Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.

2 2(15) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(15) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd Vår strategi för att nå målet: Behovet av försörjningsstöd i Hjo har ökat under flera år beroende på förändringar i omvärlden. Antalet hushåll ligger dock relativt stabilt mellan hushåll. Däremot uppvisar varje ärende en mer komplicerat struktur vilket kräver mer resurser. Vi kommer under 2015 att följa upp vårt nuvarande arbete samt fortsätta utveckla nya effektivare metoder och arbetssätt. En förändring i form av en ny mottagningsfunktion som kommer att ta emot och träffa samtliga nybesök införs under mars månad. Samtliga nya ärenden kommer att handläggas och bedömas av samma funktion. Handlingsplaner och grundutredningar kommer att bli tydligare och enhetliga vilket skapar större rättssäkerhet och effektivitet. Detta frigör också tid för övriga handläggare då de inte tar emot nybesök utan kan koncentrera sig på löpande ärenden. I samband med detta införs också utredningsverktyget FIA som i likhet med BBIC är ett standardiserat utredningsverktyg som skapar större tydlighet i grundutredningarna samt ställer likadana frågor till samtliga sökande. Att följa upp modellen och anpassa den utifrån nya arbetssätt kommer att ske i samarbete med AME som i detta arbete kommer att fokusera på stegen vidare från AME. Detta kan gälla utbildning, kompetenshöjande aktiviteter, ev ESF projekt mm. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Införande av FIA Ett strukturerad arbetsmodell i arbetet med försörjningsstöd Enhetsansvarig Ek. Mottagningsfunktion tillskapas Metodförändring i löpande arbete för att skapa bättre struktur, handlingsplaner samt Enhetsansvarig Ek. sprida belastning över tid modellen Följs upp och anpassas till dagens situation. Chef AME Undersöka möjligheterna för ett ev ESF- Samordnare Ekonomismart projekt Ekonomisk utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket, folkuniversitetet. Chef Enhetsansvarig Ek Samordnare Indikator: SKLs öppna jämförelser - Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd Ambition ,5 % 3,0% Lägre än föregående mätning

4 4(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska ha en bred överblick över folkhälsorelaterade frågor. Det ska också finnas en bra omvärldsbevakning kring hur vårt arbete påverkar folkhälsoarbetet på olika sätt. Våra aktiviteter 2015 kommer att bidra till måluppfyllelsen genom att dessa aktiviteter verkar inom ett flertal olika områden som tillsammans ger effekter på måluppfyllelsen. Vi kommer under 2015 att fokusera på fortsatt tillsyn av alkohol och tobaksförsäljningen utifrån gällande tillsynsplan. Detta görs för att säkerställa att goda rutiner finns för servering och försäljning till ungdomar och andra som ska begränsas enligt lagstiftning. Det myndighetsgemensamma arbetet kring rehabilitering fortsätter genom SAR-gruppen vilket fungera på ett mycket bra sätt i Hjo kommun. Nya rutiner och klarläggande av ansvarsområden kring arbetet med Hjo modellen, Västbus kommer att underlätta arbetet och ge den enskilde rätt stöd i rätt tid av rätt instans. Tillsammans med Tibro och Tidaholms kommuner har vi bildat ett samarbete för att underlätta stöd inom områden där en kommuns underlag kan bli för litet. En grupp med kontaktpersoner från varje kommun leder arbetet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillsyn av alkoholservering Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra oönskade effekter av alkohol/tobaks försäljning Alkoholhandläggare SAR (Samverkan o Myndighetssamarbete kring personer som har Ordf. SAR Rehabilitering) behov av rehabiliterade insatser. Västbus Utveckla myndighetssamarbetet kring ungdomar Ordförande 20 år inom psykiatri. Våld i nära relationer Ansöka om utvecklingsmedel för att stärka Samordnare arbetet inom detta området 2015 Övergripande missbrukssamarbete Samarbete mellan Tidaholm, Tibro, Hjo kring olika insatser inom missbruksområdet. Samordnare Dialogen Indikator: SKL Öppna jämförelser Ambition Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Högre än föregående mätning

5 5(15) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Vi kommer att fortsätta utveckla medvetenheten kring vårt bemötande och tillgänglighet. Vi kommer också genom våra aktiviteter fortsätta mäta och följa upp befintligt arbete samt nya metoder och arbetssätt. Det är viktigt att tillhandahålla rätt information och kontaktvägar på hemsidan kring t ex öppettider, telefontider, arbetsprocesser för att skapa en tydlighet och förståelse kring detta. Att vara tydliga i återkoppling efter telefonsamtal eller annan kontakt samt vid kontakt där man inte sitter på rätt information hänvisa till rätt person. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig SKL tillgänglighetsmätning Uppfylldes till 92 %, öka under 2015 Webredaktör Chef PRIO Utveckla samarbetet med övriga aktörer Kontaktperson samt uppdatera egen verksamhet. Hemsidan Ständigt uppdatera så att rätt information finns tillgänglig Webredaktör Chef Brukarenkät Genomförs november 2015 Chef Vision- och Medvetandegöra och följa upp detta i det Chef värdegrund dagliga arbetet E-tjänster Löpande översyn av aktuella e-tjänster Systemansvarig Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Vara tydliga och medvetna i vårt informationsarbete om verksamheten och skapa möjlighet för återkoppling till oss. Vi kommer genom att t ex inom försörjningsstöd ytterligare stärka arbetet med att skapa enhetliga arbetssätt och säkra rättssäkerheten. Genom att införa en mottagningsfunktion inom försörjningsstöd och arbeta utifrån standardiserade frågeunderlag kommer vi att skapa större möjlighet för den enskilde att påverka sitt eget ärende. Genom detta kommer arbetsplanerna att bli än mer viktiga där handläggare och den enskilde kommer överens om hur man tillsammans ska arbeta för att hitta annan eller egen försörjning. Genom att vi fortsätter med våra brukarenkäter varje år följer vi utvecklingen och

6 ger våra klienter möjlighet att ge oss feedback på vårt arbete och deras egen delaktighet. Att ständigt arbeta med aktuella arbetsplaner inom alla områden samt lyssna och bjuda in våra klienter utifrån grunderna i vårt vision- och värdegrundsarbete skapar bättre förutsättningar för att höja måluppfyllelsen. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fokus på vårt informationsflöde Fortsätta utveckla hemsidan samt informera och bjuda in till samtal i Webredaktör Chef IFO och formerna för detta. aktuella frågor. Mottagningsfunktion Alla nybesök träffar samma handläggare Enhetsansvarig FIA Utredningsmodell som fångar upp de frågor som är nödvändiga för att göra en korrekt grundutredning Enhetsansvarig 6(15) Indikator: SCB:s medborgarundersökning -Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

7 7(15) Kommunstyrelsens mål 2015 för arbete och socialtjänst Kommunstyrelsens mål 3: Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott mottagande och ett bra bemötande Vår strategi för att nå målet: Vi kommer arbeta för bättre samordning och uppföljning samt bilda en tydlig ny organisation på hemmaplan med eget ansvarsområde. Kraven på Hjo kommun ökar inom flyktingområdet och för att kunna hantera detta på ett adekvat sätt formeras under våren 2015 en ny organisation för integrationsoch flyktingmottagning inom Hjo kommun. Vi kommer att i egen regi driva Freja som är ett boende för ensamkommande barn samt at vi kommer att starta en ytterligare avdelning i närliggande lokaler. Avtalet med Karlsborgs kommun upphör senast. Det kommer att anställas en enhetschef som kommer att vara chef för våra socialsekreterare, integrationssamordnare samt två boenden med personal. Genom att samla all verksamhet ser vi klara vinster i det dagliga arbetet samt i fortsatt planerings och utvecklingsarbete då vi ser att behovet inom området kommer att öka. Vi planerar att lyfta frågan om att bilda ett integrationsråd där samverkan i Hjo kommun skulle kunna vara en central fråga utifrån de behov som föreligger och hur vi kan formera våra resurser på bästa sätt från kommun och samhälle. Detta kommer att arbetas vidare med när organisationen är på plats. Administrativa verksamhetssystem har införskaffats som kommer att underlätta och skapa bättre rättssäkerhet i löpande handläggning och återsökning av medel mm. Regelverket inom arbetet med ensamkommande barn är inte i paritet med utvecklingen varför vi måste vara aktiva och följa de förändrade utmaningar vi ställs inför och tillse att vi kan ta hand om våra nyanlända invånare på bästa sätt med hög kvalitet i hela ledet. Här krävs det tydliga riktlinjer som stödjer verksamhetens löpande arbete och möter förändrade behov. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Riktlinjer uppdateras Uppdatera och behovsanpassa gällande riktlinjer enligt regelverk och utveckling i Enhetschef Samordnare omvärlden. Enkät november 2015 Frågeformulär till våra ensamkommande Enhetschef barn kring mottagande mm Lokal samverkan Integrationsråd Skapa samverkansformer kring boende, sysselsättning, utbildning och fritid. Enhetschef Samordnare Verksamhetssystem Ny arbetsmodul för handläggning, Systemansvarig flykting/integration Ny organisation uppföljning och eftersökning. Nu organisation med egen chef från juni Chef IFO Indikator: Enkätundersökning -Andel barn (%) som upplever att de har fått ett gott mottagande och bemötande Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Ej klart Högre än föregående mätning

8 8(15) Kommunstyrelsens mål 4: Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier Vår strategi för att nå målet: Vi kommer under 2015 förstärka de aktiviteter som ger faktiska resultat efter en noggrann uppföljning av befintliga aktiviteter. Detta kommer att leda till en utveckling av utbudet inom AME av kompetenshöjande verksamhet eller aktiviteter som leder vidare till annan sysselsättning med målet att man ska uppnå egen försörjning. Under 2014 har vi använt modellen som standard. Vi har dock kunnat se att syftet med modellen är helt adekvat och ger positiva resultat i förlängningen. Vi har däremot kunnat se att AME s insatser och de resurser/aktiviteter som kan erbjudas härifrån är avgörande. Det behöver därför utvecklas ytterligare aktiviteter som kan bidra till en positiv förändring i den enskildes liv på vägen mot egen försörjning. AME kan annars bli en flaskhals där våra ungdomar stannar kvar istället för att gå vidare. Det fördjupade samtalsstödet behöver finnas men inte i nuvarande omfattning, då detta gäller de fall där särskilda förhållanden råder. Det finns också ett behov att aktivt vidareutveckla samarbetet med kommunens näringsliv och näringslivsenheten kring ett utökat samarbete kring både ungdomar, vuxna och nyanlända där behovet av t ex arbetspraktik är stort. Vi vet att kombinationen arbete/studier ger goda resultat vilket vi kommer att arbeta vidare med. Arbetet med sommarlovsentreprenörer samt feriepraktik kommer att fortsätta under 2015 med utökade resurser. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig modellen Alla upp till 30 år skrivs in på AME för kompetenshöjande åtgärder vid ansökan om försörjningsstöd Enhetsansvarig ESF projekt AME Verksamhetssystem inom öppenvård Undersöka möjligheterna för att genom ESF medel utveckla AME, t ex nya metoder och arbetssätt mm Utveckling och uppföljning av metoder och arbetssätt Ny arbetsmodul för dokumentation och uppföljning. Chef IFO Samordnare Samordnare Enhetsansvarig Indikator : Ungdomar inskrivna på AME. Som gått vidare till annan sysselsättning/försörjning Ambition 2015 Inga uppg. Inga uppg. Högre än föregående mätning

9 9(15) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska på ett övergripande och informativt sätt informera och visa hur kommunens mottagande av nyanlända går till och därigenom sprida goda exempel samt bjuda in till samtal. Detta kan ske genom t ex öppet hus på våra boenden, utveckla samarbetet med frivilliga samt föreningsliv och företagare. Frågan måste vara levande och synliggjord i form av verkliga personer för att undvika en anonymisering och ge upphov till antaganden som göder främlingsfientliga krafter. Det nuvarande frivilligarbetet inom Hjo kommun kommer under våren att bilda en ny organisation under ledning av nuvarande frivilligsamordnare inom VoO. Samordnare från skola och flyktingverksamhet kommer att ingå i organisationen som kommer att samordna arbetet inom Hjo kommun. Genom att engagera fler frivilliga inom arbetet kring våra nyanlända är detta ett positivt sätt att sprida kunskap och motverka främlingsfientlighet. Det planeras också att anställas en eller två flyktingguider under sommar/höst som kommer att vara verksamhetens förlängda arm och som kommer att arbeta med information och stöd till våra nyanlända. Flyktingguiderna ska också ha en informativ roll mot allmänhet och näringsliv vid behov. Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. Politiska prioriteringar 2015 Fritidspeng Budget 2015: Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 att införa en fritidspeng. Avsikten är att fritidspengen ska rikta sig till barn i klass 4-9 i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Regeringen föreslår att fritidspengen ska införas den 1 juli 2014 och uppgå till 3000 kr/barn. Kommunerna kompenseras med 41 mkr 2014 och 81 mkr 2015 och framåt. Plan 2015: Medlen används i daglig handläggning för att täcka lagstyrd kostnad.

10 10(15) Våld i nära relationer Budget 2015: Arbetet med våld i nära relationer har uppmärksammats särskilt under de senare åren. Kraven på kommunerna ändras så att kommunerna behöver kunna erbjuda alla parter i en våldsrelation samtal och kunna arbeta preventivt. Genom den arbetsmodell som finns i Skaraborg kopplat till Utväg har polisen haft en snabb väg för att arbeta vidare med inkomna anmälningar/ärenden och sedan återkoppla till kommunen. Genom vissa juridiska hinder samt att Utvägs verksamhet är hårt belastad kommer kommunerna att behöva ta större ansvar. För att kunna ta ett större an svar och höja kvaliteten framöver utifrån förändrade krav tillförs verksamheten 90 tkr för att möjliggöra tillsättandet av en samordnare för våld i nära relationer som ska arbeta övergripande i Hjo kommun. Plan 2015: Samordnare har anställts från 1 januari Ansökan om utvecklingsmedel kommer att göras samt att en kartläggning kommer att göras för att identifiera vilka områden som behöver stärkas för att uppnå grundnivå enligt gällande lagstiftning. Stöd och uppföljning kring utbildning och kompetens för övriga medarbetare kommer att genomföras. Feriepraktik Budget 2015: Hjo kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar mellan år. De senaste åren har kommunen haft ca 75 ferieplatser och ersättningsnivån har varierat mellan kr/timme. Denna ersättningsnivå har jämfört med kring liggande kommuner varit relativt låg. Politikområdet tillförs inför budget år 189 tkr för att utöka antalet platser samt att höja timersättningen till 41 kr/timme för samtliga feriearbetare. Plan 2015: Kommer att användas enligt tilldelningsbeslut. Integration Budget 2015: I och med den ökande integrationen i samhället har budgetberedningen beslutat tillföra Individ och familjeomsorg 0,4 mnkr för att anställa en ansvarig chef för denna verksamhet. Individ och familjeomsorg finansierar 0,2 mnkr via ersättningar från Migrationsverket för att möjliggöra att en heltidstjänst ska kunna anställas. Plan 2015: Enhetschef kommer att anställas under våren som kommer att få ansvar för integrations- och flyktingmottagning. Ny organisation från maj/juni Nytt boende för ensamkommande barn kommer att startas framåt sommaren 2015.

11 11(15) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Ett ökande antal missbruksärenden gör att organisationen belastas tungt vid årsskiftet 2014/ Efter översyn har en tillfällig omfördelning skett vilket gör att arbetsledningen har mindre resurser för närvarande vilket inte kan pågå under längre tid. Vid samma utveckling under 2015 kommer vi behöva förstärka handläggarledet inom missbruksområdet redan under våren 2015 med ytterligare resurser. Det pågår vidare en kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården där vi erhåller visst stöd från socialstyrelsen. För närvarande genomför två socialsekreterare en 7,5 p kurs genom GBG universitet mellan december april Detta belastar verksamhetens handläggarresurser tydligt. Socialsekreterarnas arbetssituation samt löneutveckling är en viktig fråga som är aktuell på många nivåer för närvarande. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens samt att kommuner i närområdet och i hela Sverige höjer lönerna kraftigt för denna gruppen. Kompetenskraven på socialsekreterare har ökat vilket skapar en besvärlig rekryteringssituation för kommunerna. De socialsekreterare som i dag inte har en svensk socionomexamen ska utbildas för att inom 5 år uppnå detta krav. Detta kommer att kräva resurser som verksamheten inte innehar utan behöver tillföras utifrån de behov som föreligger. Genom denna gruppens påverkan på kostnader, kvalitet och rättssäkerhet är detta en prioriterad fråga under Från och med den 1 januari har kommunen en samordnare för våld i nära relationer på 20% som kommer att bevaka, utveckla och utbilda inom detta området. Screeningmodellen Freda som används inom våld i nära relationer kommer att fortsätta implementeras under 2015 under ledning av samordnaren. Från och med 1 januari 2015 ändras samordningsförbundet HjoTiBorg Skövde till Östra Skaraborg och innefattar Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde samt tillkommande Tidaholm och Falköping. Detta ändrar spelplanen till en större arena med fler inblandade parter där samordningsvinsterna ökar. Frågan kring lämpliga boenden för de personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden kommer att bli en viktig fråga 2015 och framåt. Det är i dagsläget svårt att hitta bostäder till de som blir utan av olika anledningar samt de som är nya på marknaden t ex unga och nyanlända. Kostnaderna för tillfälliga boenden kommer att öka i takt med att behovet ökar och utbudet är nära detsamma. Här måste olika boendeformer diskuteras för att kunna möta behoven framöver. Ny lagstiftning genom SoSF 2014:5 ställer nya krav på dokumentationen inom socialtjänsten. Inom vissa områden kommer detta att ställa större krav på organisationen. En kartläggning av detta sker under början av året för att belysa konsekvenserna för socialtjänstens verksamhet. Samarbetet inom Hjo-modellen kommer att förtydligas och klargöras i förhållande till arbetet inom Västbus för att undvika dubbelarbete och oklarheter i ansvarsfrågan. Osäkerheten kring förändringar inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka AME s nuvarande inriktning vilket kan kräva aktiv anpassning och omställning under Pågående arbete tillsammans med vård- och omsorg där vi ser över organisation och handläggning kring t

12 ex socialpsykiatri. Översynen görs för att skapa bästa möjliga situation för våra klienter/brukare med effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. 12(15) Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2014 har vi arbetat med vision och värdegrund genom att detta varit en stående punkt på varje APT möte. Detta kommer vi at fortsätta med då det är viktigt att ständigt påminna och medvetandegöra frågan så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom det vidare arbetet med ledar och medarbetarmodell kommer detta också att bli en viktig del av det dagliga arbetet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Att löpande följa upp och diskutera hur vi arbetar med värdegrund och vision. Chef IFO Viktiga händelser framtid Boende för personer som hamnat utanför marknaden eller som inte kommit in är en fråga som behöver uppmärksammas framöver. Kostnaderna för tillfälliga boenden är avsevärt högre än en vanlig lägenhet och belastar ofta socialtjänsten med höga kostnader. Här behöver vi fortsätta arbeta för att undvika ett utanförskap samt höga kostnader inom försörjningsstöd. Den för närvarande osäkra utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken kan komma att påverka förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete under nästa år. Att arbeta utifrån en nollvision inom försörjningsstöd är en del av vårt fortsatt arbete som ev kan utvecklas genom ett kommande ESF projekt under 2015 eller 2016.

13 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. 13(15) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal inskrivna AME Antal som gått vidare till arbete/studier Utbetalt ek. bistånd Antal hushåll Inledda utredningar VoB Anmälningar BoU Anmälningar (alla) Ej inleda utredning Mottagna ensamkommande barn Mottagna flyktingar Det är tydliga förändringar i utfallet från senaste året. Antal inskrivna på AME har ökat, vilket är ett resultat av inskrivningar enligt modellen. Anmälningarna inom utredning och behandling har haft en stor ökning mellan Detta beror till största delen på missbruk vilket skapat ett resursbehov inom området.

14 14(15) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Arbete och socialtjänst Drift Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Individ och familjeomsorg Arbetsmarknadsenheten Integration Summa * Enligt delårsbokslut Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Arbete och socialtjänst Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar Förstärkning försörjningsstöd 700 Budget och skuldrådgivning 75 Förstärkt resurs handläggning av försörjningsstöd 250 Arbetsmarknadshandläggare En väg in 160 AME Utökning av verksamhet och byte av lokaler 100 Feriepraktik 189 Våld i nära relationer 0,2 tj samordnaruppdrag 90 Kompensation statsbidrag 300 Chef Integration/flyktingmottagning 400 Delsumma politiska prioriteringar Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser: Statsbidrag: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 40

15 15(15) Statsbidrag: Stärkt stöd och skydd för barn och unga 60 Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram Planerade förändringar: Inga övriga omfördelningar är planerade i dagsläget. ( )

Verksamhetsplan 2016 Arbete och Socialtjänst

Verksamhetsplan 2016 Arbete och Socialtjänst Verksamhetsplan 2016 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 7/2017 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2017-06-01 Klockan: 13:30 ca 17.00 Plats: Rosängen, lokal Inspiratören, Sommarrovägen 20 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål.

Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål. Varje nämnd skall i samband med delårsbokslut och årsbokslut redovisa hur de arbetat med de handikappolitiska programmet.

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Sölvesborgs kommun Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2012-10-19 Fredrik Ottosson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund...1 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Politisk samverkansberedning Kommun - Landsting Vansbro MINNESANTECKNINGAR

Politisk samverkansberedning Kommun - Landsting Vansbro MINNESANTECKNINGAR Politisk samverkansberedning Kommun - Landsting Vansbro MINNESANTECKNINGAR Dag Måndagen den 14 mars 2016 Tid Kl. 9:00-12:00 Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset Närvarande Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2009-02-23 1(5) SN 2009/0031 Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. vidhålla

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer