Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet"

Transkript

1

2 En kär vän får ett tråkigt cancerbesked, en gammal klasskompis tar sitt liv, en kollega dör hastigt i en diabeteskoma och en släkting drabbas av stroke. Ohälsan kryper omkring i vår vardag och får ofta dramatiska konsekvenser. Ibland luras vi att tro att vissa går fria, en känsla att det aldrig drabbar mig. Men ohälsan kan dyka upp hos alla, även bland relativt unga och till synes friska människor. Ofta vet vi inte exakt varför vissa drabbas mer än andra. Vi vet att exempelvis stress eller rökning ökar riskerna. Men sammantaget vet vi alltför lite för att bekämpa ohälsa. En sjukvårdshuvudman som Västra Götalandsregionen ska jobba på två fronter för att bekämpa ohälsan. 1. Vi ska jobba brett med det friska, skapa förutsättningar för jobb och uppmuntra forskning. Om fler har jobb och om fler ägnar sig åt medicinsk forskning kan vi långsiktigt undvika ohälsa. Att ha ett jobb är den största garanten för att hålla ohälsan borta. Med stora forskningsresurser kan gåtan om cancer eller psykisk ohälsa snabbare lösas. Centerpartiet anser att en stor region som Västra Götaland ska satsa både på bredd och spets, både möta befolkningen för en allmän mobilisering för fler jobb och en rejäl satsning på forskning för internationell konkurrenskraft inom tex Life Science. Västsverige har en enorm möjlighet att låta exempelvis medicinsk forskning smälta samman med forskning inom textil, fordon eller i kemiföretag. Västra Götaland är en kunskapsintensiv region där vi ska uppmuntra kreativitet och innovationsskapande insatser. Det är det mest effektiva sättet att långsiktigt bekämpa ohälsa! 2. Vi ska vara världsbäst på att bekämpa ohälsa när den slår till i vår vardag. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var tidigt ute med hjärttransplantationer och är idag ett av de mest framgångsrika sjukhusen inom en mängd områden i Europa. Av de åtta rikssjukvårdsuppdrag som finns har Sahlgrenska ansvaret för sex stycken, bland annat hjärtsjukvård för barn. Västra Götalandsregionen ska fortsätta flytta fram positioner när det gäller att lindra och bota. Alla sjukhus, all personal och alla andra goda krafter på sjukhus, vårdcentraler och ute i andra vårdverksamheter ska tas tillvara för att skapa bästa möjliga sjukvård. Centerpartiet har fokus på den nära vården, vården för de mest sjuka äldre och de människor som drabbas av psykisk ohälsa. Kan vi säkra resurser för den nära vården, möta de äldsta patienterna på ett bättre sätt och nå bättre resultat inom psykisk ohälsa samt psykiatrin så kan länssjukvården koncentrera sig på den vardagssjukvård som bäst bedrivs där. Att varje vårdinsats sker på rätt vårdnivå avgör resultatet och leder till att pengarna räcker till mer vård. Centerpartiet är hjärtligt trötta på det ledarskap vi upplevt i sjukvården under de senaste åren. Vi anser att ledarskapet på högsta politiska nivå är usel. Det saknas ambitioner, systemtänkandet krackelerar och tillräckligt uppmuntran av vårdpersonalen lyser med sin frånvaro. Nu måste Västra Götalandsregionen forma ett ledarskap och skapa förtroende så att vårdpersonalen kan lita på sin arbetsgivare, patienterna känna ökad trygghet och att skattebetalarna vågar prata väl om sjukvården. För att lyckas krävs ett maktskifte! Rösta gärna på Centerpartiet i september. I följande budget berättar vi vad vi vill åstadkomma de kommande tre åren om vi får din röst! Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

3 VÅRA PRIORITERINGAR I BUDGET 2015: Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Frihet och trygghet hänger samman. Utan trygghet, ingen frihet och utan frihet ingen trygghet. Mångfald och öppenhet är förutsättningen för ett gott samhälle. BEKVÄMA BUSSAR OCH TÅG Allt fler tar tåget eller bussen till jobbet eller skolan. Pendlare ska kunna resa bekvämt med snabbussar och pendeltåg. Turtätheten ska öka på bussar och tåg, särskilt mellan orter med stor arbetspendling. Resurserna till kollektivtrafik ska även omfatta en god servicenivå på landsbygden. Biljettsystemet ska vara enkelt. Regionen ska prioritera hög kvalité framför lågt pris. Centerpartiet satsar ytterligare 200 mkr utöver index på kollektivtrafiken. PRIORITERINGAR I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Öka tillgängligheten i sjukvården. Under senare år har det funnits en tendens att ställa krav på balans i ekonomin vid sjukhusen samtidigt som ersättningen till de verksamheter som har nått uppsatta mål om tillgänglighet dragits in. Centerpartiet vill återinföra ett bonussystem till de verksamheter som når vårdgarantin och det innebär också att regionen i ökad uträckning kan nå målen för kömiljarden. Därför anslår centerpartiet 200 mkr utöver index för att öka tillgängligheten i vården. 2. Fler vårdplatser. Regionstyrelsen har fattat beslut som en beläggningsgrad på 90 procent vid sjukhusen. Det innebär att det krävs fler vårdplatser vid några sjukhus, samtidigt som det kan behöva omdisponeras vid andra. Centerpartiet anser att dessa beslut ska fattas så när verksameten som möjligt. Verksamheterna är bäst på att avgöra hur resurserna bäst kan används för en trygg och säker vård. Därför anslår centerpartiet 125 mkr utöver index för att klara beläggningsmålet. 3. Ge verksamheten arbetsro. För att klara en verksamhet i balans vid sjukhusen och samtidigt ge personalen möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar och vardagsrationalisering anser centerpartiet att det krävs långsiktiga spelregler/förutsättningar. Det är genom ständiga förbättringar som verksamheten kan effektiviseras och kvaliteten höjas. Därför anslår centerpartiet 310 mkr utöver index för att ge sjukhusvården arbetsro, och möjlighet att jobba med ständiga förbättringar. 4. Framtidens vårdinformationssystem. Personalen upplever att de administrativa systemen stjäl tid från det direkta patientarbetet samtidigt som vårdinformationen ska underlätta kvalitetsarbetet, öka säkerhete och förbättra tillgängligheten. För att ta ett helhetsgrepp på IS/ITutvecklingen i Västra Götalandsregionen, och ge plats åt nästa generations vårdinformationssystem satsar centerpartiet 100 mkr på en IS/IT-satsning i 2015 års budget. ETT JOBB VIKTIGT FÖR HÄLSAN Fokus på innovationer. Delaktighet och inflytande över sina egna livsvillkor är grundläggande för en god hälsa. Faktorer som levnadsvanor, utbildningsnivå och uppväxtvillkor påverkar folkhälsan. Ett jobb är den enskilt viktigaste faktorn för att undvika ohälsa. Regionen främsta uppdrag är att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och jämlika villkor i hela länet. Förmågan att förnya näringslivet och ta tillvara innovationer är avgörande. Fokus på entreprenörskap och en effektiv offentlig verksamhet är nyckeln till framgång. Lyft fram sociala investeringar. Att ha ett jobb att gå till är grunden för en god hälsa. Regionen satsar stora medel på regional utveckling i syfte att skapa jobb. Men ändå riskerar utanförskapet att bita sig fast på vissa orter och i vissa bostadsområden. Centerpartiet anser att nya metoder ska prövas. Många nya metoder prövas redan via exempelvis kyrkor och föreningar. Det civila sam-

4 hället har en allt viktigare uppgift att nå människor som hamnat utanför en social investering för framtiden. Det gäller att dessa insatser lyfts fram och räknas in som en väsentlig del av ekonomin. Centerpartiet anslår 60 mkr utöver index på satsningar för jobb och företagande inom ramen för regionala utvecklingsnämnden. STRATEGISKA MÅL Regionens främsta uppdrag är att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och jämlika villkor i hela länet. Förmågan att förnya näringslivet och ta tillvara innovationer är avgörande. Fokus på entreprenörskap och en effektiv offentlig verksamhet är nyckeln till framgång. En sammanhållen och värdig vård för de sjuka äldre ska prioriteras, med en vårdkontakt och bättre omhändertagande ska de mest sjuka äldre och dess anhöriga känna trygghet och få bästa möjliga vården i Västra Götaland. A. FEM VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER 1. ETT LEDARSKAP SOM FÖRMÅR GÖRA AVVÄGNINGAR Västra Götalandsregionen är dess förmåga att leda och hålla ihop. Det behövs ett ledarskap som kan göra kloka avvägningar mellan skattebetalarnas betalningsvilja, patienternas önskemål och omvärldens krav. Ledarskap måste kunna ta ansvar för en omfattande verksamhet, dess anställda och styra resurserna dit behoven är som störst. I nuvarande läge, när skatteintäkterna är goda tack vare att allt fler människor är i arbete, ökar kraven på att göra väl avvägda prioriteringar. I annat fall riskerar felaktiga prioriteringar att urholka välfärden för alla. 2. EN FRÅGA OM ATT VÄRNA SJÄLVSTYRET Budgeten är det viktigaste styrdokumentet för alla organisationer. Västra Götalandsregionen är fortfarande en ganska ny företeelse där vi har ögonen på oss. Det innebär också att vi måste klara av att göra politiska prioriteringar och inte i förhållande till förändringar i statliga budgetar. Västra Götalandsregionens styrka är dess storlek och förmåga till oberoende. 3. STÄNDIGT ARBETE MED EFFEKTIVA PROCESSER Västra Götalandsregionen bedriver ett allt mer intensivt arbete med effektivare processer inom framför allt sjukvården. Vi behöver bli mer fokuserade på att alla sjukhusen ingår i samma koncern och göra samordningsvinster. Det kan ibland uppfattas som centralstyrning, men handlar ytterst om att vara effektiv så att vi kan frigöra mer resurser till en god sjukvård, värdigt bemötande och en väl fungerande kollektivtrafik. Arbetet med ständiga förbättringar för högre kvalitet och effektivare processer kan avstanna om det politiska ledarskapet inte förmår att göra avvägningar. Oklara riktlinjer, brist på eller återtagna beslut, skapar osäkerhet i organisationen som i sin tur leder till att förändringsarbete avstannar med kvalitetsbrister och försämrat resursutnyttjande tillföljd. 4. ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH FÖRBÄTTRAD KVALITÉ Fokus i sjukvården ska vara både ökad tillgänglighet och förbättrad kvalité. Politiska låsningar får inte tillåtas negligera valfrihet, då tappar vi resurser för kvalitetsförbättringar som alla eftersträvar. Det finns många exempel på hur nya metoder för ökad tillgänglighet hänger samman med effektivare verksamhet och där kvalitetshöjningen kommer på köpet.

5 5. FÖRMÅGA ATT HANTERA RISKER OCH FÖRÄNDRINGAR I SKATTEKRAFT Ett budgetarbete handlar till sist om förmåga att ha beredskap, att både gasa och bromsa, att hantera risker och kunna ta om hand förändringar i skattekraft. Ibland är uppgiften att öka skattekraften, ibland att omfördela. Västra Götalandsregionen ska klara både och. B. CENTERPARTIETS 13 ÖVERVÄGANDEN 1. HÅLL EN HÖG NIVÅ FÖR REGIONAL UTVECKLING GER JOBB OCH VÄLFÄRD Fler människor i arbete är den enskilt viktigaste faktorn för att säkra finansiering av välfärden och för att människors hälsa ska förbättras. Regionens huvuduppdrag är därför att hålla samman Västra Götaland för fler jobb, regional utveckling och internationell konkurrenskraft. Vi ska vara aktiva för att kunna ta del av EU-medel och annan motfinansiering som stärker förutsättningarna för nya jobb. Då behövs kraftfulla satsningar i egna resurser. En viktig del av regionutvecklingsnämndens uppdrag är också att medfinansiera infrastruktur och stimulera entreprenörskap. Centerpartiet satsar 60 mkr på jobb och företagande samt Naturbruksskolorna inom ramen för regionala utvecklingsnämnden. 2. SATSA PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN Västra Götalandsregionen har satt upp ambitiösa mål för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska bidra till regionförstoring och en mer flexibel arbetsmarknad samt underlätta för pendlare med långa avstånd till jobbet. Centerpartiet satsar 200 mkr utöver index på kollektivtrafiknämnden. Västtrafik måste ges utrymme att öka intäkterna, via främst biljettintäkter så att självfinansieringsgraden ökar till 60 procent på sikt. Resenärerna ställer högre krav och kostnaderna för ökad standard ökar. När fler ställer bilen för att få en snabb och punktlig kollektivtrafik frigörs utrymme i den enskildes plånbok att betala högre biljettpris mot en hög kvalité på bussen eller tåget. Vi bedömer att biljettpriserna kan öka med 6-7 procent årligen de närmaste åren så att standarden ökar i kollektivtrafiken utan att kostnader vältras över på sjukvården. 3. NYA RESURSER TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Centerpartiet anslår totalt miljoner kronor till Hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2015, vilket är 835 miljoner kronor utöver index jämfört detaljbudget Dessa medel ska fördelas enligt resursfördelningsmodellen till de fem nämnderna i nytt beslut i regionfullmäktige. Resurserna fördelas enligt följande: - ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN I VÅRDEN Arbetet med god tillgänglighet till vården är ett långsiktigt arbete. Under senare har funnits en tendens att gynna de verksamheter som inte klarar tillgängligheten istället för att premiera de som jobbar med att förbättra processerna. Det gör att Västra Götalandsregionen har haft svårt att klara gränserna för vårdgarantin och har miste om ersättning från kömiljarden. Centerpartiet anslår därför 200 mkr för att utforma ett system med bonus de verksamheter som når nollan. Ett förbestämt bonussystem till de verksamheter som använder medlen för att nå bästa patientnytta ska införas. - KLARA BELÄGGNINGSMÅLET För att säkerställa antalet vårdplatser enligt beläggningsmålet tillförs Hälso- och sjukvårdsnämnderna 125 mkr i enlighet med resursfördelningsmodellen. - LÅNGSIKTIGHET OCH ARBETSRO Samtidigt som VGR:s kostnader för sjukvård per invånare är lägre än riksgenomsnittet kan konstateras att vårdtiderna är längre och kostnaden för vissa prestationer tycks vara något högre än genomsnittet. Detta talar för att det finns potential att effektivisera verksamheten och få ut mer verksamhet för de resurser som är tillgängliga.

6 Storleken på denna potential är svår att precisera. Men i dagsläget störs det kontinuerliga och löpande arbetet med vardagsrationaliseringar av akuta besparingsåtgärder. Ryckigheten försvårar genomförandet av verksamhetsdrivna förändringar för kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi anslår 310 mkr för att nå balans mellan krav och resurser. Nytillkomna resurser ska i första hand användas för att ge sjuhusen arbetsro och låta det arbete som förvaltningarna har inlett ge resultat. - EN REJÄL SATSNING PÅ FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖ Satsningen på IS/IT-system i regionen har släpat efter under många år. Nu behövs ett krafttag för att komma ikapp med såväl interna IT-miljöer för regionens anställda som externa informationssystem som underlättar för patienter och anhöriga att komma i kontakt med vården, boka och avboka besök på vårdcentralen mm. Samtidigt avsätter vi 100 mkr för att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö. 4. JÄMSTÄLLDA LÖNER, BETALD SPECIALISTUTBILDNING OCH ÖKAD LÖNESPRIDNING Centerpartiet överför 100 mkr till hälso-och sjukvårdsnämnderna för arbetet med jämställda löner. En del i en aktiv personalpolitik är arbetet för en ökad lönespridning. Personalen ska stimuleras till vidareutbildning och utbildning ska löna sig. För genomförande av betald specialistutbildning för sjuksköterskor tillförs regionstyrelsen en utökad ram om 15 mkr. 5. PRIORITERA INSATSERNA EFTER BEHOV Resurserna till sjukvården måste säkras och för dem som har störst behov ska prioriteras. Vi väljer därför att avveckla flera av de reformer som den nuvarande ledning beslutat om, och som inte riktar sig grupper med störst behov. Därför avvecklas den fria tandvården för unga vuxna, projektet Oasen, glasögonbidrag mm. Resurser motsvarande 210 mkr kan därmed användas för sjukvården och fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Dessutom frigörs resurser genom att verksamheten inom laboratorie- och röntgenverksamheten konkurrensutsätts samt genom att ambulansverksamhets återigen upphandlas. Sammantaget innebär det att sjuvården får ett ökat rörelseutrymme motsvarande 835 mkr exklusive index som fördelas enligt resursfördelningsmodellen till hälso- och sjukvårdsnämnderna. 6. HÅLL FAST VID EN HÖG INVESTERINGSNIVÅ I början av denna mandatperiod beslutade Regionfullmäktige om en plötslig och kraftig inbromsning av investeringsnivån. Det gjorde att flera viktiga projekt som var planerade stoppades. Det är nu svårt att komma upp i den investeringsnivå som regionfullmäktige som senare beslutat, eftersom tidigare projektplaneringar får göras om. Mycket tid och resurser har gått förlorade. Vi föreslår att Regionfullmäktige beslutar om en generalplan för investeringar som sträcker sig över en period av år. Det är viktigt för sjukvården samt övriga verksamheter att regionen har en hög och jämn investeringsnivå. Det bidrar till att förbättra arbetsmiljön för anställda, trevligare vårdmiljö för patienter och minskade kostnader för regionens drift. En hög investeringsnivå minskar också regionens energiförbrukning vilket bidrar till att hejda klimatförändringar. En hög investeringsnivå är en del av regionens attraktivitet och bidrar till att personalen trivs på jobbet. Centerpartiet anser att det är angeläget att Vita Huset i Göteborg blir föremål för investering snarast så att regionen kan avsluta dyra hyresavtal runtom i Göteborg. Planerna för nyinvestering av barnsjukhuset och BB vid Östra sjukhuset är beslutade. Vi anser också att en nyinvestering på hela komplexet vid Östra Sjukhuset bör påbörjas i syfte att undvika kostsamma mindre renoveringar, och för att minska utsläppen och hålla ner uppvärmningskostnaderna. Projektering av en ny psykiatribyggnad i Borås bör påbörjas under perioden.

7 Mkr Investeringar varav fastighetsinvesteringar varav utrustningsinvesteringar Bolag SÄNK FOLKTANDVÅRDENS PRISER Folktandvården i Västra Götalandsregionen håller avsevärt högre priser än Folktandvården i andra landsting/regioner. Prislistan är högre än den gemensamt framförhandlade referensprislistan. Även försäkringskassans jämförelse visar på högre kostnader för patienter i Västra Götaland. Det drabbar patienterna. Regionfullmäktige beslutar om tandvårdstaxan och inriktningen bör vara att sänka priserna för patienterna till samma nivå som den framförhandlade nationella referensprislistan. 8. PRIORITERA I KULTURBUDGETEN OCH SÄKRA RESURSERNA TILL KULTURINSTITUTIONERNA För att säkerställa verksamheten och kvaliteten måste kulturnämnden prioritera i budgeten för att säkra bibehållen kvalitet på Göteborgs Operan, Göteborgs Symfonikerna och Film i Väst. 9. SATSA PÅ BOTANISKA TRÄDGÅRDEN OCH SMART ENERGI Centerpartiet har under ett antal år avsatt medel för nödvändiga utvecklingsinsatser i Botaniska trädgården, och för att fortsatt säkra den långsiktiga utvecklingen tillförs miljönämnden 3 mkr ytterligare. Arbetet med Smart Energi bör intensifieras. 10. INTENSIFIERA ARBETET MED EN GIFTFRI REGION Arbetet med miljöanpassad upphandling ska intensifieras. Fler varugrupper ska omfattas av miljökrav. Förbrukningsmaterial i sjukvården, läkemedel, textilier och kontorsmaterial ska vara i fokus så att Västra Götalandsregionens anställda och patienter slipper miljöskadliga varor. Miljönämnden tillförs 10 mkr för intensifierat internt miljöarbete. 11. EFFEKTIVISERA ALL VERKSAMHET MED EN PROCENT För att frigöra nya resurser till sjukvården och för att stimulera nya arbetsmetoder införs en effektivisering på en procent i all verksamhet. 12. INDEX FÖR SJUKVÅRDEN För tydlighet gentemot verksamheten använder centerpartiet rekommenderade index, det vill säga landstingsprisindex inklusive läkemedel för hälso- och sjukvården och LPI exklusive läkemedel för övrig verksamhet. 13. INFÖR AVKASTNINGSKRAV PÅ PRIMÄRVÅRD OCH TANDVÅRDEN Den konkurrensutsatta delen av Folktandvården och Närhälsan/primärvården beläggs med ett avkastningskrav på 1 procent till ägaren, 75 miljoner kronor som tillförs Regionstyrelsen.

8 REGIONBIDRAG: Regionbidrag (mkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,4 Regionstyrelsen 1 602, , , ,9 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSU) 1 864, , , ,6 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 39,0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 834,7 848,1 862,5 Revisorskollegiet 23,9 23,9 24,5 24,9 Patientnämnd 15,5 15,8 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 28,4 29,0 29,6 Fastighetsnämnd 194,1 198,1 231,7 233,5 Servicenämnd 113,0 111,4 113,7 116,2 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,8 18,1 18,4 Hälso- och sjukvårdsnämnderna , , , ,2 Regionutvecklingsnämnd 658,4 698,6 713,3 729,0 Kulturnämnd 1 019, , , ,6 Miljönämnd 70,2 83,4 84,9 86,6 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,9 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,7 Summa regionbidrag , , , , Resultaträkning Skatt enligt SKL april Eknytt 08/2014 Nettokostnader/regionbidrag , , , ,1 Skatt 11, , Statsbidrag läkemedel 3 730, , , ,0 Statsbidrag Vårdgaranti 150,0 150,0 150,0 150,0 Statsbidrag sjukskrivning 80,0 80,0 80,0 80,0 Res 3, Årets resultat -233,2-692,0 92,8 966,6

9

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet.

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet. Valprogram för Nya Moderaterna i Region Jönköping 2014-2018 Nya Moderaterna i Jönköpings län söker ett fortsatt stöd för att leda en majoritet för perioden 2014-2018. Vi söker detta mandat för att fortsätta

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 - vision, strategiska mål och ekonomiska ramar www.lio.se Förslag från (M), (VL), (FP), (C)

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Landstingsplan och budget 2015-2017 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2014-12-xx 2 (73) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Regionstyrelsen Peder.Bjorn @regionostergotland.se Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2011

www.lio.se Årsredovisning 2011 www.lio.se Årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben, Landstinget i Östergötland

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer