Författningssamling 016.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 016.0"

Transkript

1 Oskarshamns kommun Författningssamling SÄKERHETSPOLICY OCH SÄKERHETSHANDBOK FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen , 67 Gäller fr.o.m SÄKERHETSPOLICY Oskarshamns kommuns samlade verksamhet har syftet att utveckla, vidmakthålla och tillhandahålla tjänster som alla kommuninnevånare, företag och organisationer är beroende av. Den dagliga verksamheten skall kunna pågå med ett minimum av risker för störningar och avbrott. Säkerhetsverksamheten skall understödja ansträngningarna att förverkliga dessa mål. Denna säkerhetshandbok (Säkhbok) skall ge allmänna råd och anvisningar i säkerhetsfrågor för hela kommunens verksamhet. Några av kommunens verksamhetsområden kan ha specielle säkerhet- och sekretesskrav p sin verksamhet. Det är då lämpligt att göra förvaltningsvisa tillägg till Säkerhetshandboken. 2. ALLMÄNNA GRUNDER OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSVERKSAMHET Öppenhet anser vi vara en självklarhet. Det kan dock aldrig innebära att allmänheten kan gå ut och in på n kommunal förvaltning hur som helst. Kommunens ökade känslighet för störningar och avbrott i t.ex. ADB-funktioner och försörjningssystem medför högre krav på säkerhetsskydd. Ökad ADBanvändning medför att det finns gott om stöldbegärligt gods på våra förvaltningar, vilket kräver ökade insatser av säkerhetsskydd. Försäkringsbolagens självrisker är så höga att de tillsammans med övriga risker ger motiv för att se över säkerhetsfrågorna i allmänhet. Kommunal riskhantering (KRH) är ett sammanfattande ord för alla aktiviteter och åtgärder som vidtages inom kommunen för att minska totalkostnaderna för

2 2 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun skador och avbrott. KRH innefattar allt från katastrofskydd till ökad riskmedvetenhet i den vardagliga miljön. Det är politikerna som har yttersta ansvaret för KRH-verksamheten, men utan att de anställdas medverkan kan inte målen nås. Målet skall vara att skydda kommunen och minska riskerna för störningar av kommunens verksamhet. Om det trots allt inträffar något så skall konsekvenserna bli så små som möjligt. Vidare skall Säkerhetshandboken skapa en ökad riskmedvetenhet, och göra detta till begrepp bland alla anställda. Säkerheten för kommunens anställda skall ha hög prioritet. Utbildning skall vid behov genomföras för att ge personalen möjligheter att aktivt deltaga i KRH och övrigt säkerhetsarbete. 3. SÄRSKILDA SÄKERHETSBESTÄMMELSER I TOTALFÖRSVARSFRÅGOR Kommunstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå, med ansvar för att samverkan kommer till stånd med bland annat företag och militära myndigheter. Kommunen har fått en viktigare roll i totalförsvarsansträngningarna i kris och krig. Detta medför att många frågor som numera handläggs av kommunen är viktiga för landets försvar. Ökad grov brottslighet och fredstida sabotage är andra skäl till att ritningar och sammanställningar av kommunens viktiga tekniska försörjningssystem samt vissa delar av beredskapsplanerna skall hemligstämplas. Beredskapsplaneringsansvarig på kommunkansliet handlägger frågor om hemligstämpel. En likartad syn är här mycket viktig med hänsyn till allmänhetens krav på öppenhet och krav p sekretess med hänsyn till totalförsvaret. Hemliga handlingar skall diarieföras. På förvaringsplatsen skall finnas en förteckning över vilka handlingar som finns, där också den som är behörig kan anteckna lån av handling. Behörig att låna hemlig handling är den som behöver den för sin tjänst. Förvaring av hemlig handling skall ske i säkerhetsskåp eller motsvarande. 4. SÄKERHETSINSTRUKTIONER/ANVISNINGAR 4.1 ADB-SÄKERHET Kommunen kommer i allt högre utsträckning vara beroende av ett väl fungerande ADB-stöd. Utnyttjande av datoriserade informationssystem innebär förutom de positiva effekterna också vissa risker. Dessa risker skall inte överdrivas, men det är viktigt att ta hänsyn till den hotbild som finns. Hur ser då hotbilden ut? Något speciellt svar finns inte. Hoten är givetvis olika, liksom konsekvenserna, och sannolikheten för att de skall inträffa varierar. Det är inte svårt att inse att riskerna i redovisningssystemet är annorlunda än

3 3 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun riskerna för ett system inom socialförvaltningen. Lika självklart är hotbilden för stadsbyggnadskontorets system annorlunda än hotbilden i lönesystemet. Klart är dock att totalansvaret för ADB-säkerheten ligger hos respektive hämnd. Förvaltningschefen har det operativa ansvaret och är systemansvarig. Nämnden/förvaltningschefen ansvarar för att det inom förvaltningen finns en rimlig säkerhetsnivå för ADB-verksamheten, En ADB-säkerhetspolicy. Kommunförbundet har gett ut en skift i ämnet som heter ADB-säkerhet Policy och Riktlinjer där dessa frågor behandlas. Kommunfullmäktige har antagit ADB-strategi för Oskarshamns kommun. (Kf 1988, 230). Ytterligare anvisningar finns i bilaga BOMBHOT Om en kommunal förvaltning eller arbetsplats bombhotas skall hotet omedelbart anmälas till polisen. Rent juridiskt kan ingen annan än polisen besluta om att utrymma en bombhotad lokal. Av säkerhetsskäl för vår egen personal och eventuella besökare bör dock personalen i en hotad byggnad snarast lämna lokalerna. Vid bombhot och utrymning gäller följande: - Anmäl omedelbart till polisen. - Utrym lokalerna. Se till att alla arbetskamrater och besökande kommer med. Innan du lämnar lokalerna, kontrollera om möjligt om det finns väskor, påsar, kartonger e.dyl. som du inte känner igen. Detta kan vara värdefulla upplysningar till polisen som skall leta igenom lokalerna. Tag med egna tillhörigheter. - Stäng inga dörrar. Detta underlättar för polisen vid genomsökning. - Samlas förvaltningsvis/avdelningsvis på plats utanför den hotade byggnaden och kontrollera att alla är med. - Sammanställ eventuella uppgifter som polisen kan ha nytta av. - Underlätta för polisen genom att ha ev. nycklar tillgängliga. - Håll ett rimligt säkerhetsavstånd ifall explosion kommer. Angående bombhot finns anledning att läsa om passekontroll, behörighet, tillträdesskydd/låsning. 4.4 BRANDSKYDD Det är allas skyldighet att medverka till ett bra brandskydd på förvaltningen eller arbetsplatsen. Nödutgångar och brandredskap får inte blockeras. Det är också viktigt att förvara viktiga handlingar så att de inte skadas eller förstörs av brand. Det skall finnas rutiner för kopiering av viktiga handlingar och säkerhetskopior på ADB-systemen så att det hela tiden finns reservalternativ och därmed mindre risk för störning. En bra lösning vid förvaring av känsliga handlingar är brandsäkra valv eller

4 4 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun skåp. Strävan skall vara att varje förvaltning har tillgång till sådant. Vid utrymning vid brandlarm skall det finnas rutiner så att alla kommer ut ur byggnaden. Särskild omtanke skall ägnas rörelsehandikappade och hörselskadade som kanske inte hör utrymningslarm. Efter en utrymning kontrolleras att ingen saknas. 4.5 Vid sammanträden i kommunens lokaler på andra tider än kontorstid skall det finnas en säkerhetsansvarig. Hans eller hennes uppgift är att se till att obehöriga inte tar sig in i lokalerna, och att det är släckt och låst när lokalerna lämnas. Det är lämpligt att den säkerhetsansvarige eller ordföranden för mötet bokar lokalen. Den säkerhetsansvarige skall vara kunnig i vilka rutiner som gäller om lokalen är larmad. Det är bra om den ansvarige ägnar en liten del av något sammanträde för orientering om hur man använder porttelefoner på de ställen där sådan finns. Det är inte tillåtet att lägga mattor eller sten i dörren för att hindra dörren att gå i lås. Förtroendevalda och andra som utnyttjar kommunens lokaler på andra tider än kontorstid, måste också ha en positiv syn på säkerhetsskyddet av kommunens egendom. Bristande kontroll kvällstid, är som att bedja om tjuvars hemsökelse. 4.6 LARMFUNKTIONER En del av kommunens lokaler är skyddade med larm av olika slag. Om du inte känner till funktionen skall du kräva utbildning. Du måste också känna till hur brandlarmet låter. Är lokalerna försedda med inbrottslarm kan du inte gå in i lokalerna utan att stänga av larmet. Den som har orsak att vistas på arbetsplatsen utanför kontorstid är skyldig att sätta sig in i vad som gäller och skall vara utbildad. Ett larm får aldrig stängas av utan orsak och då skall anläggningsskötaren alltid underrättas. Om larmet sätts i funktion kan detta ställa till många problem, inte minst för polisen och räddningstjänsten. Falsklarm kan dessutom orsaka kostnader för utryckning. 4.7 INFORMATION SEKRETESSKYDD Information om kommunens beredskapsplanering lämnas av kommunkansliet. Information om hemlig handling får ej lämnas ut utan kontroll av behörighet, detta prövas av förvaltningschefen. Utlämning av information om känsliga försörjningssystem, t.ex. vatten- och elförsörjning, bör ske med försiktighet. Det skall finnas kontroll på vem som har ritningar, anbudshandlingar m.m. på de känsligaste försörjningssystemen. När den som lånat ritningar eller andra känsliga handlingar inte behöver dessa mer skall de återlämnas till ansvarig förvaltning. Sekretessbelagda handlingar skall förvaras oåtkomliga för alla som inte behöver dem för sin tjänst, d.v.s. inlåsta i godkända förvaringsutrymmen.

5 5 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun 4.8 PASSERKONTROLL, BEHÖRIGHET, TILLTRÄDESSKYDD- /LÅSNING 4.9 STÖLD Vid förvaltningar/arbetsplatser skall strävan vara att ha kontroll av in- och utpassage till byggnaden/arbetsplatsen. Om möjligt skall redan vid inpassering frågan ställas till inpasserande om ärende och om vem som skall besökas. Det kan i vissa fall vara lämpligt att den som skall besökas hämtar besökaren vid receptionen. I de fall då t.ex. hantverkare, entreprenörer och bud inte är kända skall frågan om behörighet ställas. Om kommunens anställda på ett korrekt, vänligt men bestämt sätt deltar i säkerhetsskyddet av kommunens egendom, så måste det ses som positivt av allmänheten som säkert i de flesta fall är medvetna om hotbilden. En arbetsplats där ingen anställd finns skall vara låst. Tänk på att ett helt våningsplan i en byggnad kan vara tomt vid en fikapaus. Det tar ett par minuter för två tillräckligt fräcka tjuvar att bära ut en PC med tillbehör. Ett bra säkerhetsskydd minskar riskerna för stöld och skadegörelse. Säkerhetsskydd kräver klara rutiner för t.ex. låsning av dörrar och fönster. Det får alltså inte vara så att alla förvaltningens anställda går hem och tror att någon annan låser och släcker. Lås din kontorsdörr då du inte är på rummet, se till att värdefulla saker är svåråtkomliga för utomstående. Det gäller inte minst egna tillhörigheter som plånböcker och väskor. Lokaler där datautrustning och arkiv finns skall vara låsta när de inte är under uppsikt. Inbrott, stöld och skadegörelse skall polisanmälas liksom till arbetsledning/förvaltningsledning. När inbrott upptäcks skall hänsyn tas till att inte försvåra för polisens utredare. Kommunens tillhörigheter skall vara stöldmärkta. Kommunala riskhanteringsgruppen har ansett 2000 kronor som en lämplig nedre värdegräns. Riskhanteringsteknikern kan svara på lämpligt märkningsalternativ. Checklista för att motverka stölder finns i bilaga SÄKERHETSANSVARIG INOM ENSKILDA FÖRVALTNINGAR OCH INOM DEN SAMLADE KOMMUNFÖRVALTNINGEN På varje förvaltning skall finnas en säkerhetsansvarig med uppgift att svara för att ett rimligt säkerhetsskydd finns. Att ge detaljerade direktiv är svårt men vissa självklara uppgifter finns. Några exempel: - Låsrutiner skall fungera så att dörrar och fönster är stängda vid arbetstidens slut. - Värdefulla handlingar skall förvaras på säkrast möjliga sätt.

6 6 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun - Kontroller görs så att inga obehöriga onödigtvis vistas på arbetsplatsen. Det är en fördel om säkerhetsansvarig och beredskapsplanerare på förvaltningen är samma person av utbildningsskäl. Säkerhetsansvarig för den samlade kommunförvaltningen är administrativa chefen kommunkansliet SÄKERHETSANSVAR OCH LEDNING VID AKUTA SÄKERHETSINCIDENTER Respektive förvaltningschef är ansvarig för säkerhetsfrågorna å sin förvaltning. Likaså att personalen är utbildad i säkerhetsfrågor och att vidareutbildning genomföres. Detta fråntar inte någon anställd att ha ansvar i säkerhetsfrågor. Alla skall verka för en hög säkerhet. Alla säkerhetsincidenter skall rapporteras till arbetsledning/förvaltningsledning. Det kan gälla stöld/inbrott, driftstörningar eller oförklarliga händelser som kan vara hot mot anställda eller kommunen. Förvaltningschefen leder verksamheten vid akuta säkerhetsincidenter i samråd med kommunledningen TELE- OCH RADIOKOMMUNIKATIONER Hemlig eller sekretessbelagd handling bör aldrig överföras med telefax eller liknande. Känsliga uppgifter om t.ex. människor och deras problem, bör heller aldrig diskuteras på telefon. Överhörning på telenätet är inte helt ovanligt. Teletrafik på längre håll överföres ofta med telelänk, som är lätt att avlyssna. Att tala på NMT eller Kom-radio om sekretessbelagd uppgift kan jämställas med att annonsera uppgifterna i pressen. PÅ vissa förvaltningar måste man trots risk för avlyssning använda Kom-radionätet, som t.ex. räddningstjänsten. Då bör de känsligaste uppgifterna täckas med någon form av blomsterspråk. Anvisningar för telefax, se bilaga 3. Masten är helt avgörande för att trådlös kommunikation skall fungera. Det är vanligt att besiktning och underhåll är eftersatt på master. Det är viktigt att besiktning och underhåll följs upp, det krävs då ofta specialutbildad personal. Ett haveri med en mast på grund av dåligt underhåll kan få oerhörda konsekvenser TILLTRÄDE TILL ANLÄGGNINGAR OCH ARBETSLOKALER I avsnittet besöksrutiner har berörts tillträde och behörighet. Utöver vad som där sagts skall följande gälla: Några förvaltningar har hand om nycklar till hemliga anläggningar. Självklart

7 7 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun får nycklar aldrig lämnas ut till någon anläggning utan kontroll av behörighet och legitimation. Den som ansvarar för nycklar skall också se till att ingen obehörig har tillgång till dem. De skall förvaras i säkerhetsskåp. Andra förvaltningar har hand om känsliga handlingar. Det kan handla om personliga förhållanden för enskilda människor. Sekretesslagen gäller i vissa fall. Men inga bestämmelser hjälper om det slarvas med förvarings- och tillträdesskydd. Ansvarighetsfrågan och arbetareskydd är andra skäl att se till att inga obehöriga vistas på förvaltningar och arbetsplatser. Omtanken om personalens egna tillhörigheter är ytterligare ett skäl BYGGNADER Alla anställda skall hjälpa till att se små brister i omgivningarna. Det kan gälla byggnader, lokaler, maskiner, utrustning m.m. Se till att dina iakttagelser kommer fram till dem som har områdesansvaret. Då kan fel och skador åtgärdas i ett tidigt skede, och därmed undanröjs kanske en olycksfallsrisk. Dessutom kan reparation utföras för en låg kostnad. DÄMMA I BÄCKEN, INTE I ÅN ADB-SÄKERHETSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Motiv Bilaga 1 Kommunen använder datorer inom allt fler områden för att stödja och utveckla verksamheten - inte minst från effektivitetssynpunkt. Den tekniska utvecklingen medger alltmer integrerade och avancerade ADB-system. Kraven på snabb och relevant information inom olika funktioner av kommunens verksamhet ökar.

8 8 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun För att tillgodose de krav som ställs på den information, som behandlas inom kommunens ADB-system är det nödvändigt att informationshanteringen sker på ett så tillförlitligt sätt som det överhuvudtaget är möjligt. ADB-säkerhetspolicyn skall ge riktlinjer för hur ADB-säkerhetsarbetet skall bedrivas inom Oskarshamns kommun. Policyn rör alla åtgärder, som syftar till att förebygga eller minimera oönskade konsekvenser av olika händelser inom ADB-verksamheten för - kommunmedborgarna - personalen - verksamheten. ADB-säkerhetspolicyn utgör ett komplement till kommunens ADB-strategi, som anger inriktningen på kommunens totala ADB-hantering. Mål - Alla anställda inom Oskarshamns kommun, som berörs av ADB, skall vara medvetna om ADB-säkerhetsfrågornas betydelse samt ha kunskaper om lagar och bestämmelser inom området. - Till grund för ADB-säkerhetsåtgärder skall föreligga genomförda riskanalyser. - Skydden för kända hot skall vara uppbyggda till rätt nivå. - Uppföljning av riskanalyser, skyddsåtgärder och utbildningsinsatser skall ske kontinuerligt. Principer Utgångspunkter för kommunens ADB-säkerhetsarbete är: - Den personliga integriteten skall prioriteras och beaktas. - Känsliga data skall skyddas mot otillbörlig återkomst, dock utan att offentlighetsprincipen åsidosätts. - ADB och säkerhet skall underlätta människors rätt till insyn i allmänna handlingar. - ADB-säkerheten skall vara en integrerad del i den kommunala ADB-verksamheten och stödja förvaltningarna i att uppnå politiskt fastlagda målen. Omfattning ADB-säkerhetspolicyn rör all datorbearbetning oavsett driftmiljö, d.v.s. oavsett datorbearbetningen sker i stordator, minidator, persondator eller hos extern service byrå eller motsvarande. Med datorbearbetning avses hela informationssystemet, d.v.s. källdataframställning, registrering, dataöverföring, bearbetning, datalagring, utdatahantering, arkivering och makulering. Genomförande För att nå de uppsatta nålen skall resurser avdelas för att systematiskt genomföra: - Riskbedömningar och konsekvensanalyser

9 9 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun - ADB-säkerhetshöjande åtgärder - Utbildning och information Varje facknämnd/styrelse upprättar en plan för säkerhetsarbetet. Planen skall innehålla en beskrivning av säkerhetsläget samt de planerade åtgärder som skall vidtas för att höja nivån på ADB-säkerheten samt kostnaderna för detta. Övergripande ansvar Kommunstyrelse - ansvarig för mål och ramar för ADB-säkerhtsarbetet. ADB-säkerhetssamordnare - samordning av ADB-säkerhetsarbetet i kommunen genom initiativ, rådgivning, utbildning och tillsyn. Ansvarsfördelning inom nämnder och styrelser Nämnd och styrelse - registeransvarig för personregister - ytterst ansvarig för ADBsäkerhetsläget inom nämndens ansvarsområde. Systemägare har det säkerhetsmässiga ansvaret för ett ADB-system. Användare verkar för god ADB-säkerhet inom sitt område. Bilaga 2 CHECKLISTA FÖR ATT MOTVERKA STÖLDER I KOMMUNALA LOKALER * Stäng och regla fönster. * Förvara personlig tillhörigheter i låsta utrymmen (t.ex. klädskåp, skrivbordslådor etc.). * Lås din kontorsdörr vid pauser, luncher och när du går hem för dagen. * Lås även lokaler där datautrustning och liknande förvaras. * Arkivutrymmen ska vara låsta när de inte är under uppsikt. * Håll ögonen öppna och fråga gärna besökare vad de har för ärende. * Naturligtvis ska vi som serviceinriktade kommunanställda visa besökare till rätta, men se till att den som söks verkligen finns på sitt tjänsterum eller motsvarande. * Se över vilka rutiner som gäller för nyckelhantering. Nycklarna ska förvaras i låsta utrymmen (nyckelskåp eller låsta skrivbordslådor). Huvudnycklar ska förvaras i

10 10 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun kassaskåp. STOPPA TJUVEN! HÖR GÄRNA AV DIG TILL TED LINDQUIST, KOMMUNKANSLIET (TEL ) ELLER ENAR CEDERLÖF, FASTIGHETSKONTORET (TEL ) MED FÖRSLAG TILL FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER OCH SKADOR I KOMMUNALA LOKALER! RISKHANTERINGSGRUPPEN ADB-SÄKERHET VID TELEFAXÖVERFÖRING Bilaga 3 Det blir allt vanligare att använda telefax för att föra över information från en plats till en annan. Många dokument som befordras med telefax innehåller personuppgifter i datalagens mening. Då måste personuppgifterna skyddas mot otillbörligt intrång. Telefaxtrafiken är snabb och enkel att hantera. Samtidigt är det svårt att skydda den information som överförs. Det finns risk för att information kommer på avvägar eller på annat sätt kan läsas av någon obehörig. Det kan resultera i otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Vi har gjort en liten minneslista för åtgärder som kan vidtas för att undvika ovanstående problem. 1. För varje telefax utses en ansvarig person. 2. Placera telefaxen så att den ansvariga har uppgift över den.

11 11 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun 3. Skapa rutiner för hur ett mottaget dokument skall hanteras. Sändning av telefax: - Första sidan av ett dokument bör vara ett försättsblad. - Före sändning: Kontrollera mottagarens nummer när detta visas i fönstret på telefaxen så är du säker på att det kommer till rätt abonnent. Om ett dokument har sänts till fel abonnent: Kontakta genast mottagaren, informera om felet och se till att dokumentet återsänd, vidarebefordras eller förstörs. - Efter sändning: kontrollera att sändningen genomförts utan felanmärkning. - Telefaxen skriver ut ett sändningskvitto. Kontrollera mottagarens nummer samt antalet överförda sidor. Spara kvittot tillsammans med originalet av dokumentet. Diarieföring av mottagna handlingar: - För kommuner/myndigheter gäller att dokument överförda med telefax diarieförs på samma sätt som andra handlingar.

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN 167-1 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 9 april år 2003 enligt 49. 1. INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en hög säkerhet mot skador

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Juridiska säkerhetskrav

Juridiska säkerhetskrav Juridiska säkerhetskrav Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken Grundtyper av

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om säkerhetsskydd RIB 2011:9 beslutade den 4 februari 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

ITsäkerhetspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 1999-03-03 46-99

ITsäkerhetspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 1999-03-03 46-99 ITsäkerhetspolicy Antagen av kommunstyrelsen 1999-03-03 46-99 IT-säkerhetspolicy för Denna policy uttrycker kommunledningens syn på behovet av IT-säkerhet i Lysekils kommun. Den anger omfattning och ansvarsfördelning

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Reviderad september 2010, beslut i regionstyrelsen 28 september 2010 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Förord Säkerhetsskydd Ansvaret vad gäller

Läs mer

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Fastställd av: Kommundirektören 2015-01-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Användande av surfplatta, förtroendevalda... 3 Omfattning...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare Peo Carlsson 2011-09-26 1 (10) Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03

Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03 Om något händer 08-16 2216 (kontorstid) 08-16 4200 (övrig tid) 112 (SOS-alarm) Tekniska avdelningen Sektionen för säkerhet Reviderad 2012-10-03 Säkerhetsvision Sektionen för säkerhet ska värna om Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar utan kopieringsspärr - Nycklar som fritt kan kopieras eller tillverkas utan krav på legitimation, rekvisition eller några som helst säkerhetsrutiner.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

Riktlinjer för Säkerhetsarbete

Riktlinjer för Säkerhetsarbete 1 Riktlinjer för Säkerhetsarbete Antagna av kommunstyrelsen 2004-05-17, 60 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund----------------------------------------------------------------------4 2. Omfattning och mål---------------------------------------------------------4

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Inledning 4 Ansvaret för säkerheten 6 Organisation 11 Hotbild 14 Säkerhetsnivå 16 Säkerhetsåtgärder 19 Sammanfattning 26 Några begrepp

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål Gäller för: Landstinget i Uppsala län Handläggare: Mikael Ekberg SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Dokumentnr: Säkerhetsmål 2015-2018 LUL 3.1 Godkänd: Eva Ljung Version: 1 Sida: 1 (8) Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad

Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Säkerhet & lokaler Gemensamt för staden Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Peter Lönn Fastställare: Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven!

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! 90 AFJ.42 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! Stölder på byggarbetsplatserna kostar mycket pengar och medför tidsödande och dyra störningar. - Stoppa tjuven! Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Nulägesanalys. System. Bolag AB

Nulägesanalys. System. Bolag AB 2003-04-15 Energibranschens IT-säkerhet 1 (11) Nulägesanalys System Bolag AB Skall mailas/skickas till namn.namn@bolag.se senast den XX xxxxxx Ort: Datum: Uppgiftslämnare: Bolag och befattning: 2003-04-15

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer