Att bli förälder till ett barn som redan finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bli förälder till ett barn som redan finns"

Transkript

1 Att bli förälder till ett barn som redan finns

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Information till allmänheten. Det innebär att den innehåller information om lagstiftning, reformer, Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling mm., som är riktad till allmänhet, patienter och/eller klienter, närstående m.fl. ISBN: Artikelnr: Formgivning: FGO Form Gunnel Olausson AB Foto: SuperStock Omslaget samt sid 11, 55, 97. Scanpix Sid 23, 37, 69, 83. Tryck: Bergslagens Grafiska, Lindesberg, december 2006

3 Förord Samhället har ett stort ansvar för den familjebildning som uppstår vid adoptioner. För barnets skull måste förberedelsen som samhället erbjuder blivande adoptivföräldrar vara så grundlig som möjligt. Alla som vill adoptera barn från utlandet måste därför delta i av kommunen anvisad föräldrautbildning. Materialet har på regeringens uppdrag tagits fram av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, i samråd med Socialstyrelsen. Socionomerna Marie Alm och Lovisa Sammarco, MIA, har ställt samman kunskap och erfarenhet samt utarbetat materialet. I arbetet har MIA fått värdefullt stöd och hjälp av en referensgrupp, som bestått av adoptionsorganisationerna, adopterades organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting samt personer med relevant sakkunskap. I utarbetandet av detta utbildningsmaterial har erfarenheter tagits till vara från Danmark och Holland som sedan flera år tillbaka har haft obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningsmaterialet är främst tänkt för internationella adoptioner, men går utmärkt att använda som förberedelse även vid na tionella adoptioner. Vår förhoppning är att föräldrautbildningsmaterialet ska belysa det positiva med adoption, men även förbereda föräldrar på svårigheter som kan uppstå. Inger Widén Cederberg Enhetschef Socialstyrelsen Att bli förälder till ett barn som redan finns

4 FÖRORD MIA har också fått synpunkter under arbetets gång av många initierade personer. Särskilt delaktiga i arbetet har varit: Anna Elmund, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala Universitet, Frank Lindblad, Institutet för Psykosocial Medicin och Karolinska Institutet, Malin Irhammar, Högskolan Kristianstad, Magnus Kihlbom, barnpsykiater, psykoanalytiker och f.d. överläkare vid Ericastiftelsen, Christina Lagergren, Kungsholmens BUP-mottagning och NU-teamet Sachsska barnsjukhuset, Lotta Landerholm, leg. psykoterapeut och handledare samt lärare vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, Heléne Mohlin, Familjeföreningen för internationell adoption, Monica Norrman, Socialstyrelsen, Anita Sundin, Sveriges Kommuner och Landsting, Elsa Nyberg, aukt. socionom, Margret Josefsson, Adoptionscentrum, Gudmund Stintzing, docent, Högskolan Dalarna, Gunilla Syrén, leg. psykolog, Hanna Wallensteen, Adopterad Kompetens och Maud Zackrisson, Familjeföreningen för internationell adoption. Anders Broberg, professor i klinisk psykologi, Göteborgs Universitet, har faktagranskat textavsnitten Att vilja ha barn, Att bli förälder, Växelverkan mellan arv och miljö, Tidigt samspel, Anknytning, Trygg och otrygg anknytning och Föräldrars anknytning. Att bli förälder till ett barn som redan finns

5 Innehåll Förord...3 Inledning...7 Mål och syfte...7 Läsanvisningar...7 Förberedelse...8 Teoretiska utgångspunkter...8 Internationell adoption Hur går en adoption till? Internationell adoption som samhällsfenomen Konventioner Etnisk diskriminering i samhället Att bilda familj Att vilja ha barn Ofrivillig barnlöshet Att välja att leva utan barn Att välja att adoptera Att bli förälder Olika familjebildningar Nätverket Att bli till Växelverkan mellan arv och miljö Anknytning Språkutveckling Att svikas tidigt i livet Adoptionstriangeln Att bli förälder till ett barn som redan finns

6 Innehåll Vilka barn behöver en familj? Anledningar till att barn lämnas Barnbesked Hälsorisker Funktionshindrade barn Välja barn? Resan till barnet Att vänta och förbereda sig Vad händer i barnets ursprungsland? Överlämnandet av barnet Att hjälpa barnet att knyta ihop livet före och efter adoptionen Språkbytet Barnets namn Att bli en adoptivfamilj För barnet förändras hela världen Övergiven men inte ensam Att bli förälder till ett barn som har att leva med tidigare förluster Att inte likna varandra Adopterades ursprung Att vara en familj Livsloppsperspektiv Återresor Att vara ett stöd för sitt adopterade barn Var kan man få hjälp? Förteckning över lästips Referenser Länkar Deltagare i referensgruppen Att bli förälder till ett barn som redan finns

7 Inledning Mål och syfte I samband med adoption har samhället ett särskilt ansvar för att barnet kommer till så väl förberedda föräldrar som möjligt. I Sverige ska förberedelse ske dels genom deltagande i föräldrautbildning och dels genom den hemutredning som är underlag för socialnämndens beslut om medgivande. Din hemkommun har ansvar för att anvisa lämplig utbildning. Syftet är att du ska få kunskap och möjlighet att nå insikt om adoptivbarn och deras behov. Med insikt menas att du som vill adoptera ska förstå vad adoptionen innebär för dig själv och barnet. Utbildningen ska också ge kunskap om vilka regler som gäller, hur en adoption praktiskt går till, och vilken hjälp som finns om problem skulle uppstå efter adoptionen. Under kursen kommer du att få inblick i vad ett barn kan ha varit med om och hur barnet självt kan tänkas uppleva adoptionen både när den sker och i senare skeden i livet. Du kommer att diskutera med andra i samma situation och få möjlighet att leva dig in i adoptionsprocessen. Förhoppningsvis kommer föräldrautbildningen att väcka tankar och funderingar som leder till fortsatt diskussion hemma med dina närstående. Målet är att du ska ges förutsättningar att fatta ett väl genomtänkt beslut om du vill ansöka om att få adoptera ett barn. Du ska själv ta ställning till om du tror att du kan tillgodose ett adoptivbarns behov. Kunskap kan göra den ibland oförutsägbara adoptionsprocessen lättare att hantera och klargöra vilka förväntningar du kan ha på myndigheter och adoptionsorganisationer. Du ska vara delaktig i adoptionsprocessen så att den blir en positiv upplevelse, som på bästa sätt förbereder dig inför att ta emot ett barn. Läsanvisningar Boken är indelad i sju teman: Internationell adoption, Att bilda familj, Att bli till, Vilka barn behöver en familj?, Resan till barnet, Att bli en adoptivfamilj och Att vara en familj. En del citat representerar olika individers upplevelser, andra är Att bli förälder till ett barn som redan finns

8 Inledning hämtade ur facklitteratur. Under varje avsnitt finns frågor som det är meningen att du ska ställa till dig själv. Det finns också lästips för den som vill läsa mer. Längst bak i boken finns förteckningar över lästips, referenser, länkar och deltagarna i referensgruppen. Boken kan läsas från pärm till pärm men du kan också välja att läsa valda delar i den ordning som du själv vill. Texten bör ses som en introduktion till internationell adoption. För att få en djupare kunskap behöver man läsa vidare. Tanken med boken är att du ska kunna använda den som en informationskälla även i framtiden. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det en fördel att ha läst boken innan kursen börjar. Det blir då lättare att delta i de gemensamma diskussionerna och du kan förbereda frågor på det du inte förstår eller vill veta mer om. Förberedelse Som förälder ställs man inför både väntade och oväntade situationer. Detta gör föräldraskap till en av de stora utmaningarna i livet. Innan man fått barn är det svårt att veta hur man själv blir som förälder. Det går dock att förbereda sig genom att inhämta information och fundera över sina egna erfarenheter av barn och inte minst den egna barndomen. Som förälder utvecklas man i samspel med barnet. Därför kanske ordet förberedelse bättre beskriver vad som ska uppnås. Barn behöver inte föräldrar som alltid gör det rätta i varje situation. Däremot behöver de föräldrar som är så trygga i sig själva att de kan ta ansvar för både det som går bra och det som går mindre bra. Teoretiska utgångspunkter Det finns en mängd teorier om människan. Dessa är försök att systematisera kunskap för att förstå och förutsäga människans känslor, handlingar och utveckling. Teorier är inte sanningar utan meningskonstruktioner som utformas i ett kulturellt och tidsmässigt sammanhang. 1 Föräldrautbildningsmaterialet vilar huvudsakligen på tankar utformade inom modern spädbarnspsykologi och anknytningsteori. Vår värld förändras men barn föds med samma grundläggande 1 Landerholm 2005:19 Att bli förälder till ett barn som redan finns

9 Inledning behov oavsett tid och plats. De föds med en förmåga att utvecklas i samspel med den omgivning som de föds till och för att utvecklas väl behöver de en trygg miljö som erbjuder kontinuerlig kontakt med en eller flera vuxna. Därför är det som skrivs i det här materialet om barns behov giltigt för alla barn. Det som är speciellt för adopterade barn är att deras erfarenheter före och under adoptionen gör att deras förmåga att erfara och signalera sina behov kan vara annorlunda i förhållande till barn som växer upp i sin biologiska familj. Att bli förälder till ett barn som redan finns

10 10 Att bli förälder till ett barn som redan finns

11 Internationell adoption Att bli förälder till ett barn som redan finns 11

12 Internationell adoption Hur går en adoption till? Genom adoption skapas ett förhållande mellan förälder och barn. Relationen formaliseras genom ett juridiskt bindande adoptionsbeslut som inte kan hävas. I den administrativa process som leder fram till adoptionen ska myndigheter och andra aktörer, i varje steg, arbeta med barnets bästa som främsta riktmärke. I korta och förenklade drag innebär en internationell adoptionsprocedur följande steg för adoptivföräldrarna: ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Den som vill adoptera ska delta i av kommunen anvisad föräldrautbildning och genomgå en hemutredning. Om de sökande anses lämpliga att adoptera får de ett medgivande av kommunen. De blivande adoptivföräldrarna skickar genom en adoptionsorganisation en ansökan till utlandet. I särskilda fall kan adoption ske utan medverkan av adoptionsorganisation. I dessa fall krävs tillstånd från MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor). I barnets ursprungsland utreds om det är till barnets bästa att barnet adopteras av en familj i ett annat land. Om så är fallet väljer barnets företrädare en familj bland de ansökningar som de mottagit. De blivande adoptivföräldrarna får information om det barn som de valts ut till. De blivande adoptivföräldrarna får resa till barnets ursprungsland och hämta barnet. Adoptionsbeslutet fattas i barnets ursprungsland eller i Sverige beroende på vilket land barnet kommer ifrån. När familjen kommit hem med barnet behöver barnet genomgå en läkarundersökning. De flesta ursprungsländer vill ha en eller flera rapporter om hur barnet har det och hur barnet utvecklas i sin nya familj. Rapporterna skrivs av socialnämnden eller adoptivföräldern/adoptivföräldrarna. Socialnämnden har ett ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas efter adoptionen. Föräldrarna har ett ansvar för att finnas till hands och stödja barnet när barnet vill veta mer om sitt ursprung. 12 Att bli förälder till ett barn som redan finns

13 Internationell adoption I skriften Så går det till att adoptera finns ytterligare information om hemutredningen och hur en adoption praktiskt går till. Internationell adoption som samhällsfenomen Svensk adoptionslagstiftning ur ett historiskt perspektiv En statligt tillsatt kommitté fann i slutet av 1800-talet att barn som omhändertagits av samhället for mycket illa. Utredningen visade att barn såldes som arbetskraft och att oönskade spädbarn dödades, s.k. änglamakeri. Detta ledde till ett omfattande lagstiftningsarbete som bl.a. ledde till att Sverige fick sin första adoptionslag Enligt den var barnets ställning i adoptivfamiljen svag. Adoptionen kunde hävas om barnet visade sig ha lyten eller sjukdomar och barnet ärvde inte sin adoptivsläkt utan endast adoptivföräldrarna. År 1958 övergick Sverige till den adoptionsform som gäller idag, dvs. stark adoption. Det innebär att adoptionen klipper av alla juridiska band till den biologiska familjen och att det adopterade barnet jämställs med ett barn som fötts inom familjen. Ett par rester av den gamla adoptionslagen fanns dock med under många år. Den första försvann 1971 då möjligheten att häva en adoption avskaffades. Genom en lagändring den 1 januari 2005 avskaffades vidare möjligheten för adoptivförälder och adoptivbarn att ingå äktenskap med varandra. Enligt socialtjänstlagen är det sedan länge obligatoriskt att ha kommunens medgivande för att få adoptera ett barn. År 1998 fick kommunerna genom ett förtydligande i socialtjänstlagen en skyldighet att tillgodose det särskilda behov av hjälp och stöd som kan finnas efter en adoption. Sedan den 1 januari 2005 ska alla som vill adoptera genomgå föräldrautbildning inför adoption. Internationell adoption ur ett historiskt perspektiv Synen på barnlöshet och adoption varierar mellan olika religioner och olika folkliga uppfattningar om hur barn blir till, uppfattningar om familjebildningar och inställning till kvinnors och barns sociala och juridiska rättigheter. Som exempel på detta kan nämnas att i muslimska länder tillåter Koranen inte adoption, varför någon lagreglering inte förekommer. I vissa länder tillåts adoption endast om det sker inom samma trossamfund och i andra länder förekommer adoptioner inom släkten. Adoption av utländska barn till Sverige började i slutet av Att bli förälder till ett barn som redan finns 13

14 Internationell adoption talet. De som adopterade var svenskar som under perioder av arbete utomlands kommit i kontakt med barn. De hjälpte också vänner och bekanta att adoptera. 2 Från mitten av 1950-talet kunde Socialstyrelsen ge information om internationella organisationer som förmedlade barn för adoption. 3 Antalet internationella adoptioner ökade och i slutet av talet adopterades fler barn från utlandet än inom landet. Anledningarna till detta var flera. Allt färre svenska barn lämnades för adoption. Detta berodde på de förbättrade materiella förhållanden som rådde i Sverige, attitydförändringar till barn födda av ogifta föräldrar, sociala reformer och bruket av preventivmedel. En annan anledning var att svenskar i ökande omfattning reste och arbetade i världen. I mitten av 1960-talet slöt Socialstyrelsen avtal om förmedlingssamarbete med ett barnhem i Grekland och med koreanska staten. 4 År 1974 bildades Socialstyrelsens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, för att möta det växande intresset för internationell adoption. Aktiva adoptivföräldrar bildade intresseföreningar som erbjöd kontaktnät vilka hjälpte människor att adoptera utan att själva behöva resa ut i världen. De arbetade också för adoptivfamiljens rätt till sociala förmåner såsom föräldraförsäkring och utveckling av stöd för adopterade och deras familjer. När privatpersoner själva gav sig ut för att adoptera hade samhället ingen insyn. Det fanns skäl att reglera internationell adoption. 5 En utredning resulterade i lagen (1979:552) om internationell adoptionsförmedling, LIA, som trädde i kraft Förmedlingsarbetet skulle skötas av auktoriserade adoptionsorganisationer som stod under tillsyn av NIA. Genom att kanalisera förmedlingsverksamheten till organisationer fick samhället viss kontroll över adoptionerna. Det har funnits skilda meningar om hur stort samhällets ansvar ska vara beträffande internationella adoptionsfrågor. En del har hävdat att adoption är en privat fråga medan andra menat att samhällets insyn är nödvändig. Verksamheten har efterhand blivit alltmer reglerad, och idag förmedlas cirka 90 procent av de drygt internationella adoptioner som årligen sker genom auktoriserade adoptionsorganisationer. Flera olika lagar styr adop SOU1994:137 s. 47 Ds S 1978:6 s. 26 f SOU 1967:57 s. 36, 40 Ds S 1978:6 s. 3, 26, Att bli förälder till ett barn som redan finns

15 Internationell adoption tionsverksamheten. Föräldrabalken, socialtjänstlagen och LIA är några av dem. År 1997 anslöt sig Sverige till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Haagkonventionen är ett resultat av flera års internationellt arbete och syftar till att motverka risken för att handel med barn uppstår och att värna om barnets bästa samt möjliggöra adoption på ett tryggt och etiskt godtagbart sätt. NIA blev centralmyndighet i Haagkonventionens mening. I samband med att Sverige tillträdde Haag-konventionen begränsades möjligheten till enskilda adop - tioner till att gälla släktingadoptioner och andra fall då särskilda skäl föreligger. Den 1 januari 2005 ombildades NIA till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA. Kraven på adoptionsorganisationerna har skärpts och den nya adoptionsmyndigheten har fått utvidgade möjligheter till kontroll av adoptionsorganisationernas arbete i utlandet. Etiska dilemman Den ojämna resursfördelningen i världen är både anledning till och förutsättning för internationell adoptionsverksamhet. Detta väcker många etiska frågor. Internationell adoption kan inte lösa de globala grundläggande problem som är orsak till att barn överges. För ett enskilt barn kan adoption dock vara den bästa lösningen sedan andra möjligheter uttömts. För att förbättra villkoren för barn i utsatta situationer på lång sikt krävs framför allt insatser som gynnar välfärdsutvecklingen i ursprungsländerna. Målet med sådana insatser är att stimulera en utveckling som kan leda till att färre barn överges och att internationell adoption inte längre behövs. 6 Det faktum att barnen är önskade i andra länder har förändrat synen på barnen i deras hemländer. I en del ursprungsländer har nationell adoption ökat. I några länder har det internationella adoptionssamarbetet bidragit till att föräldralösa och funktionshindrade barn har fått och får det bättre. Adoptionsorganisationerna bedriver också utvecklingsarbete i ursprungsländerna för att möjliggöra för familjer att behålla sina barn och förbättra situationen för de barn som blir kvar på barnhem. Det finns dock en risk för att det i barnens ursprungsländer skapas ett beroende av inkomsterna från den internationella adoptions- 6 SOU 2003:49 s. 144 Att bli förälder till ett barn som redan finns 15

16 Internationell adoption verksamheten. Det finns också en risk för att internationella adoptioner bidrar till att bevara strukturer med en kvinnosyn och en syn på barn till ogifta föräldrar och funktionshindrade barn som vi i Sverige inte anser acceptabel. 7 En fråga man kan ställa sig är om det är hjälp till barnen eller hjälp till de barnlösa paren som är den starkaste drivkraften till internationell adoption. De flesta vuxna vill ha ett så nyfött och friskt barn som möjligt. Eftersom det finns fler barnlösa vuxna som vill adoptera än det finns nyfödda friska barn som är tillgängliga för adoption kan en konkurrenssituation uppstå. Detta innebär också att många barn som är tillgängliga för adoption inte blir adopterade för att de inte passar in på de önskemål som blivande adoptivföräldrar har. Vidare kan man undra om det är etiskt försvarbart att flytta barn från ena sidan jordklotet till den andra. Många ursprungsländer har ett födelseunderskott. Dränerar vi dessa länder på deras viktigaste resurser när vi adopterar deras barn? Fundera på Ü Hur ser jag på internationell adoption? Konventioner Varje adoption ska vara till barnets bästa En grundtanke i både FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 och Haagkonventionen från 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är att ett barn för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. När biologiska föräldrar av olika anledningar inte förmår ta hand om sitt barn kan adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj. I detta sammanhang befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Därför följer enligt svensk lag och internationella konventioner att inga andra intressen får gå före barnets bästa när beslut om adoption fattas. 7 ibid: Att bli förälder till ett barn som redan finns

17 Internationell adoption I Barnkonventionen är barnets bästa den vägledande värdegrunden för tolkning av alla de andra bestämmelserna. Vad som är barnets bästa är i vissa avseenden självklart, t.ex. att barnet ska ha rätt till sitt liv och skydd mot misshandel. I andra situationer är det en fråga om att väga samman olika faktorer till en helhetsbedömning i det enskilda fallet. I adoptionssammanhang är hemutredningen ett exempel på en helhetsbedömning då flera faktorer vägs in för att avgöra om ett hem är lämpligt att ta emot ett barn för adoption. En motsvarande bedömning i barnets hemland är den utredning som görs för att undersöka om det går att finna en familj för barnet i hemlandet eller om det är till barnets bästa att få en adoptivfamilj i ett annat land. Olika barnperspektiv Barnombudsmannen beskriver Barnkonventionens barnperspektiv: Ett barnperspektiv som innebär att kunna förena kraven på att barn och unga skall behandlas som mer sårbara än vuxna med tillgång till särskilt skydd och stöd, men samtidigt ses som kompetenta och resursstarka individer med rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem. ur Barnets bästa från vision till verklighet Det finns olika barnperspektiv t.ex. ett vuxet barnperspektiv, samhällets barnperspektiv och varje enskilt barns barnperspektiv. 8 Det vuxna barnperspektivet präglas av den vuxnes barndomserfarenheter, kunskaper och det kulturella sammanhanget. Samhällets barnperspektiv är det kollektiva synsättet på barns rättigheter och behov. Även det är byggt på kunskaper, värderingar och kulturella föreställningar. Varje enskilt barn har sitt eget perspektiv på sig självt och sin situation. Detta är beroende av barnets ålder och utveckling samt vad barnet ser, upplever och känner i den sociala miljö där det befinner sig. 9 Vid internationella adoptioner möts skilda kulturers syn på barn och adoptioner. Det är inte självklart att barnens företrädare i länder där det finns många barn på institutioner tycker att internationell adoption är ett alternativ till institutionsvård. En del 8 9 SOU 2001:72 s. 93 f. Socialstyrelsen 2004:10 Att bli förälder till ett barn som redan finns 17

18 Internationell adoption länder har aldrig inlett och andra har avbrutit sitt adoptionssamarbete med andra länder. Barnets upplevelse av adoption är individuell och präglas av omständigheterna i det enskilda fallet. Gemensamt är dock att adoptionen innebär en stor förändring. Fram till dess att barnet vant sig vid sitt nya liv och blivit tryggt med sina nya föräldrar kan barnet uppleva sin situation som skrämmande och otrygg. Det är därför viktigt att genomföra adoptionen på ett sådant sätt att barnet ges de bästa förutsättningar att klara av de stora förändringarna. Haagkonventionen Haagkonventionen är utformad för att göra Barnkonventionens mål för adoption praktiskt tillämpbara. Haagkonventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer. En grundläggande tanke är att samhället har ansvar för att adoption sker med barnets bästa som riktmärke och konventionen ger staterna det yttersta ansvaret för att detta efterlevs. Myndigheter i barnens ursprungsländer har ansvar för att utreda om en internationell adoption är den bästa lösningen för det enskilda barnet. Subsidiaritetsprincipen, eller närhetsprincipen, innebär att ett barn som inte kan tas om hand i sin familj ska ges en annan familj så nära sitt ursprung som möjligt. Därför är det inte aktuellt med internationell adoption förrän det konstaterats att det inte finns någon möjlighet att ge barnet tillfredsställande omsorg i ursprungslandet. Myndigheter i mottagarländerna har ett ansvar för att de blivande adoptivföräldrarna är förberedda inför och lämpliga att ta emot ett adoptivbarn från ett annat land. I Sverige sker detta genom att de som vill adoptera ska ha deltagit i föräldrautbildning och genomgått en hemutredning som är underlag för socialnämndens beslut om medgivande. Kommunen har efter adoptionen ett ansvar för att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan adoptionen har genomförts. När myndighetsföreträdare och andra som har ansvar för barnet i barnets ursprungsland ger personer i mottagarländer förtroendet att ta hand om deras barn är det viktigt att förvalta detta förtroende väl. Föräldrautbildning och hemutredning för barnets bästa I Sverige sker förberedelsen inför adoption och lämplighetsbedömningen i kommunen. Genom föräldrautbildningen ska de sökande ges möjlighet att få kunskap och insikt om adopterade barn och 18 Att bli förälder till ett barn som redan finns

19 Internationell adoption deras behov samt innebörden av en adoption. Hemutredningen utgör underlag för socialnämndens beslut om medgivande men kan också ses som en del i förberedelsen. Den är inte till för att ifrågasätta de sökande utan prövningen görs för att tillgodose barnets bästa. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Socialnämndens beslut om medgivande innebär inte att man är färdig att bli adoptivförälder. Det är ett steg i en process och ett gott samspel med hemutredaren ökar möjligheterna för att adoptivföräldraskapet ska bli en positiv resa. Hemutredningen har också betydelse för barnets företrädare i ursprungslandet. När de ska välja föräldrar till ett barn är hemutredningen den information om de sökande som de har att utgå från. Etnisk diskriminering i samhället Men jag klarade mig undan den värsta mobbingen därför att: Du är ju inte invandrare. Sade klasskamraterna. I nästa stund kunde de sitta och gasta om att svartskallarna borde kastas ut. Att de bara kommer hit för att tjäna pengar. Blattarna. Svartingarna. När en pojke från Ungern började i min klass blev han snabbt klassens svartskalle, inte jag, fast min hårfärg var densamma. Han blev mobbad, inte jag. ur Blod är tjockare än vatten av Astrid Trotzig Internationellt adopterade barn räknas enligt svensk statistik som första generationens invandrare. Adoptivfamiljen kan komma att påverkas av olika synsätt som finns på invandring i det svenska samhället. Många av de adopterade barnen har ett utseende som avviker från det skandinaviska. Det innebär att adoptivfamiljer sticker ut och inte längre kan vara anonyma. En kunskapsöversikt gjord av Integrationsverket visar att diskriminering förekommer i samhället. I översikten pekas på att det inte är fråga om isolerade företeelser utan ett system av förtryck som genomsyrar relationerna mellan människor i så gott som alla Att bli förälder till ett barn som redan finns 19

20 Internationell adoption samhällsområden. 10 Vidare menar man att den etniska diskrimineringen har kopplingar till rasistiska föreställningar som används för att rättfärdiga social ojämlikhet i postkoloniala samhällen. 11 En annan bakgrund till fördomar om olika folkgrupper är människans benägenhet att se sitt eget sammanhang som centrum i världen. Det man själv är van vid uppfattas som naturligt och överlägset. 12 Vår bild av omvärlden blir vanligen mindre nyanserad ju längre bort något är. Detta påverkar den allmänna uppfattningen om de länder vi adopterar från, som ofta är avlägsna både geografiskt och kulturellt. Då information om ursprungsländerna förekommer i media skildras ofta svårigheter. Det kan handla om krig, svält, naturkatastrofer eller sjukdomar. Mer sällan handlar det om sådant som i västvärlden betraktas som status- och prestigefyllt, t.ex. aktieindexkurser, design, litteratur, tekniska innovationer, etc. Rapporteringen kan bidra till vilka förväntningar vi har på olika länder och människorna därifrån. Detta innebär att adopterade och adoptivföräldrar kan komma att möta diskriminering, vardagliga fördomar om etnisk olikhet och rasistiska attityder. Sådana föreställningar kan även påverka adoptivföräldrars förväntningar på sina adopterade barn och det adopterade barnets egna förväntningar på sig självt och sin omgivning. Fundera på Ü Hur brukar jag reagera när jag hör diskriminerande åsikter? 10 de los Reyes och Wingborg 2002:76 11 de los Reyes och Wingborg 2002:74 f 12 Skovdahl 1996:23f 20 Att bli förälder till ett barn som redan finns

21 Internationell adoption Lästips Barnets bästa från vision till verklighet, kan beställas på Barnombudsmannens webbplats Regeringens proposition 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor, Adoption till vilket pris? SOU 2003:49 Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, Integrationsverkets rapportserie 2002:13, Paulina de los Reyes & Mats Wingborg, www. integrationsverket.se/upload/publikationer/vardagsdiskriminering.pdf Intercountry Adoption, Innocenti digest 4, publications/ Shanti Holmström, Mitt okända hemland. Boken är delvis självbiografisk. Den handlar om Shanti och hur det var för henne att växa upp i Sverige och vara både adopterad, mörkhyad, skilsmässobarn och dessutom från landet. När Shanti var 17 år bestämmer hon sig för att göra en resa till sitt okända hemland Indien. Lasse Lindroth, Där inga änglar bor. En självbiografisk berättelse om att växa upp som internationellt adopterad. Boken beskriver en svart verklighet som inte alla ser, eller vill se, men som för många unga, både svenskar och invandrare, är den enda verkligheten. Frank Lindblad, Adoption, kap 6, Fördomar. I boken beskrivs vad vetenskapen vet om adoption. Författaren presenterar svar på frågor om adoption utifrån aktuell forskning. Dessutom ger han förslag på hur adoptivföräldrar kan förhålla sig till många av de omständigheter som tas upp i boken. Att bli förälder till ett barn som redan finns 21