Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Maud Oskarsson, (m) Anna-Karin Kindgren (c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Maud Oskarsson, (m) Anna-Karin Kindgren (c)"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Beslutande Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Maud Oskarsson, (m) Anna-Karin Kindgren (c) Övriga deltagande Anna Bengtsson, IFO-chef Rozita Hedqvist, omsorgschef Göran Lundström, kommunchef Lina Dufmats, chef behandling och omsorg 89 Susanne Claesson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Ann-Marie Flink Socialkontoret klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susanne Claesson Organ Ordförande Justerande Britt-Marie Johansson Ann-Marie Flink ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sociala utskottet Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Su 84 2(15) Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll lades utan erinran till handlingarna.

3 3(15) Su 85 Dnr Omarbetad delegationslista Sammanfattning I början av året 2013, beslutades om en omorganisering inom omsorgssektionen. Tidigare fanns de två verksamheterna äldre- och handikapp samt IFO. Efter omorganisationen tillkom verksamheten behandling och omsorg. Socialnämnden ersattes av sociala utskottet med kommunstyrelsen som nämnd. Utifrån denna omorganisation har delegationsordningen omarbetats. Beslutsunderlag Delegationsordningen som bilaga Beslut Sociala utskottet beslutar Att föreslå kommunstyrelsen att besluta och anta omarbetad delegationsordning Delgivning Ks

4 4(15) Su 86 Förslag till sammanträdestider Föreligger förslag till sammanträdestider. Sociala utskottet diskuterar tiderna. En del frågor framförs. Kommunchef Göran Lundström ska skicka ut ett nytt omarbetat förslag till sammanträdestider.

5 5(15) Su 87 Utdelning sociala samfonden Sammanfattning IFO-chef Anna Bengtsson har tillsammans med sociala utskottets 1:e vice ordförande Ann-Marie Flink och 2:e vice ordförande Anna-Karin Kindgren fått i uppdrag att till sociala utskottets sammanträde inge förslag på fördelning av sociala samfondens avkastning för Beslutsunderlag Förslag till fördelning av fondmedel ur sociala samfonden Beslut Sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta Att annonskostnaden betalas med fondmedel Att fördelningen av fondmedel ska ske enligt framlagt förslag. Delgivning Ks

6 6(15) Su 88 Dnr Budgetmål IFO 2014 Sammanfattning Inför 2014 föreslås budgetmål för IFO att antas av kommunstyrelsen. Budgetmål för IFO 2014 Minst 80 % av de klienter under 30 år som beviljas försörjningsstöd ska ha någon form av sysselsättning Kostnaderna för försörjningsstödet ska procentuellt inte öka i jämförelse med föregående år Så få placeringsdygn som möjligt på institution eller behandlingshem Beslut Sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta anta budgetmålen 2014 för IFO. Delgivning Ks

7 7(15) Su 89 Dnr Policy gällande matersättning till personliga assistenter Sammanfattning Carolina Dufmats chef för sektion behandling och omsorg har fått i uppdrag av sociala utskottet att ta fram en policy gällande matersättning för personliga assistenter. Frågan har tidigare tagits upp till diskussion då brukare vill åka till restaurang och äta och detta blir en stor kostnad att ersätta. Personalchef har kontaktat grannkommuner för att undersöka hur de hanterar frågan. Förslag till policy är att personliga assistenter får ersättning för utlägg motsvarande 70 kr för lunch/middag och 20 kr för kaffe då aktivitet sker gemensamt med brukaren. Ersättning erhålles mot kvitto. Bedömning av hur ofta och frekvent detta kan ske bör göras individuellt utifrån LSS lagstiftning där man trycker på goda levnadsvillkor. Beslut Sociala utskottet beslutar Att godkänna ovanstående policy gällande matersättning till personliga assistenter.

8 Su 90 Hemsjukvård 8(15) Äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om hemsjukvården. Övertagandet från Landstinget ska ske 20 januari 2014.

9 Su 91 9(15) Budgetuppföljning per 31 okt Föreligger budgetuppföljningar per 31 oktober för IFO, och sektion behandling och omsorg. Sociala utskottet förklarar sig delgiven informationen

10 10(15) Su 92 Dnr Behandlingssekreterare halvtid Sammanfattning Genom den nya organisationen ser ett ärendes gång inom socialtjänsten ut som så att IFO utreder och beslutar och BeOm () verkställer beslut. Innan verkställandet skall en överblick göras vilken insats som passar beslutet bäst. Ärenden som kommer till BeOm gäller SoL och LSS. Idag sker detta flöde endast gällande intern vård och behandling. Socialsekreterare på IFO handlägger den externa vården på egen hand. IFO och BeOm har nu på förslag att BeOm även skall verkställa den externa vården. En behandlingssekreterare skall då arbeta med verkställelse av beslut både inom LSS och SoL, både internt och externt. Detta medför att leta behandlingshem och matcha med klientens behov. En annan viktig arbetsuppgift är att söka och utreda kontaktfamiljer, leta kontaktpersoner och familjehem inom de båda lagstiftningarna. Inom kommunen finns en medarbetare med sökta kvalifikationer vars projektanställning på 50 % upphör Hon är dock tillsvidareanställd i kommunen på 100%. Förslag är att denna person kan arbeta med nuvarande arbetsuppgifter 50 % och behandlingssekreterare 50%. Finansiering IFO 20% omfördelning av procent på socialsekreterartjänst, 20 % flyttas till behandlingssekreterartjänst BeOm 30% besparing genom kvalitet inom vården, placeringar blir effektivare och mer samordnade. Beslut Sociala utskottet Förslår utvecklingsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta Att godkänna ovanstående förslag gällande interna och externa placeringar Att godkänna att ny tjänst som behandlingssekreterare 50 % uppförs inom kommunen Delgivning UU

11 11(15) Su 93 Dnr Socialjouren-jourhem Sammanfattning Socialtjänsten (IFO) i Boxholms kommun handlägger ärenden som utgår från Socialtjänstlagen LVU, LVM och LSS. Akuta ärenden har tidigare handlagts genom att socialnämndens/utskottets ordförande ringt in en socialsekreterare när behov uppstått påbörjades ett samarbete med Linköpings kommun gällande socialjoursärenden. Från första november handlägger Linköpings kommun de akuta ärenden som uppstår utanför kontorstid. Det kan exempelvis gällande nödpengar eller att ett barn/ungdom hastigt måste lämna sin familj och akutplaceras. Akuta placeringar har tidigare lösts utifrån den situation som uppstått, dvs från fall till fall. Linköpings kommun har inte möjlighet att arbeta på detta sätt och därför har Boxholms kommun sökt jourhem, dvs en familj med ett extra rum och sängar som alltid finns om en akut situation skulle uppstå. Detta har inte lyckats. IFO och behandling och omsorg löser nu detta genom att Mambots personal har beredskap. Personalen arbetar redan nu dygnet runt och personalen på socialjouren har ett telefonnummer till Mambot där någon alltid går att nå. Övernattningen för barnet löses genom att behandling och omsorg hyr en lägenhet som ligger under Mambot, vilket gör att personalen finns till både för de boende på Mambot samt den/de akutplacerade. Det har också gått ut en förfrågan till Vadstena och Ödeshög om det finns ett intresse att köpa denna service från Boxholms kommun då de också måste lösa situationen kring barn och unga som måste akutplaceras. De har ställt sig positiva till förslaget. Lägenheten kostar kr/månad och personalkostnaderna påverkas inte så länge ett barn inte placeras. Vid placering kan det bli aktuellt med extra personal samt omkostnader, exempelvis mat och kläder. Detta kan ställas i proportion till ett jourhem med 3-4 platser där arvodet enl SKL:s riktlinjer är drygt kr/månad, samt omkostnader på 1800 kr/månad. Detta oavsett om ett barn är placerat eller ej. Placeras ett barn tillkommer arvode för att barn placerats samt omkostnader. Det kan också tilläggas att även ett jourhem ibland måste kunna vara ledigt och då måste detta lösas på något sätt, vilket medför kostnader. Genom att Vadstena och Ödeshög erbjuds köpa denna service genom Boxholms kommun får kommunen intäkter. Det är ännu oklart hur stor avgift de båda kommunerna ska faktureras för denna service. skriver avtal.

12 12(15) Finansiering I budgetförslaget för 2014 har kommunen räknat med en kostnad för Boxholms kommun med kr/månad. Intäkter från Vadstena och Ödeshögs kommuner är ej medräknade i budgeten för Beslut Sociala utskottet beslutar Att föreslå utvecklingsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta Att godkänna ovanstående lösning gällande akuta placeringar av barn och ungdomar i Boxholms kommun Att erbjuda Ödeshög och Vadstena kommun möjligheten att köpa denna service av Boxholms kommun Att uppdra till verksamheterna samt IFO att beräkna vad Boxholms kommun kan ta i avgift för denna service. Delgivning UU

13 Su 94 13(15) Delgivning allmänna ärenden Datum/Dnr Ärende Avsändare Avtal sociala jouren Ks Nytt reglemente för Kommunala handikapp och pensionärsrådet Kf Avsägelse i Kf och Su Maud Oskarsson Kf Anställningsprövning inför övertagande av hemsjukvårdsreformen Ks Beslut Inspektionen för vård och omsorg Information gällande förslag av ändring av antal platser i kommunfullmäktige-betänkande vital kommunal demokrati Ks uu Protokollsutdrag Läns- Slako Läns-slako Statistik 3:e kvartalet Riksfärdtjänst

14 14(15) Su 95 Övrigt Äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om FoU Centrum för vård omsorg och socialt arbete. Det är ett samarbete mellan kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Vadstena, Ydre och Linköpings universitet. Ifo-chef Anna Bengtsson informerar om en eventuell gemensam alkholhandläggning för kommunerna i väster. Eftersom en lista på uppföljningar som beslutats under året har efterfrågats gås protokollen för sociala utskottet under 2013 igenom.

15 Su 96 15(15) Kurser och konferenser Länsstyrelsen i Östergötland, konferens Dopning i vårt samhälle.

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-12 Sid 1(23 ) Instans Socialutskottet Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken, 2009-12-17 kl 13.30-16.35 Beslutande Ann-Christine Quist Karlsson (s) ordförande Lena Jonsson (s) Christina Lund (s) ersättare för Åke Liljegren (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer