Nya perspektiv - Ny kunskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya perspektiv - Ny kunskap!"

Transkript

1 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren Barndom då och nu Skuldproblematik Att ha god man och LSS Föreställningar om framtidens äldre Nya perspektiv - Ny kunskap! Kom och bli inspirerad, rent av utmanad 1 april 2011

2 ÎÎN1008 Invigning Skuldproblem - ett underskattat område inom socialt arbete Förändringarna i välfärdssystemet inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkring riskerar att bli en vanligare skuldfälla när fler människor får minskad ersättning eller att den uteblir helt. Hur möter socialarbetare de växande skuldproblemen när inte utgiftsperspektivet är så synligt i socialt arbete? Aktuell forskning kommer att presenteras kring skuldproblemens orsaker och hur skuldproblemen kan ta sig uttryck i olika förhållningssätt och strategier. Lisbeth Sandvall, Fil lic och doktorand, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Barns möte med rättsvårdande myndigheter - i teori och praktik Polisen, socialtjänsten och skolan är exempel på myndighetsutövande institutioner som dagligen möter och bemöter barn och ungdomar utifrån rättsvårdande och fostrande syfte. Frågor vi reser är; vad vet vi om dessa möten, är det viktigt att studera de ungas möten med rättsvårdande representanter och hur kan man gå tillväga i så fall? Det vi diskuterar är hur vi kan fånga och försöka förstå de ungas syn på, uppfattning om och erfarenhet av samhällets reaktioner och myndigheternas representanter? Charlotte Lebeda, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Anne-Lie Vainik, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring individ- och familjeomsorg? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om individ- och familjeomsorgen samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr, lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt:

3 ÎÎK1212 Nya perspektiv på daglig verksamhet enligt LSS! Vad tänker du som brukare, anhörig eller i övrigt engagerad? Detta rundabordssamtal kommer att handla om daglig verksamhet enligt LSS. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att samtala om den dagliga verksamhetens innehåll och betydelse. Vi kommer vidare att samtala om frågor som rör; övergången från Landsting till Kommun sedan 1996, verksamhetens utveckling och inflytande och självbestämmande för dig som deltar i verksamheten. Vi vill också ta del av dina uppfattningar om framtida viktiga forskningsområden vad det gäller daglig verksamhet. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Mairon Johansson, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Migration, Welfare State and Urban Restructuring in Northern and Southern Europe: Landskrona and Genoa Compared. (föreläsningen hålls på engelska) Urban research has underlined how European welfare states have alleviated social polarization tendencies at the urban level, compared to the USA. The ways in which national welfare states differently mediate the impact of migration and urban restructuring at the local level have nevertheless rarely been analyzed. The paper aims at investigating this issue by comparing Landskrona and Genoa. Simone Scarpa, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Utbildning av brukare i socialpsykiatrisk forskning - brukarnas egna motiv och erfarenheter Brukarmedverkan i forskningsaktiviteter har under de senaste decennierna fått en ökad uppmärksamhet. Ett viktigt inslag i de strävanden som har gjorts mot en ökad brukarmedverkan rör utbildningsinsatser för att öka brukares kunskaper och färdigheter rörande forskning. En intressant fråga i sammanhanget, och sällan undersökt, är vilka motiv brukarna har för att genomgå en sådan utbildning samt vilka upplevelser de kan ha av en sådan utbildning. Magnus Mårtensson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

4 ÎÎN1017 DERG - äldre - och funktionshinderforskning inom Linnéuniversitetet DERG- Disability and Elderly Research Group - vid Linnéuniversitetet fokuserar begrepp, teorier och verksamhetsnära forskningsfrågor inom områdena äldre, funktionshinder och funktionsnedsättning frågor med särskild betoning på och relevans för det socialvetenskapliga forskningsområdet. Socialt medborgarskap inom äldreområdet - mötet mellan teori och empiri. Projektet, som är i planeringsstadiet, syftar till att bl a analysera den nationella äldrepolitiken som den framställs för personer i tredje åldern samt empiriskt pröva en teoretisk modell för det sociala medborgarskapet konstruerat utifrån ett antal komponenter kopplade till behov för äldre. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Delaktighet, vision eller realitet? Stöd och service till personer med utvecklingsstörning En jämförande studie mellan Sverige och Finland Föreläsningen är en redovisning av en empirisk studie som genomfördes under 2009 tillsammans med kolleger från Sverige och Finland som identifierar, jämför och analyserar utvecklingen av stöd och service till personer med utvecklingsstörning i de båda länderna, under de senaste 20 åren. Resultatet visar på såväl stora likheter som stora skillnader rörande utveckling av stöd och service. Barbro Blomberg Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: HESD- Higher Education and Students with Disabilities Detta forskningsprojekt avser att undersöka hur studenter med funktionsnedsättningar upplever högre studier i syfte att identifiera förhållanden som bidrar till framgång i studier och skapar en tillgänglig utbildning. I projektet studeras också hur funktionshinder skapas i integration mellan funktionsnedsättning och specifika situationer i högre utbildning. Projektet befinner sig i planeringsstadiet och är tänkt att bestå av två delar, dels en lokal- nationell studie som tar fasta på svenska förhållanden och dels en komparation med motsvarande empiri från Tjeckien respektive USA. Ulrika Järkestig Berggren, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

5 ÎÎK1213 What is a liberalistic social policy? Danish Experiences from a decade with Liberalistic Social Policy. (Kommer att hållas på svenska) With departure in a row of liberalistic principles i.g. the market, the individual and freedom, concrete Danish legislation and administrative experiences are scrutinised and juxtaposed with the ideological principles. With the exception of unemployment benefits and benefits to immigrants where cuts have been large and resulting in the rising of absolute poverty, the main welfare states institutions (education, health, social insurance and social service) have remained unchanged during the last ten years of Danish liberalistic government. Iver Hornemann Möller, Gästprofessor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kollegiedialog inom personlig assistans - ett aktionsforskningsprojekt Under passet presenteras projektet främst utifrån att det är en modell som kan tänkas inspirera andra verksamheter och som ett sätt att bedriva forskning och utvecklingsarbete, i detta fall inom funktionshinderområdet. Projektet har genomförts med en forskare och FoU-verksamhetsledare, tillsammans med kommunalt anställda personliga assistenter och deras närmaste chefer från tre skånska kommuner. Det specifika syftet med projektet är att skapa erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kollegor samt tillvarata och sammanställa kunskaper och erfarenheter inom området personlig assistans. Monica Larsson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt: ÎÎN1008 Tidspolitik i timglasets midja För att få ordning på och planera in det vi vill och förväntas göra under arbetsveckan krävs tidspolitik. Det sker exempelvis när vi tillsammans med familjen på en whiteboard i köket packar tider för olika aktiviteter. Det ska hämtas och lämnas, handlas, tränas, hemarbetas och inte minst lönearbetas. Samtidigt är dessa aktiviteter beroende av samhällets normer och lagar kring hur tiden ska användas. Frågan är om den svenska offentliga tidspolitiken är anpassad till hushållens varierande behov för balans mellan arbetsliv och privatliv. Uffe Enokson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Beslutsfattande i mordutredningar, det omöjliga uppdraget Vid utredningsarbetet tvingas polisutredaren fatta en mycket stor mängd beslut, ofta på faktamässigt torftig grund samt under inverkan av såväl kognitiv belastning som motsägelsefulla formella riktlinjer. Detta exponerar beslutsfattandet för en lång rad potentiellt systematiska fel. Studien har inventerat beslutssituationernas komplexitet, de potentiellt systematiska felen samt strategier som polisens mordutredare använder för att motverka dessa. Ola Kronkvist, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

6 ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr och lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt: ÎÎK1212 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren och vad händer sedan? En sexårsuppföljning om att bli vuxen, om sexualitet och återfall. Unga begår en betydande del av alla sexuella övergrepp mot barn/ungdomar. Tidig upptäckt och insatser kan innebära att man förebygger framtida övergrepp. 39 ungdomar som i tonåren (M=15 år) begick sexuella övergrepp har följts upp och intervjuats. Resultatet av studien ger en bild av hur deras liv med avseende på bl a hälsa, sexualitet och återfall ser ut sex år senare. Cecilia Kjellgren, Lektor i socialt arbete,, socionom/dr med vet, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Mångprofessionella team för de mest sjuka äldre - En implementeringsstudie. Presentationen handlar om ett forskningsprojekt där utvecklingen av mångprofessionella team, med personal från landsting och kommun, ska följas. Teamens huvuduppgift är att erbjuda äldre ett sammanhållet omhändertagande. Inblick ges även i samarbetet mellan Linnéuniversitet, FoU Kronoberg, Landstinget och länets kommuner. Ulla Melin Emilsson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Eva Wikström, Fil. lic, FoU ledare, FoU Kronoberg Kontakt: Î Î N1017 Aktivt medborgarskap - strategier och erfarenheter bland unga med utländsk bakgrund. Presentationen grundar sig på strategier och erfarenheter när det gäller social delaktighet och aktivt medborgarskap bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund. I en intervjustudie berättar 17 personer i åldern år om hur de upplever möjligheter och hinder för delaktighet på lika villkor i samhället. Deras berättelser visar ambitioner på att kunna göra skillnad för egen del men också kunna medverka till en förändring i samhället. Helene Jacobson Petersson, Adjunkt och Fil. lic i socialt arbete Linnéuniversitetet Kontakt:

7 Det inskränkta medborgarskapet. Fångar, rösträtt och makt Medborgerliga rättigheter för intagna i fängelse har varit, och är, en kontroversiell fråga. Frågan kan i koncentrerad form sägas se ut så här: skall de som begått allvarliga brott tillerkännas samma rättigheter som andra medborgare eller har de genom sitt brott förverkat dessa rättigheter? Det svar som givits på denna fråga har skiftat över tid och skiljer sig åt betydligt mellan olika länder. Det måste också betonas att medborgarskapet innehåller flera dimensioner vilka åtminstone delvis måste uppfyllas för att man ska kunna tala om "fulla" medborgerliga rättigheter. I vilken utsträckning åtnjuter intagna i fängelse i vårt land medborgerliga rättigheter? I presentationen beskrivs hur frågan utvecklats i ett längre perspektiv samtidigt som en kort internationell utblick görs. Slutligen diskuteras frågan om förhållandet mellan formella medborgerliga rättigheter och vissa utsatta gruppers reella möjligheter att komma i åtnjutande av dessa. Roddy Nilsson Lektor i kriminologi och docent i historia, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎK1213 Barndom då och nu Under det senaste seklet har omvälvande förändringar skett i hur vi betraktar barn och barndom. Barndomen har förlängts och förskjutningar har skett i ansvarsfördelningen mellan det offentliga och privata. Förändrade synsätt på såväl barn som på det goda föräldraskapet har växt fram. Dagens barn har fått ökade rättigheter och ett värde som unika individer. Deras kompetens och aktörskap betonas allt oftare. Men samtidigt saknas ofta barns röster såväl inom forskning som inom det praktiska sociala arbetet. Ann-Sofie Bergman och Erika Lundby forskar, från olika perspektiv, om barns levnadsvillkor. På forskningens dag presenterar de tillsammans en bild av den förändrade barndomen. Fotografier och teckningar illustrerar innehållet. Ann-Sofie Bergman, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Erika Lundby, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Att utreda ungdomar på SiS ungdomshem Verner Denvall, prof i socialt arbete, och Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, berättar om ett pågående forskningsprojekt om utredningar som genomförs på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS). Varje år utförs uppemot 350 utredningar på uppdrag av kommunernas socialtjänst. Men vi har begränsad kunskap om vilken betydelse de har för ungdomarnas fortsatta vård. Frågor som projektet utgår ifrån kommer att presentera och det kommer att ges möjlighet till diskussion om projektet och dess studieobjekt. Kommentator: Kerstin Steneudde Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

8 ÎÎN1037 Nutidens äldreomsorgsmottagare i skuggan av föreställningar om framtidens äldre I presentationen beskrivs hur personalens föreställningar om skillnader mellan nutidens och framtidens omsorgsmottagare skapar äldreomsorgens innehåll. Med utgångspunkt i mitt avhandlingsområde problematiserar jag dessa föreställningar om generationsskillnader. Det görs i relation till äldrepolitikens riktlinjer och med hjälp av omsorgspersonalens och äldre personers beskrivningar av omsorg, varandra och framtiden. Vilka föreställningar ges företräde i praktiken och hur formar de äldreomsorgens innehåll? Angelika Thelin, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kommentator: Anneli Haernegård, socialtjänsten i Alvesta ÎÎN1030 När en reform blir vardag hur ser man på den då - exemplet specialiserad biståndsbedömning. När en reform som specialiserad biståndsbedömning inom äldreomsorgen initieras kommer den att bedömas utifrån att vara en lösning på ett flertal problem - en lösning söker problemformuleringar. I förlängningen blir den en symbol över en modern förvaltning och är svår att hålla ifrån sig. När den emellertid inte längre har nyhetens behag så värderas den istället utifrån hur den svarar upp mot socialtjänstens kärnvärden - d.v.s. hur den de facto fungerar. Det sker när reformer lämnar spridningsfasen för konsolideringsfasen. Jan Petersson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1017 Personlig assistans i Norge och Sverige välfärd genom skjönn eller manual? Personlig assistans finns i någon form i alla de nordiska länderna. Det finns såväl skillnader som likheter i lagstiftning, organisering och utredning - inkluderande bedömning och beslut - liksom insatsernas verkställighet. Föreläsningen kommer att lyfta fram några olika aspekter på personlig assistans ur ett komparativt perspektiv för personer med behov av insatser i Sverige och Norge. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Î Î K1212 Globala och lokala perspektiv på kvinnliga erfarenheter av migration - forskning om migration, genus, socialt arbete och historia Föreläsningen belyser kvinnors många gånger specifika villkor, positioner och erfarenheter i samband med internationell migration - såväl ur ett globalt makroperspektiv som ett lokalt mikroperspektiv. Föreläsningen syftar till att visa på förtjänsterna med att forska om migration, socialt arbete och historia utifrån ett genusperspektiv. Därigenom kan vi problematisera invanda stereotypa tankesätt och få en bredare förståelse för migrationen som process och fenomen, samt av migrationens aktörer. Jesper Johansson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt:

9 ÎÎK1213 Att ha god man och LSS-insatser hur ser inflytande och självbestämmande då ut? Vad gör en god man? Hur är det att ha god man? Många av de personer som har LSSinsatser har också en god man som stöd. Föreläsningen redovisar resultatet av en studie i Kronobergs län. Brukare, gode män, LSS-personal, handläggare, verksamhetschefer och överförmyndare har intervjuats för att synliggöra möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande med god man. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Debatt Paneldebatt om barn och ungas villkor idag Moderator för panelen är Elisabeth Anderberg, debattredaktör Smålandsposten Mikael Daag, Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Lasse Karlsson, Ungdom i Centrum Shler Lotfollahi, Integrationsansvarig Växjö Rödakorskrets Anders Mårtensson (v) Tapio Salonen, Professor i socialt arbete Charlotta Svanberg (s)

10 Kaffe, serveras i entréhhallen i N-huset. Lokaler Aula N1008 N1037 N1030 N1017 K1212 K Invigning Lisbeth Sandvall Paus Charlotten Lebeda Anne-Lie Vainik Maria Wolmesjö Verner Denvall Simone Scarpa Magnus Mårtensson DERG Lottie Giertz / Mairon Johansson Monica Larsson Iver Hornemann Möller Paus Ola Kronkvist Uffe Enokson Maria Wolmesjö Verner Denvall Ulla Melin Emilsson Eva Wikström Helene Jacobson Pettersson Cecilia Kjellgren Ann-Sofie Bergman Erika Lundby Lunch på egen hand Verner Denvall/ Sofia Enell Angelica Thelin Jan Petersson Kerstin Gynnerstedt Jesper Johansson Lottie Giertz Debatt

11 Linnéuniversitetet, Växjö P P N Ingångar Hus N Ingång N N1008 N1037 N1030 N1017 Hus K K1213 K1212 Ingång K

12 Kalmar/ Växjö Telefon

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS

Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enlig LSS och LASS Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Magisterprogrammet för Handikappvetenskap 40 p Magisteruppsats 20 p Vårterminen 2007 Personlig assistans ett krets -lopp? - en intervjustudie om personlig

Läs mer

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans ÖREBRO UNIVERSITET Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Termin 6, Teorier och metoder i socialt arbete VT 2013 En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Att förverkliga rättigheter genom

Att förverkliga rättigheter genom Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans Monica Larsson Lund Dissertations in Social Work 32 Monica Larsson Tryck: Mediatryck, Lunds universitet Utgiven av: Lunds universitet, Socialhögskolan

Läs mer

Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen

Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen 880669_Elmersjös_inl.indd 1 2014-08-04 11:01 880669_Elmersjös_inl.indd 2 2014-08-04

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Magisteruppsats i socialt arbete. Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare

Magisteruppsats i socialt arbete. Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare Institutionen för socialt arbetet Magisteruppsats i socialt arbete Kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och införandet av SAS - Socialt ansvarig samordnare Författare: Anneli Harnegård Handledare:Evert

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans. Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET

Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans. Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET Ett normalt liv? - En netografisk studie om att leva med personlig assistans Av: Disa Hernnäs LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA 63) VT 2014 Antal ord: 13819 Kandidatuppsats (SOPA63)

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

När LSS krockar med AML Enhetschefers upplevelser av åtskilda rättighetslagstiftningar som möts inom utförandet av personlig assistans

När LSS krockar med AML Enhetschefers upplevelser av åtskilda rättighetslagstiftningar som möts inom utförandet av personlig assistans Examensarbete När LSS krockar med AML Enhetschefers upplevelser av åtskilda rättighetslagstiftningar som möts inom utförandet av personlig assistans Författare: Maja Lüning Handledare: Charlotte Agevall

Läs mer

This study focuses on the influence a user may have over his or her welfare service, personal assistance.

This study focuses on the influence a user may have over his or her welfare service, personal assistance. Mittuniversitetet. Magisterutbildning med inriktning mot välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi, 60Hp. Institutionen för samhällsvetenskap, SHV. D-uppsats med statsvetenskaplig inriktning, 15Hp.

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:2 Anhöriga till personer

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete NÄR TILLVARON RASAR SAMMAN! En studie om anhöriga till personer som förvärvat hjärnskada Maria Johansson och Marie Wombell C-uppsats vårterminen 2006

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Medborgare, brukare av välfärd eller klient?

Medborgare, brukare av välfärd eller klient? Åbo Akademi. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Statsvetenskapliga institutionen. Ämne: Offentlig förvaltning. Moment: Licentiatavhandling. Handledare: Professor Marko Joas. Författare: Anna Westin.

Läs mer

RAPPORT I SOCIALT ARBETE Familjeliv med personlig assistans. Viveca Selander Nr. 148

RAPPORT I SOCIALT ARBETE Familjeliv med personlig assistans. Viveca Selander Nr. 148 RAPPORT I SOCIALT ARBETE Familjeliv med personlig assistans. Viveca Selander Nr. 148 Familjeliv med personlig assistans Viveca Selander Viveca Selander, Stockholms universitet 2015 ISSN 0281-6288 ISBN

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer