Sammanfattning. Nordic Outlook - Maj 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Nordic Outlook - Maj 2004"

Transkript

1 Sammanfattning Nordic Outlook - Maj Internationellt Den globala tillväxten accelererar. I USA blir BNP-tillväxten i år, procent. Nästa år blir tillväxten något lägre, då finanspolitiken stramas åt och räntorna höjs. Inflationen stiger nu p g a tidigare dollarförsvagning och högre råvarupriser. Lågt resursutnyttjande och svagt underliggande inflationstryck gör ändå att Fed går försiktigt fram. Styrräntehöjningen inleds under sommaren; mot slutet av ligger Fed funds på, procent. Den japanska ekonomin överraskar positivt, bl a tack vare stark export till Kina. Tillväxten blir över procent och Bank of Japan börjar nästa år en normalisering av penningpolitiken. Kina är på väg mot överhettning. En åtstramning dämpar tillväxten under andra halvåret. Euro-zonen släpar efter. Tillväxten blir bara,7 procent i år och, nästa år. ECB ligger still med styrräntan resten av året och höjer försiktigt till,7 procent mot slutet av. Inflationen kryper uppåt på många håll, och inflationsoro har drivit upp obligationsräntorna. De disinflationistiska krafterna är emellertid fortfarande starka. Hög produktivitet och lågt resursutnyttjande talar för att obligationsräntornas uppgång framöver blir måttlig. Det finns dock risk att starka konjunktursiffror och inflationsoro kan medföra en snabbare ränteuppgång. Dollarn har bottnat. Marknadens fokus ligger åter på tillväxt, vilket gynnar dollarn. Den stärks långsamt till, mot euron. Kina går till en valutakorg och en mindre revalvering mot dollarn. Sverige BNP-tillväxten accelererar till, procent i år, stödd av konsumtion, export och investeringar. En del av uppgången beror dock på att har fler arbetsdagar. Under blir tillväxten, procent. Tillväxten räcker inte till för att nämnvärt stärka arbetsmarknad eller offentliga finanser. Arbetslösheten förblir hög, och budgetmålet nås inte. Inflationen har bottnat men förblir mycket låg. Den underliggande inflationen stannar under procent både och. Låg inflation och hög arbetslöshet talar för fortsatt låg styrränta. Riksbanken börjar inte höja förrän sent i höst. I slutet av är styrräntan, procent. I höstbudgeten tvingas regeringen ge besked i känsliga frågor. Trepartisamarbetet sätts på hårda prov, men består. Inkomst- och förmögenhetsskatterna sänks, men någon sammanhängande tillväxtstrategi är svår att urskilja. Övriga Norden Danmarks tillväxt ökar till, procent i år, med privat konsumtion som främsta drivkraft. Inflationen förblir låg och överskottet i bytesbalansen består. I Finland stiger BNP-tillväxten till,9 procent i år med understöd av den privata konsumtionen. Exporten återhämtar sig. Inflationen blir den lägsta i Euro-zonen. Norges BNP-tillväxt stiger till,9 procent i år, tack vare investeringar i oljesektorn och stigande privat konsumtion. Inflationen har bottnat, liksom styrräntan. Räntehöjningar inleds efter sommaren.

2 Innehållsförteckning Nordic Outlook - Maj Sammanfattning Internationell översikt USA Japan Kina Euro-zonen Storbritannien 8 Central- och Östeuropa 9 Sverige Danmark 8 Norge 9 Finland Nordiska nyckeldata Internationella nyckeldata Fördjupningsrutor Internationell översikt: Ingen repris på 9 7 Höga oljepriser 9 USA: Svagt underliggande inflationstryck Euro-zonen: Inflationsskillnaderna minskar igen Euro-zonen: Reformer straffas av väljare 7 Storbritannien: Skilda förutsättningar för BoE och ECB 8 Ny BNP-indikator för Sverige Sverige: Hur oroande är hushållens skuldtillväxt? Lägre inflation i Sverige Sverige: Överföring från AP-fonden minskar statsskulden

3 Internationell översikt Nordic Outlook - Maj Uppsvinget får fäste Centralbankernas exit-strategi lyckas Måttlig ränteuppgång Men uppåtrisker för såväl tillväxt som räntor Den globala ekonomin ökar tempot. Alla viktiga regioner växer för närvarande snabbare än för ett år sedan. Det amerikanska uppsvinget vilar på stark produktivitet, Japan går igenom en remarkabel förbättring och Kinas ekonomi växer i sådant tempo att den är på väg att bli överhettad. Till och med eftersläntraren Europa visar vissa om än försiktiga tecken på återhämtning. Återhämtningen har hittills varit fri från inflationstryck. Centralbankerna i USA och Japan har reflaterat i massiv skala. Nu syns dock tecken på att centralbankerna är på väg att lätta på gasen: Bank of England har redan börjat sin höjningsprocess. Efter tecken på en vändning för inflation och arbetsmarknad har Federal Reserve börjat signalera att man kommer att minska den monetära stimulansen framöver. I Japan lättar deflationstrycket, och vi spår nollinflation. Även Bank of Japan kommer därför att börja fundera på hur en återgång till en mer normal penningpolitik ska kunna inledas. I Kina stiger inflationen, om än från låg nivå, och centralbanken bromsar kreditgivningen via kvantitativa kontroller; den kommer dessutom att höja styrräntan. Euro-zonen avviker genom att konjukturuppgången ännu bara är i sin linda. ECB har därför ingen brådska att höja. Den stora frågan är hur stark inflationsuppgången blir och hur kraftfullt centralbankerna måste lägga om kurs. Huvuduppgiften, i första hand för Fed, blir att normalisera styrräntorna på ett sätt som inte skapar panik på obligationsmarknaden eller bryter nacken av konjunkturuppgången. Denna Nordic Outlook kretsar i hög grad kring dessa frågeställningar. Vår uppfattning är att de disinflationistiska krafterna fortfarande är starka och att inflationsuppgången globalt sett blir måttlig. Centralbankerna behöver därför inte skynda sig att pressa upp styrräntorna. Det finns med andra ord en god chans att återgången till neutrala räntor kan ske i ordnade former, utan dramatik. Utvecklingen är dock inte utan risker. Vi ser två hot mot vår tämligen ljusa prognosbild. Det första är att vi underskattar kraften i den reala uppgången. Det andra är att marknadernas inflationsoro initialt skapar ett skarpt tryck upp på räntorna även om den reala ekonomin skulle motivera en försiktigare uppgång. Några bedömare fruktar en repris av den branta räntestegringen 99 och är beredda att föregripa den på ett sätt som kan göra farhågorna självförverkligande. Även om centralbankernas i synnerhet Federal Reserves strategi i efterdyningarna av den brustna bubblan lyckats väl, så här långt, är det således för tidigt att blåsa faran över. BNP-tillväxt Årlig tillväxt i procent USA,,,, Japan -,,7,, Euro-zonen,9,,7, OECD,8,,, Världsekonomin,,9,7, Källor: OECD, IMF, SEB Måttlig ränteuppgång av flera skäl Vår tro på en måttlig uppgång av styrräntor och obligationsräntor baseras på flera argument, av både lång- och kortsiktig karaktär: Inflationstryck och kapacitetsutnyttjande: Kapacitetsutnyttjandet i USA är så lågt att det tar flera år att sluta outputgapet, trots att arbetsmarknaden kvicknat till. Även om vi nu ser en första prisuppgång driven av råvarupriser och valutaförändringar, är det underliggande inflationstrycket fortfarande mycket lågt, med bl a fallande enhetsarbetskostnader. Politikens verkningsgrad: På kort sikt är visserligen hushållen relativt väl skyddade mot räntehöj- USA: Fed funds och kapacitetsutnyttjande Procent Fed funds (vä axel) Kapacitetsutnyttjande (hö axel) Källa: EcoWin

4 Internationell översikt Nordic Outlook - Maj ningar genom att den övervägande delen har bostadslån som ligger i bundna räntor. Hushållens höga skuldsättning och låga sparande gör dem ändå på sikt sårbara för stora räntehöjningar. Mekanismen går främst genom effekterna på hus- och aktiepriser, men också via ett ökat sparande då räntan stiger. Hanterbara obalanser: Det amerikanska bytesbalansunderskottet har toppat och är på väg att vända ned. De asiatiska länderna fortsätter dessutom att ackommodera underskottet genom massiva köp av amerikanska räntepapper. Det bromsar ränteuppgången. Disinflation och kort realränta på längre sikt: Även om vi nu står inför en cyklisk uppgång i inflationen kvarstår flera av de krafter som bidragit till den trendmässiga nedgången de senaste decennierna; en stark produktivitetstillväxt och hårdnande konkurrens, prispressen från exportexpansionen av billiga varor från Kina och trovärdiga centralbanker med väl etablerade inflationsmål. Detta har implikationer för synen på styrräntans jämviktsnivå. Som diagrammet visar, har den korta realräntan i USA i genomsnitt legat på drygt procent sett i ett långt tidsperspektiv. Endast under kriget mot inflationen främst på 98-talet har den korta realräntan legat över procent då som element i en kraftfullt åtstramande penningpolitik ägnad att knäcka en hög inflation. den prognos vi hade i förra Nordic Outlook, även om vi efter den senaste tidens starka konjunktursiffror flyttat fram tidpunkten för den första höjningen. Vi räknar nu med att den första höjningen kommer i juni. Därefter höjer Fed i små steg och utvärderar marknadseffekterna av varje höjning. Vid årsskiftet ligger Fed fundsräntan på,7 procent. Vid slutet av har den nått, procent. Den nivån ligger nära den jämviktsnivå som analysen ovan pekar på; skälet är att vi räknar med att Fed vid denna tidpunkt inte längre vill stimulera ekonomin utan varsamt bromsar en viss tid innan outputgapet sluts. ECB har fortfarande ett visst utrymme att sänka refiräntan, eftersom tillväxten i Euro-zonen ligger under den potentiella och inflationstrycket är svagt. Vi tror dock att ECB avstår i ett läge när konjunkturen trots allt visar en del ljusglimtar och andra centralbanker är på väg att börja höja styrräntorna. Procent 7 Styrräntor Prognos SEB Procent 7 USA: -månaders realränta Genomsnitt 9 - =, % Euro-zonen: Refiränta (Tyskland fram till 999) USA: Fed funds Källor: EcoWin och SEB Källor: EcoWin, SEB Har vi rätt i vår tro att inflationen är besegrad en syn som tycks delas av Alan Greenspan borde jämviktsläget för den korta realräntan framöver ligga lägre än genomsnittet för de senaste decennierna. Vår bedömning är att en neutral nominell ränta ligger vid ca, procent. Fed behöver således inte höja styrräntan till exempelvis de nivåer som gällde Dessa faktorer underlättar Feds balansgång och skapar utrymme för att gå försiktigt fram med styrräntehöjningar. Vi håller därför i stora drag kvar vid Vi räknar med att ECB börjar sin höjningscykel först i början på nästa år klart efter Fed. Höjningen går också långsammare. Mot slutet av är styrräntan fortfarande bara,7 procent. Bank of Japan brottas med sin exit-strategi från nollräntepolitiken. Vi bedömer att BoJ vill se tydliga inflationsförväntningar innan styrräntan börjar höjas. Dit är det ytterligare något år. Det första steget är att bromsa tillförseln av likviditet. BoJ kommer sedan att arbeta över hela avkastningskurvan för att söka få till stånd en jämn och måttlig uppgång av marknadsräntorna. Obligationsräntorna har stigit kraftigt under senare tid till följd av ökad inflationsoro. Mot bakgrund av vår analys ovan är prognosen att långränteuppgången framöver blir måttlig. Vi bedömer att -årsräntan i USA i december i år ligger på, procent, och att den stigit till, i december. För Tyskland blir motsvarande prognos, procent i december i år och,8 mot slutet av. Det är en smärre upprevidering jämfört med vår förra Outlook.

5 Internationell översikt Nordic Outlook - Maj Ingen repris på 9 Oron för en repris på 99 års stora ränteuppgång har fått fäste på marknaden. Parallellerna med nuläget är i vissa fall onekligen slående. Våren 99 skruvades förväntningarna på den globala tillväxten hastigt upp. Efter tre år med fallande inflation började också indikatorer som råvarupriser och ISM tyda på tilltagande inflationstryck. Några tydliga tendenser till stigande faktisk inflation fanns dock inte. Fed hade sänkt sin styrränta från 8 procent i slutet av 99 till procent i slutet av 99 och hade sedan legat still på denna nivå under 99. Avkastningskurvan var brant och omfattande carry trading förekom; placerarna lånade kort och placerade långt. Alla insåg att styrräntan på sikt skulle upp, men förväntningarna var inställda på en långsam uppgång. I detta läge höjde Fed styrräntan med hela tre procentenheter på ett år, mellan februari 99 och januari 99. Reaktionen på obligationsmarknaden blev våldsam. När krutröken hade lagts sig hade långräntan stigit från ca till drygt 8 procent. Så långt syns tydliga risker för en repris. Men det finns betydande skillnader mellan 9 och : Konjunkturuppgången 99 kom med oväntat kraft och förväntningarna på tillväxten skruvades upp markant i samband med Feds första höjning. I dag har förväntningarna justerats upp mer gradvis, under hela det gångna året. Arbetsmarknadsläget är mindre ansträngt, vilket ökar Feds manöverutrymme. Enhetsarbetskostnaderna faller nu i bjärt kontrast till 99. Det gör det underliggande inflationstrycket mer avlägset. Hushållens höga skuldsättning gör att Fed inte behöver höja lika mycket för att uppnå avsedd verkan. Även om många bundit sina lån börjar flera hushåll visa tecken på en allt för stor kreditbörda. Den viktigaste skillnaden är dock den långa perioden av mycket låg inflation som passerat. År 99 inledde Fed en aggressiv höjningscykel i förebyggande, anti-inflatoriskt syfte. Man såg den fallande inflationen i början av 99-talet företrädesvis som ett cykliskt fenomen. Det var därför naturligt att snabbt återställa räntan när konjunkturen vände upp. Nu är läget väsentligt annorlunda. Inflationsförväntningarna är etablerade på låg nivå. En skillnad gentemot 99 som kan förefalla oroande är att det utländska ägandet av amerikanska statspapper i dag är väsentligt större. Vi ser dock inga starka skäl till att de asiatiska centralbankerna skulle sluta att köpa amerikanska obligationer. Det troliga är således att de kommer att fortsätta att ackommodera underskotten. Sammantaget innebär det nedpressade inflationstrycket att Fed har råd att normalisera penningpolitiken gradvis och långsammare än för år sedan. Dollarn gynnas av räntorna Vår prognos i förra Nordic Outlook var att valutamarknadernas fokus på de finansiella obalanserna skulle driva dollarn något svagare under våren, innan förväntningarna om högre räntor skulle börja stärka dollarn igen. Den vändningan har gått snabbare än vi räknade med. Det amerikanska bytesbalansunderskottet har kulminerat och marknadens fokus har åter förskjutits till tillväxtdifferenser. Detta gynnar dollarn. Den senaste tidens dollarförstärkning gentemot euron fortsätter därför en bit till. Vi spår att EUR/ USD i slutet av detta år står i,, och att dollarn i december noteras i, mot euron, dvs runt den långsiktiga jämviktsnivån. Yenens rörelser har den senaste tiden varit dramatiska, till följd av massiva valutainterventioner. De japanska myndigheterna försökte tidigare i våras att inte bara bromsa förstärkningen mot dollarn utan att aktivt etablera en ny, betydligt svagare yennivå. Kraftiga amerikanska protester satte dock stopp för försöket, varefter den trendmässiga yenförstärkningen fortsatte. Med den upprevidering av japansk tillväxt som gjorts i denna prognos ser vi goda skäl att behålla riktmärket att yenen handlas i intervallet - mot dollarn. 7,,,,,,,,, -åriga statsobligationsräntor Veckogenomsnitt, procent 99 USA Tyskland Prognos SEB 7,,,,,,,,, Källor: EcoWin, SEB 7

6 Internationell översikt Nordic Outlook - Maj Fundamentala faktorer talar för en starkare yen än så, men den uttalade viljan från finansministeriet att begränsa yenförstärkningen gör att kursen inte går under. Även andra asiatiska länder med Kina i spetsen har ambitionen att hålla stabila kurser mot dollarn. Relationen USA-Kina liknar i detta avseende relationen USA- Europa under Bretton Woods-systemets dagar. Då utgjorde de europeiska valutorna systemets periferi och hölls stabila mot dollarn; i dag är det de asiatiska tigerekonomierna och Kina som i detta avseende utgör periferin. Dessa länder har uppenbarligen målet att växa genom export, och en stabilt undervärderad valuta mot dollarn är ett verktyg i den strategin. Handelsöverskotten mot USA omvandlas till köp av amerikanska statsobligationer i stor skala. Att dessa länder verkar beslutna att åtskilliga år framåt driva denna strategi minskar riskerna för att obalanserna i världshandeln ska leda till valutaoro. Vi räknar med att Kina går till en fast kurs mot en valutakorg under hösten och passar vid inträdet på att revalvera yuanen bara med några få procent mot dollarn. Kina fortsätter att ackommodera de amerikanska underskotten. Börserna mellan konjunktur och ränta Den kraftiga börsuppgången under fjolåret hängde samman med konjunkturuppsvinget, fortsatt låga räntor och överraskande höga företagsvinster. Dessa förutsättningar utvecklas nu åt motstridiga håll Växelkurser EUR/USD och USD/JPY Månadsgenomsnitt EUR/USD (vä axel) USD/JPY (hö axel) Prognos SEB.8 99 Källor: EcoWin, SEB Den globala konjunkturuppgången förstärks och får ett bredare fotfäste. Å andra sidan stiger både styrräntor och marknadsräntor. Vinstprognoserna har skrivits upp och sannolikheten att de överträffas än en gång har minskat. Värderingarna ter sig höga både i ett långsiktigt perspektiv och mot bakgrund av stigande räntor. 9 Vår sammantagna bedömning blir att de globala börserna är sårbara. Konjunkturen ger mer stöd än vi tidigare räknat med, men geopolitiska spänningar och ränteoro utgör risker. Underskattar vi de reflationistiska krafterna? Huvudrisken mot vår grundprognos är ett scenario där kraften i uppgången, främst i den amerikanska ekonomin, blir betydligt starkare. Två faktorer skulle kunna driva en sådan utveckling: Den positiva spiralen: Om arbetsmarknaden repar sig betydligt snabbare än i vår prognos, bidrar stigande sysselsättning till att hålla uppe hushållens köpkraft också när injektionerna från skattesänkningar och refinansiering försvinner. Investeringarna skulle då få extra kraft trots att kapacitetsutnyttjandet ännu inte är särskilt högt. Ketchupeffekt av reflateringen: Effekterna av stimulanspolitiken har hittills hållits tillbaka av efterdyningar från den brustna bubblan. När dessa efter hand har värkt ut, saknar stimulanspolitiken motvikter och ekonomin expanderar med full kraft. En sådan utveckling ligger väl i linje med en monetaristisk syn på ekonomin, där likviditetstillväxten står i centrum för analysen. Denna tanke förefaller inte alltför avlägsen när det gäller företagssektorn, där försiktighet i investeringsbesluten hastigt kan slå om till sin motsats när förbättringen av balansräkningarna kommit långt. För hushållens del är emellertid sparandet relativt lågt, varför det förefaller långsökt med någon snabb förändring i expansiv riktning. Ett scenario med kraftfullt uppsving och snabb likviditetstillväxt skulle utan tvekan ställa centralbankerna, framför allt Fed, inför en betydligt svårare uppgift. Risken för finansiell turbulens skulle bli stor. Skulle tillväxten i BNP och sysselsättning bli betydligt starkare, samtidigt som den starka produktivitetstillväxten enbart visar sig vara ett cykliskt fenomen blir de inflationistiska krafterna mer kraftfulla än vad som för närvarande ligger i centralbankernas prognoser. Den senaste tidens statistikflöde har fört med sig en bris av ett sådant, ur centralbanksperspektiv, mardrömsliknande scenario. Fortfarande finns dock alltför många faktorer som talar emot detta för att vi ska tillmäta det en hög sannolikhet. Men även om vår realekonomiska analys i grunden skulle vara korrekt kan man tänka sig en ryckigare finansiell utveckling. Denna skulle i så fall drivas av marknadspsykologi. Efter en så lång period med låga räntor och baksmälla efter en stor brusten bubbla, finns en osäkerhet om 8

7 Internationell översikt Nordic Outlook - Maj Höga oljepriser Oljepriserna har under vintern och våren stigit från redan höga nivåer. Råoljepriset (Brent) har stadigt legat över USD per fat, med noteringar på spotpriser kring 7 dollar i början av maj de högsta priserna sedan Gulfkriget 99. En förklaring är det senaste halvårets kraftfulla globala konjunkturuppsving, inte minst pådrivet av stark kinesisk efterfrågan. Dessutom har utbudsstörningar från oron i Mellanöstern samt politiska spänningar i Nigeria och Venezuela pressat priserna uppåt. De amerikanska reservlagren är låga. Till bilden hör också dollarns försvagning. Ovanpå allt detta har prisuppgången i sig drivit fram en viss spekulation. Prisuppgången slår både mot tillväxten och prisstabiliteten. Om de höga priserna håller i sig dämpas hushållens disponibla inkomster i de oljeimporterande länderna. OECD:s känslighetskalkyler visar att en dollars uppgång i oljepriset som består i ett år, sänker produktionsnivån inom OECD med, procent och höjer inflationen med en halv procentenhet. Skulle den höga prisnivån bestå, förvärras effekten betydligt. Arbetslösheten skulle stiga. En oljeprischock slår hårdast mot nettoimportörerna Euro-zonen och Japan. I främst Euro-zonen har dock den negativa effekten av oljeprisstegringen hittills mildrats väsentligt av eurons förstärkning. Dyrare oljeimport bromsar också tillväxten i snabbväxande länder som Kina och Indien. Opec-länderna, som står för en tredjedel av världens oljeutbud, är måna om att hålla uppe priserna, även korrigerat för växelkurseffekterna. Opec har länge siktat på prisintervallet -8 USD per fat. Efter det senaste årets dollarförsvagning har företrädare för Opec antytt att riktpriset bör ligga något högre. Från den april har Opec minskat produktionskvoterna med miljon fat per dag. Samtidigt bidrar den höga prisnivån till att andra producenter ökar utbudet. Stigande produktion i länder utanför OPEC såsom Ryssland, Norge och Mexiko kan därmed hålla tillbaka och så småningom dämpa priserna. Enligt vår prognos sker en gradvis sänkning av oljepriset till USD i slutet av och 8 USD i slutet av. Detta är något under priserna på terminsmarknaden. Skälet är att vi räknar med att de spekulativa priseffekterna efter hand sjunker undan. Vi ser därmed inte den senaste tidens oljeprisuppgång som något allvarligt problem för centralbankerna och vi tror inte att de driver fram snabbare räntehöjningar. Problemet ligger snarare i att högre oljepriser hotar styrkan i konjunkturuppgången. Den långa sikten Den långsiktiga synen på oljepriset har förändrats på senare tid. I stället för en påtaglig optimism om att nya borrmetoder på längre sikt skulle leda till genomsnittspriser på - USD per fat har oron för höga framtida oljepriser kommit tillbaka. Efterfrågan på olja väntas enligt IEA stiga totalt med ca ½ procent per år under de kommande åren. Huvudskälet är snabb tillväxt i nya industriländer som Kina. Produktionen av olja byggs ut i Opec-länder, medan den faller tillbaka i Nordamerika och Nordsjön. Denna koncentration till några få länder ökar konsumenternas sårbarhet. Nettoeffekten kan mycket väl bli ett oljepris på märkbart högre nivå än vad som antogs för bara några år sedan. Det kommer sätta tydliga avtryck i de globala kapitalflödena. Flera oljeexporterande länder kan räkna med att bli stora kapitalexportörer. De geopolitiska spänningarna runt de stora oljereserverna lär bestå. var en neutral räntenivå egentligen ligger. Inflationsoro kan generera en säljvåg på obligationsmarknaden. Det skulle i sin tur driva marknadsräntorna i höjden med konsekvensen att de på många håll uppdrivna huspriserna faller, hushållssparandet snabbt drivs upp och att den reala uppgången knäcks. 9

8 USA Nordic Outlook - Maj På fastare mark Styrketecknen dominerar Inflationsimpulsen klingar av Jobben på väg, men mycket lediga resurser Starka jobbsiffror, stigande kärninflation och hög tillväxt har gjort att bilden av den amerikanska ekonomin svängt kraftigt den senaste månaden. Oro för svag sysselsättning och osunt låg inflation har ersatts av osäkerhet om hur snabbt resursutnyttjande och priser kommer att stiga. Detta leder i sin tur till frågan huruvida Fed kommer att svara med en mer aggressiv räntepolitik. Vi har reviderat upp vår prognos för BNP-tillväxten till, procent i år. Det är främst den allt starkare företagssektorn och allt tydligare exporteffekter av den tidigare dollarförsvagningen som ligger bakom upprevideringen. 8 USA: Bruttonationalprodukt Procent Annualiserad procentuell förändring Källor: EcoWin, SEB Prognos SEB Nästa år går tillväxten in i en lugnare fas, när penning- och finanspolitiken blir stramare. BNPtillväxten dämpas därför till ½ procent. Hushållen och den offentliga konsumtionen påverkas mest. Hushållens sparande ligger kvar på rekordlåga nivåer och skulderna är höga. Vi räknar med att sparkvoten stiger från nuvarande ca procent till - procent mot slutet av nästa år. Därtill kommer att frånvaron av nya skattesänkningar bidrar till att dämpa konsumtionsökningen. Däremot har företagssektorns balansräkning förbättrats markant genom stigande vinster och kostnadsnedskärningar. Detta gör att investeringsaktiviteten påverkas i mindre grad av en måttlig ränteuppgång. 8 - Fler jobb, men högt till tak Den senaste sysselsättningsstatistiken har i ett slag förändrat debatten om det amerikanska arbetsmarknadsläget. Inte nog med att nya jobb tillkom i mars och april; de svaga talen för januari och februari reviderades också uppåt. Underliggande faktorer talar för att sysselsättningen fortsätter att öka i god takt det närmaste halvåret. Med normal eftersläpning mellan produktion och sysselsättning blir jobbtillväxten som störst under andra och tredje kvartalet i år för att därefter dämpas. De starkare sysselsättningssiffrorna motsäger dock inte viktiga inslag i vår analys från förra Nordic Outlook: Offshoring p g a ökad global konkurrens samt införande av ny teknik fortsätter att långsiktigt driva upp produktiviteten och hålla tillbaka sysselsättningen. Den långa perioden med fallande sysselsättning i kombination med växande befolkning har skapat en stor expansionspotential. En sysselsättningsökning motsvarande - miljoner jobb krävs för en återgång till vad som kan betecknas som normalt resursutnyttjande eller jämvikt på arbetsmarknaden. För att det ska nås under vår prognosperiod krävs i snitt nya jobb varje månad fram till slutet av nästa år. 8 8 USA: Sysselsättning Miljoner Sysselsättning (exkl. jordbruk) Återgång till normalt resursutnyttjande Prognos Trend 99 Källor: Bureau of Labor Statistics och SEB Vår analys av inflation och arbetsmarknad pekar således på ett lågt underliggande inflationstryck (se ruta). Det ger Fed möjligheter att på ett trovärdigt sätt gå varsamt fram. Vår huvudprognos är att Fed genomför en första höjning om punkter i juni och sedan successivt höjer Fed fundsräntan till,7 procent i slutet av året och, procent i slutet av nästa år. 8 8

9 USA Nordic Outlook - Maj Svagt underliggande inflationstryck Den underliggande inflationen i USA har gradvis avtagit under de senaste åren (det enda undantaget var perioden -). Den långa nedåtriktade trenden har varit densamma i många andra länder. Disinflationen har drivits av avreglerade marknader, tilltagande internationell priskonkurrens, ny teknik, ökad trovärdighet för inflationsbekämpningen etc. Vändningen uppåt i inflationen i USA reser nu frågan om den långsiktiga trenden brutits och hur stark inflationsuppgången blir. Det underliggande inflationstrycket är dock fortsatt lågt. Hög produktivitet och låga löneökningar gör att enhetsarbetskostnaderna (ULC) faller. 8 USA: ULC och tjänstepriser 8 Inflation KPI, exkl energi och livsmedel, årlig procentuell förändring Källa: EcoWin ULC Lönekostnader KPI, tjänster Euro-zonen Japan USA Källa: EcoWin Uppgången den senaste tiden har främst drivits av en försvagning av dollarn i kombination med stigande råvarupriser. Detta har inneburit att de senaste två årens prisfall på varor avtagit. Denna process fortsätter ännu en tid. Fallande kostnader talar för att inflationen på tjänster i allmänhet snarast kommer att avta. Någon snar uppgång i ULC är heller inte att vänta, eftersom sysselsättningen troligen kan växa ytterligare en tid innan lönekostnaderna börjar stiga. Därtill kommer att stigande lönekostnader påverkar inflationen med fördröjning. Vår slutsats är därför att när väl de kortsiktiga effekterna från råvarupriser och växelkursförändringar klingar av, kommer inflationsbanan att plana ut. USA: Dollarkurs och inflation KPI, %, varor exkl livsmedel Växelkurs, indexnivå... USA: Kärninflation Prognos SEB KPI exkl energi och livsmedel Källa: EcoWin Källor: EcoWin, SEB. Även inflationen på tjänster har vänt upp, till stor del på grund av ökade kostnader för boende och sjukvård. Uppgången i boendekostnader är delvis en teknisk effekt, kopplad till energipriserna, efter en mycket låg boendeinflation under.

10 USA Nordic Outlook - Maj Viss lindring i de dubbla underskotten I vissa avseenden ser de underliggande obalanserna i den amerikanska ekonomin ut att mildras. Bytesbalansunderskottet har de senaste månaderna (mätt på årsbasis) börjat minska både i löpande priser och som andel av BNP. Vår tolkning är att den trendmässiga dollarförsvagningen nu börjat ge betydande effekt på handelsmönstren och att förbättringen av bytesbalansen sakta fortsätter. Pressen på ytterligare dollarförsvagning skulle då minska och de skräckkalkyler för dollarn som florerat skulle visa sig vara mindre relevanta USA: Budgetsaldo och bytesbalans Procent av BNP Budgetsaldo, federalt Bytesbalans Källa: EcoWin skattesänkningar och höga försvarsutgifter överskuggar positiva effekter av konjunkturåterhämtningen på finanserna. Underskottet i den federala budgeten ligger på en nivå som motsvarar ca ½ procent av BNP. Måttlig åtstramning efter höstens val Oavsett utgången i höstens president- och kongressval kommer med stor sannolikhet en viss finanspolitisk konsolidering nästa år. Enligt OECD har en åtstramning av storleksordningen ½- procent av BNP skett varje eftervalsår sedan 97, med undantag av krisoch terroråret. Det stora underskottet i nuläget talar snarast för en större åtstramning än det historiska genomsnittet. Vi tror dock knappast att så blir fallet. En Bushadministration som får fortsatt förtroende kommer knappast att ta tillbaka någon del av de beslutade skattesänkningarna. Besparingar på utgiftssidan tar tid att processa genom kongressen och lär inte få full kraft redan år. Skulle demokraterna och John Kerry ta över ökar sannolikheten för skattehöjningar. Vi tror dock att demokraterna kommer att vara motvilliga mot att profilera sig alltför mycket som skattehöjare och därför väljer en försiktig linje. Vår prognos baserar sig därför på en försiktig åtstramning nästa år på ca ½ procent av BNP, oavsett utgången i valet. När det gäller de offentliga finanserna är en tydlig konsolidering på gång i delstater och städer. Underskottet som förra året uppgick till ca ½ procent av BNP ser ut att ungefär halveras i år. Däremot syns ingen förbättring i den federala budgeten. Fortsatta

11 Japan Nordic Outlook - Maj Styrkebesked Bestående uppsving Deflationen lättar Minst ett år tills BoJ börjar höja Den japanska ekonomin har växt överraskande starkt de senaste kvartalen. Flera faktorer drar tillväxten: Snabbt växande handel med Kina, ett kraftigt investeringsuppsving och gradvis stigande privat konsumtion. Såväl hushållens som företagens framtidstro har förstärkts, och hushållssparandet faller trendmässigt. Till följd härav reviderar vi upp vår tillväxtprognos till, procent för innevarande år och till, procent båda åren klart över potentiell tillväxt. Uppgången har blivit allt mer bredbasig. Industriproduktionens ökning har spritt sig till tjänstesektorn, och sentimentsindikatorerna fortsätter att peka upp. Även detaljhandelssiffrorna visar en påtaglig uppgång under första kvartalet. Gradvis börjar arbetsmarknaden att ljusna och sysselsättningen visar tecken på att öka, om än svagt Källa: EcoWin Japan: Export till Kina Procentuell andel av BNP 9 9 Uppgången blir bestående denna gång Detta är det tredje cykliska uppsvinget sedan den stora bubblan brast i början av 99-talet. De båda tidigare uppgångarna 99 och bröts på ett tidigt stadium. En feltimad momshöjning, internationell lågkonjunktur, bräckliga banker och vågor av pessimism har i olika kombinationer knäckt de olika uppgångarna. Viktiga faktorer talar emellertid för att uppgången denna gång blir mer uthållig: Exportexpansionen till Kina spelar en betydligt större roll i dag. Den japanska exporten har vuxit kraftigt, både i bredd och omfattning, och japanska företag planerar för fortsatt stora satsningar i Kina. Den drivkraften kan fortsätta att spela en kraftfull roll länge än. Företagen har nu hunnit sanera sina balansräkningar i långt högre grad än vid tidigare uppgångar. Deras skuldsättningsgrad har fallit påtagligt de senaste åren. Detta har i sin tur också bidragit till att bankernas situation ljusnat. Andelen dåliga lån är äntligen på väg ned. Orsaken till förbättringen är inte den ekonomiska politiken eller att myndigheternas åtgärder mot bankkrisen blivit mer effektiva. I stället är det många års åtgärder på mikroplanet i företagen som nu börjar bära frukt. Baksmällan efter den stora brustna bubblan har till slut efter snart år värkt igenom systemet. Därmed bör även deflationen efter hand släppa sitt grepp. Huspriserna har bottnat, och KPI-fallet har bromsats. Olika mätmetoder visar dock fortfarande högst varierande utveckling, och BNP-deflatorn är fortfarande starkt negativ. Vår bedömning är att inflationen (mätt som KPI) i år blir minus, procent och plus, procent. BoJ måste börja tänka på exitstrategin Bank of Japan har under det senaste året behållit nollräntepolitiken och samtidigt aggressivt ökat likviditeten i ekonomin. Ungefär en tredjedel av statsbudgetens stora underskott finansieras via sedelpressarna; dessutom pumpar centralbanken ut likviditet direkt i näringslivet genom köp av olika slags värdepapper från företagen. Då marknaden trott att BoJ förberett räntehöjning och marknadsräntorna börjat glida upp, har banken ingripit för att pressa ned hela avkastningskurvan. BoJ har slagit fast att denna politik kommer att fortsätta tills deflationen släppt, och tills risken för att åter halka in i deflation bedöms ha fallit bort. Vår tolkning av BoJs utfästelser är att deflationen måste ha upphört och tydliga inflationsförväntningar etablerats innan penningpolitiken läggs om. Det tyder på att nollräntepolitiken kan upphöra först någon gång långt in på nästa år. Vår bedömning är att BoJ går långsamt fram, och att man fortsätter att sträva efter att bromsa obligationsränteuppgången.

12 Kina Nordic Outlook - Maj Mjuklandning Överhettning driver fram åtstramning Inbromsning under andra halvåret Övergång till valutakorg Ett annat skäl är att exporten fortsätter att växa snabbt och att reformprocessen WTO-inträdet, kommersialiserandet av de stora statsföretagen mm fortsätter att driva på produktivitetstillväxten. Vår grundprognos blir därför även om riskerna på nedsidan har ökat att tillväxten under andra halvåret dämpas ned mot 7 procent, och att den stabiliseras där under. Inflationen toppar strax över dagens nivå. Den kinesiska tillväxten blev enligt officiell statistik drygt 9 procent under. I verkligheten var den sannolikt ännu högre och klart starkare än den potentiella tillväxten på 7-8 procent. Faktum är att Kina under fjolåret, om man räknar köpkraftskorrigerad BNP, stod för en större andel av den globala BNP-tillväxten än USA. Den kinesiska ekonomins stimulans till omvärlden förstärktes ytterligare av att importökningen var mycket snabb. Kina: Inflation - - Åtstramning på gång Utvecklingen har fortsatt starkt uppåt under första kvartalet i år. Statistiken visade nästan procents BNP-ökning. Flera tecken tyder på att tillväxten nu blivit ohållbart hög, och att regeringen måste bromsa hårdare än vad som tidigare planerats: Investeringarna växte under med över procent, och kreditgivningen från de stora affärsbankerna ökar snabbt. Dålig kreditkontroll medför att andelen dåliga lån i expansionen sannolikt är hög. Periodvis har energibrist uppstått. Inflationen har krupit uppåt, om än från låg nivå; den ligger nu på drygt procent. Marknadsräntorna har börjat stiga, trots att en stor del av kreditmarknaden är reglerad. Regeringen och centralbanken har signalerat en gradvis åtstramning av den ekonomiska politiken. Energiskatterna höjs försiktigt och kraven på säkerhet i kreditgivningen har skärpts. Kinas tillväxt sedan reformprocessen inleddes för år sedan uppvisar flera stora kast. Fruktan börjar nu sprida sig för att överhettningen tvingar myndigheterna att också denna gång strama åt så kraftigt att resultatet blir en hårdlandning. Även vi tror att kraftfullare åtgärder behöver vidtas, sannolikt måste kreditpolitiken stramas åt betydligt och räntorna höjas påtagligt. Likväl är vår bedömning att regeringen och centralbanken lyckas åstadkomma en mjuklandning. Huvudskälet är att inflationen, trots att den stigit något, fortfarande ligger på låg nivå. Detta i bjärt kontrast till tidigare boom-bust-cykler, då hög inflation (uppåt procent) tvingade fram hård åtstramning med åtföljande abrupt inbromsning Valutareform i höst Vi håller fast vid vår tidigare bedömning att den kinesiska yuanen någon gång under andra halvåret i år knyts till en korg av valutor, i stället för som i dag enbart mot dollarn. En korg ger fördelen av viss rörlighet (gentemot de individuella valutor som ingår i korgen) och samtidigt stabilitet (fast kurs mot snittet). Vid övergången till en valutakorg finns möjligheten att skriva upp yuanen. Källa: EcoWin Den amerikanska debatten om outsourcing utgör ett visst externt politiskt tryck för en revalvering, och detta tryck kan tänkas bli starkare inför presidentvalet i höst. En revalvering kan också bidra till att svalka av den överhettade inhemska ekonomin. Mot detta står att handelsöverskottet nu vänds i ett underskott samt att Kina klart signalerat att man inte vill använda växelkursförändringar som ett cykliskt instrument. Långsiktigt har man tvärtom poängterat att valutastabilitet och exporttillväxt är högt prioriterade. Vi har tidigare bara räknat med en liten, symbolisk revalvering mot dollarn max procent i samband med övergången till korg. Den tilltagande överhettningen har dock ökat möjligheten att revalveringen blir något större. - -

13 Euro-zonen Nordic Outlook - Maj Fortfarande trögt Exporten driver trevande återhämtning Inflationen i linje med ECB:s mål Reformer möter motstånd Den starka globala tillväxten drar långsamt med sig Euro-zonen ur lågkonjunkturen. Stigande exporttillväxt, framöver stimulerad av en svagare euro, och tecken på en vändning i investeringskonjunkturen utgör ljuspunkter. Frågetecken kvarstår dock kring kraften i återhämtningen, inte minst beroende på den alltjämt svaga framtidstron hos hushållen. Euro-zonen: Bidrag till BNP-tillväxten Procent BNP Nettoexport Inhemsk efterfrågan Källor: EcoWin, SEB Prognos SEB BNP-tillväxten ligger kvar under den potentiella större delen av. I år blir tillväxten,7 procent, varav, procentenheter beror på fler arbetsdagar under jämfört med. Nästa år stiger BNP med, procent när stimulansen från den globala uppgången dominerar över inhemska svagheter. Att återhämtningen i så hög grad står och faller med den externa efterfrågan gör dock uppgången sårbar. Förbättringar i export och investeringar Den starka återhämtningen i världshandeln fick exporten att vända upp under slutet av förra året, trots den starka euron. Exportexpansionen fortsätter nu i en takt av procent både och, driven av tilltagande global tillväxt i år och av att effekterna av euroförstärkningen klingar av. Vår valutaprognos innebär att fjolårets appreciering med drygt procent i effektiva termer vänds till en svag depreciering. De ljusare exportutsikterna börjar smitta av sig på investeringarna. Dessa steg fjärde kvartalet, efter en närmast oavbruten nedgång de senaste tre åren. Flera faktorer talar för att en varaktig vändning i investeringskonjunkturen är på gång. Produktionsplanerna är expansiva och lönsamheten är på väg upp i takt med att produktiviteten stärks. Företagen har också - kommit en bra bit på väg i saneringen av sina balansräkningar. Frågetecken kring konsumtionen Samtidigt som optimismen i företagssektorn stigit har förväntningarna bland hushållen varit betydligt mer dämpade. Återhämtningen i konsumtionen tappade fart mot slutet av året. De senaste månadernas indikatorer för konsumtionen, såsom detaljhandel och nybilsförsäljning har dock sett hyggliga ut i flera länder. Undantaget är Tyskland, där läget är fortsatt dystert. Till stor del kan de senaste årens svaga konsumtion förklaras med låga inkomstökningar, men ökat sparande har också spelat en roll. Tänkbara förklaringar är osäkerheter kring framtida socialförsäkringssystem och att hushållen parerat försämrade offentliga finanser med att öka sitt eget sparande. Det höga sparandet ger möjlighet för framtida snabb konsumtionsökning. Fortsatt politisk osäkerhet om reformer av pensionssystem mm (se ruta om reformer) kan dock medföra att hushållen väljer att försiktighetsspara. Vi räknar därför inte med någon stor nedgång i hushållens sparande, utan konsumtionen antas växa ungefär i linje med inkomsterna. Inkomsttillväxten stärks gradvis till cirka, procent per år tack vare lägre inflation, vissa skattesänkningar och en långsam återhämtning i sysselsättningen. Tillfälligt högre inflation Inflationen föll klart under procent under första kvartalet. Därefter har inflationstakten stigit till följd av högre energipriser och som en effekt av att de kraftiga oljeprisfallen efter Irak-kriget fallit ur -månaderstalen. Under de närmaste mänaderna kommer inflationen att överstiga procent. Det underliggande pristrycket är dock svagt och inflationen faller tillbaka igen efter sommaren; därefter ligger den kvar klart under procent fram till Euro-zonen: Inflation Prognos SEB. KPI KPI exkl livsmedel, alkohol, tobak & energi. 99 Källor: Eurostat, SEB

14 Euro-zonen Nordic Outlook - Maj Inflationsskillnaderna minskar igen Efter några år av stigande inflationsskillnader mellan Euro-zonens länder minskade spridningen förra året och nedgången fortsatte under första kvartalet i år. Samtidigt som prisstegringarna avtagit betydligt i höginflationsländer som Spanien och Irland har inflationen varit relativt stabil i Tyskland och Frankrike. En bidragande orsak till att inflationen inte fallit tillbaka i de sistnämnda länderna är stora höjningar av olika avgifter och indirekta skatter på bl a tobak. Försämrat cykliskt läge i flera länder med hög inflation under perioden -, t ex Irland och Nederländerna, har också bidragit till minskande inflationsskillnader Euro-zonen: Inflationsdifferenser Standardavvikelser för HIKP * Källor: EcoWin, SEB * Avser första kvartalet slutet av. Löneökningarna är måttliga och dämpas ytterligare något. Låga avtal har slutits i t ex Tyskland och Nederländerna, och den svaga arbetsmarknaden håller tillbaka löneglidningen. I kombination med en återhämtning i produktiviteten innebär det att enhetsarbetskostnadernas ökningstakt mer än halveras mellan och. Kvarvarande effekter av tidigare euroappreciering bidrar till att hålla nere importpriserna. En viss uppåtrisk utgörs dock av de oväntat höga oljepriserna. Sammantaget sjunker inflationen till, procent i år och, procent. ECB har sänkt klart Med en inflation som ligger i linje med ECB:s mål och med en svag återhämtning kantad med risker finns enligt vår prognos utrymme för ytterligare lättnader i penningpolitiken. ECB:s syn är dock att det låga konsumentförtroendet är en följd av de osäkerheter som skapats av de försämrade offentliga finanserna och senfärdigheter i implementering av strukturella reformer. ECB framhåller också sin roll som garant för prisstabiliteten när det gäller att stötta hushållens förtroende Det faktum att inflationsriskerna ökat något genom försvagad euro och högt oljepris talar också för att ECB väljer att inte sänka räntan ytterligare. Till detta kommer också att en räntesänkning i ett läge när Fed är på väg att höja skulle riskera att ge ett större fall för euron något som vi tror ECB vill undvika. För att en sänkning ska komma till stånd krävs därför ytterligare påtagliga besvikelser i den inkommande statistiken. Finanspolitiken har inte stöttat Trots de stora offentliga underskotten i Euro-zonen har inte finanspolitiken aktivt bidragit till att stimulera ekonomin de senaste åren. Enligt OECD:s beräkningar försämrades det strukturella saldot med endast, procent mellan och, vilket indikerar en i det närmaste neutral finanspolitik. Förra året var finanspolitiken t o m något åtstramande. Kombinationen av stabilitetspaktens restriktioner och en svag finanspolitik under högkonjunkturen då man försummade att bygga överskott som kunde vara buffertar inför nedgången har inneburit att utrymmet för att föra en expansiv politik har varit obefintligt. Budgetsaldo enligt stabilitetsprogram Procent av BNP 7 Tyskland -, -, -, -, Frankrike -, -,9 -, -, Italien -, -, -,7, Euro-zonen -, -,8 -, -,8 Euro-zonen, -,7 -, - - SEB prognos Källor: Stabilitetsprogrammen, SEB Kontrasten mot USA är slående, där den expansiva finanspolitiken resulterade i en ökning av det strukturella underskottet med ½ procent under samma period. Denna skillnad i finanspolitiken är en viktig förklaring till den lägre tillväxten i Euro-zonen. Budgetbalans allt avlägsnare Återkommande tillväxtbesvikelser har gjort att målet om balanserade budgetar fått skjutas längre och längre i tiden. I de stabilitetsprogram som lades fram i slutet av förra året nås inte målet om balanserade budgetar ens 7. Vi räknar med att underskottet ligger kvar på,7 procent av BNP i år och att en förbättring till, procent uppnås tack vare starkare tillväxt. Förutom Frankrike och Tyskland riskerar en rad andra länder att överskrida procentsgränsen i år. Grekland, Portugal, Nederländerna och Italien ligger alla i farozonen. För Nederländerna, som hade ett underskott på mer än procent, kommer en underskottsprocedur att inledas och för Italien har en varning utfärdats.

15 Euro-zonen Nordic Outlook - Maj Det finanspolitiska ramverket är under översyn från EU-kommissionen och kommer troligtvis att resultera i ett förslag i linje med de tankar som framfördes redan hösten, d v s ökad vikt vid det strukturella saldot och den offentliga skulden. I dag ligger dock diskussionerna kring paktens framtid i malpåse. Fokus i Europasamarbetet ligger på att besluta om ett nytt EU-fördrag i juni och valet till parlamentet samma månad. Därefter ska en ny kommission tillträda. Förnyade diskussioner kring en reformering av pakten lär därför dröja till tidigast någon gång under hösten. Utvidgningen Utvidgningen av EU med nya medlemsländer som genomfördes den maj var en stor händelse. Unionens befolkning ökade med procent eller 7 miljoner invånare. De kortsiktiga ekonomiska konse- kvenserna av utvidgningen blir dock begränsade. Dels är de nya EU-ekonomierna relativt små (ungefär procent av det gamla EU:s BNP), dels har de ekonomiska konsekvenserna av utvidgningen i stor utsträckning redan inträffat. Vidare kommer i stort sett samtliga gamla EU-länder att tillämpa någon form av övergångsregler när det gäller rörligheten för arbetskraften. En viss ökad integration via utrikeshandeln kan förväntas, men potentialen är begränsad då Västeuropa redan i dag tar emot två tredjedelar av de nya ländernas export. Investeringarna i de nya länderna kommer också få viss stimulans via EU-stöd. Låglönekonkurrens från öst kommer fortsätta att utgöra en viss press nedåt på lönerna i främst grannländer som Tyskland. Trenden mot utflyttning av produktion från väst till öst lär också fortsätta. Reformer straffas av väljare Under de senaste åren har låg tillväxt, försämrade offentliga finanser och hårdare globaliseringstryck satt press på euroländerna att genomföra reformer. Än så länge har åtgärderna varit försiktiga. Ändå har de steg som trots allt tagits stött på hård opposition i de tre stora länderna. Rekordlåga opinionssiffror för Schröder I Tyskland nåddes i slutet av förra året en uppgörelse mellan regering och opposition som följde huvudlinjerna i regeringens reformpaket Agenda. Paketet omfattade i första hand reformer på arbetsmarknaden och hälsoområdet. Dessutom genomfördes åtgärder i syfte att minska incitamenten till förtida pensioneringar. Samtidigt sänktes inkomstskatterna. De kortsiktiga effekterna har varit nedslående. Konsumentförtroendet ligger kvar på låga nivåer. Sänkta skatter har inte fått hushållen på bättre humör när man samtidigt tvingats betala högre patientavgifter och högre egenavgifter - och dessutom fått sämre arbetslöshetsunderstöd. Samtidigt har stödet för det socialdemokratiska partiet sjunkit till rekordlåga nivåer och med siktet inställt på nästa val till förbundsdagen är sannolikheten låg för att regeringen ska lägga fram ytterligare impopulära reformförslag. Hård strid om sjukreform i Frankrike I Frankrike genomfördes i somras en reformering av pensionerna för offentliganställda under stora protester. Förslag till personalneddragningar inom offentlig sektor fick dock dras tillbaka, då motståndet blev alltför stort. Nästa stora strid gäller en reformering på sjuk- och hälsoområdet, som alltmer har utvecklats till en gökunge i Frankrikes offentliga finanser. Motståndet mot reformer lär bli betydande också på detta område. En försmak av kommande strider fick regeringen i de regionala valen. Resultatet blev ett svidande nederlag för de borgerliga regeringspartierna. Det är svårt att tolka valnederlaget för regeringssidan som något annat än en misstroendeförklaring mot regeringens reformpolitik. Pensionsreform i Italien möter starkt motstånd I Italien har regeringen Berlusconi under stor vånda tagit fram förslag som ska minska förtidspensioneringar. Förslagen har mött stora folkliga protester. Även inom den borgerliga regeringskoalitionen har förslagen lett till betydande spänningar. Pensionsreformen har skjutits upp, och för närvarande ägnar sig regeringen åt betydligt angenämare frågor som fortsatt sänkta inkomstskatter. Väljarna förda bakom ljuset? Det utbredda missnöjet med de rätt försiktiga steg som tagits för att reformera socialförsäkringssystemen talar inte för att reformtempot ökar framöver. Väljarnas dom över de sittande regeringarna i Tyskland, Frankrike och Italien kan analyseras på olika sätt. En tolkning är att krismedvetandet är lågt och att reformer på socialförsäkringsområdet uppfattas som onödiga. En annan är att de sittande regeringarna länge duckat inför välfärdsstatens stora utmaningar och att man gått till val på budskap som mer gått ut på att allt ska förbli vid det gamla. Denna kritik har t ex riktat mot SPD:s valkampanj i Tyskland. I Frankrike har president Chirac ofta intagit en vacklande hållning till regeringens politik och i Italien har stridigheter inom regeringskoalitionen varit betydande. Utmaningen framöver blir att förklara och genomföra en politik vars positiva effekter tar tid att slå igenom men vars negativa effekter visar sig omedelbart. 7

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius.

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Nordic Outlook September 23 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA MAJ 6 Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook 7ITXIQFIV 7ZIRWOZIVWMSR Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Ekonomiska Utsikter April 2008

Ekonomiska Utsikter April 2008 Ekonomiska Utsikter April 2008 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Redaktör Leena Mörttinen, Chefekonom leena.morttinen@nordea.com Tel +358 9 1655 9940 Gått till tryck 16.4.2008

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015 Baltikum och Centraleuropa står väl emot Ukraina-konflikten och djup rysk recession Tema: Ryska finansiella reserver Ekonomisk Analys Eastern European

Läs mer

Konjunkturläget. December 2002

Konjunkturläget. December 2002 Konjunkturläget December Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2009-10-21 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Konjunktur laget Augusti 2014

Konjunktur laget Augusti 2014 Konjunktur laget Augusti Konjunkturläget Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-- Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer