Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017"

Transkript

1 s handling nr 19/014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden Dnr /014:48-04 Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 8

2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Bilaga: Nya upphandlingar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1 Inledning Rapporten Katrineholm 030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt identifierade trender som påverkar kommunens arbete inför år 030. För vård- och omsorgsnämndens del lyfts fram ett antal utmaningar på kort och lång sikt. De äldre Katrineholmarna blir allt fler. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Från år 019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt men redan under nästa år ser vi en ökning. Vid oförändrad välfärdsambition kommer vård- och omsorgsförvaltningen att behöva fördubbla sin budget till 030. Ca 70 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Det mellankommunala LSS-utjämningssystemet visar (med två års eftersläpning) att kommunens kostnader för insatser till funktionsnedsatta personer fortsätter att öka och utfallet för 014 är 47 mkr. Systemet ersätter kommuner med hög nivå av LSS-insatser. Det är både större antal personer som får insatser och mera omfattande insatser i Katrineholm. Ersättningen får inte genomslag till Vård- och omsorgsnämnden och det finns med rådande styrmodell ingen koppling mellan kommunens mottagna ersättning och utlagd budget på LSS-området. Färre ska försörja fler. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns vissa svårigheter kring att rekrytera nyckelgrupper, exempelvis sjuksköterskor och vårdgymnasierna rapporterar vikande antal sökande. Teknisk utveckling. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Detta innebär att kommunens roll som vägledare och rådgivare måste utvecklas, inte minst till de invånare som behöver stöd i de valmöjligheter som uppstår. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Äldreomsorgens fortsatta utveckling En stor osäkerhetsfaktor i planeringsförutsättningarna är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende är nu framflyttat till 31 mars 015. En tidigare konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden 3

4 låtit göra visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på nära 40 miljoner kronor. Den senaste versionen av föreskrifterna innehåller en utvidgning av personkretsen till att gälla alla som bor på särskilt boende. Därmed torde den tidigare kostnadsberäkningen vara för låg. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Regeringen har i juni 014 fattat beslut om att införa en förordning som innebär att regeringen måste ge sitt medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn. Oavsett omfattning kommer införandet att kräva en utökning av personalresurser. Ökningen innefattar såväl omvårdnadspersonal som biståndshandläggare då föreskrifterna ställer krav på dubbla beslut, utökad uppföljning och omprövning av beslut på ett nytt sätt. Vård- och omsorgsnämnden kommer i början av 015 att anta ny inriktningsplan för mandatperioden. Inriktningsplanen kommer att stödja nästa kommunplan för inom vård- och omsorgsområdet. 4

5 Ansvarsområden och volymmått.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (198:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Volymmått Utfall 013 Utfall jan-juni 014 Prognos 014 Prognos 015 Beviljade hemtjänsttimmar per månad Personlig assistans, beviljade timmar per månad egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad extern regi Belagda platser procentuellt på särskilt boende 355 belagda platser* 355 belagda platser 360 belagda platser 365 belagda platser Belagda platser procentuellt på LSS 13 belagda platser** 13 av belagda platser 15 belagda platser 15 belagda platser * Totalt 366 platser. ** Totalt 17 platser Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Beviljade timmar boendestöd per månad Utfall 013: 1085 tim/månad Utfall jan-juni 014: 1318 tim/månad. Prognos 014: 1450 tim/mån. Prognos 015: 1600 tim/mån Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad Utfall 013: 17 personer Utfall jan-juni 014: 174 personer Prognos 014: 178 personer Prognos 015: 180 personer Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer en trolig ökning att ske under 015. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men på en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar mycket hög beläggningsgrad. Förslag till förändring av volymmått baseras på bedömningen att dessa mått utgör viktiga komplement för att bedöma behov inom nämndens ansvarsområde. 5

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 05 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med innovativa miljöer inom vård och omsorg. Förvaltningen har tillsammans med bland annat Linköpings Universitet och näringslivet deltagit i NovaMedTechs verksamhet genom framtagande av Katrineholmsmodellen en arbetsmodell för att utveckla såväl verksamhet som att få fram nya teknisk förbättringar i omsorg. Under 015 planeras arbetssättet med innovativa miljöer att spridas till fler verksamheter inom förvaltningen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabasen Årlig, lång sikt 37 Årlig 5 18kg/inv KKiK: Kommunens Kvalitet i Korthet SCB: Statistiska Central Byrån RUS: Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet MFS: Miljöfordon Syd Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan, utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Förslag till förändring Ta bort, följs inte upp på nämndnivå. 6

7 3.1.4 Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Målnivå: 65 % Källa: KKiK Årlig 47, % 3. Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 05 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet 3..1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samverkan med föreningslivet Folkhälsoutskottet har prioriterat tre mål för 015 och vård- och omsorgsnämnden beaktar detta: Ungas psykiska hälsa ska bli bättre. o Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det länsgemensamma arbetet Sörmland UPPmärksammar barnen. Syftet med arbetet är att främja en god och trygg uppväxt för barnen i Sörmland. Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande. o Vård- och omsorgsnämnden beslutade för 014 om en ny samverkansorganisation i kontakt med brukare och brukarföreningar. Under 015 kommer dessa kontakter och samverkansformer att fördjupas och utvecklas. Stärka och utveckla tillgängligheten till social gemenskap för äldre. Vård- och omsorgsnämnden är aktiva i att utveckla former för ökad social gemenskap och minska ensamhetsproblematik för äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också under 014/015 ha en särskild satsning på äldres psykiska hälsa. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 05 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Förutsättningar och verksamhetsförändringar Övriga verksamheter samt samverkan En växande grupp barn med särskilda behov har uppmärksammats under 013/014, framför allt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ställer krav på ett ökat samarbete med 7

8 socialnämnd och bildningsnämnd. Under 014 har en arbetsgrupp ledd av respektive förvaltningschef startats upp med målsättning att skapa bättre förutsättningar för dessa barn. Arbetsgruppen ska ta fram förbättrade handläggningsrutiner samt stöd- och skolformer i kommunens egen regi. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg till äldre och funktionsnedsatta Inför 015 ser vård- och omsorgsnämnden ökade kostnader för färdtjänsten i och med utökad avtalsuppföljning. Det är även en ökning i beställda resor. Färdtjänsten är föremål för en del kritik och ny upphandling av beställarcentral och transportörer har påbörjats via Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Nytt avtal beräknas börja gälla 1 jul 015. Vid kommande upphandlig kommer miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål att beaktas avseende krav på fossila bränslen. Det finns en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal. Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé. Kostnaderna för dessa aktiviteter är svåra att beräkna då det beror på vilken typ av aktivitet det handlar om och ifall alla brukare väljer att utnyttja möjligheten. Det är stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, vilken garanterar att den gamla själv ska kunna boka en plats på korttidsboende vid behov. Införandet av Trygghetsmodellen innebär även att den fria avlösarservicen ökats från 10 till 0 timmar per månad under 014. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där ser nämnden en ökning av utförda timmar för varje månad. Dubbla beslut inom äldreomsorgen leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Dubbla beslut är en del i förberedelserna av införandet av demensföreskrifterna och innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. Under sommaren 014 har det blivit uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför 015. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering med kyla inbyggt. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KFAB tillfälligt löst situationen med hjälp av mobila luftkonditioneringsanläggningar. Inom verksamheten för boendestöd finns en obalans mellan behov och tillgängliga resurser. Prognosen är att målgruppen ökar och därmed kommer behoven att öka ytterligare under 015. Under 014 har ett par brukare med svår psykisk ohälsa initieras av landstinget för insatser av 8

9 socialpsykiatrin. Personerna behöver ofta ha en egen personalgrupp kring sig, ett så kallat Case management team. Arbetsmetoden är effektiv men mycket resurskrävande. Planering för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler måste påbörjas 015 för att kunna göra flyttning 016. De nuvarande lokalerna bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. På några gruppbostäder har behovet av vakennatt istället för journatt uppmärksammats och kommer att utredas vidare. Behov finns av en ytterligare gruppbostad då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren. En inventering av hur många personer det handlar om är gjord och planeringsunderlag för ny gruppbostad är påbörjat. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet ske under 015, med driftstart under 016. Så kallade Siths-kort måste införas till samtlig omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen under 015. Korten är en förutsättning för att kunna dela information med landstinget och gå in i vissa nationella databaser. Detta är förenat med både utbildningsinsatser och kostnader för kommunen. Det internationella klassificeringssystemet ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kommer under 015 att fortsätta integreras i myndighetsbeslut samt i utföraravdelningens verksamheter. ICF har främst inriktats till personer med funktionsnedsättning men kommer nu även att omfatta äldre personer. Parallellt går vård- och omsorg med i den statliga satsningen att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) som är nära knutet till ICF. Utvecklad samverkan mellan nämnder Utvidgningen av Tallheden med Granheden beräknas vara i drift i början av 015. Behovet av stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt i takt med att fler får de diagnoserna och verksamheten på Granheden kommer att ha denna inriktning. Granheden kommer även att bedriva förlängd skolbarnomsorg och korttidstillsyn enligt LSS då behovet har ökat. Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen angående skolplaceringar kommer att utvecklas under 015. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar. Trygghetsarbete Vård- och omsorgsnämnden ser en ökad belastning på larmpatrullens tjänster, vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem ibland akut i form av larmpatrull. Många brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp. Kommunen står mitt uppe i ett teknikskifte och arbete pågår med att byta ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till GSMlarm. Vård- och omsorgsnämnden förväntas hösten 014 besluta om handlingsplan för uppgraderingen av trygghetslarmen. Larmcentralen på Igelkotten måste bytas ut då det inte längre går att uppdatera utrustningen för att säkra funktionen. Leasing kommer att användas som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. 9

10 Räddningstjänsten Samtliga brandlarm på gruppbostäder kommer att bytas ut för att uppfylla en högre säkerhetsklassificering. Påbörjas under 014 men den största delen kommer att ske under 015. Detta kommer innebära ökade kostnader för underhåll och kontroll, vilket är ett lagkrav för den säkerhetsklassificering som anses mest lämplig för denna typ av verksamhet. Beslut finns fattat i tidigare budget och även investeringsmedel finns avsatt sedan tidigare Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Målnivå: 1 personer Källa: Egen mätning, KKIK Årlig 13 Andel brukare inom hemtjänst som är trygga i sin bostad Målnivå: 80 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 7 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Målnivå: 95% Källa: KKIK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 93 % Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Målnivå: 014: 56 dagar, 015: 55 dagar Källa: KKiK. Genomsnittlig väntetid från ansökan till erbjudande om plats. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 58dagar Andel brukare inom särskilt boende som är trygga i sin bostad Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 86 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Målnivå: 90% Källa: KKiK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 86 % Andel brukare inom omsorgen till Målnivå: 90 % Udda år 89 % 10

11 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar personer med funktionsnedsättning som är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 70 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Udda år 74 Udda år 63 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Resultatmål, 3, 5, 6 och 7 Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda. Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation. Förslag till förändring Ändra text på samtliga till "Andel brukare som svarar att de är..." Andel brukare inom omsorgen till personer medfunktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hjälp de får. Källa: Kompassen, målnivå 90 %, tidigare utfall 84 %. Källa: Kompassen, målnivå 80 %, tidigare utfall 77,5%. Föreslås flera mindre förändringar av resultatmålen som relaterar till att vård- och omsorgsförvaltningen bytt mätinstrument där frågor och redovisningar förändrats mot tidigare år Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Antal brukare inskrivna i hemsjukvården med en Samordnad Individuell Plan, SIP Målnivå: 60 % Källa: Närvård Sörmland Årligen Utfall 013: 46 % *Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland Föreslås nytt resultatmål som mäter samverkansaktiviteter kring enskild brukare i form av förekomst av samordnad individuell plan. Målnivå satt utifrån VOHJS*-nämndens mål för

12 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 05 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Folkhälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen påbörjat projektet Mat är liv och lust som pågår maj 014- maj 015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. En spridning av arbetssättet planeras till fler boenden, då arbetssättet är mera personalkrävande är en förutsättning att ekonomiska resurser kan omfördelas. Arbetet med att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Jämlikhet och integration Antalet personer med funktionsnedsättning som är i behov av daglig verksamhet ökar åter med början hösten 014. Den i västra länsdelen nyligen genomförda psykiatriinventeringen visar på att personer med psykisk ohälsa har både ett dåligt utvecklat utbud av sysselsättningsalternativ samt svag förankring på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar sedan 013 i en lokal samverkansgrupp (LSG) med bland annat arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att utveckla arbete och sysselsättning för målgrupper som behöver särskilt stöd. Tillgänglighet Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 014 en tillgänglighetsinventering. Åtgärder med anledning av denna kommer att beslutas av vård- och omsorgsnämnden Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung STN, Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Lång sikt Delår 53,9% 1

13 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 41 % Andelen barn och unga som mår bra ska öka: utfall 014: pojkar 88 % och flickor 69 %. Mäts ej på kommunnivå, enbart länsnivå. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 05 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Nytt verksamhetssystem implementeras under 014/015 med beräknad driftstart 1/ Detta kommer innebära en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet kommer att leda till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan utvecklas och förbättras. Registrering i TES kommer att göras med hjälp av mobiltelefoner vilket förväntas ge en förenklad och mer korrekt tidsrapportering. Kommunen som arbetsgivare För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 015 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta med ett kompetensförsörjningsoch utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att avslutas och utvärderas under 014. Beroende på om kommunen väljer att gå vidare med heltidsprojektet på Lövåsgården, och/eller utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Tillkommande personalbehov Införande av ÄBIC i äldreomsorgen tillsammans med förändrad beslutprocess i äldreomsorgen med så kallat dubbla beslut vid särskilt boende innebär att mer handläggarresurser krävs. Vid införande av demensföreskrifterna kommer ett mycket stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef), vilket är fler medarbetare per chef än flera andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för 13

14 enhetschefer inom vård- och omsorg Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK. Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 93 % Årlig 45 % Årlig 9 % Årlig 85 % Udda år Udda år 11 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Samtliga ovanstående resultatmål. Förslag till förändring Texten behöver förtydligas för att tydliggöra att samtlig information redovisas på kommunnivå och inte på nämndnivå. 14

15 4 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder, MYS Verksamhetssystem, integrering TES 4 Treserva, tillägg SITHS-kort Utrustning, Rehab Person-och taklyftar och rullstolar Sängar och madrasser Ny teknik Nygruppbostad, Tallheden Arbetsmiljöåtgärder, UFA Arbetstekniska hjälpmedel Brandlarmgruppbostäder, ombudgeteras från 014 Möbler gemensamhetsutrymmen Diskdesinfektor CircleRed, datasystem 00 4 Nyteknik Resurscenter Inköp mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad Hyra KFAB, drift och städ Hyra KFAB Städ och drift 4 Flytt av Skogsbrynet Ny gruppbostad 016* Skogsbrynet, nybyggnation Norrgläntan demensboende, tillbyggnad sinnenas rum, förråd och personalrum Byggstart Driftstart

16 Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Norrgläntan, flytt av staket och kortläsare. Strandgården, cykelförråd och belysning. Lövåsgården, ombyggnad av gård vid caféet samt aktivitetsutrustning. Lövåsgården, ljudisolering mellan konferensrum och kontor. Furuliden, extra entrédörr vid B-entrén för att skapa kallras-sluss. Furuliden, uteplats med tak mot Djulö gärde. Vallgården, nya omklädningsrum. Kylning/ventilation, samtliga Säbo Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum.** *Under förutsättning att erforderliga beslut fattas under hösten 014, kostnadsberäkning saknas ännu. **Ombyggnad av toaletter/badrum på Almgården kommer att kräva 8 evakueringsplatser under byggtiden. Investeringar delas in i olika kategorier, eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin. 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden. Investering hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga investeringar inkl. produktionsinvesteringar 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 16

17 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Arbetsmiljöåtgärder J/N 015 D/I Utrustning Rehab J/N 015 I GSM-larm J/N 014/015 D/I TES N 014/015 D/I Brandlarm, gruppbostäder N 014/015 D/I Diskdesinfektor N 015 I Circle Red N 015 I Drift eller investering 17

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget ÄLDREOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer