underlätta och skapa bättre rättssäkerhet i löpande handläggning och återsökning av medel mm. Regelverket inom arbetet med ensamkommande barn är inte i paritet med utvecklingen varför vi måste vara aktiva och följa de förändrade utmaningar vi ställs inför och tillse att vi kan ta hand om våra nyanlända invånare på bästa sätt med hög kvalitet i hela ledet. Här krävs det tydliga riktlinjer som stödjer verksamhetens löpande arbete och möter förändrade behov. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Riktlinjer uppdateras Uppdatera och behovsanpassa gällande riktlinjer enligt regelverk och utveckling i Enhetschef Samordnare omvärlden. Enkät november 2015 Frågeformulär till våra ensamkommande Enhetschef barn kring mottagande mm Lokal samverkan Integrationsråd Skapa samverkansformer kring boende, sysselsättning, utbildning och fritid. Enhetschef Samordnare Verksamhetssystem Ny arbetsmodul för handläggning, Systemansvarig flykting/integration Ny organisation uppföljning och eftersökning. Nu organisation med egen chef från juni Chef IFO Indikator: Enkätundersökning -Andel barn (%) som upplever att de har fått ett gott mottagande och bemötande Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Ej klart Högre än föregående mätning

8 8(15) Kommunstyrelsens mål 4: Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier Vår strategi för att nå målet: Vi kommer under 2015 förstärka de aktiviteter som ger faktiska resultat efter en noggrann uppföljning av befintliga aktiviteter. Detta kommer att leda till en utveckling av utbudet inom AME av kompetenshöjande verksamhet eller aktiviteter som leder vidare till annan sysselsättning med målet att man ska uppnå egen försörjning. Under 2014 har vi använt modellen som standard. Vi har dock kunnat se att syftet med modellen är helt adekvat och ger positiva resultat i förlängningen. Vi har däremot kunnat se att AME s insatser och de resurser/aktiviteter som kan erbjudas härifrån är avgörande. Det behöver därför utvecklas ytterligare aktiviteter som kan bidra till en positiv förändring i den enskildes liv på vägen mot egen försörjning. AME kan annars bli en flaskhals där våra ungdomar stannar kvar istället för att gå vidare. Det fördjupade samtalsstödet behöver finnas men inte i nuvarande omfattning, då detta gäller de fall där särskilda förhållanden råder. Det finns också ett behov att aktivt vidareutveckla samarbetet med kommunens näringsliv och näringslivsenheten kring ett utökat samarbete kring både ungdomar, vuxna och nyanlända där behovet av t ex arbetspraktik är stort. Vi vet att kombinationen arbete/studier ger goda resultat vilket vi kommer att arbeta vidare med. Arbetet med sommarlovsentreprenörer samt feriepraktik kommer att fortsätta under 2015 med utökade resurser. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig modellen Alla upp till 30 år skrivs in på AME för kompetenshöjande åtgärder vid ansökan om försörjningsstöd Enhetsansvarig ESF projekt AME Verksamhetssystem inom öppenvård Undersöka möjligheterna för att genom ESF medel utveckla AME, t ex nya metoder och arbetssätt mm Utveckling och uppföljning av metoder och arbetssätt Ny arbetsmodul för dokumentation och uppföljning. Chef IFO Samordnare Samordnare Enhetsansvarig Indikator : Ungdomar inskrivna på AME. Som gått vidare till annan sysselsättning/försörjning Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Högre än föregående mätning

9 9(15) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska på ett övergripande och informativt sätt informera och visa hur kommunens mottagande av nyanlända går till och därigenom sprida goda exempel samt bjuda in till samtal. Detta kan ske genom t ex öppet hus på våra boenden, utveckla samarbetet med frivilliga samt föreningsliv och företagare. Frågan måste vara levande och synliggjord i form av verkliga personer för att undvika en anonymisering och ge upphov till antaganden som göder främlingsfientliga krafter. Det nuvarande frivilligarbetet inom Hjo kommun kommer under våren att bilda en ny organisation under ledning av nuvarande frivilligsamordnare inom VoO. Samordnare från skola och flyktingverksamhet kommer att ingå i organisationen som kommer att samordna arbetet inom Hjo kommun. Genom att engagera fler frivilliga inom arbetet kring våra nyanlända är detta ett positivt sätt att sprida kunskap och motverka främlingsfientlighet. Det planeras också att anställas en eller två flyktingguider under sommar/höst som kommer att vara verksamhetens förlängda arm och som kommer att arbeta med information och stöd till våra nyanlända. Flyktingguiderna ska också ha en informativ roll mot allmänhet och näringsliv vid behov. Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. Politiska prioriteringar 2015 Fritidspeng Budget 2015: Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 att införa en fritidspeng. Avsikten är att fritidspengen ska rikta sig till barn i klass 4-9 i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Regeringen föreslår att fritidspengen ska införas den 1 juli 2014 och uppgå till 3000 kr/barn. Kommunerna kompenseras med 41 mkr 2014 och 81 mkr 2015 och framåt. Plan 2015: Medlen används i daglig handläggning för att täcka lagstyrd kostnad.

10 10(15) Våld i nära relationer Budget 2015: Arbetet med våld i nära relationer har uppmärksammats särskilt under de senare åren. Kraven på kommunerna ändras så att kommunerna behöver kunna erbjuda alla parter i en våldsrelation samtal och kunna arbeta preventivt. Genom den arbetsmodell som finns i Skaraborg kopplat till Utväg har polisen haft en snabb väg för att arbeta vidare med inkomna anmälningar/ärenden och sedan återkoppla till kommunen. Genom vissa juridiska hinder samt att Utvägs verksamhet är hårt belastad kommer kommunerna att behöva ta större ansvar. För att kunna ta ett större an svar och höja kvaliteten framöver utifrån förändrade krav tillförs verksamheten 90 tkr för att möjliggöra tillsättandet av en samordnare för våld i nära relationer som ska arbeta övergripande i Hjo kommun. Plan 2015: Samordnare har anställts från 1 januari Ansökan om utvecklingsmedel kommer att göras samt att en kartläggning kommer att göras för att identifiera vilka områden som behöver stärkas för att uppnå grundnivå enligt gällande lagstiftning. Stöd och uppföljning kring utbildning och kompetens för övriga medarbetare kommer att genomföras. Feriepraktik Budget 2015: Hjo kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar mellan år. De senaste åren har kommunen haft ca 75 ferieplatser och ersättningsnivån har varierat mellan kr/timme. Denna ersättningsnivå har jämfört med kring liggande kommuner varit relativt låg. Politikområdet tillförs inför budget år 189 tkr för att utöka antalet platser samt att höja timersättningen till 41 kr/timme för samtliga feriearbetare. Plan 2015: Kommer att användas enligt tilldelningsbeslut. Integration Budget 2015: I och med den ökande integrationen i samhället har budgetberedningen beslutat tillföra Individ och familjeomsorg 0,4 mnkr för att anställa en ansvarig chef för denna verksamhet. Individ och familjeomsorg finansierar 0,2 mnkr via ersättningar från Migrationsverket för att möjliggöra att en heltidstjänst ska kunna anställas. Plan 2015: Enhetschef kommer att anställas under våren som kommer att få ansvar för integrations- och flyktingmottagning. Ny organisation från maj/juni Nytt boende för ensamkommande barn kommer att startas framåt sommaren 2015.

11 11(15) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Ett ökande antal missbruksärenden gör att organisationen belastas tungt vid årsskiftet 2014/ Efter översyn har en tillfällig omfördelning skett vilket gör att arbetsledningen har mindre resurser för närvarande vilket inte kan pågå under längre tid. Vid samma utveckling under 2015 kommer vi behöva förstärka handläggarledet inom missbruksområdet redan under våren 2015 med ytterligare resurser. Det pågår vidare en kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården där vi erhåller visst stöd från socialstyrelsen. För närvarande genomför två socialsekreterare en 7,5 p kurs genom GBG universitet mellan december april Detta belastar verksamhetens handläggarresurser tydligt. Socialsekreterarnas arbetssituation samt löneutveckling är en viktig fråga som är aktuell på många nivåer för närvarande. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens samt att kommuner i närområdet och i hela Sverige höjer lönerna kraftigt för denna gruppen. Kompetenskraven på socialsekreterare har ökat vilket skapar en besvärlig rekryteringssituation för kommunerna. De socialsekreterare som i dag inte har en svensk socionomexamen ska utbildas för att inom 5 år uppnå detta krav. Detta kommer att kräva resurser som verksamheten inte innehar utan behöver tillföras utifrån de behov som föreligger. Genom denna gruppens påverkan på kostnader, kvalitet och rättssäkerhet är detta en prioriterad fråga under Från och med den 1 januari har kommunen en samordnare för våld i nära relationer på 20% som kommer att bevaka, utveckla och utbilda inom detta området. Screeningmodellen Freda som används inom våld i nära relationer kommer att fortsätta implementeras under 2015 under ledning av samordnaren. Från och med 1 januari 2015 ändras samordningsförbundet HjoTiBorg Skövde till Östra Skaraborg och innefattar Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde samt tillkommande Tidaholm och Falköping. Detta ändrar spelplanen till en större arena med fler inblandade parter där samordningsvinsterna ökar. Frågan kring lämpliga boenden för de personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden kommer att bli en viktig fråga 2015 och framåt. Det är i dagsläget svårt att hitta bostäder till de som blir utan av olika anledningar samt de som är nya på marknaden t ex unga och nyanlända. Kostnaderna för tillfälliga boenden kommer att öka i takt med att behovet ökar och utbudet är nära detsamma. Här måste olika boendeformer diskuteras för att kunna möta behoven framöver. Ny lagstiftning genom SoSF 2014:5 ställer nya krav på dokumentationen inom socialtjänsten. Inom vissa områden kommer detta att ställa större krav på organisationen. En kartläggning av detta sker under början av året för att belysa konsekvenserna för socialtjänstens verksamhet. Samarbetet inom Hjo-modellen kommer att förtydligas och klargöras i förhållande till arbetet inom Västbus för att undvika dubbelarbete och oklarheter i ansvarsfrågan. Osäkerheten kring förändringar inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka AME s nuvarande inriktning vilket kan kräva aktiv anpassning och omställning under Pågående arbete tillsammans med vård- och omsorg där vi ser över organisation och handläggning kring t

12 ex socialpsykiatri. Översynen görs för att skapa bästa möjliga situation för våra klienter/brukare med effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. 12(15) Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2014 har vi arbetat med vision och värdegrund genom att detta varit en stående punkt på varje APT möte. Detta kommer vi at fortsätta med då det är viktigt att ständigt påminna och medvetandegöra frågan så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom det vidare arbetet med ledar och medarbetarmodell kommer detta också att bli en viktig del av det dagliga arbetet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Att löpande följa upp och diskutera hur vi arbetar med värdegrund och vision. Chef IFO Viktiga händelser framtid Boende för personer som hamnat utanför marknaden eller som inte kommit in är en fråga som behöver uppmärksammas framöver. Kostnaderna för tillfälliga boenden är avsevärt högre än en vanlig lägenhet och belastar ofta socialtjänsten med höga kostnader. Här behöver vi fortsätta arbeta för att undvika ett utanförskap samt höga kostnader inom försörjningsstöd. Den för närvarande osäkra utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete under nästa år. Att arbeta utifrån en nollvision inom försörjningsstöd är en del av vårt fortsatt arbete som ev kan utvecklas genom ett kommande ESF projekt under 2015 eller 2016.

13 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. 13(15) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal inskrivna AME Antal som gått vidare till arbete/studier Utbetalt ek. bistånd Antal hushåll Inledda utredningar VoB Anmälningar BoU Anmälningar (alla) Ej inleda utredning Mottagna ensamkommande barn Mottagna flyktingar Det är tydliga förändringar i utfallet från senaste året. Antal inskrivna på AME har ökat, vilket är ett resultat av inskrivningar enligt modellen. Anmälningarna inom utredning och behandling har haft en stor ökning mellan Detta beror till största delen på missbruk vilket skapat ett resursbehov inom området.

14 14(15) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Arbete och socialtjänst Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Individ och familjeomsorg Arbetsmarknadsenheten Integration Summa * Enligt delårsbokslut Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Arbete och socialtjänst Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar Förstärkning försörjningsstöd 700 Budget och skuldrådgivning 75 Förstärkt resurs handläggning av försörjningsstöd 250 Arbetsmarknadshandläggare En väg in 160 AME Utökning av verksamhet och byte av lokaler 100 Feriepraktik 189 Våld i nära relationer 0,2 tj samordnaruppdrag 90 Kompensation statsbidrag 300 Chef Integration/flyktingmottagning 400 Delsumma politiska prioriteringar Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser: Statsbidrag: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 40

15 15(15) Statsbidrag: Stärkt stöd och skydd för barn och unga 60 Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Inga övriga omfördelningar är planerade i dagsläget. ( )

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-02-17 SCN-2015-0079 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsplan

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Maria Johansson (C) Förvaltningschef: Per Svensson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Medborgarnämndens utmaningar under den kommande planperioden är fortfarande

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Socialförvaltningen 2 Inledning...4 1 Statliga styrmedel...5 1.1 Lagar...5 1.2 Föreskrifter och allmänna råd...5 1.3 Tillsyn...5 1.3.1 Ny tillsynsmyndighet...5 1.4 Terminologi...5

Läs mer

Socialnämnd/Socialtjänsten

Socialnämnd/Socialtjänsten Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal 3 260 Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader -1 622 366 män 21 % Umeå

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

1. Sammanfattning... 2

1. Sammanfattning... 2 Revisionsrapport 1 / 2013 Anders More Arboga kommun Uppföljande granskning rörande vidtagna åtgärder för att hantera de höga kostnaderna för försörjningsstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd

4 Uppföljning av fattade beslut EEB - muntlig information. 5 Förändring i bemanning enheten för ekonomiskt bistånd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-04-09 Tid 2013-04-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Översiktsplan -muntlig information 2 Presentation av FoU -muntlig information

Läs mer