Färre åtgärder och fler riktiga jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färre åtgärder och fler riktiga jobb"

Transkript

1 Färre åtgärder och fler riktiga jobb Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen 1 juli

2 1. Sammanfattning Här presenterar Centerpartiet en rapport om hur färre AMS-åtgärder och fler satsningar på småföretagen kan skapa fler jobb och minska utanförskapet som klyver Sverige. Vårt land har klarat sig väl genom flera år av global kris, vi har kunnat skapa nya jobb och satsa på välfärden i en tid då andra skurit ner och minskat sysselsättningen. Men krisen har drabbat oss ojämnt. Det är däremot inte Socialdemokraternas åtgärdslösningar eller FAS3 som kan minska utanförskapet. Vi behöver istället minska på åtgärdspolitiken. De flesta åtgärder som vi årligen satsar mångmiljardbelopp på har tyvärr varit ineffektiva jämfört med en rak satsning på riktiga jobb. Räddningen under krisen har inte varit åtgärderna, utan sänkta skatter på jobb och företagande som ökat sysselsättningen med drygt personer. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential att minska utanförskapet. En beräkning för denna rapport av en grupp nationalekonomer vid analysföretaget WSP har uppskattat potentialen för att minska utanförskapet i Sveriges kommuner till personer. En sådan ökning av arbetstillfällen skulle i sin tur ge en BNP-effekt på ca 180 miljarder kronor vilket skulle motsvara kostnaden för att bygga höghastighetståg mellan våra storstäder. Dessutom skulle den samlade lönesumman öka med drygt 70 miljarder kronor. För att pressa ned utanförskapet föreslås ett program för övergången från åtgärder till riktiga jobb. Åtgärderna kan enligt en genomgång förbättras och bantas med en tiondel, cirka 3 miljarder kronor. Den ineffektiva Arbetsförmedlingen kan till 2020 avvecklas och ersättas med en jobbfixarpeng där den arbetslöse själv väljer ideell, privat eller facklig förmedlare som får merparten av jobbfixarpengen när den jobbsökande är varaktig i jobb. I väntan på jobbfixarpeng vill vi öppna upp för organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering som alternativ till FAS3. Vi behöver en svensk reformagenda för färre åtgärder och fler riktiga jobb. Centerpartiet föreslår i denna rapport: Banta åtgärder på Arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor Avveckla Arbetsförmedlingen och inför jobbfixarpeng till år 2020 Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS3 för bättre jobbmatchning Bredda YA-jobben så att de även omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år Ett högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader Ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell Trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis Fler investeringar i järnvägar, vägar, bredband, och kommersiell service 2

3 2. Det kvardröjande utanförskapet och tudelningen Väljarna har gett Alliansen ett tydligt mandat: bekämpa utanförskapet. Det har vi också gjort var över en miljon människor i utanförskap var det över färre. Andelen i utanförskap har minskat, från 19,1 till 14,4 procent - trots finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Men fortfarande är det alldeles för många som inte har ett arbete att gå till. Som inte får ta del av den sociala gemenskap som ett arbete ofta innebär. Mätt med SCB:s helårsekvivalenter var motsvarande drygt personer i utanförskap i början av Diagram 1: Utanförskap i Sverige Källa: SCB Tudelningen Utanförskapet slår inte heller jämnt. Tudelningen finns mellan de unga och de lite äldre, mellan stagnerande och växande orter, mellan lågutbildade och högutbildade, och mellan utlandsfödda och inhemskt födda. Medan flera stadsregioner sett utanförskapet minska i takt med att jobben i privat sektor växt, har många mindre bruksorter beroende av ett fåtal industrier drabbats hårt av den globala lågkonjunkturen. Storstäder har ett utanförskap på drygt 13 procent av den arbetsföra befolkningen, glesbygdskommuner närmare 18 procent. 2 Ungdomsarbetslöshet och NEETar Sverige har till skillnad från många andra länder i Europa lyckats bromsa uppgången i ungdomsarbetslösheten under krisen, men nivån är fortfarande mycket hög, drygt 22 procent i maj En del av dessa unga arbetssökande är hel- eller deltidsstuderande, men ca 7-9 procent av de unga i åldern år varken arbetar eller studerar. 3 1 Mätt som antal helårsekvivalenter försörjda av sociala ersättningar. Källa: SCB (2013) 2 Englén & Wigren (2014). Kommungrupperna följer SKL:s kommungruppsindelning från Siffran beror på hur man räknar. Enligt Temagruppen unga i arbetslivet (2013) var andelen NEET 8,9 procent år 2011, den mest aktuella statistiken därifrån. Enligt SCB var andelen NEET 7,7 procent år 2011 och 7,5 procent år

4 Den här gruppen brukar benämnas NEET (Not in employment, education or training). I Sverige handlar det idag om drygt individer enligt SCB (cirka personer enligt Ungdomsstyrelsen). 4 De flesta finns i de reguljära ersättningssystemen. En tredjedel av NEET:arna vet vi däremot inte vad de gör eller ens hur de försörjer sig. Problemet är inte bara att unga är inaktiva, utan att många förblir det permanent. Av de nästan unga NEET:arna år 2000 var fortfarande NEET:ar tio år senare personer hade varken arbetat eller studerat ett enda år. Sverige ligger dock bra till jämfört med övriga Europa. Finanskrisen hade kunnat leda till en kraftig ökning av andelen NEET:ar, såsom är fallet i flera andra europeiska länder. Diagram 2: Andelen unga (16-25 år) som varken arbetar eller studerar (NEET), Källa: SCB, Ungdomsstyrelsen 4 4 SCB AKU, Temagruppen unga i arbetslivet (2013) 5 Niknami & Schröder (2014)

5 3. Potentialen att minska utanförskapet Samtidigt är varken utanförskapet eller tudelningen ödesbestämda. Många kommuner trotsar trenden och växer snabbt och skapar jobb, trots sådant som talar emot dem som åldrande befolkning och avstånd till marknader. Landsbygdskommuner som Gällivare och Åre toppar tillväxtligan. Utanförskapet går att minska drastiskt, i hela Sverige. Centerpartiet gav i uppdrag åt en grupp nationalekonomer på WSP analys att analysera utanförskapet i Sverige och den outnyttjade jobbpotential som finns i varje kommun. 6 Till att börja med har WSP genomfört en statistisk analys i syfte att se vilka faktorer som kan förklara de relativt stora och över tid bestående regionala skillnaderna i utanförskap. 7 Kommuner med högre utbildningsnivå, större lokal arbetsmarknad och mer gynnsam åldersstruktur har som väntat lägre utanförskap. Diagram 3: Utanförskapet i Sveriges kommuner 2012 Källa: Englén & Wigren (2014) 6 Englén & Wigren (2014) 7 Analysen bygger på att skillnaden i utanförskap över tid och mellan kommuner förklaras av olika strukturella orsaker som kommunernas åldersstruktur, den lokala arbetsmarknadens storlek, utbildningsnivån, andelen av befolkning som är födda utanför Norden och utanförskapets nivå i hela landet. 5

6 I nästa steg har siffrorna rensats för de underliggande faktorerna och jämförts med de mest likartade kommunerna med lägst utanförskap. I ett antal kommuner i Sverige är utanförskapet avsevärt lägre än modellskattningen. Det kan tänkas representera den lägsta nivån på utanförskapet som en kommun med deras förutsättningar kan nå. WSP har beräknat vad som skulle hända om alla kommuner tilläts prestera som de kommunerna med procentuellt lägst utanförskap i jämförelse med modellskattningen. Målet är att visa hur stor potentialen att minska utanförskapet är, givet förutsättningarna, och därmed finna en slags realistisk målnivå. Beräkningen visar att utanförskapet i riket skulle minska från 14,4 till 10,0 procent. Det motsvarar en ökning med årsarbetstillfällen. En sådan ökning av arbetstillfällen skulle i sin tur ge en BNP-effekt på cirka 180 miljarder kronor eller 5 procents ökning. Vidare skulle den samlade lönesumman öka med drygt 70 miljarder kronor. Utanförskapet har potential att minska med nästan 220 personer i Vilhelmina, 450 personer i Säffle, 1200 personer i Ronneby och personer i Malmö (för den fullständiga listan per kommun se WSP Analys underlagsrapport). 8 Vad kan frigöra en sådan väldig outnyttjad potential? Det krävs en reformpolitik kommunalt, regionalt och nationellt för att maximera jobbskapandet i hela landet. Det som dock inte fungerat för stora delar av landet är arbetsmarknadsåtgärderna och Arbetsförmedlingen. 6 8 Englén & Wigren (2014)

7 4. Åtgärderna inte lösningen År 2013 deltog personer, eller 3,9 procent av arbetskraften, i arbetsmarknadspolitiska program. Senast en större andel av arbetskraften deltog i arbetsmarknadsåtgärder var 1997, vilket är nästan 17 år sedan. 9 Arbetsmarknadsåtgärderna minskade först snabbt efter Alliansregeringens tillträde 2006 men steg kraftigt igen under krisåren som en följd av lågkonjunkturen. Diagram 4: Andel av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska program, Källa: Konjunkturinstitutet Arbetsmarknadspolitiken tar även stora resurser i anspråk räknar regeringen med att lägga drygt sju miljarder på Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. De arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd kostade 21 miljarder under Totalt har Arbetsförmedlingen under 2014 drygt 70 miljarder kronor till sitt förfogande. 10 Som andel av BNP uppgick den aktiva arbetsmarknadspolitiken till 1,1 procent av BNP år 2011, högre än snittet inom OECD, som ligger på 0,6 procent. Tyvärr fungerar inte politiken och programmen som de ska. De akademiska utvärderingarna av åtgärderna, men även Arbetsförmedlingen själva, pekar på stor ineffektivitet 11. Vi måste skifta fokus inom arbetsmarknadspolitiken. Mindre energi och pengar måste läggas på åtgärder av olika slag. Och vi måste satsa mer på det som kan skapa riktiga jobb. 4.1 Avveckla Arbetsförmedlingen och inför jobbfixarpeng Arbetsförmedlingens kris Arbetsförmedlingen måste idag både kontrollera och administrera utbetalningar, matcha arbetssökande, öka arbetssökandes anställningsbarhet, guida tidigare sjuka tillbaka till arbetslivet och nyanlända till ett helt nytt land och dessutom upphandla privata aktörer. De många rollerna har bidragit till otydlighet och ineffektivitet. Utvärderingar av Arbetsförmedlingen visar att knappt ett jobb förmedlas per förmedlare och år, att endast en av tio jobbsökande vände sig till Arbetsförmedlingen och bara 15 procent av småföretagen valde att annonsera 9 Genomsnittet under hela 2000-talet, inklusive krisen, har varit 2,7 procent av arbetskraften. 10 Prop. 2013/14:1, Arbetsförmedlingen (2014d) 11 Se bland annat Arbetsförmedlingen (2014b) 7

8 där. 12 Hälften av arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen anser själva att de inte har tillräcklig tid för arbetsgivarkontakter. 13 Trovärdigheten bland allmänheten är enligt flera mätningar mycket låg. En avvecklingsplan fram till år 2020 Vi vill se en strategi som till 2020 möjliggör en överflyttning av förmedlaransvaret. Det gör att Arbetsförmedlingens myndighetsroll kan renodlas. Myndigheten bör ägna sig åt certifiering, kontroll och resultatorienterad styrning, och nya krafter släppas in för förmedling. På ett liknande sätt har Australien gradvis avvecklat sin Arbetsförmedling och samtidigt åstadkommit snabbt fallande arbetslöshet. Utredning om Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens organisation och roll utreds nu inom utredningen Översyn av Arbetsförmedlingen som ska leverera sitt betänkande senast 15 januari I direktiven ingår bland annat att utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, analysera hur Arbetsförmedlingen använder kompletterande aktörer och vid behov föreslå förändringar i användandet av dessa samt analysera och föreslå hur ersättningssystemen bör utformas för att skapa incitament för kompletterande aktörer. Förberedande pilotprojekt Under de närmaste två åren bör Arbetsförmedlingen omorganisera sig och införa ett regionalt pilotprojekt i ett par arbetsmarknadsregioner där en mångfald av förmedlingsaktörer tillåts verka på lika villkor med tydlig uppföljning av kvalitet och resultat. Den kunskap som växer fram under försöksperioden kan sedan användas i nästa steg. Tyskland har på detta sätt med framgång testat metoder liknande de i Australien. Efter en sådan förberedande period kan Arbetsförmedlingen införa jobbfixarpengen och succesivt avveckla de egna insatserna. Parallellt med detta krävs också reformer av det åtgärdspaket som Arbetsförmedlingen i dag disponerar över. Jobbfixarpeng Istället för dagens arbetsförmedling vill vi att arbetssökande ges en jobbfixarpeng, enligt den modell som framgångsrikt bidragit till att halvera arbetslösheten i Australien och som också prövats i Nederländerna och Tyskland. 14 De arbetssökande kan vända sig till certifierade, fristående arbetsförmedlare, ideella, privata eller till och med fackliga. En jobbfixarpeng låter alla dessa arbetsförmedlare konkurrera om den arbetssökande och anpassa sig till deras skiftande lokala och personliga behov. Vissa av arbetsförmedlarna kan tänkas nischa sig på olika branscher, andra på geografiska områden, och andra på olika typer av arbetssökande. Incitament bör alltid vara att placera den arbetssökande i varaktig sysselsättning. Därför bör jobbfixarpengen betalas ut i flera omgångar enligt en trappstegsmodell: en mindre del vid inskrivning, en del när den arbetssökande fått jobb och huvuddelen när personen hamnat varaktigt i jobb. Förmedlarna utvärderas kontinuerligt av Arbetsförmedlingen i en offentlig rating. De arbetsförmedlare som inte håller måttet ska inte längre få ta emot arbetssökande. För att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden bör ersättningssummorna baseras på de arbetssökandes olika behov och förutsättningar: högre ersättning till arbetsförmedlaren ju svårare den enskilde bedöms ha att finna jobb. 4.2 Åtgärderna bantas med en tiondel En genomgång av åtgärderna visar att det är fullt tänkbart att banta en tiondel av kostnaderna, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Det skulle frigöra resurser som istället kan läggas på generella satsningar på de som skapar jobb. Allt ska dock inte bort. Åtgärder kan effektiviseras för att fungera bättre och bidra till att få fler i arbete Företagarna (2013), Sahlén & Eklöf (2013) 13 Riksrevisionen (2010b) 14 OECD (2012) och Centerpartiets rapport om jobbpeng (2013).

9 Tabell 1: Kostnad för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program år 2013, miljarder kr. Arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, totalt 21,3 Arbetsmarknadsutbildning 1,27 Arbetspraktik och andra praktikprogram 0,40 Förberedande insatser Arbetsförmedling, vägledning osv. 0,29 Arbetslivsinriktad rehabilitering 0,88 Arbetslivsintroduktion 0,38 Förberedande eller orienterade 1,10 utbildning Fördjupad kartläggning och 0,07 vägledning Jobb- och Totalt 13,72 utvecklingsgarantin Varav sysselsättningsfasen 5,99 Jobbgarantin för ungdomar 2,54 Start av näringsverksamhet 0,42 Övriga program Anställningsstöd 2,2 Nystartsjobb 6,1 Totalt inkl övriga program 29,6 Källa: Arbetsförmedlingen (2014d) De viktigaste förslagen för att reformera och banta åtgärdspolitiken är att: Korta tiderna inom de förberedande insatserna, som idag kan pågå i ett halvår. Se över hur åtgärderna kompletterar varandra, utvärderingar visar att jobbchansen kan öka när personer går från andra åtgärder till nystartsjobb. Effektivisera processerna kring hur företagare kan ansöka om och få olika typer av anställningsstöd. Ställ högre krav på de dyra arbetsmarknadsutbildningarna. Bredda istället YA-jobben, som garanterat ger yrkesrelevant kunskap. Gör om sysselsättningsfasen (FAS3), vilket beskrivs mer i detalj nedan. 4.3 Alternativ till FAS3 En otillräcklig åtgärd Att sysselsättningsfasen ger långtidsarbetslösa någonting att göra och ett sammanhang med arbetskollegor är i grunden bra. 69 procent av deltagarna med sysselsättningsplats år 2012 upplevde sina arbetsuppgifter som meningsfulla. 15 Problemet med sysselsättningsfasen är att det saknas tydliga incitament att få dess deltagare in i riktiga jobb. Idag är sannolikheten högre för deltagarna att fastna hos Arbetsförmedlingen än att lämna sysselsättningsfasen till ett riktigt jobb. Två år efter att deltagarna påbörjat den är 80 procent fortfarande eller återigen inskrivna hos Arbetsförmedlingen Liljeberg m.fl. (2013) 16 Liljeberg m.fl. (2013). Exkluderas de som är inskrivna på grund av ett subventionerat arbete blir andelen i stället cirka 70 procent. 9

10 Sysselsättningsfasen är även kostsam. Totalkostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin var cirka 13,7 miljarder kronor ,9 miljarder av detta härrör från sysselsättningsfasen. En sysselsättningsplats i sysselsättningsfasen kan anvisas i två år och ger för närvarande anordnaren cirka kronor per månad, totalt kronor per anvisning. Alternativ till dagens FAS3 Centerpartiet vill att sysselsättningsfasen förändras. Vårt alternativ till sysselsättningsfasen består av två specifika delar utöver den generella jobbskapande politiken. För det första bör även långtidsarbetslösa kunna erbjudas YA-jobb, förslaget detaljeras nedan. För det andra bör vi skapa ett alternativ för dem där YA-jobben inte räcker till. I väntan på jobbfixarpeng föreslår vi att organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering ska ges starka incitament att finna arbetsplatser där de långtidsarbetslösa på sikt kan gå in i riktiga jobb. De kronor som idag ges per tvåårig anvisning i FAS3 kan istället användas för de aktörer som finner nya vägar till varaktiga jobb, på den ordinarie arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen (2014d)

11 5. En svensk modell för fler jobb Reformer av åtgärderna och Arbetsförmedlingen kommer förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden, men för att pressa ned utanförskapet behövs ett bredare program för att både förstärka utbudet och efterfrågan på arbetskraft. Några av dessa reformer behöver inte ytterligare belasta statsfinanserna. Breddade YA-jobb I januari 2014 infördes yrkesintroduktionsavtal, YA-jobb, i syfte att underlätta för unga att lära på jobbet och komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller unga som kommer direkt från en utbildning eller som varit utan arbete i minst tre månader. Bakgrunden är att unga med liten erfarenhet ofta inte är tillräckligt attraktiva för arbetsgivarna att anställa och riskerar därför att fastna i arbetslöshet. 18 Regeringens ambition är att det på sikt ska skapas YA-jobb. 19 Men de senaste prognoserna tyder på att parterna ligger efter i att teckna YA-avtal. 20 Det finns redan idag ekonomiskt utrymme att bredda YA-avtalen. I första hand kan YA-jobben breddas till långtidsarbetslösa som vill byta yrkesbana och lära sig ett nytt yrke. På sikt skulle även YA-jobben kunna breddas till nyanlända som behöver lära sig svenska på arbetsplatsen. Vi föreslår också att yrkesintroduktionsavtalen breddas så att de även kan gälla företag utan kollektivavtal. Med nuvarande utformning hindras småföretag (som ofta saknar kollektivavtal) från att delta, trots att fyra av fem jobb skapas i just de små företagen. Organisationen Företagarna menar att kravet på kollektivavtal kan kosta mellan jobb. 21 Regeringens tillskott om 2,1 miljarder kronor kan utgöra ett tak för kostnaderna i ett första skede. Det är långt kvar till regeringens ambition om YA-jobb. Breddningen av dem tar oss dit snabbare. Trygg flexibilitet, justare och rättvisare arbetsrätt Lagen om anställningsskydd i sin nuvarande utformning innebär att det vid neddragning av personal är det den som har kortast arbetstid som enligt denna lag måste sägas upp först. Detta skapar en ineffektiv tudelning av arbetsmarknaden. Men lagstiftningen är framförallt orättvis, då den tydligt prioriterar de med fler anställningsår framför de med svagare ställning på arbetsmarknaden, som unga och invandrare. Äldre vågar samtidigt inte pröva nya jobb eftersom den ekonomiska tryggheten är knuten till det fasta jobbet, när man byter jobb hamnar man sist i turordningslistan. Bristen på rörlighet ökar risken för arbetslöshet om arbetsplatsen förvinner. Internationella erfarenheter visar att med en mer flexibel arbetsmarknad kan alla vara vinnare. Danmark är en inspirationskälla för trygg flexibilitet, flexicurity, som även finns i länder som Kanada och Australien. Där är turordningsreglerna lika för alla och grundade på kompetens, samtidigt som förstärkt stöd till snabb omställning uppmuntrar fler att byta jobb och företag att våga fastanställa. Lokala program för kontakt och uppsökande i gruppen NEET:ar För att nå ut till de personer i åldrarna som står utan arbete, studier och andra åtgärder behövs i regel uppsökande verksamhet, då dessa personer inte nås av andra åtgärder. Ett exempel på projekt är Unga in som Arbetsförmedlingen startade år Projektet blev mycket framgångsrikt och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå. Därför vill vi uppmuntra lokala program och verksamheter i samtliga kommuner, såsom Unga in, där dessa personer söks upp och erbjuds vägar in i utbildning eller jobb. Vi vill också se en större samverkan mellan kommuner och regioner för att sprida lyckade metoder. 18 Yrkesintroduktionsavtalen som parterna tecknar innebär att unga mellan 15 och 24 år kan anställas till en lön motsvarande 75 procent av lägstalönen enligt kollektivavtal och att anställningen ska innehålla minst 15 procent handledning och utbildning. Staten subventionerar anställningen med motsvarande en arbetsgivaravgift (31,42 procent av lönen) upp till ett tak och ger även ett handledarstöd. Totalt sett minskar kostnaden för arbetsgivaren till hälften mot att denne erbjuder handledning. 19 Prop 2013/14:1 20 Arbetsförmedlingen (2014c)

12 Lärlingsplatser med lön Lärlingssystem har framgångsrikt pressat ungdomsarbetslösheten i länder som Österrike, Tyskland, Norge och Schweiz där lärlingsplatser är knutet till gymnasiet. Det hjälper unga att få in en fot i yrkeslivet samtidigt som företagen får skräddarsydd kompetens. Lärlingsvägen kan också vara viktig för att fånga upp gruppen NE- ET:ar. Ett första viktigt steg har tagits i årets budget genom att skapa incitament för företag att ta sig an lärlingar med höjt så kallat anordnarstöd och incitament från andra hållet för ungdomar att välja lärlingsbanan genom att man får en mindre lärlingslön. Samtidigt krävs det mer. Sverige måste inspireras av hur lärlingssystemet utformats i exempelvis Tyskland och Österrike. Lärlingsplatserna måste likna en anställning, med en riktig lärlingslön och förväntas övergå i anställning, där det offentliga inledningsvis tar en större del av lönekostnaden. Företagen, inte utbildningsväsendet, måste bli fullt involverade och ansvariga för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Företagen väljer vilka lärlingar de vill ta emot, som vanliga anställningsintervjuer. Det krävs ett gemensamt engagemang för utbildningarna, istället för att de utformas ensidigt av staten. Utbildningarna får då kvalitet och status. Lärlingssystemet måste även kunna erbjudas vuxna, och de som redan har gymnasieexamen eller akademisk examen ska kunna bli lärlingar i efterhand. Lärlingar har i gengäld rätt att bygga på sin utbildning för akademiska studier. Svenska lärlingar omfattas redan i dag av delar av den öppenhet som här beskrivs, t ex kan svenska gymnasielärlingar välja att läsa kurser så att de får behörighet för högskolestudier. Högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader Enligt företagen själva är sjuklönekostnaderna ett av de största hindren för att anställa. Idag betalar arbetsgivarna, bortsett från första karensdagen, sjuklön för sina anställda under de två första veckorna. Det är problematiskt, särskilt för småföretag med små marginaler, som ser kan dra sig för att anställa personer med sjukdomshistoria vars sjuklönekostnader de riskerar att axla. Centerpartiet och Alliansen inför från årsskiftet ett högkostnadsskydd som sänker företagens kostnader för sjuklön redan under de första dagarna när en medarbetare insjuknat. Vår modell på högkostnadsskyddet gör att sjuklönekostnaderna helt tas över av staten redan den andra sjukdagen per anställd och år. Denna satsning gör att 80 procent av alla företag kommer att få rejält minskade sjuklönekostnader. 22 Utformningen av högkostnadsskyddet görs även mindre komplicerat och mer effektivt då ersättningen betalas ut automatiskt. Sänkta arbetsgivaravgifter för små och växande företag På sikt kan arbetslösheten endast bekämpas med fler och växande företag i hela Sverige. För att företagen och jobben ska bli fler krävs det att människor vågar satsa på sina idéer och vågar anställa. Idag möter svenska småföretag en av världens högsta arbetsgivaravgifter. Motsvarande en tredjedel av denna, nästan 10 procent, är en ren löneskatt. Vår ambition är därför att minska arbetsgivaravgiften för små företag. Lägre kostnader skapar fler jobb. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Sedan 2009 har regeringen särskilt halverat arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år. Målet är att göra ungdomar så anställningsbara som möjligt och åtgärden har bidragit till att bromsa den uppgång i ungdomsarbetslösheten som inträffade i många andra länder i samband med krisen. Centerpartiet och regeringen har föreslagit att sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga skulle förstärkas ytterligare för de allra yngsta, som står inför utmaningen att få sitt första jobb. Det förslaget har oppositionen Sjuklönen för en dag kan antingen beräknas utifrån 365 dagar eller 260 dagar per år beroende på kollektivavtal, anställningsform och om sjuklönedagarna är sammanhängande eller inte. När skyddet väl har trätt in blir arbetsgivaren fullt kompenserad för sina kostnader upp till ett tak på kr per år.

13 röstat emot, istället vill de höja kostnaderna för att anställa unga med 15 miljarder kronor. Centerpartiet står kvar vid löftet att sänka arbetsgivaravgiften för de yngsta ner till 10,21 procent. Vi motsätter oss kraftigt den fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga som oppositionen föreslår. Stärka infrastrukturen: bredband, kommersiell service, vägar och järnvägar Bredbandsutbyggnad på landsbygden är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var man bor. Regeringen har på initiativ av Centerpartiet storsatsat på kommersiell service samt fördubblat investeringarna i bredbandsutbyggnad på landsbygden från 1,6 miljarder föregående programperiod till 3,25 miljarder fram till För att stärka jobbskapandet och minska utanförskapet är det grundläggande att kommunikationerna fungerar, oavsett om det handlar om vägar, järnväg eller bredband. Det är dessutom avgörande att den kommersiella servicen inte försvinner från orten. I många samhällen är bensinmacken eller lanthandeln så mycket mer än ett ställe där man tankar sin bil eller köper ett par liter mjölk. Att mataffären och macken finns kvar är en förutsättning för jobben. Regeringen har under de senaste åtta åren även investerat mångmiljardbelopp i infrastrukturen. Efter en långvarig nedgång som bottnade 2005 har investeringar nu vänt upp igen. Det innebär dock inte att arbetet är klart. Ytterligare investeringar kommer att krävas i framtiden, framförallt i järnvägen. Utbyggd järnväg innebär ökade möjligheter att på ett miljövänligt sätt resa och pendla inom hela Sverige. Järnvägen är därutöver en grundläggande förutsättning för industrin, som är beroende av den för godstransporter. Av dessa anledningar behöver vi investera i nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. På så sätt knyts våra storstadsregioner närmare varandra och möjliggör för ökad arbetspendling. Även norra Sverige behöver förstärka sitt järnvägsnät. Exempelvis behöver järnvägen i norr byggas ut med Norrbottniabanan. Offentlig privat samverkan (OPS) kan bidra till dessa, och andra, investeringar. Med OPS går det att bygga snabbare och billigare, men framförallt med bättre kontroll på kostnaderna än i traditionella projekt. 6. Slutsats Utanförskapet är inte ödesbestämt, inte för någon människa och inte för någon ort. Denna rapport har visat på en tudelning, med svarta fläckar på Sveriges karta där utanförskapet bitit sig fast. Men den visar också på hur liten del av utanförskapet som är oundvikligt. För att rå på det krävs dock kraftfulla strukturreformer bort från åtgärder och för att stärka matchning och jobbskapande. Andra krafter vill tvärtom bygga ut åtgärderna mer och svara upp mot utanförskapet med nya garantier och strategier, istället för riktiga jobb. Centerpartiet vill se riktiga jobb och vi vägrar tro att det finns människor som inte duger någonting till. Alla kan bidra på olika sätt. Vi ser med oro på en arbetsmarknad som stänger ute människor som inte är perfekta, som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller på annat sätt avviker från den högpresterande normen. Vi behöver alla och alla kan bidra. Centerpartiet kommer därför att vara ledande för ett sådant svenskt reformprogram, för att förbättra situationen för de i Sverige som kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. 13

14 14 Referenser AMS Österreich (2011), AMS: Guest Country Paper Austria, Input into peer review on Integrated Multi-channelling, The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services Arbetsförmedlingen (2014a), Arbetsförmedlingens månadsstatistik år, databas, tillgänglig via <www. arbetsformedlingen.se> [ ] Arbetsförmedlingen (2014b), Arbetsmarknadsrapport 2014, tillgänglig via < [ ] Arbetsförmedlingen (2014c), Prognoser för utbetalningar , Arbetsförmedlingens återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen (2014d), Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2013, Arbetsförmedlingens återrapportering 2014, tillgänglig via < [ ] Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2012, Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, tillgänglig via < [ ] Centerpartiet (2013), Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Englén, Tore & Wigren, Anders (2014), Utanförskapets geografi, WSP Forslund, Anders, Liljeberg, Linus & von Trott zu Solz, Leah (2013), Arbetspraktik en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning, IFAU, rapport 2013:4 Forslund, Anders & Vikström, Johan (2011), Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet en översikt, IFAU, Rapport 2011:7 Forslund, Anders, Johansson, Per & Lindqvist, Linus (2004), Employment subsidies A fast lane from unemployment to work?, IFAU, Working Paper 2004:18 Företagarna (2013), Ett jobb blir till, tillgänglig via < [ ] Gartell, Marie, Gerdes, Christian & Nilsson, Petra (2013), Programeffekter , Arbetsförmedlingen, Working Paper 2013:1 Gerdes, Christer (2011), Jobbgaranti för ungdomar en utvärdering om garantin ökar deltagarnas chans att få ett jobb, Arbetsförmedlingen, Working Paper 2011:5 Hall, Caroline & Liljeberg, Linus (2011), En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser, IFAU, Rapport 2011:1 Hägglund, Pathric (2009), Effekter av intensifierade förmedlingsinsatser vid Arbetsförmedlingen erfarenheter från randomiserade experiment, IFAU, Rapport 2009:15 Liljeberg, Linus & Lundin, Martin (2010), Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet, IFAU, Rapport 2010:2 Liljeberg, Linus, Martinson, Sara & Thelander, Jonas (2013), Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?, IFAU, Rapport 2013:12 Liljeberg, Linus, Sjögren, Anna & Vikström, Johan (2012), Leder nystartsjobben till högre sysselsättning?, IFAU, rapport 2012:6 de Luna, Xavier, Forslund, Anders & Liljeberg, Linus (2008), Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden , IFAU, rapport 2008:1 Martinson, Sara & Sibbmark, Kristina (2010), Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar?, IFAU, Rapport 2010:22 Niknami, Susan & Schröder, Lena (2014), Bakom siffrorna unga som varken arbetade eller studerade , Temagruppen Unga i arbetslivet, Stockholm Nordström Skans, Oskar (2009), Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?, Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/6 Oscarsson, Eva (2013), Ungdomsarbetslöshet Mått, orsaker och politik, SACO OECD (2012), Activating jobseekers: How Australia does it, OECD Publishing Proposition 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014 Riksrevisionen (2013), Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?, RiR 2013:17 Riksrevisionen (2010a), Arbetspraktik, RiR 2010:5 Riksrevisionen (2010b), Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter, RiR 2010:6 Sahlén, Malin & Eklöf, Maria (2013), Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv SCB (2013), Antalet helårsekvivalenter i åldrarna som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, , Hushållens ekonomi allmän statistik, tillgänglig via < [ ] Sibbmark, Kristina (2013), Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012, IFAU, Rapport 2013:22

15 Statskontoret (2012), Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse, 2012:28 Temagruppen unga i arbetslivet (2013), 2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar, Ungdomsstyrelsen, Stockholm 15

16 16 Centerpartiets Riksorganisation Box Stockholm

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Stockholm, 17 september 2015 Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö Malmö Högskola och Institutet för social forskning Stockholms universitet Arbetsmarknaden för unga (15-24)

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

2015-10-23 Vårt dnr: 15/74262

2015-10-23 Vårt dnr: 15/74262 MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/74262 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Motion 40 - En välfungerande arbetsmarknad Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012

Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Insatser för unga arbetslösa i Sverige - Vad vet vi om effekterna? Caroline Hall Unga utanför, 11-12 oktober 2012 Översikt a) Allmänt om den svenska ungdomsarbetslösheten - Är den verkligen hög? Är den

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter?

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar Forum jämlik stad 2017-09-28 Fler i arbete: Forskning och erfarenheter Sara Martinsson Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Sedan inledde

Läs mer

med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga

med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-10-25 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik september 2011 Veckostatistik vecka 40, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik november 2012 Veckostatistik vecka 49, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer