Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet"

Transkript

1

2 En kär vän får ett tråkigt cancerbesked, en gammal klasskompis tar sitt liv, en kollega dör hastigt i en diabeteskoma och en släkting drabbas av stroke. Ohälsan kryper omkring i vår vardag och får ofta dramatiska konsekvenser. Ibland luras vi att tro att vissa går fria, en känsla att det aldrig drabbar mig. Men ohälsan kan dyka upp hos alla, även bland relativt unga och till synes friska människor. Ofta vet vi inte exakt varför vissa drabbas mer än andra. Vi vet att exempelvis stress eller rökning ökar riskerna. Men sammantaget vet vi alltför lite för att bekämpa ohälsa. En sjukvårdshuvudman som Västra Götalandsregionen ska jobba på två fronter för att bekämpa ohälsan. 1. Vi ska jobba brett med det friska, skapa förutsättningar för jobb och uppmuntra forskning. Om fler har jobb och om fler ägnar sig åt medicinsk forskning kan vi långsiktigt undvika ohälsa. Att ha ett jobb är den största garanten för att hålla ohälsan borta. Med stora forskningsresurser kan gåtan om cancer eller psykisk ohälsa snabbare lösas. Centerpartiet anser att en stor region som Västra Götaland ska satsa både på bredd och spets, både möta befolkningen för en allmän mobilisering för fler jobb och en rejäl satsning på forskning för internationell konkurrenskraft inom tex Life Science. Västsverige har en enorm möjlighet att låta exempelvis medicinsk forskning smälta samman med forskning inom textil, fordon eller i kemiföretag. Västra Götaland är en kunskapsintensiv region där vi ska uppmuntra kreativitet och innovationsskapande insatser. Det är det mest effektiva sättet att långsiktigt bekämpa ohälsa! 2. Vi ska vara världsbäst på att bekämpa ohälsa när den slår till i vår vardag. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var tidigt ute med hjärttransplantationer och är idag ett av de mest framgångsrika sjukhusen inom en mängd områden i Europa. Av de åtta rikssjukvårdsuppdrag som finns har Sahlgrenska ansvaret för sex stycken, bland annat hjärtsjukvård för barn. Västra Götalandsregionen ska fortsätta flytta fram positioner när det gäller att lindra och bota. Alla sjukhus, all personal och alla andra goda krafter på sjukhus, vårdcentraler och ute i andra vårdverksamheter ska tas tillvara för att skapa bästa möjliga sjukvård. Centerpartiet har fokus på den nära vården, vården för de mest sjuka äldre och de människor som drabbas av psykisk ohälsa. Kan vi säkra resurser för den nära vården, möta de äldsta patienterna på ett bättre sätt och nå bättre resultat inom psykisk ohälsa samt psykiatrin så kan länssjukvården koncentrera sig på den vardagssjukvård som bäst bedrivs där. Att varje vårdinsats sker på rätt vårdnivå avgör resultatet och leder till att pengarna räcker till mer vård. Centerpartiet är hjärtligt trötta på det ledarskap vi upplevt i sjukvården under de senaste åren. Vi anser att ledarskapet på högsta politiska nivå är usel. Det saknas ambitioner, systemtänkandet krackelerar och tillräckligt uppmuntran av vårdpersonalen lyser med sin frånvaro. Nu måste Västra Götalandsregionen forma ett ledarskap och skapa förtroende så att vårdpersonalen kan lita på sin arbetsgivare, patienterna känna ökad trygghet och att skattebetalarna vågar prata väl om sjukvården. För att lyckas krävs ett maktskifte! Rösta gärna på Centerpartiet i september. I följande budget berättar vi vad vi vill åstadkomma de kommande tre åren om vi får din röst! Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

3 VÅRA PRIORITERINGAR I BUDGET 2015: Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Frihet och trygghet hänger samman. Utan trygghet, ingen frihet och utan frihet ingen trygghet. Mångfald och öppenhet är förutsättningen för ett gott samhälle. BEKVÄMA BUSSAR OCH TÅG Allt fler tar tåget eller bussen till jobbet eller skolan. Pendlare ska kunna resa bekvämt med snabbussar och pendeltåg. Turtätheten ska öka på bussar och tåg, särskilt mellan orter med stor arbetspendling. Resurserna till kollektivtrafik ska även omfatta en god servicenivå på landsbygden. Biljettsystemet ska vara enkelt. Regionen ska prioritera hög kvalité framför lågt pris. Centerpartiet satsar ytterligare 200 mkr utöver index på kollektivtrafiken. PRIORITERINGAR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Öka tillgängligheten i sjukvården. Under senare år har det funnits en tendens att ställa krav på balans i ekonomin vid sjukhusen samtidigt som ersättningen till de verksamheter som har nått uppsatta mål om tillgänglighet dragits in. Centerpartiet vill återinföra ett bonussystem till de verksamheter som når vårdgarantin och det innebär också att regionen i ökad uträckning kan nå målen för kömiljarden. Därför anslår centerpartiet 200 mkr utöver index för att öka tillgängligheten i vården. 2. Fler vårdplatser. Regionstyrelsen har fattat beslut som en beläggningsgrad på 90 procent vid sjukhusen. Det innebär att det krävs fler vårdplatser vid några sjukhus, samtidigt som det kan behöva omdisponeras vid andra. Centerpartiet anser att dessa beslut ska fattas så när verksameten som möjligt. Verksamheterna är bäst på att avgöra hur resurserna bäst kan används för en trygg och säker vård. Därför anslår centerpartiet 125 mkr utöver index för att klara beläggningsmålet. 3. Ge verksamheten arbetsro. För att klara en verksamhet i balans vid sjukhusen och samtidigt ge personalen möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar och vardagsrationalisering anser centerpartiet att det krävs långsiktiga spelregler/förutsättningar. Det är genom ständiga förbättringar som verksamheten kan effektiviseras och kvaliteten höjas. Därför anslår centerpartiet 310 mkr utöver index för att ge sjukhusvården arbetsro, och möjlighet att jobba med ständiga förbättringar. 4. Framtidens vårdinformationssystem. Personalen upplever att de administrativa systemen stjäl tid från det direkta patientarbetet samtidigt som vårdinformationen ska underlätta kvalitetsarbetet, öka säkerhete och förbättra tillgängligheten. För att ta ett helhetsgrepp på IS/ITutvecklingen i Västra Götalandsregionen, och ge plats åt nästa generations vårdinformationssystem satsar centerpartiet 100 mkr på en IS/IT-satsning i 2015 års budget. ETT JOBB VIKTIGT FÖR HÄLSAN Fokus på innovationer. Delaktighet och inflytande över sina egna livsvillkor är grundläggande för en god hälsa. Faktorer som levnadsvanor, utbildningsnivå och uppväxtvillkor påverkar folkhälsan. Ett jobb är den enskilt viktigaste faktorn för att undvika ohälsa. Regionen främsta uppdrag är att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och jämlika villkor i hela länet. Förmågan att förnya näringslivet och ta tillvara innovationer är avgörande. Fokus på entreprenörskap och en effektiv offentlig verksamhet är nyckeln till framgång. Lyft fram sociala investeringar. Att ha ett jobb att gå till är grunden för en god hälsa. Regionen satsar stora medel på regional utveckling i syfte att skapa jobb. Men ändå riskerar utanförskapet att bita sig fast på vissa orter och i vissa bostadsområden. Centerpartiet anser att nya metoder ska prövas. Många nya metoder prövas redan via exempelvis kyrkor och föreningar. Det civila sam-

4 hället har en allt viktigare uppgift att nå människor som hamnat utanför en social investering för framtiden. Det gäller att dessa insatser lyfts fram och räknas in som en väsentlig del av ekonomin. Centerpartiet anslår 60 mkr utöver index på satsningar för jobb och företagande inom ramen för regionala utvecklingsnämnden. STRATEGISKA MÅL Regionens främsta uppdrag är att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och jämlika villkor i hela länet. Förmågan att förnya näringslivet och ta tillvara innovationer är avgörande. Fokus på entreprenörskap och en effektiv offentlig verksamhet är nyckeln till framgång. En sammanhållen och värdig vård för de sjuka äldre ska prioriteras, med en vårdkontakt och bättre omhändertagande ska de mest sjuka äldre och dess anhöriga känna trygghet och få bästa möjliga vården i Västra Götaland. A. FEM VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER 1. ETT LEDARSKAP SOM FÖRMÅR GÖRA AVVÄGNINGAR Västra Götalandsregionen är dess förmåga att leda och hålla ihop. Det behövs ett ledarskap som kan göra kloka avvägningar mellan skattebetalarnas betalningsvilja, patienternas önskemål och omvärldens krav. Ledarskap måste kunna ta ansvar för en omfattande verksamhet, dess anställda och styra resurserna dit behoven är som störst. I nuvarande läge, när skatteintäkterna är goda tack vare att allt fler människor är i arbete, ökar kraven på att göra väl avvägda prioriteringar. I annat fall riskerar felaktiga prioriteringar att urholka välfärden för alla. 2. EN FRÅGA OM ATT VÄRNA SJÄLVSTYRET Budgeten är det viktigaste styrdokumentet för alla organisationer. Västra Götalandsregionen är fortfarande en ganska ny företeelse där vi har ögonen på oss. Det innebär också att vi måste klara av att göra politiska prioriteringar och inte i förhållande till förändringar i statliga budgetar. Västra Götalandsregionens styrka är dess storlek och förmåga till oberoende. 3. STÄNDIGT ARBETE MED EFFEKTIVA PROCESSER Västra Götalandsregionen bedriver ett allt mer intensivt arbete med effektivare processer inom framför allt sjukvården. Vi behöver bli mer fokuserade på att alla sjukhusen ingår i samma koncern och göra samordningsvinster. Det kan ibland uppfattas som centralstyrning, men handlar ytterst om att vara effektiv så att vi kan frigöra mer resurser till en god sjukvård, värdigt bemötande och en väl fungerande kollektivtrafik. Arbetet med ständiga förbättringar för högre kvalitet och effektivare processer kan avstanna om det politiska ledarskapet inte förmår att göra avvägningar. Oklara riktlinjer, brist på eller återtagna beslut, skapar osäkerhet i organisationen som i sin tur leder till att förändringsarbete avstannar med kvalitetsbrister och försämrat resursutnyttjande tillföljd. 4. ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRBÄTTRAD KVALITÉ Fokus i sjukvården ska vara både ökad tillgänglighet och förbättrad kvalité. Politiska låsningar får inte tillåtas negligera valfrihet, då tappar vi resurser för kvalitetsförbättringar som alla eftersträvar. Det finns många exempel på hur nya metoder för ökad tillgänglighet hänger samman med effektivare verksamhet och där kvalitetshöjningen kommer på köpet.

5 5. FÖRMÅGA ATT HANTERA RISKER OCH FÖRÄNDRINGAR I SKATTEKRAFT Ett budgetarbete handlar till sist om förmåga att ha beredskap, att både gasa och bromsa, att hantera risker och kunna ta om hand förändringar i skattekraft. Ibland är uppgiften att öka skattekraften, ibland att omfördela. Västra Götalandsregionen ska klara både och. B. CENTERPARTIETS 13 ÖVERVÄGANDEN 1. HÅLL EN HÖG NIVÅ FÖR REGIONAL UTVECKLING GER JOBB OCH VÄLFÄRD Fler människor i arbete är den enskilt viktigaste faktorn för att säkra finansiering av välfärden och för att människors hälsa ska förbättras. Regionens huvuduppdrag är därför att hålla samman Västra Götaland för fler jobb, regional utveckling och internationell konkurrenskraft. Vi ska vara aktiva för att kunna ta del av EU-medel och annan motfinansiering som stärker förutsättningarna för nya jobb. Då behövs kraftfulla satsningar i egna resurser. En viktig del av regionutvecklingsnämndens uppdrag är också att medfinansiera infrastruktur och stimulera entreprenörskap. Centerpartiet satsar 60 mkr på jobb och företagande samt Naturbruksskolorna inom ramen för regionala utvecklingsnämnden. 2. SATSA PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN Västra Götalandsregionen har satt upp ambitiösa mål för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska bidra till regionförstoring och en mer flexibel arbetsmarknad samt underlätta för pendlare med långa avstånd till jobbet. Centerpartiet satsar 200 mkr utöver index på kollektivtrafiknämnden. Västtrafik måste ges utrymme att öka intäkterna, via främst biljettintäkter så att självfinansieringsgraden ökar till 60 procent på sikt. Resenärerna ställer högre krav och kostnaderna för ökad standard ökar. När fler ställer bilen för att få en snabb och punktlig kollektivtrafik frigörs utrymme i den enskildes plånbok att betala högre biljettpris mot en hög kvalité på bussen eller tåget. Vi bedömer att biljettpriserna kan öka med 6-7 procent årligen de närmaste åren så att standarden ökar i kollektivtrafiken utan att kostnader vältras över på sjukvården. 3. NYA RESURSER TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Centerpartiet anslår totalt miljoner kronor till Hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2015, vilket är 835 miljoner kronor utöver index jämfört detaljbudget Dessa medel ska fördelas enligt resursfördelningsmodellen till de fem nämnderna i nytt beslut i regionfullmäktige. Resurserna fördelas enligt följande: - ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN I VÅRDEN Arbetet med god tillgänglighet till vården är ett långsiktigt arbete. Under senare har funnits en tendens att gynna de verksamheter som inte klarar tillgängligheten istället för att premiera de som jobbar med att förbättra processerna. Det gör att Västra Götalandsregionen har haft svårt att klara gränserna för vårdgarantin och har miste om ersättning från kömiljarden. Centerpartiet anslår därför 200 mkr för att utforma ett system med bonus de verksamheter som når nollan. Ett förbestämt bonussystem till de verksamheter som använder medlen för att nå bästa patientnytta ska införas. - KLARA BELÄGGNINGSMÅLET För att säkerställa antalet vårdplatser enligt beläggningsmålet tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnderna 125 mkr i enlighet med resursfördelningsmodellen. - LÅNGSIKTIGHET OCH ARBETSRO Samtidigt som VGR:s kostnader för sjukvård per invånare är lägre än riksgenomsnittet kan konstateras att vårdtiderna är längre och kostnaden för vissa prestationer tycks vara något högre än genomsnittet. Detta talar för att det finns potential att effektivisera verksamheten och få ut mer verksamhet för de resurser som är tillgängliga.

6 Storleken på denna potential är svår att precisera. Men i dagsläget störs det kontinuerliga och löpande arbetet med vardagsrationaliseringar av akuta besparingsåtgärder. Ryckigheten försvårar genomförandet av verksamhetsdrivna förändringar för kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi anslår 310 mkr för att nå balans mellan krav och resurser. Nytillkomna resurser ska i första hand användas för att ge sjuhusen arbetsro och låta det arbete som förvaltningarna har inlett ge resultat. - EN REJÄL SATSNING PÅ FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖ Satsningen på IS/IT-system i regionen har släpat efter under många år. Nu behövs ett krafttag för att komma ikapp med såväl interna IT-miljöer för regionens anställda som externa informationssystem som underlättar för patienter och anhöriga att komma i kontakt med vården, boka och avboka besök på vårdcentralen mm. Samtidigt avsätter vi 100 mkr för att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö. 4. JÄMSTÄLLDA LÖNER, BETALD SPECIALISTUTBILDNING OCH ÖKAD LÖNESPRIDNING Centerpartiet överför 100 mkr till hälso-och sjukvårdsnämnderna för arbetet med jämställda löner. En del i en aktiv personalpolitik är arbetet för en ökad lönespridning. Personalen ska stimuleras till vidareutbildning och utbildning ska löna sig. För genomförande av betald specialistutbildning för sjuksköterskor tillförs regionstyrelsen en utökad ram om 15 mkr. 5. PRIORITERA INSATSERNA EFTER BEHOV Resurserna till sjukvården måste säkras och för dem som har störst behov ska prioriteras. Vi väljer därför att avveckla flera av de reformer som den nuvarande ledning beslutat om, och som inte riktar sig grupper med störst behov. Därför avvecklas den fria tandvården för unga vuxna, projektet Oasen, glasögonbidrag mm. Resurser motsvarande 210 mkr kan därmed användas för sjukvården och fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Dessutom frigörs resurser genom att verksamheten inom laboratorie- och röntgenverksamheten konkurrensutsätts samt genom att ambulansverksamhets återigen upphandlas. Sammantaget innebär det att sjuvården får ett ökat rörelseutrymme motsvarande 835 mkr exklusive index som fördelas enligt resursfördelningsmodellen till hälso- och sjukvårdsnämnderna. 6. HÅLL FAST VID EN HÖG INVESTERINGSNIVÅ I början av denna mandatperiod beslutade Regionfullmäktige om en plötslig och kraftig inbromsning av investeringsnivån. Det gjorde att flera viktiga projekt som var planerade stoppades. Det är nu svårt att komma upp i den investeringsnivå som regionfullmäktige som senare beslutat, eftersom tidigare projektplaneringar får göras om. Mycket tid och resurser har gått förlorade. Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar om en generalplan för investeringar som sträcker sig över en period av år. Det är viktigt för sjukvården samt övriga verksamheter att regionen har en hög och jämn investeringsnivå. Det bidrar till att förbättra arbetsmiljön för anställda, trevligare vårdmiljö för patienter och minskade kostnader för regionens drift. En hög investeringsnivå minskar också regionens energiförbrukning vilket bidrar till att hejda klimatförändringar. En hög investeringsnivå är en del av regionens attraktivitet och bidrar till att personalen trivs på jobbet. Centerpartiet anser att det är angeläget att Vita Huset i Göteborg blir föremål för investering snarast så att regionen kan avsluta dyra hyresavtal runtom i Göteborg. Planerna för nyinvestering av barnsjukhuset och BB vid Östra sjukhuset är beslutade. Vi anser också att en nyinvestering på hela komplexet vid Östra Sjukhuset bör påbörjas i syfte att undvika kostsamma mindre renoveringar, och för att minska utsläppen och hålla ner uppvärmningskostnaderna. Projektering av en ny psykiatribyggnad i Borås bör påbörjas under perioden.

7 Mkr Investeringar varav fastighetsinvesteringar varav utrustningsinvesteringar Bolag SÄNK FOLKTANDVÅRDENS PRISER Folktandvården i Västra Götalandsregionen håller avsevärt högre priser än Folktandvården i andra landsting/regioner. Prislistan är högre än den gemensamt framförhandlade referensprislistan. Även försäkringskassans jämförelse visar på högre kostnader för patienter i Västra Götaland. Det drabbar patienterna. Regionfullmäktige beslutar om tandvårdstaxan och inriktningen bör vara att sänka priserna för patienterna till samma nivå som den framförhandlade nationella referensprislistan. 8. PRIORITERA I KULTURBUDGETEN OCH SÄKRA RESURSERNA TILL KULTURINSTITUTIONERNA För att säkerställa verksamheten och kvaliteten måste kulturnämnden prioritera i budgeten för att säkra bibehållen kvalitet på Göteborgs Operan, Göteborgs Symfonikerna och Film i Väst. 9. SATSA PÅ BOTANISKA TRÄDGÅRDEN OCH SMART ENERGI Centerpartiet har under ett antal år avsatt medel för nödvändiga utvecklingsinsatser i Botaniska trädgården, och för att fortsatt säkra den långsiktiga utvecklingen tillförs miljönämnden 3 mkr ytterligare. Arbetet med Smart Energi bör intensifieras. 10. INTENSIFIERA ARBETET MED EN GIFTFRI REGION Arbetet med miljöanpassad upphandling ska intensifieras. Fler varugrupper ska omfattas av miljökrav. Förbrukningsmaterial i sjukvården, läkemedel, textilier och kontorsmaterial ska vara i fokus så att Västra Götalandsregionens anställda och patienter slipper miljöskadliga varor. Miljönämnden tillförs 10 mkr för intensifierat internt miljöarbete. 11. EFFEKTIVISERA ALL VERKSAMHET MED EN PROCENT För att frigöra nya resurser till sjukvården och för att stimulera nya arbetsmetoder införs en effektivisering på en procent i all verksamhet. 12. INDEX FÖR SJUKVÅRDEN För tydlighet gentemot verksamheten använder centerpartiet rekommenderade index, det vill säga landstingsprisindex inklusive läkemedel för hälso- och sjukvården och LPI exklusive läkemedel för övrig verksamhet. 13. INFÖR AVKASTNINGSKRAV PÅ PRIMÄRVÅRD OCH TANDVÅRDEN Den konkurrensutsatta delen av Folktandvården och Närhälsan/primärvården beläggs med ett avkastningskrav på 1 procent till ägaren, 75 miljoner kronor som tillförs Regionstyrelsen.

8 REGIONBIDRAG: Regionbidrag (mkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,4 Regionstyrelsen 1 602, , , ,9 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSU) 1 864, , , ,6 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 39,0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 834,7 848,1 862,5 Revisorskollegiet 23,9 23,9 24,5 24,9 Patientnämnd 15,5 15,8 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 28,4 29,0 29,6 Fastighetsnämnd 194,1 198,1 231,7 233,5 Servicenämnd 113,0 111,4 113,7 116,2 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,8 18,1 18,4 Hälso- och sjukvårdsnämnderna , , , ,2 Regionutvecklingsnämnd 658,4 698,6 713,3 729,0 Kulturnämnd 1 019, , , ,6 Miljönämnd 70,2 83,4 84,9 86,6 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,9 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,7 Summa regionbidrag , , , , Resultaträkning Skatt enligt SKL april Eknytt 08/2014 Nettokostnader/regionbidrag , , , ,1 Skatt 11, , Statsbidrag läkemedel 3 730, , , ,0 Statsbidrag Vårdgaranti 150,0 150,0 150,0 150,0 Statsbidrag sjukskrivning 80,0 80,0 80,0 80,0 Res 3, Årets resultat -233,2-692,0 92,8 966,6

9

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Detaljbudget 2015. Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2015. Västra Götalandsregionen Detaljbudget 2015 Västra Götalandsregionen 1 (21) Detaljbudget 2015 Datum 2015-02-10 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Kristina Tornberg Telefon: 070-082 33

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

1. EN REGION MED FOKUS PÅ HÄLSA OCH INNOVATION 3 2. EN REGION FÖR FLER JOBB 7 3. EN EFFEKTIV VERKSAMHET FÖR EN GOD VÅRD 8

1. EN REGION MED FOKUS PÅ HÄLSA OCH INNOVATION 3 2. EN REGION FÖR FLER JOBB 7 3. EN EFFEKTIV VERKSAMHET FÖR EN GOD VÅRD 8 För några år sedan rankades Västra Götaland som region nummer två i världen i en internationell studie om tillgången på forskningsoch utvecklingsresurser per invånare. Vi tillhör stadigt de tjugo främsta

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Kunskap om och från invånarna i Halland

Kunskap om och från invånarna i Halland Kunskap om och från invånarna i Halland Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Staffan Carlsson, tjänsteman för Falkenbergsnämnden och Varbergsnämnden 9 december 2011 Kunskap om och från

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Har de rödgröna i regionen levererat vad man lovade?

Har de rödgröna i regionen levererat vad man lovade? Har de rödgröna i regionen levererat vad man lovade? Valåret 2014 inleds med en granskning av hur den rödgröna ledningen har levt upp till sina vallöften sedan omvalet 2011 januari 2014 Ett år kvar till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer