Skuldersmärta relaterat till dagliga aktiviteter hos rullstolsburna ryggmärgsskadade personer en studie på uppföljningsdata från 2009 i Gävleborgs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skuldersmärta relaterat till dagliga aktiviteter hos rullstolsburna ryggmärgsskadade personer en studie på uppföljningsdata från 2009 i Gävleborgs län"

Transkript

1 SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Skuldersmärta relaterat till dagliga aktiviteter hos rullstolsburna ryggmärgsskadade personer en studie på uppföljningsdata från 2009 i Gävleborgs län Kurs: Traumatiska ryggmärgsskador 7,5 p VT 2010 Examinationsuppgift Författare: Ann-Christine Elfving sjuksköterska Johnny Norling sjukgymnast Karin Wik arbetsterapeut

2 Bakgrund Muskuloskeletal skuldersmärta är en vanlig komplikation hos rullstolsburna traumatiskt ryggmärgsskadade personer [1, 2, 3]. Tetraplegiker drabbas i högre grad än paraplegiker [4]. Många faktorer bidrar till mekanisk påverkan på skuldran. Ryggmärgsskadan i sig medför en muskulär obalans [5] men även aktiviteter som att ta sig i och ur rullstolen, rullstolskörning och andra dagliga aktiviteter genererar mekaniska tryckkrafter på muskler och leder i skuldran [6]. Monotona ensidiga rörelser som t ex rullstolskörning leder till överbelastning på strukturer i skuldran, vilket resulterar i inklämningssyndrom och rotatorcuffskador. Detta i sin tur leder till minskad rörlighet i axelleden [7, 8]. Skuldersmärta har visat sig hos % av rullstolsburna ryggmärgsskadade personer enligt tidigare studier [9,10, 11]. Smärtan i skuldran beskrivs ibland vara större problem än själva funktionsbortfallet [6]. Ballinger et al och Alm et al [8,11] framhåller att skuldersmärta påtagligt påverkar personers förmåga att utföra dagliga aktiviteter. På rehabiliteringskliniken i Gävleborgs län görs årliga uppföljningar av ryggmärgsskadade personer i länet, enligt klinikens vårdprogram för ryggmärgskador [12]. Som en del i programmet ingår ett frågeformulär, Skuldersmärta hos rullstolsbrukare, Wheelchair Users Shoulder Pain Index (WUSPI) som skickas hem till den ryggmärgsskadade personen inför uppföljningen [13] (bilaga 1). Formuläret innehåller 15 frågor gällande vardagliga aktiviteter och skuldersmärta. Bedömningsinstrumentet har visat sig ha hög reliabilitet och validitet [14]. I frågeformuläret får personen skatta smärta på en Visuell Analog Skala (VAS). Till varje fråga om vardaglig aktivitet finns en VAS skala. Vid den vänstra ändpunkten står det ingen smärta och vid den högra värsta tänkbara smärta. Patienten sätter en markering på linjen som motsvarar den aktuella smärtan [15, 16]. Författarna till studien har genom klinisk erfarenhet upplevt att skuldersmärta påverkar ryggmärgsskadade personers aktivitetsförmåga i vardagliga aktiviteter. Syfte Syftet med studien var att beskriva förekomst av skuldersmärta relaterat till dagliga aktiviteter hos rullstolsburna ryggmärgsskadade som kommer på regelbunden uppföljning på rehabiliteringskliniken i Gävleborgs län. Frågeställningar Hur många rullstolsburna ryggmärgsskadade personer, under 2009, i Gävleborgs län, har besvär med skuldersmärta vid utförande av femton utvalda vardagliga aktiviteter? I vilka 4 aktiviteter, av 15 utvalda, skattas mest skuldersmärta? 1

3 Metod Arbetet inleddes med en definition av sökord vilket resulterade i orden spinal cord injury, pain and activity. I EIRA databasen, (landstingets biblioteks databas), i Pub Med (Medline) och Amed hittades lämpliga artiklar i ämnet. I Gävleborgs län finns 122 ryggmärgsskadade personer. Alla kallas regelbundet till någon form av uppföljning till Rehabiliteringskliniken. I denna studie har författarna valt att undersöka skuldersmärta relaterat till dagliga aktiviteter hos rullstolsburna ryggmärgsskadade i Gävleborgs län.. Inklusionskriterier var alla ryggmärgsskadade, rullstolsburna som varit inskrivna för uppföljning på kliniken under år Medicinskt ansvarig överläkare gav tillstånd att granska data från WUSPI-formuläret som registrerats under Klinikadministratören bistod med att ta fram persondata på dem som varit inskrivna för uppföljning under det aktuella året. WUSPI-formuläret hämtades ur personens medicinska journal för sammanställningen.registreringarna på VAS skalorna mättes med hjälp av en linjal. Medelvärdet av smärta räknades fram på varje aktivitet. WUSPI-formuläret, som används på Rehabiliteringskliniken, är ursprungligen översatt till svenska av Kersti Samuelsson US, Linköping Rehabiliteringskliniken i Gävleborg har i sin tur modifierat formuläret I Linköpings version står det ej utfört istället för ej aktuellt som Gävleborgs län har valt att använda. De ryggmärgsskadade personerna får WUSPI formuläret hemskickat, inför uppföljningsdagarna.. Om aktiviteten inte utförs, finns en ruta att kryssa i med ej aktuellt. I resultatet har författarna valt att presentera de fyra vardagliga aktiviteter som sammantaget ger mest skuldersmärta. 2

4 Resultat På rehabiliteringskliniken i Gävleborg år 2009 gjordes 30 uppföljningar av ryggmärgsskadade. 26 av dessa är rullstolsburna. Av dessa 26 har 7 personer inte fyllt i WUSPI-formuläret. WUSPI områden 1-15 (bilaga1) 1-15 = VAS 1-10 cm med 0,5 cm indelning 0 = ingen smärta e = ej aktuellt * = kvinnor v = summa VAS m = medelvärde A B* 4 7 5, , C D E* ,5 7,5 0 e 0 e e F e e e ,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5 0 0,5 0 G H 5 e e e e e e 0 3 I* ,5 5,5 5, ,5 4 0 J* 3,5 e 2 e e e e e 0 E e e e e 0 K e E e e L e e e e 0 e e e e E e e e e 0 M 0 0,5 0 e 0 0 e N e e e e e e E e e e e 0 O* e e e e e e e e e E e e e e 5 P e e e e e e e e e E e e e e e Q* 0 0 e e 0 e e e e 0 0 R* e ,5 3,5 e 5,5 0 S* 0 e 0 e e e e e 4 4 e e e e 0 V 12,5 7,5 7, , ,5 5,5 9,5 9,5 20,5 13,5 8, M 0,89 0,68 0,62 1,62 1,03 1,46 1,58 0,46 0,68 0,73 2,05 1,50 0,85 1,77 0,50 n=19 Det var 9 kvinnor och 10 män som fyllde i formuläret. Skuldersmärtan relaterat till dagliga aktiviteter, skattades högst inom dessa områden: 11. Tvättar dig på ryggen (m = 2,05) 14. Utföra hushållssysslor (m = 1,77) 4. Lasta in din rullstol i bilen (m = 1,62) 7. Lyfter ner föremål från en hylla över huvudet (m = 1,58) Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Formaterat: Teckensnitt:11 pt, 3

5 Av de 19 personerna upplevde 10 skuldersmärta inom något eller några områden. 9 personer registrerade ingen smärta eller ej aktuellt. Av dessa var det en person som registrerade ej aktuellt inom samtliga områden. 11. Tvättar dig på ryggen: Två män skattade 1 och 5 och tre kvinnor mellan 3,5 och 6 på VAS. Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet 14. Utföra hushållssysslor: Skuldersmärta vid hushållsarbete registrerades övervägande av kvinnor: fyra kvinnor skattade mellan 4-6 och två män 0,5 och 1 på VAS. 4. Lasta in din rullstol i bilen: En man skattade 2 och två kvinnor 4 och 7 på VAS. 7. Lyfter ner föremål från en hylla över huvudet: En man skattade 0,5 och tre kvinnor mellan 5,5 och 7,5 på VAS. Diskussion Författarna i denna studie har flera års erfarenhet av ryggmärgsskaderehabilitering och upplever att skuldersmärta är ett stort problem för denna diagnosgrupp. I Ballinger et al och Alm et al studier [8,11] har man sett en ökad tendens till skuldersmärta relaterat till antal skadeår. De ryggmärgsskadade personer som ingick i denna undersökning har alla haft sin skada i mer än fem år och representerades både av tetra- och paraplegiker, varav de flesta är tetraplegiker. Några ryggmärgsskadade personer i rehabiliteringsklinikens upptagningsområde, tycker att WUSPI formuläret är svår att fylla i. Det kan bero på att personerna är ovana med att fylla i en VAS skala. Drygt 50 % registrerade skuldersmärta i WUSPI formuläret, vilket stämmer väl överens med andra studier [9, 10]. De som registrerat ej aktuellt på många aktiviteter var antingen tetraplegiker med personlig assistans som får mycket hjälp i vardagsaktiviteter, eller paraplegiker. I författarnas studie ingår det både tetra- och paraplegiker, till skillnad från Alm et al studie [11] där endast paraplegiker ingick. I Alm et al studie är deltagarna flera och de har skattat något annorlunda jämfört med personerna i denna studie. De aktiviteter enligt WUSPI som gav mest skuldersmärta i Alm et al studie [11] var i rangordningen: 6. Köra uppför ramper eller backar utomhus 4. Lyfta rullstolen in i bilen 7. Lyfta ner föremål från hylla över huvudet 2. Förflyttning från rullstol till bil Samuelsson et al [9] som gjort studie på paraplegiker kom fram till att aktiviteter relaterade till rullstolsanvändning som t ex lyfta rullstol in i bilen, köra uppför ramper eller backar utomhus och förflyttningsaktiviteter, är de som ger mest besvär med smärta. Alm et al [11] kommer fram till ungefär samma resultat men i Alms studie tillkommer aktiviteten att lyfta ner föremål från hylla över huvudet som en av de aktiviteter som gav mest smärta. 4

6 I författarnas studie var det aktiviteten tvättar dig på ryggen som genererade mest skuldersmärta, därefter kom aktiviteten utföra hushållssysslor. Detta skiljer sig från Alm et al [11] och Samuelsson et al resultat [9]. Enligt McCasland et al [4] som gjort en studie på både tetraplegiker och paraplegiker var de besvärligaste vardagliga aktiviteterna att tvätta ryggen och att ta på t-shirt eller tröja. I studierna framkommer det att paraplegiker och tetraplegiker får skuldersmärta av olika dagliga aktiviteter. I de aktiviteter där smärta skattats högt tas rörligheten ut nästintill maximalt i axeln. Den kliniska erfarenhet som författarna har är att det finns ett tydligt samband mellan skuldersmärta och ett begränsat rörelseomfång, vilket bekräftas i Ballinger et al studie [8]. Vid de årliga uppföljningarna vid rehabiliteringskliniken i Gävleborg undersöker sjukgymnasten både aktiv och passiv ledrörlighet i samtliga rörelseriktningar i axeln. Rörligheten jämförs med data från föregående underssökningstillfälle. Vid dessa undersökningar framkommer det att smärta ger minskad ledrörlighet. Det finns inte ett lika tydligt samband mellan röntgendata, skuldersmärta och rörelseomfång [8]. Författarna misstänker att problemet kommer från mjukdelar och därför inte kan påvisas via röntgenundersökning. Möjligen kan detta förklaras av att ryggmärgsskadade personer får syrebrist i vissa muskelgrupper runt skuldran orsakad av muskelspänningar och överbelastning. Sällan upplever författarna inflammationstillstånd i senor eller senfästen vid det akuta eller subakuta smärttillståndet. De muskelgrupper som är mest spända och som ses under kliniskt arbete är pectoralmusklerna, infraspinatus samt trapezius övre del. Om dessa muskler är spända kan samspelet mellan skulderblad och överarmen påverkas så att vissa rörelser blir smärtsamma och/eller inskränkta [8]. Författarna misstänker att de varierande resultaten från studierna kan bero på att paraplegiker och tetraplegiker har olika aktivitetsförmåga och utsätter sig för olika sorters belastning. I författarnas studie ingick både tetra- och paraplegiker. Ju äldre vi blir desto skörare blir vi i muskler och leder. Axlarna är särskilt värdefulla och sårbara för personer som använder rullstol och som är helt beroende av sina armar. Det är lätt att muskler och senor blir överbelastade och reagerar med smärta. De negativa konsekvenserna kan bli stora med minskad möjlighet till självständig vardagsaktivitet. Hård och intensiv träning är en förlegad träningsfilosofi. Forskning visar att det gäller att tänka mer långsiktigt, träna smartare och vara mer frikostig med avlastande hjälpmedel för att undvika axelbesvär [17]. Även författarna till denna studie upplever att ryggmärgsskaderehabiliteringen har förändrats över tid. I dag fokuseras det på att tänka energieffektivt och skona axlar t ex genom att försöka undvika monotona och ogynnsamma rörelser samt använda hjälpmedel och ta mer hjälp av assistenter i större utsträckning. I Lagerströms artikel [17] ger hon exempel på hur axelproblem kan förebyggas. Träna styrkan, särskilt de små musklerna inne i leden, rotatorkuffen, musklerna på axelns baksida och de som håller in skulderbladen mot kroppen. Upprätthåll god rörlighet och hållning. Särskilt viktigt att töja bröst- och nackmuskler som ofta blir strama och ger framdragna axlar. Ha en så lättkörd rullstol som möjligt (lättbalanserad och med välpumpade däck). Ha så upprätt sittställning som möjligt. En sittställning med krokig rygg och framskjutna axlar ger ett dåligt anatomiskt läge för axeln med ökad skaderisk. Hjälp med sittanpassning i rullstol och/eller elastisk korsett kan ge rakare sittställning för den med dålig bålbalans. 5

7 Skaffa dig en bra avslappnad teknik för rullstolskörning (lång drivfas och mindre frekvens på drivringen). Använd hjälpmedel, till exempel glidbräda vid förflyttning, så fort du har ont eller om du har svårt att klara ett moment. Undvik att lyfta föremål långt utifrån kroppen med rak arm, till exempel rullstolen in i bilen. Om du istället lyfter med böjd armbåge (med biceps) nära kroppen minskar belastningen på axeln. Vid smärta: Undvik rörelser som smärtar. Till exempel brukar det gå lättare att förflytta sig mot den smärtande sidan än tvärtom. Sök hjälp av läkare eller sjukgymnast för att ta reda på orsaken till smärtan och få rätt behandling. Träna cirkulationen i axeln. Lätt och avlastad träning gynnar återhämtning och läkning. När smärtfrihet är uppnådd kan uthållighetsträning påbörjas. Se över förflyttnings- och rullstolsteknik och behov av hjälpmedel för att avlasta axlarna. Avlastning vid rullstolskörning kan vara att använda eldrivna hjul (typ e- motion). Författarna anser att Lagerströms råd är relevanta och överensstämmer väl med hur personalen på rehabiliteringskliniken i Gävleborg arbetar. Långvarig skuldersmärta som kvarstår obehandlad kan ge personen permanenta besvär. På rehabiliteringskliniken ingår det i vårdprogrammet för ryggmärgsskadade, att uppmärksamma skuldersmärta tidigt och se över lämpliga åtgärder. På rehabiliteringskliniken finns i princip ingen poliklinisk verksamhet utan primärvården verkställer de rekommenderade åtgärderna. Primärvården har dock inte specifik kompetens på ryggmärgsskador, vilket är en nackdel. Slutsats Eftersom denna studie är begränsad till underlag från 2009 års uppföljningar, blev det totalt 19 rullstolsburna ryggmärgsskadade personers data som bearbetades. Det hade varit intressant att undersöka samtliga rullstolsburna ryggmärgsskadade i länet. Dessutom skulle det vara spännande att genomföra en delstudie med intervention över tid gällande insatser och råd som nämnts tidigare i denna diskussionsdel. En frågeställning skulle kunna vara: minskar skuldersmärtan om träningsråd och regim följs enligt Lagerström? 6

8 Referenser 1. Curtis KA, Drysdale GA, Lanza RD. Shoulder pain in wheelchairusers with tetraplegia and paraplegia. Arch Phys Med Rehabil. 1999; 80: Levi R, Holtz A. Ryggmärgsskador-behandling och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur; (310 s) 3. Sie IH, MS,PT, Waters RL MD, Adkins RH, PhD, Gellman H, MD. Upper extremity pain in the postrehabilitation spinal cord injured patient. Arch Phys Med Rehabil 1992; 73: McCasland LD, MD, Budiman-Mak E, MD, Weaver FM, PhD, Adams E, MD, and Maiskevics S, BS. Shoulder pain in the traumatically injured spinal cord patient: evaluation of risk factors and function. J Clin Rheumatol 2006;12: Burnham RS et al. Shoulder pain in wheelchair athletes. Am J Sports Med 1993; 21: Rose M, Robinson JE, Ells P and Cole JD. Pain following spinal cord injury: results from a postal survey. Pain 1998; 34: Kulig K, Newsam KJ. Mulroy SJ, Rao S, Gronley JK, Bontrager EL, Perry J. The effect of level spinal cord injury on shoulder joint kinetics during manual wheelchair propulsion. 8. Ballinger DA, PhD, Rintala DH, PhD, Hart KA, PhD. The relation of Shoulder pain and range-of-motion problems to functional limitations, disability, and perceived health of men with spinal cord injury: a multifaceted longitudinal study. Phys Med Rehabil 2000; 81: Samuelsson KAM,Tropp, Gerdle B. Shoulder pain and its consequences in paraplegic spinal cord-injured, wheelchair users. Spinal Cord 2004; 42: Dalyan M, Vardenas DD and Gerard B. Upper extremity pain after spinal cord injury. Spinal Cord 1999; 37: Alm M, RPT, Msc, Saraste H, MD, PhD, Norrbrink C, RPT, PhD. Shoulder pain in persons with thoracic spinal cord injury: prevalence and characteristics. J Rehabil Med 2008; 40: Vårdprogram för ryggmärgsskador i Gävleborgs län, Curtis KA, Roach KE, Appelgate EB, Amar T, Benbow CS, Genecco TD et al. Development of the wheelchair user s shoulder pain index (WUSPI). Paraplegia 1995; 33: Curtis KA, Roach KE, Appelgate EB, Amar T, Benbow CS, Genecco TD et al. Reliability and validity of the wheelchair user s shoulder pain index (WUSPI). Paraplegia 1995; 33: Hayes MH, Patterson DG. Experimental development of the graphic rating method. Psychol Bull. 1021; 18: Freyd M. The graphic rating scale. J Educ psychol. 1923; 14: Lagerström A-C. Så undviker du axelproblem. Reflex 2010;1:

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi P Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi EXAMENSARBETE I SJUKGYMNASTIK, poäng Fördjupningsnivå (C) poäng Titel: Effekter av ridterapi hos personer

Läs mer

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär

KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär KinesioTapens påverkan på smärtlindring och funktionsnivå vid arbetsrelaterade nackbesvär Åsa Gustavsson Sofia Larsson Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) Höstterminen 2009 Höstterminen 2010

Läs mer

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie

C-UPPSATS. Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta. En litteraturstudie C-UPPSATS 2008:007 Specifik nackmuskelträning som sjukgymnastisk behandling vid nacksmärta En litteraturstudie Elin Eriksson Britt-Marie Esperi Annelie Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

62 neurologi i sverige nr 4 14

62 neurologi i sverige nr 4 14 62 neurologi i sverige nr 4 14 Att åldras med ryggmärgsskada I dag är det allt fler personer som har levt många år med en ryggmärgsskada. Här beskriver doktorand Ulrica Lundström en studie där man sökt

Läs mer

-ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa

-ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa B.As.I.K Hållbart kassaarbete B.As.I.K -ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa Peter Palm Malin Josephson Elin Johansson Arbets- och Miljömedicin Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset

Läs mer

LYFT- OCH FÖRFLYTTNINGSTEKNIK HOS HEMVÅRDSPERSONAL OCH PERSONLIGA ASSISTENTER I ÖREBRO UTBILDNING OCH ANVÄNDNING AV KUNSKAPEN

LYFT- OCH FÖRFLYTTNINGSTEKNIK HOS HEMVÅRDSPERSONAL OCH PERSONLIGA ASSISTENTER I ÖREBRO UTBILDNING OCH ANVÄNDNING AV KUNSKAPEN Örebro universitet Hälsovetenskapliga institutionen Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2007 LYFT- OCH FÖRFLYTTNINGSTEKNIK HOS HEMVÅRDSPERSONAL OCH PERSONLIGA ASSISTENTER I ÖREBRO UTBILDNING OCH ANVÄNDNING

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

Cerebral pares. och smärta

Cerebral pares. och smärta Handikappförvaltningen Rapport 2002 : 2 FoU Cerebral pares och smärta Habiliteringen Öster RH-teamet Vuxenhabiliteringen Skövde Tomas Börsbo PROJEKT CEREBRAL PARES OCH SMÄRTA PROJEKTREDOVISNING RH-teamet

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 65:2010. Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 65:2010 Personliga assistenters ländryggsbelastning och skadlig inverkan när klient hjälps vid förflyttning Annette Lind Gunvor Gard, Handledare

Läs mer

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Sjukgymnastisk behandling efter operation för cervikal

Läs mer

Elektriskt driven rullstol. nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen

Elektriskt driven rullstol. nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen Elektriskt driven rullstol nytta och kostnader samt erfarenheter av förskrivningsprocessen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kersti Samuelsson, Rehab med klin, Universitetssjukhuset i Linköping

Läs mer

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie

Vem hjälper vem? informell hjälp och hjälpmedelsanvändning. behovsstudie informell hjälp och hjälpmedelsanvändning behovsstudie Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2009 Författare: leg. arbetsterapeut Emmelie Barenfeld, leg. arbetsterapeut Kristina Nilsson, leg. arbetsterapeut Ann-Sofie

Läs mer

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?

Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede? Bedömning och behandling enligt Mc Kenziekonceptet En

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Maria Rydfjord Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Scapula 1

Maria Rydfjord Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Scapula 1 Uppgift 2 Granskning av olika mätmetoder och instrument Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire (DASH) Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Questionnaire (DASH) är

Läs mer

Att leva med smärta Problem Detection Study

Att leva med smärta Problem Detection Study Att leva med smärta Problem Detection Study Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader Författare:

Läs mer

Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus

Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus Djursjukskötarens roll i rehabiliteringen av inneliggande patienter på hästsjukhus The veterinary nurse s role in rehabilitating hospitalized horses Maria Johansson Djursjukskötarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv

Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för hälsa och miljö Charlie Nayeri och Maja Nilsson Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv En kvalitativ intervjustudie

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Författare: Helene Holmberg och Ulla Nilsson Handledare: Frida Eek vid AMM i Lund Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning 2008-2009 September 2009

Läs mer

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur

C-UPPSATS. Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur C-UPPSATS 2007:194 Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur Erfarenheter hos äldre kvinnor Carina Bergman, Marie Sevedsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen för

Läs mer

Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror?

Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror? Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror? Fyra veckors hemträning med övningen plankan Ulrica Hedén GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN C-uppsats 11:21 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Specifik nackträning för helikopterpiloter

Specifik nackträning för helikopterpiloter Specifik nackträning för helikopterpiloter Författare: Tommy Andersson Handledare: Torsten Johansson, överläkare, med dr, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete vid Uppsala universitets

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärtbedömning och smärtlindring hos barn Barn 3-7 år Författare: Sara Andersson, Lisa Wallin Handledare: Liselotte Jakobsson Magisteruppsats Januari 2013

Läs mer

Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har diabetes mellitus typ 1 Parents experiences of living with children with diabetes mellitus type 1

Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har diabetes mellitus typ 1 Parents experiences of living with children with diabetes mellitus type 1 Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) Omvårdnadsvetenskap Självständigt arbete, C-nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Föräldrars upplevelser av att leva med barn som

Läs mer