HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN. Estet och Hantverk"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN 2013/2014 DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING MED LIKABEHANDLINGSPLAN Estet och Hantverk Johanna Kamph 1

2 Inledning Beskrivning av Estet och Hantverk Enheten består av två nationella program, Estetiska programmet och hantverksprogrammet, samt programmet för estetiska verksamheter på gymnasiesärskolan. I verksamheten finns ca 330 elever och 45 personal.. Elevens rätt till trygghet Alla människor har lika värde och rättigheter. Skolans demokratiska uppdrag (skollagen 2010:800) skall utgöra grunden för all verksamhet och principen gäller alla på skolan. Bemötande skall präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Den har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Allt som man upplever som orättvist är inte diskriminering i lagens betydelse. Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper. Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap 8 skollagen). Men det går lika bra att slå ihop planerna till en plan. Det handlar om att arbeta för alla elevers lika värde. I Skollagen kan vi läsa att Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) gäller för både elever och skolpersonal. Enligt den har alla verksamma i skolan rätt till en god arbetsmiljö. Till arbetsmiljön räknas också den psykosociala miljön. Alla enheter inom barn och utbildningsförvaltningen ska ha en plan för att motverka risken för och hanterandet av hot och våld i skolan (AFS 1993:2). Begrepp Diskriminering Diskriminering kan antingen vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att eleven missgynnas i förhållande till andra elever utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst program med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 2

3 Om exempelvis alla elever serveras samma mat kan skolan indirekt diskriminera elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av allergi behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysisk (slag och knuffar), verbala (hot, öknamn), psykosociala (utfrysning och ryktesspridning). Kränkande bilder/texter kan läggas ut på sociala medier till exempel på Facebook (klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms och msn m.m.) Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker elevens värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan utgöras av vuxna gentemot elev/er eller elever emellan. Trakasserier kan också vara av sexuell art. Det kan vara ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevens värdighet men som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Repressalier Personal får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exv som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Diskrimineringsgrunderna 1. Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 3

4 Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] 2. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsidentitet eller könsuttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering] Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] 3. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, same, kurd eller något annat. Var och en har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga bakgrund. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] 4. Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion. 4

5 Begreppet annan trosuppfattning har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel ateism eller buddism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 5. Funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av beteckningen funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering och trakasserier] 6. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 5

6 7. Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier: Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] Främjande arbete Mål/Vision Estet och hantverk skall vara en skola för Alla där eleven kan utvecklas och nå uppsatta mål i en inspirerande och trygg miljö, där ingen behöver känna sig kränkt eller diskriminerad. Målet är att vi med vårt förhållningssätt mot kränkande behandling och vårt sätt att se på lärande som präglas av meningsfullhet, företagsamhet och lustfylldhet skall bli en av Västerås attraktivaste skolor för såväl elever som personal. För att nå målet skall arbetet ske i nära samarbete mellan personal, elev och hem. Ansvarsområden Alla i skolan ska ha ansvar för att planen är känd och följs arbeta för att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor. arbeta för att minska förekomsten av sexuella trakasserier. arbeta för utökad kunskap om och förståelse för olika kulturer (religion mm) arbeta hälsofrämjande. ansvara för att upprätthålla en trygg och trivsam miljö. arbeta för att eleverna får arbetsro på lektionerna Rektor ska ansvara för att likabehandlingsplanen följs och revideras årligen. Se till att kontinuerliga diskussioner förs i arbetslagen om arbetssätt och innehåll för att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Redovisa arbetet för likabehandling i den årliga kvalitetsredovisningen. tillsammans med mentor på föräldramötet i september informera föräldrar till elever i årskurs 1 om innehållet i likabehandlingsplanen. 6

7 Se till att de konkreta åtgärder som kommer fram utvärderas och redovisas i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utifrån PN-enkäten se över vilka områden som man behöver arbeta med att förbättra. se till att elever medverkar vid framtagande av den årliga kartläggningen och handlingsplanen. ansvara för att APL-platserna får ta del av likabehandlingsplanen. se till att kompetensutveckling av medarbetare sker kontinuerligt. säkerställa att information görs tillgänglig till samtliga elever om Carlforsskas gemensamma normer och värderingar. se till att kontinuerliga diskussioner förs i ämneskonferenserna om arbetssätt och innehåll för att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Mentor ska anordna aktiviteter vid skolstarten som främjar gemenskapen elever emellan. ta upp trygghetsfrågor vid utvecklingssamtal 1 gång/termin - målsman bjuds in om eleven är omyndig. tillsammans med rektor på föräldramötet i september informera föräldrar till elever i årskurs 1 om innehållet i likabehandlingsplanen. ta upp trygghet och trivselfrågor regelbundet vid klassens mentorstid. berätta för elever så att de vet till vem de kan vända sig om man blir utsatt själv eller ser någon annan fara illa i skolan. kontinuerligt prata om trygghets frågor och övrig relevant information angående diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. anordna aktiviteter vid skolstarten som främjar gemenskapen elever emellan. uppmana alla elever till att vara aktiva för att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. ta upp trygghet och arbetsro i den dagliga undervisningen i klassrummet och under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Skolsköterska ska erbjuda elever i årskurs 1 hälsobesök med bl a samtal om elevens välbefinnande. Kurator ska vara ett stöd för elever som utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling vara ett stöd för all personal som kommer i kontakt med utsatta elever. Rutiner för åtgärder Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 är lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Skolan ska också anmäla varje ärende vidare till huvudman. 7

8 Skolans åtgärds- och utredningsskyldighet gäller även om eleven eller vårdnadshavaren inte vill att det ska göras en utredning. Det gäller oavsett hur skolan får informationen, alltså inte bara när den drabbade eleven eller elevens vårdnadshavare tar kontakt. Skolan måste även agera när informationen kommer från andra elever när anmälan sker anonymt eller om någon av skolans personal bevittnar en händelse som skulle kunna vara kränkande. Tillvägagångssättet kan se olika ut från gång till gång beroende på omfattningen av kränkningen som vid t.ex. mobbing. Det är av rektor utvald/a person/er som kommer att jobba i ärendet. Handlingsplan 1. Den eller de av rektor utvalda tar kontakt med den drabbade och börjar kartlägga situationen 2. Enskilt samtal genomförs med den utsatte för att få en bild över situationen. Vad har hänt? Hur ofta? Hur länge? Var? Vilka är inblandade? 3. Samtal inleds med den/de som utsatt eleven för kränkningen/mobbingen. Samtal sker med en i taget (om det är fler inblandade). Vid samtalet bör, i möjligaste mån, två vuxna delta, en som för anteckningar och en som intervjuar. Den/de som mobbat upplyses om att skolan ser mycket allvarligt på situationen och att mobbningen omedelbart måste upphöra. Atmosfären i samtalen är varken straffande eller förlåtande. Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling gentemot elev är rektor ansvarig för undersökning och uppföljning. 4. Under tiden fram till uppföljningssamtalet är vi vuxna aktiva iakttagare av hur mobbaren klarar av de överenskommelser som gjorts. 5. Efter samtalen kommer främst mentor eller annan personal att ringa hem till vårdnadshavaren och berätta om samtalet vi haft med deras ungdom. Eleven har då även haft möjlighet att själva berätta om samtalet innan. 6. Vid uppföljningssamtalet får eleven berätta om hur han/hon upplever situationen i dagsläget. Det är oerhört viktigt att den utsatta personen under hela processens gång stöttas. 7. Allt detta journalförs av dem som jobbar med fallet. Informationen till föräldrar kan se olika ut från fall till fall beroende av hur grov kräkningen/mobbningen är. Det som är viktigast i början är att kränkning/mobbningen upphör. En del fall av kränkande handlingar kan rubriceras som brottsliga. Det finns ingen laglig skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som begått ett brott. Men skolans policy är att vid ett uppenbart 8

9 lagbrott polisanmäla. En bedömning om en polisanmälan skall göras bör ske i enskilt fall och inte rutinmässigt. Polisanmälan görs i samråd med rektor. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 har samtliga anställda inom skolan skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas. Detta gäller även händelser som orsakats genom våld eller hot om våld. Förebyggande arbete på enheten När eleverna börjar hos oss i åk 1 har vi alltid några introduktionsdagar med gruppdynamiska övningar där de får lära känna varandra, lärare och även elever i andra årskurser. På estetiska programmet tillhör eleverna basgrupper som byts ett par gånger per termin och det gör att de lär känna varandra och bidrar till studiero. På både estetiska programmet och hantverksprogrammet arbetar eleverna med gemensamma projekt flera gånger under sin studietid. Det gör att de lär känna andra elever än de som går i samma klass eller inriktning och bidrar till en god sammanhållning mellan eleverna. Att arbeta tillsammans i grupp gör också att vi får möjlighet att på ett naturligt sätt prata om hur man är en god gruppmedlem och hur man ska vara mot varandra. Vi arbetar även med att planera lärarnas tjänster så att läraren i så stor utsträckning som möjligt följer eleverna i sina kurser. Kontinuiteten skapar förtroende mellan elever och lärare och det blir lättare att lyfta frågor kring kränkande behandling. Skolan har en väl utvecklad förebyggande verksamhet i Here 4 U som rör sig i skolans alla utrymmen för att öka samspelet mellan elever och för att motverka konflikter och arbeta förebyggande på skolan mot droger, rasism, våld, mobbning eller annan kränkande behandling. Återblick läsåret 2012/2013 Förutom ovanstående aktiviteter har vi arbetat med Pedagogiska nämndens enkät (PN-enkäten) angående trygghet och trivsel som skickas ut till alla elever i åk 2 på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vi har även arbetar med enkäten i arbetslagen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet, eftersom elevers upplevelse av trygghet och studiero också i hög grad påverkar deras studieresultat. Framtagandet av planen Vi har haft en grupp bestående av lärare, kurator och rektor som arbetat med kartläggning och framtagande av planen. Gruppen har haft regelbundna möten där vi arbetat mycket med kartläggning. Alla i gruppen har tagit med sig frågor ut till sina arbetslag och lärarna i arbetslagen har i sin tur tagit frågorna vidare till eleverna för att få en bredd och göra alla delaktiga i kartläggningen. Processen med likabehandlingsplanen kommer att fortsätta under våren för att få så stor delaktighet som möjligt. Den kommer att gå på remiss till arbetslag, klassråd, programråd m fl. Därefter kommer arbetsgruppen att revidera denna upplaga utifrån remissvaren. Kartläggning Förutom ovanstående har vi samlat in elevers synpunkter via utvecklingssamtal, utvärderingar, klassråd och programråd. Vi har under föregående läsår arbetat med resultatet av PN-enkäten och lyft ut vissa frågor för diskussion. Det har varit en bra form för att arbeta med dessa frågor. Eleverna har fått diskutera och blivit lyssnade till. Det har också underlättat att vi har haft dessa 9

10 diskussioner schemalagda, annars blir det lätt att det glöms bort eller att man inte har tid till det. Elever och lärare har varit delaktiga i utformning och utvärdering av introduktionsdagarna. Resultat av PN-enkät För årets PN-enkät har vi bara fått resultat för estetiska programmet på grund av att det varit för få svarande på hantverksprogrammet och på gymnasiesärskolan, där vi bara hade två elever i åk 2 förra året. Rent generellt sett så ligger resultatet på estetiska programmet något under genomsnittet för Västerås stad. Svarsfrekvensen är tyvärr något låg och det gör att det finns en viss osäkerhet i materialet. Därför har vi kompletterat materialet genom att eleverna har fått ta upp frågor kring trygghet och trivsel på sina klassråd. Och även det materialet visar att det finns en del områden som vi behöver arbeta med under läsåret. Eleverna upplever att frågor kring trygghet och trivsel och kränkande behandling inte återkopplas i någon högre grad. Vi behöver bli bättre på att prata om hur vi ska vara mot varandra, ta tag i problem när de uppstår och återkoppla de åtgärder som vidtagits till eleverna. Nedan presenteras ett urval av några frågor från enkäten. För vissa rader finns inget värde för 2012 och det beror på att den frågan inte var med i 2012 års enkät. Lite anmärkninsvärt är att man inte upplever att elever och lärare möter varandra med respekt i skolan, trots att vi ligger över Västerås Stad i frågan angående om man blivit allvarligt kränkt eller illa behandlad av någon vuxen det här läsåret. Där tolkar vi resultatet som att vi måste sträva efter bättre kommunikation mellan lärare och elever och mellan elever. Påverkansgraden upplevs som tidigare nämnt mycket låg och för att skapa gemenskap och trivsel är det viktigt att eleverna får känna att de har möjlighet att påverka. Detta område kommer vi att fortsätta arbete med genom klassråd och programråd och tydligare återkoppla att vi tar till oss elevernas synpunkter och visar på vilka åtgärder som vidtas. Pedagogiska nämdens enkät i år Enkätfråga Västerås Stad 2013 Jag trivs i skolan- medelvärde av en skala på 1-5 3,17 3,17 3,43 Jag känner mig trygg i skolan- medelvärde en skala på 1-5 3,56 3,43 3,63 På min skola behöver ingen känna sig rädd eller hotadmedelvärde en skala på ,04 3,26 Elever och lärare möter varandra med respekt i skolanmedelvärde en skala på ,74 3,20 Har du blivit allvarligt kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på skolan det här läsåret? Andel som svarat Nej Vi elever får vara med och påverka vilka regler som ska gälla på skolan- medelvärde en skala på % 90% - 2,04 2,4 Tabell 1. Resultat på ett urval av frågor i den enkät som Pedagogiska nämnden utfört i år 2 på gymnasiet. De frågor som saknar värde för 2012 fanns inte med i föregående års enkät. 10

11 Anledningen till att vi tar upp denna enkät trots den låga svarsfrekvensen är att den ger en bild av vilka områden vi behöver arbeta vidare med. Rent generellt följer de stora skolorna samma mönster med höga siffror i samma frågor medan det skiljer ganska lite mellan skolorna. Man kan också säga generellt att de elever som går på en mindre gymnasieskola känner mer trygghet och trivsel. Därför tror vi att det är viktigt att öka närheten mellan elever och elever och lärare och elever genom att man försöker skapa mindre skolor i den stora. Att elever har sina lärare som arbetar med dem och i möjligaste mån följer dem genom deras tre år på gymnasiet. Att eleverna har sin undervisning koncentrerad till vissa delar av skolan skapar också en känsla av att ha en hemvist. Planerade åtgärder läsåret 2013/2014 Vi kommer att fortsätta att arbeta med att implementera likabehandlingsplanen. Vi kommer att ha några standardfrågor som ska tas upp vid varje utvecklingssamtal och som kan ligga till grund för nästa års kartläggning. Vi kommer också att arbeta med att se över det särskilda stödet till elever som behöver det. Att få hjälp att lyckas med sina studier är viktigt för att eleverna ska känna stöd och få bättre självkänsla och självförtroende. Vi kommer även att fortsätta att arbeta med PN-enkäten. Där har vi plockat ut områden som vi behöver arbeta med tillsammans med eleverna. Eleverna får arbeta med det på mentorstiden under året. De arbetar gruppvis och tar först fram några enskilda synpunkter som de diskuterar i sina grupper och sen lyfter de gruppens synpunkter i klassen för diskussion. De områden som vi valt att ta upp under läsåret är: Arbetsro- vad är det som gör att det inte finns arbetsro, hur vill vi ha det i klassrummet, vad kan alla bidra med? Lust att lära- Vad är det som gör att du tycker att något i skolan är intressant? Hur kan skolan bli mer lustfylld och intressant? Individuell utvecklingsplan- Hur kan jag ta reda på hur det går för mig i skolan? Vad skulle jag behöva veta för att få bättre överblick över min studiesituation? Normer och värden- I vilka situationer kan du känna dig rädd eller hotad i skolan? Upplever du att främlingsfientlighet är ett problem på skolan? Har du själv eller någon du känner blivit drabbad? Hur har det gått till? Upplever du att du har blivit illa behandlad av någon, vuxen eller elev, på skolan? Har du själv behandlat någon illa? Vad kan man göra åt det? Red ut begrepp: kränkning, främlingsfientlighet, lust att lära- inifrån motivation, respekt, mobbning- utfrysning både irl och i sociala medier, trygghet och trivsel. Uppföljning och redovisning Se över de förebyggande åtgärderna Följa upp och revidera likabehandlingsplanen årligen. Gymnasierektor ansvarar Utvärdera via Pedagogiska nämndernas enkät till årskurs 2 Redovisa årligen via det systematiska kvalitetsarbetet 11

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling

Begrepp. Diskriminering. Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Trakasserier och kränkande behandling Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016

Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Trosa Sfi plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-2016 Utvärdering 150611 Vi har under detta läsår haft ett möte mellan två elever som båda kände sig utsatta av varandra. Eleverna

Läs mer

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rönnskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision På vår skola tar vi avstånd från alla former av våld, trakasserier, utfrysning, diskriminering eller kränkande behandling. Grundsärskola

Läs mer

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Piltorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5, fritidshem Ansvariga för planen Rektor Barbro Holmqvist Elevhälsoteam

Läs mer

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen är Celsiusskolans ledningsgrupp Vision Vår vision är att samtliga elever och all personal på Celsiusskolan

Läs mer

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015

Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Jörlandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Skolbarnomsorg, Grundskola Ansvarig för planen

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkerö skola 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 och Grundsär 7-10 Ansvariga för planen Skolledning, personal och

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 14/15 Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledningen och elevhälsan. Vår vision

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Heurikas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Heurikas plan mot diskriminering och kränkande behandling Heurika, Fredrika Bremerskolan Lennart Gudmark Heurikas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Lennart Gudmark Ulrika Fridh Bjärhall Anna Björnson Marina Johansson Elefalk

Läs mer

Rutiner för akuta situationer Policy Trakasserier och kränkande behandling ska uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt, av all personal i skolan och på fritidshemmet, med hjälp av rutinerna för

Läs mer

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SPÅNGHOLMSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, fritidshem och förskoleklass. Ansvarig för planen Mikael Skeensgård Giltighet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ålidhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola åk 1-9 Ansvariga för planen Rektor och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2014 01 01 Planen ska revideras senast 2014-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Skriv ut Stäng fönstret Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skriv ut Stäng fönstret Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Visa logotyp Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Skriv ut

Läs mer

Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Antnässkolan/Antnässkolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Åk F-6 samt fritidshemmet Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bakgrundsmaterial till Likabehandlingsplanen

Bakgrundsmaterial till Likabehandlingsplanen Bakgrundsmaterial till Likabehandlingsplanen Diskrimineringslagen och skollagen Nyheter i skollagen 2010 Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag, SFS 2010:800. Lagen trädde i kraft 1 augusti

Läs mer

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekebyskolans fritidshem, Vallentunas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Hånger skola och fritidshem

Hånger skola och fritidshem Forsheda-Hånger rektorsenhet Hånger skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Kvinnebyskolan. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling

Utbildningsförvaltningen Kvinnebyskolan. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från nov 2013- nov 2014 1. Vår vision 2. Förebyggande och främjande arbete 3. Resultat från kartläggning 4. Åtgärdsplan 2013-2014 5. Årshjul över

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 HASSLARÖDSSKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Hasslarödsskolan åk 7-9 Planen gäller från 2015 02 01 Planen ska revideras senast 2015-12-15 Ansvarig för planen: rektor Johan Asp Postadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Carlshöjdsskolans Grundsärskola med inriktning mot Träningsskola 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Grundsärskolan inriktning

Läs mer

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor

Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge förskola läsåret 2016-2017 Kommungemensam vision för alla kommunens förskolor och skolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Foucaultgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Ansvariga för planen: Gun Lind Vår vision: Vi vill bygga verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyhedsskolan och Nyhedsskolans fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Näsvikens skola Upprättad i augusti 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Per Olsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk1-6 och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 7-9, Särskolan och Träningsskolan Läsår 2015/2016

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Glimåkraskolan (förskoleklass, fritidshem, grundskola) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Planen gäller från 2015-10-01 Planen ska revideras senast 2016-10-01 Ansvariga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Vilboksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritidshem Ansvarig för planen Rektor Vår

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Reviderad 2014-02-26 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola Antagen av utbildningsnämnden 26 mars 2013 under 36 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3

Läs mer

Vuxenutbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbilning, särvux 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Klockarskogsskolan skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Klockarskogsskolan skola och fritidshem Datum 2013-01-15 Sida 1(8) Utbildningsförvaltningen Klockarskogsskolan F-2 och fritidshem Reviderad 2013-01-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Klockarskogsskolan skola och fritidshem

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-9 samt fritidshem a för planen Skolledningen Trygghetsgruppen EHT Elevrådet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Friggesundsskolan Upprättad i augusti 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt fritidshem 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dalabergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2016/2017 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Tommy Lundberg,

Läs mer

Velanda Skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Velanda Skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Velanda Skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass till år 6 Läsår 2014-2015 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Mölleskolan (förskoleklass, fritidshem, grundskola) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola/fritidshem Planen gäller från 2015-10-01 Planen ska revideras senast 2016-10-01 Ansvariga

Läs mer

Veta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Veta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling /w EPDw UKLTE1O Veta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Planen omfattar Förskoleklass, grundskola 1-6 och skolbarnsomsorg. Rektor ansvarar för att planen årligen utvärderas,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Dalbackens friskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling inom fritidshemmet Verksamhet som omfattas av planen: Fritidshem

Dalbackens friskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling inom fritidshemmet Verksamhet som omfattas av planen: Fritidshem Dalbackens friskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling inom fritidshemmet Verksamhet som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkerudskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och grundsärskolan 1-3 samt fritids Läsår 2014/2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Edsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Marianne Andersson, rektor Vår vision Alla ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bolandgymnasiet Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan för Bolandgymnasiet Läsåret 2015/2016 Bolandgymnasiet Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning... 3 1.2 Diskriminering... 4 1.3 Trakasserier och kränkande behandling... 5 2. Utgångspunkter... 7 2.1 Vision...

Läs mer

Norrtälje kommunala Vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrtälje kommunala Vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrtälje kommunala Vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Med bilagor Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för Vuxna Kalenderår:

Läs mer

Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling /w EPDw UKLTE1O Normlösa skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola1-5 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Carlshöjdsskolans Grundsärskola med inriktning mot Träningsskola inkl. Fritidshem 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Grundsärskolan

Läs mer

Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämshögs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritidshem Ansvarig för planen Eva Areschoug

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rörviks skola; grundskola 1-9, med förskoleklass och fritidshem läsåret 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Norsjö kommuns grundskolor. Gemensam del för alla verksamheter i grundskolan Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Plan Fog ledning Skolutskottet

Läs mer

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet: Rök och Rödingen. Likabehandlingsplan 2015/2016. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet: Rök och Rödingen 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Syfte... 2 Vision... 2 Främjande arbete... 2 Förebyggande arbete... 3 Kartläggning och analys...

Läs mer

Skyttefällaskolan. och. Kojans fritidshems plan LIKA1617

Skyttefällaskolan. och. Kojans fritidshems plan LIKA1617 Skyttefällaskolan och Kojans fritidshems plan LIKA1617 Vår vision Skolan och fritids rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-09-19 2017-09-19 Högsvedens Förskola 1 Innehållsförteckning Förskolans vision samt delaktighet:...3 Utvärdering och analys av föregående års

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan för Pedagogisk omsorg- familjedaghemmen i Färjestaden, Algutsrum, Mörbylånga och Gårdby 2016-2017 Innehållsförteckning Vision... 3 Förskolechefen har

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Hanahöjskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hanahöjskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Forsheda-Hånger rektorsenhet Hanahöjskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-04-01 -- 2015-03-31 Innehåll Grunduppgifter... 2 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika TRYGGHETSPLAN för Förskolan Mörten 2016-2017 Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika Innehållsförteckning 1. Syftet med likabehandlingsplanen 3 2. Grunduppgifter

Läs mer

Landbo skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Landbo skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Landbo skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvinnebyskolan 2015-04-08. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvinnebyskolan 2015-04-08. Kvinnebyskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvinnebys plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från jan 2015-dec 2015 1. Vår vision 2. Förebyggande och främjande arbete 3. s uppdrag 4. Resultat från kartläggning 5. Åtgärdsplan 2013-2014

Läs mer

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans och Nyhems fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-5, skolbarnsomsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola Göingeskolan Grundskola årskurs 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola Planen gäller från 2016-08-18 Planen ska revideras senast 2017-07-01 Ansvariga för planen: Rektor, elevråd,

Läs mer

Haffstaskolans likabehandlingsplan

Haffstaskolans likabehandlingsplan Haffstaskolans likabehandlingsplan 2014-2015 Haffstaskolans likabehandlingsplan gäller för läsåret 2014-2015, och beskriver arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10 02-2016-05-25 Förskolan Diamanten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 förskolans vision samt delaktighet:... 4 utvärdering och

Läs mer

Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrtullskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, fritids, skola Ansvariga för planen är rektorerna: Lotta Frelin,

Läs mer

Svälthagsskolan med fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svälthagsskolan med fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svälthagsskolan med fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3 samt fritidshem 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan. Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015

Årlig plan. Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015 Årlig plan Alneskolan Åk 5-9 Vårterminen 2015 Alneskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 5-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Almarevägen- och Iljansboda förskola

2014-2015. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Almarevägen- och Iljansboda förskola 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Almarevägen- och Iljansboda förskola Järfälla kommun Järfälla kommun 0 Aug 2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter s. 2 Utvärdering s. 3 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 9 Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritids a för planen Rektor Lena Johnsson Vår vision Alla barn

Läs mer

Einar Hansengymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Einar Hansengymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Einar Hansengymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Ansvariga för planen Rektor Ulrika Rosengren Vår vision Alla har

Läs mer

Staffansgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Staffansgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Staffansgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen vik.biträdande förskolechef

Läs mer

Grundsärskolan Mimergården 2014-09-30. Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling

Grundsärskolan Mimergården 2014-09-30. Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan Mimergården 2014-09-30 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskolan med inriktning träningsskola

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 150528 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Innehåll Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling... 4 Vår vision... 4 Delaktighet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsjöfors skola F - 6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsjöfors skola F - 6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandsjöfors skola F - 6 Grunduppgifter Vår vision På skolan ska vi värna om alla människors lika värde och låta varje människas unika personlighet komma

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Bergsbyskolan Från vt 2017 till ht 2018 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, klass 1-5 och fritidshem

Läs mer