Nya perspektiv - Ny kunskap!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya perspektiv - Ny kunskap!"

Transkript

1 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren Barndom då och nu Skuldproblematik Att ha god man och LSS Föreställningar om framtidens äldre Nya perspektiv - Ny kunskap! Kom och bli inspirerad, rent av utmanad 1 april 2011

2 ÎÎN1008 Invigning Skuldproblem - ett underskattat område inom socialt arbete Förändringarna i välfärdssystemet inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkring riskerar att bli en vanligare skuldfälla när fler människor får minskad ersättning eller att den uteblir helt. Hur möter socialarbetare de växande skuldproblemen när inte utgiftsperspektivet är så synligt i socialt arbete? Aktuell forskning kommer att presenteras kring skuldproblemens orsaker och hur skuldproblemen kan ta sig uttryck i olika förhållningssätt och strategier. Lisbeth Sandvall, Fil lic och doktorand, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Barns möte med rättsvårdande myndigheter - i teori och praktik Polisen, socialtjänsten och skolan är exempel på myndighetsutövande institutioner som dagligen möter och bemöter barn och ungdomar utifrån rättsvårdande och fostrande syfte. Frågor vi reser är; vad vet vi om dessa möten, är det viktigt att studera de ungas möten med rättsvårdande representanter och hur kan man gå tillväga i så fall? Det vi diskuterar är hur vi kan fånga och försöka förstå de ungas syn på, uppfattning om och erfarenhet av samhällets reaktioner och myndigheternas representanter? Charlotte Lebeda, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Anne-Lie Vainik, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring individ- och familjeomsorg? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om individ- och familjeomsorgen samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr, lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt:

3 ÎÎK1212 Nya perspektiv på daglig verksamhet enligt LSS! Vad tänker du som brukare, anhörig eller i övrigt engagerad? Detta rundabordssamtal kommer att handla om daglig verksamhet enligt LSS. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att samtala om den dagliga verksamhetens innehåll och betydelse. Vi kommer vidare att samtala om frågor som rör; övergången från Landsting till Kommun sedan 1996, verksamhetens utveckling och inflytande och självbestämmande för dig som deltar i verksamheten. Vi vill också ta del av dina uppfattningar om framtida viktiga forskningsområden vad det gäller daglig verksamhet. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Mairon Johansson, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Migration, Welfare State and Urban Restructuring in Northern and Southern Europe: Landskrona and Genoa Compared. (föreläsningen hålls på engelska) Urban research has underlined how European welfare states have alleviated social polarization tendencies at the urban level, compared to the USA. The ways in which national welfare states differently mediate the impact of migration and urban restructuring at the local level have nevertheless rarely been analyzed. The paper aims at investigating this issue by comparing Landskrona and Genoa. Simone Scarpa, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Utbildning av brukare i socialpsykiatrisk forskning - brukarnas egna motiv och erfarenheter Brukarmedverkan i forskningsaktiviteter har under de senaste decennierna fått en ökad uppmärksamhet. Ett viktigt inslag i de strävanden som har gjorts mot en ökad brukarmedverkan rör utbildningsinsatser för att öka brukares kunskaper och färdigheter rörande forskning. En intressant fråga i sammanhanget, och sällan undersökt, är vilka motiv brukarna har för att genomgå en sådan utbildning samt vilka upplevelser de kan ha av en sådan utbildning. Magnus Mårtensson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

4 ÎÎN1017 DERG - äldre - och funktionshinderforskning inom Linnéuniversitetet DERG- Disability and Elderly Research Group - vid Linnéuniversitetet fokuserar begrepp, teorier och verksamhetsnära forskningsfrågor inom områdena äldre, funktionshinder och funktionsnedsättning frågor med särskild betoning på och relevans för det socialvetenskapliga forskningsområdet. Socialt medborgarskap inom äldreområdet - mötet mellan teori och empiri. Projektet, som är i planeringsstadiet, syftar till att bl a analysera den nationella äldrepolitiken som den framställs för personer i tredje åldern samt empiriskt pröva en teoretisk modell för det sociala medborgarskapet konstruerat utifrån ett antal komponenter kopplade till behov för äldre. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Delaktighet, vision eller realitet? Stöd och service till personer med utvecklingsstörning En jämförande studie mellan Sverige och Finland Föreläsningen är en redovisning av en empirisk studie som genomfördes under 2009 tillsammans med kolleger från Sverige och Finland som identifierar, jämför och analyserar utvecklingen av stöd och service till personer med utvecklingsstörning i de båda länderna, under de senaste 20 åren. Resultatet visar på såväl stora likheter som stora skillnader rörande utveckling av stöd och service. Barbro Blomberg Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: HESD- Higher Education and Students with Disabilities Detta forskningsprojekt avser att undersöka hur studenter med funktionsnedsättningar upplever högre studier i syfte att identifiera förhållanden som bidrar till framgång i studier och skapar en tillgänglig utbildning. I projektet studeras också hur funktionshinder skapas i integration mellan funktionsnedsättning och specifika situationer i högre utbildning. Projektet befinner sig i planeringsstadiet och är tänkt att bestå av två delar, dels en lokal- nationell studie som tar fasta på svenska förhållanden och dels en komparation med motsvarande empiri från Tjeckien respektive USA. Ulrika Järkestig Berggren, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

5 ÎÎK1213 What is a liberalistic social policy? Danish Experiences from a decade with Liberalistic Social Policy. (Kommer att hållas på svenska) With departure in a row of liberalistic principles i.g. the market, the individual and freedom, concrete Danish legislation and administrative experiences are scrutinised and juxtaposed with the ideological principles. With the exception of unemployment benefits and benefits to immigrants where cuts have been large and resulting in the rising of absolute poverty, the main welfare states institutions (education, health, social insurance and social service) have remained unchanged during the last ten years of Danish liberalistic government. Iver Hornemann Möller, Gästprofessor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kollegiedialog inom personlig assistans - ett aktionsforskningsprojekt Under passet presenteras projektet främst utifrån att det är en modell som kan tänkas inspirera andra verksamheter och som ett sätt att bedriva forskning och utvecklingsarbete, i detta fall inom funktionshinderområdet. Projektet har genomförts med en forskare och FoU-verksamhetsledare, tillsammans med kommunalt anställda personliga assistenter och deras närmaste chefer från tre skånska kommuner. Det specifika syftet med projektet är att skapa erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kollegor samt tillvarata och sammanställa kunskaper och erfarenheter inom området personlig assistans. Monica Larsson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt: ÎÎN1008 Tidspolitik i timglasets midja För att få ordning på och planera in det vi vill och förväntas göra under arbetsveckan krävs tidspolitik. Det sker exempelvis när vi tillsammans med familjen på en whiteboard i köket packar tider för olika aktiviteter. Det ska hämtas och lämnas, handlas, tränas, hemarbetas och inte minst lönearbetas. Samtidigt är dessa aktiviteter beroende av samhällets normer och lagar kring hur tiden ska användas. Frågan är om den svenska offentliga tidspolitiken är anpassad till hushållens varierande behov för balans mellan arbetsliv och privatliv. Uffe Enokson, Fil.dr, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Beslutsfattande i mordutredningar, det omöjliga uppdraget Vid utredningsarbetet tvingas polisutredaren fatta en mycket stor mängd beslut, ofta på faktamässigt torftig grund samt under inverkan av såväl kognitiv belastning som motsägelsefulla formella riktlinjer. Detta exponerar beslutsfattandet för en lång rad potentiellt systematiska fel. Studien har inventerat beslutssituationernas komplexitet, de potentiellt systematiska felen samt strategier som polisens mordutredare använder för att motverka dessa. Ola Kronkvist, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

6 ÎÎN1037 Vad behöver det forskas om kring omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning? Samverkan mellan universitetet och olika verksamhet liksom med de som verksamheterna är till för efterfrågas alltmer. Det handlar både om vad forskningen skall inriktas på men också hur den ska genomföras. Under kreativa former inbjuds du nu till en workshop för att gemensamt planera ny angelägen forskning om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att diskutera formerna för detta. Det kan handla om socialarbetares och kunder/klienters/brukares roll, etiska dilemman och eller annat som du anser angeläget att få ny eller fördjupad kunskap omkring. Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Maria Wolmesjö, Fil.dr och lektor, socialt arbete, Linköpings universitet Kontakt: ÎÎK1212 Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren och vad händer sedan? En sexårsuppföljning om att bli vuxen, om sexualitet och återfall. Unga begår en betydande del av alla sexuella övergrepp mot barn/ungdomar. Tidig upptäckt och insatser kan innebära att man förebygger framtida övergrepp. 39 ungdomar som i tonåren (M=15 år) begick sexuella övergrepp har följts upp och intervjuats. Resultatet av studien ger en bild av hur deras liv med avseende på bl a hälsa, sexualitet och återfall ser ut sex år senare. Cecilia Kjellgren, Lektor i socialt arbete,, socionom/dr med vet, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1030 Mångprofessionella team för de mest sjuka äldre - En implementeringsstudie. Presentationen handlar om ett forskningsprojekt där utvecklingen av mångprofessionella team, med personal från landsting och kommun, ska följas. Teamens huvuduppgift är att erbjuda äldre ett sammanhållet omhändertagande. Inblick ges även i samarbetet mellan Linnéuniversitet, FoU Kronoberg, Landstinget och länets kommuner. Ulla Melin Emilsson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Eva Wikström, Fil. lic, FoU ledare, FoU Kronoberg Kontakt: Î Î N1017 Aktivt medborgarskap - strategier och erfarenheter bland unga med utländsk bakgrund. Presentationen grundar sig på strategier och erfarenheter när det gäller social delaktighet och aktivt medborgarskap bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund. I en intervjustudie berättar 17 personer i åldern år om hur de upplever möjligheter och hinder för delaktighet på lika villkor i samhället. Deras berättelser visar ambitioner på att kunna göra skillnad för egen del men också kunna medverka till en förändring i samhället. Helene Jacobson Petersson, Adjunkt och Fil. lic i socialt arbete Linnéuniversitetet Kontakt:

7 Det inskränkta medborgarskapet. Fångar, rösträtt och makt Medborgerliga rättigheter för intagna i fängelse har varit, och är, en kontroversiell fråga. Frågan kan i koncentrerad form sägas se ut så här: skall de som begått allvarliga brott tillerkännas samma rättigheter som andra medborgare eller har de genom sitt brott förverkat dessa rättigheter? Det svar som givits på denna fråga har skiftat över tid och skiljer sig åt betydligt mellan olika länder. Det måste också betonas att medborgarskapet innehåller flera dimensioner vilka åtminstone delvis måste uppfyllas för att man ska kunna tala om "fulla" medborgerliga rättigheter. I vilken utsträckning åtnjuter intagna i fängelse i vårt land medborgerliga rättigheter? I presentationen beskrivs hur frågan utvecklats i ett längre perspektiv samtidigt som en kort internationell utblick görs. Slutligen diskuteras frågan om förhållandet mellan formella medborgerliga rättigheter och vissa utsatta gruppers reella möjligheter att komma i åtnjutande av dessa. Roddy Nilsson Lektor i kriminologi och docent i historia, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎK1213 Barndom då och nu Under det senaste seklet har omvälvande förändringar skett i hur vi betraktar barn och barndom. Barndomen har förlängts och förskjutningar har skett i ansvarsfördelningen mellan det offentliga och privata. Förändrade synsätt på såväl barn som på det goda föräldraskapet har växt fram. Dagens barn har fått ökade rättigheter och ett värde som unika individer. Deras kompetens och aktörskap betonas allt oftare. Men samtidigt saknas ofta barns röster såväl inom forskning som inom det praktiska sociala arbetet. Ann-Sofie Bergman och Erika Lundby forskar, från olika perspektiv, om barns levnadsvillkor. På forskningens dag presenterar de tillsammans en bild av den förändrade barndomen. Fotografier och teckningar illustrerar innehållet. Ann-Sofie Bergman, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Erika Lundby, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Att utreda ungdomar på SiS ungdomshem Verner Denvall, prof i socialt arbete, och Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, berättar om ett pågående forskningsprojekt om utredningar som genomförs på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS). Varje år utförs uppemot 350 utredningar på uppdrag av kommunernas socialtjänst. Men vi har begränsad kunskap om vilken betydelse de har för ungdomarnas fortsatta vård. Frågor som projektet utgår ifrån kommer att presentera och det kommer att ges möjlighet till diskussion om projektet och dess studieobjekt. Kommentator: Kerstin Steneudde Verner Denvall, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Sofia Enell, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt:

8 ÎÎN1037 Nutidens äldreomsorgsmottagare i skuggan av föreställningar om framtidens äldre I presentationen beskrivs hur personalens föreställningar om skillnader mellan nutidens och framtidens omsorgsmottagare skapar äldreomsorgens innehåll. Med utgångspunkt i mitt avhandlingsområde problematiserar jag dessa föreställningar om generationsskillnader. Det görs i relation till äldrepolitikens riktlinjer och med hjälp av omsorgspersonalens och äldre personers beskrivningar av omsorg, varandra och framtiden. Vilka föreställningar ges företräde i praktiken och hur formar de äldreomsorgens innehåll? Angelika Thelin, Doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Kommentator: Anneli Haernegård, socialtjänsten i Alvesta ÎÎN1030 När en reform blir vardag hur ser man på den då - exemplet specialiserad biståndsbedömning. När en reform som specialiserad biståndsbedömning inom äldreomsorgen initieras kommer den att bedömas utifrån att vara en lösning på ett flertal problem - en lösning söker problemformuleringar. I förlängningen blir den en symbol över en modern förvaltning och är svår att hålla ifrån sig. När den emellertid inte längre har nyhetens behag så värderas den istället utifrån hur den svarar upp mot socialtjänstens kärnvärden - d.v.s. hur den de facto fungerar. Det sker när reformer lämnar spridningsfasen för konsolideringsfasen. Jan Petersson, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1017 Personlig assistans i Norge och Sverige välfärd genom skjönn eller manual? Personlig assistans finns i någon form i alla de nordiska länderna. Det finns såväl skillnader som likheter i lagstiftning, organisering och utredning - inkluderande bedömning och beslut - liksom insatsernas verkställighet. Föreläsningen kommer att lyfta fram några olika aspekter på personlig assistans ur ett komparativt perspektiv för personer med behov av insatser i Sverige och Norge. Kerstin Gynnerstedt Docent, socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: Î Î K1212 Globala och lokala perspektiv på kvinnliga erfarenheter av migration - forskning om migration, genus, socialt arbete och historia Föreläsningen belyser kvinnors många gånger specifika villkor, positioner och erfarenheter i samband med internationell migration - såväl ur ett globalt makroperspektiv som ett lokalt mikroperspektiv. Föreläsningen syftar till att visa på förtjänsterna med att forska om migration, socialt arbete och historia utifrån ett genusperspektiv. Därigenom kan vi problematisera invanda stereotypa tankesätt och få en bredare förståelse för migrationen som process och fenomen, samt av migrationens aktörer. Jesper Johansson, Fil.dr, lektor i socialt arbete Kontakt:

9 ÎÎK1213 Att ha god man och LSS-insatser hur ser inflytande och självbestämmande då ut? Vad gör en god man? Hur är det att ha god man? Många av de personer som har LSSinsatser har också en god man som stöd. Föreläsningen redovisar resultatet av en studie i Kronobergs län. Brukare, gode män, LSS-personal, handläggare, verksamhetschefer och överförmyndare har intervjuats för att synliggöra möjligheter och gränser för inflytande och självbestämmande med god man. Lottie Giertz, Fil. lic och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet Kontakt: ÎÎN1008 Debatt Paneldebatt om barn och ungas villkor idag Moderator för panelen är Elisabeth Anderberg, debattredaktör Smålandsposten Mikael Daag, Verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Lasse Karlsson, Ungdom i Centrum Shler Lotfollahi, Integrationsansvarig Växjö Rödakorskrets Anders Mårtensson (v) Tapio Salonen, Professor i socialt arbete Charlotta Svanberg (s)

10 Kaffe, serveras i entréhhallen i N-huset. Lokaler Aula N1008 N1037 N1030 N1017 K1212 K Invigning Lisbeth Sandvall Paus Charlotten Lebeda Anne-Lie Vainik Maria Wolmesjö Verner Denvall Simone Scarpa Magnus Mårtensson DERG Lottie Giertz / Mairon Johansson Monica Larsson Iver Hornemann Möller Paus Ola Kronkvist Uffe Enokson Maria Wolmesjö Verner Denvall Ulla Melin Emilsson Eva Wikström Helene Jacobson Pettersson Cecilia Kjellgren Ann-Sofie Bergman Erika Lundby Lunch på egen hand Verner Denvall/ Sofia Enell Angelica Thelin Jan Petersson Kerstin Gynnerstedt Jesper Johansson Lottie Giertz Debatt

11 Linnéuniversitetet, Växjö P P N Ingångar Hus N Ingång N N1008 N1037 N1030 N1017 Hus K K1213 K1212 Ingång K

12 Kalmar/ Växjö Telefon

Nya perspektiv - Ny kunskap!

Nya perspektiv - Ny kunskap! Unga som begått sexuella övergrepp i tonåren Barndom då och nu Skuldproblematik Att ha god man och LSS Föreställningar om framtidens äldre Nya perspektiv - Ny kunskap! Kom och bli inspirerad, rent av utmanad

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk

Medbestämmande, AKK och godmanskap. Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Medbestämmande, AKK och godmanskap Kommunikationskarnevalen 2014 Linda Björk Bakgrund Avhandling i Socialt arbete på Linnéuniversitetet: Erkännande, makt och möten, En studie av inflytande och självbestämmande

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg Ann-Kristin Granberg.behov i centrum 20150924 Äldres behov i

Läs mer

Forskningens dag fm-pass,

Forskningens dag fm-pass, Forskningens dag fm-pass, 10.30-12 Spår 1, Barn- och ungdomsforskning sal M1049 a) Hästunderstött socialt arbete för ungdomar med självskadebeteende ett samtalsrum med potentiella andra möjligheter Genom

Läs mer

Vägen från utredning till åtgärd

Vägen från utredning till åtgärd Vägen från utredning till åtgärd En sammanställning av ett pågående projekt, Maj 2011 Verner Denvall Professor i socialt arbete verner.denvall@lnu.se Sofia Enell Doktorand i socialt arbete sofia.enell@lnu.se

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Delaktighet i forskning

Delaktighet i forskning Delaktighet i forskning Sedan länge sysslar handikapprörelsen med politisk påverkan. Nu har Handikappförbunden också tagit sig an forskningen i projektet Från forskningsobjekt till medaktör. Här har vi

Läs mer

Bakgrund. Fokus i avhandlingen. Godmansstudien - dilemman. Medbestämmande inom LSS

Bakgrund. Fokus i avhandlingen. Godmansstudien - dilemman. Medbestämmande inom LSS Bakgrund Medbestämmande inom LSS Avhandling i socialt arbete på Linnéuniversitetet 2012: Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och självbestämmande med LSS av Lottie Giertz Genom utbildning

Läs mer

AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk

AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk AKK en nödvändighet för att öka den enskildes medbestämmande: Om metodutveckling inom boende och daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk Bakgrund Avhandling i socialt arbete på Linnéuniversitetet

Läs mer

Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg. 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping

Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg. 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping Samarrangemang mellan Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svensk sjuksköterskeförening Sektionen för omvårdnadsinformatik

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder. 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet

Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder. 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet Forskning pågår om funktionshinder Konvention och verklighet 28 september 2016 En mötesplats för forskare

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden 2 Aktuell situation Lagen om målsägandebiträde trädde i kraft 1988 och innebär en möjlighet för målsäganden att kostnadsfritt

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269 VÅREN 2011 Anmälan: Senast tre dagar före respektive föreläsning till, Tel 0551-28261 Tid: Plats: Torsdagar Frukost från 07.30 (vi bjuder) Föreläsningen startar 07.45, Gallernäsets skola, Otterbäcken Frågor

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Förutsättningar för valfrihet/inflytande? Carina Abrahamson Löfström 2011-05-09

Förutsättningar för valfrihet/inflytande? Carina Abrahamson Löfström 2011-05-09 Förutsättningar för valfrihet/inflytande? Carina Abrahamson Löfström 2011-05-09 Maria Larsson, Barn- och äldreminister: Valfrihetsmöjligheterna har under lång tid varit lika med noll. De äldre har varit

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet?

Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Delaktighetsmodellen - en möjlig väg till ökad delaktighet? Liv Mannberg, Utvecklingsledare Funktionshinder och verksamhetsutvecklare inom Habiliteringsverksamheten i Sörmland Delaktighetsmodellen Synliggöra

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM. Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem

ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM. Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem Delaktighet som en del av uppdraget Delaktighet framlyfts ofta som något som med automatik skulle finnas mycket av i fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

Forskningens dag fm-pass,

Forskningens dag fm-pass, Forskningens dag fm-pass, 10.30-12 Spår 1, Barn- och ungdomsforskning sal M1049 a) Hästunderstött socialt arbete för ungdomar med självskadebeteende ett samtalsrum med potentiella andra möjligheter Genom

Läs mer

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Foto: Colourbox OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas

Läs mer

Funktionshinder, livslopp och åldrande

Funktionshinder, livslopp och åldrande Funktionshinder, livslopp och åldrande Professor Eva Jeppsson Grassman (eva.jeppsson-grassman@liu.se) National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköpings Universitet Frågor som kommer

Läs mer

Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik

Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 5 kap. 4 SoL. Den

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Seroj Ghazarian Så här ser min vardag ut, när ska jag bedriva min verksamhet då? Mänskliga rättigheter Möten Nationella minoriteter Information Förhållningssätt

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 2009-01-30 Strategisk handlingsplan för Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 1. INLEDNING... 3 1.1 VAD INNEBÄR JÄMSTÄLLDHET?... 3 1.2 GENUS... 3 1.3 METOD JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING... 4 2.

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Det sociala arbetets praktik II, 30 hp SOC7 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Avancerad SKAGXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

- Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten.

- Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten. NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER (Spridda utdrag ur Lpfö-98 som är baserad på SKOLFS 1998:16. Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006:22) - Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL?

KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL? EVA BLOMBERG, GUN HEDLUND OCH MARTIN WOTTLE (RED.) KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se www.sns.se

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Bemötande av brukares känslor, relationer och sexualitet. Karin Bergman, Lena Lagren och Michael Thorsén

Bemötande av brukares känslor, relationer och sexualitet. Karin Bergman, Lena Lagren och Michael Thorsén Bemötande av brukares känslor, relationer och sexualitet Karin Bergman, Lena Lagren och Michael Thorsén Film Örebro kommuns kvalitetspris http://www.youtube.com/watch?v=_gap0gtiwqc Att ha en kognitiv

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 23 NOVEMBER 2017 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Lättläst Inledning Område Funktionshinder ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet styrs av lagar. Lag om

Läs mer

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Vad gör en SOCIONOM. egentligen?

Vad gör en SOCIONOM. egentligen? Vad gör en SOCIONOM egentligen? Framtagen av Socionomsektionens styrelse 15/16 Uppdaterad HT2017 av styrelsen 17/18 www.socionomsektionenliu.se styrelsen@socionomsektionenliu.se Statligt arbete Det finns

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

Delaktighet (även) på äldre dar - så kan stödet i vardagen förändras

Delaktighet (även) på äldre dar - så kan stödet i vardagen förändras Delaktighet (även) på äldre dar - så kan stödet i vardagen förändras Vi blir också äldre - livsvillkor för personer med utvecklingsstörning 2015 11 18 Ida Kåhlin, leg. Arbetsterapeut & filosofie doktor

Läs mer