Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben"

Transkript

1 Så tycker partierna i de viktigaste frågorna Jobben Alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. Vi presenterar ett offensivt jobbprogram med stora satsningar på jobb, utbildning och praktikplatser för att öppna dörren till arbetsmarknaden för fler. Arbetslösheten är på väg ner, fler jobb finns att söka och fler människor har också ett fast jobb. Nu fortsätter vi vår kamp. Full sysselsättning är och förblir vår viktigaste fråga. Vi vill skapa nya jobb i offentlig sektor, där behovet av riktiga jobb är som störst. Rätten till heltids-arbete ska lagstiftas. Vi arbetar för att höja kvinnors löner. Våra förslag om att varje år bygga hyreslägenheter och renovera bostäder, skapar också jobb. Dessutom visar vår egen kartläggning att jobb kan skapas fram till år 2020 som en följd av satsningar på vindkraft, energieffektivisering och biobränslen. Miljöteknikbranschen, energi- och bränsleomställningen, omställning till hållbara transporter, hållbart byggande och ekologiskt jord- och skogsbruk genererar mängder av nya jobb. Stimulerar små- och medelstora företags utveckling. De är ofta tjänsteinriktade, flexibla och anpassar sig till nya lösningar. Lärlingssystem och ett nära samarbete mellan utbildning och arbetslivet underlättar för ungdomar att få jobb. Satsning på skolan, vården och omsorgen genom offentliga sektorn är nödvändig och skapar jobb. Vi gör det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten för alla som jobbar med tusen kronor i månaden. Till stöd för att de 1,5 miljoner människor som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till jobb har vi därtill ett omfattande jobbprogram. Vi vill göra det mindre krångligt att vara företagare och lättare för företagarna att anställa. Genom nystartsjobb för dem som idag står utanför arbetsmarknaden och genom avskaffade arbetsgivaravgifter för vissa tjänstejobb gör vi det billigare att anställa. Genom att minska krånglet och byråkratin för företagare kan vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige. Om fler människor arbetar får vi mer resurser till privat konsumtion och offentlig välfärd. Folkpartiet vill få fler människor i arbete och skapa fler jobb att gå till genom sänkt inkomstskatt för lågoch medelinkomsttagare, enklare regler och lägre skatt för små företag. Minska AMS-åtgärderna och slopa arbetsgivaravgiften för långtidsarbetslösa. Inför en jobb- och utvecklingsgaranti. Över en miljon människor går inte till jobbet en vanlig dag. För att komma åt den skenande arbetslösheten har vi en rad förslag. Med ungdomsavtalen sänks trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I nystartsjobben slopas arbetsgivaravgifterna. Privata arbetsförmedlingar ska enklare kunna konkurrera med AMS om att förmedla jobb. Det ska vara mer praktik i utbildningen. Det ska vara lättare att starta, driva och utveckla företag. Det är här framtidens arbetsmarknad finns. Jobben är den viktigaste frågan i årets val och för vår framtid. Uppåt 1,5 miljoner svenskar arbetar inte alls eller mindre än de skulle önska. Lyckas vi inte skapa fler jobb urholkas välfärden när allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. Vi vill sänka skatterna på arbete och på att anställa och driva företag. Vi vill riva upp AMS-politiken och öppna för mångfald av arbetsförmedlingar och jobbåtgärder. Nystartsjobb ger helt slopad arbetsgivaravgift för den som anställer någon i utanförskap.

2 Sjukvården Vård på lika villkor efter behov är allas rätt. När man är sjuk och behöver behandling ska vården finnas där, hålla en hög kvalitet och vara tillgänglig. Vi tycker att allas rätt till sjukvård ska vara ett gemensamt ansvarstagande, att vi betalar för den tillsammans genom rättvisa skatter. Alla som kontaktar primärvården ska erbjudas hjälp samma dag och få träffa en läkare inom sju dagar. Vi vill öka personaltätheten för att höja kvaliteten och tillgängligheten för alla. Vi vill satsa på primärvård och psykiatri. Lönerna i vården och omsorgen måste höjas, samtidigt vill vi sänka arbetstiden för exempelvis undersköterskor och vårdbiträden. Vi vill sätta stopp för vinstintressen i vården och stoppa privatisering av vårdcentraler och sjukhus. Större möjlighet till livsstilsförändrande insatser i vården. Ökat stöd för egenvård. Jämställd vård, nära medborgarna. Permanent, oberoende enhet för konsumenters biverkningsrapportering av läkemedel. Stärk sjuksköterskornas roll. Vi vill se kuratorer, dietister, sjukgymnaster och psykologer på vårdcentralerna. Brett utbud och olika utövare. Komplementära metoder ska kunna erbjudas de som vill. Små diagnosers rätt till bra vård och kunskapscenter. Satsning på den psykiska ohälsan. Vi vill utgå ifrån patientens behov genom att garantera alla tillgänglighet till vård genom att skriva in rätten till vård i tid och rätten att välja i lagen. För den som har svårigheter att välja eller hitta rätt i vården vill vi införa ett stöd i form av en särskild vårdvisare. Vi tror att vårdpersonalen ofta vet bäst hur arbetet ska skötas. Därför ska de som jobbar inom vården få mer inflytande och möjlighet att själva organisera sitt arbete. Med en större mångfald av alternativ i vården kan vi både få en bättre kvalitet och en större arbetsmarknad för vårdpersonalen. Totalt föreslår vi 10 miljarder mer än regeringen för att stärka kvalitén i vården och omsorgen. Vården ska vara skattefinansierad, men öppnas upp för fler privata och ideella vårdgivare. Resurserna till framförallt äldresjukvård och psykiatrin ska öka. Sjukförsäkringens resurser och dagens landsting ska läggas samman i sex till tio vård-regioner. Det som varit passiva sjukskrivningspengar ska användas till förebyggande insatser, behandling och aktiv rehabilitering. Vårdgarantin kan omfatta maximalt en månads väntetid. Alla ska garanteras rätt att välja sin egen doktor med en lag om husläkare. Tillgångligheten i vården måste öka. Man ska inte behöva bollas fram och tillbaka mellan vårdgivare och man ska inte behöva vänta för att få vård. Därför vill vi slopa stopplagen och införa en startlag. Så kan vi få en mångfald av vårdgivare, fler händer i vården och en större initiativrikedom. Vi vill att mindre tid ska läggas på byråkrati och mer på vård. Vi vill införa en riktig vårdgaranti, där patienten har rätt att söka vård inom hela EU. Kort och gott, vi vill sätta patienten i centrum. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. För att skapa och upprätthålla hälsa och livskvalitet måste alla dessa behov tillgodoses. Vården måste också bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är de gamla och multisjuka, de psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

3 Pensioner/äldrevård Vi tycker att de äldre som vill och kan ska ha möjlighet att få bo kvar hemma. Samtidigt ska man känna sig säker på att få en plats i särskilt boende eller servicehus om man så önskar eller behöver. Vi satsar stort på våra äldre under kommande år, det gäller boende, stöd till anhöriga och tandvårdsförsäkring. Vi har under de senaste åren genomfört många förbättringar för pensionärerna, bland annat införde vi maxtaxa som skyddar äldre mot höga avgifter, att ge trygghet till dem med minst marginaler. Vi vill fullfölja den satsning på äldreomsorgen som vi påbörjat. Det innebär mer resurser till de mest sjuka äldre, fler platser i särskilt boende och stöd till anhöriga som vårdar äldre. Vi vill anställa fler i omsorgen, höja lönerna och höja personalens kompetens ytterligare. Vi vill riva upp pensionsreformen som missgynnar kvinnor, lågavlönade och människor med tunga jobb, som inte orkar arbeta till pensionsåldern. Vi vill införa ett förbättrat ATP-system, som omfördelar rättvist och jämställt. Höjd garantipension med minst kronor per år. Kommuner ska gå i borgen för att det ska skapas fler äldrekooperativa boenden. Demensomsorgen ska utföras av demensteam där flera kompetenser samverkar. Stödet till anhöriga ska stärkas. Kraven på kommuner att verkställa beslut om särskilt boende ska skärpas. Om kommunen inte löst boendefrågan inom tre månader ska kommunen bli skyldig att bekosta plats hos annan utförare. Bara genom att fler jobbar kan vi trygga framtidens pensioner. Ibland kan och vill man arbeta även när man fyllt 65 år. Vi vill därför göra det både mer lönsamt för dem att arbeta och billigare för företagen att anställa äldre. Vi ger också vården och omsorgen tio miljarder mer än regeringen och en stor andel av pengarna kommer att tillfalla de äldre. För att ge mer inflytande och makt åt den som behöver mer stöd vill vi införa en omsorgsgaranti, som garanterar valfrihet inom den egna kommunen och rätt att behålla stödet om man flyttar till en annan kommun. Tillväxten måste öka för att pensionerna ska öka. 1,5 miljarder kronor om året satsas på en omsorgsgaranti för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. De äldre och deras anhöriga ska fritt få välja boende eller hemtjänstföretag. Med en pengarna-i-handengaranti får den som behöver vänta längre än vad som är skäligt själv förfoga över de pengar som en plats hade kostat. En anhörigpeng ska ge den som vårdar mer stöd och möjlighet att välja stödform. Alla över 75 år bör erbjudas förebyggande hembesök. Samarbetet mellan vården, hemtjänsten och serviceboenden måste bli bättre. Som äldre ska man inte behöva bollas runt eller falla mellan stolarna. Vi vill att alla som fyller 75 år ska få ett hembesök av läkare och sjuksköterska för att undersöka hälsan. Den särskilda äldresjukvården måste värnas och stödet till anhörigvårdare bli bättre. För att komma åt övermedicineringen vill vi att alla ska ha rätt till en personlig medicingenomgång. Inte minst vill vi höja den lägsta garantipensionen. Vi vill förändra synen på åldrandet i Sverige. Vi vill ta tillvara de äldre som är friska och aktiva och uppmuntra till arbete efter 65 års ålder för de som orkar och vill. Genom vår värdighetsgaranti vill vi säkerställa en grundnivå av trygghet och värdighet för alla inom äldreomsorgen. Genom en boendegaranti ska äldre-äldre tillförsäkras ett anpassat boende. Vi vill sätta människovärdet främst och utöka äldres rätt att själva välja hur den egna vården ska utformas. Vi vill också underlätta för de pensionärer som har det sämst ställt genom att höja garantipensionen och grundavdraget. Ingen ska behöva frukta att åldras i Sverige.

4 Utbildning/skola Vi vill se en sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika miljöer och kulturer. Alla barn är inte lika och skolorna har inte samma villkor. Alla barn ska ha rätt att gå i en bra skola. Alla barn ska ha samma rätt att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Vi vill ha en avgiftsfri skola och vi vill ha avgiftsfria skolmåltider även i gymnasiet. Vi vill göra så att fler får möjlighet att studera vidare, utbildning vid högskola ska hålla god kvalitet och ha anknytning till forskning. Det behövs fler vuxna i skolan för att eleverna ska garanteras en bra och likvärdig utbildning. Skolan ska vara avgiftsfri. Alla tjejer ska erbjudas feministiskt självförsvar. Läxorna ska avskaffas i grundskolan. Vi är motståndare till privatskolor som ökar segregationen. Elevernas inflytande ska öka. De graderade betygen ska ersättas med utvecklingssamtal och intyg på att eleverna har nått målen. Studiemedlen för högskole-studerande ska höjas med ytterligare kronor i månaden. Bättre villkor för studenter. Vi vill höja bidragsdelen i studiemedlet med kronor i månaden, avskaffa den övre åldersgränsen för bostadsbidrag och förbättra möjligheten för äldre att studera. Vi vill också främja en kreativ och fri skola genom att ge de kommunala skolorna en större frihetsgrad. Timplanen ska avskaffas. Vi vill satsa på den kvalificerade yrkesutbildningen och skapa möjligheter för en renodlad lärlingsutbildning. Skolans huvuduppdrag måste vara att lära ut kunskap. För att höja lärarnas status och kompetens vill vi ge dem såväl en bra utbildning som möjlighet till vidareutbildning genom en särskild lärarmiljard. Genom tidiga uppföljningar av elevers kunskap kan vi ge tidigt stöd och en möjlighet till individanpassad undervisning till dem som behöver det. Det är också absolut nödvändigt att skolan är en trygg plats att vistas i. Därför vill vi till varje pris förebygga, upptäcka och hindra mobbning i skolan. Vi vill därtill ta bort den byråkrati som hindrar lärare och rektorer att utveckla den egna skolan samt tillskjuta resurser för att möjliggöra mindre klasser. Alla barn som behöver stöd måste upptäckas i tid. Prov och betyg måste ges tidigare. Elever som inte når målen ska ges extra tid, ibland ett extra år. En speciallärarutbildning måste skapas. Elever som kränker andra ska kunna flyttas eller stängas av. Ett ordningsomdöme ska införas. Man ska inte behöva läsa till högskolebehörighet i gymnasiet. Yrkesämnena måste uppvärderas. Högskolan ska satsa på kvalitet, inte kvantitet. Vi vill ge två miljarder kronor mer till forskning under en tvåårsperiod. Varje elev ska få den kunskap som behövs för ett livslångt lärande. Eleven ska få den hjälp som behövs redan från start. Skolan skall vara individuellt anpassad och sätta varje elev i fokus. Vår skola har både tydligare ramar och fler kramar. För att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag behövs tre reformer: rätt till kunskaper, lokal makt och fler lärare. En särskild satsning på program för läs- och skrivutveckling samt en satsning på kunskapskontrakt ska också genomföras. En individanpassad skola har hög kvalité i lärande och kunskapsinhämtning. Kristdemokraterna vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Föräldrar och barn ska kunna välja skola. Friskolor bidrar till högre kvalitet. Vi vill att gymnasieskolan ska ha lärlings-, yrkesinriktad och teoretisk utbildning och att en ny form av yrkeshögskola ska komplettera dagens högskola. För att kunskap ska stå i centrum i skolan måste vi komma tillrätta med mobbning och dåligt uppförande. Vi anser att en tydlig värdegrund är en förutsättning för en framgångsrik skola.

5 Lag/ordning Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Det är viktigt att polisen blir mer öppen, modern och effektiv. Polisen ska vara synlig och arbeta på de tider de bäst behövs. Vi vill också öka mångfalden och jämställdheten inom polisen. Vi vill fortsätta att utbilda och anställa fler poliser. Kriminalvården kan inte ha så många i fängelse som idag om man ska klara uppdraget. Missbrukare ska ut på vårdplatser istället för att sitta i fängelse. Återinför villkorlig halvtidsfrigivning. Vi vill undersöka om lagstiftningen kan ändras så att samtycke avgör om någon utsatts för våldtäkt. Vi försvarar den personliga integriteten och motarbetar förslag till övervakning och avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott. Miljöpartiet de Gröna vill ha ett rättsväsende som fungerar förebyggande mot kriminalitet. Vi tror inte att hårdare tag skapar ett bättre samhällsklimat utan snarare på handfasta hjälpmedel för dem som hamnat snett och även de som drabbats av brottslighet. Rättsväsendet behöver ständigt utbildas och utvecklas, men även bestå av människor som representerar vår befolkning, för att kunna bäst bidra till rättssäkerheten. Vi är motståndare till övervakningssamhället och anser snarare att starkare skydd för de mänskliga rättigheterna behövs. För att öka möjligheten för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård att öka tryggheten och klara upp fler brott vill vi satsa fem miljarder mer än regeringen på hela rättsväsendet. Det är viktigt att den som utsätts för brott får ett stärkt stöd, men det är också viktigt att förebygga brott, inte minst att få barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet på rätt väg. Vi vill också se till så att domstolarna använder hela straffskalan när de dömer ut ett straff, vilket skulle innebära en skärpning av i princip alla straff. Målsättningen för oss moderater är att det år 2010 skall finnas poliser i landet. Därtill vill vi ge polisen bättre utrustning och en organisation som möjliggör för fler poliser att vara ute på fältet. Minskad brottslighet ökar den sociala rättvisan, tryggheten och förutsättningarna för tillväxt. Generellt hårdare straff är ingen lösning, men tydliga åtgärder behövs mot den som begår brott. I grunden är brottsförebyggande åtgärder samt tidigare och tydligare insatser för unga som begår brott nyckeln till minskad kriminalitet. Sverige ska ha poliser, så att fler brott kan förebyggas och utredas. Den organiserade brottsligheten måste mötas med kraftfulla men rättssäkra verktyg och stärkt samarbete. För att öka tryggheten mot brottslighet måste polisen förebygga, utreda och klara upp vardagsbrott i mycket högre omfattning än idag. Det som orsakar den största otryggheten i vardagen handlar om inbrott, stölder, våldtäkter och misshandel, både på gator och inom hemmets väggar. Därför måste polisen ges utökade befogenheter att ingripa vid brott, inte minst vid övergrepp mot kvinnor och barn. Brottsoffren får ofta sämre stöd än brottslingarna. Därför ska stödet förstärkas och förbättras till dem som utsatts för brott så att de kan få en lättare väg tillbaka till ett liv utan rädsla och ångest. Alla människor har ett personligt ansvar för sitt eget handlande. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage. Det måste göras klart att på brott följer straff, samtidigt som det viktigaste är att arbeta brottsförebyggande. För detta krävs det fler poliser. Samhället ska ställa sig på brottsoffrets sida, övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare av brott ska skyndsamt lagföras. Kriminalvårdens främsta uppgift är att verka för att brottslingarna inte återfaller i brott efter avtjänat straff.

6 Skatter Den svenska välfärden med skolan, barnbidragen, biblioteken, vägarna och mycket mer handlar om att vi tar gemensamt ansvar för varandra, våra barn och vår framtid. Vi tycker att vi ska betala för den tryggheten tillsammans. Det gör vi genom vårt skattesystem, var och en efter egen förmåga. Skattesystemet och välfärdens är två sidor av samma mynt. Välfärden ska finansieras med skatter och skatterna är viktiga för att det möjliggör en god välfärd. Satsningar på välfärden går före skattesänkningar. Vi vill öka rättvisan i skattesystemet. Höginkomsttagare ska betala mer i skatt. Mer resurser krävs för att bekämpa skattefusk och svartjobb. Vi vill ta bort sjuklönekostnaderna i mindre företag och införa schablonbeskattning i kontantbranscher. Vi vill skattesubventionera forskning för att få nya jobb inom miljöteknik- och energisektorn. Däremot säger vi nej till skattesubvention för hushållsnära tjänster. Vi säger nej till sänkt alkoholskatt. Hög skatt på det som är skadligt, låg skatt på det som är nyttigt. Ska vi få en hållbar utveckling måste det löna sig både att tillverka och köpa det som är miljövänligt. Fastighetsskatten ska baseras mer på boendets miljöpåverkan. Investeringar som sparar energi ska inte straffbeskattas. Alla ska betala skatt till vår gemensamma sektor. Men de som har bättre råd måste bidra mer. Människor med lägre inkomster behöver få sänkt skatt. Därför riktar vi främst våra skattesänkningar till dem. Vi menar att det är viktigast att sänka skatten mest för dem som tjänar minst, så att det blir mer lönsamt att arbeta och så att den som arbetar ska kunna försörja sig på sin egen lön. Med vårt jobbavdrag får alla som arbetar tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det är vår största skattesänkning. För att skapa förutsättningar för fler jobb sänker vi arbetsgivaravgifterna för den som anställer personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre tid samt för den som anställer personal till vissa tjänstejobb. Vi föreslår också bland annat lättnader i fastighetsskatten liksom sänkt skatt på bensin och diesel. Folkpartiet vill framförallt sänka skatterna på arbete och företagande. Vi vill även göra det billigare att bo. Våra viktigaste skattesänkningar är sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare, ingen ska betala mer än 50 procent i inkomstskatt, sänkt skatt för små företag och för personer som investerar i nystartade företag och sänkt fastighetsskatt nu och avskaffad fastighetsskatt inom sex år. Vårt välstånd bygger på att människor är i arbete. Arbete måste premieras och det ska vara lönsamt att arbeta. Därför vill vi sänka skatterna för låg och normalinkomsttagare genom ett jobbavdrag. Det ska också vara lönsamt att starta och driva företag. Dessutom ska det vara billigare att anställa. Om färre människor är arbetslösa blir det fler som betalar skatt. Dessutom minskar a- kasse kostnaderna då. Det mest angelägna är att sänka skatten på arbete så att fler människor går till jobbet. Sverige har högst skatter i världen. I en värld där jobben och kapitalet rör sig fritt över gränserna urholkas välfärden av att våra höga skatter gör att få jobb skapas och få investeringar sker i Sverige. Vi vill sänka inkomstskatten för lågoch medelinkomsttagare och höja gränsen för statlig skatt så att utbildning och förkovran lönar sig bättre. Vi vill stimulera till företagande och nyanställningar, avskaffa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, samt sänka momsen på bensin och miljövänliga drivmedel.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial

Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial 2006-08-24 socialdemokraterna Program för fler jobb - ett bakgrundsmaterial Inte sedan slutet av 80-talet har så många i Sverige gått till jobbet som i dag. 121 000 fler går till jobbet i dag än för ett

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Alliansarbetsgrupp för. rättsväsende

Alliansarbetsgrupp för. rättsväsende Alliansarbetsgrupp för rättsväsende Innehåll Inledning 3 Arbetsgruppens uppgift 3 Utgångspunkter för gruppens arbete 4 Frågeställningar 5 Inledning Allians för Sverige bärs av en idé om Sverige. Vi tror

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014.

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014. 2010-07-08 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige Alliansregeringen har under mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Reformer har genomförts för höjd kvalitet

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet

Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer