Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015-2017"

Transkript

1 s handling nr 19/014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden Dnr /014:48-04 Antagen av vård- och omsorgsnämnden , 8

2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Ansvarsområden och volymmått Vård- och omsorgsnämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Bilaga: Nya upphandlingar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 1 Inledning Rapporten Katrineholm 030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt identifierade trender som påverkar kommunens arbete inför år 030. För vård- och omsorgsnämndens del lyfts fram ett antal utmaningar på kort och lång sikt. De äldre Katrineholmarna blir allt fler. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Från år 019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt men redan under nästa år ser vi en ökning. Vid oförändrad välfärdsambition kommer vård- och omsorgsförvaltningen att behöva fördubbla sin budget till 030. Ca 70 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Det mellankommunala LSS-utjämningssystemet visar (med två års eftersläpning) att kommunens kostnader för insatser till funktionsnedsatta personer fortsätter att öka och utfallet för 014 är 47 mkr. Systemet ersätter kommuner med hög nivå av LSS-insatser. Det är både större antal personer som får insatser och mera omfattande insatser i Katrineholm. Ersättningen får inte genomslag till Vård- och omsorgsnämnden och det finns med rådande styrmodell ingen koppling mellan kommunens mottagna ersättning och utlagd budget på LSS-området. Färre ska försörja fler. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns vissa svårigheter kring att rekrytera nyckelgrupper, exempelvis sjuksköterskor och vårdgymnasierna rapporterar vikande antal sökande. Teknisk utveckling. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Detta innebär att kommunens roll som vägledare och rådgivare måste utvecklas, inte minst till de invånare som behöver stöd i de valmöjligheter som uppstår. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Äldreomsorgens fortsatta utveckling En stor osäkerhetsfaktor i planeringsförutsättningarna är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende är nu framflyttat till 31 mars 015. En tidigare konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden 3

4 låtit göra visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på nära 40 miljoner kronor. Den senaste versionen av föreskrifterna innehåller en utvidgning av personkretsen till att gälla alla som bor på särskilt boende. Därmed torde den tidigare kostnadsberäkningen vara för låg. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Regeringen har i juni 014 fattat beslut om att införa en förordning som innebär att regeringen måste ge sitt medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn. Oavsett omfattning kommer införandet att kräva en utökning av personalresurser. Ökningen innefattar såväl omvårdnadspersonal som biståndshandläggare då föreskrifterna ställer krav på dubbla beslut, utökad uppföljning och omprövning av beslut på ett nytt sätt. Vård- och omsorgsnämnden kommer i början av 015 att anta ny inriktningsplan för mandatperioden. Inriktningsplanen kommer att stödja nästa kommunplan för inom vård- och omsorgsområdet. 4

5 Ansvarsområden och volymmått.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (198:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Volymmått Utfall 013 Utfall jan-juni 014 Prognos 014 Prognos 015 Beviljade hemtjänsttimmar per månad Personlig assistans, beviljade timmar per månad egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad extern regi Belagda platser procentuellt på särskilt boende 355 belagda platser* 355 belagda platser 360 belagda platser 365 belagda platser Belagda platser procentuellt på LSS 13 belagda platser** 13 av belagda platser 15 belagda platser 15 belagda platser * Totalt 366 platser. ** Totalt 17 platser Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Förslag till förändring Beviljade timmar boendestöd per månad Utfall 013: 1085 tim/månad Utfall jan-juni 014: 1318 tim/månad. Prognos 014: 1450 tim/mån. Prognos 015: 1600 tim/mån Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad Utfall 013: 17 personer Utfall jan-juni 014: 174 personer Prognos 014: 178 personer Prognos 015: 180 personer Kommentarer till volymmått Inom hemtjänst kommer en trolig ökning att ske under 015. I takt med att fler äldre får hemtjänst byggs denna stödform ut. Inom personlig assistans följer utvecklingen den nationella kurvan, men på en något lägre ökningstakt i Katrineholm. Platserna på särskilt boende samt på LSS-boende uppvisar mycket hög beläggningsgrad. Förslag till förändring av volymmått baseras på bedömningen att dessa mått utgör viktiga komplement för att bedöma behov inom nämndens ansvarsområde. 5

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 05 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med innovativa miljöer inom vård och omsorg. Förvaltningen har tillsammans med bland annat Linköpings Universitet och näringslivet deltagit i NovaMedTechs verksamhet genom framtagande av Katrineholmsmodellen en arbetsmodell för att utveckla såväl verksamhet som att få fram nya teknisk förbättringar i omsorg. Under 015 planeras arbetssättet med innovativa miljöer att spridas till fler verksamheter inom förvaltningen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabasen Årlig, lång sikt 37 Årlig 5 18kg/inv KKiK: Kommunens Kvalitet i Korthet SCB: Statistiska Central Byrån RUS: Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet MFS: Miljöfordon Syd Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan, utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Förslag till förändring Ta bort, följs inte upp på nämndnivå. 6

7 3.1.4 Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Målnivå: 65 % Källa: KKiK Årlig 47, % 3. Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 05 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet 3..1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samverkan med föreningslivet Folkhälsoutskottet har prioriterat tre mål för 015 och vård- och omsorgsnämnden beaktar detta: Ungas psykiska hälsa ska bli bättre. o Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i det länsgemensamma arbetet Sörmland UPPmärksammar barnen. Syftet med arbetet är att främja en god och trygg uppväxt för barnen i Sörmland. Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande. o Vård- och omsorgsnämnden beslutade för 014 om en ny samverkansorganisation i kontakt med brukare och brukarföreningar. Under 015 kommer dessa kontakter och samverkansformer att fördjupas och utvecklas. Stärka och utveckla tillgängligheten till social gemenskap för äldre. Vård- och omsorgsnämnden är aktiva i att utveckla former för ökad social gemenskap och minska ensamhetsproblematik för äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också under 014/015 ha en särskild satsning på äldres psykiska hälsa. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 05 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Förutsättningar och verksamhetsförändringar Övriga verksamheter samt samverkan En växande grupp barn med särskilda behov har uppmärksammats under 013/014, framför allt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ställer krav på ett ökat samarbete med 7

8 socialnämnd och bildningsnämnd. Under 014 har en arbetsgrupp ledd av respektive förvaltningschef startats upp med målsättning att skapa bättre förutsättningar för dessa barn. Arbetsgruppen ska ta fram förbättrade handläggningsrutiner samt stöd- och skolformer i kommunens egen regi. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare Förutsättningar och verksamhetsförändringar Omsorg till äldre och funktionsnedsatta Inför 015 ser vård- och omsorgsnämnden ökade kostnader för färdtjänsten i och med utökad avtalsuppföljning. Det är även en ökning i beställda resor. Färdtjänsten är föremål för en del kritik och ny upphandling av beställarcentral och transportörer har påbörjats via Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Nytt avtal beräknas börja gälla 1 jul 015. Vid kommande upphandlig kommer miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål att beaktas avseende krav på fossila bränslen. Det finns en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen med anledning av nytt avtal. Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Bland annat innefattar garantierna att alla brukare inom särskilt boende ska ha möjlighet att göra en egen aktivitet varje månad, t.ex. att gå på kafé. Kostnaderna för dessa aktiviteter är svåra att beräkna då det beror på vilken typ av aktivitet det handlar om och ifall alla brukare väljer att utnyttja möjligheten. Det är stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av Trygghetsmodellen, vilken garanterar att den gamla själv ska kunna boka en plats på korttidsboende vid behov. Införandet av Trygghetsmodellen innebär även att den fria avlösarservicen ökats från 10 till 0 timmar per månad under 014. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där ser nämnden en ökning av utförda timmar för varje månad. Dubbla beslut inom äldreomsorgen leder till en ökning av efterfrågan på handläggarresurser. Dubbla beslut är en del i förberedelserna av införandet av demensföreskrifterna och innebär högre krav på uppföljning och omprövning av tidigare fattade beslut. Varje beslut har också en längre handläggningstid. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende och det finns behov av en ambulerande sjuksköterska för att minska användningen av vikarier och för att säkra upp verksamheten. Under sommaren 014 har det blivit uppenbart att möjligheten till luftkonditionering på särskilt boende behöver ses över inför 015. I dagsläget har endast ett av tio säbo luftkonditionering med kyla inbyggt. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med KFAB tillfälligt löst situationen med hjälp av mobila luftkonditioneringsanläggningar. Inom verksamheten för boendestöd finns en obalans mellan behov och tillgängliga resurser. Prognosen är att målgruppen ökar och därmed kommer behoven att öka ytterligare under 015. Under 014 har ett par brukare med svår psykisk ohälsa initieras av landstinget för insatser av 8

9 socialpsykiatrin. Personerna behöver ofta ha en egen personalgrupp kring sig, ett så kallat Case management team. Arbetsmetoden är effektiv men mycket resurskrävande. Planering för att ersätta nuvarande psykiatriboendet Skogsbrynet med nya lokaler måste påbörjas 015 för att kunna göra flyttning 016. De nuvarande lokalerna bedöms inte kunna uppgraderas till ett modernt boende. På några gruppbostäder har behovet av vakennatt istället för journatt uppmärksammats och kommer att utredas vidare. Behov finns av en ytterligare gruppbostad då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren. En inventering av hur många personer det handlar om är gjord och planeringsunderlag för ny gruppbostad är påbörjat. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kan start för byggandet ske under 015, med driftstart under 016. Så kallade Siths-kort måste införas till samtlig omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen under 015. Korten är en förutsättning för att kunna dela information med landstinget och gå in i vissa nationella databaser. Detta är förenat med både utbildningsinsatser och kostnader för kommunen. Det internationella klassificeringssystemet ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kommer under 015 att fortsätta integreras i myndighetsbeslut samt i utföraravdelningens verksamheter. ICF har främst inriktats till personer med funktionsnedsättning men kommer nu även att omfatta äldre personer. Parallellt går vård- och omsorg med i den statliga satsningen att införa ÄBIC (äldres behov i centrum) som är nära knutet till ICF. Utvecklad samverkan mellan nämnder Utvidgningen av Tallheden med Granheden beräknas vara i drift i början av 015. Behovet av stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt i takt med att fler får de diagnoserna och verksamheten på Granheden kommer att ha denna inriktning. Granheden kommer även att bedriva förlängd skolbarnomsorg och korttidstillsyn enligt LSS då behovet har ökat. Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen angående skolplaceringar kommer att utvecklas under 015. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar. Trygghetsarbete Vård- och omsorgsnämnden ser en ökad belastning på larmpatrullens tjänster, vilket kan ha flera förklaringar. Då fler gamla bor hemma istället för på särskilt boende samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem ibland akut i form av larmpatrull. Många brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp. Kommunen står mitt uppe i ett teknikskifte och arbete pågår med att byta ut de kvarvarande analoga trygghetslarmen till GSMlarm. Vård- och omsorgsnämnden förväntas hösten 014 besluta om handlingsplan för uppgraderingen av trygghetslarmen. Larmcentralen på Igelkotten måste bytas ut då det inte längre går att uppdatera utrustningen för att säkra funktionen. Leasing kommer att användas som finansiering av denna utrustning för att inte riskera att investera i tekniska lösningar som inte är användbara efter ett fåtal år. 9

10 Räddningstjänsten Samtliga brandlarm på gruppbostäder kommer att bytas ut för att uppfylla en högre säkerhetsklassificering. Påbörjas under 014 men den största delen kommer att ske under 015. Detta kommer innebära ökade kostnader för underhåll och kontroll, vilket är ett lagkrav för den säkerhetsklassificering som anses mest lämplig för denna typ av verksamhet. Beslut finns fattat i tidigare budget och även investeringsmedel finns avsatt sedan tidigare Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Målnivå: 1 personer Källa: Egen mätning, KKIK Årlig 13 Andel brukare inom hemtjänst som är trygga i sin bostad Målnivå: 80 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 7 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Målnivå: 95% Källa: KKIK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 93 % Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Målnivå: 014: 56 dagar, 015: 55 dagar Källa: KKiK. Genomsnittlig väntetid från ansökan till erbjudande om plats. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 58dagar Andel brukare inom särskilt boende som är trygga i sin bostad Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik Udda år 86 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Målnivå: 90% Källa: KKiK. Redovisas med könsuppdelad statistik. Årlig 86 % Andel brukare inom omsorgen till Målnivå: 90 % Udda år 89 % 10

11 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar personer med funktionsnedsättning som är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 90 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Målnivå: 70 % Källa: Egen mätning, Kompassen. Redovisas med könsuppdelad statistik. Udda år 74 Udda år 63 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Resultatmål, 3, 5, 6 och 7 Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som är ganska/mycket nöjda. Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation. Förslag till förändring Ändra text på samtliga till "Andel brukare som svarar att de är..." Andel brukare inom omsorgen till personer medfunktionsnedsättning som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hjälp de får. Källa: Kompassen, målnivå 90 %, tidigare utfall 84 %. Källa: Kompassen, målnivå 80 %, tidigare utfall 77,5%. Föreslås flera mindre förändringar av resultatmålen som relaterar till att vård- och omsorgsförvaltningen bytt mätinstrument där frågor och redovisningar förändrats mot tidigare år Förslag till nya resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utgångsnivå Antal brukare inskrivna i hemsjukvården med en Samordnad Individuell Plan, SIP Målnivå: 60 % Källa: Närvård Sörmland Årligen Utfall 013: 46 % *Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland Föreslås nytt resultatmål som mäter samverkansaktiviteter kring enskild brukare i form av förekomst av samordnad individuell plan. Målnivå satt utifrån VOHJS*-nämndens mål för

12 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 05 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Folkhälsa Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med Service- och teknikförvaltningen påbörjat projektet Mat är liv och lust som pågår maj 014- maj 015 för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. På Lövåsgårdens avdelningar Hagtorp, Nyäng och Karlslund prövas och utvärderas aktiviteter där kock och serveringspersonal följer med maten ut till matgäst samt införande av frukostbuffé. Sammantaget ska arbetssättet uppmuntra till att skapa matlust kring måltiden och ge äldre ökade valmöjligheter. En spridning av arbetssättet planeras till fler boenden, då arbetssättet är mera personalkrävande är en förutsättning att ekonomiska resurser kan omfördelas. Arbetet med att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med service- och tekniknämnden. Jämlikhet och integration Antalet personer med funktionsnedsättning som är i behov av daglig verksamhet ökar åter med början hösten 014. Den i västra länsdelen nyligen genomförda psykiatriinventeringen visar på att personer med psykisk ohälsa har både ett dåligt utvecklat utbud av sysselsättningsalternativ samt svag förankring på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar sedan 013 i en lokal samverkansgrupp (LSG) med bland annat arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att utveckla arbete och sysselsättning för målgrupper som behöver särskilt stöd. Tillgänglighet Vård- och omsorgsförvaltningen genomför under 014 en tillgänglighetsinventering. Åtgärder med anledning av denna kommer att beslutas av vård- och omsorgsnämnden Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung STN, Målnivå: 90% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Könsuppdelad statistik ska redovisas. Lång sikt Delår 53,9% 1

13 Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) STN, Målnivå: 60% Källa: Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert Delår 41 % Andelen barn och unga som mår bra ska öka: utfall 014: pojkar 88 % och flickor 69 %. Mäts ej på kommunnivå, enbart länsnivå. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 05 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Effektiv organisation Nytt verksamhetssystem implementeras under 014/015 med beräknad driftstart 1/ Detta kommer innebära en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet kommer att leda till förenklingar i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan utvecklas och förbättras. Registrering i TES kommer att göras med hjälp av mobiltelefoner vilket förväntas ge en förenklad och mer korrekt tidsrapportering. Kommunen som arbetsgivare För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Under 015 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att arbeta med ett kompetensförsörjningsoch utvecklingsprogram för att säkerställa behovet av rätt kompetens. Det pågående projektet med heltid/deltid på Lövåsgården kommer att avslutas och utvärderas under 014. Beroende på om kommunen väljer att gå vidare med heltidsprojektet på Lövåsgården, och/eller utöka till flera verksamheter, kommer arbetsmiljö, behov av fler medarbetare samt ekonomi att påverkas. Tillkommande personalbehov Införande av ÄBIC i äldreomsorgen tillsammans med förändrad beslutprocess i äldreomsorgen med så kallat dubbla beslut vid särskilt boende innebär att mer handläggarresurser krävs. Vid införande av demensföreskrifterna kommer ett mycket stort antal omvårdnadspersonal, främst med gymnasiekompetens, att behöva rekryteras. Vård och omsorgsförvaltningen har stora personalspann för sina enhetschefer (median 48 medarbetare/chef), vilket är fler medarbetare per chef än flera andra förvaltningar inom kommunen. Det är därför önskvärt utifrån arbetsmiljö, attraktivitet och jämställdhet, och inte minst möjligheten att kunna utöva ett verksamhetsnära ledarskap, att minska personalspannet för 13

14 enhetschefer inom vård- och omsorg Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljning Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK. Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB Årlig 93 % Årlig 45 % Årlig 9 % Årlig 85 % Udda år Udda år 11 % Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Samtliga ovanstående resultatmål. Förslag till förändring Texten behöver förtydligas för att tydliggöra att samtlig information redovisas på kommunnivå och inte på nämndnivå. 14

15 4 Investeringar Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Total budget 1 Arbetsmiljöåtgärder, MYS Verksamhetssystem, integrering TES 4 Treserva, tillägg SITHS-kort Utrustning, Rehab Person-och taklyftar och rullstolar Sängar och madrasser Ny teknik Nygruppbostad, Tallheden Arbetsmiljöåtgärder, UFA Arbetstekniska hjälpmedel Brandlarmgruppbostäder, ombudgeteras från 014 Möbler gemensamhetsutrymmen Diskdesinfektor CircleRed, datasystem 00 4 Nyteknik Resurscenter Inköp mobiltelefoner till TES TES Ny gruppbostad Hyra KFAB, drift och städ Hyra KFAB Städ och drift 4 Flytt av Skogsbrynet Ny gruppbostad 016* Skogsbrynet, nybyggnation Norrgläntan demensboende, tillbyggnad sinnenas rum, förråd och personalrum Byggstart Driftstart

16 Katego ri Benämning Budget Driftkostnad Norrgläntan, flytt av staket och kortläsare. Strandgården, cykelförråd och belysning. Lövåsgården, ombyggnad av gård vid caféet samt aktivitetsutrustning. Lövåsgården, ljudisolering mellan konferensrum och kontor. Furuliden, extra entrédörr vid B-entrén för att skapa kallras-sluss. Furuliden, uteplats med tak mot Djulö gärde. Vallgården, nya omklädningsrum. Kylning/ventilation, samtliga Säbo Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum.** *Under förutsättning att erforderliga beslut fattas under hösten 014, kostnadsberäkning saknas ännu. **Ombyggnad av toaletter/badrum på Almgården kommer att kräva 8 evakueringsplatser under byggtiden. Investeringar delas in i olika kategorier, eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin. 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden. Investering hos annan part 3. Rationaliseringsinvesteringar 4. Övriga investeringar inkl. produktionsinvesteringar 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 16

17 5 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Kontraktsperi odens längd Leasing Ja/Nej Tidpunkt Arbetsmiljöåtgärder J/N 015 D/I Utrustning Rehab J/N 015 I GSM-larm J/N 014/015 D/I TES N 014/015 D/I Brandlarm, gruppbostäder N 014/015 D/I Diskdesinfektor N 015 I Circle Red N 015 I Drift eller investering 17

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 2013 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision......3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 Områdets olika verksamheter... 4 Personlig assistans... 4 Ledsagareservice... 4 Kontaktperson... 4 Avlösarservice... 4 Korttidsvistelse...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen 1 1 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, lena.lager@gotland.se Eva Sellberg kvalitetschef, eva.sellberg@gotland.se 2 2 Agenda Kort om

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018 Socialnämnden Budgetdialog 2016-2018 Omvärldsblick UTMANINGAR Rubriker i Bohusläningen 2015 Omvärldsanalysen socialnämndens utmaningar! Den demografiska utvecklingen, ökande volymer och det ökade behovet

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer