Nya perspektiv - Ny kunskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya perspektiv - Ny kunskap!"

Transkript

1 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren Barndom då och nu Skuldproblematik Att ha god man och LSS Föreställningar om framtidens äldre Nya perspektiv - Ny kunskap! Kom och bli inspirerad, rent av utmanad 1 april 2011

2 ÎÎN1008 Invigning Skuldproblem - ett underskattat område inom socialt arbete Förändringarna i välfärdssystemet inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkring riskerar att bli en vanligare skuldfälla när fler människor får minskad ersättning eller att den uteblir helt. Hur möter socialarbetare de växande skuldproblemen när inte utgiftsperspektivet är så synligt i socialt arbete? Aktuell forskning kommer att presenteras kring skuldproblemens orsaker och hur skuldproblemen kan ta sig uttryck i olika förhållningssätt och strategier. Lisbeth Sandvall, Fil lic och doktorand, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Barns möte med rättsvårdande myndigheter - i teori och praktik Polisen, socialtjänsten och skolan är exempel på myndighetsutövande institutioner som dagligen möter och bemöter barn och ungdomar utifrån rättsvårdande och fostrande syfte. Frågor vi reser är; vad vet vi om dessa möten, är det viktigt att studera de ungas möten med rättsvårdande representanter och hur kan man gå tillväga i så fall? Det vi diskuterar är hur vi kan fånga och försöka förstå de ungas syn på, uppfattning om och erfarenhet av samhällets reaktioner och myndigheternas representanter? Charlotte Lebeda, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Anne-Lie Vainik, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring individ- och familjeomsorg? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om individ- och familjeomsorgen samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr, lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt:

3 ÎÎK1212 Nya perspektiv på daglig verksamhet enligt LSS! Vad tänker du som brukare, anhörig eller i övrigt engagerad? Detta rundabordssamtal kommer att handla om daglig verksamhet enligt LSS. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att samtala om den dagliga verksamhetens innehåll och betydelse. Vi kommer vidare att samtala om frågor som rör; övergången från Landsting till Kommun sedan 1996, verksamhetens utveckling och inflytande och självbestämmande för dig som deltar i verksamheten. Vi vill också ta del av dina uppfattningar om framtida viktiga forskningsområden vad det gäller daglig verksamhet. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Mairon Johansson, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Migration, Welfare State and Urban Restructuring in Northern and Southern Europe: Landskrona and Genoa Compared. (föreläsningen hålls på engelska) Urban research has underlined how European welfare states have alleviated social polarization tendencies at the urban level, compared to the USA. The ways in which national welfare states differently mediate the impact of migration and urban restructuring at the local level have nevertheless rarely been analyzed. The paper aims at investigating this issue by comparing Landskrona and Genoa. Simone Scarpa, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Utbildning av brukare i socialpsykiatrisk forskning - brukarnas egna motiv och erfarenheter Brukarmedverkan i forskningsaktiviteter har under de senaste decennierna fått en ökad uppmärksamhet. Ett viktigt inslag i de strävanden som har gjorts mot en ökad brukarmedverkan rör utbildningsinsatser för att öka brukares kunskaper och färdigheter rörande forskning. En intressant fråga i sammanhanget, och sällan undersökt, är vilka motiv brukarna har för att genomgå en sådan utbildning samt vilka upplevelser de kan ha av en sådan utbildning. Magnus Mårtensson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

4 ÎÎN1017 DERG - äldre - och funktionshinderforskning inom Linnéuniversitetet DERG- Disability and Elderly Research Group - vid Linnéuniversitetet fokuserar begrepp, teorier och verksamhetsnära forskningsfrågor inom områdena äldre, funktionshinder och funktionsnedsättning frågor med särskild betoning på och relevans för det socialvetenskapliga forskningsområdet. Socialt medborgarskap inom äldreområdet - mötet mellan teori och empiri. Projektet, som är i planeringsstadiet, syftar till att bl a analysera den nationella äldrepolitiken som den framställs för personer i tredje åldern samt empiriskt pröva en teoretisk modell för det sociala medborgarskapet konstruerat utifrån ett antal komponenter kopplade till behov för äldre. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Delaktighet, vision eller realitet? Stöd och service till personer med utvecklingsstörning En jämförande studie mellan Sverige och Finland Föreläsningen är en redovisning av en empirisk studie som genomfördes under 2009 tillsammans med kolleger från Sverige och Finland som identifierar, jämför och analyserar utvecklingen av stöd och service till personer med utvecklingsstörning i de båda länderna, under de senaste 20 åren. Resultatet visar på såväl stora likheter som stora skillnader rörande utveckling av stöd och service. Barbro Blomberg Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: HESD- Higher Education and Students with Disabilities Detta forskningsprojekt avser att undersöka hur studenter med funktionsnedsättningar upplever högre studier i syfte att identifiera förhållanden som bidrar till framgång i studier och skapar en tillgänglig utbildning. I projektet studeras också hur funktionshinder skapas i integration mellan funktionsnedsättning och specifika situationer i högre utbildning. Projektet befinner sig i planeringsstadiet och är tänkt att bestå av två delar, dels en lokal- nationell studie som tar fasta på svenska förhållanden och dels en komparation med motsvarande empiri från Tjeckien respektive USA. Ulrika Järkestig Berggren, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

5 ÎÎK1213 What is a liberalistic social policy? Danish Experiences from a decade with Liberalistic Social Policy. (Kommer att hållas på svenska) With departure in a row of liberalistic principles i.g. the market, the individual and freedom, concrete Danish legislation and administrative experiences are scrutinised and juxtaposed with the ideological principles. With the exception of unemployment benefits and benefits to immigrants where cuts have been large and resulting in the rising of absolute poverty, the main welfare states institutions (education, health, social insurance and social service) have remained unchanged during the last ten years of Danish liberalistic government. Iver Hornemann Möller, Gästprofessor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kollegiedialog inom personlig assistans - ett aktionsforskningsprojekt Under passet presenteras projektet främst utifrån att det är en modell som kan tänkas inspirera andra verksamheter och som ett sätt att bedriva forskning och utvecklingsarbete, i detta fall inom funktionshinderområdet. Projektet har genomförts med en forskare och FoU-verksamhetsledare, tillsammans med kommunalt anställda personliga assistenter och deras närmaste chefer från tre skånska kommuner. Det specifika syftet med projektet är att skapa erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kollegor samt tillvarata och sammanställa kunskaper och erfarenheter inom området personlig assistans. Monica Larsson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt: ÎÎN1008 Tidspolitik i timglasets midja För att få ordning på och planera in det vi vill och förväntas göra under arbetsveckan krävs tidspolitik. Det sker exempelvis när vi tillsammans med familjen på en whiteboard i köket packar tider för olika aktiviteter. Det ska hämtas och lämnas, handlas, tränas, hemarbetas och inte minst lönearbetas. Samtidigt är dessa aktiviteter beroende av samhällets normer och lagar kring hur tiden ska användas. Frågan är om den svenska offentliga tidspolitiken är anpassad till hushållens varierande behov för balans mellan arbetsliv och privatliv. Uffe Enokson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Beslutsfattande i mordutredningar, det omöjliga uppdraget Vid utredningsarbetet tvingas polisutredaren fatta en mycket stor mängd beslut, ofta på faktamässigt torftig grund samt under inverkan av såväl kognitiv belastning som motsägelsefulla formella riktlinjer. Detta exponerar beslutsfattandet för en lång rad potentiellt systematiska fel. Studien har inventerat beslutssituationernas komplexitet, de potentiellt systematiska felen samt strategier som polisens mordutredare använder för att motverka dessa. Ola Kronkvist, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

6 ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr och lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt: ÎÎK1212 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren och vad händer sedan? En sexårsuppföljning om att bli vuxen, om sexualitet och återfall. Unga begår en betydande del av alla sexuella övergrepp mot barn/ungdomar. Tidig upptäckt och insatser kan innebära att man förebygger framtida övergrepp. 39 ungdomar som i tonåren (M=15 år) begick sexuella övergrepp har följts upp och intervjuats. Resultatet av studien ger en bild av hur deras liv med avseende på bl a hälsa, sexualitet och återfall ser ut sex år senare. Cecilia Kjellgren, Lektor i socialt arbete,, socionom/dr med vet, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Mångprofessionella team för de mest sjuka äldre - En implementeringsstudie. Presentationen handlar om ett forskningsprojekt där utvecklingen av mångprofessionella team, med personal från landsting och kommun, ska följas. Teamens huvuduppgift är att erbjuda äldre ett sammanhållet omhändertagande. Inblick ges även i samarbetet mellan Linnéuniversitet, FoU Kronoberg, Landstinget och länets kommuner. Ulla Melin Emilsson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Eva Wikström, Fil. lic, FoU ledare, FoU Kronoberg Kontakt: Î Î N1017 Aktivt medborgarskap - strategier och erfarenheter bland unga med utländsk bakgrund. Presentationen grundar sig på strategier och erfarenheter när det gäller social delaktighet och aktivt medborgarskap bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund. I en intervjustudie berättar 17 personer i åldern år om hur de upplever möjligheter och hinder för delaktighet på lika villkor i samhället. Deras berättelser visar ambitioner på att kunna göra skillnad för egen del men också kunna medverka till en förändring i samhället. Helene Jacobson Petersson, Adjunkt och Fil. lic i socialt arbete Linnéuniversitetet Kontakt:

7 Det inskränkta medborgarskapet. Fångar, rösträtt och makt Medborgerliga rättigheter för intagna i fängelse har varit, och är, en kontroversiell fråga. Frågan kan i koncentrerad form sägas se ut så här: skall de som begått allvarliga brott tillerkännas samma rättigheter som andra medborgare eller har de genom sitt brott förverkat dessa rättigheter? Det svar som givits på denna fråga har skiftat över tid och skiljer sig åt betydligt mellan olika länder. Det måste också betonas att medborgarskapet innehåller flera dimensioner vilka åtminstone delvis måste uppfyllas för att man ska kunna tala om "fulla" medborgerliga rättigheter. I vilken utsträckning åtnjuter intagna i fängelse i vårt land medborgerliga rättigheter? I presentationen beskrivs hur frågan utvecklats i ett längre perspektiv samtidigt som en kort internationell utblick görs. Slutligen diskuteras frågan om förhållandet mellan formella medborgerliga rättigheter och vissa utsatta gruppers reella möjligheter att komma i åtnjutande av dessa. Roddy Nilsson Lektor i kriminologi och docent i historia, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎK1213 Barndom då och nu Under det senaste seklet har omvälvande förändringar skett i hur vi betraktar barn och barndom. Barndomen har förlängts och förskjutningar har skett i ansvarsfördelningen mellan det offentliga och privata. Förändrade synsätt på såväl barn som på det goda föräldraskapet har växt fram. Dagens barn har fått ökade rättigheter och ett värde som unika individer. Deras kompetens och aktörskap betonas allt oftare. Men samtidigt saknas ofta barns röster såväl inom forskning som inom det praktiska sociala arbetet. Ann-Sofie Bergman och Erika Lundby forskar, från olika perspektiv, om barns levnadsvillkor. På forskningens dag presenterar de tillsammans en bild av den förändrade barndomen. Fotografier och teckningar illustrerar innehållet. Ann-Sofie Bergman, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Erika Lundby, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Att utreda ungdomar på SiS ungdomshem Verner Denvall, prof i socialt arbete, och Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, berättar om ett pågående forskningsprojekt om utredningar som genomförs på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS). Varje år utförs uppemot 350 utredningar på uppdrag av kommunernas socialtjänst. Men vi har begränsad kunskap om vilken betydelse de har för ungdomarnas fortsatta vård. Frågor som projektet utgår ifrån kommer att presentera och det kommer att ges möjlighet till diskussion om projektet och dess studieobjekt. Kommentator: Kerstin Steneudde Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

8 ÎÎN1037 Nutidens äldreomsorgsmottagare i skuggan av föreställningar om framtidens äldre I presentationen beskrivs hur personalens föreställningar om skillnader mellan nutidens och framtidens omsorgsmottagare skapar äldreomsorgens innehåll. Med utgångspunkt i mitt avhandlingsområde problematiserar jag dessa föreställningar om generationsskillnader. Det görs i relation till äldrepolitikens riktlinjer och med hjälp av omsorgspersonalens och äldre personers beskrivningar av omsorg, varandra och framtiden. Vilka föreställningar ges företräde i praktiken och hur formar de äldreomsorgens innehåll? Angelika Thelin, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kommentator: Anneli Haernegård, socialtjänsten i Alvesta ÎÎN1030 När en reform blir vardag hur ser man på den då - exemplet specialiserad biståndsbedömning. När en reform som specialiserad biståndsbedömning inom äldreomsorgen initieras kommer den att bedömas utifrån att vara en lösning på ett flertal problem - en lösning söker problemformuleringar. I förlängningen blir den en symbol över en modern förvaltning och är svår att hålla ifrån sig. När den emellertid inte längre har nyhetens behag så värderas den istället utifrån hur den svarar upp mot socialtjänstens kärnvärden - d.v.s. hur den de facto fungerar. Det sker när reformer lämnar spridningsfasen för konsolideringsfasen. Jan Petersson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1017 Personlig assistans i Norge och Sverige välfärd genom skjönn eller manual? Personlig assistans finns i någon form i alla de nordiska länderna. Det finns såväl skillnader som likheter i lagstiftning, organisering och utredning - inkluderande bedömning och beslut - liksom insatsernas verkställighet. Föreläsningen kommer att lyfta fram några olika aspekter på personlig assistans ur ett komparativt perspektiv för personer med behov av insatser i Sverige och Norge. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Î Î K1212 Globala och lokala perspektiv på kvinnliga erfarenheter av migration - forskning om migration, genus, socialt arbete och historia Föreläsningen belyser kvinnors många gånger specifika villkor, positioner och erfarenheter i samband med internationell migration - såväl ur ett globalt makroperspektiv som ett lokalt mikroperspektiv. Föreläsningen syftar till att visa på förtjänsterna med att forska om migration, socialt arbete och historia utifrån ett genusperspektiv. Därigenom kan vi problematisera invanda stereotypa tankesätt och få en bredare förståelse för migrationen som process och fenomen, samt av migrationens aktörer. Jesper Johansson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt:

9 ÎÎK1213 Att ha god man och LSS-insatser hur ser inflytande och självbestämmande då ut? Vad gör en god man? Hur är det att ha god man? Många av de personer som har LSSinsatser har också en god man som stöd. Föreläsningen redovisar resultatet av en studie i Kronobergs län. Brukare, gode män, LSS-personal, handläggare, verksamhetschefer och överförmyndare har intervjuats för att synliggöra möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande med god man. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Debatt Paneldebatt om barn och ungas villkor idag Moderator för panelen är Elisabeth Anderberg, debattredaktör Smålandsposten Mikael Daag, Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Lasse Karlsson, Ungdom i Centrum Shler Lotfollahi, Integrationsansvarig Växjö Rödakorskrets Anders Mårtensson (v) Tapio Salonen, Professor i socialt arbete Charlotta Svanberg (s)

10 Kaffe, serveras i entréhhallen i N-huset. Lokaler Aula N1008 N1037 N1030 N1017 K1212 K Invigning Lisbeth Sandvall Paus Charlotten Lebeda Anne-Lie Vainik Maria Wolmesjö Verner Denvall Simone Scarpa Magnus Mårtensson DERG Lottie Giertz / Mairon Johansson Monica Larsson Iver Hornemann Möller Paus Ola Kronkvist Uffe Enokson Maria Wolmesjö Verner Denvall Ulla Melin Emilsson Eva Wikström Helene Jacobson Pettersson Cecilia Kjellgren Ann-Sofie Bergman Erika Lundby Lunch på egen hand Verner Denvall/ Sofia Enell Angelica Thelin Jan Petersson Kerstin Gynnerstedt Jesper Johansson Lottie Giertz Debatt

11 Linnéuniversitetet, Växjö P P N Ingångar Hus N Ingång N N1008 N1037 N1030 N1017 Hus K K1213 K1212 Ingång K

12 Kalmar/ Växjö Telefon

Nya perspektiv - Ny kunskap!

Nya perspektiv - Ny kunskap! Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren Barndom då och nu Skuldproblematik Att ha god man och LSS Föreställningar om framtidens äldre Nya perspektiv - Ny kunskap! Kom och bli inspirerad, rent av utmanad

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet?

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Liv Mannberg, Utvecklingsledare Funktionshinder och verksamhetsutvecklare inom Habiliteringsverksamheten i Sörmland Delaktighetsmodellen Synliggöra

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269 VÅREN 2011 Anmälan: Senast tre dagar före respektive föreläsning till, Tel 0551-28261 Tid: Plats: Torsdagar Frukost från 07.30 (vi bjuder) Föreläsningen startar 07.45, Gallernäsets skola, Otterbäcken Frågor

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30

Föreläsningens struktur. Vad är utvecklingsstörning? Vad säger personerna själva? 2015-01-30 Att leda särskola 2015 SIGYS konferens, Växjö Mening, makt och utbildning delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning Föreläsningens struktur I. Utgångspunkter, begrepp II. Studien III.

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Lättläst Inledning Område Funktionshinder ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet styrs av lagar. Lag om

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Vi blir också äldre 14 november 2013 Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Delaktig (även) på äldre dar - om delaktighet och åldrande bland personer med utvecklingsstörning

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild! När? Torsdagen den 11 oktober

i samverkan med Välkommen till en kostnadsfri öppen föreläsning via telebild! När? Torsdagen den 11 oktober När? Torsdagen den 11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Det finns många påståenden om en genusdimension i mediernas rapportering,

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson (ingrid.olsson@buv.su.se) Lise Roll-Pettersson (lise.roll-pettersson@specped.su.se) Katarina Flygare Barn-

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats?

Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Genomförandeplaner ett verktyg för att följa upp och utvärdera brukarnas upplevelser av en insats? Av: Åsa Wallqvist, Jack Axelsson, Kjell Fransson och Lotta Larsson Innehåll: Vad ska en genomförandeplan

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010:

Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010: Här visar vi exempel på aktiviteter som SUF-Kunskapscentrum deltagit i under 2010: 2010-12-08 Utbildning för 100 barnmorskor i Göteborg - Många av oss barnmorskor möter föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Öppna föreläsningar Hösten 2010

Öppna föreläsningar Hösten 2010 Öppna föreläsningar Hösten 2010 Datum Ämne Föreläsare Innehåll 21 okt Hälsa Marianne Henningsson Kan naturen få dig att må bra Naturupplevelser ökar vårt välbefinnande, fysiskt och mentalt. Många söker

Läs mer