Färre åtgärder och fler riktiga jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färre åtgärder och fler riktiga jobb"

Transkript

1 Färre åtgärder och fler riktiga jobb Centerpartiets ekonomiska seminarium i Almedalen 1 juli

2 1. Sammanfattning Här presenterar Centerpartiet en rapport om hur färre AMS-åtgärder och fler satsningar på småföretagen kan skapa fler jobb och minska utanförskapet som klyver Sverige. Vårt land har klarat sig väl genom flera år av global kris, vi har kunnat skapa nya jobb och satsa på välfärden i en tid då andra skurit ner och minskat sysselsättningen. Men krisen har drabbat oss ojämnt. Det är däremot inte Socialdemokraternas åtgärdslösningar eller FAS3 som kan minska utanförskapet. Vi behöver istället minska på åtgärdspolitiken. De flesta åtgärder som vi årligen satsar mångmiljardbelopp på har tyvärr varit ineffektiva jämfört med en rak satsning på riktiga jobb. Räddningen under krisen har inte varit åtgärderna, utan sänkta skatter på jobb och företagande som ökat sysselsättningen med drygt personer. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential att minska utanförskapet. En beräkning för denna rapport av en grupp nationalekonomer vid analysföretaget WSP har uppskattat potentialen för att minska utanförskapet i Sveriges kommuner till personer. En sådan ökning av arbetstillfällen skulle i sin tur ge en BNP-effekt på ca 180 miljarder kronor vilket skulle motsvara kostnaden för att bygga höghastighetståg mellan våra storstäder. Dessutom skulle den samlade lönesumman öka med drygt 70 miljarder kronor. För att pressa ned utanförskapet föreslås ett program för övergången från åtgärder till riktiga jobb. Åtgärderna kan enligt en genomgång förbättras och bantas med en tiondel, cirka 3 miljarder kronor. Den ineffektiva Arbetsförmedlingen kan till 2020 avvecklas och ersättas med en jobbfixarpeng där den arbetslöse själv väljer ideell, privat eller facklig förmedlare som får merparten av jobbfixarpengen när den jobbsökande är varaktig i jobb. I väntan på jobbfixarpeng vill vi öppna upp för organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering som alternativ till FAS3. Vi behöver en svensk reformagenda för färre åtgärder och fler riktiga jobb. Centerpartiet föreslår i denna rapport: Banta åtgärder på Arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor Avveckla Arbetsförmedlingen och inför jobbfixarpeng till år 2020 Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS3 för bättre jobbmatchning Bredda YA-jobben så att de även omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år Ett högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader Ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell Trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis Fler investeringar i järnvägar, vägar, bredband, och kommersiell service 2

3 2. Det kvardröjande utanförskapet och tudelningen Väljarna har gett Alliansen ett tydligt mandat: bekämpa utanförskapet. Det har vi också gjort var över en miljon människor i utanförskap var det över färre. Andelen i utanförskap har minskat, från 19,1 till 14,4 procent - trots finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Men fortfarande är det alldeles för många som inte har ett arbete att gå till. Som inte får ta del av den sociala gemenskap som ett arbete ofta innebär. Mätt med SCB:s helårsekvivalenter var motsvarande drygt personer i utanförskap i början av Diagram 1: Utanförskap i Sverige Källa: SCB Tudelningen Utanförskapet slår inte heller jämnt. Tudelningen finns mellan de unga och de lite äldre, mellan stagnerande och växande orter, mellan lågutbildade och högutbildade, och mellan utlandsfödda och inhemskt födda. Medan flera stadsregioner sett utanförskapet minska i takt med att jobben i privat sektor växt, har många mindre bruksorter beroende av ett fåtal industrier drabbats hårt av den globala lågkonjunkturen. Storstäder har ett utanförskap på drygt 13 procent av den arbetsföra befolkningen, glesbygdskommuner närmare 18 procent. 2 Ungdomsarbetslöshet och NEETar Sverige har till skillnad från många andra länder i Europa lyckats bromsa uppgången i ungdomsarbetslösheten under krisen, men nivån är fortfarande mycket hög, drygt 22 procent i maj En del av dessa unga arbetssökande är hel- eller deltidsstuderande, men ca 7-9 procent av de unga i åldern år varken arbetar eller studerar. 3 1 Mätt som antal helårsekvivalenter försörjda av sociala ersättningar. Källa: SCB (2013) 2 Englén & Wigren (2014). Kommungrupperna följer SKL:s kommungruppsindelning från Siffran beror på hur man räknar. Enligt Temagruppen unga i arbetslivet (2013) var andelen NEET 8,9 procent år 2011, den mest aktuella statistiken därifrån. Enligt SCB var andelen NEET 7,7 procent år 2011 och 7,5 procent år

4 Den här gruppen brukar benämnas NEET (Not in employment, education or training). I Sverige handlar det idag om drygt individer enligt SCB (cirka personer enligt Ungdomsstyrelsen). 4 De flesta finns i de reguljära ersättningssystemen. En tredjedel av NEET:arna vet vi däremot inte vad de gör eller ens hur de försörjer sig. Problemet är inte bara att unga är inaktiva, utan att många förblir det permanent. Av de nästan unga NEET:arna år 2000 var fortfarande NEET:ar tio år senare personer hade varken arbetat eller studerat ett enda år. Sverige ligger dock bra till jämfört med övriga Europa. Finanskrisen hade kunnat leda till en kraftig ökning av andelen NEET:ar, såsom är fallet i flera andra europeiska länder. Diagram 2: Andelen unga (16-25 år) som varken arbetar eller studerar (NEET), Källa: SCB, Ungdomsstyrelsen 4 4 SCB AKU, Temagruppen unga i arbetslivet (2013) 5 Niknami & Schröder (2014)

5 3. Potentialen att minska utanförskapet Samtidigt är varken utanförskapet eller tudelningen ödesbestämda. Många kommuner trotsar trenden och växer snabbt och skapar jobb, trots sådant som talar emot dem som åldrande befolkning och avstånd till marknader. Landsbygdskommuner som Gällivare och Åre toppar tillväxtligan. Utanförskapet går att minska drastiskt, i hela Sverige. Centerpartiet gav i uppdrag åt en grupp nationalekonomer på WSP analys att analysera utanförskapet i Sverige och den outnyttjade jobbpotential som finns i varje kommun. 6 Till att börja med har WSP genomfört en statistisk analys i syfte att se vilka faktorer som kan förklara de relativt stora och över tid bestående regionala skillnaderna i utanförskap. 7 Kommuner med högre utbildningsnivå, större lokal arbetsmarknad och mer gynnsam åldersstruktur har som väntat lägre utanförskap. Diagram 3: Utanförskapet i Sveriges kommuner 2012 Källa: Englén & Wigren (2014) 6 Englén & Wigren (2014) 7 Analysen bygger på att skillnaden i utanförskap över tid och mellan kommuner förklaras av olika strukturella orsaker som kommunernas åldersstruktur, den lokala arbetsmarknadens storlek, utbildningsnivån, andelen av befolkning som är födda utanför Norden och utanförskapets nivå i hela landet. 5

6 I nästa steg har siffrorna rensats för de underliggande faktorerna och jämförts med de mest likartade kommunerna med lägst utanförskap. I ett antal kommuner i Sverige är utanförskapet avsevärt lägre än modellskattningen. Det kan tänkas representera den lägsta nivån på utanförskapet som en kommun med deras förutsättningar kan nå. WSP har beräknat vad som skulle hända om alla kommuner tilläts prestera som de kommunerna med procentuellt lägst utanförskap i jämförelse med modellskattningen. Målet är att visa hur stor potentialen att minska utanförskapet är, givet förutsättningarna, och därmed finna en slags realistisk målnivå. Beräkningen visar att utanförskapet i riket skulle minska från 14,4 till 10,0 procent. Det motsvarar en ökning med årsarbetstillfällen. En sådan ökning av arbetstillfällen skulle i sin tur ge en BNP-effekt på cirka 180 miljarder kronor eller 5 procents ökning. Vidare skulle den samlade lönesumman öka med drygt 70 miljarder kronor. Utanförskapet har potential att minska med nästan 220 personer i Vilhelmina, 450 personer i Säffle, 1200 personer i Ronneby och personer i Malmö (för den fullständiga listan per kommun se WSP Analys underlagsrapport). 8 Vad kan frigöra en sådan väldig outnyttjad potential? Det krävs en reformpolitik kommunalt, regionalt och nationellt för att maximera jobbskapandet i hela landet. Det som dock inte fungerat för stora delar av landet är arbetsmarknadsåtgärderna och Arbetsförmedlingen. 6 8 Englén & Wigren (2014)

7 4. Åtgärderna inte lösningen År 2013 deltog personer, eller 3,9 procent av arbetskraften, i arbetsmarknadspolitiska program. Senast en större andel av arbetskraften deltog i arbetsmarknadsåtgärder var 1997, vilket är nästan 17 år sedan. 9 Arbetsmarknadsåtgärderna minskade först snabbt efter Alliansregeringens tillträde 2006 men steg kraftigt igen under krisåren som en följd av lågkonjunkturen. Diagram 4: Andel av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska program, Källa: Konjunkturinstitutet Arbetsmarknadspolitiken tar även stora resurser i anspråk räknar regeringen med att lägga drygt sju miljarder på Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. De arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd kostade 21 miljarder under Totalt har Arbetsförmedlingen under 2014 drygt 70 miljarder kronor till sitt förfogande. 10 Som andel av BNP uppgick den aktiva arbetsmarknadspolitiken till 1,1 procent av BNP år 2011, högre än snittet inom OECD, som ligger på 0,6 procent. Tyvärr fungerar inte politiken och programmen som de ska. De akademiska utvärderingarna av åtgärderna, men även Arbetsförmedlingen själva, pekar på stor ineffektivitet 11. Vi måste skifta fokus inom arbetsmarknadspolitiken. Mindre energi och pengar måste läggas på åtgärder av olika slag. Och vi måste satsa mer på det som kan skapa riktiga jobb. 4.1 Avveckla Arbetsförmedlingen och inför jobbfixarpeng Arbetsförmedlingens kris Arbetsförmedlingen måste idag både kontrollera och administrera utbetalningar, matcha arbetssökande, öka arbetssökandes anställningsbarhet, guida tidigare sjuka tillbaka till arbetslivet och nyanlända till ett helt nytt land och dessutom upphandla privata aktörer. De många rollerna har bidragit till otydlighet och ineffektivitet. Utvärderingar av Arbetsförmedlingen visar att knappt ett jobb förmedlas per förmedlare och år, att endast en av tio jobbsökande vände sig till Arbetsförmedlingen och bara 15 procent av småföretagen valde att annonsera 9 Genomsnittet under hela 2000-talet, inklusive krisen, har varit 2,7 procent av arbetskraften. 10 Prop. 2013/14:1, Arbetsförmedlingen (2014d) 11 Se bland annat Arbetsförmedlingen (2014b) 7

8 där. 12 Hälften av arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen anser själva att de inte har tillräcklig tid för arbetsgivarkontakter. 13 Trovärdigheten bland allmänheten är enligt flera mätningar mycket låg. En avvecklingsplan fram till år 2020 Vi vill se en strategi som till 2020 möjliggör en överflyttning av förmedlaransvaret. Det gör att Arbetsförmedlingens myndighetsroll kan renodlas. Myndigheten bör ägna sig åt certifiering, kontroll och resultatorienterad styrning, och nya krafter släppas in för förmedling. På ett liknande sätt har Australien gradvis avvecklat sin Arbetsförmedling och samtidigt åstadkommit snabbt fallande arbetslöshet. Utredning om Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens organisation och roll utreds nu inom utredningen Översyn av Arbetsförmedlingen som ska leverera sitt betänkande senast 15 januari I direktiven ingår bland annat att utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, analysera hur Arbetsförmedlingen använder kompletterande aktörer och vid behov föreslå förändringar i användandet av dessa samt analysera och föreslå hur ersättningssystemen bör utformas för att skapa incitament för kompletterande aktörer. Förberedande pilotprojekt Under de närmaste två åren bör Arbetsförmedlingen omorganisera sig och införa ett regionalt pilotprojekt i ett par arbetsmarknadsregioner där en mångfald av förmedlingsaktörer tillåts verka på lika villkor med tydlig uppföljning av kvalitet och resultat. Den kunskap som växer fram under försöksperioden kan sedan användas i nästa steg. Tyskland har på detta sätt med framgång testat metoder liknande de i Australien. Efter en sådan förberedande period kan Arbetsförmedlingen införa jobbfixarpengen och succesivt avveckla de egna insatserna. Parallellt med detta krävs också reformer av det åtgärdspaket som Arbetsförmedlingen i dag disponerar över. Jobbfixarpeng Istället för dagens arbetsförmedling vill vi att arbetssökande ges en jobbfixarpeng, enligt den modell som framgångsrikt bidragit till att halvera arbetslösheten i Australien och som också prövats i Nederländerna och Tyskland. 14 De arbetssökande kan vända sig till certifierade, fristående arbetsförmedlare, ideella, privata eller till och med fackliga. En jobbfixarpeng låter alla dessa arbetsförmedlare konkurrera om den arbetssökande och anpassa sig till deras skiftande lokala och personliga behov. Vissa av arbetsförmedlarna kan tänkas nischa sig på olika branscher, andra på geografiska områden, och andra på olika typer av arbetssökande. Incitament bör alltid vara att placera den arbetssökande i varaktig sysselsättning. Därför bör jobbfixarpengen betalas ut i flera omgångar enligt en trappstegsmodell: en mindre del vid inskrivning, en del när den arbetssökande fått jobb och huvuddelen när personen hamnat varaktigt i jobb. Förmedlarna utvärderas kontinuerligt av Arbetsförmedlingen i en offentlig rating. De arbetsförmedlare som inte håller måttet ska inte längre få ta emot arbetssökande. För att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden bör ersättningssummorna baseras på de arbetssökandes olika behov och förutsättningar: högre ersättning till arbetsförmedlaren ju svårare den enskilde bedöms ha att finna jobb. 4.2 Åtgärderna bantas med en tiondel En genomgång av åtgärderna visar att det är fullt tänkbart att banta en tiondel av kostnaderna, motsvarande cirka 3 miljarder kronor. Det skulle frigöra resurser som istället kan läggas på generella satsningar på de som skapar jobb. Allt ska dock inte bort. Åtgärder kan effektiviseras för att fungera bättre och bidra till att få fler i arbete Företagarna (2013), Sahlén & Eklöf (2013) 13 Riksrevisionen (2010b) 14 OECD (2012) och Centerpartiets rapport om jobbpeng (2013).

9 Tabell 1: Kostnad för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program år 2013, miljarder kr. Arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, totalt 21,3 Arbetsmarknadsutbildning 1,27 Arbetspraktik och andra praktikprogram 0,40 Förberedande insatser Arbetsförmedling, vägledning osv. 0,29 Arbetslivsinriktad rehabilitering 0,88 Arbetslivsintroduktion 0,38 Förberedande eller orienterade 1,10 utbildning Fördjupad kartläggning och 0,07 vägledning Jobb- och Totalt 13,72 utvecklingsgarantin Varav sysselsättningsfasen 5,99 Jobbgarantin för ungdomar 2,54 Start av näringsverksamhet 0,42 Övriga program Anställningsstöd 2,2 Nystartsjobb 6,1 Totalt inkl övriga program 29,6 Källa: Arbetsförmedlingen (2014d) De viktigaste förslagen för att reformera och banta åtgärdspolitiken är att: Korta tiderna inom de förberedande insatserna, som idag kan pågå i ett halvår. Se över hur åtgärderna kompletterar varandra, utvärderingar visar att jobbchansen kan öka när personer går från andra åtgärder till nystartsjobb. Effektivisera processerna kring hur företagare kan ansöka om och få olika typer av anställningsstöd. Ställ högre krav på de dyra arbetsmarknadsutbildningarna. Bredda istället YA-jobben, som garanterat ger yrkesrelevant kunskap. Gör om sysselsättningsfasen (FAS3), vilket beskrivs mer i detalj nedan. 4.3 Alternativ till FAS3 En otillräcklig åtgärd Att sysselsättningsfasen ger långtidsarbetslösa någonting att göra och ett sammanhang med arbetskollegor är i grunden bra. 69 procent av deltagarna med sysselsättningsplats år 2012 upplevde sina arbetsuppgifter som meningsfulla. 15 Problemet med sysselsättningsfasen är att det saknas tydliga incitament att få dess deltagare in i riktiga jobb. Idag är sannolikheten högre för deltagarna att fastna hos Arbetsförmedlingen än att lämna sysselsättningsfasen till ett riktigt jobb. Två år efter att deltagarna påbörjat den är 80 procent fortfarande eller återigen inskrivna hos Arbetsförmedlingen Liljeberg m.fl. (2013) 16 Liljeberg m.fl. (2013). Exkluderas de som är inskrivna på grund av ett subventionerat arbete blir andelen i stället cirka 70 procent. 9

10 Sysselsättningsfasen är även kostsam. Totalkostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin var cirka 13,7 miljarder kronor ,9 miljarder av detta härrör från sysselsättningsfasen. En sysselsättningsplats i sysselsättningsfasen kan anvisas i två år och ger för närvarande anordnaren cirka kronor per månad, totalt kronor per anvisning. Alternativ till dagens FAS3 Centerpartiet vill att sysselsättningsfasen förändras. Vårt alternativ till sysselsättningsfasen består av två specifika delar utöver den generella jobbskapande politiken. För det första bör även långtidsarbetslösa kunna erbjudas YA-jobb, förslaget detaljeras nedan. För det andra bör vi skapa ett alternativ för dem där YA-jobben inte räcker till. I väntan på jobbfixarpeng föreslår vi att organisationer som arbetar med matchning, bemanning och rekrytering ska ges starka incitament att finna arbetsplatser där de långtidsarbetslösa på sikt kan gå in i riktiga jobb. De kronor som idag ges per tvåårig anvisning i FAS3 kan istället användas för de aktörer som finner nya vägar till varaktiga jobb, på den ordinarie arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen (2014d)

11 5. En svensk modell för fler jobb Reformer av åtgärderna och Arbetsförmedlingen kommer förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden, men för att pressa ned utanförskapet behövs ett bredare program för att både förstärka utbudet och efterfrågan på arbetskraft. Några av dessa reformer behöver inte ytterligare belasta statsfinanserna. Breddade YA-jobb I januari 2014 infördes yrkesintroduktionsavtal, YA-jobb, i syfte att underlätta för unga att lära på jobbet och komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller unga som kommer direkt från en utbildning eller som varit utan arbete i minst tre månader. Bakgrunden är att unga med liten erfarenhet ofta inte är tillräckligt attraktiva för arbetsgivarna att anställa och riskerar därför att fastna i arbetslöshet. 18 Regeringens ambition är att det på sikt ska skapas YA-jobb. 19 Men de senaste prognoserna tyder på att parterna ligger efter i att teckna YA-avtal. 20 Det finns redan idag ekonomiskt utrymme att bredda YA-avtalen. I första hand kan YA-jobben breddas till långtidsarbetslösa som vill byta yrkesbana och lära sig ett nytt yrke. På sikt skulle även YA-jobben kunna breddas till nyanlända som behöver lära sig svenska på arbetsplatsen. Vi föreslår också att yrkesintroduktionsavtalen breddas så att de även kan gälla företag utan kollektivavtal. Med nuvarande utformning hindras småföretag (som ofta saknar kollektivavtal) från att delta, trots att fyra av fem jobb skapas i just de små företagen. Organisationen Företagarna menar att kravet på kollektivavtal kan kosta mellan jobb. 21 Regeringens tillskott om 2,1 miljarder kronor kan utgöra ett tak för kostnaderna i ett första skede. Det är långt kvar till regeringens ambition om YA-jobb. Breddningen av dem tar oss dit snabbare. Trygg flexibilitet, justare och rättvisare arbetsrätt Lagen om anställningsskydd i sin nuvarande utformning innebär att det vid neddragning av personal är det den som har kortast arbetstid som enligt denna lag måste sägas upp först. Detta skapar en ineffektiv tudelning av arbetsmarknaden. Men lagstiftningen är framförallt orättvis, då den tydligt prioriterar de med fler anställningsår framför de med svagare ställning på arbetsmarknaden, som unga och invandrare. Äldre vågar samtidigt inte pröva nya jobb eftersom den ekonomiska tryggheten är knuten till det fasta jobbet, när man byter jobb hamnar man sist i turordningslistan. Bristen på rörlighet ökar risken för arbetslöshet om arbetsplatsen förvinner. Internationella erfarenheter visar att med en mer flexibel arbetsmarknad kan alla vara vinnare. Danmark är en inspirationskälla för trygg flexibilitet, flexicurity, som även finns i länder som Kanada och Australien. Där är turordningsreglerna lika för alla och grundade på kompetens, samtidigt som förstärkt stöd till snabb omställning uppmuntrar fler att byta jobb och företag att våga fastanställa. Lokala program för kontakt och uppsökande i gruppen NEET:ar För att nå ut till de personer i åldrarna som står utan arbete, studier och andra åtgärder behövs i regel uppsökande verksamhet, då dessa personer inte nås av andra åtgärder. Ett exempel på projekt är Unga in som Arbetsförmedlingen startade år Projektet blev mycket framgångsrikt och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå. Därför vill vi uppmuntra lokala program och verksamheter i samtliga kommuner, såsom Unga in, där dessa personer söks upp och erbjuds vägar in i utbildning eller jobb. Vi vill också se en större samverkan mellan kommuner och regioner för att sprida lyckade metoder. 18 Yrkesintroduktionsavtalen som parterna tecknar innebär att unga mellan 15 och 24 år kan anställas till en lön motsvarande 75 procent av lägstalönen enligt kollektivavtal och att anställningen ska innehålla minst 15 procent handledning och utbildning. Staten subventionerar anställningen med motsvarande en arbetsgivaravgift (31,42 procent av lönen) upp till ett tak och ger även ett handledarstöd. Totalt sett minskar kostnaden för arbetsgivaren till hälften mot att denne erbjuder handledning. 19 Prop 2013/14:1 20 Arbetsförmedlingen (2014c)

12 Lärlingsplatser med lön Lärlingssystem har framgångsrikt pressat ungdomsarbetslösheten i länder som Österrike, Tyskland, Norge och Schweiz där lärlingsplatser är knutet till gymnasiet. Det hjälper unga att få in en fot i yrkeslivet samtidigt som företagen får skräddarsydd kompetens. Lärlingsvägen kan också vara viktig för att fånga upp gruppen NE- ET:ar. Ett första viktigt steg har tagits i årets budget genom att skapa incitament för företag att ta sig an lärlingar med höjt så kallat anordnarstöd och incitament från andra hållet för ungdomar att välja lärlingsbanan genom att man får en mindre lärlingslön. Samtidigt krävs det mer. Sverige måste inspireras av hur lärlingssystemet utformats i exempelvis Tyskland och Österrike. Lärlingsplatserna måste likna en anställning, med en riktig lärlingslön och förväntas övergå i anställning, där det offentliga inledningsvis tar en större del av lönekostnaden. Företagen, inte utbildningsväsendet, måste bli fullt involverade och ansvariga för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Företagen väljer vilka lärlingar de vill ta emot, som vanliga anställningsintervjuer. Det krävs ett gemensamt engagemang för utbildningarna, istället för att de utformas ensidigt av staten. Utbildningarna får då kvalitet och status. Lärlingssystemet måste även kunna erbjudas vuxna, och de som redan har gymnasieexamen eller akademisk examen ska kunna bli lärlingar i efterhand. Lärlingar har i gengäld rätt att bygga på sin utbildning för akademiska studier. Svenska lärlingar omfattas redan i dag av delar av den öppenhet som här beskrivs, t ex kan svenska gymnasielärlingar välja att läsa kurser så att de får behörighet för högskolestudier. Högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader Enligt företagen själva är sjuklönekostnaderna ett av de största hindren för att anställa. Idag betalar arbetsgivarna, bortsett från första karensdagen, sjuklön för sina anställda under de två första veckorna. Det är problematiskt, särskilt för småföretag med små marginaler, som ser kan dra sig för att anställa personer med sjukdomshistoria vars sjuklönekostnader de riskerar att axla. Centerpartiet och Alliansen inför från årsskiftet ett högkostnadsskydd som sänker företagens kostnader för sjuklön redan under de första dagarna när en medarbetare insjuknat. Vår modell på högkostnadsskyddet gör att sjuklönekostnaderna helt tas över av staten redan den andra sjukdagen per anställd och år. Denna satsning gör att 80 procent av alla företag kommer att få rejält minskade sjuklönekostnader. 22 Utformningen av högkostnadsskyddet görs även mindre komplicerat och mer effektivt då ersättningen betalas ut automatiskt. Sänkta arbetsgivaravgifter för små och växande företag På sikt kan arbetslösheten endast bekämpas med fler och växande företag i hela Sverige. För att företagen och jobben ska bli fler krävs det att människor vågar satsa på sina idéer och vågar anställa. Idag möter svenska småföretag en av världens högsta arbetsgivaravgifter. Motsvarande en tredjedel av denna, nästan 10 procent, är en ren löneskatt. Vår ambition är därför att minska arbetsgivaravgiften för små företag. Lägre kostnader skapar fler jobb. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Sedan 2009 har regeringen särskilt halverat arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år. Målet är att göra ungdomar så anställningsbara som möjligt och åtgärden har bidragit till att bromsa den uppgång i ungdomsarbetslösheten som inträffade i många andra länder i samband med krisen. Centerpartiet och regeringen har föreslagit att sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga skulle förstärkas ytterligare för de allra yngsta, som står inför utmaningen att få sitt första jobb. Det förslaget har oppositionen Sjuklönen för en dag kan antingen beräknas utifrån 365 dagar eller 260 dagar per år beroende på kollektivavtal, anställningsform och om sjuklönedagarna är sammanhängande eller inte. När skyddet väl har trätt in blir arbetsgivaren fullt kompenserad för sina kostnader upp till ett tak på kr per år.

13 röstat emot, istället vill de höja kostnaderna för att anställa unga med 15 miljarder kronor. Centerpartiet står kvar vid löftet att sänka arbetsgivaravgiften för de yngsta ner till 10,21 procent. Vi motsätter oss kraftigt den fördubbling av arbetsgivaravgifterna för unga som oppositionen föreslår. Stärka infrastrukturen: bredband, kommersiell service, vägar och järnvägar Bredbandsutbyggnad på landsbygden är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var man bor. Regeringen har på initiativ av Centerpartiet storsatsat på kommersiell service samt fördubblat investeringarna i bredbandsutbyggnad på landsbygden från 1,6 miljarder föregående programperiod till 3,25 miljarder fram till För att stärka jobbskapandet och minska utanförskapet är det grundläggande att kommunikationerna fungerar, oavsett om det handlar om vägar, järnväg eller bredband. Det är dessutom avgörande att den kommersiella servicen inte försvinner från orten. I många samhällen är bensinmacken eller lanthandeln så mycket mer än ett ställe där man tankar sin bil eller köper ett par liter mjölk. Att mataffären och macken finns kvar är en förutsättning för jobben. Regeringen har under de senaste åtta åren även investerat mångmiljardbelopp i infrastrukturen. Efter en långvarig nedgång som bottnade 2005 har investeringar nu vänt upp igen. Det innebär dock inte att arbetet är klart. Ytterligare investeringar kommer att krävas i framtiden, framförallt i järnvägen. Utbyggd järnväg innebär ökade möjligheter att på ett miljövänligt sätt resa och pendla inom hela Sverige. Järnvägen är därutöver en grundläggande förutsättning för industrin, som är beroende av den för godstransporter. Av dessa anledningar behöver vi investera i nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. På så sätt knyts våra storstadsregioner närmare varandra och möjliggör för ökad arbetspendling. Även norra Sverige behöver förstärka sitt järnvägsnät. Exempelvis behöver järnvägen i norr byggas ut med Norrbottniabanan. Offentlig privat samverkan (OPS) kan bidra till dessa, och andra, investeringar. Med OPS går det att bygga snabbare och billigare, men framförallt med bättre kontroll på kostnaderna än i traditionella projekt. 6. Slutsats Utanförskapet är inte ödesbestämt, inte för någon människa och inte för någon ort. Denna rapport har visat på en tudelning, med svarta fläckar på Sveriges karta där utanförskapet bitit sig fast. Men den visar också på hur liten del av utanförskapet som är oundvikligt. För att rå på det krävs dock kraftfulla strukturreformer bort från åtgärder och för att stärka matchning och jobbskapande. Andra krafter vill tvärtom bygga ut åtgärderna mer och svara upp mot utanförskapet med nya garantier och strategier, istället för riktiga jobb. Centerpartiet vill se riktiga jobb och vi vägrar tro att det finns människor som inte duger någonting till. Alla kan bidra på olika sätt. Vi ser med oro på en arbetsmarknad som stänger ute människor som inte är perfekta, som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller på annat sätt avviker från den högpresterande normen. Vi behöver alla och alla kan bidra. Centerpartiet kommer därför att vara ledande för ett sådant svenskt reformprogram, för att förbättra situationen för de i Sverige som kämpar för att komma in på arbetsmarknaden. 13

14 14 Referenser AMS Österreich (2011), AMS: Guest Country Paper Austria, Input into peer review on Integrated Multi-channelling, The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services Arbetsförmedlingen (2014a), Arbetsförmedlingens månadsstatistik år, databas, tillgänglig via <www. arbetsformedlingen.se> [ ] Arbetsförmedlingen (2014b), Arbetsmarknadsrapport 2014, tillgänglig via <www.arbetsformedlingen.se> [ ] Arbetsförmedlingen (2014c), Prognoser för utbetalningar , Arbetsförmedlingens återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen (2014d), Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2013, Arbetsförmedlingens återrapportering 2014, tillgänglig via <www.arbetsformedlingen.se> [ ] Arbetsförmedlingen (2013), Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2012, Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, tillgänglig via <www.arbetsformedlingen.se> [ ] Centerpartiet (2013), Jobbpeng: Centerpartiets modell för en reformerad arbetsförmedling Englén, Tore & Wigren, Anders (2014), Utanförskapets geografi, WSP Forslund, Anders, Liljeberg, Linus & von Trott zu Solz, Leah (2013), Arbetspraktik en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning, IFAU, rapport 2013:4 Forslund, Anders & Vikström, Johan (2011), Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet en översikt, IFAU, Rapport 2011:7 Forslund, Anders, Johansson, Per & Lindqvist, Linus (2004), Employment subsidies A fast lane from unemployment to work?, IFAU, Working Paper 2004:18 Företagarna (2013), Ett jobb blir till, tillgänglig via <www.foretagarna.se> [ ] Gartell, Marie, Gerdes, Christian & Nilsson, Petra (2013), Programeffekter , Arbetsförmedlingen, Working Paper 2013:1 Gerdes, Christer (2011), Jobbgaranti för ungdomar en utvärdering om garantin ökar deltagarnas chans att få ett jobb, Arbetsförmedlingen, Working Paper 2011:5 Hall, Caroline & Liljeberg, Linus (2011), En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser, IFAU, Rapport 2011:1 Hägglund, Pathric (2009), Effekter av intensifierade förmedlingsinsatser vid Arbetsförmedlingen erfarenheter från randomiserade experiment, IFAU, Rapport 2009:15 Liljeberg, Linus & Lundin, Martin (2010), Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet, IFAU, Rapport 2010:2 Liljeberg, Linus, Martinson, Sara & Thelander, Jonas (2013), Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?, IFAU, Rapport 2013:12 Liljeberg, Linus, Sjögren, Anna & Vikström, Johan (2012), Leder nystartsjobben till högre sysselsättning?, IFAU, rapport 2012:6 de Luna, Xavier, Forslund, Anders & Liljeberg, Linus (2008), Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden , IFAU, rapport 2008:1 Martinson, Sara & Sibbmark, Kristina (2010), Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar?, IFAU, Rapport 2010:22 Niknami, Susan & Schröder, Lena (2014), Bakom siffrorna unga som varken arbetade eller studerade , Temagruppen Unga i arbetslivet, Stockholm Nordström Skans, Oskar (2009), Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?, Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/6 Oscarsson, Eva (2013), Ungdomsarbetslöshet Mått, orsaker och politik, SACO OECD (2012), Activating jobseekers: How Australia does it, OECD Publishing Proposition 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014 Riksrevisionen (2013), Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?, RiR 2013:17 Riksrevisionen (2010a), Arbetspraktik, RiR 2010:5 Riksrevisionen (2010b), Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter, RiR 2010:6 Sahlén, Malin & Eklöf, Maria (2013), Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv SCB (2013), Antalet helårsekvivalenter i åldrarna som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, , Hushållens ekonomi allmän statistik, tillgänglig via <www.scb.se> [ ] Sibbmark, Kristina (2013), Arbetsmarknadspolitisk översikt 2012, IFAU, Rapport 2013:22

15 Statskontoret (2012), Kostnader för arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux en jämförelse, 2012:28 Temagruppen unga i arbetslivet (2013), 2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar, Ungdomsstyrelsen, Stockholm 15

16 16 Centerpartiets Riksorganisation Box Stockholm

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

16 Arbetsmarknadsutbildning

16 Arbetsmarknadsutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Arbetsmarknadsutbildning 16 Arbetsmarknadsutbildning Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 373 16.1 Personer kvarstående i arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2013:4 16 december 2013 Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Sida 2 av 35 Visste du att Norrköpings arbetsmarknad består av

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D)

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) 1 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad, Emil Johansson 2015-06-08 20150163 ERT DATUM ER REFERENS 2015-03-25 A2015/881/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17-19 april 2015 i Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på arbetsmarknaden, matchning

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Vägval för. jobb och miljö

Vägval för. jobb och miljö Vägval för jobb och miljö centerpartiets vårmotion 2015 CENTERPARTIETS VÅRMOTION 2015 1. Centerpartiets inriktning för den ekonomiska politiken... 3 2. En närodlad politik... 5 2.1 Fler jobb i växande

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? av Anders Forslund 2014-01-10 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU - [Klicka och skriv titel] 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Utvärdering i Budgetpropositionen för 2014, finansplanen och arbetsmarknadspolitiken

Utvärdering i Budgetpropositionen för 2014, finansplanen och arbetsmarknadspolitiken Åsa Sohlman Hornsgatan 51 118 49 Stockholm tel. 668 53 81, mobil 070 656 96 03 e-post sasohlman@privat.utfors.se Bilaga 2 Utvärdering i Budgetpropositionen för 2014, finansplanen och arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Arbetspraktik en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning

Arbetspraktik en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik en utvärdering och en jämförelse med arbetsmarknadsutbildning Anders Forslund Linus Liljeberg Leah von Trott zu Solz RAPPORT 2013:4 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer