Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017"

Transkript

1 s handling nr 19/014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden Dnr /014:48-04 Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 8

2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Bilaga: Nya upphandlingar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1 Inledning Rapporten Katrineholm 030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt identifierade trender som påverkar kommunens arbete inför år 030. För vård- och omsorgsnämndens del lyfts fram ett antal utmaningar på kort och lång sikt. De äldre Katrineholmarna blir allt fler. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Från år 019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt men redan under nästa år ser vi en ökning. Vid oförändrad välfärdsambition kommer vård- och omsorgsförvaltningen att behöva fördubbla sin budget till 030. Ca 70 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Det mellankommunala LSS-utjämningssystemet visar (med två års eftersläpning) att kommunens kostnader för insatser till funktionsnedsatta personer fortsätter att öka och utfallet för 014 är 47 mkr. Systemet ersätter kommuner med hög nivå av LSS-insatser. Det är både större antal personer som får insatser och mera omfattande insatser i Katrineholm. Ersättningen får inte genomslag till Vård- och omsorgsnämnden och det finns med rådande styrmodell ingen koppling mellan kommunens mottagna ersättning och utlagd budget på LSS-området. Färre ska försörja fler. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns vissa svårigheter kring att rekrytera nyckelgrupper, exempelvis sjuksköterskor och vårdgymnasierna rapporterar vikande antal sökande. Teknisk utveckling. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Detta innebär att kommunens roll som vägledare och rådgivare måste utvecklas, inte minst till de invånare som behöver stöd i de valmöjligheter som uppstår. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Äldreomsorgens fortsatta utveckling En stor osäkerhetsfaktor i planeringsförutsättningarna är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende är nu framflyttat till 31 mars 015. En tidigare konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden 3

4 låtit göra visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på nära 40 miljoner kronor. Den senaste versionen av föreskrifterna innehåller en utvidgning av personkretsen till att gälla alla som bor på särskilt boende. Därmed torde den tidigare kostnadsberäkningen vara för låg. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Regeringen har i juni 014 fattat beslut om att införa en förordning som innebär att regeringen måste ge sitt medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn. Oavsett omfattning kommer införandet att kräva en utökning av personalresurser. Ökningen innefattar såväl omvårdnadspersonal som biståndshandläggare då föreskrifterna ställer krav på dubbla beslut, utökad uppföljning och omprövning av beslut på ett nytt sätt. Vård- och omsorgsnämnden kommer i början av 015 att anta ny inriktningsplan för mandatperioden. Inriktningsplanen kommer att stödja nästa kommunplan för inom vård- och omsorgsområdet. 4

5 Ansvarsområden och volymmått.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (198:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Volymmått Utfall 013 Utfall jan-juni 014 Prognos 014 Prognos 015 Beviljade hemtjänsttimmar per månad Personlig assistans, beviljade timmar per månad egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad extern regi Belagda platser procentuellt på särskilt boende 355 belagda platser* 355 belagda platser 360 belagda platser 365 belagda platser Belagda platser procentuellt på LSS 13 belagda platser** 13 av belagda platser 15 belagda platser 15 belagda platser * Totalt 366 platser. ** Totalt 17 platser Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Beviljade timmar boendestöd per månad Utfall 013: 1085 tim/månad Utfall jan-juni 014: 1318 tim/månad. Prognos 014: 1450 tim/mån. Prognos 015: 1600 tim/mån Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad Utfall 013: 17 personer Utfall jan-juni 014: 174 personer Prognos 014: 178 personer Prognos 015: 180 personer Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer en trolig ökning att ske under 015. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men på en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar mycket hög beläggningsgrad. Förslag till förändring av volymmått baseras på bedömningen att dessa mått utgör viktiga komplement för att bedöma behov inom nämndens ansvarsområde. 5

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 05 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med innovativa miljöer inom vård och omsorg. Förvaltningen har tillsammans med bland annat Linköpings Universitet och näringslivet deltagit i NovaMedTechs verksamhet genom framtagande av Katrineholmsmodellen en arbetsmodell för att utveckla såväl verksamhet som att få fram nya teknisk förbättringar i omsorg. Under 015 planeras arbetssättet med innovativa miljöer att spridas till fler verksamheter inom förvaltningen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabasen Årlig, lång sikt 37 Årlig 5 18kg/inv KKiK: Kommunens Kvalitet i Korthet SCB: Statistiska Central Byrån RUS: Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet MFS: Miljöfordon Syd Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan, utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Förslag till förändring Ta bort, följs inte upp på nämndnivå. 6

7 3.1.4 Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Målnivå: 65 % Källa: KKiK Årlig 47, % 3. Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 05 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet 3..1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samverkan med föreningslivet Folkhälsoutskottet har prioriterat tre mål för 015 och vård- och omsorgsnämnden beaktar detta: Ungas psykiska hälsa ska bli bättre. o Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det länsgemensamma arbetet Sörmland UPPmärksammar barnen. Syftet med arbetet är att främja en god och trygg uppväxt för barnen i Sörmland. Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande. o Vård- och omsorgsnämnden beslutade för 014 om en ny samverkansorganisation i kontakt med brukare och brukarföreningar. Under 015 kommer dessa kontakter och samverkansformer att fördjupas och utvecklas. Stärka och utveckla tillgängligheten till social gemenskap för äldre. Vård- och omsorgsnämnden är aktiva i att utveckla former för ökad social gemenskap och minska ensamhetsproblematik för äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också under 014/015 ha en särskild satsning på äldres psykiska hälsa. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 05 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Förutsättningar och verksamhetsförändringar Övriga verksamheter samt samverkan En växande grupp barn med särskilda behov har uppmärksammats under 013/014, framför allt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ställer krav på ett ökat samarbete med 7

8 socialnämnd och bildningsnämnd. Under 014 har en arbetsgrupp ledd av respektive förvaltningschef startats upp med målsättning att skapa bättre förutsättningar för dessa barn. Arbetsgruppen ska ta fram förbättrade handläggningsrutiner samt stöd- och skolformer i kommunens egen regi. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg till äldre och funktionsnedsatta Inför 015 ser vård- och omsorgsnämnden ökade kostnader för färdtjänsten i och med utökad avtalsuppföljning. Det är även en ökning i beställda resor. Färdtjänsten är föremål för en del kritik och ny upphandling av beställarcentral och transportörer har påbörjats via Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Nytt avtal beräknas börja gälla 1 jul 015. Vid kommande upphandlig kommer miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål att beaktas avseende krav på fossila bränslen. Det finns en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal. Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé. Kostnaderna för dessa aktiviteter är svåra att beräkna då det beror på vilken typ av aktivitet det handlar om och ifall alla brukare väljer att utnyttja möjligheten. Det är stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, vilken garanterar att den gamla själv ska kunna boka en plats på korttidsboende vid behov. Införandet av Trygghetsmodellen innebär även att den fria avlösarservicen ökats från 10 till 0 timmar per månad under 014. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där ser nämnden en ökning av utförda timmar för varje månad. Dubbla beslut inom äldreomsorgen leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Dubbla beslut är en del i förberedelserna av införandet av demensföreskrifterna och innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. Under sommaren 014 har det blivit uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför 015. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering med kyla inbyggt. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KFAB tillfälligt löst situationen med hjälp av mobila luftkonditioneringsanläggningar. Inom verksamheten för boendestöd finns en obalans mellan behov och tillgängliga resurser. Prognosen är att målgruppen ökar och därmed kommer behoven att öka ytterligare under 015. Under 014 har ett par brukare med svår psykisk ohälsa initieras av landstinget för insatser av 8

9 socialpsykiatrin. Personerna behöver ofta ha en egen personalgrupp kring sig, ett så kallat Case management team. Arbetsmetoden är effektiv men mycket resurskrävande. Planering för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler måste påbörjas 015 för att kunna göra flyttning 016. De nuvarande lokalerna bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. På några gruppbostäder har behovet av vakennatt istället för journatt uppmärksammats och kommer att utredas vidare. Behov finns av en ytterligare gruppbostad då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren. En inventering av hur många personer det handlar om är gjord och planeringsunderlag för ny gruppbostad är påbörjat. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet ske under 015, med driftstart under 016. Så kallade Siths-kort måste införas till samtlig omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen under 015. Korten är en förutsättning för att kunna dela information med landstinget och gå in i vissa nationella databaser. Detta är förenat med både utbildningsinsatser och kostnader för kommunen. Det internationella klassificeringssystemet ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kommer under 015 att fortsätta integreras i myndighetsbeslut samt i utföraravdelningens verksamheter. ICF har främst inriktats till personer med funktionsnedsättning men kommer nu även att omfatta äldre personer. Parallellt går vård- och omsorg med i den statliga satsningen att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) som är nära knutet till ICF. Utvecklad samverkan mellan nämnder Utvidgningen av Tallheden med Granheden beräknas vara i drift i början av 015. Behovet av stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt i takt med att fler får de diagnoserna och verksamheten på Granheden kommer att ha denna inriktning. Granheden kommer även att bedriva förlängd skolbarnomsorg och korttidstillsyn enligt LSS då behovet har ökat. Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen angående skolplaceringar kommer att utvecklas under 015. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar. Trygghetsarbete Vård- och omsorgsnämnden ser en ökad belastning på larmpatrullens tjänster, vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem ibland akut i form av larmpatrull. Många brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp. Kommunen står mitt uppe i ett teknikskifte och arbete pågår med att byta ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till GSMlarm. Vård- och omsorgsnämnden förväntas hösten 014 besluta om handlingsplan för uppgraderingen av trygghetslarmen. Larmcentralen på Igelkotten måste bytas ut då det inte längre går att uppdatera utrustningen för att säkra funktionen. Leasing kommer att användas som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. 9

10 Räddningstjänsten Samtliga brandlarm på gruppbostäder kommer att bytas ut för att uppfylla en högre säkerhetsklassificering. Påbörjas under 014 men den största delen kommer att ske under 015. Detta kommer innebära ökade kostnader för underhåll och kontroll, vilket är ett lagkrav för den säkerhetsklassificering som anses mest lämplig för denna typ av verksamhet. Beslut finns fattat i tidigare budget och även investeringsmedel finns avsatt sedan tidigare Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Målnivå: 1 personer Källa: Egen mätning, KKIK Årlig 13 Andel brukare inom hemtjänst som är trygga i sin bostad Målnivå: 80 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 7 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Målnivå: 95% Källa: KKIK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 93 % Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Målnivå: 014: 56 dagar, 015: 55 dagar Källa: KKiK. Genomsnittlig väntetid från ansökan till erbjudande om plats. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 58dagar Andel brukare inom särskilt boende som är trygga i sin bostad Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 86 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Målnivå: 90% Källa: KKiK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 86 % Andel brukare inom omsorgen till Målnivå: 90 % Udda år 89 % 10

11 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar personer med funktionsnedsättning som är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 70 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Udda år 74 Udda år 63 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Resultatmål, 3, 5, 6 och 7 Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda. Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation. Förslag till förändring Ändra text på samtliga till "Andel brukare som svarar att de är..." Andel brukare inom omsorgen till personer medfunktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hjälp de får. Källa: Kompassen, målnivå 90 %, tidigare utfall 84 %. Källa: Kompassen, målnivå 80 %, tidigare utfall 77,5%. Föreslås flera mindre förändringar av resultatmålen som relaterar till att vård- och omsorgsförvaltningen bytt mätinstrument där frågor och redovisningar förändrats mot tidigare år Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Antal brukare inskrivna i hemsjukvården med en Samordnad Individuell Plan, SIP Målnivå: 60 % Källa: Närvård Sörmland Årligen Utfall 013: 46 % *Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland Föreslås nytt resultatmål som mäter samverkansaktiviteter kring enskild brukare i form av förekomst av samordnad individuell plan. Målnivå satt utifrån VOHJS*-nämndens mål för

12 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 05 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Folkhälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen påbörjat projektet Mat är liv och lust som pågår maj 014- maj 015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. En spridning av arbetssättet planeras till fler boenden, då arbetssättet är mera personalkrävande är en förutsättning att ekonomiska resurser kan omfördelas. Arbetet med att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Jämlikhet och integration Antalet personer med funktionsnedsättning som är i behov av daglig verksamhet ökar åter med början hösten 014. Den i västra länsdelen nyligen genomförda psykiatriinventeringen visar på att personer med psykisk ohälsa har både ett dåligt utvecklat utbud av sysselsättningsalternativ samt svag förankring på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar sedan 013 i en lokal samverkansgrupp (LSG) med bland annat arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att utveckla arbete och sysselsättning för målgrupper som behöver särskilt stöd. Tillgänglighet Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 014 en tillgänglighetsinventering. Åtgärder med anledning av denna kommer att beslutas av vård- och omsorgsnämnden Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung STN, Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Lång sikt Delår 53,9% 1

13 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 41 % Andelen barn och unga som mår bra ska öka: utfall 014: pojkar 88 % och flickor 69 %. Mäts ej på kommunnivå, enbart länsnivå. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 05 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Nytt verksamhetssystem implementeras under 014/015 med beräknad driftstart 1/ Detta kommer innebära en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet kommer att leda till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan utvecklas och förbättras. Registrering i TES kommer att göras med hjälp av mobiltelefoner vilket förväntas ge en förenklad och mer korrekt tidsrapportering. Kommunen som arbetsgivare För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 015 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta med ett kompetensförsörjningsoch utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att avslutas och utvärderas under 014. Beroende på om kommunen väljer att gå vidare med heltidsprojektet på Lövåsgården, och/eller utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Tillkommande personalbehov Införande av ÄBIC i äldreomsorgen tillsammans med förändrad beslutprocess i äldreomsorgen med så kallat dubbla beslut vid särskilt boende innebär att mer handläggarresurser krävs. Vid införande av demensföreskrifterna kommer ett mycket stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef), vilket är fler medarbetare per chef än flera andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för 13

14 enhetschefer inom vård- och omsorg Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK. Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 93 % Årlig 45 % Årlig 9 % Årlig 85 % Udda år Udda år 11 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Samtliga ovanstående resultatmål. Förslag till förändring Texten behöver förtydligas för att tydliggöra att samtlig information redovisas på kommunnivå och inte på nämndnivå. 14

15 4 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder, MYS Verksamhetssystem, integrering TES 4 Treserva, tillägg SITHS-kort Utrustning, Rehab Person-och taklyftar och rullstolar Sängar och madrasser Ny teknik Nygruppbostad, Tallheden Arbetsmiljöåtgärder, UFA Arbetstekniska hjälpmedel Brandlarmgruppbostäder, ombudgeteras från 014 Möbler gemensamhetsutrymmen Diskdesinfektor CircleRed, datasystem 00 4 Nyteknik Resurscenter Inköp mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad Hyra KFAB, drift och städ Hyra KFAB Städ och drift 4 Flytt av Skogsbrynet Ny gruppbostad 016* Skogsbrynet, nybyggnation Norrgläntan demensboende, tillbyggnad sinnenas rum, förråd och personalrum Byggstart Driftstart

16 Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Norrgläntan, flytt av staket och kortläsare. Strandgården, cykelförråd och belysning. Lövåsgården, ombyggnad av gård vid caféet samt aktivitetsutrustning. Lövåsgården, ljudisolering mellan konferensrum och kontor. Furuliden, extra entrédörr vid B-entrén för att skapa kallras-sluss. Furuliden, uteplats med tak mot Djulö gärde. Vallgården, nya omklädningsrum. Kylning/ventilation, samtliga Säbo Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum.** *Under förutsättning att erforderliga beslut fattas under hösten 014, kostnadsberäkning saknas ännu. **Ombyggnad av toaletter/badrum på Almgården kommer att kräva 8 evakueringsplatser under byggtiden. Investeringar delas in i olika kategorier, eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin. 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden. Investering hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga investeringar inkl. produktionsinvesteringar 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 16

17 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Arbetsmiljöåtgärder J/N 015 D/I Utrustning Rehab J/N 015 I GSM-larm J/N 014/015 D/I TES N 014/015 D/I Brandlarm, gruppbostäder N 014/015 D/I Diskdesinfektor N 015 I Circle Red N 015 I Drift eller investering 17

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. plan med budget 2015-2017 2015-01-05. Förvaltningschef Per Enarsson Ekonom Johanna Gustafsson Dnr VON/2014:48-042

Vård- och omsorgsnämndens. plan med budget 2015-2017 2015-01-05. Förvaltningschef Per Enarsson Ekonom Johanna Gustafsson Dnr VON/2014:48-042 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 2/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2015-2017 2015-01-05 Förvaltningschef Per Enarsson Ekonom Johanna Gustafsson Dnr VON/2014:48-042 Antagen av vård-

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

LOTS och verksamhetsplan

LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2014 LOTS och verksamhetsplan Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 Dnr VON/2014:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-30, 11 VERKSAMHETSPLAN VOF 2014

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018

Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018 s handling nr 26/2015 Vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018 2015-11-30 Dnr VON/2015:46-042 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27, 92 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-16, 239

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-15 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-08-29, 79 Dnr VON/2013:54-042 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED PLAN

Läs mer

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen VERKSAMHETSPLAN VOF 2012 1 (15) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2011-11-14 2011:89-012 Lena Andreasson, förvaltnings Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2011-12-08, 140 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2015 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018 Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-19 Dnr VON/2015:46-042 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-08-27,

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning av remissvar för Äldreomsorgsplan

Bilaga 3 Sammanställning av remissvar för Äldreomsorgsplan Bilaga 3 Sammanställning av remissvar för Äldreomsorgsplan 2016-2020 Sammanställt av Kenny Thärnström, Omsorgsnämndens au Remissvarare Syfte Prognos Säbo Prognos hemtjänst Boendeformer Fastigheternas utnyttjande

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Karlslund och Åkerbo 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Revisionsrapport PM Personaltäthet Kerstin Svensson Certifierad kommunal revisor My Nyström Katrineholms kommun Maj 2015

Revisionsrapport PM Personaltäthet Kerstin Svensson Certifierad kommunal revisor My Nyström Katrineholms kommun Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Certifierad kommunal revisor My Nyström Maj 2015 PM Personaltäthet Katrineholms kommun Personaltäthet Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga...

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Projektblad nr Förv.: 1 Upprättad den: 2013-02-13 Informationsteknologi ON 001 Omsorgsförvaltningens informationsteknologi består idag bl.a. av 140 administrativa arbetsplatser, 190 arbetsstationer för

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bilaga till verksamhetsberättelse

Bilaga till verksamhetsberättelse SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer