Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben"

Transkript

1 Så tycker partierna i de viktigaste frågorna Jobben Alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. Vi presenterar ett offensivt jobbprogram med stora satsningar på jobb, utbildning och praktikplatser för att öppna dörren till arbetsmarknaden för fler. Arbetslösheten är på väg ner, fler jobb finns att söka och fler människor har också ett fast jobb. Nu fortsätter vi vår kamp. Full sysselsättning är och förblir vår viktigaste fråga. Vi vill skapa nya jobb i offentlig sektor, där behovet av riktiga jobb är som störst. Rätten till heltids-arbete ska lagstiftas. Vi arbetar för att höja kvinnors löner. Våra förslag om att varje år bygga hyreslägenheter och renovera bostäder, skapar också jobb. Dessutom visar vår egen kartläggning att jobb kan skapas fram till år 2020 som en följd av satsningar på vindkraft, energieffektivisering och biobränslen. Miljöteknikbranschen, energi- och bränsleomställningen, omställning till hållbara transporter, hållbart byggande och ekologiskt jord- och skogsbruk genererar mängder av nya jobb. Stimulerar små- och medelstora företags utveckling. De är ofta tjänsteinriktade, flexibla och anpassar sig till nya lösningar. Lärlingssystem och ett nära samarbete mellan utbildning och arbetslivet underlättar för ungdomar att få jobb. Satsning på skolan, vården och omsorgen genom offentliga sektorn är nödvändig och skapar jobb. Vi gör det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten för alla som jobbar med tusen kronor i månaden. Till stöd för att de 1,5 miljoner människor som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till jobb har vi därtill ett omfattande jobbprogram. Vi vill göra det mindre krångligt att vara företagare och lättare för företagarna att anställa. Genom nystartsjobb för dem som idag står utanför arbetsmarknaden och genom avskaffade arbetsgivaravgifter för vissa tjänstejobb gör vi det billigare att anställa. Genom att minska krånglet och byråkratin för företagare kan vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige. Om fler människor arbetar får vi mer resurser till privat konsumtion och offentlig välfärd. Folkpartiet vill få fler människor i arbete och skapa fler jobb att gå till genom sänkt inkomstskatt för lågoch medelinkomsttagare, enklare regler och lägre skatt för små företag. Minska AMS-åtgärderna och slopa arbetsgivaravgiften för långtidsarbetslösa. Inför en jobb- och utvecklingsgaranti. Över en miljon människor går inte till jobbet en vanlig dag. För att komma åt den skenande arbetslösheten har vi en rad förslag. Med ungdomsavtalen sänks trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I nystartsjobben slopas arbetsgivaravgifterna. Privata arbetsförmedlingar ska enklare kunna konkurrera med AMS om att förmedla jobb. Det ska vara mer praktik i utbildningen. Det ska vara lättare att starta, driva och utveckla företag. Det är här framtidens arbetsmarknad finns. Jobben är den viktigaste frågan i årets val och för vår framtid. Uppåt 1,5 miljoner svenskar arbetar inte alls eller mindre än de skulle önska. Lyckas vi inte skapa fler jobb urholkas välfärden när allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. Vi vill sänka skatterna på arbete och på att anställa och driva företag. Vi vill riva upp AMS-politiken och öppna för mångfald av arbetsförmedlingar och jobbåtgärder. Nystartsjobb ger helt slopad arbetsgivaravgift för den som anställer någon i utanförskap.

2 Sjukvården Vård på lika villkor efter behov är allas rätt. När man är sjuk och behöver behandling ska vården finnas där, hålla en hög kvalitet och vara tillgänglig. Vi tycker att allas rätt till sjukvård ska vara ett gemensamt ansvarstagande, att vi betalar för den tillsammans genom rättvisa skatter. Alla som kontaktar primärvården ska erbjudas hjälp samma dag och få träffa en läkare inom sju dagar. Vi vill öka personaltätheten för att höja kvaliteten och tillgängligheten för alla. Vi vill satsa på primärvård och psykiatri. Lönerna i vården och omsorgen måste höjas, samtidigt vill vi sänka arbetstiden för exempelvis undersköterskor och vårdbiträden. Vi vill sätta stopp för vinstintressen i vården och stoppa privatisering av vårdcentraler och sjukhus. Större möjlighet till livsstilsförändrande insatser i vården. Ökat stöd för egenvård. Jämställd vård, nära medborgarna. Permanent, oberoende enhet för konsumenters biverkningsrapportering av läkemedel. Stärk sjuksköterskornas roll. Vi vill se kuratorer, dietister, sjukgymnaster och psykologer på vårdcentralerna. Brett utbud och olika utövare. Komplementära metoder ska kunna erbjudas de som vill. Små diagnosers rätt till bra vård och kunskapscenter. Satsning på den psykiska ohälsan. Vi vill utgå ifrån patientens behov genom att garantera alla tillgänglighet till vård genom att skriva in rätten till vård i tid och rätten att välja i lagen. För den som har svårigheter att välja eller hitta rätt i vården vill vi införa ett stöd i form av en särskild vårdvisare. Vi tror att vårdpersonalen ofta vet bäst hur arbetet ska skötas. Därför ska de som jobbar inom vården få mer inflytande och möjlighet att själva organisera sitt arbete. Med en större mångfald av alternativ i vården kan vi både få en bättre kvalitet och en större arbetsmarknad för vårdpersonalen. Totalt föreslår vi 10 miljarder mer än regeringen för att stärka kvalitén i vården och omsorgen. Vården ska vara skattefinansierad, men öppnas upp för fler privata och ideella vårdgivare. Resurserna till framförallt äldresjukvård och psykiatrin ska öka. Sjukförsäkringens resurser och dagens landsting ska läggas samman i sex till tio vård-regioner. Det som varit passiva sjukskrivningspengar ska användas till förebyggande insatser, behandling och aktiv rehabilitering. Vårdgarantin kan omfatta maximalt en månads väntetid. Alla ska garanteras rätt att välja sin egen doktor med en lag om husläkare. Tillgångligheten i vården måste öka. Man ska inte behöva bollas fram och tillbaka mellan vårdgivare och man ska inte behöva vänta för att få vård. Därför vill vi slopa stopplagen och införa en startlag. Så kan vi få en mångfald av vårdgivare, fler händer i vården och en större initiativrikedom. Vi vill att mindre tid ska läggas på byråkrati och mer på vård. Vi vill införa en riktig vårdgaranti, där patienten har rätt att söka vård inom hela EU. Kort och gott, vi vill sätta patienten i centrum. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. För att skapa och upprätthålla hälsa och livskvalitet måste alla dessa behov tillgodoses. Vården måste också bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är de gamla och multisjuka, de psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

3 Pensioner/äldrevård Vi tycker att de äldre som vill och kan ska ha möjlighet att få bo kvar hemma. Samtidigt ska man känna sig säker på att få en plats i särskilt boende eller servicehus om man så önskar eller behöver. Vi satsar stort på våra äldre under kommande år, det gäller boende, stöd till anhöriga och tandvårdsförsäkring. Vi har under de senaste åren genomfört många förbättringar för pensionärerna, bland annat införde vi maxtaxa som skyddar äldre mot höga avgifter, att ge trygghet till dem med minst marginaler. Vi vill fullfölja den satsning på äldreomsorgen som vi påbörjat. Det innebär mer resurser till de mest sjuka äldre, fler platser i särskilt boende och stöd till anhöriga som vårdar äldre. Vi vill anställa fler i omsorgen, höja lönerna och höja personalens kompetens ytterligare. Vi vill riva upp pensionsreformen som missgynnar kvinnor, lågavlönade och människor med tunga jobb, som inte orkar arbeta till pensionsåldern. Vi vill införa ett förbättrat ATP-system, som omfördelar rättvist och jämställt. Höjd garantipension med minst kronor per år. Kommuner ska gå i borgen för att det ska skapas fler äldrekooperativa boenden. Demensomsorgen ska utföras av demensteam där flera kompetenser samverkar. Stödet till anhöriga ska stärkas. Kraven på kommuner att verkställa beslut om särskilt boende ska skärpas. Om kommunen inte löst boendefrågan inom tre månader ska kommunen bli skyldig att bekosta plats hos annan utförare. Bara genom att fler jobbar kan vi trygga framtidens pensioner. Ibland kan och vill man arbeta även när man fyllt 65 år. Vi vill därför göra det både mer lönsamt för dem att arbeta och billigare för företagen att anställa äldre. Vi ger också vården och omsorgen tio miljarder mer än regeringen och en stor andel av pengarna kommer att tillfalla de äldre. För att ge mer inflytande och makt åt den som behöver mer stöd vill vi införa en omsorgsgaranti, som garanterar valfrihet inom den egna kommunen och rätt att behålla stödet om man flyttar till en annan kommun. Tillväxten måste öka för att pensionerna ska öka. 1,5 miljarder kronor om året satsas på en omsorgsgaranti för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. De äldre och deras anhöriga ska fritt få välja boende eller hemtjänstföretag. Med en pengarna-i-handengaranti får den som behöver vänta längre än vad som är skäligt själv förfoga över de pengar som en plats hade kostat. En anhörigpeng ska ge den som vårdar mer stöd och möjlighet att välja stödform. Alla över 75 år bör erbjudas förebyggande hembesök. Samarbetet mellan vården, hemtjänsten och serviceboenden måste bli bättre. Som äldre ska man inte behöva bollas runt eller falla mellan stolarna. Vi vill att alla som fyller 75 år ska få ett hembesök av läkare och sjuksköterska för att undersöka hälsan. Den särskilda äldresjukvården måste värnas och stödet till anhörigvårdare bli bättre. För att komma åt övermedicineringen vill vi att alla ska ha rätt till en personlig medicingenomgång. Inte minst vill vi höja den lägsta garantipensionen. Vi vill förändra synen på åldrandet i Sverige. Vi vill ta tillvara de äldre som är friska och aktiva och uppmuntra till arbete efter 65 års ålder för de som orkar och vill. Genom vår värdighetsgaranti vill vi säkerställa en grundnivå av trygghet och värdighet för alla inom äldreomsorgen. Genom en boendegaranti ska äldre-äldre tillförsäkras ett anpassat boende. Vi vill sätta människovärdet främst och utöka äldres rätt att själva välja hur den egna vården ska utformas. Vi vill också underlätta för de pensionärer som har det sämst ställt genom att höja garantipensionen och grundavdraget. Ingen ska behöva frukta att åldras i Sverige.

4 Utbildning/skola Vi vill se en sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika miljöer och kulturer. Alla barn är inte lika och skolorna har inte samma villkor. Alla barn ska ha rätt att gå i en bra skola. Alla barn ska ha samma rätt att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Vi vill ha en avgiftsfri skola och vi vill ha avgiftsfria skolmåltider även i gymnasiet. Vi vill göra så att fler får möjlighet att studera vidare, utbildning vid högskola ska hålla god kvalitet och ha anknytning till forskning. Det behövs fler vuxna i skolan för att eleverna ska garanteras en bra och likvärdig utbildning. Skolan ska vara avgiftsfri. Alla tjejer ska erbjudas feministiskt självförsvar. Läxorna ska avskaffas i grundskolan. Vi är motståndare till privatskolor som ökar segregationen. Elevernas inflytande ska öka. De graderade betygen ska ersättas med utvecklingssamtal och intyg på att eleverna har nått målen. Studiemedlen för högskole-studerande ska höjas med ytterligare kronor i månaden. Bättre villkor för studenter. Vi vill höja bidragsdelen i studiemedlet med kronor i månaden, avskaffa den övre åldersgränsen för bostadsbidrag och förbättra möjligheten för äldre att studera. Vi vill också främja en kreativ och fri skola genom att ge de kommunala skolorna en större frihetsgrad. Timplanen ska avskaffas. Vi vill satsa på den kvalificerade yrkesutbildningen och skapa möjligheter för en renodlad lärlingsutbildning. Skolans huvuduppdrag måste vara att lära ut kunskap. För att höja lärarnas status och kompetens vill vi ge dem såväl en bra utbildning som möjlighet till vidareutbildning genom en särskild lärarmiljard. Genom tidiga uppföljningar av elevers kunskap kan vi ge tidigt stöd och en möjlighet till individanpassad undervisning till dem som behöver det. Det är också absolut nödvändigt att skolan är en trygg plats att vistas i. Därför vill vi till varje pris förebygga, upptäcka och hindra mobbning i skolan. Vi vill därtill ta bort den byråkrati som hindrar lärare och rektorer att utveckla den egna skolan samt tillskjuta resurser för att möjliggöra mindre klasser. Alla barn som behöver stöd måste upptäckas i tid. Prov och betyg måste ges tidigare. Elever som inte når målen ska ges extra tid, ibland ett extra år. En speciallärarutbildning måste skapas. Elever som kränker andra ska kunna flyttas eller stängas av. Ett ordningsomdöme ska införas. Man ska inte behöva läsa till högskolebehörighet i gymnasiet. Yrkesämnena måste uppvärderas. Högskolan ska satsa på kvalitet, inte kvantitet. Vi vill ge två miljarder kronor mer till forskning under en tvåårsperiod. Varje elev ska få den kunskap som behövs för ett livslångt lärande. Eleven ska få den hjälp som behövs redan från start. Skolan skall vara individuellt anpassad och sätta varje elev i fokus. Vår skola har både tydligare ramar och fler kramar. För att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag behövs tre reformer: rätt till kunskaper, lokal makt och fler lärare. En särskild satsning på program för läs- och skrivutveckling samt en satsning på kunskapskontrakt ska också genomföras. En individanpassad skola har hög kvalité i lärande och kunskapsinhämtning. Kristdemokraterna vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Föräldrar och barn ska kunna välja skola. Friskolor bidrar till högre kvalitet. Vi vill att gymnasieskolan ska ha lärlings-, yrkesinriktad och teoretisk utbildning och att en ny form av yrkeshögskola ska komplettera dagens högskola. För att kunskap ska stå i centrum i skolan måste vi komma tillrätta med mobbning och dåligt uppförande. Vi anser att en tydlig värdegrund är en förutsättning för en framgångsrik skola.

5 Lag/ordning Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Det är viktigt att polisen blir mer öppen, modern och effektiv. Polisen ska vara synlig och arbeta på de tider de bäst behövs. Vi vill också öka mångfalden och jämställdheten inom polisen. Vi vill fortsätta att utbilda och anställa fler poliser. Kriminalvården kan inte ha så många i fängelse som idag om man ska klara uppdraget. Missbrukare ska ut på vårdplatser istället för att sitta i fängelse. Återinför villkorlig halvtidsfrigivning. Vi vill undersöka om lagstiftningen kan ändras så att samtycke avgör om någon utsatts för våldtäkt. Vi försvarar den personliga integriteten och motarbetar förslag till övervakning och avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott. Miljöpartiet de Gröna vill ha ett rättsväsende som fungerar förebyggande mot kriminalitet. Vi tror inte att hårdare tag skapar ett bättre samhällsklimat utan snarare på handfasta hjälpmedel för dem som hamnat snett och även de som drabbats av brottslighet. Rättsväsendet behöver ständigt utbildas och utvecklas, men även bestå av människor som representerar vår befolkning, för att kunna bäst bidra till rättssäkerheten. Vi är motståndare till övervakningssamhället och anser snarare att starkare skydd för de mänskliga rättigheterna behövs. För att öka möjligheten för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård att öka tryggheten och klara upp fler brott vill vi satsa fem miljarder mer än regeringen på hela rättsväsendet. Det är viktigt att den som utsätts för brott får ett stärkt stöd, men det är också viktigt att förebygga brott, inte minst att få barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet på rätt väg. Vi vill också se till så att domstolarna använder hela straffskalan när de dömer ut ett straff, vilket skulle innebära en skärpning av i princip alla straff. Målsättningen för oss moderater är att det år 2010 skall finnas poliser i landet. Därtill vill vi ge polisen bättre utrustning och en organisation som möjliggör för fler poliser att vara ute på fältet. Minskad brottslighet ökar den sociala rättvisan, tryggheten och förutsättningarna för tillväxt. Generellt hårdare straff är ingen lösning, men tydliga åtgärder behövs mot den som begår brott. I grunden är brottsförebyggande åtgärder samt tidigare och tydligare insatser för unga som begår brott nyckeln till minskad kriminalitet. Sverige ska ha poliser, så att fler brott kan förebyggas och utredas. Den organiserade brottsligheten måste mötas med kraftfulla men rättssäkra verktyg och stärkt samarbete. För att öka tryggheten mot brottslighet måste polisen förebygga, utreda och klara upp vardagsbrott i mycket högre omfattning än idag. Det som orsakar den största otryggheten i vardagen handlar om inbrott, stölder, våldtäkter och misshandel, både på gator och inom hemmets väggar. Därför måste polisen ges utökade befogenheter att ingripa vid brott, inte minst vid övergrepp mot kvinnor och barn. Brottsoffren får ofta sämre stöd än brottslingarna. Därför ska stödet förstärkas och förbättras till dem som utsatts för brott så att de kan få en lättare väg tillbaka till ett liv utan rädsla och ångest. Alla människor har ett personligt ansvar för sitt eget handlande. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage. Det måste göras klart att på brott följer straff, samtidigt som det viktigaste är att arbeta brottsförebyggande. För detta krävs det fler poliser. Samhället ska ställa sig på brottsoffrets sida, övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare av brott ska skyndsamt lagföras. Kriminalvårdens främsta uppgift är att verka för att brottslingarna inte återfaller i brott efter avtjänat straff.

6 Skatter Den svenska välfärden med skolan, barnbidragen, biblioteken, vägarna och mycket mer handlar om att vi tar gemensamt ansvar för varandra, våra barn och vår framtid. Vi tycker att vi ska betala för den tryggheten tillsammans. Det gör vi genom vårt skattesystem, var och en efter egen förmåga. Skattesystemet och välfärdens är två sidor av samma mynt. Välfärden ska finansieras med skatter och skatterna är viktiga för att det möjliggör en god välfärd. Satsningar på välfärden går före skattesänkningar. Vi vill öka rättvisan i skattesystemet. Höginkomsttagare ska betala mer i skatt. Mer resurser krävs för att bekämpa skattefusk och svartjobb. Vi vill ta bort sjuklönekostnaderna i mindre företag och införa schablonbeskattning i kontantbranscher. Vi vill skattesubventionera forskning för att få nya jobb inom miljöteknik- och energisektorn. Däremot säger vi nej till skattesubvention för hushållsnära tjänster. Vi säger nej till sänkt alkoholskatt. Hög skatt på det som är skadligt, låg skatt på det som är nyttigt. Ska vi få en hållbar utveckling måste det löna sig både att tillverka och köpa det som är miljövänligt. Fastighetsskatten ska baseras mer på boendets miljöpåverkan. Investeringar som sparar energi ska inte straffbeskattas. Alla ska betala skatt till vår gemensamma sektor. Men de som har bättre råd måste bidra mer. Människor med lägre inkomster behöver få sänkt skatt. Därför riktar vi främst våra skattesänkningar till dem. Vi menar att det är viktigast att sänka skatten mest för dem som tjänar minst, så att det blir mer lönsamt att arbeta och så att den som arbetar ska kunna försörja sig på sin egen lön. Med vårt jobbavdrag får alla som arbetar tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det är vår största skattesänkning. För att skapa förutsättningar för fler jobb sänker vi arbetsgivaravgifterna för den som anställer personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre tid samt för den som anställer personal till vissa tjänstejobb. Vi föreslår också bland annat lättnader i fastighetsskatten liksom sänkt skatt på bensin och diesel. Folkpartiet vill framförallt sänka skatterna på arbete och företagande. Vi vill även göra det billigare att bo. Våra viktigaste skattesänkningar är sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare, ingen ska betala mer än 50 procent i inkomstskatt, sänkt skatt för små företag och för personer som investerar i nystartade företag och sänkt fastighetsskatt nu och avskaffad fastighetsskatt inom sex år. Vårt välstånd bygger på att människor är i arbete. Arbete måste premieras och det ska vara lönsamt att arbeta. Därför vill vi sänka skatterna för låg och normalinkomsttagare genom ett jobbavdrag. Det ska också vara lönsamt att starta och driva företag. Dessutom ska det vara billigare att anställa. Om färre människor är arbetslösa blir det fler som betalar skatt. Dessutom minskar a- kasse kostnaderna då. Det mest angelägna är att sänka skatten på arbete så att fler människor går till jobbet. Sverige har högst skatter i världen. I en värld där jobben och kapitalet rör sig fritt över gränserna urholkas välfärden av att våra höga skatter gör att få jobb skapas och få investeringar sker i Sverige. Vi vill sänka inkomstskatten för lågoch medelinkomsttagare och höja gränsen för statlig skatt så att utbildning och förkovran lönar sig bättre. Vi vill stimulera till företagande och nyanställningar, avskaffa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, samt sänka momsen på bensin och miljövänliga drivmedel.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter.

Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter. Redigeringsläget Innehållet i trycksaken skapas med hjälp av ett lättanvänt mallverktyg. Det finns inbyggda regler för hur du skall utforma innehållet, och du får meddelande om innehåll saknas eller om

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer