Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben"

Transkript

1 Så tycker partierna i de viktigaste frågorna Jobben Alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. Vi presenterar ett offensivt jobbprogram med stora satsningar på jobb, utbildning och praktikplatser för att öppna dörren till arbetsmarknaden för fler. Arbetslösheten är på väg ner, fler jobb finns att söka och fler människor har också ett fast jobb. Nu fortsätter vi vår kamp. Full sysselsättning är och förblir vår viktigaste fråga. Vi vill skapa nya jobb i offentlig sektor, där behovet av riktiga jobb är som störst. Rätten till heltids-arbete ska lagstiftas. Vi arbetar för att höja kvinnors löner. Våra förslag om att varje år bygga hyreslägenheter och renovera bostäder, skapar också jobb. Dessutom visar vår egen kartläggning att jobb kan skapas fram till år 2020 som en följd av satsningar på vindkraft, energieffektivisering och biobränslen. Miljöteknikbranschen, energi- och bränsleomställningen, omställning till hållbara transporter, hållbart byggande och ekologiskt jord- och skogsbruk genererar mängder av nya jobb. Stimulerar små- och medelstora företags utveckling. De är ofta tjänsteinriktade, flexibla och anpassar sig till nya lösningar. Lärlingssystem och ett nära samarbete mellan utbildning och arbetslivet underlättar för ungdomar att få jobb. Satsning på skolan, vården och omsorgen genom offentliga sektorn är nödvändig och skapar jobb. Vi gör det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatten för alla som jobbar med tusen kronor i månaden. Till stöd för att de 1,5 miljoner människor som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till jobb har vi därtill ett omfattande jobbprogram. Vi vill göra det mindre krångligt att vara företagare och lättare för företagarna att anställa. Genom nystartsjobb för dem som idag står utanför arbetsmarknaden och genom avskaffade arbetsgivaravgifter för vissa tjänstejobb gör vi det billigare att anställa. Genom att minska krånglet och byråkratin för företagare kan vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige. Om fler människor arbetar får vi mer resurser till privat konsumtion och offentlig välfärd. Folkpartiet vill få fler människor i arbete och skapa fler jobb att gå till genom sänkt inkomstskatt för lågoch medelinkomsttagare, enklare regler och lägre skatt för små företag. Minska AMS-åtgärderna och slopa arbetsgivaravgiften för långtidsarbetslösa. Inför en jobb- och utvecklingsgaranti. Över en miljon människor går inte till jobbet en vanlig dag. För att komma åt den skenande arbetslösheten har vi en rad förslag. Med ungdomsavtalen sänks trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I nystartsjobben slopas arbetsgivaravgifterna. Privata arbetsförmedlingar ska enklare kunna konkurrera med AMS om att förmedla jobb. Det ska vara mer praktik i utbildningen. Det ska vara lättare att starta, driva och utveckla företag. Det är här framtidens arbetsmarknad finns. Jobben är den viktigaste frågan i årets val och för vår framtid. Uppåt 1,5 miljoner svenskar arbetar inte alls eller mindre än de skulle önska. Lyckas vi inte skapa fler jobb urholkas välfärden när allt fler äldre ska försörjas av allt färre i arbete. Vi vill sänka skatterna på arbete och på att anställa och driva företag. Vi vill riva upp AMS-politiken och öppna för mångfald av arbetsförmedlingar och jobbåtgärder. Nystartsjobb ger helt slopad arbetsgivaravgift för den som anställer någon i utanförskap.

2 Sjukvården Vård på lika villkor efter behov är allas rätt. När man är sjuk och behöver behandling ska vården finnas där, hålla en hög kvalitet och vara tillgänglig. Vi tycker att allas rätt till sjukvård ska vara ett gemensamt ansvarstagande, att vi betalar för den tillsammans genom rättvisa skatter. Alla som kontaktar primärvården ska erbjudas hjälp samma dag och få träffa en läkare inom sju dagar. Vi vill öka personaltätheten för att höja kvaliteten och tillgängligheten för alla. Vi vill satsa på primärvård och psykiatri. Lönerna i vården och omsorgen måste höjas, samtidigt vill vi sänka arbetstiden för exempelvis undersköterskor och vårdbiträden. Vi vill sätta stopp för vinstintressen i vården och stoppa privatisering av vårdcentraler och sjukhus. Större möjlighet till livsstilsförändrande insatser i vården. Ökat stöd för egenvård. Jämställd vård, nära medborgarna. Permanent, oberoende enhet för konsumenters biverkningsrapportering av läkemedel. Stärk sjuksköterskornas roll. Vi vill se kuratorer, dietister, sjukgymnaster och psykologer på vårdcentralerna. Brett utbud och olika utövare. Komplementära metoder ska kunna erbjudas de som vill. Små diagnosers rätt till bra vård och kunskapscenter. Satsning på den psykiska ohälsan. Vi vill utgå ifrån patientens behov genom att garantera alla tillgänglighet till vård genom att skriva in rätten till vård i tid och rätten att välja i lagen. För den som har svårigheter att välja eller hitta rätt i vården vill vi införa ett stöd i form av en särskild vårdvisare. Vi tror att vårdpersonalen ofta vet bäst hur arbetet ska skötas. Därför ska de som jobbar inom vården få mer inflytande och möjlighet att själva organisera sitt arbete. Med en större mångfald av alternativ i vården kan vi både få en bättre kvalitet och en större arbetsmarknad för vårdpersonalen. Totalt föreslår vi 10 miljarder mer än regeringen för att stärka kvalitén i vården och omsorgen. Vården ska vara skattefinansierad, men öppnas upp för fler privata och ideella vårdgivare. Resurserna till framförallt äldresjukvård och psykiatrin ska öka. Sjukförsäkringens resurser och dagens landsting ska läggas samman i sex till tio vård-regioner. Det som varit passiva sjukskrivningspengar ska användas till förebyggande insatser, behandling och aktiv rehabilitering. Vårdgarantin kan omfatta maximalt en månads väntetid. Alla ska garanteras rätt att välja sin egen doktor med en lag om husläkare. Tillgångligheten i vården måste öka. Man ska inte behöva bollas fram och tillbaka mellan vårdgivare och man ska inte behöva vänta för att få vård. Därför vill vi slopa stopplagen och införa en startlag. Så kan vi få en mångfald av vårdgivare, fler händer i vården och en större initiativrikedom. Vi vill att mindre tid ska läggas på byråkrati och mer på vård. Vi vill införa en riktig vårdgaranti, där patienten har rätt att söka vård inom hela EU. Kort och gott, vi vill sätta patienten i centrum. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. För att skapa och upprätthålla hälsa och livskvalitet måste alla dessa behov tillgodoses. Vården måste också bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är de gamla och multisjuka, de psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

3 Pensioner/äldrevård Vi tycker att de äldre som vill och kan ska ha möjlighet att få bo kvar hemma. Samtidigt ska man känna sig säker på att få en plats i särskilt boende eller servicehus om man så önskar eller behöver. Vi satsar stort på våra äldre under kommande år, det gäller boende, stöd till anhöriga och tandvårdsförsäkring. Vi har under de senaste åren genomfört många förbättringar för pensionärerna, bland annat införde vi maxtaxa som skyddar äldre mot höga avgifter, att ge trygghet till dem med minst marginaler. Vi vill fullfölja den satsning på äldreomsorgen som vi påbörjat. Det innebär mer resurser till de mest sjuka äldre, fler platser i särskilt boende och stöd till anhöriga som vårdar äldre. Vi vill anställa fler i omsorgen, höja lönerna och höja personalens kompetens ytterligare. Vi vill riva upp pensionsreformen som missgynnar kvinnor, lågavlönade och människor med tunga jobb, som inte orkar arbeta till pensionsåldern. Vi vill införa ett förbättrat ATP-system, som omfördelar rättvist och jämställt. Höjd garantipension med minst kronor per år. Kommuner ska gå i borgen för att det ska skapas fler äldrekooperativa boenden. Demensomsorgen ska utföras av demensteam där flera kompetenser samverkar. Stödet till anhöriga ska stärkas. Kraven på kommuner att verkställa beslut om särskilt boende ska skärpas. Om kommunen inte löst boendefrågan inom tre månader ska kommunen bli skyldig att bekosta plats hos annan utförare. Bara genom att fler jobbar kan vi trygga framtidens pensioner. Ibland kan och vill man arbeta även när man fyllt 65 år. Vi vill därför göra det både mer lönsamt för dem att arbeta och billigare för företagen att anställa äldre. Vi ger också vården och omsorgen tio miljarder mer än regeringen och en stor andel av pengarna kommer att tillfalla de äldre. För att ge mer inflytande och makt åt den som behöver mer stöd vill vi införa en omsorgsgaranti, som garanterar valfrihet inom den egna kommunen och rätt att behålla stödet om man flyttar till en annan kommun. Tillväxten måste öka för att pensionerna ska öka. 1,5 miljarder kronor om året satsas på en omsorgsgaranti för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. De äldre och deras anhöriga ska fritt få välja boende eller hemtjänstföretag. Med en pengarna-i-handengaranti får den som behöver vänta längre än vad som är skäligt själv förfoga över de pengar som en plats hade kostat. En anhörigpeng ska ge den som vårdar mer stöd och möjlighet att välja stödform. Alla över 75 år bör erbjudas förebyggande hembesök. Samarbetet mellan vården, hemtjänsten och serviceboenden måste bli bättre. Som äldre ska man inte behöva bollas runt eller falla mellan stolarna. Vi vill att alla som fyller 75 år ska få ett hembesök av läkare och sjuksköterska för att undersöka hälsan. Den särskilda äldresjukvården måste värnas och stödet till anhörigvårdare bli bättre. För att komma åt övermedicineringen vill vi att alla ska ha rätt till en personlig medicingenomgång. Inte minst vill vi höja den lägsta garantipensionen. Vi vill förändra synen på åldrandet i Sverige. Vi vill ta tillvara de äldre som är friska och aktiva och uppmuntra till arbete efter 65 års ålder för de som orkar och vill. Genom vår värdighetsgaranti vill vi säkerställa en grundnivå av trygghet och värdighet för alla inom äldreomsorgen. Genom en boendegaranti ska äldre-äldre tillförsäkras ett anpassat boende. Vi vill sätta människovärdet främst och utöka äldres rätt att själva välja hur den egna vården ska utformas. Vi vill också underlätta för de pensionärer som har det sämst ställt genom att höja garantipensionen och grundavdraget. Ingen ska behöva frukta att åldras i Sverige.

4 Utbildning/skola Vi vill se en sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika miljöer och kulturer. Alla barn är inte lika och skolorna har inte samma villkor. Alla barn ska ha rätt att gå i en bra skola. Alla barn ska ha samma rätt att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper. Vi vill ha en avgiftsfri skola och vi vill ha avgiftsfria skolmåltider även i gymnasiet. Vi vill göra så att fler får möjlighet att studera vidare, utbildning vid högskola ska hålla god kvalitet och ha anknytning till forskning. Det behövs fler vuxna i skolan för att eleverna ska garanteras en bra och likvärdig utbildning. Skolan ska vara avgiftsfri. Alla tjejer ska erbjudas feministiskt självförsvar. Läxorna ska avskaffas i grundskolan. Vi är motståndare till privatskolor som ökar segregationen. Elevernas inflytande ska öka. De graderade betygen ska ersättas med utvecklingssamtal och intyg på att eleverna har nått målen. Studiemedlen för högskole-studerande ska höjas med ytterligare kronor i månaden. Bättre villkor för studenter. Vi vill höja bidragsdelen i studiemedlet med kronor i månaden, avskaffa den övre åldersgränsen för bostadsbidrag och förbättra möjligheten för äldre att studera. Vi vill också främja en kreativ och fri skola genom att ge de kommunala skolorna en större frihetsgrad. Timplanen ska avskaffas. Vi vill satsa på den kvalificerade yrkesutbildningen och skapa möjligheter för en renodlad lärlingsutbildning. Skolans huvuduppdrag måste vara att lära ut kunskap. För att höja lärarnas status och kompetens vill vi ge dem såväl en bra utbildning som möjlighet till vidareutbildning genom en särskild lärarmiljard. Genom tidiga uppföljningar av elevers kunskap kan vi ge tidigt stöd och en möjlighet till individanpassad undervisning till dem som behöver det. Det är också absolut nödvändigt att skolan är en trygg plats att vistas i. Därför vill vi till varje pris förebygga, upptäcka och hindra mobbning i skolan. Vi vill därtill ta bort den byråkrati som hindrar lärare och rektorer att utveckla den egna skolan samt tillskjuta resurser för att möjliggöra mindre klasser. Alla barn som behöver stöd måste upptäckas i tid. Prov och betyg måste ges tidigare. Elever som inte når målen ska ges extra tid, ibland ett extra år. En speciallärarutbildning måste skapas. Elever som kränker andra ska kunna flyttas eller stängas av. Ett ordningsomdöme ska införas. Man ska inte behöva läsa till högskolebehörighet i gymnasiet. Yrkesämnena måste uppvärderas. Högskolan ska satsa på kvalitet, inte kvantitet. Vi vill ge två miljarder kronor mer till forskning under en tvåårsperiod. Varje elev ska få den kunskap som behövs för ett livslångt lärande. Eleven ska få den hjälp som behövs redan från start. Skolan skall vara individuellt anpassad och sätta varje elev i fokus. Vår skola har både tydligare ramar och fler kramar. För att skolan ska kunna utföra sitt uppdrag behövs tre reformer: rätt till kunskaper, lokal makt och fler lärare. En särskild satsning på program för läs- och skrivutveckling samt en satsning på kunskapskontrakt ska också genomföras. En individanpassad skola har hög kvalité i lärande och kunskapsinhämtning. Kristdemokraterna vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Föräldrar och barn ska kunna välja skola. Friskolor bidrar till högre kvalitet. Vi vill att gymnasieskolan ska ha lärlings-, yrkesinriktad och teoretisk utbildning och att en ny form av yrkeshögskola ska komplettera dagens högskola. För att kunskap ska stå i centrum i skolan måste vi komma tillrätta med mobbning och dåligt uppförande. Vi anser att en tydlig värdegrund är en förutsättning för en framgångsrik skola.

5 Lag/ordning Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Det är viktigt att polisen blir mer öppen, modern och effektiv. Polisen ska vara synlig och arbeta på de tider de bäst behövs. Vi vill också öka mångfalden och jämställdheten inom polisen. Vi vill fortsätta att utbilda och anställa fler poliser. Kriminalvården kan inte ha så många i fängelse som idag om man ska klara uppdraget. Missbrukare ska ut på vårdplatser istället för att sitta i fängelse. Återinför villkorlig halvtidsfrigivning. Vi vill undersöka om lagstiftningen kan ändras så att samtycke avgör om någon utsatts för våldtäkt. Vi försvarar den personliga integriteten och motarbetar förslag till övervakning och avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott. Miljöpartiet de Gröna vill ha ett rättsväsende som fungerar förebyggande mot kriminalitet. Vi tror inte att hårdare tag skapar ett bättre samhällsklimat utan snarare på handfasta hjälpmedel för dem som hamnat snett och även de som drabbats av brottslighet. Rättsväsendet behöver ständigt utbildas och utvecklas, men även bestå av människor som representerar vår befolkning, för att kunna bäst bidra till rättssäkerheten. Vi är motståndare till övervakningssamhället och anser snarare att starkare skydd för de mänskliga rättigheterna behövs. För att öka möjligheten för polis, åklagare, domstolar och kriminalvård att öka tryggheten och klara upp fler brott vill vi satsa fem miljarder mer än regeringen på hela rättsväsendet. Det är viktigt att den som utsätts för brott får ett stärkt stöd, men det är också viktigt att förebygga brott, inte minst att få barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet på rätt väg. Vi vill också se till så att domstolarna använder hela straffskalan när de dömer ut ett straff, vilket skulle innebära en skärpning av i princip alla straff. Målsättningen för oss moderater är att det år 2010 skall finnas poliser i landet. Därtill vill vi ge polisen bättre utrustning och en organisation som möjliggör för fler poliser att vara ute på fältet. Minskad brottslighet ökar den sociala rättvisan, tryggheten och förutsättningarna för tillväxt. Generellt hårdare straff är ingen lösning, men tydliga åtgärder behövs mot den som begår brott. I grunden är brottsförebyggande åtgärder samt tidigare och tydligare insatser för unga som begår brott nyckeln till minskad kriminalitet. Sverige ska ha poliser, så att fler brott kan förebyggas och utredas. Den organiserade brottsligheten måste mötas med kraftfulla men rättssäkra verktyg och stärkt samarbete. För att öka tryggheten mot brottslighet måste polisen förebygga, utreda och klara upp vardagsbrott i mycket högre omfattning än idag. Det som orsakar den största otryggheten i vardagen handlar om inbrott, stölder, våldtäkter och misshandel, både på gator och inom hemmets väggar. Därför måste polisen ges utökade befogenheter att ingripa vid brott, inte minst vid övergrepp mot kvinnor och barn. Brottsoffren får ofta sämre stöd än brottslingarna. Därför ska stödet förstärkas och förbättras till dem som utsatts för brott så att de kan få en lättare väg tillbaka till ett liv utan rädsla och ångest. Alla människor har ett personligt ansvar för sitt eget handlande. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage. Det måste göras klart att på brott följer straff, samtidigt som det viktigaste är att arbeta brottsförebyggande. För detta krävs det fler poliser. Samhället ska ställa sig på brottsoffrets sida, övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare av brott ska skyndsamt lagföras. Kriminalvårdens främsta uppgift är att verka för att brottslingarna inte återfaller i brott efter avtjänat straff.

6 Skatter Den svenska välfärden med skolan, barnbidragen, biblioteken, vägarna och mycket mer handlar om att vi tar gemensamt ansvar för varandra, våra barn och vår framtid. Vi tycker att vi ska betala för den tryggheten tillsammans. Det gör vi genom vårt skattesystem, var och en efter egen förmåga. Skattesystemet och välfärdens är två sidor av samma mynt. Välfärden ska finansieras med skatter och skatterna är viktiga för att det möjliggör en god välfärd. Satsningar på välfärden går före skattesänkningar. Vi vill öka rättvisan i skattesystemet. Höginkomsttagare ska betala mer i skatt. Mer resurser krävs för att bekämpa skattefusk och svartjobb. Vi vill ta bort sjuklönekostnaderna i mindre företag och införa schablonbeskattning i kontantbranscher. Vi vill skattesubventionera forskning för att få nya jobb inom miljöteknik- och energisektorn. Däremot säger vi nej till skattesubvention för hushållsnära tjänster. Vi säger nej till sänkt alkoholskatt. Hög skatt på det som är skadligt, låg skatt på det som är nyttigt. Ska vi få en hållbar utveckling måste det löna sig både att tillverka och köpa det som är miljövänligt. Fastighetsskatten ska baseras mer på boendets miljöpåverkan. Investeringar som sparar energi ska inte straffbeskattas. Alla ska betala skatt till vår gemensamma sektor. Men de som har bättre råd måste bidra mer. Människor med lägre inkomster behöver få sänkt skatt. Därför riktar vi främst våra skattesänkningar till dem. Vi menar att det är viktigast att sänka skatten mest för dem som tjänar minst, så att det blir mer lönsamt att arbeta och så att den som arbetar ska kunna försörja sig på sin egen lön. Med vårt jobbavdrag får alla som arbetar tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det är vår största skattesänkning. För att skapa förutsättningar för fler jobb sänker vi arbetsgivaravgifterna för den som anställer personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under en längre tid samt för den som anställer personal till vissa tjänstejobb. Vi föreslår också bland annat lättnader i fastighetsskatten liksom sänkt skatt på bensin och diesel. Folkpartiet vill framförallt sänka skatterna på arbete och företagande. Vi vill även göra det billigare att bo. Våra viktigaste skattesänkningar är sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare, ingen ska betala mer än 50 procent i inkomstskatt, sänkt skatt för små företag och för personer som investerar i nystartade företag och sänkt fastighetsskatt nu och avskaffad fastighetsskatt inom sex år. Vårt välstånd bygger på att människor är i arbete. Arbete måste premieras och det ska vara lönsamt att arbeta. Därför vill vi sänka skatterna för låg och normalinkomsttagare genom ett jobbavdrag. Det ska också vara lönsamt att starta och driva företag. Dessutom ska det vara billigare att anställa. Om färre människor är arbetslösa blir det fler som betalar skatt. Dessutom minskar a- kasse kostnaderna då. Det mest angelägna är att sänka skatten på arbete så att fler människor går till jobbet. Sverige har högst skatter i världen. I en värld där jobben och kapitalet rör sig fritt över gränserna urholkas välfärden av att våra höga skatter gör att få jobb skapas och få investeringar sker i Sverige. Vi vill sänka inkomstskatten för lågoch medelinkomsttagare och höja gränsen för statlig skatt så att utbildning och förkovran lönar sig bättre. Vi vill stimulera till företagande och nyanställningar, avskaffa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, samt sänka momsen på bensin och miljövänliga drivmedel.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Innehåll 3 Alliansens sänkta inkomstskatter. 4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 19 Ministrarna i den

Läs mer

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Valmanifest TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH UTVECKLING. Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00

Valmanifest TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH UTVECKLING. Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Valmanifest TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH UTVECKLING Socialdemokraternas valmanifest 2002-2006 www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Tillsammans för trygghet och utveckling Socialdemokraternas

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE INNEHÅLL 1. ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING 4 Starka offentliga finanser och finansiell stabilitet 7 Fler jobb och nya vägar till arbetsmarknaden 9 Hela Sverige

Läs mer

Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige.

Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige. Fler i arbete första året med alliansregeringen Allians för Sverige. Fler i arbete första året med alliansregeringen Foton: Gruppbild ute på Harpsund, foto: Bo Arrhed. Regalskeppet Vasa, foto: Hans Hammarskiöld.

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I VAL- MANFEST 13 VAL- MANFEST Steg OCH 89 vallöften för ett mänskligare sverige 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige Kristdemokraterna ser tre viktiga uppgifter under den kommande mandatperioden.

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer