Håller Anna på att bli dement?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håller Anna på att bli dement?"

Transkript

1 FoU-rapport Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

2 Det kinesiska tecknet på rapportens omslag heter biàn och betyder att förändras. Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting. Anne Thinesen-Grönmark och Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting ISSN

3 Håller Anna på att bli dement?

4

5 Sammanfattning År 1999 startades ett projekt inom Handikapp & Habilitering, Stockholm läns landsting, vars syfte var att kartlägga hälsa och åldrande hos vuxna med Downs syndrom. Framför allt var man intresserad av att kartlägga förekomsten av tidig demensutveckling. Jag anställdes i projektet för att testa de personer som anmälts till projektet och därefter tillsammans med projektledaren göra bedömningar om personerna verkade inne i en demensutveckling eller inte. Vart efter jag gjorde testningarna dök en hel del frågor upp hos mig. Diagnosen demens verkade inte så enkel att ställa och många faktorer tycktes påverka omgivningens tolkning av förändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Denna rapport har tillkommit på grund av intresset av att söka svar på dessa frågor och är fristående från det ursprungliga projektet. Syftet med min rapport är att med utgångspunkt i det insamlade materialet undersöka hur omgivningen tolkar beteendeförändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Syftet har delats in i tre övergripande frågeställningar. Finns det 1. hälsorelaterade, 2. psykologiska och 3. sociala faktorer som kan ha orsakat individens förändringar? Hur tolkar omgivningen dessa förändringar? Instrumenten som använts vid datainsamlingen är dels ett kanadensiskt testmaterial, Dementia Scale for Down syndrom (DSDS), dels ett eget bedömningsinstrument som är en modifierad variant av Mini Mental Test och dels egna fältanteckningar. Mina data består av testningar och intervjuer som gjorts på sammanlagt 43 personer, 22 kvinnor och 21 män. Databearbetningen är inspirerad av Grounded Theory, vilket är en lämplig metod när man har ett stort datamaterial som man vill närma sig förutsättningslöst. Personerna delades in i följande tre grupper: Demens, Misstänkt-demens och Icke-demens. I demensgruppen finns fem individer, i Misstänkt- och Ickedemensgrupperna finns vardera 19 personer. Resultatet visar att det inte var så många som förväntat, med tanke på åldersfaktorn, som var inne i en demensutveckling. En fråga i DSDS, fråga 12 som handlar om att personen blivit mer irriterad, uppjagad eller ångestfylld, visade sig vara en viktig differentialdiagnostisk fråga som fångar in diffusa beteendeförändringar som oroar omgivningen. Slutsatsen blir att hälso-, psykologiska och/eller sociala faktorer i många fall ligger bakom förändringar hos individen. När dessa faktorer inte uppmärksammats och beaktats har detta medfört att omgivningen har tolkat förändringarna som om de handlar om en begynnande demens. Denna tolkning kan till viss del förklaras av förväntningarnas makt, då det såväl i litteraturen som rent allmänt talas om att demens är vanligare hos personer med Downs syndrom och att debuten sker i en yngre ålder än hos normalbefolkningen.

6 Författarens förord Denna rapport har tillkommit mot bakgrund av mitt tidigare arbete i det så kallade Downs syndromprojektet, år , vars syfte var att studera hälsa och åldrande hos vuxna med Downs syndrom. I anmälan till studien betonades särskilt att man vet att depression och Alzheimers sjukdom är vanligare bland personer med Downs syndrom än hos den övriga befolkningen men att man för närvarande inte vet hur vanligt det är. Arbetet i projektet genererade många frågor hos mig. Någon studie av svenska förhållanden när det gäller vuxna med Downs syndrom och demens har mig veterligen inte publicerats. Jag ville därför söka svar på mina frågor och lämna mitt bidrag till ökade kunskaper i ämnet. Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Britta Högberg, fil dr och forskningsledare vid FoUU- enheten i Stockholms läns landsting, som hela tiden trott på att jag skulle ro den här rapporten i land. Handledningssamtalen har varit till ovärderlig hjälp i forskningsprocessen. Tack också till FoUU-enheten som bidragit med medel för att rapportskrivandet skulle bli möjligt. Jag vill också tacka logoped Camilla Gustafsson och specialpedagog Inger Sigfridsson Dahlberg och för att de läst igenom råmanuset och kommit med många värdefulla synpunkter. Ett tack också till min man Olle Grönmark och min son Johan Grönmark som varit till stor hjälp när det gäller den kvantitativa delen av databearbetningen. Tack också till mina nuvarande och mina före detta arbetskollegor som stöttat och peppat mig under denna mödosamma resa. Sist men inte minst ett varmt tack till alla de personer som ingår i min studie och deras personal och anhöriga som så generöst släppt in mig i sin tillvaro och tålmodigt svarat på alla frågor och medverkat i test och intervjuer. Sollentuna den 20 juli 2005 Anne Thinesen-Grönmark Leg. psykolog

7 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...6 Syfte...9 Metod...10 Beskrivning av instrumenten som använts vid datainsamlingen DSDS Downs syndromprojektets eget bedömningsinstrument Anteckningar och observationer Datainsamling Data Databearbetning Steg Steg Steg Steg Steg Steg Resultat...17 Inledning Beskrivning av de testade personerna Jämförelse mellan grupperna Demens, Misstänkt-demens och Icke-demens vad gäller hälso-, psykologiska och sociala faktorer Hälsofaktorer Psykologiska faktorer Sociala faktorer Grupperna akuta och icke-akuta Hälsofaktorer Psykologiska faktorer Sociala faktorer Fallbeskrivningar Tage Mia Faktorer som kan ha orsakat förändringar hos akutgruppen och hur omgivningen tolkar dessa Reversibel demens Fråga 12 i DSDS - en viktig differentialdiagnostisk fråga som fångar in diffusa beteendeförändringar som oroar omgivningen Förändring på fråga 12 samt förändringar på övriga frågor hos gruppen med Misstänkt-demens Petra... 33

8 Förändring på fråga 12 samt förändringar på övriga frågor hos Demensgruppen Per Förändringar på fråga 12 samt förändringar på övriga frågor hos ID-gruppen Förändringar på de övriga frågorna i DSDS Att bedöma demensutveckling - Sammanfattning och analys av resultaten Metoder för att bedöma demensutveckling Faktorer som kan ligga bakom beteendeförändringar Diskussion...46 Referenser...50 Bilagor

9 Inledning Denna rapport handlar om beteendeförändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Studien belyser vilka faktorer som kan ha orsakat förändringarna, hur omgivningen tolkar dessa och hur man kan bedöma demensutveckling. Som en följd av bland annat samhällets sociala och medicinska insatser är medellivslängden för personer med Downs syndrom idag cirka 57 år. I början av talet var den två till tre år och så sent som på 1970-talet var den 34 år. Att livslängden fortfarande är kortare än inom normalbefolkningen har visat sig till största delen bero på tidigt insjuknande i Alzheimers demenssjukdom. Olika internationella studier har hittills visat att en anmärkningsvärd stor andel av personer med Downs syndrom utvecklar denna demenssjukdom. Jämfört med andra som får Alzheimers sjukdom drabbas de vid tidigare ålder samt utvecklar ett snabbare sjukdomsförlopp. Åldrande när det gäller utvecklingsstörda har länge varit ett föga känt område. Björkman m.fl. 1 beskriver att Lindrigt utvecklingsstörda personer som levde med släktingar försvann i den allmänna befolkningen och deras åldrande och ålderdom betraktades som naturliga medan de måttligt och gravt utvecklingsstörda i allmänhet var omhändertagna på institutioner, där den genomsnittliga livslängden var betydligt kortare än i den övriga befolkningen. Tidiga tecken på åldrande uppmärksammades i allmänhet inte som sådana på institutionerna, uppmärksamheten låg där i stället på beteendestörningar som inte betraktades ur ett åldrandeperspektiv. Under det senaste årtiondet har åldrandeprocessen hos utvecklingsstörda alltmer uppmärksammats internationellt men någon studie av svenska förhållanden har hittills inte publicerats. År 1998 tog Dr Arna Oskarsdotir, geriatriker på Huddinge sjukhus, kontakt med omsorgsöverläkare Monica Björkman för att inleda ett samarbete om Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom. Monica Björkman visste sedan tidigare, genom sitt arbete som omsorgsöverläkare, att det förekommer demensutveckling hos personer i gruppbostäder och föräldrahem eftersom hon under senare år ofta hade fått frågor kring detta tema. Hennes erfarenhet är att det finns ett stort intresse och mycket farhågor bland personalen och kanske ännu mer hos föräldrar till personer med Downs syndrom. 1 Monica Björkman m.fl., Tidig demensutveckling och Alzheimers sjukdom hos personer med Downs syndrom i Stockholms län (Stockholm, 2000) s. 1. 3

10 Medel söktes därför hos Handikapp & Habiliterings FoUU-enhet för att genomföra en studie vars syfte var att kartlägga faktorer som kunde hänga samman med insjuknande i Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom. Man ville även försöka att närmare precisera insjuknandeåldrar och förlopp. Tanken var också att de personer som uppvisade tecken på begynnande sjukdom, det vill säga hade förlorat förmågor de tidigare haft, skulle erbjudas en fullständig utredning vid Huddinge sjukhus geriatrisk klinik. Sommaren 1999 gick en inbjudan ut till anhöriga/gode män till vuxna personer med Downs syndrom som bodde i Stockholms län, se bilaga 1. De fick anmäla intresse för att delta i en studie vars syfte var att kartlägga hälsa och åldrande hos vuxna personer med Downs syndrom. I inbjudan framhölls att av särskilt intresse var att samla information om depression och tidig demensutveckling/alzheimers sjukdom. Intresseanmälan distribuerades till gruppbostäder och till de sex habiliteringscentren för vuxna för vidare befordran till godemän/anhöriga. Det finns inte längre något centralt register över utvecklingsstörda personer i länet så man kunde inte vara säker på att alla gode män/anhöriga fick kännedom om projektet. Totala antalet personer inom gruppen vuxna med Downs syndrom i Stockholm län uppskattades till cirka 300 av dr Monica Björkman. Det kom snabbt mer än 150 anmälningar om att man önskade delta i studien. Flera svar åtföljdes av brev eller telefonsamtal från oroliga anhöriga/gode män/personal, som ville att den som stod under deras uppsikt snabbt skulle få komma till en undersökning eftersom man var orolig för personen. Man tyckte att personen hade förändrats och undrade vad det betydde. När intresseanmälan skickades ut var följande personer knutna till projektet: projektledare Monica Björkman och specialpedagog Inger Sigfridsson Dahlberg samt dr Arna Oskarsdotir. I början av hösten -99 flyttade Arna Oskarsdotir till Island och i och med detta upphörde samarbetet med Huddinge geriatriska klinik. Tanken hade från starten varit att det även skulle medverka en psykolog i studien och jag anställdes i november -99. Min uppgift i projektet var att testa de personer som anmälts och att därefter tillsammans med projektledaren göra bedömningar om personen verkade vara inne i en demensutveckling. Om så var fallet såg vi till att de fick lämplig hjälp. Testresultatet skulle bilda en baslinje där man kunde se hur personen har fungerat kognitivt, före eventuella förändringar. Baslinjen är även till nytta för de personer som idag inte uppvisar några förändringar. Den kan då användas som en sorts referenspunkt om en person längre fram skulle förändras på ett sätt som skulle ge upphov till misstanke om en begynnande demensutveckling. 4

11 I februari år 2000 var förarbetet klart och vi kunde sätta igång med testningarna av de anmälda personerna. Under tiden som projektet pågick kom det in nya anmälningar om att delta och mot slutet av projekttiden var drygt 160 personer anmälda. En första delrapport 2 sammanställdes av Björkman m.fl. inför att Monica Björkman skulle medverka i en konferens i Seattle i september år Vart efter jag gjorde testningarna dök en hel del frågor upp hos mig. Hur påverkar faktorer som uppväxt, grad av utvecklingsstörning, nätverk, boendeform personens nuvarande funktionsnivå? Jag började också undra över hur omgivningen tolkade utvecklingsstördas åldrande. Diagnosen demens verkade inte så enkel att ställa och många faktorer tycktes påverka omgivningens misstanke om att en person var inne i en demensutveckling. Föreliggande rapport har tillkommit på grund av detta intresse av att söka svar på dessa frågor och är fristående från det ursprungliga projektet. Jag har använt de testdata jag samlade in under projekttiden. En stor del av de data som ligger till grund för rapporten består dessutom av anteckningar som jag började göra fortlöpande då tolkningen av demensmisstanken visade sig vara betydligt mer sammansatt än vad jag antog från början. Jag har fått egna medel av FoUU-enheten inom Handikapp & Habilitering för att analysera de faktorer som kan tänkas påverka omgivningens bedömning av demens och åldrande hos personer med Downs syndrom. Det är resultaten av den studien som presenteras i denna rapport. 2 Monica Björkman m.fl. (Stockholm 2000). 5

12 Bakgrund Det normala åldrandet innebär att kroppens organ och vävnader blir uttröttade och fungerar allt sämre. Åldrandet påverkas av arv, den så kallade biologiska klockan, och miljö. Den biologiska klockan är det inte så mycket att göra något åt då den är långtidsprogrammerad av arvsmassan. Miljöns inflytande på åldrandeprocessen kan däremot påverkas genom sättet att leva. Björkman & Molander beskriver i sin bok 3 hur varje organ i kroppen har sitt eget åldrandeförlopp men att det finns individuella skillnader som har medicinska, psykologiska och sociala orsaker. Normalt åldrande personers minnesförmåga är tämligen välbevarad upp i hög ålder men de behöver längre tid på sig att lagra i minnet och för att plocka fram ur det. Kraftiga minnesförändringar är inte typiskt för ett normalt åldrande. Normalt intellektuellt åldrande innebär bland annat att den genomsnittliga nedgången i prestationsförmåga på intelligenstest sker i små steg fram till 70-årsåldern men det finns stora individuella skillnader. Hos utvecklingsstörda tycks intelligensnivån förbli stabil tills personerna är runt 65 år och därefter blir det en gradvis sänkning. För personer med Downs syndrom inträffar sänkningen vid års ålder. Utvecklingsstörda drabbas liksom alla andra människor av åldrandesjukdomar när de olika organens kapacitet minskar men som grupp har de mer av olika sjukdomar i alla åldrar. Downs syndrom medför dessutom särskilda hälsorisker och personerna löper en större risk för syn- och hörselsvårigheter, störningar i sköldkörtelns funktion och utveckling av Alzheimers sjukdom. Personer som är lindrigt eller måttligt utvecklingsstörda åldras ungefär på samma sätt och vid samma tidpunkt som andra människor, medan det för gruppen med Downs syndrom finns en ökad risk för ett alltför tidigt åldrande. Internationellt har åldrandeprocessen hos utvecklingsstörda alltmer uppmärksammats under det senaste årtiondet. Några större svenska studier har dock inte gjorts så vitt jag vet. Kristina Nilson 4 redovisar i en uppsats en utländsk studie som visar att 55 % av personer med Downs syndrom mellan 50 och 59 år hade demens och förekomsten för dem över 60 år var 75 %. Göran Annéren m.fl. 5 nämner liknande siffror i boken Downs syndrom. I Annérens bok används begreppet DSD, Downs syndrom demens, eftersom det finns vissa kliniska skillnader mellan demensen vid Downs syndrom och 3 Monica Björkman & Lars Molander, När utvecklingsstörda åldras (Stockholm, 1995). 4 Kristina Nilsson, Demensutveckling hos personer med Downs syndrom klinisk bild samt diagnosticering (Jönköping, 2002) s Göran Annéren m.fl., Downs syndrom (Stockhom, 1996) s

13 Alzheimers sjukdom, som antyder att demensen har andra orsaker. Enligt Björkman & Molander 6 så är sen debut av Alzheimers demens vanligare hos människor som inte är utvecklingsstörda och genomsnittsåldern ligger vid 75 år. I sin undersökning Ålderspensionerade utvecklingsstörda 7 fann Lindh & Owen bland annat att det finns många uppfattningar om när psykiskt utvecklingsstörda ska anses vara gamla. En anledning tror de kan vara att det ofta är svårt att åldersbestämma utvecklingsstörda och att bemöta dem på en adekvat åldersnivå. Att det är så kan vara en följd av att den biologiska åldern inte stämmer vare sig med den intellektuella, den sociala eller den emotionella utvecklingen. Så kan man klä en liten flickliknande kvinna i 50-årsåldern i tonårskläder och halsband av plastkulor. Det gör det svårt att bemöta henne som den 50- åring hon är. Författarna finner det också troligt att den fördröjning och långsamhet som utvecklingsstörda personer har tolkas som ålderströghet när det gäller äldre utvecklingsstörda och att omgivningen inte ser det som en följd av begåvningshandikappet. Även det motsatta kan förekomma, det vill säga att man inte godtar en normal ålderslångsamhet. Personalen kan bli irriterad på Nisse, som är 74 år, för att han nu tar mycket längre tid på sig för att klä sig, tvätta sig, äta etc. än vad han gjorde tidigare. Annéren m.fl. 8 beskriver att man under senare år alltmer uppmärksammat depression hos ungdomar i övre tonåren och hos unga vuxna med Downs syndrom. Ofta misstolkar omgivningen symtomen som en för tidig demensutveckling. I boken redovisas de symtom som är lika och de som skiljer sig åt vid depressivitet och demens hos vuxna personer med Downs syndrom. Depression kan dock också vara ett led i en begynnande demensutveckling. Den amerikanska psykologen A. Gedye 9 har utvecklat en skala för bedömning av demensutveckling för personer med Downs syndrom. I manualen tar hon upp problemet med feldiagnosticering då man bedömer att en person är inne i en progressiv demensutveckling när symtomet i själva verket beror på något annat tillstånd som är vanligt vid Downs syndrom. Det kan till exempel handla om depression, syn- och hörselproblem med mera. Hon påpekar också att traumatiska händelser som inträffat under de senaste åren kan medföra en tillfällig kognitiv tillbakagång. Gedye använder begreppet reversibel demens när individer som 6 Björkman & Molander (Stockholm 1995) s Jane Lindh & Monica Owen, Ålderspensionerade utvecklingsstörda (Stockholm, 1988) s Göran Annéren. m.fl,( Stockholm 1996) s A. Gedye, DSDS. Dementia Scale For Down Syndrome. Manual (Vancouver: Canada, 1995). 7

14 först diagnosticerats som dementa sedan så småningom tillfrisknar och återgår till sin tidigare funktionsnivå. Ingrid Liljeroth 10 använder sig av E. H. Eriksons teori om den psykosociala utvecklingen när hon beskriver utvecklingsstördas identitetsutveckling. Enligt denna teori genomgår individen utvecklingsstadier som följer på varandra i en viss ordning. Under varje stadium, totalt åtta stycken under en hel livscykel, så ställs individen inför vissa bestämda kriser. Ingrid Liljeroth skriver Under tonåren ska de utvecklingsstörda liksom andra sträva efter att finna sin blivande roll i samhället där yrkes- och könsrollerna är dominerande inslag. Förståndshämningen drar gränser för möjligheterna till självständighet och val. Samhället drar ytterligare gränser genom omsorgernas art och utformning. Dessutom har många utvecklingsstörda hämmats av att de inte genomgått tidigare faser på ett konstruktivt sätt, med en åtföljande utveckling av negativa identitetselement. Identitetsutvecklingen sett ur detta perspektiv utgör en viktig pusselbit när jag senare ska tolka och förstå mina resultat. Personer med utvecklingsstörning genomgår inte samtliga åtta utvecklingsfaser som de flesta normalbegåvade gör och de har dessutom svårare att reflektera över sitt åldrande på grund av sitt kognitiva handikapp. Åldrandet blir därmed komplicerat och det blir svårt för dem att förstå förändringar som har med åldrandet att göra som att förstå att deras tillstånd handlar om en förändring i sättet att fungera, att kunna identifiera förändringarna och att kunna kommunicera dessa till omgivningen. Det är inte svårt att föreställa sig vilken skrämmande upplevelse det kan vara att sakta känna på såväl åldersförändringar som andra förändringar utan att kunna förstå vad de handlar om. De blir i den situationen väldigt beroende av hur omgivningen tolkar och reagerar på förändringarna. Identiteten konstrueras i samspelet med omgivningen och som Lindh & Owen 11 beskrivit så hindrar omgivningens bemötande många gånger den utvecklingsstörda individens möjlighet att uppfatta sig själv som gammal. Det verkar således som att många faktorer kan spela in när beteendet förändras. Eftersom det främst handlar om förändrat beteende är risken stor för felbedömningar. Oftast är det personer i omgivningen som tolkar beteendet och därför ställer det stora krav på att man kan utesluta andra faktorer när man diagnosticerar demens, inte minst för att rätt åtgärder ska kunna sättas in. I föreliggande studie försöker jag identifiera faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar och hur omgivningen tolkat dessa. 10 Ingrid Liljeroth, Personlighetsutveckling i särskolan (Stockholm, 1976) s Lindh & Owen (1988). 8

15 Syfte Downs syndromprojektets övergripande syfte var som nämnts i inledningen att kartlägga hälsa och åldrande hos vuxna med Downs syndrom och med särskilt fokus på att upptäcka tidig demensutveckling. När det blev dags att skriva föreliggande rapport så snävade jag in syftet utifrån de frågor som väckts under arbetet i projektet. Syftet med min bearbetning och analys av det datamaterial som samlats in under Downs syndromprojektet är: Att med utgångspunkt i det insamlade materialet undersöka hur omgivningen 12 tolkar beteendeförändringar hos vuxna personer med Downs syndrom. Syftet har delats in i tre övergripande frågeställningar: - Finns det hälsorelaterade faktorer förutom begynnande demens som kan ha orsakat individens förändringar? Hur tolkar omgivningen dessa förändringar? - Finns det faktorer av psykologisk natur som kan ha orsakat individens förändringar? Hur tolkar omgivningen dessa förändringar? - Finns det faktorer av social natur som kan ha orsakat individens förändringar? Hur tolkar omgivningen dessa förändringar? 12 Definition av omgivning: personal i gruppbostaden eller på den dagliga verksamheten och/eller närstående 9

16 Metod I det här kapitlet presenteras de instrument som använts vid datainsamlingen, hur datainsamlingen gick till, vilka mina data är samt databearbetningsprocessen som gjordes i sex olika steg. Beskrivning av instrumenten som använts vid datainsamlingen För att finna svaren på frågor som berör förekomst och antal fall av Alzheimers sjukdom hos vuxna personer med Downs syndrom så behövdes någon form av baslinje/referenspunkt att utgå ifrån. Med baslinje avses här en beskrivning av personens kognitiva funktionsnivå samt hälsotillstånd före eventuella förändringar. Datamaterialet är insamlat under Downs syndrom projekttiden och härrör från följande källor: DSDS För att skapa en baslinje användes Dementia Scale for Down Syndrome 13, i fortsättningen förkortat DSDS. Detta är ett kanadensiskt testmaterial utarbetat av psykolog A. Gedye. Testet består av ett frågeformulär som riktar sig till föräldrar/anhöriga eller vårdare. I motsats till andra bedömningsinstrument som finns tillgängliga för att diagnosticera kognitiv nedgång så kräver denna skala inte att klienten ska kunna följa instruktioner, utföra färdigheter eller svara på frågor. I detta instrument förlitar man sig på den information man får av vårdare eller någon annan person som känner personen väl, i en strukturerad intervju. När man använder sig av personer i närmiljön kommer man ifrån svårigheten med att testa personer som kanske aldrig skulle ha klarat av att följa en testinstruktion och utföra uppgifter i ett test eller klarat att svara på frågor och man undviker härmed en så kallad golveffekt. Testet innehåller fyra olika delar för screening av de olika stadierna i en demensutveckling early-, middle-, late- och very late stage. Testprotokollet gör det möjligt att följa en individs förändring över tid på ett lättöverskådligt sätt. Enligt Gedye så räcker det förmodligen med en årlig omtestning efter den första skattningen för de personer som har få eller inga förändringar. För att undvika att feldiagnosticera en progressiv demens där symtomen/förändringarna egentligen beror på andra tillstånd som är vanliga hos personer med Downs syndrom, som till exempel sköldkörtelstörning, så rekommenderar Gedye 13 A. Gedye, (1995). 10

17 att en rad differentialdiagnostiska frågor också ställs. Om en person uppvisar flera förändringar på DSDS-frågorna så ställs de så kallade Differential Diagnosis Screening Questions, i fortsättningen förkortat till DDSQ-frågorna, som också finns med i testmanualen. DDSQ täcker följande områden: syn, hörsel, smärta, sköldkörtelstörning, depression, påverkan av mediciner, folsyrabrist, plötsliga symtom (till exempel stroke) samt sömnapné. DSDS-skalan är konstruerad så att det är möjligt att med sex till tolv månaders intervaller omtesta de personer som börjat att förlora kognitiva förmågor. Gedyes test är konstruerat i en annan kultur än den vi har i Sverige och detta har medfört att det blev nödvändigt att göra avsteg från hennes scoring kriterier för att beräkna när demensutvecklingen startade. Man ska nämligen då först räkna ut en så kallad Cognitive Cut off Score (CCS) och för att kunna beräkna den krävs att personal/anhöriga kan ange exakt månad och år, när de tidigaste tecknen på förändring började. I Sverige är det över lag inte vanligt att kontinuerligt dokumentera exakt datum och år när förändringar inträffar och i vår studie användes därför Gedyes test mer som en strukturerad intervjuguide. Svaren på frågorna gör att man får en grov uppfattning om eventuella förändringar, så att en baslinje kan upprättas och att förändringarna kan följas över tid. På ett tidigt stadium blev det uppenbart för oss att enbart DSDS-intervjun blir otillräcklig om inte intervjuaren har viss kunskap om och utgår från den enskilda personens livssituation och funktionsnivå. Gedye förespråkar också att testledaren gör någon form av direkt bedömning av personen och försöker få en uppfattning om bland annat: ordflödet, hur klart personen uttrycker sig, intresset för föremål och andra människor, förmågan att svara på enklare frågor som rör här och nu samt långtidsminnet. Downs syndromprojektets eget bedömningsinstrument För att testledaren själv skulle kunna skaffa sig en egen bild av personen och dennes funktionsnivå i den aktuella testsituationen på ett systematiskt och likartat sätt kompletterades DSDS med en av oss i projektet modifierad variant av Mini Mental Test 14, i fortsättningen förkortat MMT, som är ett vanligt skattningsinstrument vid demensutredningar inom sjukvården. Med utgångspunkt från MMT konstruerade vi ett eget test där vi ersatte uppgifter som vi förmodade skulle vara för svåra för vår grupp med uppgifter som fodrar samma typ av förmågor men på enklare nivå. Vi placerade in uppgifterna i vårt bedömningsinstrument under följande rubriker: orientering, korttidsminne, perception och förmåga till visuellt resonerande (testpersonen får lägga tre olika bildsekvensserier i rätt ordning), språklig förmåga samt allmänna frågor som hur trivs du på ditt arbete?. 14 Folstein, MF m.fl., Mini-Mental State: Journal of Psychiatric Research 12, ( 1975) s

18 Jag startade alltid med detta test för att få en egen bild av personen innan jag intervjuade personal/anhöriga. Vårt test konstruerades enkom för Downs syndromprojektet och är inte tänkt att användas i andra sammanhang. I denna rapport har resultatet från vårt test använts som ett sätt att få en egen bild av den utvecklingsstörde. Resultatet på testet har också varit till hjälp när det gäller att bedöma funktionell begåvning och graden av utvecklingsstörning hos de olika individerna. Anteckningar och observationer Förutom frågorna i DSDS har jag ställt frågor till personal/anhöriga av typen allmänt om Anna, sådant som kan vara viktigt men inte kommit fram under intervjun. Jag har också efter testningen skrivit ned hur mötet med personen själv var, hur hon/han reagerade på mig och situationen, lite om miljön och personalens förhållningssätt. För vissa personer finns också anteckningar från telefonsamtal med anhöriga, särvuxlärare med flera som önskat att få komplettera med sin information om individen. Dessa data kan betraktas som fältanteckningar. Det är således främst den förmedlade erfarenheten jag nu har studerat och analyserat. Det har gjort det möjligt att närmare studera faktorer som fått omgivningen att reagera. Att samla in data om individen ur tre olika perspektiv - data från DSDS, individens resultat på vårt eget test samt fältanteckningarna - bidrar till säkrare tolkningar. Datainsamling Som nämnts i Inledningen var det 150 personer som anmält sig från början. Datainsamlingen ägde rum under två år, från februari år 2000 och till december år Nio intresseanmälningar åtföljdes av brev eller telefonsamtal från oroliga anhöriga/gode män/personal, som ville att just deras skyddsling snabbt skulle få komma till en undersökning. Man var orolig och tyckte att personen hade förändrats och undrade vad det betydde. På deras anmälan noterades akut och de blev de som först kontaktades när vi var redo att påbörja testningarna. Därefter kontaktades de som var äldst bland de anmälda eftersom risken för demens ökar med stigande ålder. Ibland fick även praktiska omständigheter styra som när jag var i en gruppbostad för att testa en äldre person och det i samma boende fanns en mycket yngre person med Downs syndrom så passade jag på att även testa den yngre. För en del av de anmälda blev väntan lång och det dröjde nästan ett par år innan de kontaktades medan andra åter inte hann kontaktas alls innan projektet upphörde. Rent praktiskt gick datainsamlingen till enligt följande. Inledningsvis tog jag i de flesta fall först kontakt med god man eller anhörig som anmält personen ifråga till projektet. Efter detta kontaktades gruppbostaden för 12

19 att boka tid samt diskutera var de trodde att det var mest gynnsamt att testningen ägde rum. I några fall har god man eller anhöriga medverkat men för det stora flertalet har det i första hand varit gruppbostadspersonal som besvarat frågorna. Testningen med vårt eget bedömningsinstrument har för majoriteten ägt rum i gruppbostaden. I arton fall gjordes DSDS-intervjun med både personal från gruppbostaden och daglig verksamhet. I början av projektet planerades att intervjua både personalen vid gruppbostaden och den daglig verksamheten för att få en så fyllig bild som möjligt av individen. De olika personalgrupperna ser ju individen i helt olika situationer och miljöer vilket kan påverka vilka förändringar de uppfattar. Det visade sig ganska snart att det blev för tidsödande att hinna med att träffa både gruppbostads- och daglig verksamhetspersonalen. Så jag inriktade mig på att i första hand intervjua gruppbostadspersonalen som ju träffar individen i fler olika typer av situationer än vad dagligverksamhetspersonalen gör. Personalen i gruppbostaden vet av naturliga skäl mer om till exempel förändringar av dygnsrytmen och fritidsintressen. I vissa fall, när den bild gruppbostaden gav inte riktigt kändes överensstämmande med den bild jag som testledare fick av individen, så intervjuades även dagligverksamhetspersonalen. Ibland när förändringar hos individen var svårtolkade var det också viktigt att komplettera med hur personalen vid den dagliga verksamheten uppfattade individen. I samtliga fall där intervju med både gruppbostadspersonal och daglig verksamhetspersonal ägt rum nära i tiden har gruppbostadspersonalens svar på DSDS använts i föreliggande rapport utom i två fall: Ett där daglig verksamhetspersonalen känt personen betydligt längre än gruppbostadspersonalen och ett där det var den dagliga verksamheten som tagit initiativ till kontakt med Projektet eftersom de var oroliga över att en kvinnlig arbetstagare plötsligt var så förändrad. Kvinnans gruppbostadspersonal uppfattade inte några förändringar hos henne. Data Data består av testningar och intervjuer som gjordes på sammanlagt 43 personer - 22 kvinnor och 21 män. 17 personer har bedömts vid mer än ett tillfälle, mellan två och fyra gånger. Totalt har 27 omtestningar gjorts. För 18 individer har DSDS intervjun gjorts med både gruppbostaden och dagligverksamhetspersonalen och i några fall har även föräldrar/god man intervjuats. Totalt finns data från 97 DSDS-intervjuer men i denna rapport har endast data från det första intervjutillfället med de 43 personerna analyserats. Databearbetning Databearbetningen är inspirerad av grounded theory 15 som är en metod där man 15 Srauss, A & Corbin, J, Basics of Qualitative Research (California 1998). 13

20 utgår från sina data för att formulera en teori. Metoden är lämplig just när man som i mitt fall närmar sig ett relativt outforskat område. När man tillämpar grounded theory försöker man att så förutsättningslöst som möjligt bringa ordning i sina data och försöker hitta något gemensamt som går att tematisera. I mitt fall har det inte varit fråga om att formulera en ny teori utan jag har försökt tilllämpa själva tekniken att sortera en stor mängd data. Mitt material var omfattande och jag fick närma mig det stegvis. Jag följde olika spår för se vart de ledde och om spåret verkade fruktbart att spinna vidare på. Jag visste alltså inte på förhand var färden skulle sluta. Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i min bearbetning av data. Steg 1 För att göra alla data, testprotokoll och anteckningsblad tillgängliga för bearbetning behövdes en databas. En mall konstruerades i vilken alla data fördes in. Mallen gjorde det möjligt att relativt enkelt plocka fram data angående de olika individerna. Genom att alla fall blev dokumenterade på samma vis så möjliggjordes också att jämförelser lättare kunde göras mellan olika individer. Steg 2 Nästa steg blev att kategorisera data så att det blev möjligt att göra jämförelser mellan individer och för att skapa mening beträffande orsaken till olika förändringar och vad som låg bakom dem. Detta gjorde det möjligt att se i vilken utsträckning de faktorer jag misstänkte kunde påverka bedömningen av demensmisstanke hos en person faktiskt också gjorde det. Det var också viktigt att få en fungerande och meningsfull struktur på materialet samt att närma sig materialet från en mer psykologisk infallsvinkel. De testade delades in i tre huvudkategorier. Demens: Medicinsk definition. En läkare har fastställt diagnosen. Misstänkt-demens: Operartionell definition. Omgivningen (personal, föräldrar) uppger påtagliga förändringar, tillbakagång. Det handlar om utsagor från omgivningen som att Anna har gått tillbaka, förändrats och/eller försämrats utan att nödvändigtvis använda ordet demens i klartext. Det rör sig med andra ord inte om en medicinsk definition utan mer om en psykologisk/social. Icke-demens: Frånvaron av påtagliga rapporterade förändringar. Steg 3 Data bearbetades med utgångspunkt från hälso-, psykologiska och sociala faktorer. Nedan redovisas vilka kategorier jag tittade på för varje faktor. 14