Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?"

Transkript

1 ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel?

2

3 Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010

4 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

5 Förord Jag fick ansvar för de miljörättsliga frågorna på Svenskt Näringsliv för ungefär åtta år sedan. Tidigt märkte jag att reglerna på området var svåra att ta till sig, även för mig som jurist. Det framstod som närmast ett under att företag utan juridisk sakkunskap (den förkrossande majoriteten) över huvud taget kunde använda sig av dem. Jag var dock övertygad om att handläggare med kompetens inom såväl naturvetenskapliga områden som med kunskaper om branschförutsättningar och med juridisk utbildning på resursstarka myndigheter kunde vägleda de företag som inte själva förmådde ta sig fram i den snåriga djungel av lagar och regler som började torna upp sig framför mig. Idag är min bild av vad reglerna åstadkommer, hur de hanteras och på vilka grunder de kommer till mycket annorlunda. Men det är känsligt att ha synpunkter på miljölagstiftningen. Senast mötte jag detta när vi lanserade skriften Är barn hot mot miljön. Den fick många positiva reaktioner men jag har också fått höra att den är ett angrepp på miljöbalken och att den utgör ett led i en kampanj för att urholka miljölagstiftningen. Min förhoppning är att med denna skrift bidra till en mer nyanserad debatt om vad som kan uppnås med våra miljöregler och hur vi på bästa sätt når dit. En debatt där det också finns ett utrymme för företagens kunskaper och synpunkter. Stockholm i juni 2010 Nicklas Skår

6 Miljölagstiftningen är kanske vår viktigaste lagstiftning. Men styr den åt rätt håll? 6

7 1. Inledning 1.1 Syftet med denna skrift Både företag och myndigheter använder idag stora resurser på frågor vars miljönytta måste ifrågasättas. Ett första försök att belysa detta gjorde Svenskt Näringsliv genom skriften Är barn hot mot miljön som beskriver hur miljölagstiftningen används på frågor som snarast har att göra med grannars oförmåga att slita sina tvister än som verkligen har att göra med det som kan betraktas som miljöfarlig verksamhet. I den här skriften vill jag visa på en rad systematiska fel som är förknippade med miljölagstiftningen. Dessa problem finner man både på en övergripande nivå som har att göra med hur lagstiftningen kommer till som på en mer företagsnära nivå när lagstiftningen tillämpas av myndigheterna. Bakgrunden till denna skrift är möten med företag som jag haft under åren. Jag är helt övertygad om efter dessa möten och samtal att det finns bättre sätt att uppnå miljönytta än sde om lagstiftningen tillåter idag. Men det kräver att vi börjar tänka i nya banor. En del av de fall jag har stött på använder jag i skriften för att illustrera olika problem. Vissa av företagen har gått med på att deras namn används i boken. I andra fall har jag tagit bort varje detalj som skulle kunna medverka till att identifiera företagen. Detta har att göra med att det är känsligt att diskutera miljölagstiftningen. Företag blir lätt anklagade för att inte vilja ta sitt miljömässiga ansvar. 7

8 Eget engagemang Minska resursåtgången Möta konsumentkrav Konkurrensskäl Tvingande lagstiftning Möta krav som underleverantör Framtida kommande lagstiftning Företagare, oavsett storlek på företaget, är engagerade i miljöfrågorna. Tydligast syns det hos småföretagen. Myndigheten Nutek, numera en del av Tillväxtverket, undersökte år 2003 vilka drivkrafter som finns bakom småföretagens miljöarbete. Det visade sig att den främsta drivkraften var det egna engagemanget. Resultatet har förvånat många. Förvåningen kommer nog av att man i debatten ofta glömmer bort att företagare, det gäller även företagsledare för större företag, också är människor som har barn, föräldrar, syskon och vänner. På andra plats i undersökningen om drivkrafter kom bättre resursutnyttjande. På tredje och fjärde plats kom konsumentkrav och konkurrensskäl, det vill säga marknadsaspekter. Först på femte plats kom lagstiftningen. Studien visar att vi kommit lång från den debatt som rådde på 1960-talet. Miljön och dess förutsättningar är oerhört påtaglig för svenska företagare idag. Både personligt engagemang och ekonomiska incitament spelar idag en avgörande roll för miljöarbetet. Något som inte avspeglas i lagstiftningen. De företagare jag mött har emellertid alla framhållit hur viktigt det är med miljölagstiftningen. Många pekar också på vad som faktiskt är bra med lagstiftningen, t.ex. möjligheten att i tillståndsärenden beakta varje enskilt fall utifrån både de miljömässiga förutsättningarna och företagets faktiska möjligheter att uppnå satta mål för miljön. De drivs av ett engagemang inte bara för sin verksamhet utan också för miljön. Jag har aldrig under mina år mött någon som försvarat miljöförstöring, rovdrift på vår natur eller en okritisk användning av våra gemensamma naturresurser. 8

9 Detta är alltså inte en skrift som argumenterar för att avskaffa miljölagstiftningen eller som ens påstår att allt i lagstiftningen är dåligt. Mitt syfte är istället att ifrågasätta hur vi använder våra resurser. Lägger vi kraft på rätt frågor och förser lagstiftningen, som ytterst ska styra mot en bättre miljö, myndigheter och domstolar med de redskap som behövs? Detta är alltså en skrift som kritiserar dagens miljölagstiftning och vill starta en debatt om dess användning med målsättningen att blicka fram mot morgondagens miljölagstiftning som förhoppningsvis är bättre och effektivare. 1.2 Vad handlar den om? Den här skriften handlar om en lagstiftning som tillkommit med de bästa intentioner och som sannolikt uppfattas av de allra flesta som att ha en ytterst viktig uppgift i vårt samhälle. Kanske den viktigaste uppgiften av alla lagstiftningar eftersom syftet ytterst är att garantera planetens fortbestånd. Den handlar också om hur goda intentioner och politiska ambitioner kan skapa regelverk som i vissa fall motverkar sitt eget syfte men där kritik mot effekterna uppfattas som ett ifrågasättande av hela regelverket. Ytterst handlar den här skriften om människoöden och om investeringsmöjligheter och miljöförbättringar som offrats just för att kritik mot systemet inte är möjlig. Däremot handlar den inte om vad som behöver göras. Helt utan vägledning om vad som är viktigt för näringslivet, och som jag uppfattar det, för samhället och miljön i stort, tänker jag dock inte lämna läsaren. 1.3 En miljölagstiftning värd namnet Inledningsvis ger jag först en kort beskrivning av miljösituationen i Sverige som en utgångspunkt för det fortsatta resonemanget. Därefter följer en diskussion om de övergripande strukturproblem som finns. Sedan kommer tre avsnitt som behandlar tre centrala problem för miljölagstiftningen. De illustreras också med några exempel. Slutligen försöker jag mig på att i all korthet beskriva vad som kommer att behöva göras om vi ska uppnå en miljölagstiftning värd namnet. 9

10 2. Vår miljö Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre, och så har det varit i alla tider. Bernes och Lundgren; Bruk och missbruk av naturens resurser En svensk miljöhistoria 2.1 Människan och miljön Liksom allt annat levande på vår jord påverkar människan miljön. Det som skiljer vår tid från det som skett tidigare i historien är människans möjligheter att, på gott och ont, utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Vi förändrar naturen i allt högre utsträckning efter våra behov. Inte sällan framhålls det som negativt i sig men man glömmer då att en förändring i naturen inte behöver vara negativ eller utgöra ett problem. Idag vill vi värna de öppna landskapen för att de ökat mångfalden och artrikedomen. Men landskapsbilden är en följd av äldre tiders växtodling och boskapsskötsel. Orsaken till att landskapsbilden förändrades en gång i tiden var alltså inte omsorg om miljön utan förklaras av behovet att producera nyttigheter åt människorna. En del av de positiva landvinningar vi gjort har emellertid haft oväntade effekter som varit negativa för miljön. Fanns inte fördelarna skulle de negativa effekterna vara mycket lätta att åtgärda. Häri ligger den största utmaningen på miljöområdet. Vilka avvägningar ska göras? Hur mycket resurser ska satsas och därmed tas från annat, som kan vara till nytta för människorna och/eller miljön? Hur mycket påverkan på miljön har vi råd med? Dessa är de eviga frågor som alla regeringar måste ta ställning till förr eller senare. Hur det görs och på vilka grunder återkommer jag till senare. 10

11 Naturen är viktig för många svenskar och väl värd att vårda. 2.2 Vad är god miljö? Om vi jämför vår miljösituation i Sverige idag och den för 40 år sedan har det skett en märkbar förbättring. Även om vi jämför den globala miljösituationen på motsvarande sätt har det skett en förbättring. Men om vi jämför den svenska miljösituationen med många andra länder skulle vi snabbt finna att det finns stora miljöproblem i världen som vi inte alls ser som problem i Sverige idag eftersom vi redan löst dem, t.ex. rent dricksvatten. Men finns det någon objektivt fastställd god miljö? En del debattörer förfaller mena att människans närvaro inte ska märkas på miljön. Detta synsätt har ibland fått inverkan på lagstiftningen där man kan hitta uttalanden i motiveringar till regler som talar om att något ska återställas till ursprungligt skick. Andra debattörer förfaller mena att människans påverkan ska vara så liten som möjligt. Det är kanske också den vanligaste utgångspunkten för lagstiftningen. Men ofta glömmer man att definiera vad som är så liten som möjligt. Det är ju trots allt ett begrepp som är relativt. En stor gruva eller en stor vindkraftspark kan ha så liten påverkan som möjligt men ändå innebära ett stort ingrepp i naturen. 11

12 2.3 Vad är fakta? I denna skrift finns ingen anledning att upprepa fakta som andra redan presenterat. Här kan dock nämnas Vår miljö Den oklippta versionen där författaren Richard Almgren beskrivit påverkan på vår miljö från verksamheter i Sverige under 100 år. Den bild som framkommer i Vår miljö, och som i allt väsentligt bekräftas i Naturvårdsverkets bok Bruk och missbruk av naturens resurser - En svensk miljöhistoria, är att vi de senaste 40 åren minskat våra utsläpp med över 80 procent på de flesta områden. När det gäller metaller är siffran över 99 procent. Några viktiga undantag finns dock, som växthusgaser där vi endast minskat utsläppen med 50 procent och kväve som vi endast minskat med 25 procent. Idag finns också en stor enighet om att vi i princip kommit så långt det går när det gäller de så kallade punktkällorna, det vill säga enstaka anläggningar som släpper ut större mängder av någon substans. I denna kategori faller i praktiken näringslivet och vissa kommunala anläggningar för värme och vatten. Däremot kvarstår en del att göra med de så kallade diffusa källorna, det vill säga små källor som var och en ger upphov till små utsläpp men tillsammans kan svara för en stor andel av utsläppen. Det klassiska exemplet är privatbilismen. Med andra ord har vi i många stycken gjort vår hemläxa, i vart fall när det gäller näringslivet. Utvecklingen är likartad i de utvecklade delarna av världen där man kommit långt i hur man motverkar negativa effekter, särskilt från punktkällorna. Vi har till skillnad från tidigare i historien och till skillnad från länder med inte lika goda ekonomiska förutsättningar i allt högre utsträckning fått råd att ta hand om nackdelarna. I Sverige har vi kommit långt och är sannolikt bäst i världen om man ser till den sammantagna bilden. Däremot är vi inte det i varje enskild del. Även länder som vi normalt skulle se på med viss skepsis i miljösammanhang kan i enskilda delar ha kommit längre, inte sällan tack vare teknisk utveckling. 12

13 Med E-gains system tas kommande väderförändringar med i styrmodellen för husets värmesystem. Det minskar energibehovet och ger en jämnare inomhustemperatur. 13

14 2.4 Tillväxten hot eller möjlighet? Tillväxten framställs ofta som det yttersta hotet mot miljön. I sin bok Bruk och missbruk av jordens resurser skriver till exempel Naturvårdsverket att Ständig tillväxt utgör sedan länge ett ideal, medan ett sparsamt och konsumtionssnålt beteende i många fall har betraktats som otjänligt eller rent av illojalt, ett sabotage mot sysselsättning och välfärd. Men som konstaterats flera gånger, bland annat av Världsbanken, är detta en sanning med modifikation. Vid låga inkomstnivåer leder ekonomisk tillväxt till ökad miljömässig försämring. Vid medelinkomstnivåer planar de miljömässiga skadorna ut och vid höga inkomstnivåer börjar miljön istället att förbättras. Men intressant nog sker de miljömässiga framstegen snabbare i utvecklingsländerna än den skett i de rikare länderna som gått före. Problemen angrips helt enkelt i en tidigare fas i den ekonomiska utvecklingen. De länder som inför ny teknik gör det inte heller på den nivån vi gjorde det på 1970-talet utan använder dagens mer sofistikerade tekniker. Resultaten uppnås därmed snabbare. Ett exempel på denna utveckling är diskussionen om att världens koppar inte skulle räcka till om alla länder skulle skaffa telefonförbindelser i samma utsträckning som i Västeuropa och USA. Vad som hänt i praktiken är att de länder som ökat sin telefontäthet har gjort det med mobila nät. Varför slösa tid och resurser på att gräva ned eller hänga upp koppartrådar? Utvecklingen som möjliggörs genom tillväxten gynnar alltså resurseffektiviteten och minskade utsläpp. Till exempel har bruket av effektivare jordbruksmetoder gjort att vi idag bara behöver halva den areal vi tidigare behövde för att producera föda. Vissa debattörer har framhållit att den industrialiserade världens tillväxt sker genom att det skapas pollution havens dit man exporterar sina miljöproblem. Man skulle därmed få fattiga länder med smutsig industri och rika länder med ren industri. Frågan är bara hur bestående en sådan effekt är. I praktiken förläggs många av världens modernaste industrian- 14

15 läggningar i tidigare utvecklingsländer. Kraven på miljöanpassningar tycks också komma tidigare i den ekonomiska utvecklingen i dessa länder än vad den gjorde under västvärldens industriella utveckling. Men självklart har vi många problem i fattiga länder. Den stora frågan för framtiden är hur dessa länder ska kunna få det bättre, i praktiken kunna bo och leva under sanitära förhållanden, äta sig mätta, få sjukhusvård och minska sin barnadödlighet utan att vi samtidigt skapar miljömässiga problem. Det är knappast möjligt att förneka dem den utvecklingen. 2.5 Baksidan De riktigt stora problemen som överfiskningen av haven och klimatförändringarna har vi i Sverige en mindre möjlighet att påverka än många andra länder men de är samtidigt av yttersta betydelse för oss. Ur ett mer lokalt perspektiv kan man konstatera att vi tar emot utsläpp från andra länder som vi kan behöva åtgärda. Drygt 90 procent av nedfallet av sura gaser över Sverige kommer från andra länder. Förhållandet med utsläpp av närsalter till Östersjön är likadant under det att utsläppen av metaller till Östersjön kommer till ca 99 procent från andra länder. Däremot svarar de svenska utsläppen för procent av de totala metallutsläppen i Sverige. Säkerligen finns det också problem som inte berörts här och problem som kommer att uppkomma som vi behöver hantera. Det finns alltså inte anledning för oss att slå oss till ro. Inget är heller så bra att det inte kan bli bättre. De problem som återstår behöver, i en allt mer globaliserad värld, också lösas internationellt. Vi råder helt enkelt inte över problemen själva. 15

16 3. Riksdagens ofullbordade [U]tvecklade kriterier för utvärdering av resultaten respektive metoder för uppföljningar av effekter av de föreslagna lösningarna saknas. Att en liknande inställning skulle accepteras i naturvetenskapen eller tekniska sammanhang är otänkbart. Peter Wahlgren, Lagstiftning 3.1 Inledning Lagstiftning är en svår konst. Det är många faktorer som ska beaktas. Lagar ska präglas av rättssäkerhet och effektivitet samtidigt som de ska kunna uppfylla politiska visioner och ta hänsyn till berättigade intressen. Därför är det inte konstigt om lagar, särskilt när de är omfattande och komplexa, har föregåtts av ett gediget utredningsarbete. Det är kanske inte heller konstigt om de behöver ändras därför att man funnit att någon del i dem inte blev bra vid första försöket. Miljöbalken är ett exempel på allt detta. År 1991 beslutade riksdagen att alla då gällande lagar på miljöområdet skulle samlas i en miljöbalk och i januari 1999 kunde miljöbalken träda i kraft. Den hade då föregåtts av två statliga utredningar som tillsatts av två regeringar, en borgerlig och en socialdemokratisk. Sammanlagt lade utredningarna fram betänkanden i 11 delar omfattande mer sidor. Miljöbalken antogs också med bred politisk majoritet. Det är lätt att tro att lagstiftningen skulle vara, om inte utan brister så i vart fall väldigt genomtänkt och väl fungerande med tanke på det omfattande utredningsarbetet som gjordes. 16

17 Men så var uppenbarligen inte fallet. Istället sattes ett rekord i lagstiftningssammanhang genom att regeringen samma år som miljöbalken trädde i kraft lät tillsätta Miljöbalkskommittén i december 1999, för att, som det hette i utredningsdirektiven, utvärdera tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer. Redan denna övergripande motivering till utredningen är intressant. För det första skulle utredningen utvärdera tillämpningen av en lagstiftning som knappt hade hunnit tillämpas. Många ärenden hanterades fortfarande enligt den gamla lagstiftningen eftersom de börjat handläggas före lagens ikraftträdande. För det andra var det inte fråga om smärre skönhetsjusteringar i den nya lagstiftningen, utan man skulle föreslå reformer. Sedan dess har Miljöbalkskommittén och andra utredningar lagt fram fler än 12 nya betänkanden omfattande mer än sidor och därtill kommer ett antal propositioner omfattande hundratals sidor. Miljöbalken består i dag av fler än 480 paragrafer. Denna mängd är dock bara toppen på isberget eftersom lagar normalt (och inte minst inom miljörätten) utgör endast procent av regelmängden inom ett område. Resten av reglerna kommer från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting. Det är svårt att reglera. En företagare förbjöds utöka sin verksamhet, inte för att den var skadlig utan för att det skulle innebära att ytterligare någon lastbil per dag körde på Essingeleden. Men den huvudsakliga utsläppskällan på Essingeleden är privatbilismen. 3.2 Lagstiftningens problem Från vision till verklighet Lagar är inte neutrala. De är uttryck för en politisk vision som i sin tur är uttryck för ekonomiska, politiska eller andra intressen. Den politiska 17

18 visionen kan vara mycket konkret men också utopisk. Oavsett vilket, måste den göras om till regler. Det som skrivs i lagen måste spegla vad människor i allmänhet uppfattar som rätt och riktigt. Den politiska visionen får alltså inte leda till att reglerna leder för långt bort från vad gemene man accepterar. Den måste följa de grundläggande principer man har i en demokrati. Det blev till exempel stor debatt våren 2010 när justitieministern ansåg att personer misstänkta för en viss typ av brott skulle som en markering få brev med grälla färger hemskickade. Därtill kommer att det kan finnas berättigade intressen som är viktiga att ta hänsyn till även om de går stick i stäv med den politiska visionen. Ett exempel kan vara en nollvision för en form av utsläpp men där nollvisionen innebär stora arbetsmiljörisker. En lag kan uttryckas på många sätt. Ska det vara förbud eller ska det vara uppmuntran i form av t.ex. skattelättnader? Ska det vara många och detaljerade paragrafer för att man ska kunna vara säker på att lagstiftningen träffar allt eller ska det vara övergripande så kallade generalklausuler som gör det möjligt att anpassa beslut och domar efter det enskilda fallet? Rent tekniskt finns det många hinder som lagstiftaren måste övervinna. Ju svårare sambanden är i det område man vill reglera desto mer invecklad tenderar lagstiftningen att bli. Att reglera vår hantering av miljön, utsläpp och användning av naturresurser med mera, är naturligtvis svårt. Men en lag som är krånglig blir ofta svår att förstå. Därmed blir den också svår att tillämpa i ett enskilt fall. Ytterst blir det svårt att förstå syftet bakom lagen och varför den ska användas. Detta behöver dock inte betyda att lagen används för sällan. Den kan också komma att användas för ofta och på företeelser som den inte var avsedd för från början. En sådan tendens är tydlig i miljölagstiftningen. Naturligtvis finns också den motsatta situationen, att man förenklar på ett sådant sätt att eftersträvade effekter inte kan uppnås eftersom lagen inte blir tillämplig. Det är alltså en svår balansakt som ska genomföras när man reglerar tekniska och stora områden, som miljöområdet. De för- 18

19 väntningar och krav som ställs är inte sällan oförenliga eller står i direkt motsatsförhållande till varandra Uppdraget utfört målet uppnått? Om man som politiker lyckas genomdriva en lag som ska förverkliga visionen, hur ska man då veta att lagen verkligen leder till det eftertraktade målet? Det enkla svaret är att man inte vet. Professorn i juridik, Peter Wahlgren, konstaterar i sin bok Lagstiftning Problem, teknik, möjligheter att det saknas bra metoder för att mäta om målen uppnåtts inom den juridiska vetenskapen. På ett övergripande plan kan vi alltså inte veta i vilken utsträckning en lag, t.ex. miljöbalken, faktiskt bidragit till en bättre miljö. Men, invänder säkert vän av ordning, vi har ju haft lagstiftning länge alltså måste vi väl veta vilka regler vi ska skriva för att få ett visst beteende? Från politiskt håll får vi också ofta höra att det är just miljölagstiftningen som drivit fram bättre miljö. Dessvärre är det så att vi inte bara saknar metoder för att mäta måluppfyllelse. Vi saknar också systematisk kunskap om hur lagar och bestämmelser fungerar i praktiken. Politiker vet helt enkelt inte vad som gör att medborgarna arbetar mot visionen. Miljörätten präglas av straff, förbud och tvingande bestämmelser men som Peter Wahlgren påpekar i sin bok finns det många andra lösningar som till exempel ekonomiska bidrag, rabatt på avgifter och skattelättnader. Men dessa används traditionellt i mycket liten omfattning inom alla områden. Avsaknaden av värderingsmöjligheter och kontrolldata utgör ett demokratiskt problem. Om man inte kan veta om lagarna leder till det som åsyftas, är risken stor att de som stiftat lagarna aldrig behöver redovisa hur det gått med de politiska ambitionerna. Behöver man inte stå till svars finns en risk att helt ovidkommande hänsyn tas när lagstiftningen kommer till. Om så är fallet finns en risk att Otto von Bismarck hade rätt när han cyniskt påpekade att: Folk mår bäst av att inte veta hur korvar och lagar kommer till. 19

20 4. Rättspolitiskt gillande en möjlig regel som vi dock inte finner för närvarande fullgoda skäl att förorda men som nog ändå skulle kunna vinna ett rättspolitiskt gillande SOU 2006:39, Ett utvidgat miljöansvar 4.1 Kravet på säkerhetsgarantier De flesta av oss vill undvika risker, särskilt om det innebär en fara för våra liv. Om hotet utgörs av något som kan innebära fara för såväl oss själva som våra nära och kära blir vi än mer engagerade. Det är därför inte så konstigt att miljörisker och miljöhot av de flesta av oss upplevs som skrämmande och nödvändiga att åtgärda. Det finns med andra ord en stark förväntan på de folkvalda att garantera vår säkerhet. Miljölagstiftning handlar i grunden om att reducera risker, mer konkreta risker i form av utsläpp och direkta skador, men också mer abstrakta risker som indirekta skador på biologisk mångfald och ytterst planetens överlevnad. Det är frågor som engagerar de allra flesta. Därför är det inte så konstigt att man som politiker vill kunna visa att man gjort något. Den amerikanske juridikprofessorn Sunstein har uttryckt det så att Vi har en bild av att vi ska leva i ett samhälle fritt från risker och de som ska garantera det är regeringen. Vårt behov av trygghet och vår bild av de faror som kan finnas har behandlats av många debattörer och författare inom en rad olika områden som till exempel Anders Bolling i 20

21 När föräldrar i New York skrämdes av asbest i skolorna var det ett mer diffust hot än risken att bli skadad i trafiken. Frågan är vilken risk som är störst? 21

22 Apokalypsens gosiga mörker, David Eberhard i I trygghetsnarkomanernas land och Dick Kling i Tryggare kan alla vara. Särskilt tydligt, enligt min erfarenhet, är behovet när vi kommer till miljöområdet. Men vad händer om vi låter denna riskfixering styra den politiska visionen och ambitionen? 4.2 Risk och Dörners dilemma För att kunna reducera risk behöver man kunna bedöma och värdera den. Med den förmågan är det emellertid lite si och så. Risk är som bekant ett relativt begrepp, inte ett digitalt begrepp där det antingen finns risk eller inte. Risk finns alltid. När vi ska bedöma risker är alltså frågan vilka risker vi är beredda att ta och hur mycket risk vi vill acceptera. Ett särskilt problem är att om vi tar bort en risk så ökar en annan risk. En risk som försvinner kanske till och med innebär att en fullbordad skada uppkommer istället. Människors uppfattning om risk är komplicerad. Det är väl dokumenterat att vi uppfattar risker inte utifrån vad som verkligen är farligt utan från vad vi upplever som farligt. Väldigt många människor känner någon form av rädsla eller obehag när de ska flyga men väldigt få känner något motsvarande när de sätter sig i bilen för att köra någonstans, trots att riskerna vid bilkörning är mycket högre. Ett belysande exempel är den tågolycka som inträffade i Storbritannien år 2000 och som fick mycket uppmärksamhet i media. Den resulterade i att en tredjedel av pendlarna började köra bil trots att riskerna för skador och dödsfall var tio gånger högre. Vi tenderar också att i vår värdering färgas av en mängd ovidkommande faktorer och av hur mycket kunskap vi har. Människor är till exempel ofta blinda för antingen risken eller fördelen med ett handlande. Om vi endast ser fördelar med något reagerar vi med att tycka att förbud eller inskränkningar är överdrivna. Det räcker med att fundera över hur många förare hanterar hastighetsbegränsningar på vägarna. I de fall vi inte omedelbart ser fördelar med något tenderar vi att vilja ha mer förbud och direkta åtgärder. Genmodifierade växter och grönsaker är ett typiskt sådant område. 22

23 Man skulle här kunna förvänta sig att experter skulle kunna göra bättre riskbedömningar men om de, som många andra, lider av problemet att kunna skilja ut stora och små frågor finns naturligtvis risken att de gör samma fel. Ytterligare en faktor i detta är naturligtvis att forskare kan vara benägna att i sin gärning se mer eller mindre positivt på möjligheter och risker. På samma sätt som forskare anställda i näringslivet gärna ser till möjligheterna tenderar forskare i den akademiska världen att se till riskerna. Detta är rätt naturligt. Den som är anställd av ett företag ska självklart se om det går att hitta något som är kommersiellt gångbart. Den som forskar med hjälp av statliga medel kan nog i högre utsträckning uppfatta sitt uppdrag som att leta efter resultat som visar att det finns ett problem eller kanske till och med ett hot mot människor och miljö. Först därefter kan det bli intressant att söka efter möjliga lösningar. Vår uppfattning om risk ändras också när vi får veta att konsekvenser eller kostnader drabbar oss själva. Ett exempel från USA illustrerar detta tydligt. Myndigheterna hade upptäckt att det förekom asbest i ett antal skolor i New York. Den risk som fanns för att barnen skulle ådra sig cancer motsvarade 1/3 av risken att träffas av blixten (som kan vara ca 1/ ). Föräldrarna krävde åtgärder för sanering. Så småningom framkom kostnaderna och att skolorna skulle vara stängd i några veckor under själva saneringen. Därmed skulle de enskilda individerna drabbas av problem i vardagen. I det läget svängde opinionen kraftigt och behovet av sanering ansågs som betydligt mindre. Vi har alltså svårt att bedöma och värdera risk. Vår förmåga att se och hantera komplexa samband är inte heller mycket bättre. Den tyske professorn i psykologi Dietrich Dörner har ett experiment där deltagarna i en datormodell får försöka skapa goda förutsättningar för en region. Det är full möjligt att åstadkomma goda villkor för människorna men många deltagare, även högt utbildade, skapar kaos i sina modellvärldar därför att de inte förmår att se de komplexa sammanhangen. De stirrar sig blinda på enstaka problem. Endast ett fåtal personer lyckades med uppgiften i experimentet. 23

24 Lagstiftning som ska styra mot bättre miljö bör rimligen baseras på kunskap och inte politisk retorik. 24

25 Ett tydligt exempel på problem av komplex natur och där risken inte nödvändigtvis hanteras på rätt sätt är utsläpp av olja i våra hav. När detta skrivs är en katastrof i Mexikanska golfen aktuell där utsläpp från oljeutvinning till havs hotar havet och många arter. Samtidigt konstaterar Karin Bojs i en artikel i Dagens Nyheter den 13 juni 2010 att Naturen har fler och värre fiender än oljan. I artikeln konstateras att åtgärder som vidtas riskerar att få allvarliga negativa konsekvenser för miljön. Men likartade problem har uppstått vid tidigare katastrofer som Exxon Valdez olyckan i Alaska I artikeln sägs bland annat Vi har en tendens att vilja göra något, även om det inte hjälper. Sannolikt är det just det vår lagstiftning lider av oförmågan att lyfta sig över enskildheter. Lagstiftarna och myndigheterna hamnar därför i vad som kan sägas vara Dörners dilemma. Väldigt få personer har förmågan att se konsekvenser i flera led. De som lyckades i Dörners experiment var de som tog små steg som de kunde backa på och avstod från stora interventioner. En av de viktigare principerna i miljölagstiftningen kan sägas ge uttryck för behovet av små steg men illustrerar samtidigt problemet med hur man ska hantera risk. 4.3 Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen är utgångspunkten i många lagstiftningar som hanterar risk idag, men är kanske särskilt framträdande inom miljörätten. Utgångspunkten för den är att man ska undvika åtgärder som kan leda till skada. Den har åberopats i många sammanhang, från ministerkonferenser till enskilda ärenden. Ibland sägs den innebära krav på försiktighetsmått i samband att man vidtar åtgärder, ibland sägs den innebära att alla åtgärder som skulle kunna innebära skada ska anses otillåtna. Riktigt var gränserna ska dras vet nog ingen och kanske är det lika bra. Men frågan är om det ska dras någon gräns och vad förutsättningarna ska vara för det. Om risken är 1/ att människor drabbas av allvarliga hälsoproblem om en verksamheter startas är det kanske rimligt 25