Läge för skola, mat & jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läge för skola, mat & jobb"

Transkript

1 Läge för skola, mat & jobb Ett axplock ur Övergripande plan med budget

2 Läge för skola, mat och jobb År 2030 bor det invånare i vår kommun. En ökning med personer. Det är ett av målen som vi har satt i vårt förslag till Översiktsplan del staden. Hur ska vi göra verklighet av detta? Viktiga förutsättningar är fler företag, fler jobb, minskad arbetslöshet, nya bostäder och goda kommunikationer. Lika betydelsefullt är att värna och utveckla traditionella områden som skola, omsorg samt kultur och fritid. Skola Vår budget för 2014 har en tydlig inriktning på våra yngsta invånare barn och ungdomar, vår framtid. Vad sägs om: Vi satsar 10 miljoner kronor 2014, för fem nya förskoleavdelningar och ytterligare avdelningar tillkommer under 2015 Grundskolan får 4,8 miljoner kronor för att öka måluppfyllelsen En uppfräschning av utemiljön vid förskolor och skolor för 1,6 miljoner kronor Dessutom går 4,7 miljoner kronor till den förväntade elevökningen Mat Mat är viktigt, särskilt för barn och äldre. Det finns idag ett stort intresse för mat; vad den innehåller, hur den tillagas, serveras och var den kommer ifrån. Därför gör vi en satsning inom förskola, skola samt vård och omsorg under 2014, med mer ekologiska och närproducerade livsmedel, minskat matsvinn och mer mat lagad från grunden, bland annat genom att baka eget bröd. Jobb Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Under 2014 gör vi ytterligare insatser för att ge fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi satsar 8 miljoner kronor och förlänger projektet Arbetslinjen med ett år. Näringsliv och utveckling För att Katrineholm ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka på måste vi skapa förutsättningar för ett lokalt näringsliv i utveckling och nya etableringar. Katrineholm har blivit ett regionalt handelscentrum och utvecklingen på Lövåsen är fantastisk. Flera stora etableringar har skett och fler är på gång. Under 2014 påbörjas också arbetet med att skapa det nya Stortorget. Bostäder Det är viktigt att vi kan erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Kommunen arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark. Just nu byggs bostäder i centrala Katrineholm och fler bostadsområden planeras. Övergripande plan med budget är en positiv och offensiv budget. Katrineholm är Läge för liv & lust. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande

3 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt, och rätt för handling och förändring. Katrineholms kommuns stads vapen föreställer en röd sköld genom ett omvänt gaffel kors av guld som symboliserar mötesplatsen för västra och södra stambanorna. Hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden. Katrineholm Sveriges Lustgård. Det var här som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Pysslingen stannade till i parken vid Stora Djulö Herrgård där han häpnade över allt det vackra och myntade uttrycket den sköna lustgården. Detta har resulterat i Katrineholms varumärke: Sveriges Lustgård. Befolkningsstatistik Antal invånare per 31/12 Antal invånare per 31/ Katrineholm Varför ska invånarantalet öka? Kommunens intäkter kommer i huvudsak från den kommunalskatt som invånarna betalar. För att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen till invånarna är det viktigt att invånarantalet ökar. Mellan 2012 och 2013 ökade an talet invånare i Katrineholm med 391 invånare. Det beror på att det är fler som flyttar till Katrineholm än som flyttar från kommunen. Under 2013 var det dessutom fler som föddes än som dog. Den 1 november varje år stäms invånarantalet av och det är de invånare som bor i kommunen som då betalar skatt under nästkommande år Katrineholms läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och pendlingssynpunkt. Katrineholm har sammanlagt 45 dagliga tågförbindelser till och från Stockholm. Andra orter som finns inom pendlingsavstånd är Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Västerås. Inom en radie på 15 mil når vi en tredjedel av Sveriges befolkning, och de oss. Det är just tack vare järnvägen och vårt läge, där västra och södra stambanorna möts, som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum. Det finns cirka företag i kommunen varav ungefär 800 är aktiebolag. Totalt jobbar cirka personer i dessa företag. De flesta är anställda i branscherna verkstad, bygg och livsmedel. Ett bra sätt att träffa nya vänner är att bli medlem i en förening. Katrineholm har över 400 föreningar, allt från föreningar med några få entusiaster till stora föreningar med flera hundra medlemmar

4 Satsningar 2014 Förskola och skola Foto: Marie Moqvist En omfattande satsning på förskolan kommer göras under 2014 och framåt. Flera nya förskoleavdelningar kommer byggas, varav fem redan under våren Utbyggnaden görs både för att möta ett ökat behov av fler förskoleplatser och för att öka kvaliteten genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet. Grundskolan ges ökade resurser både för att möta den väntade elevökningen och öka måluppfyllelsen för flickor och pojkar. Målet är att öka barns möjligheter till lärande i förskolan och fritidshemmen och att förbättra elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Vi satsar också på att förbättra utemiljöerna kring förskolor och skolor. Mat och miljö Mat är viktigt, inte minst för barn och äldre. Under 2013 har Katrineholms kommun testat ett nytt arbetssätt i två skolor. Nu satsar vi och inför det i hela måltidsverksamheten inom både förskolor/skolor och äldreomsorg. Målet är att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet, laga mer mat från grunden och baka eget bröd. Insamling av matavfall kommer införas under Hushållen kommer sortera sitt matavfall i särskilda plastpåsar. Efter hämtning sker en optisk sortering av påsarna så att matavfallet kan tas om hand för att bli biogas och biogödsel. Andra miljösatsningar inom kommunen är fortsatt arbete för att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag, ta fram en cykelstrategi och satsningar på energieffektivisering och solenergi.

5 Här kan du ta del av ett urval av de satsningar som kommer att göras under Jobb & ortsutveckling Vi blir allt fler katrineholmare. Tillväxt är positivt och viktigt för att skapa goda levnadsvillkor och ett hållbart, attraktivt samhälle. Katrineholms kommun arbetar aktivt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark för att skapa möjligheter för människor och företag att slå sig ner och verka här. Vi arbetar med en ny översiktsplan för Katrineholms kommun, som ska visa hur vi vill att kommunen ska utvecklas. Under 2014 fattas beslut om delen som rör staden. Ett intensivt arbete med dialogmöten pågår kring delen som rör landsbygden och kransorterna. Arbetslösheten är fortfarande hög och särskilt drabbade är ungdomarna. Därför görs en kraftfull jobbsatsning under Genom projektet Arbetslinjen 2.0 får fler chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Vi fortsätter också satsningen på Ungdomstorget där unga tjejer och killar kan få stöttning för att gå vidare till studier och arbete. Att höja utbildningsnivån är viktigt både för att ge fler en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för näringslivets förutsättningar att rekrytera kompetent arbetskraft. Väl fungerande pendlingsmöjligheter för boende, arbete och studier och satsning på effektiva och miljöinriktade godstransporter bidrar till utvecklingen av Katrineholm. Katrineholms Logistikcentrum är ett strategiskt viktigt projekt för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Omsorg och trygghet Foto: Johan Nygren Vård- och omsorgsnämnden har fått förstärkta resurser för att möta ökade behov bland äldre och funktionsnedsatta. Under 2014 införs Katrineholms Trygghetsmodell inom äldreomsorgen. Det innebär att äldre personer direkt ska kunna få komma till ett boende när de behöver. Målet är att öka tillgängligheten till kommunens vårdboenden och att öka tryggheten och livskvaliteten bland äldre kvinnor och män. En viktig investering under 2014 är byggnationen av ett nytt korttidshem för ungdomar med autism och utvecklingsstörning. För att främja katrineholmarnas hälsa och välbefinnande anläggs två nya aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp. För ökad trygghet görs satsningar på klottersanering och på att tända upp all gatubelysning under dygnets mörka timmar.

6 Visste du att Katrineholms kommun är ortens största arbetsgivare. I slutet av december 2013 hade kommunen över månadsavlönade anställda (2264 kvinnor och 579 män) inom drygt 270 olika typer av befattningar. 68 procent av kommunens månadsavlönade med arbetare har en heltidsanställning. Den genom snittliga sysselsättningsgraden är 91 %. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är 90 % och männens 93 %. Den genomsnittliga heltidslönen (brutto) är cirka kr i månaden exklusive tillägg som till exempel OB och övertid (genomsnittet för kvinnor är kr, för män kr). Härifrån kommer pengarna Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och statsbidrag. För 2014 beräknas kommunens skatter och statsbidrag bli 1,8 miljarder kr. Storleken beror på antalet invånare i Katrineholm. För utom skatter får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster, till exempel de som har barn i förskolan, bor på kommunens olika äldreboenden eller besöker simhallen. INTÄKTER Finansiella intäkter 1 % Taxor och avgifter 5 % Bidrag från stat och myndighet 6 % Försäljning av verksamhet 6 % Vad arbetar kommunens medarbetare med? Skatter och statsbidrag 82 % Kultur/ turism/ fritid 3 % Hantverksarbete 3 % Övriga yrken 3 % Ledningsarbete 4 % Socialt och kurativt arbtete 5 % Köks- och måltidsarbete 3 % Vård- och omsorgsarbete 37 % Skol- och barnomsorgsarbete 34 % Handläggare/ administratör 8 % Till det här används pengarna Det mesta av kommunens pengar går åt till att betala löner till alla anställda i kommunen. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner och föreningar. Kommunen har också kostnader för de investeringar som har gjorts under tidigare år. Däremot har Katrineholms kommun inga räntekostnader för lån eftersom kommunen är skuldfri. KOSTNADER Hyror 15 % Köp av verksamhet 14 % Bidrag 6 % En plats inom förskolan kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt. En plats på ett särskilt boende kostar kr per år. Maxbeloppet som man betalar per år uppgår till kr. Resten betalas via kommunalskatt. Personal 58 % Övrigt 7 %

7 Budget kronor som du betalar i skatt fördelas så här: 38,68 kr 32,47 kr 7,97 kr 5,26 kr 4,29 kr 0,98 kr 1,22 kr 1,94 kr 1,98 kr 2,83 kr 1,40 kr 0,98 kr Förskola och skola Politisk ledning Kommunövergripande stödfunktioner Kommunikationer Samhällsbyggnad Kultur och turism Service och teknik* Individ- & familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Vuxenutbildning, arbetsmarknad Räddningstjänst Reserv för framtida bruk * Kostverksamhet, gator, parker, sportanläggning och simhall med mera. Varför måste kommunen gå med överskott? En kommun får inte under ett år använda mer pengar än den får in under året. Det finns inskrivet i kommunallagen. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det betyder att kommunen inte bör använda sin förmögenhet för löpande verksamhet. För att inte förmögenheten ska urholkas av inflationen krävs ett visst överskott. I Katrineholm har kommunfullmäktige be slutat att överskottet bör uppgå till 1 procent av kommunens skatte intäkter och generella statsbidrag. För Katrineholms kommun innebär det cirka 18 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är också viktigt efter som det finns många osäkra faktorer i kommunens ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. Exempel på investeringar under 2014 Fem nya förskoleavdelningar Upprustning av lekplatser och utemiljöer vid skolor och förskolor Tillbyggnad Skogsborgsskolans matsal Nybyggnation Granhedens korttidsboende Balkonger Panterns demensboende Färdigställande av skateparken och utemiljöer vid Lokstallet Aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp Investeringar inom Sportcentrum Förbättrad belysning motionsspår Offentlig konstnärlig utsmyckning

8 Vem gör vad i kommunen? Kommunen bedriver verksamhet både genom sina förvaltningar men även genom bolag. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) hyr ut bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholm Vatten och Avfall AB äger kommunens vatten- och avloppsanläggningar och är i sin tur delägare i Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB), som ansvarar för VA-verksamheten i Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommun ingår också i ett kommunalförbund med Vingåker, Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR). Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige Revision Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Ledning, utveckling, ekonomi, upphandling, personalfrågor, information, juridik, folkhälsa, IT, näringspolitik, översiktlig planering, bostads- och markförsörjning. Bildningsnämnden Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, KomTek och fritidsgårdar på landsbygden. Bildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsnämnden Översikts- och detaljplanering, bygglov och tillsyn. Skyddsrum, obligatorisk ventialtionskontroll, energideklarationer. Karthållning, adress-, byggnads- och lägenhetsregister. Byggnadsarkiv. Kultur- och turismnämnden Bibliotek, kulturverksamhet, utställningar, Ung Kultur och Fritid, turismverksamhet, konstnärlig utsmyckning. Kultur- och turismförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskydd, tillsyn av dricksvatten och livsmedel, energioch klimatrådgivning. Socialnämnden Socialtjänst, försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer och enskilda, familjerättsärenden, ungdomsmottagning, serveringstillstånd. Socialförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämnden Gator, vägar, parker, fritid, Sportcentrum, måltidsverksamhet, transportservice, konsumentfrågor, växel. Viadidaktnämnden* Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Personalutbildning. Viadidakt Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Äldreomsorg, funktionshinderomsorg, anhörigstöd, personliga ombud, hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning. Lönenämnd Sörmland** Drift, utveckling och uppföljning av löneadministrationen. *Gemensam nämnd med Vingåkers kommun ** Gemensam nämnd med Gnesta kommun Valnämnden Allmänna val, folkomröstningar. Överförmyndaren Tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. Vill du veta mer om Katrineholms kommuns ekonomi och budget 2014? Gå in på vår hemsida och ladda ned den kompletta budgeten: Har du ingen dator kan du besöka oss och få ett exemplar av Övergripande plan med budget utskrivet. Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38 Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm, telefon: (klockan 8 17)

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Det går bra för Katrineholm!

Det går bra för Katrineholm! Det går bra för Katrineholm! Katrineholm Sveriges Lustgård Katrineholm Sveriges Lustgård Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv,

Läs mer

Sparas och medtages till kommunfullmäktige

Sparas och medtages till kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-03-21 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 mars 2012, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010 Positivt resultat på alla fronter Även år 2010 har Partille kommun gjort ett fint ekonomiskt resultat. Förklaringarna är goda resultat i nämnderna

Läs mer