Författningssamling 016.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 016.0"

Transkript

1 Oskarshamns kommun Författningssamling SÄKERHETSPOLICY OCH SÄKERHETSHANDBOK FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen , 67 Gäller fr.o.m SÄKERHETSPOLICY Oskarshamns kommuns samlade verksamhet har syftet att utveckla, vidmakthålla och tillhandahålla tjänster som alla kommuninnevånare, företag och organisationer är beroende av. Den dagliga verksamheten skall kunna pågå med ett minimum av risker för störningar och avbrott. Säkerhetsverksamheten skall understödja ansträngningarna att förverkliga dessa mål. Denna säkerhetshandbok (Säkhbok) skall ge allmänna råd och anvisningar i säkerhetsfrågor för hela kommunens verksamhet. Några av kommunens verksamhetsområden kan ha specielle säkerhet- och sekretesskrav p sin verksamhet. Det är då lämpligt att göra förvaltningsvisa tillägg till Säkerhetshandboken. 2. ALLMÄNNA GRUNDER OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSVERKSAMHET Öppenhet anser vi vara en självklarhet. Det kan dock aldrig innebära att allmänheten kan gå ut och in på n kommunal förvaltning hur som helst. Kommunens ökade känslighet för störningar och avbrott i t.ex. ADB-funktioner och försörjningssystem medför högre krav på säkerhetsskydd. Ökad ADBanvändning medför att det finns gott om stöldbegärligt gods på våra förvaltningar, vilket kräver ökade insatser av säkerhetsskydd. Försäkringsbolagens självrisker är så höga att de tillsammans med övriga risker ger motiv för att se över säkerhetsfrågorna i allmänhet. Kommunal riskhantering (KRH) är ett sammanfattande ord för alla aktiviteter och åtgärder som vidtages inom kommunen för att minska totalkostnaderna för

2 2 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun skador och avbrott. KRH innefattar allt från katastrofskydd till ökad riskmedvetenhet i den vardagliga miljön. Det är politikerna som har yttersta ansvaret för KRH-verksamheten, men utan att de anställdas medverkan kan inte målen nås. Målet skall vara att skydda kommunen och minska riskerna för störningar av kommunens verksamhet. Om det trots allt inträffar något så skall konsekvenserna bli så små som möjligt. Vidare skall Säkerhetshandboken skapa en ökad riskmedvetenhet, och göra detta till begrepp bland alla anställda. Säkerheten för kommunens anställda skall ha hög prioritet. Utbildning skall vid behov genomföras för att ge personalen möjligheter att aktivt deltaga i KRH och övrigt säkerhetsarbete. 3. SÄRSKILDA SÄKERHETSBESTÄMMELSER I TOTALFÖRSVARSFRÅGOR Kommunstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå, med ansvar för att samverkan kommer till stånd med bland annat företag och militära myndigheter. Kommunen har fått en viktigare roll i totalförsvarsansträngningarna i kris och krig. Detta medför att många frågor som numera handläggs av kommunen är viktiga för landets försvar. Ökad grov brottslighet och fredstida sabotage är andra skäl till att ritningar och sammanställningar av kommunens viktiga tekniska försörjningssystem samt vissa delar av beredskapsplanerna skall hemligstämplas. Beredskapsplaneringsansvarig på kommunkansliet handlägger frågor om hemligstämpel. En likartad syn är här mycket viktig med hänsyn till allmänhetens krav på öppenhet och krav p sekretess med hänsyn till totalförsvaret. Hemliga handlingar skall diarieföras. På förvaringsplatsen skall finnas en förteckning över vilka handlingar som finns, där också den som är behörig kan anteckna lån av handling. Behörig att låna hemlig handling är den som behöver den för sin tjänst. Förvaring av hemlig handling skall ske i säkerhetsskåp eller motsvarande. 4. SÄKERHETSINSTRUKTIONER/ANVISNINGAR 4.1 ADB-SÄKERHET Kommunen kommer i allt högre utsträckning vara beroende av ett väl fungerande ADB-stöd. Utnyttjande av datoriserade informationssystem innebär förutom de positiva effekterna också vissa risker. Dessa risker skall inte överdrivas, men det är viktigt att ta hänsyn till den hotbild som finns. Hur ser då hotbilden ut? Något speciellt svar finns inte. Hoten är givetvis olika, liksom konsekvenserna, och sannolikheten för att de skall inträffa varierar. Det är inte svårt att inse att riskerna i redovisningssystemet är annorlunda än

3 3 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun riskerna för ett system inom socialförvaltningen. Lika självklart är hotbilden för stadsbyggnadskontorets system annorlunda än hotbilden i lönesystemet. Klart är dock att totalansvaret för ADB-säkerheten ligger hos respektive hämnd. Förvaltningschefen har det operativa ansvaret och är systemansvarig. Nämnden/förvaltningschefen ansvarar för att det inom förvaltningen finns en rimlig säkerhetsnivå för ADB-verksamheten, En ADB-säkerhetspolicy. Kommunförbundet har gett ut en skift i ämnet som heter ADB-säkerhet Policy och Riktlinjer där dessa frågor behandlas. Kommunfullmäktige har antagit ADB-strategi för Oskarshamns kommun. (Kf 1988, 230). Ytterligare anvisningar finns i bilaga BOMBHOT Om en kommunal förvaltning eller arbetsplats bombhotas skall hotet omedelbart anmälas till polisen. Rent juridiskt kan ingen annan än polisen besluta om att utrymma en bombhotad lokal. Av säkerhetsskäl för vår egen personal och eventuella besökare bör dock personalen i en hotad byggnad snarast lämna lokalerna. Vid bombhot och utrymning gäller följande: - Anmäl omedelbart till polisen. - Utrym lokalerna. Se till att alla arbetskamrater och besökande kommer med. Innan du lämnar lokalerna, kontrollera om möjligt om det finns väskor, påsar, kartonger e.dyl. som du inte känner igen. Detta kan vara värdefulla upplysningar till polisen som skall leta igenom lokalerna. Tag med egna tillhörigheter. - Stäng inga dörrar. Detta underlättar för polisen vid genomsökning. - Samlas förvaltningsvis/avdelningsvis på plats utanför den hotade byggnaden och kontrollera att alla är med. - Sammanställ eventuella uppgifter som polisen kan ha nytta av. - Underlätta för polisen genom att ha ev. nycklar tillgängliga. - Håll ett rimligt säkerhetsavstånd ifall explosion kommer. Angående bombhot finns anledning att läsa om passekontroll, behörighet, tillträdesskydd/låsning. 4.4 BRANDSKYDD Det är allas skyldighet att medverka till ett bra brandskydd på förvaltningen eller arbetsplatsen. Nödutgångar och brandredskap får inte blockeras. Det är också viktigt att förvara viktiga handlingar så att de inte skadas eller förstörs av brand. Det skall finnas rutiner för kopiering av viktiga handlingar och säkerhetskopior på ADB-systemen så att det hela tiden finns reservalternativ och därmed mindre risk för störning. En bra lösning vid förvaring av känsliga handlingar är brandsäkra valv eller

4 4 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun skåp. Strävan skall vara att varje förvaltning har tillgång till sådant. Vid utrymning vid brandlarm skall det finnas rutiner så att alla kommer ut ur byggnaden. Särskild omtanke skall ägnas rörelsehandikappade och hörselskadade som kanske inte hör utrymningslarm. Efter en utrymning kontrolleras att ingen saknas. 4.5 Vid sammanträden i kommunens lokaler på andra tider än kontorstid skall det finnas en säkerhetsansvarig. Hans eller hennes uppgift är att se till att obehöriga inte tar sig in i lokalerna, och att det är släckt och låst när lokalerna lämnas. Det är lämpligt att den säkerhetsansvarige eller ordföranden för mötet bokar lokalen. Den säkerhetsansvarige skall vara kunnig i vilka rutiner som gäller om lokalen är larmad. Det är bra om den ansvarige ägnar en liten del av något sammanträde för orientering om hur man använder porttelefoner på de ställen där sådan finns. Det är inte tillåtet att lägga mattor eller sten i dörren för att hindra dörren att gå i lås. Förtroendevalda och andra som utnyttjar kommunens lokaler på andra tider än kontorstid, måste också ha en positiv syn på säkerhetsskyddet av kommunens egendom. Bristande kontroll kvällstid, är som att bedja om tjuvars hemsökelse. 4.6 LARMFUNKTIONER En del av kommunens lokaler är skyddade med larm av olika slag. Om du inte känner till funktionen skall du kräva utbildning. Du måste också känna till hur brandlarmet låter. Är lokalerna försedda med inbrottslarm kan du inte gå in i lokalerna utan att stänga av larmet. Den som har orsak att vistas på arbetsplatsen utanför kontorstid är skyldig att sätta sig in i vad som gäller och skall vara utbildad. Ett larm får aldrig stängas av utan orsak och då skall anläggningsskötaren alltid underrättas. Om larmet sätts i funktion kan detta ställa till många problem, inte minst för polisen och räddningstjänsten. Falsklarm kan dessutom orsaka kostnader för utryckning. 4.7 INFORMATION SEKRETESSKYDD Information om kommunens beredskapsplanering lämnas av kommunkansliet. Information om hemlig handling får ej lämnas ut utan kontroll av behörighet, detta prövas av förvaltningschefen. Utlämning av information om känsliga försörjningssystem, t.ex. vatten- och elförsörjning, bör ske med försiktighet. Det skall finnas kontroll på vem som har ritningar, anbudshandlingar m.m. på de känsligaste försörjningssystemen. När den som lånat ritningar eller andra känsliga handlingar inte behöver dessa mer skall de återlämnas till ansvarig förvaltning. Sekretessbelagda handlingar skall förvaras oåtkomliga för alla som inte behöver dem för sin tjänst, d.v.s. inlåsta i godkända förvaringsutrymmen.

5 5 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun 4.8 PASSERKONTROLL, BEHÖRIGHET, TILLTRÄDESSKYDD- /LÅSNING 4.9 STÖLD Vid förvaltningar/arbetsplatser skall strävan vara att ha kontroll av in- och utpassage till byggnaden/arbetsplatsen. Om möjligt skall redan vid inpassering frågan ställas till inpasserande om ärende och om vem som skall besökas. Det kan i vissa fall vara lämpligt att den som skall besökas hämtar besökaren vid receptionen. I de fall då t.ex. hantverkare, entreprenörer och bud inte är kända skall frågan om behörighet ställas. Om kommunens anställda på ett korrekt, vänligt men bestämt sätt deltar i säkerhetsskyddet av kommunens egendom, så måste det ses som positivt av allmänheten som säkert i de flesta fall är medvetna om hotbilden. En arbetsplats där ingen anställd finns skall vara låst. Tänk på att ett helt våningsplan i en byggnad kan vara tomt vid en fikapaus. Det tar ett par minuter för två tillräckligt fräcka tjuvar att bära ut en PC med tillbehör. Ett bra säkerhetsskydd minskar riskerna för stöld och skadegörelse. Säkerhetsskydd kräver klara rutiner för t.ex. låsning av dörrar och fönster. Det får alltså inte vara så att alla förvaltningens anställda går hem och tror att någon annan låser och släcker. Lås din kontorsdörr då du inte är på rummet, se till att värdefulla saker är svåråtkomliga för utomstående. Det gäller inte minst egna tillhörigheter som plånböcker och väskor. Lokaler där datautrustning och arkiv finns skall vara låsta när de inte är under uppsikt. Inbrott, stöld och skadegörelse skall polisanmälas liksom till arbetsledning/förvaltningsledning. När inbrott upptäcks skall hänsyn tas till att inte försvåra för polisens utredare. Kommunens tillhörigheter skall vara stöldmärkta. Kommunala riskhanteringsgruppen har ansett 2000 kronor som en lämplig nedre värdegräns. Riskhanteringsteknikern kan svara på lämpligt märkningsalternativ. Checklista för att motverka stölder finns i bilaga SÄKERHETSANSVARIG INOM ENSKILDA FÖRVALTNINGAR OCH INOM DEN SAMLADE KOMMUNFÖRVALTNINGEN På varje förvaltning skall finnas en säkerhetsansvarig med uppgift att svara för att ett rimligt säkerhetsskydd finns. Att ge detaljerade direktiv är svårt men vissa självklara uppgifter finns. Några exempel: - Låsrutiner skall fungera så att dörrar och fönster är stängda vid arbetstidens slut. - Värdefulla handlingar skall förvaras på säkrast möjliga sätt.

6 6 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun - Kontroller görs så att inga obehöriga onödigtvis vistas på arbetsplatsen. Det är en fördel om säkerhetsansvarig och beredskapsplanerare på förvaltningen är samma person av utbildningsskäl. Säkerhetsansvarig för den samlade kommunförvaltningen är administrativa chefen kommunkansliet SÄKERHETSANSVAR OCH LEDNING VID AKUTA SÄKERHETSINCIDENTER Respektive förvaltningschef är ansvarig för säkerhetsfrågorna å sin förvaltning. Likaså att personalen är utbildad i säkerhetsfrågor och att vidareutbildning genomföres. Detta fråntar inte någon anställd att ha ansvar i säkerhetsfrågor. Alla skall verka för en hög säkerhet. Alla säkerhetsincidenter skall rapporteras till arbetsledning/förvaltningsledning. Det kan gälla stöld/inbrott, driftstörningar eller oförklarliga händelser som kan vara hot mot anställda eller kommunen. Förvaltningschefen leder verksamheten vid akuta säkerhetsincidenter i samråd med kommunledningen TELE- OCH RADIOKOMMUNIKATIONER Hemlig eller sekretessbelagd handling bör aldrig överföras med telefax eller liknande. Känsliga uppgifter om t.ex. människor och deras problem, bör heller aldrig diskuteras på telefon. Överhörning på telenätet är inte helt ovanligt. Teletrafik på längre håll överföres ofta med telelänk, som är lätt att avlyssna. Att tala på NMT eller Kom-radio om sekretessbelagd uppgift kan jämställas med att annonsera uppgifterna i pressen. PÅ vissa förvaltningar måste man trots risk för avlyssning använda Kom-radionätet, som t.ex. räddningstjänsten. Då bör de känsligaste uppgifterna täckas med någon form av blomsterspråk. Anvisningar för telefax, se bilaga 3. Masten är helt avgörande för att trådlös kommunikation skall fungera. Det är vanligt att besiktning och underhåll är eftersatt på master. Det är viktigt att besiktning och underhåll följs upp, det krävs då ofta specialutbildad personal. Ett haveri med en mast på grund av dåligt underhåll kan få oerhörda konsekvenser TILLTRÄDE TILL ANLÄGGNINGAR OCH ARBETSLOKALER I avsnittet besöksrutiner har berörts tillträde och behörighet. Utöver vad som där sagts skall följande gälla: Några förvaltningar har hand om nycklar till hemliga anläggningar. Självklart

7 7 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun får nycklar aldrig lämnas ut till någon anläggning utan kontroll av behörighet och legitimation. Den som ansvarar för nycklar skall också se till att ingen obehörig har tillgång till dem. De skall förvaras i säkerhetsskåp. Andra förvaltningar har hand om känsliga handlingar. Det kan handla om personliga förhållanden för enskilda människor. Sekretesslagen gäller i vissa fall. Men inga bestämmelser hjälper om det slarvas med förvarings- och tillträdesskydd. Ansvarighetsfrågan och arbetareskydd är andra skäl att se till att inga obehöriga vistas på förvaltningar och arbetsplatser. Omtanken om personalens egna tillhörigheter är ytterligare ett skäl BYGGNADER Alla anställda skall hjälpa till att se små brister i omgivningarna. Det kan gälla byggnader, lokaler, maskiner, utrustning m.m. Se till att dina iakttagelser kommer fram till dem som har områdesansvaret. Då kan fel och skador åtgärdas i ett tidigt skede, och därmed undanröjs kanske en olycksfallsrisk. Dessutom kan reparation utföras för en låg kostnad. DÄMMA I BÄCKEN, INTE I ÅN ADB-SÄKERHETSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Motiv Bilaga 1 Kommunen använder datorer inom allt fler områden för att stödja och utveckla verksamheten - inte minst från effektivitetssynpunkt. Den tekniska utvecklingen medger alltmer integrerade och avancerade ADB-system. Kraven på snabb och relevant information inom olika funktioner av kommunens verksamhet ökar.

8 8 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun För att tillgodose de krav som ställs på den information, som behandlas inom kommunens ADB-system är det nödvändigt att informationshanteringen sker på ett så tillförlitligt sätt som det överhuvudtaget är möjligt. ADB-säkerhetspolicyn skall ge riktlinjer för hur ADB-säkerhetsarbetet skall bedrivas inom Oskarshamns kommun. Policyn rör alla åtgärder, som syftar till att förebygga eller minimera oönskade konsekvenser av olika händelser inom ADB-verksamheten för - kommunmedborgarna - personalen - verksamheten. ADB-säkerhetspolicyn utgör ett komplement till kommunens ADB-strategi, som anger inriktningen på kommunens totala ADB-hantering. Mål - Alla anställda inom Oskarshamns kommun, som berörs av ADB, skall vara medvetna om ADB-säkerhetsfrågornas betydelse samt ha kunskaper om lagar och bestämmelser inom området. - Till grund för ADB-säkerhetsåtgärder skall föreligga genomförda riskanalyser. - Skydden för kända hot skall vara uppbyggda till rätt nivå. - Uppföljning av riskanalyser, skyddsåtgärder och utbildningsinsatser skall ske kontinuerligt. Principer Utgångspunkter för kommunens ADB-säkerhetsarbete är: - Den personliga integriteten skall prioriteras och beaktas. - Känsliga data skall skyddas mot otillbörlig återkomst, dock utan att offentlighetsprincipen åsidosätts. - ADB och säkerhet skall underlätta människors rätt till insyn i allmänna handlingar. - ADB-säkerheten skall vara en integrerad del i den kommunala ADB-verksamheten och stödja förvaltningarna i att uppnå politiskt fastlagda målen. Omfattning ADB-säkerhetspolicyn rör all datorbearbetning oavsett driftmiljö, d.v.s. oavsett datorbearbetningen sker i stordator, minidator, persondator eller hos extern service byrå eller motsvarande. Med datorbearbetning avses hela informationssystemet, d.v.s. källdataframställning, registrering, dataöverföring, bearbetning, datalagring, utdatahantering, arkivering och makulering. Genomförande För att nå de uppsatta nålen skall resurser avdelas för att systematiskt genomföra: - Riskbedömningar och konsekvensanalyser

9 9 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun - ADB-säkerhetshöjande åtgärder - Utbildning och information Varje facknämnd/styrelse upprättar en plan för säkerhetsarbetet. Planen skall innehålla en beskrivning av säkerhetsläget samt de planerade åtgärder som skall vidtas för att höja nivån på ADB-säkerheten samt kostnaderna för detta. Övergripande ansvar Kommunstyrelse - ansvarig för mål och ramar för ADB-säkerhtsarbetet. ADB-säkerhetssamordnare - samordning av ADB-säkerhetsarbetet i kommunen genom initiativ, rådgivning, utbildning och tillsyn. Ansvarsfördelning inom nämnder och styrelser Nämnd och styrelse - registeransvarig för personregister - ytterst ansvarig för ADBsäkerhetsläget inom nämndens ansvarsområde. Systemägare har det säkerhetsmässiga ansvaret för ett ADB-system. Användare verkar för god ADB-säkerhet inom sitt område. Bilaga 2 CHECKLISTA FÖR ATT MOTVERKA STÖLDER I KOMMUNALA LOKALER * Stäng och regla fönster. * Förvara personlig tillhörigheter i låsta utrymmen (t.ex. klädskåp, skrivbordslådor etc.). * Lås din kontorsdörr vid pauser, luncher och när du går hem för dagen. * Lås även lokaler där datautrustning och liknande förvaras. * Arkivutrymmen ska vara låsta när de inte är under uppsikt. * Håll ögonen öppna och fråga gärna besökare vad de har för ärende. * Naturligtvis ska vi som serviceinriktade kommunanställda visa besökare till rätta, men se till att den som söks verkligen finns på sitt tjänsterum eller motsvarande. * Se över vilka rutiner som gäller för nyckelhantering. Nycklarna ska förvaras i låsta utrymmen (nyckelskåp eller låsta skrivbordslådor). Huvudnycklar ska förvaras i

10 10 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun kassaskåp. STOPPA TJUVEN! HÖR GÄRNA AV DIG TILL TED LINDQUIST, KOMMUNKANSLIET (TEL ) ELLER ENAR CEDERLÖF, FASTIGHETSKONTORET (TEL ) MED FÖRSLAG TILL FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER OCH SKADOR I KOMMUNALA LOKALER! RISKHANTERINGSGRUPPEN ADB-SÄKERHET VID TELEFAXÖVERFÖRING Bilaga 3 Det blir allt vanligare att använda telefax för att föra över information från en plats till en annan. Många dokument som befordras med telefax innehåller personuppgifter i datalagens mening. Då måste personuppgifterna skyddas mot otillbörligt intrång. Telefaxtrafiken är snabb och enkel att hantera. Samtidigt är det svårt att skydda den information som överförs. Det finns risk för att information kommer på avvägar eller på annat sätt kan läsas av någon obehörig. Det kan resultera i otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Vi har gjort en liten minneslista för åtgärder som kan vidtas för att undvika ovanstående problem. 1. För varje telefax utses en ansvarig person. 2. Placera telefaxen så att den ansvariga har uppgift över den.

11 11 (11) Säkerhetspolicy och säkerhetshandbok för Oskarshamns kommun 3. Skapa rutiner för hur ett mottaget dokument skall hanteras. Sändning av telefax: - Första sidan av ett dokument bör vara ett försättsblad. - Före sändning: Kontrollera mottagarens nummer när detta visas i fönstret på telefaxen så är du säker på att det kommer till rätt abonnent. Om ett dokument har sänts till fel abonnent: Kontakta genast mottagaren, informera om felet och se till att dokumentet återsänd, vidarebefordras eller förstörs. - Efter sändning: kontrollera att sändningen genomförts utan felanmärkning. - Telefaxen skriver ut ett sändningskvitto. Kontrollera mottagarens nummer samt antalet överförda sidor. Spara kvittot tillsammans med originalet av dokumentet. Diarieföring av mottagna handlingar: - För kommuner/myndigheter gäller att dokument överförda med telefax diarieförs på samma sätt som andra handlingar.

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-12 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1. Inledning Policyn uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för följande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun 1(5) vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2014-xx-xx Giltighetstid: Tillsvidare na kompletteras av Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN 167-1 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 9 april år 2003 enligt 49. 1. INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en hög säkerhet mot skador

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Kapitel 3 Säkerhetspolicy

Kapitel 3 Säkerhetspolicy Kapitel 3 Säkerhetspolicy Inledning I appendix A till SS 62 77 99-2 refereras till normativa krav för att uppfylla ett ledningssystem för informationssäkerhet. Nedan följer råd som finns i SS-ISO/IEC 17799

Läs mer

Vilken säkerhetsnivå ska man välja?

Vilken säkerhetsnivå ska man välja? Vilken säkerhetsnivå ska man välja? Mats Andersson, WSP Vanliga frågor à Hur tar jag reda på vad som är värt att skydda? à Vilken åtgärd ger mest effekt för pengarna? à Kan man inte bara köpa ett larm

Läs mer

Juridiska säkerhetskrav

Juridiska säkerhetskrav Juridiska säkerhetskrav Lagar med säkerhetskrav Det finns ingen datasäkerhetslag och inga juridiska krav på viss teknik, men... Vissa juridiska krav leder till krav på teknik i praktiken Grundtyper av

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Vilken säkerhetsnivå skall jag välja?

Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Svenskt Vattens seminarium om Säkerhetshandboken 2013-01-08 Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Vilka oönskade händelser vill jag undvika? Vilka oönskade händelser

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering

Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering Samordnat skydds- och säkerhetsarbete Systematiskt säkerhetsarbete Checklista vid riskinventering Arbetsplats: Datum: Inventeringen utförd av: Utgåva 1.13 2005-10-20 Bilaga 1 Brand Brandsektionering Ja

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 46 Säkerhetspolicy för. KS 2015-64 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016 AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA November 2016 Brand (Rädda-Varna-Larma-Släck) Rädda dem som är i uppenbar livsfara. Aktivera brandlarm. Varna dem som befinner sig i fara och inte är medvetna om sin situation,

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-06-10 1(8) Anvisningar Tillträdesskydd - Region Skåne. Regiondirektören beslutar, enligt bifogat underlag.

BESLUT. Datum 2014-06-10 1(8) Anvisningar Tillträdesskydd - Region Skåne. Regiondirektören beslutar, enligt bifogat underlag. Regiondirektören BESLUT Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se Datum 2014-06-10 1(8) Anvisningar Tillträdesskydd - Region Skåne Beslut Regiondirektören beslutar, enligt bifogat

Läs mer

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun Handlingsplan för förtroendevaldas säkerhet Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun 2014-08-26 83 Inledning En demokratisk grundbult är att förtroendevalda tryggt och säkert ska kunna utöva sina

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:2 Utkom från trycket 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet; beslutade den 15 januari

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om säkerhetsskydd RIB 2011:9 beslutade den 4 februari 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 73 Säkerhetspolicy för. (AU 46) KS 2015-64 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

IT-policy för Hällefors kommun

IT-policy för Hällefors kommun IT-policy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvarsfördelning... 5 4 IT-säkerhet... 7 3(9) 1 Målsättning Denna IT-policy är övergripande för Hällefors kommun. Den ska

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Fastställande av Säkerhetsskyddplan Region Östergötland

Fastställande av Säkerhetsskyddplan Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/2 Centrum för verksamhetsstöd och utveckling Sabina Nideborn 2017-01-13 Dnr: RS 2017-52 Regionstyrelsen Fastställande av Säkerhetsskyddplan Region Östergötland Region Östergötland ska

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Uppsala KOMMUN Are^j,e (JO KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 Barn- och ungdomsnämnden Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET I GÖTEBORGS STAD Informationssäkerhetsarbetet i Göteborgs

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-01 Behörighetsområden och andra känsliga områden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN... 2 Allmänt... 2 Områden på flygplatsen... 2 Flygsida... 2 Tillträdesbegränsad yta... 2 Inpasseringspunkter...

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

För dig som är förtroendevald. Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier

För dig som är förtroendevald. Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier För dig som är förtroendevald Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier Viktiga telefonnummer Akuta/allvarliga händelser...112 Ej akuta/allvarlig händelser...114 14 Kommunens säkerhetschef...0708-81 73

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer