Läge för skola, mat & jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läge för skola, mat & jobb"

Transkript

1 Läge för skola, mat & jobb Ett axplock ur Övergripande plan med budget

2 Läge för skola, mat och jobb År 2030 bor det invånare i vår kommun. En ökning med personer. Det är ett av målen som vi har satt i vårt förslag till Översiktsplan del staden. Hur ska vi göra verklighet av detta? Viktiga förutsättningar är fler företag, fler jobb, minskad arbetslöshet, nya bostäder och goda kommunikationer. Lika betydelsefullt är att värna och utveckla traditionella områden som skola, omsorg samt kultur och fritid. Skola Vår budget för 2014 har en tydlig inriktning på våra yngsta invånare barn och ungdomar, vår framtid. Vad sägs om: Vi satsar 10 miljoner kronor 2014, för fem nya förskoleavdelningar och ytterligare avdelningar tillkommer under 2015 Grundskolan får 4,8 miljoner kronor för att öka måluppfyllelsen En uppfräschning av utemiljön vid förskolor och skolor för 1,6 miljoner kronor Dessutom går 4,7 miljoner kronor till den förväntade elevökningen Mat Mat är viktigt, särskilt för barn och äldre. Det finns idag ett stort intresse för mat; vad den innehåller, hur den tillagas, serveras och var den kommer ifrån. Därför gör vi en satsning inom förskola, skola samt vård och omsorg under 2014, med mer ekologiska och närproducerade livsmedel, minskat matsvinn och mer mat lagad från grunden, bland annat genom att baka eget bröd. Jobb Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Under 2014 gör vi ytterligare insatser för att ge fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi satsar 8 miljoner kronor och förlänger projektet Arbetslinjen med ett år. Näringsliv och utveckling För att Katrineholm ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka på måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och nya etableringar. Katrineholm har blivit ett regionalt handelscentrum och utvecklingen på Lövåsen är fantastisk. Flera stora etableringar har skett och fler är på gång. Under 2014 påbörjas också arbetet med att skapa det nya Stortorget. Bostäder Det är viktigt att vi kan erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Kommunen arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark. Just nu byggs bostäder i centrala Katrineholm och fler bostadsområden planeras. Övergripande plan med budget är en positiv och offensiv budget. Katrineholm är Läge för liv & lust. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande

3 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt, och rätt för handling och förändring. Katrineholms kommuns stads vapen föreställer en röd sköld genom ett omvänt gaffel kors av guld som symboliserar mötesplatsen för västra och södra stambanorna. Hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden. Katrineholm Sveriges Lustgård. Det var här som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnade över allt det vackra och myntade uttrycket den sköna lustgården. Detta har resulterat i Katrineholms varumärke: Sveriges Lustgård. Befolkningsstatistik Antal invånare per 31/12 Antal invånare per 31/ Katrineholm Varför ska invånarantalet öka? Kommunens intäkter kommer i huvudsak från den kommunalskatt som invånarna betalar. För att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen till invånarna är det viktigt att invånarantalet ökar. Mellan 2012 och 2013 ökade an talet invånare i Katrineholm med 391 invånare. Det beror på att det är fler som flyttar till Katrineholm än som flyttar från kommunen. Under 2013 var det dessutom fler som föddes än som dog. Den 1 november varje år stäms invånarantalet av och det är de invånare som bor i kommunen som då betalar skatt under nästkommande år Katrineholms läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. Katrineholm har sammanlagt 45 dagliga tågförbindelser till och från Stockholm. Andra orter som finns inom pendlingsavstånd är Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Västerås. Inom en radie på 15 mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning, och de oss. Det är just tack vare järnvägen och vårt läge, där västra och södra stambanorna möts, som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum. Det finns cirka företag i kommunen varav ungefär 800 är aktiebolag. Totalt jobbar cirka personer i dessa företag. De flesta är anställda i branscherna verkstad, bygg och livsmedel. Ett bra sätt att träffa nya vänner är att bli medlem i en förening. Katrineholm har över 400 föreningar, allt från föreningar med några få entusiaster till stora föreningar med flera hundra medlemmar

4 Satsningar 2014 Förskola och skola Foto: Marie Moqvist En omfattande satsning på förskolan kommer göras under 2014 och framåt. Flera nya förskoleavdelningar kommer byggas, varav fem redan under våren Utbyggnaden görs både för att möta ett ökat behov av fler förskoleplatser och för att öka kvaliteten genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Grundskolan ges ökade resurser både för att möta den väntade elevökningen och öka måluppfyllelsen för flickor och pojkar. Målet är att öka barns möjligheter till lärande i förskolan och fritidshemmen och att förbättra elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Vi satsar också på att förbättra utemiljöerna kring förskolor och skolor. Mat och miljö Mat är viktigt, inte minst för barn och äldre. Under 2013 har Katrineholms kommun testat ett nytt arbetssätt i två skolor. Nu satsar vi och inför det i hela måltidsverksamheten inom både förskolor/skolor och äldreomsorg. Målet är att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet, laga mer mat från grunden och baka eget bröd. Insamling av matavfall kommer införas under Hushållen kommer sortera sitt matavfall i särskilda plastpåsar. Efter hämtning sker en optisk sortering av påsarna så att matavfallet kan tas om hand för att bli biogas och biogödsel. Andra miljösatsningar inom kommunen är fortsatt arbete för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag, ta fram en cykelstrategi och satsningar på energieffektivisering och solenergi.

5 Här kan du ta del av ett urval av de satsningar som kommer att göras under Jobb & ortsutveckling Vi blir allt fler katrineholmare. Tillväxt är positivt och viktigt för att skapa goda levnadsvillkor och ett hållbart, attraktivt samhälle. Katrineholms kommun arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark för att skapa möjligheter för människor och företag att slå sig ner och verka här. Vi arbetar med en ny översiktsplan för Katrineholms kommun, som ska visa hur vi vill att kommunen ska utvecklas. Under 2014 fattas beslut om delen som rör staden. Ett intensivt arbete med dialogmöten pågår kring delen som rör landsbygden och kransorterna. Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Därför görs en kraftfull jobbsatsning under Genom projektet Arbetslinjen 2.0 får fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi fortsätter också satsningen på Ungdomstorget där unga tjejer och killar kan få stöttning för att gå vidare till studier och arbete. Att höja utbildningsnivån är viktigt både för att ge fler en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för näringslivets förutsättningar att rekrytera kompetent arbetskraft. Väl fungerande pendlingsmöjligheter för boende, arbete och studier och satsning på effektiva och miljöinriktade godstransporter bidrar till utvecklingen av Katrineholm. Katrineholms Logistikcentrum är ett strategiskt viktigt projekt för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Omsorg och trygghet Foto: Johan Nygren Vård- och omsorgsnämnden har fått förstärkta resurser för att möta ökade behov bland äldre och funktionsnedsatta. Under 2014 införs Katrineholms Trygghetsmodell inom äldreomsorgen. Det innebär att äldre personer direkt ska kunna få komma till ett boende när de behöver. Målet är att öka tillgängligheten till kommunens vårdboenden och att öka tryggheten och livskvaliteten bland äldre kvinnor och män. En viktig investering under 2014 är byggnationen av ett nytt korttidshem för ungdomar med autism och utvecklingsstörning. För att främja katrineholmarnas hälsa och välbefinnande anläggs två nya aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp. För ökad trygghet görs satsningar på klottersanering och på att tända upp all gatubelysning under dygnets mörka timmar.

6 Visste du att Katrineholms kommun är ortens största arbetsgivare. I slutet av december 2013 hade kommunen över månadsavlönade anställda (2264 kvinnor och 579 män) inom drygt 270 olika typer av befattningar. 68 procent av kommunens månadsavlönade med arbetare har en heltidsanställning. Den genom snittliga sysselsättningsgraden är 91 %. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är 90 % och männens 93 %. Den genomsnittliga heltidslönen (brutto) är cirka kr i månaden exklusive tillägg som till exempel OB och övertid (genomsnittet för kvinnor är kr, för män kr). Härifrån kommer pengarna Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och statsbidrag. För 2014 beräknas kommunens skatter och statsbidrag bli 1,8 miljarder kr. Storleken beror på antalet invånare i Katrineholm. För utom skatter får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster, till exempel de som har barn i förskolan, bor på kommunens olika äldreboenden eller besöker simhallen. INTÄKTER Finansiella intäkter 1 % Taxor och avgifter 5 % Bidrag från stat och myndighet 6 % Försäljning av verksamhet 6 % Vad arbetar kommunens medarbetare med? Skatter och statsbidrag 82 % Kultur/ turism/ fritid 3 % Hantverksarbete 3 % Övriga yrken 3 % Ledningsarbete 4 % Socialt och kurativt arbtete 5 % Köks- och måltidsarbete 3 % Vård- och omsorgsarbete 37 % Skol- och barnomsorgsarbete 34 % Handläggare/ administratör 8 % Till det här används pengarna Det mesta av kommunens pengar går åt till att betala löner till alla anställda i kommunen. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner och föreningar. Kommunen har också kostnader för de investeringar som har gjorts under tidigare år. Däremot har Katrineholms kommun inga räntekostnader för lån eftersom kommunen är skuldfri. KOSTNADER Hyror 15 % Köp av verksamhet 14 % Bidrag 6 % En plats inom förskolan kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt. En plats på ett särskilt boende kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt. Personal 58 % Övrigt 7 %

7 Budget kronor som du betalar i skatt fördelas så här: 38,68 kr 32,47 kr 7,97 kr 5,26 kr 4,29 kr 0,98 kr 1,22 kr 1,94 kr 1,98 kr 2,83 kr 1,40 kr 0,98 kr Förskola och skola Politisk ledning Kommunövergripande stödfunktioner Kommunikationer Samhällsbyggnad Kultur och turism Service och teknik* Individ- & familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Vuxenutbildning, arbetsmarknad Räddningstjänst Reserv för framtida bruk * Kostverksamhet, gator, parker, sportanläggning och simhall med mera. Varför måste kommunen gå med överskott? En kommun får inte under ett år använda mer pengar än den får in under året. Det finns inskrivet i kommunallagen. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det betyder att kommunen inte bör använda sin förmögenhet för löpande verksamhet. För att inte förmögenheten ska urholkas av inflationen krävs ett visst överskott. I Katrineholm har kommunfullmäktige be slutat att överskottet bör uppgå till 1 procent av kommunens skatte intäkter och generella statsbidrag. För Katrineholms kommun innebär det cirka 18 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är också viktigt efter som det finns många osäkra faktorer i kommunens ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. Exempel på investeringar under 2014 Fem nya förskoleavdelningar Upprustning av lekplatser och utemiljöer vid skolor och förskolor Tillbyggnad Skogsborgsskolans matsal Nybyggnation Granhedens korttidsboende Balkonger Panterns demensboende Färdigställande av skateparken och utemiljöer vid Lokstallet Aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp Investeringar inom Sportcentrum Förbättrad belysning motionsspår Offentlig konstnärlig utsmyckning

8 Vem gör vad i kommunen? Kommunen bedriver verksamhet både genom sina förvaltningar men även genom bolag. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) hyr ut bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholm Vatten och Avfall AB äger kommunens vatten- och avloppsanläggningar och är i sin tur delägare i Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), som ansvarar för VA-verksamheten i Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommun ingår också i ett kommunalförbund med Vingåker, Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Revision Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Ledning, utveckling, ekonomi, upphandling, personalfrågor, information, juridik, folkhälsa, IT, näringspolitik, översiktlig planering, bostads- och markförsörjning. Bildningsnämnden Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, KomTek och fritidsgårdar på landsbygden. Bildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Översikts- och detaljplanering, bygglov och tillsyn. Skyddsrum, obligatorisk ventialtionskontroll, energideklarationer. Karthållning, adress-, byggnads- och lägenhetsregister. Byggnadsarkiv. Kultur- och turismnämnden Bibliotek, kulturverksamhet, utställningar, Ung Kultur och Fritid, turismverksamhet, konstnärlig utsmyckning. Kultur- och turismförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskydd, tillsyn av dricksvatten och livsmedel, energioch klimatrådgivning. Socialnämnden Socialtjänst, försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer och enskilda, familjerättsärenden, ungdomsmottagning, serveringstillstånd. Socialförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämnden Gator, vägar, parker, fritid, Sportcentrum, måltidsverksamhet, transportservice, konsumentfrågor, växel. Viadidaktnämnden* Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Personalutbildning. Viadidakt Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Äldreomsorg, funktionshinderomsorg, anhörigstöd, personliga ombud, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning. Lönenämnd Sörmland** Drift, utveckling och uppföljning av löneadministrationen. *Gemensam nämnd med Vingåkers kommun ** Gemensam nämnd med Gnesta kommun Valnämnden Allmänna val, folkomröstningar. Överförmyndaren Tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Vill du veta mer om Katrineholms kommuns ekonomi och budget 2014? Gå in på vår hemsida och ladda ned den kompletta budgeten: Har du ingen dator kan du besöka oss och få ett exemplar av Övergripande plan med budget utskrivet. Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38 Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm, telefon: (klockan 8 17)

Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013. Foto: Hanna Maxstad

Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013. Foto: Hanna Maxstad Ansvar och framtidstro Ett axplock ur budget 2013 Ansvar och framtidstro Trots att Katrineholms kommun står inför stora utmaningar andas den över gripande planen med budget för 2013 2015 framtidstro. startas

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Det går bra för Katrineholm!

Det går bra för Katrineholm! Det går bra för Katrineholm! Katrineholm Sveriges Lustgård Katrineholm Sveriges Lustgård Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv,

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: Josefine Karlsson

Årsredovisning 2013. Foto: Josefine Karlsson Årsredovisning 2013 Foto: Josefine Karlsson Behandlas i kommunstyrelsen 2014-03-26 2 (108) Välskött ekonomi garanterar välfärden För nionde året i rad gör Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Balanskravsresultatet

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1.

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Kunskap kompetens - arbete Mötesordning Formalia Kommunens styr- och ledningssystem Begreppsanalys Processhandling Arbetsmarknadsfakta Uppdragsplanering Formalia Presentation av deltagare Mötesdatum Närvarolista

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

Så här använder kommunen dina skattepengar

Så här använder kommunen dina skattepengar Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer